April Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune"

Transkript

1 April 2016 Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune

2 Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedskontorerne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt mploy udarbejde en række beregningseksempler. Eksemplerne skal vise hvilke økonomiske perspektiver, der er ved at investere i den kommunale beskæftigelsesindsats for at skabe bedre resultater. Især efter refusionsreformen er det blevet vigtigt for kommunernes budget at skabe bedre resultater. Det skyldes, at kommunerne fra 1. januar 2016 afholder en større del af udgifterne til forsørgelse end tidligere. Mploy har udarbejdet tre beregningseksempler, der viser de økonomiske perspektiver ved at investere i forskellige dele af beskæftigelsesindsatsen. Eksemplerne er: 1. Intensiveret kontaktforløb for forsikrede ledige 2. Øget indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere 3. Øget brug af brobygning for uddannelsesparate unge Beregningseksemplerne er udarbejdet for alle landets kommuner enkeltvis ved brug af kommunernes egne tal for nettoudgifter til forsørgelsesydelser samt antal borgere i de berørte målgrupper. Beregningseksemplerne inkluderer derudover en række forskellige kommunale udgifter og indtægter, som er hentet fra en eksempelkommune og er ens på tværs af kommunerne, jf. tabel 1. Tabel 1: Indtægter og udgifter der er inkluderet i beregningerne Udgifter til forsørgelsesydelser, statsrefusion og medfinansiering Udgifter til beskæftigelsesindsats Udgifter til tværfaglig indsats Skatteindtægter Priser for investeringer i indsatsen Kommunens egne tal fra STARs ledelsesinformationssystem Ens udgifter for alle kommuner. Baseret på priser fra en eksempelkommune Ens udgifter for alle kommuner. Baseret på priser fra en eksempelkommune Ens for alle kommuner. Baseret på en gennemsnitlig skatteprocent for landets kommuner Baseret på antagelser fastlagt i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne, fx ud fra DUT-priser eller lignende Dette notat viser resultaterne af de tre beregningseksempler for Holstebro Kommune. Bilag 1, 2 og 3 beskriver de metoder og antagelser, der ligger til grund for beregningerne, herunder en række antagelser om priser på indsatser, effekter mv. Metoder, antagelser mv. er fastlagt i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne. De tre beregningseksempler er et udgangspunkt, som den enkelte kommune kan arbejde videre med. Fx ved at op- eller nedskalere de enkelte priser, så de svarer til kommunens egne erfaringer og vurderinger samt de forhold, der gælder lokalt. 1

3 Beregningseksempel 1: Intensiveret kontaktforløb for forsikrede ledige Det er en gevinst for den kommunale økonomi, hvis nyledige hurtigt finder beskæftigelse i stedet for at modtage offentlig forsørgelse. Dette beregningseksempel viser de økonomiske gevinster ved at investere i en indsats, der skaber bedre resultater hurtigere for nyledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. I beregningseksemplet er der fokus på gruppen af forsikrede ledige, der har været på offentlig forsørgelse i mindre end et halvt år. I eksemplet investeres i et intensiveret kontaktforløb med 3 ekstra samtaler, der skal støtte de ledige til at komme hurtigere i beskæftigelse. Kommunens udgangspunkt I Holstebro Kommune er der i alt 747 fuldtidsmodtagere af arbejdsløshedsdagpenge (januar og februar 2016). Målgruppen for dette beregningseksempel er den del af de forsikrede ledige, der har mindre end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Det svarer til 414 fuldtidspersoner, jf. tabel 2. Kommunens nettoudgifter til forsørgelse for denne målgruppe udgør ca. 35,9 mio. kr. årligt. Tabel 2: Nettoudgift til forsørgelse Forsikrede ledige m. mindre end ½ års forsørgelse Kommunal nettoudgift til forsørgelse i alt Kommunale nettoudgifter til forsørgelse pr. fuldtidsperson 414 fuldtidspersoner kr. årligt kr. årligt Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen er forsikrede ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge og har under et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Kommunen medfinansierer en andel af forsørgelsesudgifterne til arbejdsløshedsdagpenge. Andelen afhænger af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Kommunen finansierer en højere andel af forsørgelsesudgifterne, jo længere tid borgeren har været på offentlig forsørgelse, jf. figur 1. Figur 1: Målgruppe fordelt på refusionsintervaller Varighed på off. forsørgelse: 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Antal borgere: 122 fuldtidspers. 292 fuldtidspers. 192 fuldtidspers. 141 fuldtidspers. Medfinansieringspct: 20 pct. 60 pct. 70 pct. 80 pct. Kommunens samlede nettoudgifter Ud over udgifter til forsørgelse har kommunen også andre udgifter til målgruppen. Disse inkluderer blandt andet udgifter til indsatser inden for beskæftigelsesområdet og andre kommunale områder fx i forbindelse med sociale og sundhedsmæssige indsatser. På indtægtssiden modtager kommunen skatteindtægter. 2

4 For at give et skøn over kommunens samlede udgifter og indtægter til målgruppen inkluderer dette beregningseksempel udgifter til indsats og skatteindtægter for en eksempelkommune. De anvendte udgifter og indtægter er vist i tabel 3 herunder. I alt regnes der med en nettoindtægt på ca kr. pr. fuldtidsperson på dagpenge med mindre end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Tabel 3: Udgifter til indsats og skatteindtægter for målgruppen i en eksempelkommune Udgifter til beskæftigelsesindsats kr. årligt Udgifter til øvrig kommunal indsats (social og sundhed + tillæg) 83 kr. årligt Kommunale skatteindtægter kr. årligt Samlede kommunale nettoudgifter pr. fuldtidsperson (ekskl. forsørgelse) kr. årligt Kilde: Kommunale økonomidata fra en eksempelkommune, SKAT og egne beregninger. Anm: Tallene for disse udgifter og indtægter er i disse beregninger ens på tværs af kommuner. Udgifterne til indsats er baseret på udtræk af kommunale økonomidata fra en eksempelkommune. De kommunale skatteindtægter er beregnet som et gennemsnitsbeløb for alle kommuner. Kommunens samlede nettoudgifter til hele målgruppen inkl. udgifter til indsatser og skatteindtægter udgør i alt ca. 22,7 mio. kr. årligt, jf. tabel 4. Det svarer til omkring kr. pr. fuldtidsperson på dagpenge med mindre end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Tabel 4: Samlet nettoudgift til målgruppen Kommunal nettoudgift pr. fuldtidsperson Kommunal nettoudgift i alt kr. årligt kr. årligt Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk, kommunale økonomidata, SKAT og egne beregninger. Januar og februar Anm: Nettoudgift i alt inkluderer: udgifter til forsørgelse, indsatser og tillæg inden for beskæftigelse, social og sundhed samt indtægter fra statsrefusion og skat, jf. tabel 3. Investering i intensiveret kontaktforløb I dette beregningseksempel investeres i et intensiveret kontaktforløb for de forsikrede ledige med mindre end et halvt års anciennitet på offentlig forsørgelse. En sådan investering kan udmøntes på forskellige måder. Her er valgt en intensiveret samtaleindsats for dagpengemodtagere, der har været på offentlig forsørgelse i mellem 5-26 uger. 1 Denne gruppe modtager i beregningseksemplet 3 ekstra samtaler udover det antal samtaler, kommunen allerede afholder. Et intensiveret kontaktforløb kan medvirke til at forkorte den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse. Det viser blandt andet en evaluering af Hurtig i gang 2 -forsøgene. 2 Evalueringen viser, at de intensive kontaktforløb i forsøget i gennemsnit forkortede den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse med 1,3 uger. Der er i alt 292 fuldtidsmodtagere af dagpenge i Holstebro, der har modtaget offentlig forsørgelse i mellem 5-26 uger, jf. tabel 5. Den samlede pris for investering i ekstra samtaler til målgruppen er ca kr. med udgangspunkt i en pris pr. samtale på 366 kr. Tabel 5: Investering i intensiveret kontaktforløb Dagpengemodtagere med mellem 5-26 ugers varighed på off. forsørgelse Gennemsnitlig pris pr. samtale Pris pr. fuldtidsperson Samlet pris for investering i 3 ekstra samtaler 292 fuldtidspersoner 366 kr kr kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen for investeringen i ekstra samtaler er dagpengemodtagere, der har mellem 5-26 ugers varighed på offentlig forsørgelse. Den gennemsnitlige pris pr. samtale er baseret på DUT-priser. 1 Det antages, at kommunen ikke kan nå at iværksætte en ekstra intensiv indsats før efter 4 ugers ledighed. Derfor modtager dagpengemodtagerne med under 4 ugers anciennitet ikke en ekstra samtaleindsats i beregningseksemplet. 2 Michael Rosholm og Michael Svarer, Kvantitativ evaluering af Hurtig i gang 2, Arbejdsmarkedsstyrelsen

5 Effekter og gevinster Kommunen kan opnå besparelser i budgettet, hvis det gennem en øget investering i beskæftigelsesindsatsen lykkes at skabe bedre resultater for målgruppen. Kommunens provenu afhænger blandt andet af, hvilken effekt den øgede indsats har. Hvis en stor del af de forsikrede ledige kommer hurtigere i beskæftigelse, opnås en stor reduktion af den gennemsnitlige varighed for dagpengemodtagere. Det vil medføre et stort provenu i det kommunale budget. En mindre effekt betyder, at provenuet mindskes. I beregningseksemplet investeres i 3 ekstra samtaler for dagpengemodtagere med mellem 5-26 ugers varighed på offentlig forsørgelse. De 3 ekstra samtaler forventes at have en positiv effekt for gruppen af dagpengemodtagere med mellem 5-26 ugers og ugers varighed på offentlig forsørgelse, der forventes at finde beskæftigelse hurtigere end ellers. 3 Det antages, at investeringen medfører, at den gennemsnitlige varighed for dagpengemodtagere med mellem 5-26 ugers og ugers anciennitet på offentlig forsørgelse forkortes med 1 uge. Der beregnes desuden provenu ved effekter på hhv. 0,5 uges og 1,5 ugers forkortelser af den gennemsnitlige varighed. En forkortelse af den gennemsnitlige varighed med 1 uge betyder at 33 ekstra fuldtidspersoner kommer i beskæftigelse, jf. tabel 6. Det giver en kommunal besparelse på ca. 4,2 mio. kr. Tabel 6: Effekter af investering i intensiveret samtaleindsats Øget antal fuldtidspersoner der kommer i beskæftigelse Gennemsnitlig varighed forkortes med 0,5 uge 1 uge 1,5 uge 15,9 32,9 49,8 Årlig kommunal besparelse pba. investering kr kr kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen for effekterne er dagpengemodtagere med mellem 5-26 ugers og ugers varighed på offentlig forsørgelse. Den kommunale besparelse viser de de sparede udgifter ved at en dagpengemodtager afgår fra offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved at personen i stedet kommer i beskæftigelse. Besparelserne inkluderer både de sparede udgifter ved, at en dagpengemodtager afgår fra offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved, at personen i stedet kommer i beskæftigelse. Hvis den gennemsnitlige varighed forkortes med 1 uge for dagpengemodtagerne med mellem 5-26 ugers og ugers varighed på offentlig forsørgelse, giver det Holstebro Kommune en gevinst på ca. 3,8 mio. kr., når investeringen i en intensiveret samtaleindsats er fratrukket, jf. tabel 7. Tabel 7: Kommunens samlede gevinst ved investering i intensiveret samtaleforløb Gennemsnitlig varighed forkortes med 0,5 uge 1 uge 1,5 uge Investering i ekstra samtaler kr kr kr. Årlig kommunal besparelse kr kr kr. Kommunaløkonomisk gevinst kr kr kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Effekten af den ekstra samtaleindsats forventes at være nul for dagpengemodtagere med mere end 1 års varighed, da denne gruppe formentlig har behov for en anden indsats ud over samtaler, fx opkvalificering. 4

6 Beregningseksempel 2: Øget indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere Det giver en kommunaløkonomisk gevinst, hvis flere kontanthjælpsmodtagere finder beskæftigelse især den del af gruppen, der har været på offentlig forsørgelse i længere tid. Dette beregningseksempel viser de økonomiske gevinster ved at investere i en indsats, der kan skabe bedre resultater for de udsatte kontanthjælpsmodtagere. I beregningseksemplet er der fokus på gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der har været på offentlig forsørgelse i mere end et år. I eksemplet investeres i en øget mentorindsats, hvor halvdelen af målgruppen modtager mentorstøtte 1 time om ugen i 26 uger. Desuden investeres der i at ansætte flere virksomhedskonsulenter, der skal skaffe praktikpladser til 20 pct. af målgruppen. Den ekstra indsats skal støtte de udsatte kontanthjælptsmodtagere til at komme i ordinær beskæftigelse. Kommunens udgangspunkt I Holstebro Kommune er der i alt 864 fuldtidsmodtagere af kontanthjælp (januar og februar 2016). Målgruppen for dette beregningseksempel er den del af gruppen, som har mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. Det svarer til 636 fuldtidspersoner, jf. tabel 8. Kommunens nettoudgifter til forsørgelse udgør ca. 79 mio. kr. årligt. Tabel 8: Nettoudgift til forsørgelse Kontanthjælpsmodtagere m. mere end et års forsørgelse Kommunal nettoudgift til forsørgelse i alt Kommunale nettoudgifter til forsørgelse pr. fuldtidsperson 636 fuldtidspersoner kr. årligt kr. årligt Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere med mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. Kommunen afholder selv størstedelen af forsørgelsesudgifter til borgere, som har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger. Der modtages 20 pct. i refusion fra staten, jf. figur 2. Figur 2: Målgruppe fordelt på refusionsintervaller Varighed på off. forsørgelse: 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Antal borgere: 11 fuldtidspers. 60 fuldtidspers. 157 fuldtidspers. 636 fuldt.pers. Refusionsprocent: 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Kommunens samlede nettoudgifter Ud over udgifter til forsørgelse har kommunen også andre udgifter til målgruppen. Disse inkluderer blandt andet udgifter til indsatser inden for beskæftigelsesområdet og andre kommunale områder fx i forbindelse med sociale og sundhedsmæssige indsatser. På indtægtssiden modtager kommunen skatteindtægter. 5

7 For at give et skøn over kommunens samlede udgifter og indtægter til målgruppen inkluderer dette beregningseksempel udgifter til indsats og skatteindtægter for en eksempelkommune. De anvendte udgifter og indtægter er vist i tabel 9 herunder. I alt regnes der med en nettoudgift på ca kr. pr. fuldtidsperson på kontanthjælp med mere end et års varighed. Tabel 9: Udgifter til indsats og skatteindtægter for målgruppen i en eksempelkommune Udgifter til beskæftigelsesindsats kr. årligt Udgifter til øvrig kommunal indsats (social og sundhed + tillæg) kr. årligt Kommunale skatteindtægter kr. årligt Samlede kommunale nettoudgifter pr. fuldtidsperson (ekskl. forsørgelse) kr. årligt Kilde: Kommunale økonomidata fra en eksempelkommune, SKAT og egne beregninger. Anm: Tallene for disse udgifter og indtægter er i disse beregninger ens på tværs af kommuner. Udgifterne til indsats er baseret på udtræk af kommunale økonomidata fra en eksempelkommune. De kommunale skatteindtægter er beregnet som et gennemsnitsbeløb for alle kommuner. Kommunens samlede nettoudgifter til hele målgruppen inkl. udgifter til indsatser og skatteindtægter udgør i alt ca. 82,7 mio. kr. årligt, jf. tabel 10. Det svarer til omkring kr. pr. fuldtidsperson på kontanthjælp med mere end et års varighed. Tabel 10: Samlet nettoudgift til målgruppen Kommunal nettoudgift pr. fuldtidsperson Kommunal nettoudgift i alt kr. årligt kr. årligt Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk, kommunale økonomidata, SKAT og egne beregninger. Januar og februar Anm: Nettoudgift i alt inkluderer: udgifter til forsørgelse, indsatser og tillæg inden for beskæftigelse, social og sundhed samt indtægter fra statsrefusion og skat, jf. tabel 9. Investering i øget indsats I beregningseksemplet investeres i en øget indsats for kontanthjælpsmodtagere, der har mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. En sådan investering kan udmøntes på forskellige måder. Her er valgt at investere i, at en større andel af målgruppen modtager mentorindsats og/eller virksomhedspraktik end det er tilfældet i dag. Der er evidens for, at virksomhedsrettede tilbud såsom virksomhedspraktik har positive beskæftigelseseffekter for udsatte kontanthjælpsmodtagere. 4 Mentorstøtte kan hjælpe borgerne med at blive klar til og fastholdes i deltagelse i aktiviteter. Begge indsatser kan således være med til at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på arbejdsmarkedet. I eksemplet investeres i en øget mentorindsats til halvdelen af målgruppen. I alt 318 fuldtidspersoner modtager ekstra mentorstøtte i 1 time om ugen i 26 uger, jf. tabel 11. Prisen for investeringen er ca. 1 mio. kr. med udgangspunkt i en timepris for mentor på 240 kr. Tabel 11: Investering i mentorindsats for halvdelen af kontantjælpsmodtagerne med mere end et års anciennitet Kontanthjælpsmodtagere der skal have ekstra mentorindsats Gennemsnitlig ugepris for mentor (1 time pr. uge) Gennemsnitlig antal uger pr. mentorforløb Samlet pris for investering i ekstra mentorindsats 318 fuldtidspersoner 240 kr. 26 uger kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen for investeringen i ekstra mentorforløb er halvdelen af de kontanthjælpsmodtagere, der har mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. Den gennemsnitlige ugepris for mentor er baseret på DUT-priser. Der er regnet med 50 pct. refusion af udgiften til mentor. 4 Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats, Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, Beskæftigelsesministeriet

8 Desuden investeres der i at ansætte flere virksomhedskonsulenter, der skal skaffe virksomhedspraktikpladser til 20 pct. af målgruppen. I alt ansættes 1,8 ekstra virksomhedskonsulenter, der skal skaffe praktikpladser til 127 ekstra fuldtidspersoner, jf. tabel 12. Prisen for investeringen i flere virksomhedspraktikpladser er ca. 0,8 mio. kr. Tabel 12: Investering i flere virksomhedspraktikpladser til 20 pct. af kontanthjælpsmodtagerne med mere end et års anciennitet Kontanthjælpsmodtagere der skal i virksomhedspraktik 127 fuldtidspersoner Antal ekstra virksomhedskonsulenter der skal ansættes 1,8 årsværk Gennemsnitlig pris pr. virksomhedskonsulent (årsværk) Samlet pris for investering i flere virksomhedspraktikpladser kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen for investeringen i ekstra virksomhedspraktik er 20 pct. af de kontanthjælpsmodtagere, der har mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. Det er antaget, at én ekstra virksomhedskonsulent i gennemsnit kan skaffe 70 virksomhedspraktikpladser om året. Den samlede pris for investering i øget indsats til kontanthjælpsmodtagerne med mere end et års varighed på offentlig forsørgelse er ca. 1,8 mio. kr. Effekter og gevinster Kommunen kan opnå besparelser i budgettet, hvis det gennem en øget investering i beskæftigelsesindsatsen lykkes at skabe bedre resultater for målgruppen. Kommunens provenu afhænger blandt andet af, hvilken effekt den øgede indsats har. Hvis en stor del af de udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse, vil det medføre et stort provenu i det kommunale budget. En mindre effekt betyder, at provenuet mindskes. 5 Det antages i beregningseksemplet, at investeringen i ekstra mentorindsats samt mere virksomhedspraktik medfører, at den samlede målgruppe af kontanthjælpsmodtagere med over et års varighed på offentlig forsørgelse reduceres med 2 pct. Der beregnes desuden provenu ved effekter på hhv. 4 og 6 pct. En reduktion af målgruppen på 2 pct. betyder at 13 ekstra fuldtidspersoner kommer i beskæftigelse, jf. tabel 13. Det giver en kommunal besparelse på ca. 2,1 mio. kr. Tabel 13: Effekter af investering i øget indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere Øget antal fuldtidspersoner der kommer i beskæftigelse Målgruppen reduceres med 2 pct. 4 pct. 6 pct. 12,7 25,4 38,2 Årlig kommunal besparelse pba. investering kr kr kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen for effekterne er de kontanthjælpsmodtagere, der har mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. Besparelserne inkluderer både de sparede udgifter ved, at en kontanthjælpsmodtager afgår fra offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved, at personen i stedet kommer i beskæftigelse. 5 Investeringen kan også have en progressionseffekt forstået på den måde, at de udsatte borgere gennem en øget indsats af denne type opnår progression, fx ift. at kunne deltage i aktive tilbud eller lignende. Dette er der ikke taget højde for i beregningerne. 7

9 Hertil kommer yderligere besparelser, da en reduktion af målgruppen frigør sagsbehandlertid. Disse besparelser kan anvendes til yderligere indsats. Besparelsen pba. frigjort sagsbehandlertid er ikke medregnet i beregningseksemplet. Hvis målgruppen reduceres med 2 pct., giver det Holstebro Kommune en gevinst på ca. 0,3 mio. kr., når investeringen i mentorindsats og virksomhedskonsulenter er fratrukket, jf. tabel 14. Hvis man formår at reducere målgruppen med 4 pct., vil gevinsten være ca. 2,4 mio. kr. Tabel 14: Kommunens samlede gevinst ved investering i indsats for udsatte kontanthjælpsmodt. Målgruppen reduceres med 2 pct. 4 pct. 6 pct. Investering i ekstra indsats kr kr kr. Årlig kommunal besparelse kr kr kr. Kommunaløkonomisk gevinst kr kr kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar

10 Beregningseksempel 3: Øget brug af brobygning til uddannelsesparate unge Det giver en gevinst for den kommunale økonomi, hvis unge modtagere af uddannelseshjælp kommer i gang med en uddannelse. Dette beregningseksempel viser de økonomiske gevinster ved at investere i en indsats, der skaber bedre resultater for uddannelsesparate unge. I beregningseksemplet er der fokus på gruppen af uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp og har været på offentlig forsørgelse i mere end et halvt år. I eksemplet investeres i øget brug af brobygning til uddannelse, der støtter de unge til at komme i gang med og fuldføre en ordinær uddannelse. Kommunens udgangspunkt I Holstebro Kommune er der i alt 114 uddannelsesparate unge, som er fuldtidsmodtagere af uddannelseshjælp (januar og februar 2016). Målgruppen for dette beregningseksempel er den del af gruppen, som har mere end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Det svarer til 65 fuldtidspersoner, jf. tabel 15. Kommunens nettoudgifter til forsørgelse udgør ca. 3,4 mio. kr. årligt. Tabel 15: Nettoudgift til forsørgelse Unge uddannelsesparate m. mere end ½ års forsørgelse Kommunal nettoudgift til forsørgelse i alt Kommunale nettoudgifter til forsørgelse pr. fuldtidsperson 65 fuldtidspersoner kr. årligt kr. årligt Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen er uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp og har mere end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Kommunen modtager 30 pct. refusion fra staten på forsørgelsesudgifter til borgere med en varighed på offentlig forsørgelse mellem uger, jf. figur 3. Tilsvarende modtages 20 pct. i refusion på forsørgelsesudgifter til borgere, som har været på offentlig forsørgelse i mere end 52 uger. Kommunen afholder derfor selv størstedelen af udgifterne til forsørgelse for målgruppen i dette beregningseksempel. Figur 3: Målgruppe fordelt på refusionsintervaller Varighed på off. forsørgelse: 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Antal borgere: 10 fuldtidspers. 38 fuldtidspers. 40 fuldtidspers. 25 fuldtidspers. Refusionsprocent: 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. 9

11 Kommunens samlede nettoudgifter Ud over udgifter til forsørgelse har kommunen også andre udgifter til målgruppen. Disse inkluderer blandt andet udgifter til indsatser inden for beskæftigelsesområdet og andre kommunale områder fx i forbindelse med sociale og sundhedsmæssige indsatser. På indtægtssiden modtager kommunen skatteindtægter. For at give et skøn over kommunens samlede udgifter og indtægter til målgruppen inkluderer dette beregningseksempel udgifter til indsats og skatteindtægter for en eksempelkommune. De anvendte udgifter og indtægter er vist i tabel 16 herunder. I alt regnes der med en nettoudgift på ca kr. pr. fuldtidsperson i målgruppen af uddannelsesparate med mere end et halvt års anciennitet på offentlig forsørgelse. Tabel 16: Udgifter til indsats og skatteindtægter for målgruppen i en eksempelkommune Udgifter til beskæftigelsesindsats kr. årligt Udgifter til øvrig kommunal indsats (social og sundhed + tillæg) kr. årligt Kommunale skatteindtægter kr. årligt Samlede kommunale nettoudgifter pr. fuldtidsperson (ekskl. forsørgelse) kr. årligt Kilde: Kommunale økonomidata fra en eksempelkommune, SKAT og egne beregninger. Anm: Tallene for disse udgifter og indtægter er i disse beregninger ens på tværs af kommuner. Udgifterne til indsats er baseret på udtræk af kommunale økonomidata fra en eksempelkommune. De kommunale skatteindtægter er beregnet som et gennemsnitsbeløb for alle kommuner. Kommunens samlede nettoudgifter til hele målgruppen inkl. udgifter til indsats og skatteindtægter udgør i alt ca. 3,7 mio. kr. årligt, jf. tabel 17. Det svarer til omkring kr. pr. fuldtidsperson. Tabel 17: Samlet nettoudgift til målgruppen Kommunal nettoudgift pr. fuldtidsperson Kommunal nettoudgift i alt kr. årligt kr. årligt Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk, kommunale økonomidata, SKAT og egne beregninger. Januar og februar Anm: Nettoudgift i alt inkluderer: udgifter til forsørgelse, indsatser og tillæg inden for beskæftigelse, social og sundhed samt indtægter fra statsrefusion og skat, jf. tabel 16. Investering i brobygningsforløb I beregningseksemplet investeres i øget brug af brobygning til uddannelse for målgruppen. Brobygning til uddannelse er et forløb for uddannelsesparate, der mangler den sidste forberedelse og opkvalificering for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Formålet med brobygningsforløbet er at ruste og støtte unge fagligt og personligt til at komme i gang med og fuldføre en ordinær uddannelse. Brobygningsforløb består af en række kerneelementer, der tilsammen styrker den unges vej til uddannelse: Brobygning foregår på en erhvervsskole Brobygning indeholder opkvalificering i dansk og matematik Brobygning indeholder snusepraktikker på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder De unge har en uddannelsesmentor under brobygningsforløbet De unge har en fastholdelsesmentor efter brobygningsforløbet Der er gode effekter af deltagelse i brobygningsforløb. Det viser en ny evaluering fra Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. 6 Der er en højere andel af unge, der har deltaget i et brobygningsforløb, der går i gang med ordinær uddannelse end for andre unge. Efter 25 uger i 6 Anne Görlich, Noemi Katznelson, Niels-Henrik M. Hansen, Michael Rosholm og Michael Svarer, Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde. Evaluering af Brobygning til uddannelse, Center for Ungdomsforskning

12 brobygningsforløb er der 15 procentpoint flere unge i uddannelse end blandt unge, der ikke har deltaget i et brobygningsforløb. I eksemplet investeres i et brobygningsforløb til alle uddannelsesparate med mere end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Et brobygningsforløb koster i gennemsnit ca kr., og den samlede pris for investering i brobygningsforløb for målgruppen er ca. 2,4 mio. kr., jf. tabel 18. Tabel 18: Investering i brobygningsforløb Unge uddannelsesparate m. mere end ½ års forsørgelse Gennemsnitlig pris pr. brobygningsforløb Samlet pris for investering i brobygningsforløb 65 fuldtidspersoner kr kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Målgruppen er uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp og har mere end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Antagelserne bag den gennemsnitlige pris pr. brobygningsforløb fremgår af bilag 1. Effekter og gevinster Kommunen kan opnå besparelser i budgettet, hvis det gennem en øget investering i beskæftigelsesindsatsen lykkes at skabe bedre resultater for målgruppen. Kommunens provenu afhænger blandt andet af, hvilken effekt den øgede indsats har. En høj effekt, dvs. hvis mange unge påbegynder og fastholdes i uddannelse, vil medføre et stort provenu i det kommunale budget. En mindre effekt betyder, at provenuet mindskes. Investeringen i øget brug af brobygning er en dyrere investering pr. fuldtidsperson end investeringerne i de andre eksempler. Til gengæld forventes effekterne også at vare i flere år, da de unge typisk vil være under uddannelse i en længere årrække. Derfor bliver gevinsterne i dette eksempel beregnet over flere år, mens investeringen i målgruppen foretages i det første år. Det antages at investeringen i brobygningsforløb medfører, at andelen af unge der kommer i uddannelse eller job øges med 15 procentpoint, og at disse unge fortsætter deres uddannelse i løbet af de efterfølgende år. Der beregnes desuden provenu ved effekter på hhv. 13 og 17 procentpoint. Ved en effekt på 15 pct. vil 10 ekstra fuldtidspersoner gå i gang med en ordinær uddannelse, jf. tabel 19. Det giver en kommunal besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Besparelserne inkluderer både de sparede udgifter ved, at en uddannelseshjælpsmodtager afgår fra offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved, at personen i stedet kommer i uddannelse. Tabel 19: Effekter af investering i brobygningsforløb Øget antal fuldtidspersoner der kommer i uddannelse som følge af investering Øget andel der kommer i uddannelse 13 pct.point 15 pct.point 17 pct.point 8,5 9,8 11,1 Årlig kommunal besparelse pba. øget tilgang til uddannelse kr kr kr. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk og egne beregninger. Januar og februar Anm.: Den kommunale besparelse viser de de sparede udgifter ved at en uddannelseshjælpsmodtager afgår fra offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved at personen i stedet kommer i uddannelse med SU. 11

13 Da investeringen i brobygningsforløb koster ca. 2,4 mio. kr., er den årlige besparelse på 0,6 mio. kr. ved en effekt på 15 procentpoint ikke stor nok til at give gevinst for kommunens økonomi i det første år. Det øgede antal unge, der kommer i gang med en uddannelse som følge af investeringen, medfører dog også besparelser i de efterfølgende år. Investeringen i det første år tjener sig derfor hjem i løbet af de efterfølgende år. Ved en effekt på 15 procentpoint får kommunen en gevinst af investeringen fra det fjerde år og frem, jf. figur 4. Figur 4: Kommunens samlede gevinst inden for en 5-årig periode kr Gevinst første år Gevinst andet år Gevinst tredje år Gevinst fjerde år Gevinst femte år kr pct.point flere i udd. 15 pct.point flere i udd. 17 pct.point flere i udd. Kilde: STARs ledelsesinformationssystem, jobindsats.dk, SKAT og egne beregninger. Efter 5 år har Holstebro Kommune en gevinst på ca. 0,7 mio. kr. ved en øget uddannelseseffekt på 15 procentpoint, jf. figur 4. Hertil kommer den kommunale gevinst af de øgede skatteindtægter for kommunen, når de unge har gennemført uddannelsen og er i beskæftigelse. De kommunale skatteindtægter ved beskæftigelse vil ved en timeløn på 150 kr. udgøre ca kr. pr. person. 12

14 Bilag 1: Beregningsmetode og antagelser for beregningseksempel 1 I dette bilag beskrives de metoder og antagelser, der ligger til grund for beregningerne i beregningseksempel 1: Intensiveret kontaktforløb for forsikrede ledige. Målgruppen for dette beregningseksempel er forsikrede ledige, der har mindre end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse, dvs. der fokuseres på refusionsintervallerne mellem 0-4 uger og 5-26 uger. Beregningselement Antal fuldtidpersoner Datakilde, antagelser og forudsætninger bag beregninger Kilde: Kommunens egne tal fra STARs ledelsesinformationssystem (LIS) og jobindsats.dk. Beregnet på baggrund af antal berørte i januar og februar 2016 i LIS fra fanen Udvikling. Først beregnes andelen af berørte personer i kommunen på hvert refusionsinterval. Disse andele bruges til at beregne antallet af fuldtidspersoner i hvert refusionsinterval. Det gøres ved at dele det samlede antal fuldtidspersoner med andelen af berørte i hvert refusionsinterval. Det antages således, at andelen af berørte i hvert refusionsinterval er det samme som andelen af fuldtidspersoner i hvert refusionsinterval. Det samlede antal fuldtidspersoner er beregnet som et gennemsnit af januar og februar måned. Udgifter til forsørgelsesydelser Kilde: Kommunens egne tal fra LIS og jobindsats.dk. Baseret på kommunens udgifter til medfinansiering for refusionsintervallerne mellem 0-4 uger og 5-26 uger for januar og februar 2016 fra fanen Udvikling. Udgifterne fra januar og februar er omregnet til årlige udgifter ved at dividere dem med 8 (antallet af uger, som LIS for januar og februar er baseret på) og ganget med 52 (antallet af uger for et helt år). For at finde udgifter pr. fuldtidsperson er de samlede udgifter i de to refusionsintervaller delt med antallet af fuldtidspersoner i de to refusionsintervaller. Udgifter til beskæftigelsesindsats og tværfaglig indsats Skatteindtægter Kilde: Kommunale økonomidata fra en eksempelkommune. Der er angivet et skøn for de kommunale nettoudgifter for målgruppen på baggrund af økonomidata fra en eksempelkommune for en lignende målgruppe. Der regnes med ens udgifter for alle kommuner. Kilde: SKATs skatteberegner på tastselv.dk. De kommunale skatteindtægter er beregnet pba. den gennemsnitlige skatteprocent for landets kommuner. Skatteindtægterne er ens på tværs af alle kommuner. Skatteindtægterne er beregnet med de gældende fradrag for hhv. modtagere af offentlig forsørgelse og beskæftigede i

15 Beregningselement Datakilde, antagelser og forudsætninger bag beregninger Skatteindtægterne for målgruppen på offentlig forsørgelse i dette beregningseksempel er beregnet pba. en indtægt, der svarer til ydelsessatsen for fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere. Det antages desuden, at dagpengemodtagerne betaler kr. om året til en a- kasse. Ved udregning af skatteindtægter ved beskæftigelse (der anvendes til at beregne de kommunale besparelser) antages det, at personer i beskæftigelse er ansat til en timeløn på 120 kr. og betaler kr. om året til en a-kasse. Priser for investeringer i indsatsen Den gennemsnitlige pris pr. samtale er baseret på de DUT-priser, der er anvendt ifm. Beskæftigelsesreformen opregnet til 2016 p/l. Det er antaget, at en gennemsnitlig samtale varer 45 minutter og koster 366 kr. Priserne er ens for alle kommuner. Effekt: Øget antal fuldtidspersoner der kommer i beskæftigelse som følge af investeringen Kilde: Jobindsats.dk og LIS Er beregnet for den enkelte kommune. Beregnet på baggrund af kommunens antal berørte, den gennemsnitlige varighed for dagpengemodtagere samt antal fuldtidspersoner på dagpenge i Først beregnes det samlede antal dagpengemodtagere, der kommer i beskæftigelse ved en forkortelse af den gennemsnitlige varighed. Dette antal fordeles herefter på de enkelte refusionsintervaller ud fra andelen af berørte personer på hvert refusionsinterval. I beregningseksemplet antages det, at investeringen kun har effekt for dagpengemodtagere i refusionsintervallerne mellem 5-26 uger og uger, og derfor reduceres varigheden kun i disse intervaller. Effekt: Årlig kommunal besparelse pba. investering Kilde: LIS og Jobindsats.dk Den kommunale besparelse inkluderer både de sparede udgifter ved færre personer på offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved flere personer i beskæftigelse. De sparede udgifter ved færre personer i forsørgelse inkluderer både de kommunale udgifter til forsørgelsesydelser, beskæftigelsesindsats samt øvrig indsats. Sparede forsørgelsesudgifter: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i beskæftigelse i refusionsintervallerne mellem 5-26 uger og uger ganges med den gennemsnitlige udgift til medfinansiering pr. fuldtidsperson i de to refusionsintervaller. Sparede udgifter til beskæftigelsesindsats og øvrig indsats: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i beskæftigelse ganges med udgifterne til beskæftigelsesindsats og øvrig indsats. Øgede skatteindtægter: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i beskæftigelse ganges med de øgede skatteindtægter ved beskæftigelse fratrukket skatteindtægterne ved offentlig forsørgelse. 14

16 Bilag 2: Beregningsmetode og antagelser for beregningseksempel 2 I dette bilag beskrives de metoder og antagelser, der ligger til grund for beregningerne i beregningseksempel 2: Øget indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen for dette beregningseksempel er kontanthjælpsmodtagere, der har mere end et års varighed på offentlig forsørgelse, dvs. der fokuseres på refusionsintervallet fra over 52 uger. Beregningselement Antal fuldtidpersoner Datakilde, antagelser og forudsætninger bag beregninger Kilde: Kommunens egne tal fra STARs ledelsesinformationssystem (LIS) og jobindsats.dk. Beregnet på baggrund af antal berørte i januar og februar 2016 i LIS fra fanen Udvikling. Først beregnes andelen af berørte personer i kommunen på hvert refusionsinterval. Disse andele bruges til at beregne antallet af fuldtidspersoner i hvert refusionsinterval. Det gøres ved at dele det samlede antal fuldtidspersoner med andelen af berørte i hvert refusionsinterval. Det antages således, at andelen af berørte i hvert refusionsinterval er det samme som andelen af fuldtidspersoner i hvert refusionsinterval. Det samlede antal fuldtidspersoner er beregnet som et gennemsnit af januar og februar måned. Udgifter til forsørgelsesydelser Kilde: Kommunens egne tal fra LIS. Baseret på kommunens nettoudgifter til forsørgelse for refusionsintervallet med over 52 ugers varighed for januar og februar 2016 fra fanen Udvikling. Nettoudgifterne er beregnet ved at trække refusionen fra bruttoudgifterne. Udgifterne fra januar og februar er omregnet til årlige udgifter ved at gange dem med 6. For at finde udgifter pr. fuldtidsperson er de samlede udgifter i de to refusionsintervaller delt med antallet af fuldtidspersoner i de to refusionsintervaller. Udgifter til beskæftigelsesindsats og tværfaglig indsats Skatteindtægter Kilde: Kommunale økonomidata fra en eksempelkommune. Der er angivet et skøn for de kommunale nettoudgifter for målgruppen på baggrund af økonomidata fra en eksempelkommune for en lignende målgruppe. Der regnes med ens udgifter for alle kommuner. Kilde: SKATs skatteberegner på tastselv.dk. De kommunale skatteindtægter er beregnet pba. den gennemsnitlige skatteprocent for landets kommuner. Skatteindtægterne er ens på tværs af alle kommuner. Skatteindtægterne er beregnet med de gældende fradrag for hhv. modtagere af offentlig forsørgelse og beskæftigede i

17 Beregningselement Datakilde, antagelser og forudsætninger bag beregninger Skatteindtægterne for målgruppen på offentlig forsørgelse er beregnet pba. en indtægt, der svarer til de gennemsnitlige offentlige udgifter pr. fuldtidsperson for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i hele landet. Der er valgt at beregne skatteindtægter pba. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da størstedelen af målgruppen med over et års varighed på offentlig forsørgelse antages at være aktivitetsparate. Ved udregning af skatteindtægter ved beskæftigelse (der anvendes til at beregne de kommunale besparelser) antages det, at personer i beskæftigelse er ansat til en timeløn på 120 kr. og betaler kr. om året til en a-kasse. Priser for investeringer i indsatsen Den gennemsnitlige timepris for mentorstøtte er baseret på DUT-priser. Det er antaget, at en times mentorstøtte koster 240 kr. i 2016 p/l. I beregningseksemplet modtager halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne med mere end et års varighed på offentlig forsørgelse ekstra mentorstøtte i 1 time om ugen i 26 uger om året. Der er regnet med 50 pct. refusion af udgiften til mentor. Det er i beregningerne forudsat, beløbet ligger inden for driftsloftet. Den gennemsnitlige udgift til en virksomhedskonsulent antages at være kr. pr. årsværk. Det antages, at én ekstra virksomhedskonsulent i gennemsnit kan skaffe 70 virksomhedspraktikpladser om året. I beregningseksemplet investeres der i at skaffe praktikpladser til 20 pct. af kontanthjælpsmodtagerne med mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. Priserne er ens for alle kommuner. Effekt: Øget antal fuldtidspersoner der kommer i beskæftigelse som følge af investeringen Effekt: Årlig kommunal besparelse pba. investering Kilde: Jobindsats.dk og LIS Er beregnet for den enkelte kommune. Beregnet på baggrund af antal fuldtidspersoner på kontanthjælp med mere end et års varighed på offentlig forsørgelse. Kilde: LIS og Jobindsats.dk Den kommunale besparelse inkluderer både de sparede udgifter ved færre personer på offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved flere personer i beskæftigelse. De sparede udgifter ved færre personer i forsørgelse inkluderer både de kommunale udgifter til forsørgelsesydelser, beskæftigelsesindsats samt øvrig indsats. Sparede forsørgelsesudgifter: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i beskæftigelse ganges med den gennemsnitlige udgift til nettoudgift til forsørgelse pr. fuldtidsperson. Sparede udgifter til beskæftigelsesindsats og øvrig indsats: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i beskæftigelse ganges med udgifterne til beskæftigelsesindsats og øvrig indsats. Øgede skatteindtægter: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i beskæftigelse ganges med de øgede skatteindtægter ved beskæftigelse fratrukket skatteindtægterne ved offentlig forsørgelse. 16

18 Bilag 3: Beregningsmetode og antagelser for beregningseksempel 3 I dette bilag beskrives de metoder og antagelser, der ligger til grund for beregningerne i beregningseksempel 3: Øget brug af brobygning for uddannelsesparate unge. Målgruppen for dette beregningseksempel er uddannelsesparate på uddannelseshjælp, der har mere end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse, dvs. der fokuseres på refusionsintervallerne mellem uger og over 52 uger. Beregningselement Antal fuldtidpersoner og udgifter til forsørgelsesydelser Datakilde, antagelser og forudsætninger bag beregninger Kilde: Kommunens egne tal fra STARs ledelsesinformationssystem (LIS) og jobindsats.dk. Målgruppen for beregningseksempel 3 er unge der modtager uddannelseshjælp (ydelse) og som er uddannelsesparate (visitationskategori). Data i LIS er ikke opdelt efter visitationskategori. Derfor skal antal personer i målgruppen samt udgifterne til målgruppen beregnes på baggrund af tal fra LIS suppleret med tal fra jobindsats.dk, hvorfra det er muligt at trække opgørelser på visitationskategori. Fremgangsmåden for denne beregning kan ses sidst i bilaget. Denne metode anvendes til at beregne antal fuldtidspersoner og nettoudgifter til forsørgelse i januar og februar for uddannelsesparate på refusionsintervallerne mellem uger og over 52 uger. Udgifterne fra januar og februar er omregnet til årlige udgifter ved at gange dem med 6. Udgifter til beskæftigelsesindsats og tværfaglig indsats Skatteindtægter Kilde: Kommunale økonomidata fra en eksempelkommune. Der er angivet et skøn for de kommunale nettoudgifter for målgruppen på baggrund af økonomidata fra en eksempelkommune for en lignende målgruppe. Der regnes med ens udgifter for alle kommuner. Kilde: SKATs skatteberegner på tastselv.dk. De kommunale skatteindtægter er beregnet pba. den gennemsnitlige skatteprocent for landets kommuner. Skatteindtægterne er ens på tværs af alle kommuner. Skatteindtægterne er beregnet med de gældende fradrag for hhv. modtagere af offentlig forsørgelse og beskæftigede i Skatteindtægterne for målgruppen på offentlig forsørgelse er beregnet pba. en indtægt, der svarer til de gennemsnitlige offentlige udgifter pr. fuldtidsperson for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i hele landet. Skatteindtægter ved uddannelse (der anvendes til at beregne de kommunale besparelser) er udregnet pba. indkomst på SU-niveau med den gældende SU-sats for

19 Beregningselement Priser for investeringer i indsatsen Datakilde, antagelser og forudsætninger bag beregninger Den gennemsnitlige pris for brobygningsforløb er beregnet på følgende måde: Perioden med selve brobygningsforløbet antages i gennemsnit at vare 14 uger til en pris på kr. pr deltager pr. uge. Den samlede gennemsnitlige pris for dette forløb er således kr. * 14 uger = kr. Herudover er det antaget, at 50 pct. af deltagerne i brobygningsforløb får et forløb med fastholdelsesmentor efter opstart på en uddannelse. Forløbene med fastholdelsesmentor antages i gennemsnit at vare 40 uger til en pris på 550 kr. pr. uge. Den samlede gennemsnitlige pris for denne fase er således 550 kr. * 40 uger * 50 pct. = kr. pr. deltager i brobygningsforløb. Driftsloftet for uddannelseshjælpsmodtagere er kr. pr. fuldtidsperson. Det er derfor antaget, at kommunen kan hjemhente refusion for de første kr. af udgiften til brobygningsforløb. Resten af udgiften til brobygningsforløb afholder kommunerne 100 pct. Den samlede kommunale nettoudgift pr. brobygningsforløb i beregningerne er således på kr. Priserne er ens for alle kommuner. Effekt: Øget antal fuldtidspersoner der kommer i uddannelse som følge af investeringen Effekt: Årlig kommunal besparelse pba. investering Kilde: Jobindsats.dk og LIS Er beregnet for den enkelte kommune. Beregnet på baggrund af antal uddannelsesparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp med mere end et halvt års varighed på offentlig forsørgelse. Kilde: LIS og Jobindsats.dk Den kommunale besparelse inkluderer både de sparede udgifter ved færre personer på offentlig forsørgelse samt de øgede skatteindtægter ved flere personer i uddannelse. De sparede udgifter ved færre personer i forsørgelse inkluderer både de kommunale udgifter til forsørgelsesydelser, beskæftigelsesindsats samt øvrig indsats. Sparede forsørgelsesudgifter: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i uddannelse ganges med den gennemsnitlige udgift til nettoudgift til forsørgelse pr. fuldtidsperson. Sparede udgifter til beskæftigelsesindsats og øvrig indsats: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i uddannelse ganges med udgifterne til beskæftigelsesindsats og øvrig indsats. Øgede skatteindtægter: Det øgede antal fuldtidspersoner, der kommer i beskæftigelse ganges med de øgede skatteindtægter ved uddannelse fratrukket skatteindtægterne ved offentlig forsørgelse. 18

20 Beregning af antal uddannelsesparate og udgifter Målgruppen for beregningseksempel 3 er unge der modtager uddannelseshjælp (ydelse) og som er uddannelsesparate (visitationskategori). Data i STARs ledelsesinformationssystem (LIS), der skal anvendes til beregningerne, er ikke opdelt efter visitationskategori. Derfor skal antal personer i målgruppen samt udgifterne til målgruppen beregnes på baggrund af tal fra LIS suppleret med tal fra jobindsats.dk, hvorfra det er muligt at trække opgørelser på visitationskategori. Dette afsnit gennemgår, hvordan de to kilder anvendes til at beregne antal i målgruppen, udgifter til målgruppen i kommunen mv. Forudsætningerne beskrives løbende. Beregningerne er gennemført for en eksempelkommune for at illustrere metoder og antagelser. eksempelkommune. OBS: for følgende kommuner er der anvendt en mere simpel metode til at beregne antal fuldtidspersoner og udgifter for uddannelsesparate i hvert refusionstrin: Fanø, Dragør, Læsø, Samsø, Solrød, Vallensbæk, Ærø. Det skyldes diskretionshensyn i Jobindsats der medfører, at det ikke er muligt at beregne andelen af forløb fordelt på varighed på hvert refusionstrin. For disse kommuner er andelen af uddannelsesparate i hvert refusionstrin i stedet beregnet pba. andelen af uddannelsesparate fuldtidspersoner i januar og februar. Den samme andel anvendes til at beregne, hvor stor en del af udgifterne til forsørgelsesydelser der går til uddannelsesparate. Hvor stor er målgruppen? Antallet af berørte uddannelseshjælpsmodtagere (UDH) i hvert refusionstrin kan trækkes ud fra LIS, jf. tabel 1. Tabel 1: Berørte på uddannelseshjælp i januar 2016 (antal personer) Refusionstrin 80 pct. (0-4 uger) 40 pct. (5-26 uger) 30 pct. (27-52 uger) 20 pct. (over 52 uger) Berørte uddannelseshjælpsmodtagere (a) 31 pers. 118 pers. 106 pers. 280 pers. Kilde: LIS For at beregne hvor stor en andel, der er uddannelsesparate i hvert refusionstrin, anvendes tal fra Jobindsats vedr. forløb fordelt på varighed, jf. tabel 2. Dermed kan man for hvert refusionstrin se hvor stor en andel af forløbene, der vedrører hhv. uddannelsesparate, åbenlyst uddannelsesparate og aktivitetsparate. Tabel 2: Forløb på uddannelseshjælp fordelt på visitationskategori og varighed (procent) Refusionstrin 80 pct. (0-4 uger) 40 pct. (5-26 uger) 30 pct. (27-52 uger) 20 pct. (over 52 uger) Uddannelsesparat (b) 58 pct. 61 pct. 64 pct. 23 pct. Åbenlyst udd.parat 22 pct. 17 pct. 7 pct. 0 pct. Aktivitetsparat 14 pct. 21 pct. 28 pct. 77 pct. Uoplyste 6 pct. 0 pct. 0 pct. 0 pct. Samlet 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. Antal forløb i alt Kilde: Jobindsats. Der anvendes tal for den samlede varighed på offentlig forsørgelse for uddannelseshjælpsmodtagere (varighed på alle ydelser). 19

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Business-case Investering i tidlig og intensiveret samtaleindsats for a-dagpengemodtagere. Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation

Business-case Investering i tidlig og intensiveret samtaleindsats for a-dagpengemodtagere. Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation Business-case Investering i tidlig og intensiveret samtaleindsats for a-dagpengemodtagere med 5-26 ugers ledighed Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation Odense Kommune har med landets tredjehøjeste

Læs mere

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det August 2018 Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Beregningseksempler for Fredericia Kommune 0 Business cases vedr. investering i integrationsindsatsen Styrelsen for International

Læs mere

Økonomiske perspektiver ved investering i IGU på integråtionsområ det

Økonomiske perspektiver ved investering i IGU på integråtionsområ det Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 521 Offentligt April 2018 Økonomiske perspektiver ved investering i IGU på integråtionsområ det Beregningseksempler for

Læs mere

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Maj 2017 Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Beregningseksempler for Bornholm Kommune 0 Business cases vedr. investering i integrationsindsatsen Styrelsen for International Rekruttering

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Investering i længerevarende uddannelsesindsats. Kolding Kommune

Investering i længerevarende uddannelsesindsats. Kolding Kommune 2013 Investering i længerevarende uddannelsesindsats for dagpengemodtagere Kolding Kommune Under 40 pct. 40-80 pct. 80-100 pct. I alt 1. Introduktion I løbet af 2011 og 2012 modtog en gruppe af langtidsledige

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse 3. september 2014 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomistaben Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse

Læs mere

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Konklusion Kommunerne under ét kompenseres fuldt ud med den nuværende beregningsmodel for beskæftigelsestilskuddet. Men de

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse Punkt 6. Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse 2012-3717 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til beskæftigelsesudvalget orientering evalueringen af Mentorforsøget til udsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Den 25. august 2016 Notat Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Information til SIRIs Kommunegruppe 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INDHOLD I BUSINESS CASENE...

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen. Teknisk baggrundsnotat

2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen. Teknisk baggrundsnotat 2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Nordjylland Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 2. TYPEBEREGNINGER...1 3. DE FEM UDVALGTE UNGETYPER...3 4. LÆSEVEJLEDNING TIL BEREGNINGEN...3

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune 212 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...2 2. UNGE LEDIGE MED EN UDDANNELSE...7 3. UNGE LEDIGE MED UDDANNELSESPOTENTIALE...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Juni 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2 Antal

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Alle hænder skal bruges

Alle hænder skal bruges Alle hænder skal bruges Liberal Alliances udspil til en kontanthjælpsreform Kontanthjælpen er den laveste sociale ydelse i Danmark. Den er ment som en hjælp til dem, som midlertidigt er havnet uden for

Læs mere

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Noemi Katznelson Anne Görlich Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet Danmark Øget polarisering Fra

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune November 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST

HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST i:\jan-feb-2001\handelskam.doc Af Martin Hornstrup 12. februar 2001 RESUMÈ HANDELSKAMMERET OVERVURDERER DAGPENGEMODTAGERES INDKOMST Handelskammeret forsøger at sælge ideen om at fjerne mellemskatten og

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere