Kvalitetsrapport of 40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40"

Transkript

1 Kvalitetsrapport of 40

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfattende helhedsvurdering Mål og resultatmål Nationalt fastsatte mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.-målsætningen Eventuelle fokuspunkter og indikatorer Kompetencedækning Inklusion Kommunale mål og indsatser 12. Medarbejderforhold 13. Skolebestyrelsernes udtalelser 2 of 40

3 3 of Indledning I henhold til Folkeskolelovens 40a udarbejder alle kommuner en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten udarbejdes i alle lige år fra Dog også en ekstraordinær rapport i 2015 for skoleåret Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultater og resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover skal rapporten indeholde selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for de opfølgende initiativer. Det er en intention med folkeskolereformen, at fokus flyttes væk fra processer og timetælleri og mod elevernes læring. Formålet med reformen er, at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og alle elever skal trives. Kvalitetsrapporten understøtter denne intention ved at have fokus rettet mod de centrale resultater for elevernes læring og trivsel. Der er ryddet ud i alle de mange input- og aktivitetsindikatorer, som indgik i tidligere kvalitetsrapporter. Den nye udgave fra og med 2015 understøtter i langt højere grad end tidligere, at rapporten kan bruges som et fremad rettet mål- og resultatstyringsværktøj i kommunen. Syddjurs kommune vil i denne første udgave forholde sig primært til de nationale krav til mål, resultater og indhold i kvalitetsrapporten. Rapporten forventes i udgave 2 i 2016, at udbygges med flere kommunale målsætninger. De ovenfor nævnte opfølgende initiativer sættes i værk på baggrund af resultaterne i denne rapport, da der ikke i tidligere rapporter har været det samme fokus på elevernes læring og resultater. Udover de lovbestemte forhold: elevernes læring, trivsel, overgang til ungdomsuddannelse, inklusion og kompetencedækning har kommunal bestyrelsen ønsket en foreløbig status på folkeskolereform med orientering om medarbejderforhold (sygefravær og undervisningstimer). 1.1 Skolestruktur og elevtal Der er 11 kommunale skoler i Syddjurs kommune, 10 folkeskoler og en specialskole. Herudover er der 6 privatskoler. Elevtallet er let faldende idet årgangene bliver mindre, men også fordi flere har valgt privatskoler i de seneste 3 skoleår. De kommunale folkeskoler har således samlet mistet 213 elever over de seneste 3 skoleår. Elevtallet ventes at være stabilt til let faldende de kommende 3 år, og derefter vil elevtalsfaldet forstærkes kraftigt fra og med skoleåret 2018/19 og de næste 10 år. Dette skyldes alene fald i det samlede børnetal for børn i den skolepligtige alder.

4 4 of 40 Elevtalsudviklingen de sidste 3 skoleår Figur 1. Figur 2 nedenfor viser at eleverne på kommunens folkeskoler for langt hovedparten har bopæl i kommunen idet kun ca. 4 % har bopæl i anden kommune. Andel elever med bopæl i Syddjurs i kommunens folkeskoler Figur 2.

5 5 of 40 Figur 3 viser fordelingen på klassetrin herunder kønsfordeling. Elevtal fordelt på klassetrin Figur 3.

6 6 of Sammenfattende helhedsvurdering Nærværende kvalitetsrapport har fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft. I denne overgangsfase er de kommunale målsætninger, de såkaldte institutionsmål, områdemål og fælles mål dog præget af den tidligere tilgang til kvalitetsudvikling i folkeskolen. Sammenfattende om det faglige niveau kan det konkluderes at langt de fleste elever i Syddjurs kommunes skoler opnår gode kompetencer i skolen. Mere end 2/3 opnår således gode færdigheder i bl.a. Dansk og Matematik. Imidlertid har Kommunens skoler et stykke fra de nationale fastsatte mål. Mellem 71 og 78 % af eleverne er gode læsere og gode til matematik, hvor det nationale mål er 80%. I forhold til målsætningerne omkring de allerdygtigste elever samt de elever med de dårligste resultater, viser den foreløbige udvikling en noget uensartet udvikling for kommunen som helhed. Der kan således ikke ses den ønskede retning om at andelen af de allerdygtigste elever skulle være stigende, ligesom der heller ikke kan noteres at andelen af elever med dårlige resultater skulle falde gennem de seneste 3 skoleår. Med hensyn til målet om at eleverne skal opnå et højere fagligt resultat når de forlader folkeskolen kan der svagt ses en bevægelse i den rigtige retning. Eleverne skal alle opnå mindst karakteren 2 i læsning og matematik, set i lyset af den nye erhvervsskolereform. Udviklingen i Syddjurs Kommune i forhold til at opnå dette er uensartet de seneste 3 år og der er generelt et stykke vej i forhold til at opnå dette. Det er vigtigt, at der sættes ind i forhold til dette krav de kommende år. Syddjurs kommune har endnu ikke opfyldt målsætningen om at 96% af eleverne inkluderes i den almindelige undervisning. Og udviklingen de seneste 3 år har også for denne målsætning været uensartet. Der er imidlertid iværksat en række tiltag som forventes at have den ønskede effekt i løbet af nuværende og kommende skoleår. Endelig vedrørende kompetencedækning, hvor målet er at 95% af lærerne i 2020 skal undervise på kompetenceniveau (tidligere linjefagsniveau) har Syddjurs kommune iværksat et arbejde og en planlægning der vil kunne opnå dette givet de nødvendige ressourcer. Alt i alt må det konkluderes at der forestår et væsentligt arbejde i forhold til at forfølge de nationale målsætninger de kommende år. Det synes oplagt at der kommunalt udarbejdes en egentlig skolepolitik der sigter mere indgående imod de nationale målsætninger samt de kommunale målsætninger i tillæg. 3. Mål og resultatmål 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål Med aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er der fastsat en række nationale mål og resultatmål for folkeskolen. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde for at højne kvaliteten i folkeskolen.

7 7 of 40 Baggrund Opfyldelsen af målene sigter mod, at eleverne i den danske folkeskole opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen herunder at flere elever opnår karakteren 2 i dansk og matematik samt at folkeskolen i højere grad understøtter opfyldelsen af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4.1. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Nedenfor i tabellen er angivet kommunens samlede andel gode læsere på de enkelte klassetrin over de seneste 3 skoleår. Tabel 1. Andel gode læsere % klasse klasse klasse klasse Læsetesten er opdelt i dels sprogforståelse, afkodning og tekstforståelse. På kommuneplan kan der ikke aflæses specielle styrker eller svagheder indenfor disse kategorier. Tabel 2.

8 8 of 40 Andel som er gode i matematik % 3. klasse klasse Matematik testen er opdelt i tal & algebra, geometri og matematik i anvendelse. På kommuneplan kan der ikke aflæses specielle styrker eller svagheder i disse underkategorier. I forhold til måltallet om 80 % af eleverne skal være gode til læsning og regning er de samlede resultater lavere. I forhold til landsgennemsnit er kommunens resultater dog ikke atypiske. I matematik ligger Syddjurs kommune dog under landsgennemsnittet på 76 % i Set i lyset af at der i skoleåret ikke er resultater under 70 % vurderes det som samlet tilfredsstillende. For at belyse kvaliteten på de enkelte folkeskoler kan der opstilles en tabel der viser om skolen i de enkelte nationale test er over eller under, dels det kommunale gennemsnit og det nationale gennemsnit. Tabel 3. Skoler der generelt ligger over både kommunens og landsgennemsnit i nationale test i matematik og læsning Hornslet skole Molsskolen Rønde skole Skoler der både har resultater over eller under kommunale og landsgennemsnit i Thorsager skole Kolind skole Rosmus skole Skoler der generelt ligger under både kommunens og landsgennemsnit i nationale test i matematik og læsning Ebeltoft skole Mørke skole Marienhoffskolen Ådalsskolen Pindstrupskolen Ovenstående tabel tager ikke højde for hvilke skoler der er specialskoler eller hvor socioøkonomiske faktorer har indflydelse på resultaterne. Ligeledes beskrives heller ikke udvikling over tid. Nedenfor er opstillet en tabel der viser udviklingen over de seneste 3 skoleår for grupper af skoler. Tabel 4. Skoler med samlet fremgang i resultater de seneste 3 skoleår Pindstrupskolen Rønde skole Hornslet skole Skoler med varierende udvikling typisk fremgang det seneste år Ådalsskolen Kolind skole Ebeltoft skole Thorsager skole Rosmus skole Mørke skole Molsskolen Skoler med stagnation i de samlede resultater Marienhoffskolen

9 9 of Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Tabellen nedenfor viser andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik i Syddjurs Kommune. Der kan spores en tendens til at andelen af de allerdygtigste elever er stigende for ældste klasse i dansk samt i matematik. I forhold til lands gennemsnit, nævnt i parentes, er andelen af de allerdygtigste på niveau eller under landsgennemsnit. Tabel 5. Andel allerdygtigste elever % 2. klasse læsning 7 (7) 6 (8) 7 (8) 4. klasse læsning 7 (8) 8 (8) 6 (6) 6. klasse læsning 6 (6) 4 (7) 6 (8) 8. klasse læsning 6 (8) 10 (9) 10 (10) 3. klasse mat 3 (4) 2 (4) 4 (4) 6. klasse mat 3 (4) 6 (6) 5 (6) 5. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 5.1. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Tabel 6. Andel elever med dårlige resultater % 2. klasse læsning 14 (11) 14 (10) 11 (10) 4. klasse læsning 12 (14) 16 (12) 15 (12) 6. klasse læsning 10 (12) 11 (11) 13 (11) 8. klasse læsning 10 (11) 9 (10) 6 (10) 3. klasse mat 20 (15) 20 (15) 14 (15) 6. klasse mat 15 (17) 17 (17) 15 (17) I tabellen herunder ses hvilke skoler der i skoleåret har haft en højere eller lavere andel af elever med dårlige resultater i de nationale tests i forhold til gennemsnittet. Ikke overraskende ses at de 2 skoler med specialskole tilbud også er dem der generelt har den største andel. Tabel 7. Skoler der generelt har en lavere Skoler der både har resultater over Skoler der generelt har en højere

10 10 of 40 andel elever med dårlige resultater end både kommunens og landsgennemsnit i nationale test i matematik og læsning Hornslet skole Molsskolen Rønde skole Kolind Thorsager eller under det kommunale gennemsnit og landsgennemsnittet i Ebeltoft skole Mørke skole Rosmus skole Marienhoffskolen andel elever med dårlige resultater end både kommunens og landsgennemsnit i nationale test i matematik og læsning Ådalsskolen Pindstrupskolen 6. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis 6.1. Elevernes trivsel skal øges Elevernes trivsel skal fremover måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Den nationale trivselsmåling i folkeskolen gennemføres første gang fra den 26. januar til den 20. marts I perioden kan skolerne frit tilrettelægge, hvornår de enkelte klasser gennemfører trivselsmålingen. Trivselsmålingens resultater Trivselsmålingen vil understøtte kommuner og skoler i arbejdet med at skabe den bedst mulige trivsel for alle elever. Måltal fra trivselsmålingen i foråret 2015 bliver offentliggjort i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i maj Desuden vil skoler og kommuner få adgang til egne resultater af trivselsmålingen. Undervisningsministeriet vil informere nærmere herom. For skolerne kan resultaterne af trivselsmålingen danne grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse, fx ved at lave opfølgende indsatser i klasserne. For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området. Nedenfor er angivet elevfravær fra tidligere skoleår dels for kommunen som helhed i forhold til landsgennemsnit dels fordelt på kommunens enkelte skoler.

11 11 of 40 Figur 4. Gennemsnitligt elevfravær Figur 5.

12 12 of 40 Gennemsnitligt elevfravær pr. skole 7. Eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Det er et mål at eleverne skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. Figur 6-9 viser udviklingen for kommunen som helhed i bundne prøvefag samt karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik. Der ses igen en uensartet udvikling, dog således at der kan spores en meget lille positiv udvikling i den ønskede retning i forhold til skoleåret Figur 6. Karaktergennemsnit bundne prøvefag Syddjurs

13 13 of 40 Figur 7. Karaktergennemsnit dansk 9. klasse Figur 8. Karaktergennemsnit matematik 9. klasse

14 Figur 9. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole 14 of 40

15 Figur 10. Karaktergennemsnit i dansk pr. skole 15 of 40

16 Figur 11. Karaktergennemsnit i matematik pr. skole 16 of 40

17 17 of 40 Socioøkonomisk reference I de to nedenstående tabeller er der indbygget socioøkonomisk reference. Således vil skoler noteret med * have klaret sig henholdsvis bedre eller dårligere end skoler beliggende i områder i danmark med samme socioøkonomiske baggrund. Hvor der ikke er * ligger resultaterne indenfor den statiske usikkerhed. Tabel 8. Skoleår Skoleår Skoleår 2011/ / /2010 Skole Karakter- gennem- snit Socioøk. reference Forskel Karakter- gennem- snit Socioøk. reference Forskel Karakter- gennem- snit Socioøk. reference Forskel Ebeltoft Skole 6,3 6,3 0,0 Hornslet Skole 7,0 6,9 0,1 7,0 6,7 0,3 7,1 6,8 0,3 Kolind Centralskole 6,8 6,3 0,5 6,1 6,3-0,2 6,0 6,3-0,3 Marienhoffskolen 7,5 7,0 0,5 6,8 6,4 0,4 6,3 6,3 0,0 Molsskolen 6,1 6,3-0,2 6,5 6,5 0,0 5,3 6,1-0,8* Mørke Skole 6,4 6,3 0,1 5,5 5,7-0,2 6,3 6,3 0,0 Rosmus Skole 6,7 6,3 0,4 6,0 6,0 0,0 7,0 6,7 0,3 Rønde Skole 6,7 6,9-0,2 6,2 6,3-0,1 6,7 6,6 0,1 Skelhøjeskolen 6,9 6,6 0,3 7,6 7,0 0,6 Ådalsskolen 5,6 6,3-0,7* 6,7 6,5 0,2 6,9 6,8 0,1 Note 1: Gennemsnit af karaktererne i de bundne prøvefag er ekskl. dansk orden. En elev indgår kun i gennemsnittet, hvis han har mindst fire karakterer. Note 2: Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit. Note 3: Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen markeret med en (*). Note 4: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. Datakilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på egne data og Danmarks Statistiks registre.

18 18 of 40 Tabel 9. Skoleår 2010/ /2013 Skole Karakter-gennem-snit Socioøk. reference Forskel Ebeltoft Skole 6,7 6,6 0,1 Hornslet Skole 7,1 6,7 0,4* Kolind Centralskole 6,4 6,2 0,2 Marienhoffskolen 6,9 6,4 0,5* Molsskolen 6,3 6,6-0,3 Mørke Skole 6,3 6,1 0,2 Rosmus Skole 6,8 6,2 0,6* Rønde Skole 6,5 6,6-0,1 Ådalsskolen 6,2 6,5-0,3

19 19 of Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik Det er et mål at alle elever skal opnå mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Dette skal også ses i lyset af erhvervsskolereformen, hvorefter dette er et krav for optagelse erhvervsuddannelserne. For Syddjurs kommune er det 90,2 % af eleverne der opnåede dette i skoleåret 2013/14 og der er således et stykke vej til målet. Der ses ligeledes en uensartet udvikling over de seneste 3 år. Figur. 12. Andel af elever med mindst 2 i dansk og matematik, 9. klasse

20 Figur 13. Andel af elever med mindst 2 i dansk og matematik pr. skole 20 of 40

21 21 of 40 Figur 14. Andel elever, som har aflagt afgangsprøve Figur 15. Andel elever, som har aflagt afgangsprøve, pr. skole

22 22 of Folkeskolen skal understøtte opfyldelsen af 95 pct.- målsætningen Folkeskoleområdet i Syddjurs kommune skal ligesom alle øvrige kommuner medvirke til at understøtte målet om at mindst 95% af alle unge skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Nedenfor er samlet en række figurer til belysning af i hvilket omfang dette opfyldes og om der synes at være en udvikling i den rigtige retning. Dette er ikke umiddelbart tilfældet, hvorfor der består en udfordrende opgave i at ændre dette de kommende år. Samlet set er Syddjurs kommune et stykke vej fra målsætningen og udviklingen går også den forkerte vej i årene Det kan samtidig konstateres at, udfordringen også har en kønsmæssig skævhed idet udfordringen er større for drengene og for pigerne der i højere grad går i gang med en ungdomsuddannelse. Figur 16. Andel af elever i ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse pr. ungdomsuddannelse på landsplan

23 Figur 17. Andel elever i gang med ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9.klasse pr. ungdomsuddannelse Syddjurs 23 of 40

24 24 of 40 Figur 18. Andel elever i ungdomsuddannelse 3 år efter 9.klasse Syddjurs Figur 19. Andel i ungdomsuddannelse efter 3 år fordelt på køn

25 25 of 40 Figur 20. Valg af uddannelsessted fordelt på køn 10. Eventuelle fokuspunkter og indikatorer Herunder beskrives eventuelle fokuspunkter fastsat af undervisningsministeren samt de tilhørende indikatorer for kommunens skolevæsen. Nedenfor behandles kompetencedækning og inklusion, da det vil være de fokuspunkter, der kommer til at gælde i de førstkommende år Kompetencedækning Baggrund 95 % af lærerne skal i 2020 undervise på kompetenceniveau (tidligere linjefagsniveau). Som delmål har KL opsat 85 % kompetencedækning i 2016 og 90 % i Skolerne i Syddjurs Kommune havde i 2014 en kompetencedækning på 81,3 %. I Syddjurs Kommune er det uddannelsesudvalget, der er tovholder på opgaven. Uddannelsesudvalget består af fire skoleledere, en SFO-leder, kommunes læsekonsulent og skoleafdelingens konsulent. Overblik over uddannelsesbehovet Det er skolelederen på den enkelte skole, der foretager kompetencevurderingen af lærerne. I vurderingen indgår bl.a. om læreren har grunduddannelse i faget, uddannelse i et beslægtet linjefag eller et delvist linjefag, samt hvilke faglige resultater lærernes klasser generelt opnår.

26 26 of 40 For at få overblik over kompetenceniveauet, så har skolerne udfyldt et Afklaringsskema. I skemaet skulle skolelederen vurdere, hvilken efteruddannelse, der skulle til for at lærernes undervisning ville være på kompetenceniveau. I skemaet var der fire niveauer: Niveau 1: Læreren har intet eller et ubetydeligt efteruddannelsesbehov Niveau 2: Læreren har et efteruddannelsesbehov svarende til et prøveforberedende modul på læreruddannelsen. Niveau 3: Læreren har et efteruddannelsesbehov svarende til et linjefagsmodul på læreruddannelsen. Niveau 4: Læreren har et efteruddannelsesbehov svarende til to linjefags moduler på læreruddannelsen. Nedenstående skema viser en samlet oversigt over skolernes opgørelse pr.1/ timer (prøveforberedende modul) 300 timer (1 modul på læreruddannelsen) 600 timer (2 moduler på læreruddannelsen) Dansk Matematik Engelsk Billedkunst Biologi Fransk Fysik/kemi Geografi Historie Håndværk og Design Idræt Kristendomskundskab Madkundskab Musik Natur/teknik Samfundsfag Spansk Tysk I alt I timer Samlet timetal Fuldtidsstillinger 37 Tiltag Selvom der er længe til 2020, så er opgaven med kompetencedækning omfattende. Derfor ønsker skolerne at påbegynde opgaven allerede i foråret 2015 med det nye fag Håndværk og Design. Uddannelsesudvalget ønsker derudover, at påbegynde efteruddannelse næste skoleår for lærere i: Dansk klasse Dansk Klasse

27 27 of 40 Opfølgning Det er uddannelsesudvalgets opgave at følge op på udviklingen af kompetencedækningen. Udvalget vil løbende gøre status over kompetenceudviklingen i fagene og på klassetrinene. Status januar 2015 kan ses i nedenstående skemaer: Fag (delmål opfyldt) 2018 (delmål opfyldt) 2020 (mål opfyldt) Kristendomskundskab 23,4% Natur/teknik 52,3% Historie 54,2% Geografi 66,7% Madkundskab 74,6% Billedkunst 75,5% Idræt 76,6% Matematik 83,5% Samfundsfag 84,6% Tysk 85,9% X Engelsk 87,1% X Dansk 92,2% X X Musik 92,4% X X Biologi 100% X X X Fysik/kemi 100% X X X Håndværk/Design Håndarbejde 68% Sløjd 100% Klassetrin klasse 70,8% 2.klasse 78,8% 3.klasse 81,6% 4.klasse 68,2% 5.klasse 78,6% 6.klasse 82,0% 7.klasse 88,8% X 8.klasse 87,1% X 9.klasse 92,0% X X 10.klasse 96,5% X x X

28 28 of 40 Økonomi Det er en stor økonomisk udfordring for skolerne at finde ressourcer til at frigøre lærerne til efteruddannelsen. Et overslag viser, at der skal frigøres i nærheden af 10 fuldtidsstilling de næste 5 år for at Syddjurs Kommune kommer i mål med opgaven. Figur 21. Antal planlagte timer med kompetencedækning Syddjurs

29 29 of 40 Fag: Dansk, Engelsk, Tysk (tilbudsfag), Fransk (tilbudsfag), Kristendomskundskab, Historie, Samfundsfag, Idræt, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Sløjd, Madkundskab, Matematik, Fysik/kemi, Geografi, Biologi, Natur/teknik Figur 22. Kompetencedækning pr. fag

30 K 30 of 40

31 31 of 40 Figur 23. Kompetencedækning pr. klassetrin Figur 24. Kompetencedækning pr. skole

32 32 of Inklusion Flere børn med særlige behov skal undervises i den almindelige folkeskole Det besluttede regeringen, SF, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i 2012, hvor der blev indgået en aftale med KL om, at 96 procent af alle skolebørn i 2015 skal modtage almindelig undervisning. Det svarer til, at børn skal flyttes fra specialklasser til almindelige klasser eller begynde i en almindelig klasse frem for en specialklasse. Den politisk ambitiøse dagsorden om omstilling til øget inklusion i folkeskolen indebærer, at flere elever med særlige behov skal inkluderes i den almindelige undervisning. Det sker samtidig med, at elevernes faglige resultater skal forbedres, og deres trivsel fastholdes. Omstillingen kræver en stor forandringsproces, der bevæger sig væk fra to parallelle systemer og hen imod et fælles tilbud, hvor der samarbejdes og videndeles på tværs af det almene og det specielle. Med specialundervisningen skal børn med særlige undervisningsmæssige behov have mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn både i dagtilbud og skoler. Specialundervisning er et redskab til at imødekomme, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Det er vigtigt at undgå, at de særlige behov fører til, at forventningerne til børnene sænkes, eller at børnene ikke er en del af et fællesskab. Inklusionsudvikling og Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning skal understøtte kommunernes, dagtilbuddenes, skolernes og fritidstilbuddenes omstilling til øget inklusion samt styrke specialundervisningen. Målsætningen om at 96% skal undervises i den almindelige folkeskole arbejder Syddjurs kommunes skoler selvfølgelig på at opfylde. Udviklingen frem mod denne målsætning har dog ikke frem til skoleåret 2013/14 været positiv, idet der kan registreres et lille fald i andelen der inkluderes. Imidlertid er der iværksat indsatser som f.eks. Udarbejdelse af inklusions politik, hjemtagelse fra specialskoler, etablering af skolemiljøer der befordrer inklusion, efteruddannelse, herunder inklusionskonsulenter mm. Det er derfor en ambition at Syddjurs Kommune vil leve op til målsætningen.

33 33 of 40 Figur 25. Inklusionsgrad for børn med bopæl i Syddjurs kommune Figur 26. Inklusionsgrad for børn, som går i Syddjurs kommunes skoler

34 34 of 40 Figur 27. Inklusionsgrad på landsplan Figur 28. Andel af elever, som får specialundervisning

35 Figur 29. Antal elever, der modtager specialundervisning - Syddjurs 35 of 40

36 Figur 30. Specialundervisning fordelt på klassetrin 36 of 40

37 37 of 40 Figur 31. Antal elever, som får specialundervisning pr. skole 11. Redegørelse for arbejdet med kommunalt fastsatte mål og indsatser Som områdemål for skoleområdet har kommunalbestyrelsen i 2014 haft nedenstående 3 temaer som alle inkluderer flerårige mål, hvorfor de også er gældende for der er ikke besluttet yderligere mål for Styrkelse af fagligheden hos lærere og pædagoger både de fag-faglige og de pædagogisk/didaktiske kompetencer. Motion og bevægelse i skolen. Skolereform Målene for alle temaer er inkluderet i resultatmålene for skolereformen, altså de samme som der er fokus på i nærværende rapport. Kommunalbestyrelsen har tillige ønsket oplysninger om medarbejderforhold som sygefravær og undervisningsprocenter. Disse oplysninger fremgår af næste afsnit.

38 38 of 40 På baggrund af nærværende rapport samt politisk drøftelse kan der iværksættes arbejde med fastsættelse af kommunale mål og indsatser. 12. Medarbejderforhold Kommunalbestyrelsen (FI udvalget) har tidligere besluttet, at der udover det obligatoriske indhold i kvalitetsrapporten skal den indeholde oplysninger om sygefravær og undervisningstimer for personale på skolerne. Nedenfor er oplysninger om sygefravær dels for alt personale og dels for lærergruppen alene, opgjort for henholdsvis 3 og 4 kvartal 2013 og Endelig er også undervisningsprocenter også opgjort. Der tages forbehold for mindre afvigelse m.h.t. beregningen af undervisningstimer, da opgørelsen er lavet på baggrund af lønudbetalingen i januar Opgørelserne viser ikke nogle specifikke og éntydige tendenser. Godt nok er sygefraværet steget for det samlede personale på skolerne, men dette gælder ikke for lærergruppen samlet set. Der er naturligvis variationer mellem skolerne. Med hensyn til det gennemsnitlige undervisningstimetal var det forventelige gennemsnit omkring 730 timer, hvilket tallene også afspejler. Der er dog igen en vis variation mellem skolerne. Tabel 10. Fravær alt personale på skolerne Organisatorisk enhed 3. kvt 2013 Sygefravær i % excl. helligdg. 4 kvt kvt 2014 Sygefravær i % excl. helligdg. Sygefravær i % excl. helligdg. 4 kvt 2014 Sygefravær i % excl. helligdg. Samlet resultat 3,74 5,49 4,05 6,47 Hornslet Skole 4,13 4,87 4,44 8,51 Mørke Skole 3,01 4,97 1,75 4,90 Ådalsskolen 4,09 7,10 3,85 7,34 Rønde Skole 3,97 5,18 3,65 4,02 Thorsager Skole 2,75 6,53 5,27 7,41 Kolind Centralskole 2,12 6,99 3,60 6,13 Marienhoffskolen 2,36 3,37 3,72 3,86 Molsskolen 1,04 1,12 1,74 3,46 Rosmus Skole 7,25 6,30 4,69 7,85 Pindstrupskolen 2,30 3,34 3,16 7,27 Ebeltoft Skole 5,37 7,94 6,60 8,54

39 39 of 40 Tabel 11. Fravær lærergruppen Organisatorisk enhed 3. kvt 2013 Sygefravær i % excl. helligdg. 4.kvt 2013 Sygefravær i % excl. helligdg. 3. kvt Sygefravær i % excl. helligdg. 4. kvt 2014 Sygefravær i % excl. helligdg. Samlet resultat 2,23 3,92 2,39 3,74 Hornslet Skole 2,48 3,58 2,09 5,00 Mørke Skole 0,89 4,54 1,55 3,17 Ådalsskolen 3,95 8,26 4,99 8,07 Rønde Skole 2,04 2,54 2,81 2,38 Thorsager Skole 0,72 3,78 3,61 3,89 Kolind Centralskole 1,27 2,95 1,07 2,42 Marienhoffskolen 1,04 1,81 2,66 3,60 Molsskolen 0,88 0,58 1,57 2,13 Rosmus Skole 6,51 7,19 2,75 3,23 Pindstrupskolen 1,72 2,19 4,82 10,37 Ebeltoft Skole afd Skolevej 7 3,16 7,16 3,63 3,21 Ebeltoft Skole afd Østeralle 19 3,15 5,58 0,67 3,21 Tabel 12. U-timer i alt fuldtidsstillinger gennemsnit pr. fuldtidsst % af arbejdstid Ebeltoft skole ,42 59,81 729,36 43,61 Hornslet skole ,39 46,60 700,96 41,91 Kolind centralsk ,36 38,63 730,03 43,65 Marienhoffskolen ,66 29,26 730,71 43,69 Molsskolen ,62 28,78 711,06 42,52 Mørke skole ,58 24,19 767,06 45,87 Pindstrupskolen ,00 16,00 814,25 48,69 Rosmus skole ,39 21,61 787,66 47,10 Rønde skole ,19 39,19 750,75 44,89 Thorsager skole 9.472,68 12,90 734,15 43,90 Ådalsskolen ,98 24,27 718,35 42,95 Ådalsskolen spec.sk 5.378,40 7,56 711,81 42,56 Hovedtotal ,65 348,79 735,80 44,00

40 13. Skolebestyrelsens udtalelse 40 of 40

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 Kvalitetsrapport 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 7 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole Kvalitetsrapport 2013/2014 Skolerapport Eggeslevmagle skole 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kort præsentation af skolen... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017)

Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Kvalitetsrapport 2018 (Skoleåret 2016/2017) Tidsplan: Direktionen FI Høring Direktionen FI ØK Byrådet 24. Sep 25. sep oktober 30. oktober 6. november 12. december 19. december 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Hadsten Skole Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål...6 3. Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune

Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015. Fanø Kommune Kvalitetsrapport 2015-2016 Skoleåret 2014-2015 Fanø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 4 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag sendt til behandling i børne- og uddannelsesudvalget 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvalitetsrapport 2014-2015 Styring og Koordinering Skole, Kultur og fritid 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Anbefalinger i denne kvalitetsrapport... 5 Elevernes

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 Jammerbugt Kommune

Kvalitetsrapport 2014 Jammerbugt Kommune 1 Kvalitetsrapport 2014, Jammerbugt Kommune Kvalitetsrapport 2014 Jammerbugt Kommune 2 Kvalitetsrapport 2014, Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 2.1 Skolelederens/skoleledelsens vurdering af kvaliteten

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015

Skolernes Kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015 Side 1 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Omhandlende skoleåret 2014/2015. Dagtilbud og Undervisning. edoc 15-008305

Kvalitetsrapport 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Omhandlende skoleåret 2014/2015. Dagtilbud og Undervisning. edoc 15-008305 Kvalitetsrapport 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Omhandlende skoleåret 2014/2015 Dagtilbud og Undervisning edoc 15-008305 K v a l i t e t s r a p p o r t 2 0 1 5 S i d e 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet i skoleåret 2014/2015 Omhandlende skoleåret 2013/2014 Dagtilbud og Undervisning GoPro 2013100013EB Kvalitetsrapport

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2013/2014 Holstebro Kommune

Folkeskolens kvalitetsrapport 2013/2014 Holstebro Kommune Folkeskolens kvalitetsrapport 2013/2014 Holstebro Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Holstebro Kommunes samlede skolevæsen... 4 3. Holstebro Kommunes Skolepolitik... 5 3.1 Samarbejde og

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2015. Søndervangskolen Favrskov Kommune

KVALITETSRAPPORT 2015. Søndervangskolen Favrskov Kommune KVALITETSRAPPORT 2015 Søndervangskolen Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 6 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 7 3.1 Bliver alle elever så dygtige, som de kan? 7 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Bind 1: Kvalitet i dagtilbud og skoler. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Bind 1: Kvalitet i dagtilbud og skoler. Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 1: Kvalitet i dagtilbud og skoler Billeder: Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten for 2014 består ligesom sidste år af 3 bind: Bind 1 samler alle data

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge. Kvalitetsrapport. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014. [Skriv tekst]

SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge. Kvalitetsrapport. For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014. [Skriv tekst] SVENDBORG KOMMUNE Børn og Unge Kvalitetsrapport For Svendborg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 [Skriv tekst] 4 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 4 2.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2014/2015 1. Indledning... 2 1.1. Den nye kvalitetsrapport... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Lemvig Kommunes teamstruktur

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2013 Fagcenter Småbørn og Undervisning 01-11-2013 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2012/13... 3 Sammenfatning... 4 Beslutning...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram Arbejdsgruppe nr. 7 Tema: Styrket efteruddannelse af skolens medarbejdere Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere