HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter"

Transkript

1 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt D. Balanceforskydninger: Forøgelse (+)/forbrug(-) af likvide aktiver (08.22) Øvrige finansforskydninger ( )

2 D Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (Debetsiden på 08.55) I alt A + B + C + D + E Optagne lån (Kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 91 Skatter F. Finansiering i alt Balance

3 Tværgående artsoversigt Hele kroner Udgifter Indtægter 1. Lønninger 1 Lønninger Aer Aes Modtagne dagpengerefusion vedr. langtidssyge Modtagne dagpengerefusion vedr. langtidssyge Løntilskud/lønrefusion Varekøb 2 Fødevarer Brændsel- og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. Moms 81 7 Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenestydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter 0 Finansudgifter Renterudgifter Kurstab Tilsvar Indtægter 1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter 0 Finansindtæger Renteindtæger Kursgevinster -9 4 Refusioner Generelle tilskud Statstilskud Balance i alt

4 FINANSIEL STATUS 2013 Primo saldo Ultimo saldo AKTIVER 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udlæg vedrørende forsynings virksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar herunder computere og andet IT udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg BALANCE

5 Primo saldo Ultimo saldo PASSIVER 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for Staten Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Langfristet gæld Andre kommuner og regioner Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto BALANCE

6 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 01 Økonomiudvalg u i Overførsler u i Kontante ydelser *. * * u *. * * i Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Kontante ydelser * u * i Sygedagpenge * u * i Sygedagpenge efter 52 uger uden u refusion, jf. 30 i lov om sygedagpenge 002 Sygedagpenge uden refusion pga i manglende opfølgning, jf. 30, stk. 3 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge med 50 pct u refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 I lov om sygedagpenge 005 Sygedagpenge med 50 pct u refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct u refusion til passive og aktive sygedagpenge- modtagere, jf. 62, Stk. 3 i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler til u syge- dagpengemodtagere med i pct. refu- sion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 Udgifter til u befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 070 Regresindtægt vedr. sygedagpenge i atp 2/3 og renter uden refusion 090 Regresindtægter vedrørende i sygedagpenge 73 Kontanthjælp * u * i Kontanthjælp til personer som er u visiteret til fleksjob, ikke i refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, Stk. 1, 104 stk. 2 og 104A i lov om aktiv socialpolitik) 6

7 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 002 Kontanthjælp til personer uden i ret- tidigt tilbud efter reglerne i kapitel 17 i lov om aktiv beskæftig-elsesindsats, ikke refusionsberet- tiget ( 100, Stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) 013 Kontanthjælp til forsørgere u fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 Nr. 1 og 2 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik 016 Særlig støtte med 30 pct u refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere u fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2 Nr. 3, 25, stk. 3 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer der u har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtids-pensionister med 30 Pct. refusion. ( 25 a, 27 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge under u år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4 og 25a i lov om aktiv socialpolitik) 081 Betaling fra/til kommuner u i Diverse udgifter (ikke u refusions- berettiget) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet i med 50 pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf 164 I lov om social service) 094 Tilbagebetaling af u terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet i med 30 pct. refusion 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere * u * i Refusion af udgifterne med i pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering Refusion af udgifterne med i pct. refusion på gruppering 004, 011,012, 015 Og 016 minus gruppering 093 7

8 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 004 Særlig støtte med 50 pct u refusion ( 34 i lov om aktiv i socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct u refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion u (lov om aktiv i beskæftigelsesindsats pgf. 83) 010 Forsørgelse af personer i tilbud u efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud u efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 012 Udgifter til hjælpemidler til u personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelses indsats 100 og lov om seniorjob 016 Forsørgelse til personer i u tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion 093 Tilbagebetaling (lov om aktiv i socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling (lov om aktiv i socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (lov om aktiv i socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 78 Dagpenge til forsikrede ledige * u Dagpenge i aktive perioder i u , 25 Pct. kommunalt bidrag 002 Dagpenge i passive perioder i u , 50 Pct. kommunalt bidrag 003 Dagpenge ved manglende u rettighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af u befordringsgodtgørelse vedr. for- sikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses- indsats, jf. 109, I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Dagpenge i aktive perioder, u pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, u pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, u pct. kommunalt bidrag 79 Uddannelsesordning for ledige, * u der har opbrugt deres dagpengeret 8

9 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 001 Særlig uddannelsesydelse i u passive perioder med 30 pct. refusion 002 Særlig uddannelsesydelse under u uddannelse med 50 pct. refusion 003 Driftudgifter mv. ved u uddannelses- ordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 004 Løntilskud til ledige, der har u op- brugt deres dagpengeret med 50 Pct. refusion. 02 Revalidering *. * * u *. * * i Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Kontante ydelser * i Uddannelsesordning for ledige, * i der har opbrugt deres dagpengeret 001 Refusion af udgifter til særlig i uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp Refusion af udgifter til særlig i uddannelsesydelse under uddannelse og løntilskud med 50 pct. refusion, grp. 002 og 004 minus grp Refusion af driftudgifter mv i ved uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 58 Revalidering * u * i Revalidering * u * i Revalideringsydelse med 30 pct u refusion ( 52 i lov om aktiv i socialpolitik) 003 Hjælpemidler under revalidering u med 50 pct. refusion efter I lov om en aktiv beskæftigelses- indsats 004 Refusion af løntilskud og i revalide- ringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011 Minus Afløb af driftsudgifter ifm u revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 9

10 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 008 Løntilskud i forbindelse med u revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51 jf. 64, Stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 009 Refusion af udgifter med 30 pct i refusion på gruppering 002, minus Revalideringsydelse i u forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 012 Revalideringsydelse med 50 pct u refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) 013 Befordringsgodtgørelse under u revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 030 Refusion af efterbetaling af i udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Løntilskud m.v. til personer i * u fleksjob og personer i * i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 002 Løntilskud til løn til personer u i fleksjob og selvstændige erhvervs- drivende med begrænsninger i arbejds evnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 003 Udgifter til u befordringsgodtgørelse efter 82 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Udgifter til hjælpemidler efter u I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 005 Ledighedsydelse, ikke refusions u berettiget ( 104 stk. 1 i lov i om aktiv socialpolitik) 006 Refusion af udgifter til i ledigheds- ydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092) 10

11 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 007 Særlig ydelse til personer uden i ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104A i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer i u løntilskudsstillinger efter i i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med u Pct. refusion ( 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer uden u ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion ( 74 i) 012 Driftsudgifter til personer i u fleksjob, personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicap- pede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til u personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til u personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til u selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til u selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i u visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 104 Stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob u med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og u barsel med 30 pct. refusion ( 104 Stk 1 i lov om aktiv socialpolitik) 11

12 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 092 Indtægter vedrørende i tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74H) 103 Ledighedsydelse til personer i u aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 106 Ledighedsydelse til personer i u aktivering med 50 pct. refusion jf. 104 stk. 1 i lov om aktiv social politik 111 Fleksløntilskud til personer i u fleksjob med 65 pct. refusion ( 70F i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 400 Personale u Ressourceforløb * u * i Pct. refusion u ressourceforløbs- ydelse, i passiv/aktiv Pct. refusion u ressourceforløbs- ydelse, aktiv i Befordring 50 pct. refusion, u ressourceforløb 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger....*. * * u *. * * i Undervisning og kultur u i Ungdomsuddannelser * u * i Erhvervsgrunduddannelsers * u skoleophold * i Skoleydelse u i Undervisningsudgifter på u kommunale institutioner og i tilskud til særlige undervisningsforløb 003 Supplerende tilskud u Udgifter til forløb på u værkstedsskoler 025 Praktikløn u i Anden aktør - uuv u Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Arbejdsmarkedsforanstaltninger * u * i Driftsudgifter til den kommunale * u beskæftigelsesindsats * i

13 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 001 Driftsudgifter til ordinær u uddannelse for dagpengemodtagere i Øvrige driftsudgifter for u dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær u uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v. 005 Driftsudgifter til ordinær u uddannelse for revalidender/ forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for u revalidender/forrevalidender 007 Driftsudgifter til ordinær u uddannelse for sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for u sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for u ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i u seks ugers selvvalgt uddannelse JOB AKTIV * u Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v UNGE PÅ UDDANNELSE * u FASTHOLDELSE * i Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v i STORE HEDDINGE VANDREHJEM * u * i Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v i Beskæftigelsesindsats for * u forsikrede ledige * i Afløbsudgifter for 2010 vedr., i vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige,jf. 32, Stk. 1 og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Afløbsudgifter for 2010 vedr i flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. 8, 81A og 99 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats og forsøgsbekendtgørelsen 006 Hjælpemidler m.v. vedr u forsikrede ledige og i beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 13

14 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 007 Personlig assistance til u handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 013 Løntilskud ved u uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud til u uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Jobrotation med 100 pct u refusion - forenklet permanent ordning, jf. pgf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige u med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, Stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige u med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 104 Afløb af løntilskud med 50 pct u refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige u med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 97 Seniorjob til personer over 55 år * u * i Løn til personer i seniorjob u Kompensation til personer, der u er berettiget til seniorjob i Beskæftigelsesordninger * u * i Refusion af udgifter til hjælpe i midler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 % refusion 009 Refusion af udgifter til i jobpræmieordningen TVÆRGÅENDE KONTI * u * i

15 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 003 Godtgørelse til særlig udsatte u unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75C) 009 Lønudgifter ved ansættelse af u kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder mv. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 011 Udgifter til hjælpemidler til u aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende mv. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75A, 76 og Udgifter til mentor med 50 pct u refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Vejledning og opkvalificering u af unge årige (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75B) 017 Udgifter til mentor for flere u personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelses- indsats ( 80, stk. 2) 018 Udgifter til ungdomsuddannelse u for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 090 Jobpræmie til enlige forsørgere u med 100 pct. refusion, jf. 2 i lov om toårig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere 095 Jobpræmie til u kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v 097 Udgifter til befordring til u aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personale u Materiale- og u i SOCIALT MENTOR-KORPS * u * i Refusion af udgifter til i hjælpe- midler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 % refusion 012 Udgifter til mentor med 50 pct u refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

16 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 04 Flygtninge 04 Flygtninge *. * * u *. * * i Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Tilbud til udlændinge * u * i Integrationsprogram og * u introduktions forløb mv * i Udgifter til tilbud til u ydelsesmodtagere ifølge i integrationslovens pgf. 23a 002 Udgifter til tilbud til u ydelsesmodtagere ifølge i integrationslovens pgf. 23b 003 Udgifter til tilbud til u ydelsesmodtagere ifølge i integrationslovens pgf. 23c samt pgf. 24b 004 Udgifter til mentor for u ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23d 005 Udgifter til tilbud til u selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23a 007 Udgifter til tilbud til u selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for u selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23d 009 Udgifter til opkvalificering og u introduktion ifølge integrationslovens pgf. 24a 010 Udgifter til danskuddannelse som u en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integra- tionslovens Udgifter til danskuddannelse som u en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge intgrations- lovens Udgifter til danskuddannelse som u en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for u øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter u Udgifter til kursus i danske u sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens

17 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 04 Flygtninge 016 Udgifter til kursus i danske u sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende ifølge integrationslovens Udgifter til kursus i danske u sam- fundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introdukti onsforløb ifølge integrationslovens 24e. 092 Tilskud til mindreårige i uledsagede asylansøgere 097 Grundtilskud for udlændinge i omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, Stk. 3, i integrationsloven 098 Berigtigelser i Resultattilskud for udlændinge i der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge i der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge i der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45,stk Personale u Materiale- og u Kontanthjælp til udlændinge * u omfattet af * i integrationsprogrammet 004 Kontanthjælp til udlændinge u omfattet af i integrationsprogrammet efter integrationsloven 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v u for udlændinge 091 Tilbagebetaling vedrørende i introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 16 Serviceudgifter u i Tværgående funktioner, puljer m.m.. *. * * u *. * * i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme * u Fælles formål * u RENGØRINGSKORPS * u Personale u

18 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 01 Tværgående funktioner, puljer m.m 500 Materiale- og u It,inventar og materiel mv u Indtægter u PULJE - RENGØRING * u Personale u Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Arbejdsmarkedsforanstaltninger * u * i Løn til forsikrede ledige ansat i * u kommuner samt alternative tilbud * i Løn til forsikrede ledige med u løntilskud (lov om aktiv i beskæftig- elsesindsats 55) 96 Servicejob * i 004 Tilskud til servicejob (lov om i ophævelse af lov om servicejob) 06 Fællesudgifter og administration m u v i Administrativ organisation * u * i Sekretariat og forvaltninger * u * i FORSIKRINGER OG RISIKOSTYRING * u Øvrig administration u OVERFØRTE * i ADMINISTRATIONSUDGIFTER 090 Administrationsudgifter i overført til forsyningsvirksomhederne 52 Lønpuljer m.v * u * i Løn- og barselspuljer * u * i Personale u Materiale- og u TVÆRGÅENDE UDGIFTSPRESPULJE u INDKØB OG UDBUD u INDKØB OG UDBUD u Materiale- og u PERSONALEGODER * u * i Personale u i Indtægter u Tjenestemandspension * u * i

19 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 01 Tværgående funktioner, puljer m.m 400 Personale u i Interne forsikringspuljer * u * i FORSIKRINGSENHEDEN * u * i Arbejdsskader u Materiale- og u i Indtægter u Folkevalgte *. * * u *. * * i Fællesudgifter og administration m u v i Politisk organisation * u * i Fælles formål * u Materiale- og u Kommunalbestyrelsesmedlemmer * u Materiale- og u POLITIKER IT * u It - adm. af it-centret u Kommissioner, råd og nævn * u * i BEREDSKABSKOMMISSIONEN * u Materiale- og u FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET * u Materiale- og u HEGNSSYN * u * i Materiale- og u i HANDICAPRÅD u HUSLEJENÆVN * u * i Materiale- og u Indtægter i BEBOERKLAGENÆVN * u Materiale- og u BEVILLINGSNÆVN * u Materiale- og u ANDRE KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN * u Materiale- og u

20 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 02 Folkevalgte VALG TIL ÆLDRERÅDET * u Materiale- og u ÆLDRERÅDET * u Materiale- og u STEVNS UNGDOMSRÅD * u Materiale- og u Valg m.v * u VALG - FÆLLESUDGIFTER * u Fælles formål u FOLKETINGSVALG * u Folketingsvalg u KOMMUNEVALG * u Kommunalvalg u Administrativ organisation * u * i Sekretariat og forvaltninger * u * i DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD * u * i Øvrig administration u Materiale- og u Indtægter u i Administrationsbygninger *. * * u *. * * i Fællesudgifter og administration m u v i Administrativ organisation * u * i Administrationsbygninger * u * i RÅDHUSET STORE HEDDINGE * u * i Personale u Materiale- og u Grunde og bygninger u Indtægter i RÅDHUSET HÅRLEV * u Personale u Materiale- og u It,inventar og materiel mv u Grunde og bygninger u Administration *. * * u *. * * i

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

1. Ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

1. Ændring af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2013-07838 Doknr. 114205 Dato 28-06-2013 Orientering om 28. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner og ændring af bekendtgørelse om kommunernes

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere