Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler"

Transkript

1 Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994

2

3 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE GRUNDSKOLER Det meddeles herved, at Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation den 5. april 1994 har indgået vedlagte aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler. Aftalen erstatter Undervisningsministeriets cirkulære af 4. juli 1990 om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved friskoler, private grundskoler, private gymnasier med grundskoleafdeling samt private grundskolekurser. Finansministeriet Den 5. april 1994 P.M.V. E.B. Birgitte Nielsen

4

5 3 AFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE GRUNDSKOLER I henhold til 2, stk. 2, i hovedaftale af 27. oktober 1969 med tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ansat ved de frie grundskoler: 1. Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ansat ved de frie grundskoler og de private gymnasieskolers grundskoleafdelinger er omfattet af aftale af 14. juni 1993 mellem tjenestemændenes centralorganisationer og Finansministeriet om ferie for statens tjenestemænd med de afvigelser, der følger af denne aftale. 2. Hvis der ikke er truffet anden bestemmelse, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, som omfatter den 1. juli. 3. En ansat, der afskediges med egenpension, skal før afskedigelsen afvikle hele den indtil afskedigelsestidspunktet optjente ferie. Skolens bestyrelse kan dog dispensere fra denne bestemmelse, hvis særlige arbejdsmæssige forhold gør sig gældende.

6 4 4. Aftalen træder i kraft den 2. maj København, den 5. april 1994 Lærernes Centralorganisation Jørn Østergaard Finansministeriet P.M.V. E.B. Hans C. Jensen

7 Bilag 5 Til samtlige ministerier mv. CIRKULÆRE OM FERIE FOR STATENS TJENESTEMÆND 1. Hermed følger aftale af 14. juni 1993 om ferie for statens tjenestemænd indgået mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer. Indholdsmæssige ændringer er markeret med streg i margenen. 2. I henhold til ferielovens 2 er ansatte på tjenestemandslignende vilkår omfattet af ferieloven, medmindre de er medlemmer af en pensionsordning, for hvis forpligtelser staten indestår, og har ret til ferie med løn efter samme regler som tjenestemænd. 3. Alle ansatte på tjenestemandslignende vilkår, uanset om de er omfattet af ferieloven eller regler svarende til tjenestemænds, har dog ret til 1½ pct. særlig feriegodtgørelse beregnet efter reglerne i ferieaftalens Aftalen gælder også tjenestemænd på Færøerne. Der er dog ikke gennemført samme arbejdstidsforkortelse som i Danmark. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er derfor 38 timer på Færøerne. Det indebærer, at de i 1, stk 2 og i bemærkningerne til 10, stk. 2, nævnte 7,4 timer udgør 7,6 timer for tjenestemænd på Færøerne. Tilsvarende er divisoren 1976 i stedet for Regler om ferie til etatselever, der aflønnes i henhold til aftale af 7. juli 1987, er fastsat i nævnte aftales kapitel Retningslinier for udbetaling af visse særlige ydelser under ferie er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 23. oktober 1979: Vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser til lønmodtagere, der oppebærer løn under ferie i henhold til ferieloven. Dette cirkulære gælder tillige for tjenestemænd i staten m.fl.

8 6 7. Til de enkelte bestemmelser bemærkes: Ad 1, stk. 4 og 12, stk. 3 Om feriegodtgørelse gælder, at det er den fulde feriegodtgørelse (før fradrag af skat), der fratrækkes i den for hele ferieperioden beregnede løn før fradrag af skat. Ad 5, stk. 2 Spørgsmålet om eventuel suspension af ferie afgøres af ansættelsesmyndigheden. I sager, der giver anledning til tvivl, kan ansættelsesmyndigheden dog fortsat vælge at indhente en lægelig vurdering fra Helbredsnævnet mod betaling af et gebyr fastsat af Finansministeriet, jf. pkt. 3.1 i cirkulære af 7. februar 1992 om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl. (APD. nr. 11/92). Gebyret udgør for tiden kr. 350,-. Ad 6 Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. For institutioner, for eksempel på undervisningsområdet, der holder lukket i længere perioder end de normale 5 ugers ferie, nødvendiggør reglen, at der træffes bestemmelse om, hvilken del af perioden, der betragtes som ferie. Det er nødvendigt, for at tjenestemanden kan får tildelt erstatningsferie for den del af ferien, der falder i barsels- eller adoptionsorlovsperioden. Hvis der ikke i institutionerne træffes anden bestemmelse, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, der omfatter den 1. juli. Ad 7 Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udgang som følge af barsels-, adoptionsorlov eller sygdom, er efter hidtidig praksis blevet overført til det følgende ferieår. Med virkning fra 1. april 1993 er det aftalt, at den tilgodehavende ferie i stedet kan godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien. Ved afgørelse af, om den tilgodehavende ferie skal overføres til følgende ferieår eller godtgøres kontant, bør ansættelsesmyndigheden så vidt muligt tage hensyn til den ansattes ønsker. Ad 10, stk. 2 Ved beregning af godtgørelse i henhold til 10, stk. 2, vedrørende fratræden med egenpension, uden at tilgodehavende ferie har været afholdt, tages udgangspunkt i 7,4/1924 af henholdsvis den umiddelbart inden afske-

9 7 digelsen oppebårne årsløn og pensionen minus samordningsfradraget for hver tilgodehavende feriedag. Beregningen foretages i øvrigt således, at der for hver fulde 6 tilgodehavende feriedage beregnes godtgørelse for 5 arbejdsdage. For den 6. feriedag udbetales der ikke godtgørelse, jf. 2, stk. 4, idet der indgår 1 arbejdsfri dag som afviklet ferie for hver fulde 5 dage, den pågældende holder ferie. Ad 10, stk. 4 Eventuel ikke afviklet ferie fra tidligere optjeningsår end de to sidste (det vil sige ved fratræden i 1993 for eksempel ferie optjent i 1991) falder ikke bort, medmindre den manglende afvikling udelukkende skyldes, at tjenestemanden har været sygemeldt i hele det ferieår, hvor ferien skulle have været afholdt (i eksemplet: 2. maj maj 1993). Sådan eventuelt ikke afviklet ferie skal derfor godtgøres efter 10, stk. 2. Ad 12 Eksempler på fastsættelse af en tjenestemands ferie efter genindtræden i tjenesten: - En tjenestemand, der genindtræder i tjenesten 1. januar - 1. maj 1993 har ret til at afholde fuld ferie med løn i ferieåret 2. maj 1993 til 1. maj En tjenestemand, der genindtræder i tjenesten 1. juni 1993, har ret til at holde 2½ 7 = 17½ feriedag med løn i ferieåret 2. maj 1993 til 1. maj I det efterfølgende ferieår (2. maj maj 1995) har den pågældende ret til at afholde fuld ferie med løn. 8. Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 174 af 29. oktober 1987 om ferieregler for statens tjenestemænd (LP. nr. 178/87). Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet Den 22. juni 1993 P.M.V. E.B. Margrethe Vestager

10 8 Aftale om ferie for statens tjenestemænd I henhold til 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende: Retten til ferie 1. Tjenestemænd har inden for ferieåret, der går fra 2. maj til 1. maj, ret til at holde ferie med løn i 2½ arbejdsdag (jf. dog 2, stk. 4) for hver måneds tjeneste i løbet af det forudgående kalenderår ("optjeningsåret"). Stk. 2. Tjenestemænd, der er ansat inden for optjeningsåret eller efter optjeningsårets udløb, og som har optjent ferie under anden beskæftigelse, er berettiget til at holde den tilgodehavende ferie mod fradrag af 1/1924 af årslønnen for hver time, tjenestemanden skulle have udført tjeneste den pågældende dag. Hvis der ikke for den pågældende dag har været fastsat en bestemt arbejdstid, foretages fradrag for 7,4 timers tjeneste. Stk. 3. Tjenestemanden optjener endvidere ferie under fravær på grund af sygdom, jf. dog 10, stk. 3, barselsorlov (med løn), adoptionsorlov (med løn), tjenestefrihed med løn og ferie. Stk. 4. Tjenestemanden optjener endelig ferie i følgende tilfælde: a. Under fravær på grund af tjenestefrihed uden løn (herunder også under forældreorlov uden løn) i perioder af højst 6 måneders varighed. b. Under tjenestefrihed uden løn, hvor tjenestemanden gennemgår en uddannelse, der efter ansættelsesmyndighedens skøn er af betydning for den pågældendes beskæftigelse, i perioder på til og med 1 år. c. Under fravær på grund af militærtjeneste af højst 1 måneds varighed. Hvis tjenestemanden har haft lønnet beskæftigelse i sådanne fraværsperioder, fradrages den feriegodtgørelse, der er optjent i disse perioder, i den løn, tjenestemanden oppebærer under ferie. Stk. 5. Tjenestemænd, der ved feriens afholdelse har anden arbejdstid end i optjeningsåret, får løn under ferie med samme brøkdel, som tjenesten i optjeningsåret udgjorde. Stk. 6. Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den for den pågældende nedsatte arbejdstid, uden at dette er blevet aflønnet som overarbejde, har krav på almindelig feriegodtgørelse på 12½ pct. af merarbejdsgodtgørelsen. Der kan ikke samtidig ydes særlig feriegodtgørelse i henhold til

11 9 9. Tilrettelæggelse af ferien 2. Hovedferien på 18 feriedage skal i videst muligt omfang gives samlet og i tidsrummet 2. maj september. Ved feriens tilrettelæggelse skal der inden for de grænser, som tjenestens tarv kræver, tages størst muligt hensyn til tjenestemandens ønsker. Der skal så tidligt som muligt gives meddelelse om feriens placering. Stk. 2. Hvis en tjenestemand på grund af tjenstlige forhold ikke er blevet tildelt mindst 18 feriedage inden for perioden fra 2. maj september, er den pågældende berettiget til i den øvrige del af ferieåret at holde forlænget ferie efter følgende regler: Er der i perioden 2. maj september holdt ferie i: a dage, forlænges den resterende ferie med 2 dage. b dage, forlænges den resterende ferie med 3 dage. c. 5 dage eller derunder, forlænges den resterende ferie med 4 dage. Stk. 3. Restferie uden for perioden 2. maj september bør normalt ikke deles i mindre afsnit end 6 dage i sammenhæng. Stk. 4. Er tjenesten tilrettelagt med 5 arbejdsdage om ugen, indgår 1 arbejdsfri dag som afviklet ferie for hver fulde 5 dage, tjenestemanden holder ferie. Det gælder dog ikke særlige feriedage, der ydes som kompensation for mistet helligdagsfrihed i henhold til 13 i aftale af 1. oktober 1990 om de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler. Stk. 5. Helligdage i ferieperioden, der ville være fridage for tjenestemanden, medregnes ikke som feriedage. Sammensparing af ferie 3. Feriedage ud over 18 pr. år - herunder forlænget ferie i henhold til 2, stk. 2 - kan efter ansøgning sammenspares med henblik på afvikling i sammenhæng. Afviklingen af sammensparet ferie skal være forenelig med de tjenstlige forhold og skal ske inden 3 år efter udløbet af det ferieår, hvori sammensparingen er påbegyndt. Sammensparet ferie kan sammenlagt med den ordinære ferie i et enkelt ferieår højst udgøre 11 uger. Af disse 11 uger

12 10 kan højst 8 uger kræves afviklet i træk og efter ansættelsesmyndighedens nærmere bestemmelse fortrinsvis uden for ferieperioden. Stk. 2. Anmodning om sammensparing skal fremsættes i forbindelse med ansættelsesmyndighedens ferieplanlægning for det ferieår, hvori ferien normalt skulle være afholdt. Tjenestemanden skal samtidig oplyse, i hvilket ferieår ferien ønskes afviklet. Tidspunktet for afvikling af sammensparet ferie fastlægges, jf. 2, stk. 1, 2. pkt., senest 3 måneder før begyndelsen af det ferieår, i hvilket afviklingen skal ske. Stk. 3. Sammensparet ferie kan ikke omdannes til kontant godtgørelse og kan ikke give grundlag for ferieforlængelse efter 2, stk. 2. Stk. 4. Adgangen til sammensparing af ferie gælder ikke for undervisningsområder og for andre områder, hvor ferien afholdes i forbindelse med institutionslukning. Udskydelse af ferie 4. Den enkelte ansættelsesmyndighed kan bestemme, at afvikling af optjent ferie helt eller delvis udskydes, når ganske særlige tjenstlige forhold gør sig gældende. Stk. 2. Udskudt ferie inkl. eventuel ferieforlængelse i henhold til 2, stk. 2, overføres til og skal afvikles i det følgende ferieår. Stk. 3. Udskydelse af ferie kan ikke finde sted i to på hinanden følgende år. Sygdom under ferie 5. En tjenestemand, der bliver syg før tidspunktet for den aftalte feries begyndelse og stadig er sygemeldt, når ferien skal påbegyndes, er berettiget til at få ferien suspenderet. Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler for det, kan ansættelsesmyndigheden endvidere tillade, at ferien suspenderes, hvis tjenestemanden bliver syg under feriens afholdelse. Ved afgørelsen af, om der skal ske en sådan suspension, skal der for eksempel tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den hindrer tjenestemanden i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under tjenesten før ferien påbegyndes.

13 11 Stk. 3. Hvis ferie eller feriedage suspenderes efter stk. 1 eller 2, har tjenestemanden ret til erstatningsferie på et belejligt tidspunkt og uden ferieforlængelse, selv om ferien må tildeles uden for perioden 2. maj september. Ferie i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov 6. Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Hvis sådan orlov falder i allerede tilrettelagte ferieperioder, skal tjenestemanden have erstatningsferie af samme omfang på et for tjenestestedet belejligt tidspunkt, dog uden ferieforlængelse, selv om ferien må tildeles uden for perioden 2. maj september. Afvikling af tilgodehavende ferie i forbindelse med barsels- og adoptionsorlov samt sygdom 7. Tilgodehavende ferie, der ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udgang på grund af barsel, adoption eller sygdom, overføres til det følgende ferieår, jf. dog 10, stk. 4. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan ved ferieårets udløb efter drøftelse med tjenestemanden i stedet godtgøre den tilgodehavende ferie med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under afholdelse af ferien. Militærtjeneste 8. Tjenestemænd, der indkaldes til aftjening af værnepligt af mere end 1 måneds varighed, er berettiget til almindelig feriegodtgørelse, jf. 11, for den ferie, som tjenestemanden har optjent, men ikke afholdt inden indkaldelsen. Efter genoptagelsen af tjenesten efter aftjent værnepligt er tjenestemanden berettiget til at holde den ferie, der er optjent under værnepligtsaftjeningen mod fradrag i lønnen som anført i 1, stk. 2. Særlig feriegodtgørelse 9. Ud over løn under ferie har tjenestemænd ret til en særlig feriegodtgørelse på 1½ pct., som beregnes af samtlige i optjeningsåret oppebårne indkomstskattepligtige beløb for tjenstligt arbejde, jf. dog 10, stk. 3, samt af tjenestemandens eget bidrag til AUD, ATP og en eventuel kapitalpensionsordning, men med fradrag af særlig feriegodtgørelse. Stk. 2. I tilfælde, hvor en tjenestemands ferie af tjenstlige grunde udskydes, jf. 4, bevares retten til særlig feriegodtgørelse.

14 12 Feriemæssig stilling ved afsked 10. En tjenestemand, der afskediges med pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension, skal før afskedigelsen afvikle hele den indtil afskedigelsestidspunktet optjente ferie. Ansættelsesmyndigheden kan dog i undtagelsestilfælde efter forudgående forelæggelse for vedkommende minister dispensere fra denne bestemmelse, hvis særlige arbejdsmæssige forhold gør sig gældende. I forbindelse med afskeden udbetales hele den særlige feriegodtgørelse, der er optjent indtil afskedigelsestidspunktet, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Har tjenestemanden ikke kunnet afvikle tilgodehavende ferie som anført i stk. 1, er vedkommende for en periode, som svarer til den tilgodehavende ferie, berettiget til en godtgørelse. Denne godtgørelse udgør forskellen mellem den senest inden afskedigelsen oppebårne løn og pensionen efter eventuelt samordningsfradrag. Stk. 3. Ved opgørelse af tilgodehavende ferie medregnes fravær på grund af sygdom umiddelbart forud for afskedigelsen ikke som tjeneste. Løn mv., der er udbetalt under sådant fravær, medtages endvidere ikke ved beregning af særlig feriegodtgørelse. Stk. 4. Hvis tjenestemanden umiddelbart inden afskedigelsen har været fraværende på grund af sygdom i 6 måneder eller derover, bortfalder retten til godtgørelse efter stk. 2 og særlig feriegodtgørelse for så vidt angår ferie optjent i det pågældende samt det forudgående optjeningsår. Særlig feriegodtgørelse, der allerede er udbetalt til en tjenestemand i fratrædelsesåret inden meddelelsen om afsked, bortfalder dog ikke. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 anvendes tilsvarende for tjenestemænd, der afskediges med ventepenge eller rådighedsløn. 11. En tjenestemand, der fratræder sin stilling uden at være omfattet af 10, er berettiget til feriegodtgørelse på 12½ pct. af lønnen for det tidsrum, den på fratrædelsestidspunktet tilgodehavende ferie vedrører. Ved beregningen ses der dog bort fra løn, der er udbetalt under ferie i det tidsrum, der danner grundlag for godtgørelsen. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 anvendes også for tjenestemænd, der tildeles

15 13 tjenestefrihed uden løn i mere end 6 måneder, henholdsvis 1 år, eller indkaldes til militærtjeneste af mere end 1 måneds varighed, jf. 1, stk. 4. Stk. 3. Retten til særlig feriegodtgørelse bortfalder i det omfang, der ydes feriegodtgørelse i henhold til stk. 1. Stk. 4. Feriegodtgørelse i henhold til stk. 1 beregnes og udbetales efter samme regler som feriegodtgørelse i henhold til ferieloven. Feriemæssig stilling ved genindtræden i tjenesten 12. En tjenestemand, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge eller rådighedsløn eller efter afsked begrundet i helbredsbetinget utjenstdygtighed, har ret til at afholde fuld ferie med løn i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvori genindtrædelse i tjenesten sker. Stk. 2. Ved genindtrædelse i perioden 2. maj december har tjenestemanden herudover ret til i det løbende ferieår at afholde ferie med løn i 2½ arbejdsdag, jf. 2, stk. 4, for hver fulde måned, der på genindtrædelsestidspunktet resterer af kalenderåret. Stk. 3. Hvis tjenestemanden har haft lønnet beskæftigelse i fraværsperioden, fradrages den feriegodtgørelse, der er optjent i denne periode, i den løn, tjenestemanden oppebærer under ferie. Specielle bestemmelser 13. Foranstående bestemmelser kan efter aftale suppleres med særlige regler for tjenestemænd i de enkelte ansættelsesmyndigheder. Endvidere kan bestemmelserne efter aftale fraviges for tjenestemænd, hvis arbejdsvilkår er af særlig karakter, eller når andre særlige forhold måtte give grundlag for det. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 14. De hidtil gældende særlige feriebestemmelser for udsendte tjenestemænd i udenrigstjenesten opretholdes, indtil aftale måtte blive indgået. 15. Denne aftale har virkning fra 1. april 1993 og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 26. oktober 1987 om de for statens tjenestemænd gældende ferieregler.

16 14 København, den 14. juni 1993 Statsansattes Kartel Ove Hygum/Johan Overgaard Statstjenestemændenes Centralorganisation II Bjørn Wikkelsøe Jensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Margrethe Vestager Akademikernes Centralorganisation (Tjenestemandsudvalget) Alex Nielsen Lærernes Centralorganisation Martin Rømer

17 15 APD.nr. 51/94 J.nr /075-4 Aftale af 5. april 1994 Cirkulære af 5. april 1994 PKAT Henvendelse om dette cirkulære rettes til Finansministeriet, 2. forhandlingskontor Adresse Telefon Bredgade 43 DK-1260 København K f:\fo2\pil\ok\aftal1.fer Telefax

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2007 Cirkulære af 29. november 2007 Perst. nr. 096-07 J.nr. 07-233-4 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 038-10 J.nr. 09-233-14 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger Cirkulære om Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger 2006 Cirkulære af 31. maj 2006 Perst. nr. 031-06 PKAT nr. J.nr. 06-543-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2000 1 CIRKULÆRE OM BETALING MV. UNDER MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene 1997 3.3.18 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Cirkulære om Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 021-06 PKAT nr. J.nr. 06-511-25 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til aftalen... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET 03. januar 2002 Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET Statsansattes Kartel v/hærens Konstabel- og Korporalforening Statstjenestemændenes Centralorganisation II v/forsvarets Civil-Etat Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse CIR nr 9852 af 05/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 07-537-6 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste

Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste 4.3.56 1. marts 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste 4.3.56 A INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd 2002 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM PENSIONSBIDRAG AF VISSE FASTE TILLÆG TIL TJENESTEMÆND (Til samtlige ministerier mv.) Finansministeriet

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste 1995 3.3.5 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2000 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTIDSREGLER MV. I FORBINDELSE MED KURSUSDELTAGELSE Hermed følger aftale af 7. januar 2000

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

4.5.2. Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

4.5.2. Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 4.5.2 1995 Cirkulære om Aftale om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ansat ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2 4.5.2 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger)

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) Cirkulære om Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 102-07 PKAT nr. 067 J.nr. 07-36-22 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere