K E N D E L S E Berigtiget udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E Berigtiget udgave"

Transkript

1 K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/ og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL ( ) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. februar 2013 truffet afgørelse i en sag, der drejer sig om fastsættelse af prisloftet for 2013 for Hørsholm Vand ApS (spildevand) (herefter Hørsholm Vand). Ved klageskrifter af 15. marts 2013 har Hørsholm Vand indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. DANVA har på vegne af bl.a. Hørsholm Vand også ført en sag mod Forsyningssekretariatet, som er behandlet af Konkurrenceankenævnet under sag VFL (DANVA-sagen). Under DANVA-sagen behandles selskabets klage over manglende hensyntagen til selskabets særlige forhold i forbindelse med beregningen af selskabets netvolumenmål i den benchmarking, der ligger til grund for fastsættelsen af prisloftet for For Konkurrenceankenævnet drejer denne selvstændige klage sig om, hvorvidt prisloftet for 2013 skal forhøjes med tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål (Overløbsregistrering og arbejdsmiljø). Forsyningssekretariatet har over for Konkurrenceankenævnet påstået afgørelsen stadfæstet.

2 - 2 Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse for så vidt angår denne selvstændige klage vedrørende miljø- og servicemål. Parternes påstande Hørsholm Vand har nedlagt påstand om, at Forsyningssekretariatet skal anerkende, at selskabets udgift på kr. til overløbsregistrering er udgifter til et miljømål, og at selskabets udgift på kr. til nærmere bestemte arbejdsmiljøforanstaltninger er udgifter til et servicemål. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om stadfæstelse af afgørelsen af 15. februar Den påklagede afgørelse I afgørelse af 15. februar 2013 fastsatte Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2, selskabets prisloft for 2013 til 34,54 kr. pr. m³. Følgende fremgår om tillæg for miljø- og servicemål bl.a. af afgørelsen: Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013 Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger i 2013 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål: Øget rensning af spildevand: kr. Arbejdsmiljø: kr. Overløbsregistrering: kr. Selskabet har endvidere i sit høringssvar af 16. november 2012 indberettet følgende nye driftsomkostninger til miljø- og servicemål: Klimapartnerskab: kr. Forbrugervalg: kr. Arbejdsmiljø Målet er efter det oplyste fastsat af selskabets bestyrelse. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2011, hvoraf det fremgår, at der skal sættes ekstraordinær fokus på et godt arbejdsmiljø i selskabet for at sikre lavt syge-fravær og høj effektivitet. Dette medfører bl.a. etablering af motionsrum, årligt sundhedstjek, førstehjælpskursus, indkøb af hjertestarter og gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser. Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan de indberettede aktiviteter hverken betragtes som aktiviteter til opnåelse af et miljø- eller servicemål, men derimod som aktiviteter, der er en del af selskabets almindelige drift, idet aktiviteterne ud fra det oplyste hverken varetager miljøforberedende hensyn eller forhøjer serviceniveauet for selskabets kunder ud over den gældende standard på området. Selskabet har således ikke dokumenteret, at de indberettede aktiviteter forbedrer den service eller det serviceniveau, som kunden

3 - 3 oplever fra sit vandselskab i sin egenskab af at være aftager af selskabets tjenester eller produkter, ud over den gældende standard på området. Selskabet henviser i høringssvaret til, at det er uenigt i Forsyningssekretariatets vurdering, og anfører blandt andet følgende: I var vi en del af en stor drift i kommunen, hvor der ikke var særlig fokus eller budgetter til arbejdsmiljø. Vand og spildevandsfolk havde ikke samme fysiske arbejdsplads. Det har vi nu, og det medfører en nødvendighed for at sætte øget fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, for at vi kan opretholde en optimal drift og service for vores kunder. De tiltag vi har foretaget, og som er beskrevet i servicemålet, ligger langt ud over den gældende standard. Vi har et meget lille antal kunde-klager, hvilket også er dokumenteret i Danvas kundetilfredshedsundersøgelser. For at kunne bibeholde og øge denne kundeservice har bestyrelsen besluttet at prioritere arbejdsmiljøet højt. Forsyningssekretariatet bemærker hertil, at miljømål alene vedrører aktiviteter, der går ud over selskabernes normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø, forudsat at aktiviteterne har en så nær sammenhæng med forsyningsvirksomheden, at de kan rummes inden for definitionen af selskabernes primære aktiviteter. Idet det indberettede mål angår arbejdsmiljøet for selskabets medarbejdere, og dermed ikke vedrører miljøet eller varetager miljøforbedrende hensyn, er der efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke tale om et miljømål i prisloftsmæssig forstand. For så vidt angår selskabets vurdering af de nævnte aktiviteter som værende aktiviteter til opfyldelse af et servicemål, bemærker Forsyningssekretariatet, at servicemål skal vedrøre den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab i sin egenskab af at være aftager af selskabets tjenester eller produkter, ud over den gældende standard på området. Derudover er det en betingelse for tildeling af tillæg, at målet er tilstrækkeligt konkretiseret. Selskabet anfører som begrundelse for, at der er tale om et servicemål, at de indberettede aktiviteter til gavn for arbejdsmiljøet og selskabets medarbejdere skal ske for at opretholde en optimal drift og service for selskabets kunder. De indberettede aktiviteter anses for hovedsageligt at varetage hensynet til selskabets medarbejdere, idet der alene er tale om aktiviteter, som alene kommer medarbejderne til gode. De eventuelle afledte positive effekter for medarbejdernes service over for selskabets kunder heraf, kan efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke anses som værende et servicemål i prisloftmæssig forstand. De indberettede aktiviteter ligger sandsynligvis ud over standarden for andre spildevandsselskaber, men selve målet som efter det oplyste er opretholdelse af en god kundeservice er efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke et konkretiseret mål. Forsyningssekretariatet anser således selskabets ønske om at bibeholde en generel god kundeservice over for selskabets kunder for at høre til selskabets almindelige driftsopgaver. Samlet er der derfor efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor. Overløbsregistrering Målet er efter det oplyste fastsat af Hørsholm Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt uddrag af dagsorden og referat fra kommunalbestyrelsesmøde i Hørsholm Kommune den 24. september 2012 med tilhørende bilagsnotat samt notat om

4 - 4 målet af 15. april og 20. juni 2012 med tilhørende oversigtskort. Selskabet har indberettet målet som et miljømål. Målet går ifølge det fremsendte ud på opsamling og registrering af aflastningshændelser på kritiske overløbsbygværker i Hørsholm Kommune ved igangsætning af et udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb i kommunen. Målet er også fastsat af hensyn til badevandskvaliteten. Det fremgår af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at Det overordnede formål er at sikre, at der ikke sker forringelse af tilstanden af overfladevand og badevand. Samtidig skal det tjene til at sikre Hørsholm Kommunes prioritering af indsatsen over for aflastninger af spilde-vand. Det fremgår af bilagsnotatet, som danner grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning, at udbyttet af målet er en bedre udnyttelse og prioritering af de til rådighed værende økonomiske ressourcer, effektregistrering af de implementerede indsatser, kalibrering af modelværktøj for aflastningsberegninger samt online afrapporteringssystem for aflastningshændelser i oplandet, blandt andet til brug for kommunens badevandsmodel. Idet Forsyningssekretariatet i forbindelse med behandlingen af ansøgningen ikke fandt, at det fremgår tydeligt, hvad det egentlige miljømål er, har sekretariatet i telefonsamtale af 23. oktober 2012 anmodet om en præcision af, hvad det konkrete miljømål med igangsætningen af det ud-videde måle- og kontrolprogram er. Selskabet henviste til de ovenfor nævnte formål om, at der ikke må ske forringelse af tilstanden af overflade- og badevand samt om, at aktiviteterne skal tjene til at sikre kommunens prioritering af indsatsen over for aflastninger af spildevand. Det følger af Konkurrenceankenævnets praksis, at det er en forudsætning for tildeling af tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, at både miljømålet og rammerne for de tilsigtede foranstaltninger fremstår med en sådan klarhed i grundlaget for målet, at det er muligt at identificere konkrete tiltag. Forsyningssekretariatet finder ikke, at det fremgår tilstrækkeligt klart af den indsendte dokumentation, hvilke konkrete miljøforbedrende hensyn de indberettede aktiviteter skal varetage. Der består således ikke noget konkret miljømål i, at der ikke må ske forringelse af tilstanden af overflade- og badevand. Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf, at det indberettede mål ikke er tilstrækkeligt konkretiseret. Derudover kan der ikke gives tillæg til selskabets prisloft for opgaver, som hører til det kommunale regi, herunder sikring af Hørsholm Kommunes prioritering af indsatsen over for aflastninger af spildevand. Det fremgår således af vandsektorlovens 2, stk. 6, nr. 6), at spildevandsforsyningsselskabers primære aktiviteter er transport, behandling eller afledning af spildevand mod betaling. Derudover angiver 1, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven) hvilke udgifter, der kan finansieres over spildevandstaksterne. Det følger af bestemmelsen, at spildevandsforsyningsselskaber udelukkende kan takstfinansiere udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af selskabernes spildevandsanlæg og anlæg, der er etableret efter 7a. Selskabet har i sit høringssvar anført, at det på baggrund af Forsyningssekretariatets afvisning af at tildele tillæg for målet, har anmodet Hørsholm Kommune om en uddybning af målet. Kommunens notat af 15. november 2012 var vedhæftet høringssvaret. Selskabet har endvidere præciseret, at Miljømålet, som Hørsholm Kommune har vedtaget for Hørsholm Vand, er at kunne foretage en veldokumenteret og intelligent

5 - 5 prioritering af den indsats, som Hørsholm Vand skal udføre for at sikre mindst mulig negativ påvirkning fra aflastning af spildevand til recipienter i oplandet. Kommunen har i sit notat uddybet miljømålet. Det fremgår heraf, at kommunen ikke kan prioritere indsatsen over for de cirka 15 overløb, der ud fra beregninger ikke overholder gældende miljøkrav. Det er derfor nødvendigt, at selskabet foretager overløbsregistreringer på overløbene, hvorved det kan ses, hvilke overløb der giver størst miljøbelastning, og dermed hvilke overløb, der skal prioriteres højest med hensyn til etableringen af miljøforbedrende tiltag. Kommunen anfører, at Målet er således et miljøforbedrende tiltag, hvor miljøbelastningen med spildevand bliver reduceret. Selskabet anfører i høringssvaret, at det på baggrund heraf forventer at få stillet krav fra kommunen om reduktion af de årlige udløb fra overløbsbygværker. Det fremgår af det indsendte, at det overordnede formål med aktiviteterne går ud på at sikre, at der ikke sker en forringelse af tilstanden af overflade- og badevand, således at spildevandsbelastningen af miljøet reduceres. Forsyningssekretariatet finder fortsat, at dette mål ikke er tilstrækkeligt konkretiseret. Forsyningssekretariatet kan derudover ikke se, hvordan dette overordnede mål adskiller sig fra, hvad der altid har været gældende for selskabet. Det følger således af miljøbeskyttelsesloven og de generelle udlederkrav for spildevandsselskaber, at afledning af spilde-vand skal ske på miljømæssig forsvarlig vis. På baggrund af ovenstående finder Forsyningssekretariatet ikke anledning til at ændre vurderingen af det indberettede mål. Forsyningssekretariatet bemærker i øvrigt, at såfremt selskabet i forbindelse med investeringer i nye ledninger mv. skal afholde omkostninger til undersøgelser, skal disse omkostninger klassificeres som omkostninger til forundersøgelser og projektering i forbindelse med etableringen af et anlægsaktiv. Samlet tillæg Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er derfor på kr.... Supplerende sagsfremstilling Overløbsregistrering Af resume af referat for kommunalbestyrelsesmøde den 24. september 2012 fremgår bl.a. følgende: I forbindelse med de statslige vandplaner og de kommende kommunale vandhandleplaner, ønskesvedtaget et miljømål, der pålægger Hørsholm Vand ApS at igangsætte et udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb i kommunen. De reviderede miljømål udspecificerer at også hensyn til badevandskvaliteten er omfattet og erstatter det tidligere miljømål på området. Af Hørsholm Kommunes notat af 15. november 2012 fremgår om målet, at: Hørsholm Kommune kan ikke prioritere indsatsen over for de ca. 15 overløb, som ud fra beregninger ikke overholder gældende miljøkrav. Derfor er det nødvendigt, at Hørsholm Vand udfører overløbsregistreringer på overløbene, så man kan se hvilke overløb, der giver størst miljøbelastning, og som skal prioriteres højest mht. etablering af

6 - 6 miljøforbedrende tiltag. Målet er således et miljøforbedrende tiltag, hvor miljøbelastningen med spildevand bliver reduceret. Det er således et krav fra Hørsholm Kommune, at Hørsholm Vand udfører overløbsregistreringen, hvorefter indsatsen kan prioriteres. Arbejdsmiljø Af referat fra bestyrelsesmøde den 27. september Bestyrelsen vedtager hermed, at der for at sikre den bedst mulige betjening af kunderne skal sættes ekstraordinær fokus på et godt arbejdsmiljø i Hørsholm Vand. Denne fokus skal sikre, at medarbejderne har et lavt sygefravær og høj effektivitet under udførelse af arbejdet til gavn for både kunder og miljøet. Der igangsættes følgende aktiviteter, hvor udgifterne fordeles ligeligt mellem vand og spildevand: Etablering af motionsrum Årligt sundhedstjek Førstehjælpskursus Indkøb af Hjertestarter Gennemgang af de 12 administrative arbejdspladser Influenzavaccination. Parternes argumentation Hørsholm Vand har vedrørende tillæg for miljømål (overløbsregistrering) navnlig gjort gældende, at der skal foretages overløbsregistrering med henblik på at kunne prioritere, hvor der først skal sættes ind for at kunne sikre kvaliteten af overfladevand og badevand. Målet er pålagt af Hørsholm Kommune og indebærer, at Hørsholm Vand skal igangsætte et udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb i kommunen. Det er en veldefineret og formålstjenlig miljøforanstaltning. Den tjener samme formål som undersøgelsespåbud forud for påbud om oprensning eller reduktion af forurening. Hørsholm Vand har dokumenteret formålet overfor Forsyningssekretariatet ved indsendelse af bl.a. uddrag af dagsorden samt referat fra kommunalbestyrelsesmøde i Hørsholm Kommune den 24. september 2012 med tilhørende bilagsnotat og notat udarbejdet af Enviclean om målet af 20. juni 2012 med tilhørende oversigtskort. Målet er således særdeles veldokumenteret. Målet om sikring af overflade- og badevandskvaliteten går ud på opsamling og registrering af aflastningshændelser på kritiske overløbsbygværker i Hørsholm Kommune. Det sker ved igangsætning af et udvidet måle- og kontrolprogram for kloakudløb i kommunen. Miljømålet indebærer, at Hørsholm Vand skal igangsætte følgende aktiviteter:

7 - 7 - Etablering af yderligere målestationer for registrering af overløbshændelser fra de væsentligste overløbsbygværker i Hørsholm Kommune - Etablering af registreringssystem til automatisk opsamling af hændelser med efterfølgende automatisk afrapportering til de involverede myndigheder. - Etablering af et kvalitetskontrolsystem for sikring af valide data til sikring til korrekt prioritering af indsats. Der er således tale om et mål, som utvivlsomt falder inden for definitionen af et miljømål, jf. 2, stk. 1, i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål nr af 29. oktober Sikringen af kvaliteten af overfladevand og badevand er omfattet af definitionen af miljø i bekendtgørelsen. Dette støttes endvidere af Naturstyrelsens vejledning om Miljømål og Servicemål og dertilhørende bilag 1. Når det pågældende mål og aktiviteterne til opfyldelse heraf udtrykkeligt er anerkendt af Naturstyrelsen som henholdsvis miljømål og miljømålsaktiviteter, følger det forudsætningsvist heraf, at der er tale om aktiviteter, som spildevandsselskaber lovligt kan udføre som en del af deres hovedaktivitet, og hvor omkostningerne kan indregnes i taksterne. Der er ikke tale om opgaver, som skal udføres i Hørsholm Kommunes regi. Endvidere har Forsyningssekretariatet ikke gjort indsigelser mod anlægsinvesteringen vedrørende det pågældende miljømål, idet Forsyningssekretariatet har godkendt, at denne indregnes i prisloftet som en investering i 2013 på i alt kr. Miljøforanstaltningen er således omfattet af den gældende prisloftsbekendtgørelse. Hørsholm Vand har vedrørende tillæg for servicemål navnlig gjort gældende, at målet om forbedring af arbejdsmiljøet er et servicemål fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen har fastsat, at der skal sættes fokus på et godt arbejdsmiljø med henblik på at sikre lavt sygefravær og høj effektivitet blandt selskabets medarbejdere. Der er derved tale om tiltag, som går ud over almindelige krav til arbejdsmiljø. De konkrete initiativer til opfyldelse af servicemål er bl.a. etablering af motionsrum, årligt sundhedstjek for medarbejderne, førstehjælpskursus, indkøb af hjertestarter og gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser. Den særlige indsats for arbejdsmiljøet har bl.a. givet udslag i en bedre kundeservice og et meget lille antal kundeklager, hvilket er dokumenteret i DANVAs kundetilfredshedsundersøgelser.

8 - 8 Herudover indebærer den øgede indsats for arbejdsmiljøet også en samfundsmæssigt gevinst i form af større trivsel og mindre sygefravær blandt medarbejderne. Mål og aktiviteter, som har samfundsmæssige gevinster, er også omfattet af definitionen på et servicemål, jf. 3, stk. 1, i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål nr af 29. oktober At arbejdsmiljøtiltagene også kommer selskabets medarbejdere til gode, kan ikke hindre, at de positive effekter for selskabets kunder ikke kan anerkendes som servicemål. Forsyningssekretariatet har navnlig anført, at en betingelse, for at der kan gives tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- eller servicemål, er, at der skal være tale om særlige aktiviteter, som går ud over selskabernes normale driftsopgaver og enten har gavnlige effekter på det omgivne miljø, forudsat at aktiviteterne har en så nær sammenhæng med forsyningsvirksomheden, at de kan rummes inden for definitionen af selskabets primære aktiviteter, eller forbedrer servicen over for forbrugerne ud over den gældende standard på området. For begge typer mål er det derudover en betingelse, at der er tale om et nyt mål i forhold til de mål, der var gældende i basisperioden , og at både målet og rammerne for de tilsigtede foranstaltninger fremstår med en sådan klarhed i grundlaget for målet, at det heri er muligt at identificere konkrete tiltag. Forsyningssekretariatet har vedrørende overløbsregistreringen navnlig anført, at det på baggrund af de indsendte oplysninger og dokumentation ikke fremgår tilstrækkeligt klart, hvilke konkrete miljøforbedrende hensyn de indberettede aktiviteter skal varetage. Således udgør det efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke noget konkret mål med miljøforbedrende hensyn, at der ikke må ske forringelse af tilstanden af overfladevand og badevand, idet miljøet derved ikke forbedres. Der består ej heller et konkret mål med miljøforbedrende hensyn i, at Hørsholm Kommune ud fra målingerne skal prioritere indsatsen over for aflastninger af spildevand. Kontrol- og måleprogrammet er efter det oplyste alene et middel til kommunens prioritering af indsatsen over for aflastninger af spildevand, og der består ikke herved et selvstændigt konkret miljømål. Selskabet kan have den samme mængde overløb af urenset spildevand, som de hele tiden har haft. Dette understøttes af det oplyste om, at Hørsholm Vand først forventer at få fastsat konkrete miljøkrav, når kommunen har afsluttet prioriteringsplanen. Forsyningssekretariatet har bemærket, at såfremt kommunen

9 - 9 f.eks. stiller skærpede krav til selskabets udledning ved overløbsbygværker, kan der blive tale om miljø, hvis betingelserne herom i øvrigt er opfyldt. Forsyningssekretariatet har vedrørende arbejdsmiljø navnlig anført, at hensigten med de indberettede aktiviteter er at varetage hensynet til Hørsholm Vands medarbejdere, idet der er tale om aktiviteter, som alene kommer medarbejderne til gode. De eventuelle afledte positive effekter for medarbejdernes service over for Hørsholm Vands kunder kan efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke anses for at udgøre et selvstændigt servicemål i prisloftmæssig forstand. Hørsholm Vand har ikke dokumenteret, at de indberettede aktiviteter forbedrer den service eller det serviceniveau, som selskabets kunder oplever fra sit vandselskab i deres egenskab af at være aftagere af selskabets tjenester eller produkter, ud over den gældende standard på området. Forbrugerne må normalt kunne forvente, at selskabet yder en generel god kundeservice. Da bekendtgørelsen om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (1048/2012) samt til den tilhørende vejledning med bilag først finder anvendelse ved fastsættelsen af vandselskabernes prislofter for 2014 og senere, jf. bekendtgørelsens 9, stk. 2, har Forsyningssekretariatet følgelig ikke foretaget en vurdering af aktiviteterne efter reglerne i bekendtgørelsen ved fastsættelsen af selskabets prisloft for Afgørelsens begrundelse og resultat Et selskab kan få tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljømål, såfremt miljømålet er nyt i forhold til basisperioden i , og såfremt både miljømålet og rammerne for de tilsigtede foranstaltninger fremstår med en sådan klarhed i grundlaget for målet, at det er muligt at identificere konkrete tiltag, jf. lovforslag nr. 150 (FT , Tillæg A, s. 4631) fremsat den 26. februar Af Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. september 2012 og Hørsholm Kommunes notat af 15. november 2012 fremgår, at man på nuværende tidspunkt vil foretage overløbsregistrering, således at man på sigt kan fastsætte miljøforbedrende tiltag for de overløb, der giver størst miljøbelastning. Den overløbsregistrering, som man på nuværende tidspunkt vil foretage, medfører således ikke, at man iværksætter aktuelle tiltag ved de enkelte overløb, som kan medvirke til en miljøforbedring, f.eks. i form af en formindskelse af mængden af urenset spildevand.

10 - 10 Hørsholm Vand har derfor ikke godtgjort, at omkostningerne til overløbsregistreringen er driftsomkostninger til miljømål. En forudsætning for at godkende et servicemål er efter Konkurrenceankenævnets opfattelse, at målet går ud over det, som brugerne almindeligvis kan forvente. Konkurrenceankenævnet finder, at bestyrelsens beslutning fra 27. september 2011 dokumenterer, at selskabet skal kunne yde en service, som en bruger kan forvente. Beslutningen indeholder imidlertid ikke oplysninger om tiltag, der går ud over, hvad man som bruger af selskabets ydelser kan forvente. Konkurrenceankenævnet finder derfor ikke grundlag for at ændre Forsyningssekretariatets afgørelse. Herefter B E S T E M M E S Forsyningssekretariatets afgørelse af 15. februar 2013 stadfæstes. Palle Bo Madsen Claus Berg Birgitte Sloth Christian Hjorth-Andersen Jon Stokholm Udskriftens rigtighed bekræftes. Konkurrenceankenævnet den 22. oktober Tina Delvig Fuldmægtig

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-034 HOFOR Hvidovre Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har i afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. Gladsaxe Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-029 og VFL-2013-023. Forsyning Helsingør Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (tidligere Lynettefællesskabet I/S) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne Forsyningssekretariatet 2015 prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-2-2014 Gørlev Vandforsyning a.m.b.a. Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023462 VandCenter Syd A/S (spildevand) (advokat Rene Frisdahl Jensen) og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL-5-2017 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. december

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup. E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Att. Casper Bach Alstrup 1. oktober 2013 Sag 12/05567 / CF E-mail: caal@frederikshavn.dk; post@frederikshavn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kolding Spildevand A/S Att.: Gunnar Hansen Kolding Åpark 1. st. tv 6000 Kolding 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0049 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 29/7 2014 i sag nr. VFL-4-2013 Hillerød Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet fastsatte ved afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023391 Kalundborg Overfladevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28/11 2012 i sag nr. VFL-1-2012 Faxe Spildevand A/S (advokat René Frisdahl Jensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-22-2017 Lindholm Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 12.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/1 2014 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk ved Foreningen af Vandværker i Danmark mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-17-2017 Assens Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 13. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-21-2017 Vandforsyningen Brovst og Omegn mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023435 Silkeborg Vand A/S og Dansk Vand- og Spildevandsforening (advokat Rikke Søgaard Berth) mod Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 11. oktober 2013 Sag nr. 13/04572 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. april 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. april 2011 i sag nr mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. april 2011 i sag nr. 2010-0023449 Struer Forsyning Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet (Kontorchef Carsten Smidt) Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelser,

K E N D E L S E. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelser, K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-003 og VFL-2012-2-010. Herning Vand A/S og Herning Vand (spildevand) A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Esbjerg Vand A/S Att.: Eric Lauridsen Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Den 10.december 2013 Sag nr. 13/04389 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

DANVAs kommentarer er tilføjet med fed skrifttype. Udkast til

DANVAs kommentarer er tilføjet med fed skrifttype. Udkast til Naturstyrelsen j. nr. NST-4400-00018 19. december 2012 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand DANVAs kommentarer er tilføjet med fed skrifttype. Udkast til Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 TREFOR Vand A/S Att.: Jørgen Guldborg Kokbjerg 30 6000 Kolding Den 18. december 2013 Sag nr. 13/04893 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Charlotte Ahlers Eskildsen Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02437 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Ringkøbing-Skjern Vand A/S Att.: Søren Jakobsen Østergade 130 6900 Skjern 14. februar 2013 Sag 12/05954 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Faxe Forsyning Spildevand A/S Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev 6. januar 2012 Sag 4/1020-0301-0703 / CGA Deres ref. Att. Niels Sundberg Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Køge Afløb A/S Att.: Carsten Ring Ørnevej 15 4600 Køge 11. februar 2013 Sag 12/05930 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Dronninglund Vandværk I/S Att.: Arne Hansen/ Poul Erik Jensen Slotsgade 17 9330 Dronninglund 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0251 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02366 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023430 Rødovre Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 22. oktober

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023460 Tune Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 22. oktober

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Middelfart Spildevand A/S Att.: Jacob Støving Strandvejen 100 5500 Middelfart 13. februar 2013 Sag 12/06168 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424 Odder Vandværk A.m.b.a. og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) (advokat Rikke Søgaard Berth) mod (Kontorchef

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af Jammerbugt Forsyning A/S Kerteminde Forsyning Vand A/S Randers Spildevand A/S Hørsholm Vand ApS Halsnæs Forsyning

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Roskilde Spildevand A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Att. Charlotte Vincents 20. juli 2012 Sag 12/06536 / CGA Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023428 og 2010-0023429 Rudersdal Forsyning A/S (advokat Line Markert) mod Forsyningssekretariatet (fuldmægtig Mette Clausen) Resume

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Silkeborg Spildevand A/S Att.: Anders Mosegaard Jensen Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00299 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Videbæk Vand A/S Att.: Ib Melsen Godthåbsvej 3 6920 Videbæk 16. september 2011 Sag 4/1020-0301-0376 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egedal Spildevand A/S Att.: Eiko Sølby Steinhauer Krogholmvej 71 3650 Ølstykke 23. september 2011 Sag 4/1020-0301-0384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr Videbæk Vand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr Videbæk Vand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023471 Videbæk Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 22. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023350 Furesø Vandforsyning a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for FORS Spildevand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13891 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere