Madspild i forbindelse med økologiomlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Madspild i forbindelse med økologiomlægning"

Transkript

1 Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener

2 Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener Udarbejdet af: Anne Vibeke Thorsen Marianne Sabinsky Ellen Trolle DTU Fødevareinstituttet Afdeling for Ernæring

3 Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener 1.udgave, juni 2014 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto: Colourbox ISBN: Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske universitet Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg Tlf Fax

4 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 5 Summary and conclusion... 6 Baggrund og formål... 7 Afgrænsning... 8 Design og metode... 8 Undersøgelsesdesign... 8 Rekruttering af personalekantiner... 8 Registrering af madspild... 8 Madspildsberegning... 9 Økologiprocenten... 9 Baggrundsinformation... 9 Resultater Spisemærke og økologiprocent Produktionsspild Serveringsspild (serveret, spist og spildt mad) Tallerkenspild Kombineret serverings- og tallerkenspild fra buffeten Diskussion Begrænsninger ved undersøgelsen: Referencer Bilag Bilag 1: Roskilde rådhuskantine: før måling af serveringsspild og tallerkenspild (abosult og relativt) Bilag 2: Roskilde rådhuskantine: efter måling af serveringsspild og tallerkenspild (absolut og relativt) Bilag 3: Fredensborg rådhuskantine: Før måling af serveringsspild og tallerkenspil (absolut og relativt).. 21 Bilag 4: Fredensborg rådhuskantine: Efter måling af serveringsspild og tallerkenspil (absolut og relativt) 22 Bilag 5: Beskrivelse af aktiviteter i forbindelse med kursus i økologisk omlægning af Fredensborg Rådhuskantine hos Øko Bilag 6: Beskrivelse af aktiviteter i forbindelse med kursus i økologisk omlægning af Roskilde Rådhuskantine hos EkoLogika

5 Forord Regeringen ønsker at fremme økologien i Danmark og derfor udarbejdede Fødevareministeriet i 2012 en økologisk handlingsplan. Fødevarestyrelsen har ønsket at få indblik i madspildet i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener. I har DTU Fødevareinstituttet undersøgt madspildet på to personalekantiner ved 5-dages målinger før den økologiske omlægning og efter omlægningen. I denne rapport er resultaterne fra disse besøg analyseret og beskrevet. Det har været en positiv oplevelse at besøge de to personalekantiner, som har deltaget i undersøgelsen. Først og fremmest tak til de ansatte og lederne i de to personalekantiner og til alle kunderne i de to kantiner, som lod os veje og registrere kantinemaden før og efter frokost. Tak til studentermedhjælpere Mette Mølgaard Pedersen, Sandra Dahl Scott Anderson og Christina Louise Funch Kofod fra DTU Fødevareinstituttet, afd. for Ernæring, og især til studerende Freja Jørgensen og Anne Sofie Siegfredsen som alle med deres assistance gjorde det praktisk muligt at gennemføre målingerne i de to personalekantiner forbindelse med en frokostpause. Ligeledes takkes Annelise Christensen og Susanne Carlsson for hjælp med layout af rapporten. DTU Fødevareinstituttet Afdeling for Ernæring Juni 2014 Gitte Gross, Afdelingschef 4

6 Sammendrag og konklusion Fødevarestyrelsen har i forbindelse med Regeringens økologiske handlingsplan 2020 ønsket at dokumentere madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige storkøkkener. Omlægningen er relateret til det økologiske spisemærke, der viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer, der er økologiske (målt i kroner eller kilo), målt over en given periode. Spisemærket bronze kræver en økologiandel på mellem % økologi, spisemærket sølv kræver en økologiandel på % økologi og endelig guld kræver en økologiandel på %. Nærværende rapport analyserer madspildet i to offentlige personalekantiner, nærmere betegnet Roskilde og Fredensborg rådhuskantiner, der begge er blevet omlagt ved hjælp af omlægningskonsulenter. Roskilde har i gennemsnit ca. 500 daglige kunder og Fredensborg har ca. 200 daglige kunder De to kantiner var ikke omlagt til økologi ved startmålingen (august 2013), men havde planer om at omlægge indenfor 2-3 måneder. Spildmålingerne blev opdelt i forskellige typer af spild: serveringsspild og tallerkenspild og produktionsspild. Alle spildmålinger blev foretaget før og efter økologiomlægningen i 5 på hinanden følgende hverdage. Produktionsspildet, der blev målt i den ene kantine, blev reduceret fra 23,6 kg/dag til 2,5 kg/dag efter omlægningen, en reduktion på 21,1 kg, fra at udgøre 24,2 % til 2,8 %. Undersøgelsen fandt også en betydelig reduktion målt ved serverings- og tallerkenspild. Roskilde (N=500) reducerede det totale spild med 33 kg/dag fra før til efter omlægningen og Fredensborg (N=200) reducerede spildet med 21,6 kg fra før til efter omlægningen. Efter omlægningen udgjorde serverings- og tallerkenspildet kun hhv. 18,0 % og 13,7 % af den serverede mængde mad i de to kantiner, mod hhv. 24,2 % og 26,5 % før omlægningen. Serveringsspildet udgør forholdsmæssigt langt den største del af det samlede serverings- og tallerkenspild både før og efter omlægningen. Mht. sammenhæng mellem type af det økologiske spisemærke (bronze, sølv og guld) og mængde af madspild, er data for denne undersøgelse for spinkelt til at kunne drage en konklusion om det. Men der ses et fald i såvel absolut som relativt madspild og samtidigt øges økologiandelen fra 7 % for begge kantiner til hhv. 42 % (Roskilde) og 53 % (Fredensborg). Det er muligt, at reduktionen i serverings- og produktionsspild hænger sammen med økologiomlægning, men en lignende reduktion kunne sandsynligvis ske uden økologiomlægning, men med spildreduktion i fokus. I fremtidige studier ville det være hensigtsmæssigt at inddrage flere deltagende kantiner og gerne en kontrolgruppe. Undersøgelsen bidrager med analyser af spildmålinger i storkøkkener, hvilket der kun findes få af i forvejen. Trods de begrænsninger undersøgelsen har, bidrager den også med ny viden om potentialet for reduktion af madspild i fødevareproduktion, både når det gælder omlægning til økologi og ved konventionelt forarbejdede fødevarer med fokus på spildminimering. 5

7 Summary and conclusion The Danish Veterinary and Food Administration requested a documentation of the food waste in connection to an organic conversion of the food procurement for public kitchens at the Danish Organic Action Plan The organic conversion to the organic Cuisine Label shows the proportion of organic food procurement (measured in currency or weigh) measured over a given period. The Bronze organic Cuisine Label requires % organic procurement, the Silver Label requires % organic procurement and finally the Gold Label requires % organic procurement. This report analyzes the food waste at two public canteens, Roskilde and Fredensborg City Hall canteens. Both canteens have been converted by means of consultants. Roskilde has approximate 500 daily customers and Fredensborg has approximate 200 daily customers. The two canteens were not organic converted at baseline (August 2013) but had planned to convert within 2 to 3 months. The food waste was divided into different types of food waste: buffet serving waste, plate waste and production waste. All food waste measurements were performed for 5 consecutive days before and after the organic conversion. The food production waste (only measured at Fredensborg) was decreased by 21.1 kg/day from 23.6 kg/day to 2.5 kg/day (from 24.2 % to 2.8 %). Also a significant decrease was found in relation to the food waste at the buffet serving and the plate waste, At Roskilde (N=500) the buffet and plate waste was reduced by 33 kg/day from before to after the organic conversion and at Fredensborg (N=200) the buffet and plate waste was reduced by 21.6 kg/day. After the organic conversion the buffet serving and plate waste only counted for respectively 18.0 % and 13.7 % of the total amount of served food, compared to respectively 24.2 % and 26.5 % before the organic conversion. Especially the buffet serving had a great potential for reducing food waste since it was larger compared to the plate waste as well before the organic conversion as after. Regarding the correlation between the type of organic Cuisine Label (bronze, silver and gold) and the amount of food waste the data from this study is too weak to draw a conclusion. But at both canteens a decrease in as well the absolute as in the relative food waste is seen and simultaneously an increase is seen in the organic food procurement from 7 % for both canteens to, respectively 42 % (Roskilde) and 53 % (Fredensborg). Probably the decrease in buffet serving and plate waste is connected to the organic conversion, but a similar decrease in food waste could most likely be seen without the organic conversion but having reduced food waste as a target. In future studies it would be preferable to involve more participating canteens and also a control group. Only few studies are measuring food waste so this this study contributes to a limited research field. Despite the limitations of the study the study also contributes with knowledge of the potential for reducing the food waste at public canteens both in connection to organic conversion of the food procurement and in connection to conventional food procurement having food waste as in focus. 6

8 Baggrund og formål Regeringens økologiske handlingsplan fra 2012 har til formål at fremme økologien i Danmark, og herunder at fordoble det økologiske areal i 2020 (Fødevareministeriet, 2012). I handlingsplanen fremgår det, at et væsentligt virkemiddel er omlægning af fødevareforbruget i offentlige køkkener til i højere grad at bruge økologiske produkter. Samtidigt fremgår det, at der også forventes andre positive effekter ved omlægningen i form af en reduktion af madspildet, mere fokus på madkvaliteten, opkvalificering af køkkenpersonale og sundere mad. I handlingsplanen er der afsat 28 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til informations- og uddannelsesaktiviteter til hjælp for stat, regioner og kommuner med at omlægge de offentlige køkkener. NaturErhverstyrelsen er administrator af tilskud til økologifremmeordningen og har udvalgt forskellige omlægningsprojekter, der varetages af omlægningskonsulenter (NaturErhvervstyrelsen, 2012). I notatet fremgår det, at der ved en økologisk omlægning ofte vil være behov for at ændre kostsammensætningen, dels for at holde fokus på økonomien, dels af hensyn til et anderledes udbud af økologiske fødevarer (Fødevareministeriet, 2012). Det fremføres, at økologiomlægningen kan give de offentlige køkkener et kvalitetsløft og give forbedringer i hele køkkenets drift og madpraksis (Madkulturen, 2012). Set ud fra et miljø- og bæredygtighedsperspektiv er det vigtigt at fokusere på at minimere spild. Og ved omlægning til økologi kan det være særligt væsentligt at fokusere på at minimere spildet af hensyn til økonomi og bæredygtighed. Ifølge en rapport fra FN s Fødevare- og Landbrugsprogram (UN, 2013) går ca. 1/3 af verdens fødevarer til spilde, hvilket årligt svarer til omtrent 1,3 milliarder tons landbrugs- og fødevarer. FAO estimerer, at det koster 750 mia. dollars årligt at producere fødevarer til spild i fødevareproduktionen. Madspildet i de industrialiserede lande er på ca. 40 %. FAO opfordrer både den offentlige og private sektor til at fokusere på langsigtede investeringer og indføre nye teknologier, processer og viden for at bekæmpe globalt fødevarespild og bidrage til miljøindsatsen, økonomisk vækst og fødevaresikkerhed (UN, 2013). IDA s klimaplan 2050 beskriver et gennemsnitligt madspild på ca. 30 %, baseret på en undersøgelse fra England. Den engelske undersøgelse viser, at 1/3 af madspildet er uundgåeligt, dvs. naturligt rensesvind, fx skræller og lign, mens 2/3 af madspildet er potentielt undgåeligt (IDA, 2009; Garnett, 2008). Madaffald defineres af Kjær og Werge (2010) som værende organisk affald fra produktion og tilberedning af fødevarer, kasserede fødevarer og madrester. Madaffald opdeles endvidere i spiseligt og ikke spiseligt affald. De definerer det spiselige madaffald som madspild, hvilket er en ny definition i forhold til tidligere undersøgelser, men i overensstemmelse med hvad der anvendes i Sverige og England. I dette notat anvendes samme definition. Madspild i storkøkkener kan opdeles i forskellige typer af spild; produktionsspild, serveringsspild og tallerkenspild. De forskellige former for spild er et udtryk for, hvor der kan sættes ind for at minimere spildet. Produktionsspildet udtrykker hvorledes produktionen styres, typen af madproduktion, i hvor høj grad de forskellige afdelinger i køkkenet samarbejder, og om de køkkenansatte har fokus på at minimere spildet. Serveringsspildet er et udtryk for, at køkkenet kender antallet af kunder, sammensætning af menu og kundernes præferencer. Tallerkenspildet er et udtryk for, om kunderne kan lide maden og om hvor store portionsstørrelser, kunderne tager på tallerkenen i forhold til, hvad de reelt spiser. Det økologiske spisemærke viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer, der er økologiske (målt i kroner eller kilo), målt over en given periode. Spisemærket bronze kræver en økologiandel på mellem % økologi, spisemærket sølv kræver en økologiandel på % økologi og endelig guld kræver en økologiandel på %. 7

9 Med baggrund i et ønske om at reducere madspildet mest muligt af hensyn til bæredygtigheden af den økologiske omlægning har Fødevarestyrelsen ønsket at samle dokumentation for ændringer i omfang og fødevaretype af madspild i offentlige køkkener i forbindelse med økologiomlægning. Formål Hovedformålet med denne undersøgelse er at dokumentere madspild i forbindelse med omlægning til økologi i to offentlige personalekantiner. Specifikt er formålet: at dokumentere omfanget af serveringsspild og tallerkenspild (absolut og relativt) samt produktionsspildet at undersøge om omlægning til økologi har betydning for mængden af serverings- og tallerkenspild og typen af tallerkenspild Afgrænsning Personalekantiner og køkkener på plejehjem skønnes at have et større omlægningspotentiale mht. økologi og spild end køkkener i daginstitutioner (personlig kommunikation med økologiomlægger). I denne undersøgelse blev personalekantiner foretrukket fremfor køkkener på plejehjem, fordi personalekantinerne typisk kun serverer et frokostmåltid og derfor ville være mindre ressourcekrævende at måle på. Mødeservering, firmafrugt og drikkevarer indgår ikke i spildmålingerne, og der måles ikke på den ernæringsmæssige sammensætning af spildet. På grund af det eksisterende tidsbudget måles produktionsspild kun i én af de deltagende kantiner. Mht. sammenhæng mellem det økologiske spisemærke og mængde af madspild, er data for denne undersøgelse for spinkelt til at kunne drage en konklusion om det. Der er ikke foretaget en evaluering af omlægningskonsulenternes arbejde, kun en beskrivelse i bilag 5 og 6. Design og metode Dette afsnit beskriver det anvendte design, de to udvalgte offentlige personalekantiner samt metoder til registrering af madspild. Undersøgelsesdesign Undersøgelsen af madspild i forbindelse med omlægning til økologi i offentlige storkøkkener blev gennemført som et casestudie. Kravet var, at kantinekøkkenerne skulle omlægge til økologi indenfor 2-3 måneder, og at de ved startmålingen (før målingen) ikke var omlagt (august 2013). Rekruttering af personalekantiner De to personalekantiner er udvalgt, dels ud fra et omlægningsperspektiv, og dels ud fra et geografisk hensyn (tæt på København). Begge er rådhuskantiner. Der er ca. 500 kunder i Roskilde og ca. 200 kunder i Fredensborg. Omlægningskonsulenterne repræsenterer to forskellige aktører under de igangsatte økologiomlægningsprojekter (EkoLogika og ØKO++). Registrering af madspild Registrering af madspild blev foretaget i den enkelte kantine på institutionsniveau. Madspildet blev opdelt i forskellige typer af spild; serveringsspild, tallerkenspild og produktionsspild. 8

10 Serveringsspildet blev registreret af en trænet medarbejder ved at veje den samlede mængde mad, der blev serveret på buffeten, inden maden blev serveret til kunderne. Efter spisning blev den mad, der ikke var spist, vejet og registreret som serveringsspild. Tallerkenspild blev også registreret, idet rester fra tallerkener blev indsamlet centralt og opdelt så vidt muligt i følgende fødevaregrupper: brød, kartofler/ris/pasta, frugt, grøntsager; fisk, kød og andet. Tallerkenspildet blev vejet og registreret og ikke spiselige rester fratrukket (kyllingeben, muslingeskaller, skræller o.l.). Alle spisende kunder blev registeret enten vha. personoptælling eller vha. antal betalende kunder og langt de fleste spiste i kantinen, men enkelte kunder medbragte maden til kontor eller andet. Produktionsspild blev registreret og vejet i den ene af de to deltagende kantiner. Produktionsspildet blev registreret i tre forskellige afdelinger i kantinekøkkenet, i den varme afdeling, i den kolde afdeling og endelig i grøntafdelingen. I den varme afdeling produceres varme retter, der kan være alt fra suppe, kød og fisk inklusiv rensede grøntsager. I den kolde afdeling produceres kolde retter, som pålæg af kød, fisk, æg mm og rensede grøntsager. I den grønne afdeling foretages al håndtering (rensning, trimning, anretning mm) af frugt og grønt. Spildet blev alle tre steder opdelt i hhv. emballage og i madaffald, hvor emballage udelukkende medtages for at køkkenet ikke sammenblander emballage og mad i spildmålingerne, som ville påvirke validiteten af spildmålingen. Madaffaldet indeholdt både spiselige og ikke-spiselige dele, som skræller og knogler, brusk mm. Før produktionen startede blev affaldsbeholdere opsat til hhv. organisk affald (fra produktion og tilberedning, kasserede fødevarer og madrester) og til emballage i hver afdeling. Efter dagens produktion blev alle madaffaldsbeholdere vejet og registreret som produktionsspild af observatører. Alle spildmålinger blev foretaget før og efter økologiomlægning i 5 på hinanden følgende hverdage. Madspildsberegning Det gennemsnitlige daglige serveringsspild og tallerkenspild blev beregnet ud fra målinger af de to kantiners spild dels før økologiomlægning og dels efter. Til beregning blev anvendt Microsoft Excel Det gennemsnitlige absolutte serverings- og tallerkenspild blev beregnet ved at dele den samlede kundegruppes serverings- og tallerkenspild med antal af spisende kunder (angivet i gram pr kunde/dag eller i kg pr kantine/dag). Det relative serverings- og tallerkenspild blev derefter beregnet som serverings- eller tallerkenspild i forhold til serveret mængde mad (angivet i procent). Tallerkenspildet er yderligere opdelt i følgende fødevaregrupper: brød, kartofler/ris/pasta, frugt, grøntsager; fisk, kød og andet. Produktionsspildet blev beregnet ved at summere indholdet i affaldsbeholderne med madaffald og angivet dels i kg/dag og relativt i forhold til den samlede producerede mængde mad til buffeten, dog undtaget mad til mødeservering og angivet i %. Produktionsspildet opgøres for mad og emballage. Økologiprocenten Begge kantiner anvender Hørkram Food service som leverandør af alle kantinens fødevarer, hvorfor økologiprocenten er beregnet ud fra kantinens indkøbsfakturaer i de pågældende måleuger af Hørkram Foodservice. Baggrundsinformation Indsamling af baggrundsinformation foregik ved interview med de pågældende kantiners økologiomlægger og kantineleder. Formålet med interviewene var at få ensartet information om rammerne for kantinernes madordning, herunder økologiprocent ved start og ved slutmåling. 9

11 Resultater I tabel 1 ses en karakteristik af de 2 kantiner. Begge er personalekantiner, begge har buffetservering, og kunderne betaler via løntræk. Roskilde Rådhus har længe åbent torsdag, og Fredensborg har længe åbent mandag, og der ses også flere kunder de pågældende dage. Roskilde har 523 kunder torsdag mod i gennemsnit 498 kunder (før måling) og 606 kunder torsdag mod i gennemsnit 514 kunder (efter måling) (Bilag 1). Fredensborg har 219 kunder mandag mod i gennemsnit 191 kunder (før måling) og 211 kunder mandag mod i gennemsnit 175 kunder (efter måling). Begge rådhuse har kort arbejdsdag fredag og antallet af kunder er også færrest om fredagen. Roskilde har 442 kunder fredag mod i gennemsnit på 514 kunder (efter måling). Fredensborg har hhv. 123 kunder fredag (før måling) og 98 kunder fredag (eftermåling) mod hhv. i gennemsnit 191 antal kunder og 175 kunder pr dag i de 2 måleuger. Tabel 1. Karakteristik af to kantiner. Personalekantine Region kommunetype Ansatte/ antal daglige brugere Ansatte i kantine Spisemodel Konsulent /omlægger Mål for % økologi Roskilde Rådhus Sjælland By 700/ Buffet EkoLogika 60 Fredensborg Rådhus Sjælland By 400/200 5 Buffet Øko++ 60 Spisemærke og økologiprocent I tabel 2 ses, at økologiprocenten i Roskilde Rådhuskantine steg fra 7 % (før måling) til 42 % (slutmåling) efter 10 uger (hhv. uge 34 og uge 44, 2013). I Fredensborg ses en stigning i økologiprocenten fra 7 % (før måling) til 53 % (slutmåling) efter 23 uger (hhv. uge 37, 2013 uge 8, 2014). I forhold til spisemærket kan begge kantiner få bronzemærket i økologi (30 %), og Fredensborg er tæt på sølvmærket (60 %). Tabel 2. Spisemærke og økologiprocent ud fra nettovægt for to kantiner Spisemærke og økologiprocent ud fra nettovægt ved før- og efter måling Opgørelser Roskilde spisemærke Fredensborg Spisemærke Før 6,8-6,8 - Midtvejs 33 bronze 26,8 - Slut 42 bronze 52,5 Bronze Begge kantiner har anvendt økologiomlægningskonsulenter, EcoLogika har omlagt Roskilde Rådhuskantine og Øko++ har omlagt Fredensborg Rådhuskantine. Kantinerne har omlagt på forskellige måde, Roskilde har fortrinsvist ændret indkøb fra konventionelle produkter til økologiske produkter. Fredensborg har udover at anvende økologiske produkter omlagt deres produktion, således at de har et mindre udbud på buffeten i forhold til tidligere og serverer mindre kød og flere grøntsager i sæson. I begge kantiner har personale og ledere været på kurser. Emnerne har været økologi bredt forstået, menuplaner, genbrug af rester mm. Grundet sygdom blandt personale har kun 2 køkkenansatte i Roskilde deltaget i første kursus og kantinelederen er tilmeldt næste kursus (sommer 2014). I Fredensborg har 10

12 kantinepersonale, kantineleder samt kantineansvarlige leder deltaget i de planlagte kurser, som grundet sygdom blandt personalet er blevet ændret og udskudt flere gange (personlig kommunikation EkoLogika og Øko++). Bilag 5 og 6 indeholder en kort beskrivelse af kursusforløb for de to kantiner hos hhv. EkoLogika og Øko++. Produktionsspild I tabel 3 ses det absolutte produktionsspild for Fredensborg opgjort pr dag og i gennemsnit, 3 forskellige steder i kantinekøkkenet; i det varme, i det kolde og i det grønne. Det ses, at det totale produktionsspild blev reduceret til ca. en tiendedel fra i gennemsnit 23,6 kg/dag til 2,5 kg/dag, en reduktion på 21,1 kg/dag. Den største reduktion sås i det grønne køkken, fra i gennemsnit 12,6 kg/dag til 1 kg/dag. Men også i det kolde køkken ses en stor reduktion, fra i gennemsnit 8,3 kg/dag til 1,5 kg/dag. I det varme køkken ses en reduktion fra i gennemsnit 2,7 kg/dag til 0 kg/dag. Et produktionsspild på 0 betyder, at der intet spild er i den afdeling, bl.a. fordi spildet anvendes til fx fond til saucer, supper mm. Samtidig ses en stigning i økologiprocent fra 7 % til 53 %. Den totale mængde madspild i kantinekøkkenet faldt fra 118 kg/uge til 12 kg/uge. Relativt set, falder spildprocenten fra 24 % (før) til 3 % (efter), hvis produktionsspildet sættes i forhold til den producerede mængde mad til buffeten (bilag 1) uden mødeservering. Produktionsspildet er såvel spiseligt som ikke spiseligt madspild (madaffald), dog uden emballage. Tabel 3. Produktionsspild absolut (Fredensborg Rådhuskantine) Før-måling - uge 37, 2013, Antal kunder (N=191) Køkkenafdeling Mandag tirsdag Onsdag torsdag fredag i alt gns/dag Øko % Grønne (kg) 20,1 15,6 14,4 3,6 9,2 62,9 12,6 Varme (kg) 6,5 5,8 0, ,6 2,7 Kolde (kg) 17,9 8,8 3,5 6,5 4,9 41,6 8,3 i alt mad (kg) 44,5 30,2 18,3 11,1 14,1 118,1 23,6 6,8 Efter-måling, uge 8, 2014, Antal kunder (N=175) Grønne (kg) 0 0 3,7 1,2 0 4,9 1 Varme (kg) Kolde (kg) 0 2,9 0 2,5 2,1 7,5 1,5 i alt mad (kg) 0 2,9 3,7 3,7 2,1 12,4 2,5 52,5 NB uden emballage Serveringsspild (serveret, spist og spildt mad) Det absolutte og relative serveringsspild i forhold til serveret mængde samt gennemsnit og antal daglige kunder fremgår af bilag 1, hvor også menuer for de enkelte dage i måleugerne er beskrevet. Serveret og spist mad fra buffeten ses i bilag 1. Kunderne i Roskilde får i gennemsnit serveret 480 g/kunde/dag (N=498) før og 442 g/kunde/dag efter (N=514) efter økologiomlægningen. Kunderne spiser i gennemsnit 330 g/kunde/dag (før måling) og 363 g/kunde/dag (efter måling). Kunderne i Fredensborg får i gennemsnit serveret 443 g/kunde/dag (N=191) før og 437 g/kunde/dag (N=175) efter økologiomlægningen. I gennemsnit spiser kunderne 329 g/kunde/dag (før måling) og 379 g/kunde/dag (efter måling). 11

13 Det absolutte serveringsspild i Roskilde halveres fra i gennemsnit 68,2 kg/dag (før måling) til 32,9 kg/dag (efter måling), hvilket relativt set svarer til 21,8 % ved før målingen til 14,6 % ved eftermålingen. Det absolutte serveringsspild i Fredensborg falder fra 18,3 kg/dag (før måling) til 7,0 kg/dag (efter måling), hvilket relativt ses svarer til et fald fra 22,5 % til 8,9 %. Tallerkenspild Det absolutte tallerkenspild (kg/dag) fremgår af tabel 4, hvor også tallerkenspildet er opdelt i fødevaregrupper. I bilag 1 ses såvel det absolutte tallerkenspild (kg/dag) som det relative tallerkenspild, i forhold til serveret mængde samt menuerne i de 4 måleuger. Det absolutte tallerkenspild i Roskilde (N= 478) stiger fra 5,8 kg/dag (før-måling) til 7,2 kg/dag (eftermåling), som i relative tal svarer til stigning fra 2,4 % til 3,2 %. I Fredensborg (N=192) stiger det absolutte tallerkenspild fra 3,3 kg/dag (før måling) til 3,8 kg/dag (eftermåling), hvilket i relative tal svarer til stigning fra 4,0 % til 4,8 %. Tallerkenspildet pr kunde ligger i gennemsnit mellem g/kunde pr dag. I Roskilde er tallerkenspildet på 12 g/kunde (før) og 14 g/kunde ved efter måling og i Fredensborg ses at tallerkenspildet ligger på 20 g/kunde (før) og ved eftermålinger på 22 g/kunde. Tallerkenspildet er opdelt i følgende 7 fødevaregrupper: grønt, kød, fisk, kartoffel/ris/pasta, brød, frugt/nødder og endelig andet, som består af diverse ost, dressing, æg mm. Det største tallerkenspild ses for grønt fra 0,34 til 2,46 kg/dag, med et gennemsnitligt dagligt spild på mellem 1,5 kg/dag til 3 kg/dag. Det næststørste tallerkenspild ses for kød, hvor det gennemsnitlige tallerkenspild varierer fra 0,7 kg/dag til 2,5 kg/dag. Det tredjestørste tallerkenspild findes i den blandede fødevaregruppe, der indeholder ost, feta, æg, dressing mm, i gennemsnit fra 0,3 kg/dag til 0,8 kg/dag. I tabel 4 fremgår også sammenhængen mellem menu og tallerkenspild, fx et meget stort kødspild på 7,54 kg/dag (Roskilde, uge 44). Ligeledes ses et stort tallerkenspild for gruppen kartoffel/ris/pasta hhv. 1,4 kg/dag og 1,77 kg/dag (Roskilde, onsdag i uge 34) og 1,4 kg (Fredensborg, torsdag i uge 8). Det største daglige tallerkenspild ses torsdag i uge 44 i Roskilde, hvor tallerkenspildet er på 12,95 kg/dag, med kødspild på 7,54 kg/dag og grøntspild på 4,19 kg/dag. Temaet for menuerne i uge 44 i Roskilde var gammeldags mad, og torsdag var der okseskank på menuen, hvor der var en del fedt og brusk ved okseskanken. Heller ikke grønttilbehøret (bedesauté) faldt i kundernes smag. Knogler fra okseskanken er fratrukket tallerkenspildet. Kombineret serverings- og tallerkenspild fra buffeten. I bilag 1 fremgår det totale spild, som består af både serverings og tallerkenspild kombineret. Det ses, at kunderne i Roskilde i alt i gennemsnit spilder 151 g/kunde/dag (før måling), hvilket falder til 79 g/kunde/dag (efter måling). I Fredensborg spilder kunderne i gennemsnit 113 g/kunde/dag (før måling), hvilket falder til 58 g/kunde/dag (efter måling). Det relative serverings- og tallerkenspild i Roskilde falder fra 24,2 % (før) til 18,0 % efter omlægningen. I Fredensborg ses også et fald fra 26,5 % (før) til 13,7 % efter omlægningen. 12

14 Tabel 4. Tallerkenspild absolutte mængder (kg/dag) for to kantiner Roskilde uge 34: Før måling (N=478)* uge 44: Eftermåling (N= 514) Fødevare Mandag Tirsdag onsdag Torsdag Fredag gns/dag Mandag tirsdag onsdag Torsdag fredag gns/dag grønt: 1,69 2,95 2,94 4,3 3,0 2,6 2,2 1,94 4,19 2,15 2,6 Kød 1,23 1,03 0,25 0,77 0,8 1,02 0,68 1,76 7,54 1,35 2,5 Fisk 0 0,01 0,21 0,19 0,1 0,57 0,08 0,05 0 0,1 0,2 kartofler/ris/pasta 0,09 0,17 1,4 0,24 0,5 0,86 1,16 0,49 0,49 0,21 0,6 Brød 0,22 0,56 0,14 0,51 0,4 0,82 0,32 0,34 0,46 2,95 1,0 frugt/nødder 0,12 0,41 0,14 0,3 0,2 0 0,29 0,15 0,08 0,01 0,1 Andet 0,61 1,66 0,54 0,43 0,8 0,17 0,03 0,6 0,73 0,13 0,3 i alt 3,96 6,79 5,62 6,74 5,8 6,04 4,76 5,33 12,95 6,9 7,2 Fredensborg uge 37: før måling (N=191) uge 8: Eftermåling (N= 175) Fødevare mandag Tirsdag onsdag Torsdag fredag gns/dag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag gns/dag Grønt 2,22 1,25 1,57 2,06 0,34 1,5 2,46 1,59 1,65 2,4 0,41 1,7 Kød 0,94 1,14 0,09 1,09 0,19 0,7 1,81 0,26 0,03 1,8 0,03 0,8 Fisk 0 0,31 0,09 0,09 0,02 0,1 0 0,56 0,05 0,14 0,23 0,2 kartofler/ris/pasta 0,9 0,08 0,04 0,03 0 0,2 0,25 0,12 0,04 1,77 0,05 0,4 Brød 0,21 0,29 0,39 0,16 0,4 0,3 0,31 0,17 0,23 0,65 0 0,3 frugt/nødder 0,03 0,07 2,18 0,17 0 0, ,12 0,0 Andet 0,12 0,58 0,61 0,06 0,13 0,8 0,16 0,28 0,36 0,94 0,05 0,4 i alt 3,06 3,72 4,97 3,66 1,08 3,3 4,99 2,98 2,36 7,7 0,89 3,8 * Antal ansatte =N 13

15 Diskussion I denne undersøgelse er madspildet blevet målt i forbindelse med madproduktion i to udvalgte personalekantiner, der dagligt bespiser hhv. 500 og 200 kunder. Madspildet er opdelt i produktionsspild, serveringsspild og tallerkenspild. Økologiomlægningen viser at, begge kantiner har bevæget sig fra kun at anvende knap 7 % økologiske produkter til at anvende hhv. 42 og 53 % økologiske produkter i deres daglige produktion. Roskilde har fortrinsvist ændret indkøb fra konventionelle produkter til økologiske produkter. Fredensborg har udover at anvende økologiske produkter omlagt deres produktion, således at de har et mindre udbud på buffeten i forhold til tidligere og serverer mindre kød og flere grøntsager i sæson. Grundet sygdom og travlhed i de to kantiner er de planlagte kurser for personale og ledere i økologiomlægning blevet udskudt, ændret eller kun enkelte blandt personalet har deltaget. I denne undersøgelse ses, at kunderne i de to kantiner i gennemsnit spiser hhv.329 og 379 g/pr dag, hvilket stemmer godt overens med, hvad der blev fundet i en undersøgelse af Lassen et al (2006). Lassen og kollegaer (2006) fandt en portionsstørrelse på 360 g/dag (SD 125) i en undersøgelse i 15 personalekantiner, hvor buffet mad blev sammenlignet med a la carte mad. (SD står for standardafvigelse (SD: Standard Deviation)). Det overordnede resultat af spildmålingerne er, at begge kantiner næsten halverede det samlede serveringsog tallerkenspild. Roskilde blev det reduceret fra i gennemsnit 74,0 kg/dag (før måling) til 40,1 kg/dag efter omlægningen og i Fredensborg blev det reduceret fra i gennemsnit 43,2 kg/dag (før måling) til 21,6 kg efter omlægningen. Serveringsspildet er forholdsmæssigt meget større end tallerkenspildet, så det er her, at mulighederne for forbedringerne især ligger. Betragtes serveringsspildet i Roskilde ses et fald fra før til efter omlægningen på i gennemsnit 68,2 kg/dag til 32,9 kg/dag (fra 21,8 % til 14,6 %). I Fredensborg ses et fald i serveringsspild fra i gennemsnit 18,3 kg/dag før omlægningen til 7,0 kg/dag efter omlægningen (fra 22,5 % til 8,9 % efter omlægningen). Det væsentlig mindre serveringsspild skyldes sandsynligvis flere faktorer, herunder en øget opmærksomhed på ikke at stille for mange fade med mad frem ad gangen og at genbruge maden, hvis muligt. Særligt for Fredensborg gælder at et begrænset udbud pr dag efter økologi omlægning gør det lettere for kantinepersonalet at styre buffeten og dermed mindske serveringsspildet. Tallerkenspildet pr kunde ligger i gennemsnit mellem g/dag i denne undersøgelse. Disse tal stemmer godt overens med en anden undersøgelse, hvor effekten af nøglehulsmærkning blev undersøgt i to personalekantiner (Lassen et al, 2014). I sidstnævnte undersøgelse ses et tallerkenspild i to personalekantiner på hhv. 25 g/kunde (SD 42) og 17 g/kunde (SD 54). Det absolutte tallerkenspild ligger på samme niveau før og efter omlægningen i den ene kantine, mens tallerkenspildet i den anden kantine steg, hvilket sandsynligvis mere skal ses som kundernes respons på menuen end på økologiprocenten. Dog med en enkelt undtagelse torsdag i uge 44 i Roskilde, hvor der var et tallerkenspild på 13 kg, hvor retten var ølbraseret okseskank med en del fedt og brusk. Antal daglige kunder stiger lidt i Roskilde og falder lidt i Fredensborg, men anses ikke at hænge sammen med den økologiske omlægning, men mere et udtryk for, at eftermålingerne blev målt i uge 8, hvor nogle af de ansatte holder vinterferie. Tallerkenspildet er opdelt i fødevaregrupper, og i denne undersøgelse fremgår det, at det er grøntsager, der udgør den største mængde af tallerkenspildet, dernæst kød og på tredjepladsen kommer den blandede fødevaregruppe, der indeholder ost, feta, æg, dressing mm (tabel 4). I en madspildsanalyse af skolemad, hvor det gennemsnitlige tallerkenspild er 111 g/kunde pr dag, udgør grøntsager også den største del af det 14

16 gennemsnitlige spild og udgør 63 g/dag pr måltid, efterfulgt af stivelsesgruppen (kartofler, ris og pasta) som udgør 23 g/dag pr måltid (Sabinsky et al, 2014). Produktionsspildet er kun målt i Fredensborg kantine. I absolutte mængder er produktionsspildet reduceret fra 23,6 kg/dag til 2,5 kg/dag, en reduktion på 21,1 kg/dag. Relativt set, falder spildprocenten fra 24,2 % (før) til 2,8 % efter omlægningen, hvis produktionsspildet sættes i forhold til den producerede mængde mad til buffeten dog uden at medtage mødeservering. Den omfattende reduktion i produktionsspildet kunne skyldes en omlægning til større brug af hel- og halvfabrikata, men det var der ikke tegn på. Derimod blev produktionen omlagt til at køkkenet selv producerer maden fra grunden, dvs. fond, saucer, suppe mm fremstilles ved at koge dagens rensespild mm fra grøntsager. Der findes ikke danske opgørelser af det totale fødevarespild (inkl. produktionsspild) i storkøkkener. En engelsk opgørelse af spiselige fødevarers andel af husholdningsaffaldet i England og Wales i 2007 (WRAP, 2008) viste, at det undgåelige (spiselige) spild af brød udgjorde 31 % af den indkøbte mængde. Tilsvarende var tallene for kød og fisk 13 %, mejeriprodukter 3 %, tørrede fødevarer 15 %, frugt 26 %, salat 45 %, grøntsager 19 %. I gennemsnit bliver det undgåelige fødevarespild således 18 % af de indkøbte fødevarer. I spildrapporten fra Mogensen et al.(2011) og klimarapporten fra Thorsen et al. (2012) regnes der med disse differentierede spildprocenter fra WRAP rapporten (WRAP, 2008). For detailledet regnes med en spildprocent på 2 % for alle fødevaregrupper, dog 6 % for frugt og grønt. Ved forarbejdning er spildprocenten 2 % for alle fødevaregrupper. Miljøstyrelsen har udarbejdet et katalog over ideer til initiativer til begrænsning af madspild for hele fødevarekæden: blandt borgere, NGO ere og forbrugerorganisationer, storkøkkener, detailhandelen og engroshandelen, Fødevareindustrien (inkl. Køle- og emballageindustrien), Gartnerierhvervet, Kommunerne og Staten (Notat, juni 2011). Vi har grund til at tro, at andre kantiner/offentlige køkkener på lignende måde kan reducere deres madspild ved bevidst at arbejde på målrettet med at reducere såvel produktionsspild, som serveringsspild. Begrænsninger ved undersøgelsen: Der er udført spildmålinger i to uger i hver kantine, hvor udbuddet/menuen har været forskellig, det kan i sig selv have betydning for mængden af spild. Derudover kunne årstiden have indflydelse på mængden af madspild, da grøntsager om vinteren ofte er mere tunge og grove end om sommeren. Undersøgelsen bygger på data fra kun to personalekantiners omlægning til økologi, hvorfor man ikke bør generalisere ud fra resultaterne. Derudover var spildmålingerne synlige ved begge kantiner, hvilket kan have påvirket kundernes tallerkenspild. Ikke alle kunder bryder sig om, at deres madspild synliggøres og kan derfor have taget mindre mad på tallerkenen end de plejer, eller de kan have tvunget sig til at spise op, selvom de under normale omstændigheder ville have levnet mad. Også de køkkenansatte kan have været påvirket af de aktuelle spildmålinger. Serveringsspildet blev i dette projekt ikke delt op i fødevaregrupper det kunne dog være interessant fremover da serveringsspildet er forholdsmæssigt meget større end tallerkenspildet. Mødeservering er ikke medtaget i denne undersøgelse. Begge kantiner havde ganske stor mødeaktivitet, hvor der blev serveret alt fra mad til kaffe, kage og frugt mm. Det kunne være interessant at belyse i en anden undersøgelse. 15

17 Referencer Anonym (2009): IDA's klimaplan København: Projekt Future Climate. EkoLogika (2013). Personlig kommunikation. Beskrivelse af strategi for økologisk omlægning. Fødevareministeriet (2012). Økologisk Handlingsplan En ny stærk økologipolitik på vej mod en grøn omstilling. Garnett T (2008): Cooking up a storm. Food, greenhouse gas emissions and our changing climate.uk: Food climate Research Network. Centre for Environmental Strategy. University of Surrey. Kjær B and Werge M (2010): Forundersøgelse af madspild i Danmark, Miljøprojekt nr København: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Lassen et al, (2014). Effectiveness of offering healthy labelled meals in improving the nutritional quality of lunch meals eaten in a worksite canteen. Appetite 75, Lassen A, Hansen K & Trolle E, (2007b) Comparison of buffet and a la carte serving at worksite canteens on nutrient intake and fruit and vegetable consumption. Public Health Nutr. 10, Madkulturen. Kvalitativ undersøgelse af økologi i de offentlige køkkener delrapport indblik i økologisk omlægning, Mikkelsen B, Bruselius-Jensen M, Andersen J & Lassen, A. (2006). Are green caterers more likely to serve healthy meals than non-green caterers? Results from a quantitative study in Danish worksite catering. Public Health Nutr. 9, Mogensen L, Hermansen JE, Knudsen MT (2011): Notat til Fødevareministeriet. Madspild i fødevareproduktionen - fra primær produktion til detailled. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø. Mogensen L, Kidmose U, Hermansen JE (2009a): Baggrundsnotat til Fødevareministeriet: Fødevarers klimaaftryk, sammenhængene mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt opfang og effekt af fødevarespild. Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og Institut for Fødevarekvalitet. NaturErhvervstyrelsen, 2012: Notat Fødevarestyrelsen, 2012 Det offentlige køkken som nationalt økologisk fyrtårn. Fødevareministeriets koncept for de offentlige køkkener som katalysator for økologisk omstilling Notat, juni 2011 s 21. Katalog over ideer til initiativer til begrænsning af madspild. Miljøministeriet. Miljøstyrelsen., Jord og Affald. J. nr. MST ). 9. juni Personlig kommunikation med Birte Brorson, Øko++ (fra juni 2013 til maj 2014). Personlig kommunikation med Michelle Werther, EkoLogika (fra juni 2013 til maj 2014). 16

18 Thorsen, A. V., Lassen, A. D., Andersen, E. W., Christensen, L. M., Biltoft-Jensen, A., Andersen, R., Damsgaard, M. T., Michaelsen, K. F., & Tetens, I Plate waste and intake of school lunch based on a New Nordic Diet - a randomized controlled trial in 8-11 year old Danish Children (under review). Thorsen, A.V., Mogensen, L., Jørgensen, M.S., Trolle, E Klimaorienterede kostråd. DTU Fødevareinstituttet. 45 pp. UN. Food Wastage Foodprint: Impcts on Natural Ressources WRAP (2008): The food we waste. The Waste Resources Action Programme WRAP Report Øko++ (2013). Personlig kommunikation. Beskrivelse af strategi for økologisk omlægning. 17

19 Bilag 18

20 Bilag 1: Roskilde rådhuskantine: før måling af serveringsspild og tallerkenspild (abosult og relativt) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag * gennemsnit pr dag Menu uge 34, 2013 Birgits lækre kylling filet med økologiske ris Ragout af dansk kalvelever serveret med ris Mandelbagt laksefilet med nye kartofler Slagterens smagfulde medister klassisk serveret + kage Antal kunder Total mængde produceret mad (kg) 320,7 275,5 320,8 335,4 313,1 Produceret mad der gemmes (kg) ** 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 Mængde serveret mad (kg) 246,7 201,5 246,8 261,4 239,1 Serveringsspild (kg) 69,6 73,4 65,4 64,5 68,2 Tallerkenspild (kg) 4,0 6,8 5,6 6,7 5,8 Total spild (kg) 73,6 80,2 71,0 71,2 74,0 Serveringsspild (%) 21,7 26,6 20,4 19,2 21,8 Tallerkenspild (%) 1,2 2,5 1,8 2,0 2,4 Spild i alt (%) ,2 Mængde serveret mad pr. kunde (g) Mængde spist mad pr. kunde (g) Mængde spildt mad pr. kunde (g) * Fredag udgik af målingerne pga. mangelfulde målinger **I gennemsnit gemmes 74 kg fra buffeten til næste dags buffet (skøn fra gennemsnit fra uge 44) 19

21 Bilag 2: Roskilde rådhuskantine: efter måling af serveringsspild og tallerkenspild (absolut og relativt) Menu: uge 44, 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag gennemsnit pr dag kåldomer af svinekød med hvide kartofler og brun sovs krondyr ragout med kartoffel/rodfrugt mos grydestegt rullesteg med svesker og stegte kartofler ølbrasiseret okseskank med urter og bedesauté lækkerier til de sultne mavser med en sød ting i enden Antal kunder Total mængde produceret mad (kg) 322,5 314,6 284,6 303,3 272,6 299,5 Produceret mad der gemmes (kg) 100,8 89,1 82,8 62,3 36,9 74,4 Mængde serveret mad (kg) 221,6 225,5 201,8 241,0 235,7 225,1 Serveringsspild (kg) 30,5 32,5 33,3 28,9 39,0 32,9 Tallerkenspild (kg) 6,0 4,8 5,3 13,0 6,9 7,2 Total spild (kg) 36,6 37,3 38,6 41,9 45,9 40,1 Serveringsspild (%) 13,8 14,4 16,5 12,0 16,6 14,6 Tallerkenspild (%) 2,7 2,1 2,6 5,4 2,9 3,2 Spild i alt (%) Mængde serveret mad pr. kunde (g) Mængde spist mad pr. kunde (g) Mængde spildt mad pr. kunde (g)

22 Bilag 3: Fredensborg rådhuskantine: Før måling af serveringsspild og tallerkenspil (absolut og relativt) Menu: uge 37, 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag gennemsnit pr dag oste hakkebøf med bløde løg, broccoli og kartoffelgratin lammekølle med mintgele og grøn salat stegt fiskefilet med remoulade svinekam med rødkålssalat Sandwich Antal kunder Total mængde produceret mad (kg) 159,4 97,4 99,8 73,4 58,3 97,7 Produceret mad der gemmes (kg) 32,6 15,6 14,7 2,7 0,4 13,2 Mængde serveret mad (kg) 126,9 81,8 85,1 70,7 57,9 84,5 Serveringsspild (kg) 20,7 20,5 16,5 21,9 12,1 18,3 Tallerkenspild (kg) 3,1 3,7 5,0 3,7 1,1 3,8 Total spild (kg) 23,7 24,2 21,5 25,5 13,1 43,2 Serveringsspild (%) 16,3 25,1 19,4 30,9 20,8 22,5 Tallerkenspild (%) 2,4 4,5 5,8 5,2 1,9 4,0 Spild i alt (%) 18,7 29,6 25,2 36,1 22,7 26,5 Mængde serveret mad pr. kunde (g) Mængde spist mad pr. kunde (g) Mængde spildt mad pr. kunde (g)

23 Bilag 4: Fredensborg rådhuskantine: Efter måling af serveringsspild og tallerkenspil (absolut og relativt) Menu: uge 8, 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag gennemsnit pr dag kyllingeoverlår m sprængt oksebryst Salade nicoise, løgsuppe med pizza braiseret ærter, løg med hjemmelavet ratatouilles, ostebrød, bagt og butterbeans, pickles, stegte sild fricasseé de kartoffel med sautrede kartofler, i lage, poulet med fyld, ost, selleri/æble salat, krebsehalesalat champignon og roqueforte med foccacia, med bagte porrer, løg, moules knækbrød, rødkålssalat m grønt snacks, mariné, quiche emmenthaler peberrod, samosa rodfrugter med med bacon og med tapernade m grønt, tartar sc. løg, hjemmelavet hjemmelavet baguettes agurkesalat Antal kunder Total mængde produceret mad (kg) 121,2 78,9 77,7 127,5 34,6 88,0 Produceret mad der gemmes (kg) 7,2 13,2 10,4 14,0 0,0 8,9 Mængde serveret mad (kg) 114,0 65,7 67,4 113,5 34,6 79,0 Serveringsspild (kg) 9,4 0,6 3,0 18,8 3,3 7,0 Tallerkenspild (kg) 5,0 3,0 2,4 7,7 0,9 3,8 Total spild (kg) 14,4 3,6 5,4 26,5 4,2 21,6 Serveringsspild (%) 8,2 0,9 4,5 16,6 9,5 8,9 Tallerkenspild (%) 4,4 4,5 3,5 6,8 2,6 4,8 Spild i alt (%) 12,6 5,4 8,0 23,4 12,0 13,7 Mængde serveret mad pr. kunde (g) Mængde spist mad pr. kunde (g) Mængde spildt mad pr. kunde (g)

24 Bilag 5: Beskrivelse af aktiviteter i forbindelse med kursus i økologisk omlægning af Fredensborg Rådhuskantine hos Øko++ Skematisk gengivelse af projektet Øko++ Fredensborg og de aktiviteter, der er bevilget penge til fra NaturErhvervstyrelsen. Aktiviteterne gennemføres over en toårig periode og fordeler sig på nedenstående opdeling i køkkentyper. Januar 2013, spørgsmål rettes til Birte Brorson Tallene er opgjort for, hvor mange timer den enkelte medarbejder forventes at deltage. De med grønt mærkede aktiviteter foregår primo De forskellige køkkentyper deltager på tværs i nogen af aktiviteterne for at skabe synergi på tværs og for at holde projektbudgettet nede. Fredensborg Kommune MASTERPLAN for økologisk omlægningsprojekt Udgivet november 2013 Basisøkologi: Praktiske Praktiske Økonomi og Inspirationstur til Netværksmøder Indledende workshops workshops økologimåling økolandbrug økologiforedrag Rådhuskantinen Jobcenteret august 13 Kantiner XX.XX.14 med erfarne økogæst evt. med rådhuskantinen i Allerød og Furesø afslutning og evaluering m. prod. AFBUD 5. sept sept maj. 14 Kantine Adresse Leder/køkkenans varlig mail telefon Primo 13 øko% Primo 14 øko% Ultimo 14 øko% Jobhusets kantine Byvejen 14, 2990 Nivå 6,3 Rådhuskantinen Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal 9 ca

25 Indhold af økologisk omlægningsprojekt for kantiner (ØKO++) Teori nr. 1 Foredrag om det grundlæggende i økologien og koblingen til klima, miljø og sundhed Hvad er økologisk landbrug og de økologiske råvarers særkender? Hvad betyder økologisk omlægning for miljøet, klimaet og sundheden? Principperne for Det økologiske køkken, som er karakteriseret ved at være klimavenligt, sundt og konkurrencedygtigt i pris i forhold til det konventionelle køkken. Karakteristika er: Mad fra bunden af lokale, friske råvarer i sæson, mindre eller anderledes kød og mindre madspild. Hvor finder vi tid og penge? Konkrete eksempler fra mange tidligere kantineomlægninger m.v. Hvad skal der på menuen, når årstiderne skifter? Praktisk workshop nr. 1,2 og 3 Det økologiske køkken i egne gryder Kantinerne får individuelt besøg af en økologisk omlægningskonsulent, der arbejder med i dagens produktion og underviser i principperne for Det økologiske køkken. Dagens menu i kantinen bliver fremstillet fra bunden af lokale, friske råvarer i sæson, med mindre kød eller helt vegetarisk. Minimum 60 % af varerne - indkøbt til dagens menu - bør være økologiske. Der arbejdes med råvarehåndtering og med minimering af madspild i alle led af produktion og servering. Der arbejdes med arbejdsprocesser, når der skal produceres mere fra bunden af friske, uforarbejdede råvarer Omlægningskonsulenten giver masser af tips og ideer fra mange års arbejde med økologisk omlægning af både store og små køkkener. Første workshop slutter med at kantinen fastlægger en tids- og handlingsplan for omlægningen, samt en menuplan for de næste to workshops. På workshop to og tre arbejdes der med opsamling og nedbrydning af barrierer siden forrige workshop. Både kulinariske, økonomiske og praktisk-arbejdsmæssige. Hver workshop er planlagt med et tema af betydning for de barrierer, kantinen oplever: Brødbagning, økologisk mødeforplejning, hjemmelavet pålæg, hvidkål på 100 måder, syltning, saltning, surdej, højtidsretter, velsmagende bælgfrugtretter, variation, når det er sæsonerne, der bestemmer eller lignende. Der arbejdes på hver workshop med madspild, råvarehåndtering og arbejdsprocesser, der måtte give vanskeligheder i forhold til at indføre flere økologiske råvarer. Der følges afslutningsvis op på tids- og handleplanen. Besøg hos økologiske producenter Bustur i lokalområdet evt. med deltagelse af medarbejdere fra flere køkkentyper for at fylde bussen op 24

26 Deltagerne ser og oplever økologisk landbrug og forarbejdningsvirksomheder i lokalområdet. Hvert sted vil der være rundvisning og oplæg ved landmanden eller virksomhedens repræsentanter, der fortæller om deres arbejde, de principper, de følger m.v. Undervejs i bussen holder omlægningskonsulenten oplæg om den aktuelle kommunes/regions indkøbsaftaler og de leverandører, der knytter sig dertil. Der spises en let frokost undervejs i én af virksomhederne evt. med egne medbragte madpakker. Under frokosten er der dialog om udbud og kvalitet af de økologiske råvarer, som køkkenerne får leveret via indkøbsaftalen. Teori nr. 2 Det økologiske Spisemærke Kantinerne sættes i gang med økologiopgørelse via Det økologiske Spisemærke. Kantinerne har forud for teorikurser indsamlet egne data fra leverandørerne til at arbejde med. Dialog om leverandørerne, råvarerne og hvordan økologiprocenten påvirkes af sæsonerne, råvarekvaliteten, grundplanen for menuerne, stive vaner hos kunderne etc. Der samles op og videndeles på de konkrete spørgsmål, som kantinerne har haft til omlægningskonsulenten siden sidt. Teori nr. 3, 4 og 5 Økologi og økonomi Kantinerne undervises i principperne for, hvordan en organisation kan afdække den nuværende økonomi samt i, hvordan man får råd til økologi: Om faktorer, der får betydning ved simulering af fremtidig økonomi, og hvordan dette kan gøres i et køkken. Kantinerne bliver mere robuste overfor økonomiske udfordringer og bliver bedre rustet til at finde tid og penge til økologi, også når projektet er slut. På kursus 5 gøres efter det første år med økologisk omlægning status over økonomi og økologiprocent set i forhold til kantinernes tids- og handleplaner. Via regneark, indkøbsstatistikker og leverandørpriser arbejder deltagerne med principperne for at finde nye omlægningspotentialer, således at målene kan nås. Studiegruppemøde nr. 1, 2 og 3 Møder, der fordeles over hele projektforløbet På møderne samles det lærte fra teorikurser og workshops op og diskuteres ud fra kantinernes egen hverdag. Gode ideer og best practice deles (bedste opskrifter, bedste restemadsidé, vellykket mødeforplejning m.v.). Der samles op og videndeles på de konkrete spørgsmål, som kantinerne har haft til omlægningskonsulenten siden sidt. På et af studiegruppemøderne kommer en erfaring kantineleder, der har lagt om til økologi med succes, og deler viden og besvarer spørgsmål. Der lægges planer for den fortsatte omlægning også efter projektet er slut, hvor studiegruppen forhåbentlig kan fortsætte. Desuden bruges det sidste studiegruppemøde til evaluering af hele projektet. 25

Madspild i forbindelse med økologiomlægning

Madspild i forbindelse med økologiomlægning Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener Madspild i forbindelse med økologiomlægning i offentlige køkkener Udarbejdet af: Anne Vibeke Thorsen Marianne Sabinsky Ellen Trolle DTU

Læs mere

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016 Økonomisk analyse 6. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Aftensmaden i Danmark T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 53 pct. af forbrugerne tilbereder et varmt måltid til

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Sundhedsugen uge 17-2011.

Sundhedsugen uge 17-2011. Sundhedsugen uge 17-2011. I årets sundhedsuge er maden planlagt ud fra de 8 kostråd. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

NYHEDSBREV MADUDBRINGNING FRA BYENS KØKKEN

NYHEDSBREV MADUDBRINGNING FRA BYENS KØKKEN NYHEDSBREV MADUDBRINGNING FRA BYENS KØKKEN Fra medio september 2015 er det Byens Køkken, der varetager kørsel af mad til hjemmeboende borgere. Vi har netop indkøbt biler til opgaven, således at hjemmeboende

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød Markedsanalyse 1. marts 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Myte: Danskerne spiser mest kød i verden De beregninger,

Læs mere

Hjælper du miljøet ved at spise sundere fastfood? - Analyser af produkter udviklet under SpisVel projektet i forhold til traditionel fastfood

Hjælper du miljøet ved at spise sundere fastfood? - Analyser af produkter udviklet under SpisVel projektet i forhold til traditionel fastfood Hjælper du miljøet ved at spise sundere fastfood? - Analyser af produkter udviklet under SpisVel projektet i forhold til traditionel fastfood Anne Dahl Lassen a, Jonathan Rasmus og Michael Søgaard Jørgensen

Læs mere

Økologisk omlægning i såvel hoveder som gryder. Om projektets forandringsagenda med muligheder og udfordringer, opgaver og økonomi

Økologisk omlægning i såvel hoveder som gryder. Om projektets forandringsagenda med muligheder og udfordringer, opgaver og økonomi Økologisk omlægning i såvel hoveder som gryder Om projektets forandringsagenda med muligheder og udfordringer, opgaver og økonomi Målsætning for Økologisk omlægning i Københavns Kommune Alle kommunens

Læs mere

Omlægning til økologi - hvad koster det?

Omlægning til økologi - hvad koster det? Omlægning til økologi - hvad koster det? Omlægning til økologi - hvad koster det? Udarbejdet af Anne Vibeke Thorsen DTU Fødevareinstituttet Jørgen Dejgård Jensen KU Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Børnemad 2010 madmodeller

Børnemad 2010 madmodeller Børnemad 2010 madmodeller Indledning Dette dokument er en gennemgang af de forskellige modeller for den kommende børnemad i daginstitutionerne i Københavns Kommune. For hver model beskriver vi arbejdsfordelingen

Læs mere

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST?

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? Hvor meget kød og fjerkræ spiser danskerne? Det er nemt at finde tal hos Danmarks Statistik, og derfor er det deres tal, som ofte

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

SanseSlottets Madpolitik

SanseSlottets Madpolitik SanseSlottets Madpolitik Revideret februar 2014 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café... 3 Måltids-miljø...

Læs mere

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar!

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SUND MAD PÅ ARBEJDET Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik for maden inden udgangen af 2008. Målsætninger for sund

Læs mere

Menukort. Uge 10 14 16 18 20 22 2016

Menukort. Uge 10 14 16 18 20 22 2016 Menukort Uge 10 14 16 18 20 22 2016 MANDAG Uge 10 14 16 18 20 22 2016 Millionbøf af oksekød og løg og kartoffelmos Pizza med skinke og grøntsager Wokgryde med quorn (svampe) og løse ris Vaniljebudding

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. Børnehuset Nysgerrium

Kost- og bevægelsespolitik. Børnehuset Nysgerrium Kost- og bevægelsespolitik Børnehuset Nysgerrium Revideret december 2015 Indledning Denne kost og bevægelsespolitik er blevet til på baggrund af drøftelser i forældrebestyrelsen, Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læs mere

Økologisk omlægning af hoveder og gryder Anya Hultberg Københavns Madhus Oktober 2011

Økologisk omlægning af hoveder og gryder Anya Hultberg Københavns Madhus Oktober 2011 Økologisk omlægning af hoveder og gryder Anya Hultberg Københavns Madhus Oktober 2011 Indhold: Omlægningsprojektet i København: mål og resultater Økologisk omlægning i teori og praksis Målsætning for Økologisk

Læs mere

PYNT DIT JULETRÆ OG LAD OS KLARE RESTEN

PYNT DIT JULETRÆ OG LAD OS KLARE RESTEN 2015 JULEN 2015 PYNT DIT JULETRÆ OG LAD OS KLARE RESTEN PYNT JULETRÆ SÅ VI KLARER RESTEN JULEFROKOST 2015 Levering og returnering efter postnummer Fra kr. 249,- til 499,- Scroll på musen for at komme til

Læs mere

Slutrapport til NaturErhverv ØKO++ Horsens Kommune 2013-2014

Slutrapport til NaturErhverv ØKO++ Horsens Kommune 2013-2014 Velfærd og Sundhed Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr.:2012-008756 Sagsbehandler: BHS Dato: 13. august

Læs mere

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Gå på tre ben Vi skal 1) Forbedre jordbruget, så drivhusgasudslippet sænkes 2) Ændre vores kostvaner over mod fødevarer med lavt udslip af CO2: 3) Reducere

Læs mere

47561_Carlsen_brochure 15/06/05 8:25 Side 2 CARLSEN. idéer og kvalitet

47561_Carlsen_brochure 15/06/05 8:25 Side 2 CARLSEN. idéer og kvalitet 47561_Carlsen_brochure 15/06/05 8:25 Side 2 CARLSEN idéer og kvalitet Arden Bogtrykkeri A/S 98 56 10 22 06.2005 47561_Carlsen_brochure 15/06/05 8:25 Side 3 Supper 1. Klar suppe m. boller og flutes (min.

Læs mere

TMC - Klima

TMC - Klima NOTAT TMC Klima 97218 CO 2regnskab 217 Ifølge HøjeTaastrup Kommunes KlimaKommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening skal der udarbejdes og offentliggøres et årligt regnskab over kommunens CO 2 udledning.

Læs mere

God mad til Bornholmske børn

God mad til Bornholmske børn God mad til Bornholmske børn Lev tre år længere Forebyggelseskommissionen, som er nedsat af regeringen i 2008, er i april, 2009 fremkommet med en rapport. Rapporten danner grundlag for regeringens mål

Læs mere

Groft sandwichbrød med enten: æggesalat, skinkesalat, tunsalat, leverpostej, flæskesteg

Groft sandwichbrød med enten: æggesalat, skinkesalat, tunsalat, leverpostej, flæskesteg Menukort Dagligdags smørrebrød Lille luksus Den store luksus Sandwich Drikkevarer Lune retter Vi tilbyder frisksmurt Smørrebrød. Både almindelige frokost smørrebrød, højtbelagt smørrebrød, luksusplatter

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Indhold: Rammer for institutionens mad og måltidspolitik Bryggens måltider og kost Pædagogisk formål og perspektiver Hygiejne og

Læs mere

Handleplan for kommunens kantiner

Handleplan for kommunens kantiner Handleplan for kommunens kantiner Baggrund Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående ker mad i kommunens kantiner (Haderslev af: Leder for Kantineriet, ernæringsassi- Kommune Sundhedspolitik 2012). stent

Læs mere

Kom æggene op i en skål med salt og peber, samt mælken. Pisk i et minut.

Kom æggene op i en skål med salt og peber, samt mælken. Pisk i et minut. Mandag Omelet med kartofler - dild og tomat-kold weekendsteg 8 stk. æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 6 stk små blomme tomter, delt i kvarte En god håndfuld dild, vasket

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kost- og menuplanlægning Nr. 47 673 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P.Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring maj 2013 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem Erfaringsopsamling om madproduktion på Lindholm Plejehjem Ældre og Sundhed Marts 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 BAGGRUND 3 SAMMENFATNING 3 2. ERNÆRINGSASSISTENTERNES ROLLE 4 3. PROJEKTETS KVALITET 4 4. MAD

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik

Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Kræmmerhusets mad- og måltidspolitik Overordnede rammer - visioner og mål for politikken Formålet med at have en mad- og måltidspolitik i Kræmmerhuset er at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af den mad,

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

Menukort. Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016

Menukort. Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 Menukort Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 MANDAG Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 Langtidsstegt gammeldags oksesteg serveret med skysauce, syltede asier og tyttebær og hvide kartofler Boller i karry (svinekød)

Læs mere

VELKOMMEN OG VELBEKOMME

VELKOMMEN OG VELBEKOMME VELKOMMEN OG VELBEKOMME Vi er glade for at byde dig indenfor i Det Gode Køkken, Holstebro Kommune. Et køkken med gamle dyder og friske råvarer. Et køkken med mange forskellige tilbud, som vi håber, du

Læs mere

BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK BØRNEHUSET PÅ TESDORPFSVEJ MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Politikken er blevet til i samarbejde med ledelsen og køkkenpersonalet i Smagsløget Mål og visioner Hvad vil institutionen opnå: En implementering af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nøglehullet på Madskoler Susanne Dunch og Maja Lund

Nøglehullet på Madskoler Susanne Dunch og Maja Lund Nøglehullet på Madskoler Susanne Dunch og Maja Lund Om Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen Om Nøglehullet Om de 8 kostråd og Nøglehulsopskrifter Nøglehulsaktiviter på Madskolen Workshop Mette Gjerskov

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

KOSTPOLITIK. Børneoasen Lind. Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015

KOSTPOLITIK. Børneoasen Lind. Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015 2015 KOSTPOLITIK Børneoasen Lind Vuggestuen Børnehaver Fritidshjem 1 og 2 (Fritidsklubben) 01-01-2015 Kostpolitik i Børneoasen Kostpolitikken i Børneoasen skal være med til at sikre børnenes trivsel og

Læs mere

Menukort. Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016

Menukort. Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 Menukort Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 MANDAG Uge 49 51 2015 / 2 4 6 8 2016 Flæskesteg serveret med skysauce, varm rødkål Moussaka af hakket oksekød og kartofler serveret med nordisk tzasiki Champignonpaté

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Kvalitet Døgnet Rundt Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din familie.

Læs mere

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015

Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Vejledning til Salg af føde- og drikkevarer til foodservice 2015 Formålet med undersøgelsen Der er stor interesse for forbruget af økologiske varer i Danmark. Formålet med denne statistik er at afdække

Læs mere

OPUS: Skolemadsintervention med Ny Nordisk Mad måling af effekter. Anja Biltoft- Jensen, DTU Fødevareinstituttet. Møde i Surveyforskning 15/9 2011.

OPUS: Skolemadsintervention med Ny Nordisk Mad måling af effekter. Anja Biltoft- Jensen, DTU Fødevareinstituttet. Møde i Surveyforskning 15/9 2011. OPUS: Skolemadsintervention med Ny Nordisk Mad måling af effekter Anja Biltoft- Jensen, DTU Fødevareinstituttet. Møde i Surveyforskning 15/9 2011. Indhold Kost som intervention RCT Real life Eksempel:

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Guide til reduktion af madspild

Guide til reduktion af madspild Guide til reduktion af madspild Indledning Helt grundlæggende er kampen mod madspild en naturlig del af en økologisk omlægning. Ud fra nedenstående måske lidt firkantede betragtning om at det er uøkologisk

Læs mere

Orions kostpolitik MAD ER FØRST ERNÆRING, NÅR MADEN ER SPIST!

Orions kostpolitik MAD ER FØRST ERNÆRING, NÅR MADEN ER SPIST! Orions kostpolitik MAD ER FØRST ERNÆRING, NÅR MADEN ER SPIST! Orions kostpolitik er udarbejdet i henhold til Region Hovedstadens Kost- og Ernæringspolitik og i overensstemmelse med Orions værdigrundlag.

Læs mere

Menukort. Påsken 2016. Uge 12 2016

Menukort. Påsken 2016. Uge 12 2016 Menukort Påsken 2016 Uge 12 2016 MANDAG Uge 12 2016 Millionbøf af oksekød og løg og kartoffelmos Pizza med skinke og grøntsager Wokgryde med quorn (svampe) og løse ris Vaniljebudding serveret med saftsauce

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD

KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD TEMA Stevns Kommune overordnede kostpolitik for dagtilbud KOSTPOLITIK FOR DAGTILBUD STEVNS KOMMUNE ØNSKER MED EN KOSTPOLITIK AT SÆTTE FOKUS PÅ MAD, MÅLTIDER OG FYSISK AKTIVITET

Læs mere

Indkøb. Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Det kolde bord ud fra supermarkedsbesøg

Indkøb. Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Det kolde bord ud fra supermarkedsbesøg 12. MØDEGANG Mad Indkøb. Hvorfor handler jeg, som jeg gør? Det kolde bord ud fra supermarkedsbesøg At deltagerne bliver bevidst om, at det er nemt at vælge sundt ved at kigge efter Nøglehuls- og Fuldkornsmærket

Læs mere

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet

Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Kantine take away Sund mad med hjem fra arbejdet Personalegode og sundhedsfremme i ét Forord I en hverdag, hvor der skal være plads til både familie, fritid og arbejde, er en hjælpende hånd fra arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

Lyngåhus. 1* Stor tarteletskal med høns i asparagus. 45 Kr. 55 kr. 2* Rejecocktail tropical med flutes og smør. 49 Kr. 59 Kr.

Lyngåhus. 1* Stor tarteletskal med høns i asparagus. 45 Kr. 55 kr. 2* Rejecocktail tropical med flutes og smør. 49 Kr. 59 Kr. Lyngå Forretter 1* Stor tarteletskal med høns i asparagus. 45 Kr. 55 kr. 2* Rejecocktail tropical med flutes og smør. 49 Kr. 59 Kr. 3 Hønsesalat på ananasringe med bacon. 45 Kr. 55 Kr. 4 5 Røget dyrekølle

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

Lyngåhus. Ud af hus. Ind i hus. Buffet

Lyngåhus. Ud af hus. Ind i hus. Buffet Lyngå Buffet 61 Lakse/rejesalat med pasta - hertil kaviar creme Chillimarineret skinke med persille og hvidløgs kartofler Roastbeef med grøntsags tærte Hot wings - hertil salat Brie med ristet sesam, hertil

Læs mere

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE

DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE DER DUFTER STADIG AF MAD PÅ PLEJECENTRENE Mad er et område, der vækker store følelser i os alle. Vi ønsker alle det bedste liv for vore ældre. Det betyder også, vi under dem den bedste mad. Vi skiller

Læs mere

Frokost Menu. Serveres mellem 11-16. 1. Burger med pulled pork og coleslaw, bådkartofler hvidløgs mayonnaise 125,-

Frokost Menu. Serveres mellem 11-16. 1. Burger med pulled pork og coleslaw, bådkartofler hvidløgs mayonnaise 125,- Frokost Menu Serveres mellem 11-16 1. Burger med pulled pork og coleslaw, bådkartofler hvidløgs mayonnaise 125,- 2. Burger med kylling og bacon, bådkartofler hvidløgs mayonnaise 125,- 3. Stjerneskud, stegt

Læs mere

MADSPILD I DANMARK. Et overblik over undersøgelser og igangværende projekter om madspildet i Danmark. 23. september 2015

MADSPILD I DANMARK. Et overblik over undersøgelser og igangværende projekter om madspildet i Danmark. 23. september 2015 23. september 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk MADSPILD I DANMARK Et overblik over undersøgelser og igangværende projekter om madspildet

Læs mere

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje

Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Kostpolitik for Rudersdal Dagpleje Denne kostpolitik henvender sig til alle forældre der ønsker at vide mere om maden i dagplejen. Kostpolitikken er samtidig et vigtigt arbejdsredskab for dagplejerne,

Læs mere

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Program Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Udfordringer og muligheder i økologisk omlægning v. Marianne

Læs mere

Forretter. Suppe, fx cremet Hønsekødssuppe med kød- og æblestykker og brød og smør 65 kr

Forretter. Suppe, fx cremet Hønsekødssuppe med kød- og æblestykker og brød og smør 65 kr Forretter Suppe, fx cremet Hønsekødssuppe med kød- og æblestykker og brød og smør Okse Carpaccio på sprød salat med pinjekerner og italiensk parmesan 79 kr Hjemmelavet Foie Gras med Portvin æbler, honning

Læs mere

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu. Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.dk 2 Danskernes fedtindtag Skrab brødet det (Andel voksne, der ikke

Læs mere

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Antal i husholdningen: 2 Alder: Karina 41, Kaj 46 Aalborg, Nordjylland BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Har I et madbudget? Nej Har du et skøn på hvor meget I bruger om måneden? Jeg tror

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

Menukort. Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016

Menukort. Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016 Menukort Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016 MANDAG Uge 9 11 15 17 19 21 23 2016 Kinesisk risret af svinekød, små pølser, perleløg, champignon og ærter og løse ris Græsk inspireret moussaka af oksekød, løg og

Læs mere

KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012

KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012 KOSTPOLITIK for Børnehus Nord- og sydpolen marts 2012 Formål: Samfundsmæssigt er der sket en stigning i antallet af overvægtige børn og nu kan overvægt konstateres helt ned i 3 års alderen. Et stigende

Læs mere

BISTRO BORNHOLM (afgange kl. 06.30, 08.30 og 10.30) FRONT CAFÉ (øvrige afgange) H/F LEONORA CHRISTINA

BISTRO BORNHOLM (afgange kl. 06.30, 08.30 og 10.30) FRONT CAFÉ (øvrige afgange) H/F LEONORA CHRISTINA BISTRO BORNHOLM (afgange kl. 06.30, 08.30 og 10.30) FRONT CAFÉ (øvrige afgange) H/F LEONORA CHRISTINA BISTRO BORNHOLM H/F VILLUM CLAUSEN RUTE: YSTAD RØNNE Menukort, bestilling v/min. 10 personer 3. januar

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Nominerede til Køkkenløft Diplomer

Nominerede til Køkkenløft Diplomer Nominerede til Køkkenløft Diplomer 9. nov. 2011 Uddeles til diplomfesten d.9. november Det fuldendte måltid Diplomet for høj kvalitet i måltidet. Råvarerne, den kulinariske kvalitet, de fysiske og sociale

Læs mere

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog

Blenstrup Hallens Café. Madkatalog Blenstrup Hallens Café Madkatalog Vore 3 retters menuer Udvalg af retter grundpriser Vi har følgende grundpriser til vore retter/menuer - der kan dog forekomme tillægspriser ved enkelte retter. Dette fremgår

Læs mere

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber Forord Mad, måltider og bevægelse er vigtige elementer i børns hverdag. Mange børn tager hjemmefra om morgenen uden at have spist,

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole d. 5. februar 2010

Fredagsbrev. Århus Friskole d. 5. februar 2010 Fredagsbrev Århus Friskole d. 5. februar 2010 I denne uge kan du bl.a. læse om Information om FASTELAVNSFESTEN. Lidt info fra Ingrid. Ugen der gik og selvfølgelig lidt nyt fra køkkenet Besked fra Ingrid.

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rosenkålspesto. og kartofler råkost. jordskokker og Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakkeforslag med rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Deller fra Vinter suppe Hakkebøf med Dampet Orangemarineret ovnen med med super søde sure løg sejfilet med

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012

Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Mad- og måltidspolitik for børnehuset Harmonien 2012 Denne mad- og måltidspolitik er udarbejdet af og godkendt af bestyrelsen i Harmonien. Politikken skal sætte rammerne for den mad- og måltidspraksis,

Læs mere

CONVENIENCE. - de bedste løsninger til dig! Læs mere på: - emballageløsninger. Læs mere på:

CONVENIENCE. - de bedste løsninger til dig! Læs mere på: - emballageløsninger.   Læs mere på: Læs mere på: Abena A/S Egelund 35 6200 Aabenraa Tlf. 74 31 18 18 info@abena.dk online.abena.dk BR896/DK/11.2018/1000007802/Abena Group Marketing CONVENIENCE - emballageløsninger - de bedste løsninger til

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

RØRT RILETTE AF VARMRØGET LAKS. 89,- Rørt med en Philadelphia urtecreme, anrettet på citrus marineret savojkål.pyntet med stenbiderrogn.

RØRT RILETTE AF VARMRØGET LAKS. 89,- Rørt med en Philadelphia urtecreme, anrettet på citrus marineret savojkål.pyntet med stenbiderrogn. sforretter FOIE-GRAS 129,- på rugbrøds granulat med havtorn gele. RØRT RILETTE AF VARMRØGET LAKS. 89,- Rørt med en Philadelphia urtecreme, anrettet på citrus marineret savojkål.pyntet med stenbiderrogn.

Læs mere

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening

Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening Fest på Bindslev Hotel - lækker mad og god betjening & Mad ud af huset Tlf. 98 93 80 25 www.bindslev-hotel.dk Forretter Røget lakserose m. stuvet spinat samt flutes 65 kr. Dampet laks m. marinerede urter,

Læs mere

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost.

Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011. Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: De 8 kostråd (fra www.altomkost. Mad - og måltidspolitik for Børnehuset Hyrdehøj August 2011 Roskilde Kommunes mål for kostpolitikken er at: Den mad, der serveres i kommunens institutioner, er sund, varieret og ernæringsrigtig Institutionerne

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgelig vigtigt,

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

MADPOLITIK KIRKEBY BØRNEHUS

MADPOLITIK KIRKEBY BØRNEHUS MADPOLITIK KIRKEBY BØRNEHUS VALG AF PRODUKTER... 3 Råvarer... 3 Råvarer med så lidt forarbejdning som muligt, gerne økologisk.... 3 Råderummet er forældrenes... 4 Særlige lejligheder... 4 RAMMER FOR MAD

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen...

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... 2 Inspiration til mere fisk på menuen fra Royal Greenland... Hvordan kan vi hjælpe dig med at få mere fisk på menuen? Vi har et meget spændende sortiment

Læs mere

Jubii 2 jeg har maddag

Jubii 2 jeg har maddag Jubii 2 jeg har maddag 2014 Annette Søby, Ida-Marie Søby, Ester Larsen og forlaget mellemgaard Sat med Stone Serif og Stone Sans Redaktør: Kaj Sørensen Grafisk produktion : KWG Design, Odense Grafiker

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

Nr. 1 Salat med råmarinerede rodfrugter og croutons Kr. 65,- Nr. 2 Grøn blandet salat med æg og rejer dertil brød Kr. 65,-

Nr. 1 Salat med råmarinerede rodfrugter og croutons Kr. 65,- Nr. 2 Grøn blandet salat med æg og rejer dertil brød Kr. 65,- SALAT EN: Nr. 1 Salat med råmarinerede rodfrugter og croutons Kr. 65,- Nr. 2 Grøn blandet salat med æg og rejer dertil brød Kr. 65,- Nr. 3 Grøn blandet salat med kylling og bacon dertil brød Kr. 65,- Nr.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale J. nr. 82.16.05P27 1 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Kultur, Fritid og Idræt 20. december 2010 Caféen er beliggende i forbindelse med Gladsaxe

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

80,- Fødselsdagstilbud. Fedtfattigt nordisk farsbrød Pr. stk. kr. 45,- Ta 2 stk. for KUN. Friskhakket oksekød. Spicy vikingekøller.

80,- Fødselsdagstilbud. Fedtfattigt nordisk farsbrød Pr. stk. kr. 45,- Ta 2 stk. for KUN. Friskhakket oksekød. Spicy vikingekøller. Fødselsdagstilbud Kød, troværdighed og godt slagterhåndværk Spicy vikingekøller Se side 2 Oksesteg "Royal" Se side 4 Friskhakket oksekød Se side 7 Fedtfattigt nordisk farsbrød Pr. stk. kr. 45,- Ta 2 stk.

Læs mere

De nyeste resultater om børns kost set ud fra de nationale undersøgelser af danskernes kost og fysiske aktivitet

De nyeste resultater om børns kost set ud fra de nationale undersøgelser af danskernes kost og fysiske aktivitet De nyeste resultater om børns kost set ud fra de nationale undersøgelser af danskernes kost og fysiske aktivitet Sisse Fagt, sisfa@food.dtu.dk Afdeling for Risikovurdering og ernæring, DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

lækker, frisk og ny moderne mad. Men efter min mand og jeg fik vores første barn, gled mine egne behov i baggrunden.

lækker, frisk og ny moderne mad. Men efter min mand og jeg fik vores første barn, gled mine egne behov i baggrunden. forord: rå madvaner Rimelig rå er en bog om moderne og sunde madvaner, hverdagsmad med rawfood, næringsrigtig energimad og klimavenlig mad. Det er min overbevisning, at hele familien har den største glæde

Læs mere

VELKOMMEN OG VELBEKOMME

VELKOMMEN OG VELBEKOMME VELKOMMEN OG VELBEKOMME Vi er glade for at byde dig indenfor i Det Gode Køkken, Holstebro Kommune. Et køkken med gamle dyder og friske råvarer. Et køkken med mange forskellige tilbud, som vi håber, du

Læs mere

Kød i voksnes måltider

Kød i voksnes måltider Kød i voksnes måltider Hvordan passer kød ind i en sund kost Nytårskur 2007 Danish Meat Association Anja Biltoft-Jensen Afdeling for Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Formål Perspektivere

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester 2. påskedag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Grov pizza med Urtefrikadeller Laksebøffer Porre-løgsuppe Krydder-

Læs mere

Kostpolitik for Jejsing BørneUnivers 2014 Jejsing BørneUnivers er i overensstemmelse med Tønder kommunes mad og måltidspolitik.

Kostpolitik for Jejsing BørneUnivers 2014 Jejsing BørneUnivers er i overensstemmelse med Tønder kommunes mad og måltidspolitik. Kostpolitik for Jejsing BørneUnivers 2014 Jejsing BørneUnivers er i overensstemmelse med Tønder kommunes mad og måltidspolitik. Med baggrund i sundhedsstyrelsens 8 kostråd skal vi i Jejsing BørneUnivers

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 42 Mandag Kalkuncuvette marineret i Provence krydderi og tomat Pastasalat med forårsløg, semi dried tomater, frisk rød peber, syltet piment, sorte oliven, kapers og masser af frisk hakket

Læs mere

Go mad fra Bitz og Holm. - opskrifter

Go mad fra Bitz og Holm. - opskrifter Go mad fra Bitz og Holm - opskrifter Mandag: Fynsk æggekage med kartofler og små tomater 8 stk. æg 1,5 dl mælk 4 stk. rugbrød 10 g smør 12 stk. kogte kartofler i små skiver 10 stk. tomater delt i halve

Læs mere