Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse"

Transkript

1 20-1. Forvaltningsret Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. Efterfølgende blev amtet klar over at arbejdstageren ikke var omfattet af loven, og annullerede ansættelsen. Amtet tilbød ham i stedet ansættelse på overenskomstvilkår. Ombudsmanden var enig med amtet i at der ikke var hjemmel til at ansætte personen på tjenestemandsvilkår efter loven. Udgangspunktet var herefter at afgørelsen var ugyldig og måtte annulleres. Ombudsmanden overvejede om ansættelsen på tjenestemandsvilkår burde opretholdes ud fra hensyn til arbejdstageren, eller om amtet i stedet eventuelt burde have tilbudt arbejdstageren ansættelse som amtskommunal tjenestemand. Dette mente ombudsmanden ikke var tilfældet. Ombudsmanden kritiserede at arbejdstageren ikke var blevet partshørt inden afgørelsen, og at amtets afgørelse ikke levede op til begrundelseskravene. (J.nr ). X Amt, Amtscentret for Undervisning, opslog i februar 2003 følgende stilling: Amtscentret for Undervisning i (X) Amt. Souschef. Stillingen som souschef ved Amtscentret for Undervisning i (X) Amt opslås herved til besættelse 1. april 2003 eller snarest derefter. Souschefen er stedfortræder for amtscenterchefen og indgår i ledelsesteamet med denne. Arbejdsopgaver: personale- og organisationsledelse pædagogisk ledelse samt koordinering af de pædagogiske konsulenters arbejdsopgaver projektstyring og -ledelse

2 kursuskoordinering Kvalifikationer: pædagogisk baggrund og et solidt kendskab til undervisningssektoren evne til at kunne lede, samarbejde og inspirere evne til at kunne organisere og udvikle visioner og handlekraft humor Amtscentret er en udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads. Personalet er dygtigt og engageret, præget af høj faglighed og selvstændighed. Stillingen forudsætter en relevant uddannelse og erfaring. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ( ) Ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes til Amtscentret for Undervisning, att.: ( ) senest den 10. marts 2003 mrk. souschef. Efter at A havde søgt stillingen, blev han af amtscentret tilbudt denne. Der blev herefter af amtscentret udfærdiget et ansættelsesbrev af 10. april 2003 der lyder som følger: Ansættelsesbrev (X) Amt meddeler dig med virkning fra 1. maj 2003 tjenestemandsansættelse som afdelingsleder ved amtets skolevæsen og undervisningsvirksomhed m.v. herunder skolevæsenet i kommunerne i amtsrådskredsen, indtil videre med tjeneste ved Amtscentret for Undervisning. Du vil være omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. tilhørende den lukkede gruppe. Endvidere gælder den mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Lærernes Centralorganisation indgåede aftale om tjenestemandsansættelse af ledere og lærere m.fl. Stillingen er klassificeret på grundløn 43. Der kan til stillingen forhandles funktions- og kvalifikationsløn. Du bedes bekræfte tiltrædelse af stillingen på de anførte vilkår. Brevet er underskrevet af amtet og A. I maj 2003 blev amtets personalekontor opmærksom på at A ikke tilhørte den lukkede

3 gruppe som nævnt i ansættelsesbrevet af 10. april 2003 og at han derfor ikke kunne tjenestemandsansættes i henhold til lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. I en af 14. maj 2003 bad personalekontoret Amtscentret for Undervisning om at der blev lavet et nyt ansættelsesbrev til A på overenskomstvilkår. Der skulle samtidig gøres opmærksom på at det tidligere ansættelsesbrev dateret 10. april 2003 annulleredes. A modtog herefter et nyt ansættelsesbrev af 27. maj 2003 som lød således: Ansættelsesbrev Du ansættes som afdelingsleder ved (X) Amt med tjeneste indtil videre ved Amtscentret for Undervisning. Ansættelsen sker med virkning fra Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Lærernes Centralorganisation. Arbejdstiden: Er fastsat til gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Opsigelse: Opsigelse finder sted efter funktionærlovens regler. Sygdom: Der ydes løn under sygdom i overensstemmelse med reglerne i funktionærlovens 5. Pension: Der ydes pension i henhold til gældende overenskomst. Tavshedspligt: Du er omfattet af reglerne om tavshedspligt i den borgerlige straffelov. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. Underskrift: Du bekræfter med din underskrift ansættelse på disse vilkår. Det underskrevne ansættelsesbrev bedes returneret til Amtscentret for Undervisning. Ansættelsesbrevet erstatter ansættelsesbrev af , som herved annulleres. A underskrev ikke ansættelsesbrevet af 27. maj Jeg har forstået at A henholdt sig til at han var blevet tilbudt en tjenestemandsstilling, og at der var indgået aftale om en sådan. I den følgende periode foregik der drøftelser mellem A, amtscentret og amtets personalekontor med henblik på en afklaring af A s ansættelsesforhold. Amtscentret anmodede i en indstilling af 27. oktober 2003 forvaltningen om at A blev ansat i en tjenestemandsstilling. Der blev bl.a. henvist til at det ikke helt kunne afvises at A var givet en berettiget forventning om at kunne blive ansat i en tjenestemandsstilling. I brev af 4.

4 november 2003 fastholdt personaleafdelingen at der skulle ske ansættelse på overenskomstvilkår, og at der snarest skulle udfærdiges nyt ansættelsesbrev. I en af 16. november 2003 til ansatte i personalekontoret fremkom A med en række bemærkninger. A oplyste bl.a. at jeg på intet tidspunkt har haft en forventning om en tjenestemandsansættelse ej heller ytret mig i den henseende, men ene og alene forholdt mig til mit ansættelsesbrev, en aftale indgået mellem 2 parter. Spørgsmålet om dispensation til tjenestemandsansættelse er omtalt i en intern af 19. november 2003 fra personalekontorets direktør til bl.a. en ansat i personaleafdelingen. Af en fremgår: Jeg har læst redegørelsen [et notat af 13. oktober 2003 fra personalekontoret; min bemærkning] og kan konstatere, at (A) ikke kommer til amtscentret fra en tjenestemandsstilling, sådan som i øvrigt også (X) Amt har redegjort for. Jeg har en mulighed for at dispensere fra amtsrådets beslutning om ikke længere at ansætte på tjenestemandsvilkår, hvis jeg i konkrete situationer finder, at der er tungtvejende grunde hertil. Jeg har i hidtidige dispensationer lagt vægt på, at evt. dispensationer begrundes med amtets muligheder for at kunne rekruttere ledere og medarbejdere, og jeg har herunder haft den faste praksis, at hvis der er tale om ansættelse af en tjenestemand, så dispenserer jeg. I den konkrete sag er der ikke tale om ansættelse af en medarbejder, der kommer fra en tjenestemandsstilling, og dermed ingen grund til at dispensere af hensyn til amtets muligheder for at rekruttere. I det allerførste ansættelsesbrev er der ved en fejl tilbudt tjenestemandsansættelse fejlen er dels formel (der er ikke givet tilladelse til tjenestemandsansættelse) og dels reel (det er forudsat, at (A) kommer direkte fra en tjenestemandsansættelse). Uanset, at den formelle fejl ikke har været kendelig for (A), så har den reelle fejl været åbenbar. På den baggrund fastholder jeg, at der ikke kan dispenseres. I et brev af 12. maj 2004 klagede A til mig. Jeg skrev i brev af 26. maj 2004 til A at jeg ikke anså det for hensigtsmæssigt at tage stilling til hans klage før hans forhandlinger med amtet kunne anses for endeligt afsluttet, jf. ombudsmandslovens 16, stk. 1. I et brev af 24. juni 2004 skrev jeg som svar på A s brev af 5. juni 2004 til ham at jeg

5 ikke kunne anse lønforhandlingerne som endeligt afsluttet, og at jeg derfor ikke foretog mig noget i anledning af hans henvendelse. I brev af 1. december 2004 klagede A på ny til mig. A vedlagde et notat af 20. oktober 2004 fra sin chef på amtscentret som dokumentation for at forhandlingen mellem ham og arbejdsgiveren var afsluttet. I brev af 15. marts 2005 anmodede jeg X Amt om en udtalelse i anledning af A s klage. Jeg skrev bl.a. følgende til amtet: Jeg beder om at (X) Amt i sin udtalelse kommer ind på om amtets tiltrædelse af ansættelsesbrevet af 10. april 2003 måtte anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand hvorefter (A) blev ansat på tjenestemandsvilkår med virkning fra den 1. maj 2003, og om det senere ansættelsesbrev af 27. maj 2003 om ansættelse af (A) på overenskomstmæssige vilkår ligeledes med virkning fra den 1. maj 2003 måtte anses for en ny afgørelse om tilbagekaldelse af tjenestemandsansættelsen. Jeg beder i givet fald amtet om at komme ind på om (A) burde have været partshørt inden tilbagekaldelsen i medfør af forvaltningslovens 19, stk. 1. For det tilfælde at ansættelsesbrevet af 27. maj 2003 måtte anses for en tilbagekaldelse af en afgørelse om ansættelse på tjenestemandsvilkår, beder jeg amtet om at komme ind på om de almindelige forvaltningsretlige betingelser for tilbagekaldelse af en sådan begunstigende afgørelse måtte anses for opfyldt. Jeg beder endvidere amtet om at komme ind på om overgangen fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstmæssige vilkår burde være meddelt (A) med sædvanligt opsigelsesvarsel. Jeg beder om at amtet kommer nærmere ind på hjemmelsgrundlaget for tjenestemandsansættelse i den lukkede gruppe og dets betydning i den konkrete sag. Der har fra (A) s side været fremsat forslag om at han som alternativ til ansættelse i den lukkede gruppe tilbydes ansættelse som amtslig tjenestemand. Da jeg kan forstå at et sådant tilbud vil udgøre en fravigelse fra amtets egne retningslinjer for amtslig tjenestemandsansættelse, skal jeg bede om en generel beskrivelse af disse retningslinjer tillige med amtets dispensationspraksis på området. Det fremgår af en intern af 19. november 2003 (sagens bilag 15) at det var en forudsætning for ansættelse på tjenestemandsvilkår at (A) kom fra en stilling som tjenestemand. Jeg beder om at amtet kommer ind på hvorledes denne forudsætning blev

6 tilkendegivet over for (A) i forbindelse med at han modtog ansættelsesbrevet af 10. april Jeg beder amtet om at oplyse hvilken indvirkning det ville have på (A) s ansættelsesforhold, herunder hans løn- og pensionsmæssige forhold, dersom han med virkning fra den 1. maj 2003 måtte anses for ansat på tjenestemandsvilkår for straks derefter at blive opsagt med sædvanligt varsel og tilbudt ansættelse på overenskomstmæssige vilkår i overensstemmelse med de betingelser der fremgår af amtets notat af 20. oktober X Amt har i en udtalelse af 13. maj 2005 anført bl.a. følgende: (X) Amt ønsker indledningsvis at oplyse følgende. (X) Amt har den 8. januar 1992 uddelegeret kompetencen til at foretage stillingsopslag, ansættelse m.v. til institutionslederne. Delegationen er dog begrænset i tilfælde af tjenestemandsansættelse der henvises til vedlagte bilag 1) og 2). Institutionsledere har som altovervejende hovedregel ikke kompetence til at ansætte personale som tjenestemænd. Amtets centrale personalekontor inddrages i ansættelse af (A) ved modtagelse af brev af 2. maj 2003 vedlagt kopi af det ansættelsesbrev af 10. april 2003, hvori institutionslederen uden bemyndigelse meddeler (A) tjenestemandsansættelse som afdelingsleder ved amtets skolevæsen. Det fremgår af ansættelsesbrevet, at pågældende vil være omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen tilhørende den lukkede gruppe. ( Den lukkede gruppe omfatter lærere, der var ansat som tjenestemænd i folkeskolen pr. 31. marts 1992). Efter modtagelse af ansættelsesbrevet retter personalekontoret henvendelse til (A) tidligere arbejdsgiver i dette tilfælde (Y) Kommune med anmodning om at måtte modtage pensionsrelevante oplysninger m.v. (brev af 6. maj 2003/bilag 3)). Endvidere anmodes amtscentret om at fremsende kopi af (A) s ansøgning, uddannelsespapirer m.v. (Y) Kommune svarer ved brev af 21. maj 2003, at (A) ikke har været ansat som tjenestemand ved kommunen. Foranlediget af den tilbagemelding og på baggrund af det på dette tidspunkt fra amtscentret modtagne bilagsmateriale vedrørende (A) s tidligere beskæftigelse retter personalekontoret henvendelse til (Z) Kommune, idet det af bilagsmaterialet fremgår, at (A) tidligere har været ansat som tjenestemand i folkeskolen i (Z) Kommune. Dersom (A) var bevilget orlov fra en tjenestemandsstilling ved (Z) Kommunes

7 skolevæsen, kunne han have bevaret tilknytningen til den lukkede gruppe. (Z) Kommune oplyser, at A er fratrådt ved (Z) Kommune den 1. august 1999 med opsat pension (ifølge (Z) Kommune er bevis udstedt af Finansstyrelsen). I forbindelse med denne fratrædelse med opsat pension har pågældende ikke længere tilhørsforhold til den lukkede gruppe og der er herefter i henhold til reglerne på området ikke hjemmel til fortsat ansættelse som tjenestemand i folkeskolen, jfr. Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., og jfr. Økonomistyrelsens vejledning om pensionsforhold på folkeskoleområdet (bilag 4) og (bilag 5). (A) kan ikke ansættes på de vilkår, som er anført i det ansættelsesbrev af 10. april 2003, som institutionslederen har udfærdiget i strid med sin kompetence. Der er ikke hjemmel hertil. Med begrundelse i ovenstående gør personaleafdelingen institutionslederen opmærksom på, at (A) ikke opfylder betingelserne for ansættelse som tjenestemand i folkeskolen og beder samtidig institutionslederen om at udfærdige et nyt ansættelsesbrev med ansættelse på overenskomstvilkår i overensstemmelse med institutionslederens kompetence. Der foreligger en klar fejl fra institutionens side og der er ikke hjemmel til tjenestemandsansættelse. Den fejlagtige ansættelse har været ugyldig fra udfærdigelsestidspunktet. Havde der været tale om, at (A) havde en direkte overgang fra en tjenestemandsstilling i den lukkede gruppe ved (Y) Kommunes skolevæsen, havde amtet været forpligtet til ansættelse på tjenestemandsvilkår, jfr. (bilag 5). Det fremgår af sagen, at institutionslederen har gjort (A) opmærksom på fejlen. Det er amtets opfattelse, at der ikke i den forbindelse skulle foretages partshøring. Institutionslederen retter efterfølgende ved brev af 27. oktober 2003 forespørgsel til uddannelses- og socialforvaltningen om mulighed for at tilbyde (A) ansættelse som amtskommunal tjenestemand. Personalekontoret svarer ved brev af 4. november 2003, at der under henvisning til økonomiudvalgets vedtagelse skal ske overenskomstansættelse (bilag 6). Amtet har i ganske få tilfælde givet dispensation til tjenestemandsansættelse. Dette er alene sket, hvor ansøgeren i forvejen var ansat på tjenestemandsvilkår ved (X) Amt. Uanset om (A) er ansat på overenskomstvilkår eller på tjenestemandsvilkår vil hans

8 løn excl. pension udgøre samme beløb. Lønmæssigt er der således ingen forskel. Dersom (A) måtte anses som ansat på tjenestemandsvilkår for straks at blive opsagt og tilbudt ansættelse på overenskomstvilkår vil en sådan ændring i henhold til tjenestemandsloven være at betragte som en uansøgt afsked. Forud for en uansøgt afsked vil der i den konkrete sag skulle indhentes en udtalelse fra Personalestyrelsen om hans krav på pension, jfr. tjenestemandslovens 31, stk. 2. Da en sådan udtalelse ikke er indhentet, har personaleafdelingen ikke overblik over den pensionsmæssige forskel. Sammenfattende bemærkes følgende: (X) Amt mener ikke, at der er tale om nogen tilbagekaldelse af en tjenestemandsansættelse allerede af den grund, at ansættelsesbrevet af 10. april 2003 som tidligere anført på grund af manglende hjemmel er ugyldig fra tilblivelsestidspunktet. Der skulle følgelig ikke foretages partshøring. I brev af 20. juni 2005 kommenterede A amtets brev af 13. maj Det var bl.a. A s opfattelse at han burde være partshørt forud for amtets tilbagekaldelse af den begunstigende forvaltningsafgørelse. A bekræftede amtets oplysning om at der lønmæssigt ikke var nogen forskel, og gjorde gældende at det centrale var hans ansættelses- og pensionsforhold. I breve af 5. oktober og 13. december 2005 anmodede A mig om at fremskynde behandlingen af hans sag. A henviste til de forestående organisatoriske ændringer som følge af amternes nedlæggelse. A oplyste også at han havde forsøgt at opgøre forskellen på sin pension som tjenestemandsansat og som overenskomstansat. A oplyste at hvis en række forudsætninger var til stede, ville forskellen være kr. årligt. Ombudsmandens udtalelse Retsgrundlaget Ved lov nr. 381 af 20. maj 1992 om ændring af lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, lov om folkeskolen og lov om frikommuner blev kompetencen til at fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ansatte i folkeskolen i primærkommunerne overført til vedkommende kommunale myndigheder. I forlængelse heraf blev der ved lov nr. 382 af 20. maj 1992 om tjenestemænd i folkeskolen i primærkommunerne gennemført en særlig lovgivning for de tjenestemænd i

9 folkeskolen der pr. 31. marts 1993 var ansat i primærkommunerne, jf. lovens 1, stk. 1: 1. Loven gælder for de tjenestemænd i folkeskolen, der pr. 31. marts 1993 er ansat i primærkommunerne. Loven indebar at den almindelige tjenestemandslovgivning som udgangspunkt fandt anvendelse for tjenestemænd omfattet af loven. Om den nærmere afgrænsning af personkredsen omfattet af loven siges det i lovforslagets specielle bemærkninger til 1, stk. 1, følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp f): Til 1 Bestemmelsen afgrænser den personkreds, der er omfattet af loven, til tjenestemænd i folkeskolen, der pr. 31. marts 1993 er ansat i primærkommunerne. Ved tjenestemænd i folkeskolen forstås personer, der er ansat i folkeskolens tjeneste efter reglerne i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, herunder varigt ansatte tjenestemænd, tjenestemænd ansat på prøve, tjenestemænd ansat på åremål og tjenestemænd, der har tjenestefrihed. Personer, der er ansat på tilsvarende vilkår som tjenestemænd efter 58 c i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, omfattes ligeledes af loven. Tjenestemænd, der uansøgt overflyttes til en anden stilling i folkeskolen, som de har pligt til at overtage, vil fortsat være omfattet af loven. Ansatte efter loven, der vender tilbage til en tilbagegangsstilling efter en åremålsansættelse, omfattes ligeledes af loven. Ansatte efter loven, der efter ansøgning direkte overgår til en tilsvarende eller anden stilling i folkeskolen i samme eller anden primærkommune, vil ligeledes fortsat være omfattet af loven. Loven finder derimod ikke anvendelse, hvis de pågældende ansættes som kommunale tjenestemænd eller ansættes i Københavns kommunale skolevæsen. Det er i den forbindelse forudsat, at der ikke anvendes fornyet prøveansættelse i forbindelse med varigt ansatte tjenestemænds stillingsskift inden for lovens rammer som ovenfor anført. For tjenestemænd, som på det tidspunkt, hvorfra loven får virkning, er ansat på prøve, videreføres og afsluttes prøvetjenesten i overensstemmelse med 6 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Kommunernes Landsforening, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation er enige om, at timelærere, faste vikarer med læreruddannelse og

10 vakancevikarer i folkeskolen i primærkommunerne overgår til overenskomstansættelse på det tidspunkt, hvorfra loven får virkning. Det fremgår i øvrigt af bemærkningerne til lov nr. 381 af 20. maj 1992 at Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation i forbindelse med forhandlingerne om de fremtidige ansættelsesvilkår var blevet enige om at lærere der skulle ansættes den 1. april 1993 eller senere i folkeskolen i primærkommunerne, efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kunne ansættes enten som tjenestemænd i kommunen eller i henhold til overenskomst. Ved lov nr. 208 af 28. april 1993 om ændring af tjenestemands- og folkeskolelovgivningen m.v. blev en tilsvarende lovgivning gennemført på det amtskommunale område for personer ansat pr. 30. april 1993, jf. nu 1, stk. 2, i lov om tjenestemænd i folkeskolen mv.: Stk. 2. Loven gælder endvidere for personer, der pr. 30. april 1993 er ansat som 1) tjenestemand i den amtskommunale folkeskole, 2) tjenestemandsansat ungdomsskoleinspektør eller pædagogisk medhjælp i ungdomsskolen uden for Københavns Kommune eller forstander eller heltidsbeskæftiget lærer ved ungdomskostskoler, 3) tjenestemandsansat forstander eller lærer ved den almene voksenuddannelse uden for Københavns Kommune eller 4) tjenestemandsansat leder eller lærer ved specialundervisningen for voksne uden for Københavns Kommune. Med hensyn til ansættelser efter denne dato siges det i de almindelige bemærkninger til loven følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp. 7503): Amtsrådsforeningen i Danmark, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Lærernes Centralorganisation er i forbindelse med forhandlingerne om de fremtidige ansættelsesvilkår blevet enige om indholdet af en overenskomst vedrørende den (amts)kommunale folkeskole, specialundervisning for voksne, almen voksenuddannelse m.v. samt en række aftaler og protokollater. Aftalerne indebærer bl.a., at de ikke-tjenestemandsansatte lærere pr. 1. april 1993 ansættes efter overenskomsten. Ved ansættelser pr. 1. april 1993 og fremover afgør kommunalbestyrelsen som udgangspunkt, om ansættelsen skal ske på overenskomstvilkår

11 eller på tjenestemandsvilkår, bortset fra ansættelse i stillinger som skoleinspektør og forstander, der vil blive besat på tjenestemandsvilkår. Økonomiudvalget i (X) Amt vedtog den 11. maj 1992 at ansættelser, hvor dette er muligt, fremover sker på overenskomstvilkår, dog således at ansættelse af forvaltningschefer og institutionsledere fortsat sker på tjenestemandsvilkår. De forvaltningsretlige regler beskytter i en vis udstrækning adressaten for en begunstigende forvaltningsafgørelse mod at forvaltningen tilbagekalder denne afgørelse. Disse regler, som ikke er lovfæstede, har imidlertid som deres forudsætning at den pågældende afgørelse gyldigt kunne træffes efter lovgivningen. Jeg henviser til Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 519 f. Det er almindelig antaget i såvel teori som retspraksis at en myndighed kan tilbagekalde en for adressaten begunstigende afgørelse med sædvanligt opsigelsesvarsel i tilfælde hvor der er sket lønindplacering i strid med gældende overenskomster og aftaler. Jeg henviser til bl.a. Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s Endvidere kan nævnes Højesterets dom som er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen, 1978, s. 919, og Folketingets Ombudsmands beretning for 2000, s. 199*. Hvis en afgørelse derimod mangler hjemmel i loven, er udgangspunktet at afgørelsen er ugyldig og må annulleres, jf. Karsten Revsbech mfl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 4. udgave (2004), s Jeg henviser endvidere til sagen som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1980, s. 307*, og som angik en afgørelse om at ændre et ansættelsesforhold fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. Kun rent undtagelsesvis kan berettigede forventninger hos borgeren om fortsat at kunne nyde godt af en mangelfuld afgørelse føre til opretholdelse af afgørelsen. Deres ansættelse Jeg er enig med amtet i at ansættelsesbrevet af 10. april 2003 må forstås således at De blev ansat som tjenestemand i henhold til lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. Jeg må samtidig lægge til grund at det forhold at amtet antog at De var omfattet af lov om tjenestemænd m.v., var afgørende for at der i det hele taget blev truffet afgørelse om at ansætte Dem på tjenestemandsvilkår, jf. økonomiudvalgets beslutning af 11. maj Amtet har gjort gældende at tjenestemandsansættelsen med ansættelsesbrevet af 10.

12 april 2003 var ugyldig på grund af en hjemmelsmangel, og at der således ikke var tale om en tilbagekaldelse. Det fremgår af sagen at De tidligere var ansat som tjenestemand i folkeskolen i (Z) Kommune, men at De fratrådte den 1. august 1999 med opsat pension. De har ikke siden været ansat som tjenestemand. Jeg er på den baggrund enig med amtet i at De ikke var omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen mv., jf. lovens 1. Der var således ikke hjemmel til at ansætte Dem på tjenestemandsvilkår i henhold til lov om tjenestemænd i folkeskolen mv., og udgangspunktet er derfor at afgørelsen om at ansætte Dem på disse vilkår er ugyldig og må annulleres. Jeg har dog overvejet om afgørelsen af 10. april 2003 om at ansætte Dem på tjenestemandsvilkår i henhold til lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. burde opretholdes ud fra bl.a. hensyn til Dem eller om amtet i stedet eventuelt burde have tilbudt Dem ansættelse som amtskommunal tjenestemand. Dette mener jeg imidlertid ikke er tilfældet. Jeg henviser til Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 852: Hjemmelsmangler er normalt i sig selv væsentlige. Kun i sjældne situationer vil sådanne mangler ikke føre til ugyldighed. En af disse situationer foreligger når en påberåbt hjemmel for en afgørelse viser sig ikke at holde stik, men det samtidig oplyses at afgørelsen kunne have været truffet i henhold til en anden bestemmelse. Problemet har foreligget i flere domme, og afgørende for om afgørelsen er blevet opretholdt, synes at være om henholdsvis den anvendte og den korrekte bestemmelse er nogenlunde ens med hensyn til beskrivelse af retsfaktum. Jeg har lagt vægt på at der er en afgørende forskel i retsfaktum mellem ansættelse som tjenestemand i henhold til lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. og ansættelse som amtskommunal tjenestemand i henhold til tjenestemandsregulativ for ansatte i amterne. Som det fremgår ovenfor, gælder lov om tjenestemænd i folkeskolen mv. kun for personer der pr. 31. marts 1993 var ansat i folkeskolen i primærkommunerne, jf. lovens 1, stk. 1, eller som pr. 30. april 1993 var ansat som tjenestemand i stillinger nævnt i lovens 1, stk. 2. Anvendelsesområdet for tjenestemandsregulativet er ikke afgrænset på tilsvarende måde. Som det også fremgår ovenfor, har jeg lagt til grund at det forhold at amtet antog at De var omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen mv., var afgørende for at der i det hele taget blev truffet afgørelse om at ansætte Dem på tjenestemandsvilkår.

13 Af ansættelsesbrevet af 27. maj 2003 fremgik at det erstatter ansættelsesbrev af , som herved annulleres. Annullationen ophævede retsvirkningerne af afgørelsen af 10. april 2003 om at ansætte Dem på tjenestemandsvilkår. Der blev samtidig truffet afgørelse om at De kunne ansættes på overenskomstvilkår. Dette indebar en væsentlig ændring af Deres ansættelsessituation og var derfor en afgørelse i forvaltningslovens forstand. På baggrund af indhentede oplysninger hos Deres tidligere arbejdsgivere var det amtets nye opfattelse at De ikke var omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen mv., og at De i stedet skulle ansættes på overenskomstvilkår. Dette var klart til ugunst for Dem og af væsentlig betydning for afgørelsen. De burde derfor have været partshørt inden afgørelsen, jf. forvaltningslovens 19. Jeg henviser til Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 517, hvoraf det fremgår at en myndigheds ændrede retsopfattelse i visse tilfælde må sidestilles med at der indhentes nye faktiske oplysninger. Efter forvaltningslovens 24, stk. 1, 1. pkt., skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Det følger desuden af lovens 24, stk. 1, og 2, at en begrundelse skal fremtræde som en forklaring på hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Amtets afgørelse af 27. maj 2003 lever ikke op til disse begrundelseskrav. Jeg anser det for beklageligt at amtet ikke mente at der var tale om en afgørelse med den virkning at forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse skulle finde anvendelse. Da der ikke er fremkommet oplysninger som kunne føre til at annullationen af ansættelsesbrevet af 10. april 2003 var uberettiget, foretager jeg mig ikke mere i sagen. Jeg har gjort amtet bekendt med min opfattelse. NOTER: (*) FOB 2000, s. 199, og FOB 1980, s. 307.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Kortfattet gengivelse af Statsforvaltningens beslutning

Kortfattet gengivelse af Statsforvaltningens beslutning NN 8. februar 2008 Ved brev af 28. oktober 2006 rettede du henvendelse til Statsamtet Nordjylland angående den tidligere Z Kommunes beslutning den 14. juni 2005 om at fritstille dig som underviser ved

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller:

Ansættes af kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte retningslinier --------------------------------------- Ansættelsesgruppe, der indstiller: Norddjurs Kommune udkast til retningslinier for kompetencer m.v. vedrørende ansættelser og afskedigelser. Godkendt af Kommunalbestyrelsen. Marts 2007 Emne: Ansættelse af ledere og medarbejdere kompetenceregler

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser.

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser. FAMILIEPLEJERE M.FL. - ANSATTE ELLER SELVSTÆNDIGE? Efter KL s opfattelse skal familieplejere efter servicelovens 49 i en hel række relationer som udgangspunkt anses for selvstændige og ikke ansatte, herunder

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 21.01.4 Side 1 Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL TIL UANSØGT AFSKEDIGELSE/VARSEL... 3 2. UDTALERET... 3 3. FREMGANGSMÅDE

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGENS VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF KVALIFIKATIONSTILLÆG -------------

AMTSRÅDSFORENINGENS VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF KVALIFIKATIONSTILLÆG ------------- Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 81 00 August 1995 J.nr. 7-3300-4/95 AMTSRÅDSFORENINGENS VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF KVALIFIKATIONSTILLÆG

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

2014-11. 14. marts 2014

2014-11. 14. marts 2014 2014-11 Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere