FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver"

Transkript

1 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

2 Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud. Denne pjece giver svar på de oftest stillede spørgsmål. Man kan læse nærmere om de blanketter, som skal anvendes, og om hvordan løntilskud til fleksjob beregnes. Endvidere kan man læse om, hvordan man skal forholde sig, når fleksjobberen bliver syg eller skal på barsel. Jobcenter Esbjerg har ligeledes lavet en pjece til borgere, der hedder Mere viden om fleksjob. Heri kan man læse nærmere om, hvilke krav der skal opfyldes, for at en person kan godkendes til et fleksjob. Som arbejdsgiver har man mulighed for at rekvirere denne pjece, hvis man gerne vil vide mere bl.a. om godkendelse til fleksjob, fleksjob for selvstændige, arbejdsprøvninger mv. I denne pjece, der vedrører administrative problemstillinger omkring fleksjob, kan man læse nærmere om: Vilkår for ansatte i fleksjob Udbetaling af løntilskud til ansatte i fleksjob Udfyldelse af blanketten Hvad indgår i beregning af løntilskud til fleksjob? Kompensation til selvstændige i fleksjob Særligt ved barsel Ved sygdom for ansatte i fleksjob Eksempler på modregning af sygedagpenge i løntilskud til fleksjob Ved sygdom for selvstændige i fleksjob Vilkår for ansatte i fleksjob Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren indenfor en måned skal udarbejde en ansættelseskontrakt, som skal underskrives af arbejdsgiveren og medarbejderen. Den eneste forskel er, at kommunen yder et løntilskud til arbejdsgiveren, når en medarbejder ansættes i fleksjob. Løn- og arbejdsvilkår for fleksjobansatte fastsættes med udgangspunkt i overenskomsten for det område, der er tale om. Man laver en aftale om, hvilke skånehensyn der skal tages. Det kan f.eks. dreje sig om nedsat arbejdstid eller øvrige individuelle hensyn i form af nedsat tempo, særlige redskaber o.l. I aftalen fastlægger man ligeledes lønvilkårene. Det sker med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Et fleksjob etableres som hovedregel på fuld tid, hvilket for arbejdsgivere betyder, at tilskud til lønnen beregnes ud fra, at der er tale om et fuldtidsjob. Tilskuddet er på enten 1/2 eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn afhængig af, hvor nedsat borgerens arbejdsevne er. Man skal dog være opmærksom på, at fleksjobbet vil blive etableret på deltid, hvis fleksjobberen kommer fra et deltidsjob. Lønnen og dermed løntilskuddet vil i givet fald blive nedsat forholdsmæssigt.

3 Udbetaling af løntilskud til ansatte i fleksjob For at få udbetalt tilskuddet skal der udfyldes en særlig blanket, som hentes på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Den må gerne indsendes én gang om måneden, ellers er én gang i kvartalet det oftest anvendte. Klik øverst til højre Blanketter - Klik i venstre menu selvbetjening Eller klik øverst til højre direkte på Selvbetjening Klik øverst: Arbejde arbejdsløshed Find Revalidering, fleksjob, skånejob Find relevant blanket: Løntilskud (%-sats/fleksjob) Udfyldelse af blanketten Ved udfyldelse af blanketten skal følgende oplyses: 1. Virksomhedens navn og telefonnummer 2. Virksomhedens cvr.nr. 3. Den ansattes navn 4. Bevillingens dato 5. Den ansattes cpr.nr. (bevillingens journalnummer) 6. Fra dato til dato (begge dage inkl.) 7. Hvor mange dage der er i arbejdsperioden 8. Hvor mange dage den ansatte har arbejdet i perioden 9. Hvis medarbejderen har haft fravær på grund af ferie 10. Antal dage en medarbejder har haft fravær pga. sygdom/delvis sygemelding 11. Grundløn refusionsberettiget løn 12. Søgnehelligdagsbetaling 13. ATP (Arbejdsgiverandel: Ved 14 dages aflønning, f.eks. 2 x kr. 47,40 = kr. 94,80; eller ved månedsløn, f.eks. 2 x kr. 90,00 = kr. 180,00) 14. Feriegodtgørelse (Kan være 1 %, 1,5 % eller 12,5 % - det skal fremgå af lønsedlen) 15. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring 16. Pensionsbidrag (Arbejdsgiverens bidrag) 17. Andre arbejdsgiverbidrag, f.eks. AER, AES Den udfyldte blanket sendes til Esbjerg Kommune, Jobcenter Esbjerg - Jobafklaring, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. En kopi af lønsedlen skal vedlægges.

4 Hvad indgår i beregning af løntilskud til fleksjob? Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 31. januar 2008 udgivet en oversigt, hvoraf det fremgår, hvilke udgifter til en fleksjobbers løn, der indgår i beregningen af løntilskuddet. Generelt er det sådan, at det kun er de obligatoriske tillæg, der direkte er en del af den enkeltes løn, som indgår i beregningen. Det betyder, at arbejdsgiverens udgifter til lovpligtige ordninger som f.eks. barselsfond og lønsumsafgift, ikke indgår i beregningen. Af historiske årsager kan AES og AER dog indgå i beregningen af tilskuddet. Hvis den ansatte ifølge overenskomsten får en bonus eller et funktionstillæg som en del af mindste overenskomstmæssige løn, kan det være en del af beregningsgrundlaget for løntilskuddet. Det vil i givet fald være fordi, der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver. Er der indgået lokale overenskomster, er det mindstelønnen efter lokaloverenskomsten, der skal anvendes ved beregningen. Endvidere kan der tages udgangspunkt i en lokallønsaftale i en virksomhed, hvis den har karakter af en lokaloverenskomst. Hvilke lønelementer indgår i beregningen af løntilskud til fleksjob? Indgår ved beregning af tilskuddet Løn - grundløn Ja - anciennitetstillæg Nej - funktionsløn 1 Ja - provisionsløn ved en lav grundløn Ja/Nej 2 - kvalifikationsløn Nej - fast påregnelige tillæg, f.eks. arbejdstids- og ulempetillæg Ja - søgnehelligdagsbetaling 3 Ja - løn under ferie Ja - løn under sygdom og barsel Ja - arbejdstøjstillæg Ja - feriepenge 4 (12 1 /2% af tilskudsgrundlag /2% i særlig feriegodtgørelse) Ja Kilde: Retsinformation - SKR nr af 31/01/2008 Noter: 1 Et funktionstillæg indgår i beregningen, hvis der er tale om en særlig funktion/stilling, som den pågældende udøver, og funktionstillægget efter overenskomsten er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn på området. Har tillægget karakter af anciennitetstillæg, kan der ikke ydes tilskud. 2 Hvis det er en del af den mindste overenskomstmæssige timeløn, og alle andre ansatte også får provisionsløn, kan det indgå, ellers ikke. 3 Hvis det er aftalt i overenskomsten. 4 Hvis der ikke ydes løn under ferie. Såfremt det følger af overenskomsten, at der skal ydes et højere beløb i feriepenge og feriegodtgørelse, er det det beløb, der skal lægges til grund for beregningen af tilskud.

5 Hvilke øvrige arbejdsgiveromkostninger indgår i beregningen af løntilskud til fleksjob? Indgår ved beregning af tilskuddet ATP og andre arbejdsgiverbidrag - ATP-bidrag Ja - arbejdsgiverbetaling til pension Ja - gruppelivsforsikring Ja - 1. og 2. ledighedsdag Ja - AER + SKP (skolepraktik) Ja - DA/LO uddannelsesfond Nej - indbetaling til AKUT fond Ja - ansvarsforsikring Nej - BST-kontingent Nej - arbejdsskadeforsikring inkl. bidrag til AES Ja - lovpligtig arbejdsmiljøafgift Nej - arbejdsmiljøomkostninger i øvrigt Nej - lønsumsafgift Nej - fritvalgsordningen 5 Ja - barselsfond Nej - finansieringsbidrag 6 Nej - LG Nej - udgifter til f.eks. bil, der er nødvendig i forbindelse med arbejdets udførelse Nej - skurvognstillæg Nej - genetillæg Ja - smudstillæg Ja Kilde: Retsinformation - SKR nr af 31/01/2008 Noter: 5 Overenskomstbestemt ordning hvor arbejdsgiveren indbetaler %-del af lønnen til fritvalgskonto. Medarbejderen kan selv vælge om beløbet udbetales, veksles til pension eller anvendes til at holde ferie for. 6 ATP, LG og finansieringsbidraget bliver fremover samlet i en fælles opkrævning

6 Kompensation til selvstændige i fleksjob Der gælder særlige regler for selvstændige i fleksjob. For at få kompensation (fleksjobtilskud) til den selvstændige virksomhed som følge af nedsat arbejdsevne skal man hæfte personligt i virksomheden. Endvidere skal arbejdet have et omfang svarende til mindst 30 timers lønarbejde pr. uge i sammenlagt 12 måneder vurderet inden for de sidste 24 måneder. Endelig må der ikke være udbetalt støtte til den selvstændige virksomhed efter revalideringsreglerne eller efter Lov om Delpension eller Lov om Fleksydelse. Selvstændige i fleksjob skal ikke indsende nogen blanket for at få udbetalt deres kompensation (fleksjobtilskud). Når fleksjobbet er bevilliget, vil den selstændige modtage et fast beløb løbende hver måned til disposition den sidste hverdag i måneden. Beløbet er A-skattepligtigt. Særligt ved barsel Når en person er fraværende pga. barsel eller sygelig forløbende graviditet, gælder der ikke særlige regler for fleksjobbere. Fleksjobbere skal derfor opfylde beskæftigelseskravet på lige fod med alle andre lønmodtagere jfr. Barselslovens 27. Eventuelle sygeperioder skal altid noteres på refusionsanmodningen. Ved sygdom for ansatte i fleksjob Hvis en medarbejder i fleksjob bliver sygemeldt, kan der ydes dagpenge fra første fraværsdag. Sygdom skal anmeldes på Sygedagpengeskema dp201, og det kan hentes på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Klik øverst til højre Blanketter - Klik i venstre menu selvbetjening Eller klik øverst til højre direkte på Selvbetjening Klik på Sundhed sygdom Find Dagpenge sygdom Find relevante blanket: Sygedagpenge dp201 (til arbejdsgivere) Blanketten skal sendes til Esbjerg Kommune, Borgerservice - Sygedagpenge, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. HUSK Arbejdsgiver skal anmelde sygdom senest 4 uger efter 1. sygedag for at have ret til sygedagpengerefusion.

7 Fleksjob er omfattet af de almindelige regler om sygedagpenge, men der gælder dog følgende særlige regler: 1. Der gælder ikke nogen arbejdsgiverperiode. Dvs. at arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra 1. sygedag. 2. Løntilskuddet nedsættes med et beløb, fordi arbejdsgiveren kan modtage dagpengerefusion efter sygedagpengeloven (se eksempler nedenfor). 3. Kommunen skal foretage reduktion i løntilskuddet, uanset om virksomheden har anmodet om sygedagpengerefusion eller ej, eller har søgt sygedagpengerefusion for sent. Virksomheden kan ikke vælge at fortsætte med fleksjobtilskuddet i stedet for at anmode om sygedagpengerefusion. Ved sygdom skal løntilskuddet til fleksjobberens løn derfor nedsættes i forhold til antallet af fraværsdage. Det fremgår af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, 71, stk. 4 og Bekendtgørelse nr. 114 af 25. februar 2008 om fleksjob. Hvordan det beregnes, fremgår af følgende eksempler:

8 Eksempler på modregning af sygedagpenge i løntilskud til fleksjob Eksempel 1: Sygedagpengerefusion er større end løntilskud pr. dag (ved 2/3 tilskud): En medarbejder i fleksjob modtager kr i løn og har et ferietillæg på 1 %. Med 2/3 tilskud udgør løntilskuddet: Løn ,00 kr. ATP 180,00 kr. 1 % ferietillæg 170,00 kr. Løn i alt ,00 kr. 2/3 tilskud ,67 kr. I dette eksempel har medarbejderen været syg 8 dage i maj måned Da der er i alt 19 arbejdsdage i maj måned 2009, beregnes først, hvor stort løntilskuddet er pr. arbejdsdag: Kr ,67/19 arbejdsdage = kr. 608,77 i løntilskud pr. dag. I stedet for løntilskud på kr. 608,77 pr. dag vil arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion, hvis man rettidigt har anmodet herom. I 2009 er sygedagpengesatsen kr. 97,97 pr. time. Med en gennemsnitlig arbejdstid for en fuldtidsansat på 7,4 time pr. dag svarer det til en maksimal sats på kr. 725 pr. dag. I eksemplet med 8 sygedage skal der i løntilskuddet modregnes: 8 dage x kr. 608,77 = kr ,18. Til gengæld modtages i sygedagpengerefusion: 8 dage x kr. 725,00 = kr ,00 Det samlede regnestykke ser derfor sådan ud: Normalt løntilskud ,67 kr. - modregnet i løntilskud 4.870,18 kr. Udbetalt i løntilskud 6.696,49 kr. + sygedagpengerefusion 5.800,00 kr. Samlet udbetaling ,93 kr.

9 Eksempel 2: Sygedagpengerefusion er mindre end løntilskuddet pr. dag (ved 2/3 tilskud): En medarbejder i fleksjob modtager kr i løn og dertil en række øvrige lønelementer, som indgår i beregning af løntilskuddet: Løn ,00 kr. ATP 180,00 kr. Pension 2.300,00 kr. 12,5 % feriepenge 2.800,00 kr. AER, AES 185,00 kr. Arbejdsskade 75,00 kr. Løn i alt ,00 kr. 2/3 tilskud: ,67 kr. I dette eksempel har medarbejderen ligeledes været syg 8 dage i maj måned Da der er i alt 19 arbejdsdage i maj måned 2009, beregnes først, hvor stort løntilskuddet er pr. arbejdsdag: Kr ,67/19 arbejdsdage = kr. 980,35 i løntilskud pr. dag. I stedet for løntilskud vil arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion, hvis man rettidigt har anmodet herom, men til forskel fra eksempel 1, er modregningen i løntilskuddet sygedagpengesatsen på kr. 725 pr. dag for en fuldtidsansat med gennemsnitlig 7,4 time pr. dag. Det skyldes, at den maksimale sygedagpengesats (kr. 725,00 pr. dag) er mindre end løntilskuddet (kr. 980,35 pr. dag). Der vil altså fortsat kunne ydes løntilskud på kr. 255,35 pr. dag i de dage i maj 2009, hvor medarbejderen har været syg. I eksemplet skal der derfor i løntilskuddet modregnes 8 dage x kr. 725,00 = kr ,00. Til gengæld modtages præcist det samme beløb i sygedagpengerefusion: 8 dage x kr. 725,00 = kr ,00. Det samlede regnestykke ser derfor sådan ud: Normalt løntilskud ,67 kr. - modregnet i løntilskud 5.800,00 kr. Udbetalt i løntilskud ,67 kr. + sygedagpengerefusion 5.800,00 kr. Samlet udbetaling ,67 kr.

10 Eksempel 3: Sygedagpengerefusion er mindre end løntilskuddet pr. dag (ved 50 % tilskud): En medarbejder i fleksjob modtager kr i løn og dertil en række øvrige lønelementer, som indgår i beregning af løntilskuddet: Løn ,00 kr. ATP 180,00 kr. Pension 2.300,00 kr. 12,5 % feriepenge 2.800,00 kr. AER, AES 185,00 kr. Arbejdsskade 75,00 kr. Løn i alt ,00 kr. 50 % tilskud: ,00 kr. Som i de øvrige to eksempler har medarbejderen været syg 8 dage i maj måned Da der er i alt 19 arbejdsdage i maj måned 2009, beregnes først, hvor stort løntilskuddet er pr. arbejdsdag: Kr ,00/19 arbejdsdage = kr. 735,26 i løntilskud pr. dag. I stedet for løntilskud vil arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion, hvis man rettidigt har anmodet herom, men ligesom i eksempel 2, er modregningen i løntilskuddet sygedagpengesatsen på kr. 725 pr. dag for en fuldtidsansat med 7,4 time pr. dag. Det skyldes, at den maksimale sygedagpengesats (kr. 725,00 pr. dag) er mindre end løntilskuddet (kr. 735,26 pr. dag). Der vil altså fortsat kunne ydes løntilskud på kr. 10,26 pr. dag i de dage i maj 2009, hvor medarbejderen har været syg. I eksemplet skal der derfor i løntilskuddet modregnes 8 dage x kr. 725,00 = kr ,00. Til gengæld modtages præcist det samme beløb i sygedagpengerefusion: 8 dage x kr. 725,00 = kr ,00. Det samlede regnestykke ser derfor sådan ud: Normalt løntilskud ,00 kr. - modregnet i løntilskud 5.800,00 kr. Udbetalt i løntilskud 8.170,00 kr. + sygedagpengerefusion 5.800,00 kr. Samlet udbetaling ,00 kr.

11 Ved sygdom for selvstændige i fleksjob En selvstændig i fleksjob kan ved sygdom søge sygedagpenge. Der er forskellige frister for, hvornår man skal indsende anmodningen om sygedagpenge afhængig af, om der er tegnet en forsikring: Anmeldelsesfrister for sygemeldte selvstændige i fleksjob. 1. Er du forsikret fra 1. sygedag, skal du anmode om sygedagpenge senest 1 uge efter 1. sygedag. 2. Er du forsikret fra 3. sygedag, skal du anmode om sygedagpenge senest 1 uge efter 3. sygedag. 3. Er du ikke forsikret, skal du anmode om sygedagpenge senest 3 uger efter 1. sygedag. Som selvstændig sygemeldt i fleksjob skal du anvende et særligt dagpengeskema dp200c, som kan hentes på Esbjerg Kommunes hjemmeside: Klik øverst til højre Blanketter - Klik i venstre menu selvbetjening Eller klik øverst til højre direkte på Selvbetjening Klik på Sundhed sygdom Find Dagpenge sygdom Find relevante blanket: Sygedagpenge dp200c (til selvstændige) Blanketten skal sendes til Esbjerg Kommune, Borgerservice - Sygedagpenge, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Sygedagpenge beregnes af virksomhedens overskud. Dette betyder, at det modtagne fleksjobtilskud ikke indgår i indtægtsgrundlaget, som sygedagpengene beregnes af. Det betyder endvidere, at de modtagne sygedagpenge ikke skal modregnes i det løbende fleksjobtilskud. Beregningen af sygedagpengene sker med udgangspunkt i det senest godkendte regnskab. Har man tegnet en frivillig forsikring, er der altid ret til 2/3 af sygedagpengenes maksimumbeløb uanset overskuddet i virksomheden.

12 Hvem tager sig af hvad i Esbjerg Kommune? Jobcenter Esbjerg - Jobafklaring Sagsbehandling af sager vedr.: Sygedagpenge Revalideringsforløb Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob Visitation til pension Udbetaling og refusion vedr.: Befordring Fleksjob Borgerservice - Sygedagpenge Udbetaling af ydelser og refusion vedr.: Sygedagpenge Barselsdagpenge Kontanthjælp mv. Ledighedsydelse Personlige tillæg Revalideringsydelse Du er velkommen til at kontakte: Jobcenter Esbjerg Esbjerg Kommune Jobafklaring Borgerservice - Sygedagpenge Skolebakken 137 Sct. Knuds Allé Esbjerg Ø 6740 Bramming De nævnte adresser er kontaktadresser. Al post sendes til Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Mærket: Relevant afdeling Pjecen er udgivet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i samarbejde med Jobcenter Esbjerg.

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

Brug for en. fleksjobber

Brug for en. fleksjobber Brug for en fleksjobber Hvad er fleksjob? Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår, typisk på nedsat timetal. En fleksjobber kan være en person, der eksempelvis har pådraget sig en arbejdsskade eller

Læs mere

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN

GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL LEDIGHEDSYDELSE OG FLEKSLØNTILSKUD YDELSESSERVICE KØBENHAVN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NÅR DU HAR RET TIL FLEKSJOB OG ER LEDIG, KAN DU FÅ LEDIGHEDS- YDELSE Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner:

./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende revisioner: Til Aftale-Håndbogens abonnenter Dok.nr: 48752 Ref.:/kim E-mail:kim@frinet.dk 14. januar 2011 Revision af FRI s Aftale-Håndbog./. Vedlagt følger revisionsbilag til Aftale-Håndbogen. Der er foretaget følgende

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T +45 33 96 36 00 E star@star.dk www.star.dk Dato: 19. december 2014. Skrivelse om sygedagpengereformen

Læs mere