Lovtidende A Udgivet den 2. juni Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)"

Transkript

1 Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni maj Nr Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 134 b, stk. 1: 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori B/E skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj, der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. Tilsvarende gælder elever, der ønsker kørekort til at kunne føre vogntog bestående af en almindelig bil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvor vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger kg, men ikke kg (B+). 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj ophæves. Stk. 3. Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen før den 1. juli 2015, kan afslutte uddannelsen og aflægge køreprøve efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af september Rigspolitiet, den 26. maj 2015 JENS HENRIK HØJBJERG / Svend Larsen 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-tidende 2014, nr. L 194, side 10. Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr AA008565

2 26. maj Nr Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING 0.1 Systematikken i undervisningsplanen 0.2 Præstationskravenes anvendelse 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV. 1.1 Styreapparatet 1.2 Bremser Driftsbremser Nødbremse Parkeringsbremser Supplerende bremser Kontrol af bremser Lovbestemmelser i øvrigt om bremser 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser mv El-anlæggets funktion, lygter og reflekser 1.4 Bærende dele Bærende deles funktion mv. 1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Energi- og miljørigtig kørsel 1.6 Karrosseri og opbygning mv Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Tilkoblingsanordningen 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr 1.8 Kontrolapparat (fartskriver) Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion 1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter Sammenkobling Registrerings- og koblingsattest 1.10 Særlige køretøjer Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer 1.11 Bilens betjeningsudstyr Betjeningsudstyr 2. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ 2.1 Forberedelse til kørsel Eftersyn, indstilling mv. 2.2 Vogntogs spejle Særlige forhold Indstilling af spejle Anvendelse af spejle 2.3 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning 2.4 Højresving om hjørner Færdigheder ved svingning Bilag 1

3 26. maj Nr Baglænskørsel med målbremsning Orientering og bedømmelse af vogntogets længde 3. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER 3.1 Manøvreegenskaber mv Generelt om forskellige køretøjers manøvreegenskaber mv. 4. TRAFIKANTADFÆRD 4.1 Trafikantadfærd mv Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv. 5. VEJFORHOLD 5.1 Vejforhold mv Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv. 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT, BE- LÆSNING MV. 6.1 Anvisninger for færdslen Færdselslovens gyldighed Anvisninger for kørslen Kørekortkategori og førerret 6.2 Dimensioner og gods samt særlige forhold mv Vogntogets bredde Vogntogets længde Vogntogets højde Vogntogets vægt Gods Signalgivning, tegngivning og brug af lys Motorstop og slæbning mv Færdselsulykke Forsikringspligt Overladelse af køretøj til andre 6.3 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet Køre- og hviletidsbestemmelserne mv Anvendelse af kontrolapparatet 6.4 Godstransport mv Vejkort Godskørsel for fremmed regning og firmakørsel 7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder og lovbestemmelser i øvrigt 7.2 Placering under ligeudkørsel Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.3 Hastighed under ligeudkørsel

4 26. maj Nr Kendskab til ulykker Kendskab risikoforhold og orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.5 Vending og baglænskørsel Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.7 Møde Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.8 Kørsel foran eller efter andre Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.9 Overhaling Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder og lovbestemmelser i øvrigt 7.10 Kørsel i trafiksanerede områder Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.11 Fremkørsel mod kryds Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.12 Ligeudkørsel i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder 7.13 Højresving i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.14 Venstresving i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.15 Kørsel i rundkørsel Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder

5 26. maj Nr Kørsel på motorvej Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder, lovbestemmelser i øvrigt samt kørsel på motortrafikvej 7.17 Kørsel ved siden af andre Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder 7.18 Standsning og parkering Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.20 Kørsel i tunnel 8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN 8.1 Særlige risikoforhold mv Alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer, høj hastighed og manglende brug af sikkerhedssele 8.2 Egne holdninger og adfærd mv Opmærksomhed, adfærd over for andre og egne kørselskompetencer 9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG 10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE 10.1 Betingelser for at få kørekort Køreundervisning Indstilling til køreprøve 10.2 Køreprøvens gennemførelse Krav ved køreprøven Teoriprøven Den praktiske prøve 10.3 Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort Kørekortets gyldighed Inddragelse og generhvervelse af kørekort

6 26. maj Nr INDLEDNING Bilag 2 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kategori B/E er: 1) at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som førere af vogntog møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse, 2) at give eleverne en sådan viden om vogntog og deres betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet, 3) at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre vogntog uden fare for sig selv og andre og 4) at give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel under hensyntagen til sikker kørsel. 0.1 Systematikken i undervisningsplanen Køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kørekort til B+ og kategori B/E) skal i øvrigt opfattes som en overbygning på køreuddannelsen til kategori B. Derfor må undervisningen til kategori E først påbegyndes, når grundlaget er i orden, dvs. når eleven har erhvervet kørekort til kategori B. Kørelæreren skal dog ved repetition af lærestoffet sikre sig, at eleven fortsat er i besiddelse af de grundlæggende kundskaber og færdigheder i det omfang, de har betydning for kørsel med stort påhængskøretøj, således som det fremgår af bemærkningerne til delmålene. Denne undervisningsplan, der anvendes både til B+ og kategori B/E, indeholder en nærmere specificering af uddannelsesmålene opdelt i hovedafsnit og underafsnit. Hvert hovedafsnit indledes med en kort beskrivelse af undervisningens formål. Derefter følger en opdeling i underafsnit med angivelse af hovedmål og detaljerede delmål. ene udgør de egentlige retningslinjer for såvel undervisningen som bedømmelse ved køreprøven, idet de nøjere klarlægger, hvad eleven skal vide og kunne efter endt undervisning. Til hvert delmål er knyttet et præstationskrav. I køreuddannelsen og ved køreprøven anvendes følgende præstationskrav: 1) have kendskab til; det vil sige, at eleven skal være så vidt orienteret om et emne, at det ikke er ukendt for eleven, eller at det kan understøtte og lette forståelsen af en efterfølgende mere målrettet og grundigere undervisning, 2) udpege; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne lokalisere bestemte køretøjsdele, herunder betjeningsudstyr, 3) aflæse og forstå betydningen af; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne anvende instrumenter og kontrollys i køretøjet, forstå betydningen af disse og reagere i nødvendigt omfang, 4) kontrollere; det vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til, om de i de pågældende kontrolafsnit anførte krav til køretøjet er opfyldt, herunder kunne forklare, hvordan kontrollen udføres, 5) angive årsager til, indhold eller betydning af; det vil sige, at eleven skal kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om vejafmærkning, indholdet af en lovbestemmelse og lignende samt andre forhold af væsentlig betydning, 6) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne orientere sig kritisk, håndtere køretøjets betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt,

7 26. maj Nr ) opfatte og bedømme; det vil sige, at eleven skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssituation eller på billeder, forstå forholdets betydning, og hvordan man reagerer herpå, eller finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende forhold, 8) genkende; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger for færdslen og efterleve betydningen af disse, 9) reagere hensigtsmæssigt; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne føre køretøjet og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden og trafikafviklingen, 10) ved øvelse opnå erfaring om; det vil sige, at eleven under kørsel alene i køretøjet på køreteknisk anlæg får lejlighed til at konstatere køretøjets reaktioner under udførelse af bestemte manøvrer, 11) opnå nogen færdighed i; det vil sige, at eleven under kørsel alene i køretøjet på køreteknisk anlæg skal kunne betjene køretøjet korrekt, uden at manøvren som helhed kræves fejlfrit udført og 12) ved øvelse opnå færdighed i; det vil sige, at eleven under kørsel alene i køretøjet på køreteknisk anlæg skal kunne udføre manøvrer korrekt. I delmålsbeskrivelserne kan præstationskravene kombineres eller anvendes delvist. Fx er der i præstationskravet»genkende og angive betydningen af«anvendt beskrivelser fra to præstationskrav. Der afholdes ikke teoriprøve ved køreprøven til kategori B/E og B+, men eleven skal dog i køreskolen ved evaluerende prøver i det teoretiske stof dokumentere kendskab til de teoretiske emner. Ved teoretiske emner skal eleven ud fra situationer på billeder kunne»angive betydningen af«fx vejafmærkninger ved at finde de korrekte svar blandt flere mulige. Præstationskravet»angive årsager til, indhold eller betydning af«anvendes ved denne prøve. Præstationskravet»angive årsager til, indhold eller betydning af«anvendes normalt ved teoriprøven, men anvendes tillige i denne undervisningsplan for at højne læringsniveauet, uanset at der ikke indgår en teoriprøve til kategori B/E og B+. Ved den praktiske prøve skal eleven i en færdselssituation kunne»genkende«fx vejafmærkning og efterleve betydningen af disse. Præstationskravet»genkende«anvendes ved den praktiske prøve. Der er ved målbeskrivelserne ikke skelnet skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. Dette skyldes hensynet til, at teoretisk og praktisk undervisning skal integreres i størst muligt omfang, og at kørelæreren derfor stilles mere frit i valget af undervisningsmetode og undervisningssituation. En skarp skelnen mellem teori og praksis er i øvrigt mindre hensigtsmæssig, idet megen praktisk undervisning, dvs. undervisning i praktiske færdigheder, udmærket kan indlæres i et teorilokale med de rette hjælpemidler, og en del teoriundervisning, dvs. undervisning i teoretiske emner, med fordel kan formidles under praktiske øvelser i færdslen. 0.2 Præstationskravenes anvendelse I teoriundervisningen anvendes følgende præstationskrav: 1) have kendskab til, 2) angive årsager til, indhold eller betydning af og 3) opfatte og bedømme. I den praktiske undervisning anvendes følgende præstationskrav: 4) udpege, 5) aflæse og forstå betydningen af, 6) kontrollere,

8 26. maj Nr ) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder, 8) opfatte og bedømme, 9) genkende, 10) reagere hensigtsmæssigt, 11) ved øvelse opnå erfaring om, 12) opnå nogen færdighed i og 13) ved øvelse opnå færdighed i. Ved den evaluerende prøve i teoretiske emner anvendes følgende præstationskrav: 14) angive årsager til, indhold eller betydning af og 15) opfatte og bedømme. Ved den praktiske prøve anvendes følgende præstationskrav: 16) kontrollere, 17) udpege, 18) aflæse og forstå betydningen af, 19) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder, 20) opfatte og bedømme, 21) genkende og 22) reagere hensigtsmæssigt. Definitioner Eleven skal have kendskab til følgende definitioner: 23) Et påhængskøretøj er et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet køretøj. 24) Påhængskøretøjer inddeles i: a) Påhængsvogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods. b) Sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet og/eller dets last delvist hviler på det trækkende køretøj. c) Påhængsredskab (registreringspligtig), der er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx en campingvogn. 25) Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg anses her som et stort påhængskøretøj. 26) En bil med tilkoblet påhængskøretøj kaldes et vogntog. Et påhængskøretøj kan efter særlige regler sammenkobles med et trækkende køretøj på følgende måder: 27) Fast kombination. 28) Variabel kombination. 29) Synsfri sammenkobling. Afsnittene for almindelig bil med stort påhængskøretøj omhandler påhængskøretøjer på ikke over kg tilladt totalvægt. Om den nærmere planlægning og gennemførelse af undervisningen, herunder valg af hjælpemidler, henvises til lærervejledningen til undervisningsplanen. Øvelseskørsel (dvs. indledende øvelser på vej og udvidede øvelser på vej) samt praktisk prøve skal gennemføres i en personbil med tilkoblet påhængskøretøj. Vogntoget skal opfylde bestemmelserne for køretøjer til kategori B/E og B+, som anført i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag.

9 26. maj Nr Om de nærmere retningslinjer for køreprøven henvises til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag.

10 26. maj Nr PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV. Bilag 3 Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter samt en sådan forståelse af påhængskøretøjets funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt og skånsom behandling af påhængskøretøjet/vogntoget og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer. Undervisningen har desuden til formål at gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets udstyr, således at eleven selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere have en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets kontrolsystemer, funktioner og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den igangværende eller påtænkte kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig. Det skal i øvrigt fremhæves i undervisningen, at de i delmålene anførte fremgangsmåder for kontrol og afprøvning af udstyr ikke er udtømmende eller dækkende for alle tænkelige systemer, og at eleven må være opmærksom på stadige ændringer af påhængskøretøjets indretning samt af lovbestemmelserne. Undervisningen skal give eleverne en sådan viden om vogntoget og dets betjening, at de kan konstatere forhold af betydning for sikkerheden og miljøet. Undervisningen har endelig til formål at gøre eleven bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med vogntogets benyttelse. 1.1 Styreapparatet Da styreapparatet sædvanligvis ikke forefindes på påhængskøretøjer til kategori B, indeholder afsnittet ikke hoved- og delmål. 1.2 Bremser Eleven skal lære om bremsernes funktion og om tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til bremserne er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bremserne Driftsbremser Eleven skal have kendskab til bremsesystemet og dets funktion: 1) Driftsbremsen på påhængskøretøj til en almindelig bil er normalt en påløbsbremse. 2) Påløbsbremsen aktiveres ved, at påhængskøretøjet presses frem mod bilen, når denne bremser. Jo kraftigere bilen bremser, des kraftigere presser påhængskøretøjet mod bilen (påløbskraften), og des kraftigere bremser påhængskøretøjet. 3) Ved bakning på ujævn vej eller op ad bakke kan trykket mod påhængskøretøjet blive så stort, at bremsen aktiveres.

11 26. maj Nr ) Påløbskraften overføres til hjulbremserne via stødstangen i påløbsarrangementet, bremsestænger og bremsekabler. Jo større påløbskraften er, des længere trykkes stødstangen tilbage, og dermed opstår større bremsekraft. 5) Påløbsarrangementet er normalt forsynet med en dæmperanordning, der dæmper stødstangens bevægelse. 6) Stødstangen har en begrænset vandring (slaglængde). Hvis stødstangen kan trykkes i bundstilling, vil bremsekraften aftage væsentligt og til sidst helt ophøre. 7) Driftsbremsen kan også bestå af et system, der er tilsluttet den trækkende bils driftsbremse, og hvor påhængskøretøjets bremser aktiveres enten via elektriske signaler eller et særligt hydraulisk system Nødbremse Der er ikke krav om nødbremse på påhængskøretøjer Parkeringsbremser Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Parkeringsbremsen virker på hjulbremserne gennem særlige mekaniske forbindelser (wirer eller stænger) Supplerende bremser Der er sædvanligvis ikke supplerende bremser på påhængskøretøjer til kategori B Kontrol af bremser Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt: 1) Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at køre langsomt frem, foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bilens parkeringsbremse. Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen (hvilket fx konstateres ved at klemme beskyttelsesbælgen sammen og føle, om den nævnte afstand er til stede). 2) Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsøge at trække påhængskøretøjet, mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret. 3) Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede. 4) Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt. 5) Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling. Tegn på fejl ved bremser Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved bremserne: 6) For lang vandring i stødstangen kan skyldes manglende justering af hjulbremserne. 7) Hvis påhængskøretøjet støder til bilen under opbremsning, kan det være tegn på, at bremserne ikke virker. 8) Hvis påhængskøretøjets bremser»hugger«, kan det være tegn på fejl i dæmperen Lovbestemmelser i øvrigt om bremser Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

12 26. maj Nr ) Påhængskøretøjet skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse. Mindre påhængskøretøjer kan dog være uden bremser. 2) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse påhængskøretøjet sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. 3) Driftsbremsen skal være således indrettet, at påhængskøretøjet automatisk bremser i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængskøretøj. Dette sker sædvanligvis ved hjælp af en kæde eller wire mellem bil og påhængskøretøj (sikkerhedskæde). Sikkerhedskæden skal være fastgjort til den ikke aftagelige del af tilkoblingsanordningen. 4) På én-akslet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst kg kræves dog ikke, at sikkerhedskæden kan aktivere bremserne. På påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg, der ikke er forsynet med bremser, kræves ingen sikkerhedskæde. 5) Driftsbremsen skal kunne aktiveres ved normal afbremsning af det trækkende køretøj. 6) Parkeringsbremsen på påhængskøretøjet skal kunne holde dette standset på hældende vej (18 %) og skal kunne blive stående tilspændt. 7) Parkeringsbremsen på bilen skal kunne holde vogntoget standset på hældende vej (12 %) og skal kunne blive stående tilspændt. 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser mv. Eleven skal lære om det elektriske anlægs funktion. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til lygter, reflekser mv. er opfyldt, samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om el-anlæg, lygter og reflekser El-anlæggets funktion, lygter og reflekser Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Lygterne på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på bilen. Lovbestemmelser om påbudte lygter og reflekser Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold vedrørende påbudte lygter og reflekser: 2) Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte og tilladte lygter og reflekser. 3) De påbudte lygter og reflekser omfatter: a) to lygter med positionslys, såfremt påhængskøretøjets bredde overstiger 1,6 m, b) to lygter med baglys, c) to lygter med stoplys, d) to blinklygter bagpå, e) mindst én nummerpladelygte, f) to godkendte og mærkede hvide fremadvendende reflekser og g) to godkendte og mærkede røde bagudvendende trekantede reflekser anbragt med spidsen opad. 4) På påhængskøretøjer, der er bredere end 2,1 m, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter med henholdsvis hvidt og rødt lys, der tydeligt kan ses i 300 m s afstand uden at blænde. 5) Positionslyset skal være hvidt og skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde.

13 26. maj Nr ) Baglygterne skal have rødt lys, der tydeligt kan ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde. 7) Påhængskøretøjer skal være forsynet med godkendte og mærkede gule sidereflekser, og såfremt påhængskøretøjets totallængde er længere end 6 m, også gule sidemarkeringslygter, der er fordelt på påhængskøretøjets sider. 8) Sidemarkeringslygterne skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 9) Nummerpladelygter skal belyse nummerpladen, så den tydeligt kan læses i mindst 20 m s afstand. 10) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal være forsynet med afmærkning for langsomtkørende køretøj (rød trekant). Lovbestemmelser om tilladte lygter og reflekser Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse: 11) De tilladte lygter og reflekser omfatter: a) baklygter, arbejdslygter, ekstra baglygter, ekstra fremadrettede og bagudrettede markeringslygter (såfremt påhængskøretøjets bredde er mindst 1,8 m), ekstra sidemarkeringslygter, tågebaglygter, sideblinklygter, forblinklygter, ekstra bagblinklygter, ekstra stoplygter, havariblink og ekstra reflekser. Kontrol af påbudte lygter mv. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved påbudte lygter og reflekser er opfyldt: 12) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse. 13) Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne. 14) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. 15) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen. 16) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. 17) Bagudvendende reflekser skal være trekantede og anbragt med spidsen opad. Tegn på fejl ved lygter Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved lygterne: 18) Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl (dårlig forbindelse) i elstikket imellem bil og påhængskøretøj. 19) Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker. 1.4 Bærende dele Eleven skal lære om de bærende deles funktion og om tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til de bærende dele er opfyldt, samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bærende dele Bærende deles funktion mv. Eleven skal have kendskab til følgende forhold og funktioner: 1) Påhængskøretøjets bærende dele omfatter følgende:

14 26. maj Nr a) chassis/selvbærende konstruktioner, b) hjulophæng, kan bestå af aksler/bogier, fjederkonsoller, fjederbolte, lasker, fjedre og støddæmpere, og c) hjul, som består af hjullejer, fælge og dæk. 2) Påhængskøretøjets vægt overføres til vejen gennem de bærende dele. 3) Fjedersystemets funktion er sammen med eventuelle støddæmpere at udjævne eller optage de kræfter, der opstår ved kørsel på ujævn vej, samt sikre hjulenes kontakt med vejbanen. 4) Affjedring med bladfjedre og gummifjedre er de almindeligste fjedersystemer. Risikoforhold ved bærende dele Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved bærende dele: 5) Kørsel med dæk, der ikke er beregnet til det aktuelle køretøj og det aktuelle kørselsformål, medfører risiko for dækskader og eventuel dæksprængning. 6) Kørsel med dæk, der er beskadiget, kan ligeledes medføre risiko for dæksprængning. Dæksprængningen vil som regel ske ved høj hastighed, og derfor er konsekvenserne så meget desto værre. 7) Fejl i bærende dele (hjulophæng, lejer mv.) medfører risiko for sammenbrud. 8) Manglende afbremsning af køretøj ved hjulskift medfører risiko for skade på køretøj og personer. Kontrol af bærende dele Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt: 9) Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt, og dækket skal være uden beskadigelser. 10) Dækformen må ikke være unormal. 11) Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt. 12) Dæk og fælge skal være ubeskadigede. Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om bærende dele Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 13) I hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele må der ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør. 14) Hjullejer skal være ubeskadigede. 15) Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter køretøjsfabrikantens forskrifter. 16) Dæk på samme aksel skal sammenlagt have en bæreevne, som mindst skal svare til det tilladte akseltryk. Bæreevnen fremgår af dækmærkningen. Dæk skal desuden være af en dimension og udformning, der svarer til fælgen. 17) Dæk på samme aksel skal være af samme dimension og type (bortset fra nødreservehjul). Tegn på fejl ved bærende dele Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved bærende dele: 18) Ujævnt/skævt dækslid kan skyldes fejl i affjedringssystemet, ubalance i hjulene eller forkert dæktryk. Ved påkørsel af kantsten vil der kunne opstå skader på dækket (slidbane og karkasse). 19) Unormal dækform ved vejbanen eller unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel tyder på ukorrekt dæktryk, som i længden kan ødelægge dækket. Dæktrykket bør i så fald tjekkes ved brug af dæktryksmåler.

15 26. maj Nr ) Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på chassisramme eller fjedre kan skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder på, at de har løsnet sig på grund af slid eller manglende vedligeholdelse. 21) Når påhængskøretøjet under kørsel lige ud ikke følger bilens spor, kan det være tegn på, at en aksel har forskubbet sig, eller at trækstangen/træktrianglen er skæv. 1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal lære om de særlige miljømæssige forhold ved kørsel med vogntog Energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Ved kørsel med påhængskøretøj vil bilens motor belastes yderligere især ved acceleration og kørsel op ad bakke. Det er derfor vigtigt at skifte til passende gear, således at motoren ikke sejtrækker. I øvrigt repetition efter afsnit i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 1.6 Karrosseri og opbygning mv. Eleven skal lære om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning, herunder betegnelser, og tilkoblingsanordning. Eleven skal kunne de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning og tilkoblingsanordning Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Eleven skal have kendskab til følgende betegnelser: 1) Karrosseri og opbygning omfatter det, der er monteret oven på chassisrammen (lad, varekasse eller karrosseri til beboelse) eller selvbærende karrosseri. Eleven skal kunne kontrollere følgende forhold: 2) at døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukket/fastgjort, 3) at skærme og eventuelle stænklapper er hele og fastgjorte, 4) at eventuel pressening er tilspændt og 5) at eventuelt gods er placeret og fastgjort forsvarligt (se afsnit 6.2.5). Risikoforhold ved opbygninger Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold: 6) Et påhængskøretøj med høj opbygning er særlig sidevindsfølsom med øget risiko for ustabil kørsel samt væltning i sving.

16 26. maj Nr Lovbestemmelser om karrosseri og opbygning Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 7) Karrosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til påhængskøretøjets bærende dele. 8) Karrosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter. 9) Påhængskøretøjets hjul skal være således afskærmet, eventuelt ved karrosseriets udformning, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk. 10) Såfremt udsynet ikke er tilstrækkeligt på grund af påhængskøretøjets bredde, skal der monteres ekstra spejle Tilkoblingsanordningen Eleven skal have kendskab til følgende: 1) Tilkoblingsanordningen er normalt en kuglekobling, som kan være aftagelig. 2) Kuglekoblingen består af en koblingsdel fastgjort til henholdsvis bilen og påhængskøretøjets trækstang. 3) Bilens koblingsdel er udformet som en kugle. 4) Påhængskøretøjets koblingsdel er udformet som en kugleskål med låseanordning. 5) Tilkoblingsanordning kan endvidere bestå af en særlig kobling (»redskabskobling«). Kontrol af tilkoblingsanordningen Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt: 6) Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bilens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærker på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel. 7) Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal være korrekt monteret og sikret. Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 8) Tilkoblingsanordningen skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse. 9) Eventuelt aftagelig tilkoblingsanordning skal være korrekt monteret og sikret mod adskillelse. 10) Tilkoblingsanordningen skal være forsynet med mekanisk sikring, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses. 11) Koblingsdelen på bilen (godkendt og monteret efter særlige regler) og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling. 12) De sammenkoblede koblingsdele skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed. 13) Det skal være registreret i SKAT, at bilen har en tilkoblingsanordning. 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr Der er sædvanligvis ikke særligt udstyr på påhængskøretøjer til almindelig bil. 1.8 Kontrolapparat (fartskriver) Eleven skal have kendskab til, at kontrolapparat skal anvendes i visse vogntog.

17 26. maj Nr Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion Eleven skal have kendskab til følgende bestemmelser om kontrolapparatet: 1) Kontrolapparatet skal anvendes i et køretøj, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport, når vogntogets størst tilladte totalvægt overstiger kg. Efter EU-forordning og bekendtgørelse om køreog hviletidsbestemmelserne i vejtransport er visse køretøjer dog undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne. 2) Såfremt der skal anvendes kontrolapparat, skal bestemmelserne om kontrolapparater og bestemmelserne om køre- og hviletid for føreren nøje overholdes. Overtrædelser kan medføre bødestraf og frakendelse af førerretten. 3) De nærmere bestemmelser om kontrolapparatet er fastlagt i Europaparlamentets og Rådets forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og i Rådets forordning om kontrolapparatet inden for vejtransport. 1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter Eleven skal lære bestemmelserne om sammenkobling og vogntogets dokumenter. Eleven skal endvidere lære, hvornår disse dokumenter skal medbringes Sammenkobling Lovbestemmelser om sammenkobling Eleven skal kunne angive indholdet af følgende bestemmelser: 1) Til en bil må kobles ét påhængskøretøj, såfremt bilen er registreret til dette. 2) En bil kan være registreret til at måtte sammenkobles med et registreringspligtigt påhængskøretøj enten i fast kombination, i variabel kombination eller ved synsfri sammenkobling. 3) Fast kombination vil sige, at bilen er registreret til at trække ét bestemt påhængskøretøj. Påhængskøretøjets registreringsnummer skal da være anført på bilens registreringsattest. Forud for registreringen skal bilen og påhængskøretøjet være synet i kombination med hinanden hos en synsvirksomhed. 4) Variabel kombination vil sige, at bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer, hvilket da skal være anført på bilens koblingsattest. Forud for registreringen skal bilen sammen med de pågældende påhængskøretøjer være synet hos en synsvirksomhed. 5) Synsfri sammenkobling vil sige, at bil og påhængskøretøj kan sammenkobles uden forudgående samlet syn hos en synsvirksomhed. Bilen og påhængskøretøjet skal dog hver for sig være godkendt og registreret til synsfri sammenkobling. På grundlag af registreringsattesterne skal føreren afgøre, om bil og påhængskøretøj lovligt kan kobles sammen. Herudover skal det sikres, at påhængskøretøjets faktiske totalvægt ikke overstiger den anførte største påhængskøretøjsvægt. 6) Ved den praktiske sammenkobling kan føreren afgøre, om vogntogets længde og påhængskøretøjets bredde opfylder bestemmelserne. Sammenkobling Eleven skal kunne kontrollere lovligheden af følgende sammenkoblinger på grundlag af registrerings- og/ eller koblingsattester:

18 26. maj Nr ) Fast kombination, hvor bil og påhængskøretøj er synet og godkendt sammen. 8) Variabel kombination, hvor bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer. 9) Synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj. Eleven skal beherske følgende færdigheder ved tilkobling: 10) Sammenkoble bil og påhængskøretøj ved at anbringe påhængskøretøjets kugleskål på bilens koblingskugle således, at sikringsanordningen aktiveres, herunder kontrol af eventuel slidindikator. Sammenkoblingen kan eventuelt ske ved anvendelse af mover. 11) Fastgøre eventuel sikkerhedskæde. 12) Tilslutte elforbindelsen og efterse, at påhængskøretøjets lys virker. 13) Hæve og fastspænde eventuelle støttehjul. 14) Frigøre eventuel parkeringsbremse på påhængskøretøjet inden kørslen. Eleven skal tilsvarende beherske at frakoble påhængskøretøjet, herunder kunne afbremse dette Registrerings- og koblingsattest Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser mv.: 1) For at en bil og et påhængskøretøj kan anvendes, skal de være registreret, og der skal være udstedt registreringsattester. 2) Bilens registreringsattest, hvoraf bilens egenvægt/køreklare vægt fremgår, dens tilladte totalvægt, samt eventuelt hvilken størrelse påhængskøretøj der må kobles til den. 3) Påhængskøretøjets registreringsattest, hvoraf påhængskøretøjets egenvægt og tilladte totalvægt fremgår. 4) Koblingsattest, der anvendes ved variabel kombination. 5) På grundlag af registreringsattester kan føreren afgøre, om bil og påhængskøretøj må sammenkobles. 6) Ved kørsel med påhængskøretøj skal bilens og påhængskøretøjets registreringsattester medbringes. Såfremt der for bilen er udfærdiget koblingsattest, skal denne medbringes. 7) Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier (papir eller elektronisk). Eleven skal have kendskab til følgende: 8) Mange lande kræver, at der medbringes original registreringsattest ved kørsel i omhandlede lande Særlige køretøjer Eleven skal lære om andre påhængskøretøjer Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer Eleven skal have kendskab til følgende bestemmelser: 1) For disse påhængskøretøjer gælder særlige regler for hastighed, indretning og udstyr. Vægten af et ikke-registreringspligtigt påhængskøretøj må ikke overstige det, bilen vægtmæssigt må tilkobles Bilens betjeningsudstyr Betjeningsudstyr Repetition efter undervisningsplan for kategori B, afsnit 1.1.1»Betjeningsudstyr«.

19 26. maj Nr INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ Bilag 4 Formålet med undervisningen i de indledende øvelser er at give eleven færdighed i grundlæggende beherskelse af vogntog ved lave hastigheder og herunder gøre eleven bekendt med vogntogets længde og bredde, særlige manøvreegenskaber, samt førerens orienteringsmuligheder ved brug af spejle. Øvelserne kan med fordel gennemføres på et passende roligt sted, fx et industrikvarter uden for normal arbejdstid eller en ubenyttet parkeringsplads. De enkelte øvelser skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at eleven i de efterfølgende udvidede øvelser på vej hovedsagelig kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen til vej- og færdselsforholdene og de gældende færdselsregler. Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i delmålene. Varigheden bestemmes af den enkelte elevs behov. De enkelte øvelser anses for indlært med tilfredsstillende resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af delmålsbeskrivelserne. De enkelte øvelser skal gennemføres med et vogntog, der opfylder bestemmelserne til vogntog med stort påhængskøretøj (B+ eller kategori B/E) i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Da køreuddannelsen til kategori B anses for grundlæggende for uddannelsen er der i delmålene for de indledende øvelser på vej alene anført forhold af speciel betydning for kørsel med vogntog. 2.1 Forberedelse til kørsel Eleven skal lære at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige forberedelser til kørslen. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i de delmål, hvor præstationskravet er at»kontrollere«i afsnit 1»Påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter mv.«2.1.1 Eftersyn, indstilling mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B. 2.2 Vogntogs spejle Eleven skal lære om korrekt indstilling af spejle samt om disses optimale anvendelse Særlige forhold Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Forkert indstillede spejle nedsætter førerens mulighed for at orientere sig bagud og langs siden af vogntoget. 2) Snavsede eller revnede spejle kan nedsætte førerens orienteringsmuligheder eller give et forvrænget spejlbillede.

20 26. maj Nr ) Uanset hvor godt spejlene er indstillet, vil der altid være blinde vinkler Indstilling af spejle Eleven skal beherske følgende færdigheder: 1) Indstille førerspejle, så det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling. 2) Førerspejlet på hver side indstilles således, at siden af vogntoget netop kan ses i den inderste del af spejlet (siden af vogntoget bør højst fylde 1 cm i hvert spejl). Eleven skal kunne kontrollere, at spejlene er: 3) Korrekt indstillede. 4) Rene og hele Anvendelse af spejle Eleven skal beherske følgende færdigheder: 1) Jævnligt orientere sig i spejlene og især i højresving orientere sig flere gange under svingningen. 2) Være opmærksom på blinde vinkler, også de blinde vinkler, som selve spejlene danner. 3) Tjekke de skjulte områder (blinde vinkler) ved at flytte sig frem og til siden. 4) Tjekke området til højre for vogntoget ved at orientere sig både ved brug af spejle og gennem forrude og sideruder, især ved højresving i kryds. Disse færdigheder skal eleven kunne anvende i de kommende manøvrer på vej. 2.3 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Eleven skal lære blød igangsætning og standsning efter omhyggelig orientering, bl.a. under hensyn til de blinde vinkler og den manglende mulighed for direkte orientering ved hoveddrejning bagud og langs vogntogets højre side. Eleven skal endvidere lære at standse eller parkere ved forlæns indkørsel til kørebanekant i højre side og herunder opnå sikker bedømmelse af vogntogets bredde, hjulenes placering og vogntogets længderetning i forhold til kørebanekanten Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning Orienteringsfærdigheder Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved igangsætning og standsning: 1) se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer, 2) orientere sig bagud og langs vogntogets sider ved hjælp af spejle, 3) tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning i det omfang, det er muligt, 4) bedømme bagfrakommendes hastighed, afstand og hensigt og 5) bedømme egen accelerationsevne i forhold til bagfrakommendes hastighed. Manøvrefærdigheder Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved igangsætning og standsning:

21 26. maj Nr ) spænde sikkerhedsselen, 7) starte motoren korrekt, 8) tænde lyset, 9) sætte i gear, give tegn med blinklys og slække parkeringsbremsen, 10) sætte blødt i gang, køre et stykke ligeud og ophøre med tegngivning, 11) give tegn til forlæns standsning ved kørebanekant eller anden markering med stoplys og eventuelt blinklys og bremse blødt op til standsning, 12) standse ved kørebanekant, først med rigelig og senere begrænset manøvreplads, og således at de højre hjul er så tæt som muligt ved kørebanekanten og står parallelt med denne, 13) ophøre med tegngivning, sætte i frigear, standse motor og trække håndbremse og 14) slukke lyset. 2.4 Højresving om hjørner Eleven skal lære forlæns og baglæns højresving om hjørner under omhyggelig orientering. Eleven skal opnå sikker færdighed i korrekt placering før og under svingningen, orientering i spejle, korrekt ratbetjening og sikker fornemmelse for vogntogets (herunder hjulenes) placering. Eleven skal lære at bedømme, hvornår der skal foretages nødvendige korrektioner ved baglænskørsel. Såfremt det er hensigtsmæssigt for en bekvem afvikling af øvelsen, kan venstresving indgå Færdigheder ved svingning Orienteringsfærdigheder: Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved højresving: 1) se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer, 2) orientere sig bagud langs vogntogets sider ved hjælp af bilens spejle og 3) tjekke blinde vinkler ved hoveddrejning i det omfang, det er muligt. Under baglænskørsel kan man med fordel åbne sideruderne for også at orientere sig efter lyde. Manøvrefærdigheder: Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved forlæns højresving: 4) give tegn til højresving i passende afstand, 5) tilpasse hastigheden med skift til passende gear, 6) holde målrettet kurs og jævn hastighed frem mod hjørnet eller sidevejen, 7) køre så tæt på kørebanekanten (eller kantlinjen) eller kantstenen som muligt for blandt andet at hindre cyklister og knallertkørere i at køre frem på højre side af vogntoget, 8) overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel, 9) påbegynde højresvinget, hvis der er fri bane, men ved senere ratdrejning end i bil uden påhængskøretøj, 10) udføre højresvinget ved at blive ved kørebanekanten (eller kantlinjen) og gøre svinget så lille som muligt (holde højre baghjul så tæt på kørebanekanten som muligt), og

22 26. maj Nr ) såfremt pladsforholdene gør det nødvendigt, bør der i god tid før svingningen trækkes til venstre. Højresvinget skal så vidt muligt afsluttes i højre kørebanehalvdel. Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved baglæns højresving på steder, hvor det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel: 12) baglænskørsel foretages med meget lav hastighed, 13) give tegn til højresving i passende afstand, 14) overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel, 15) udføre højresvinget ved at lade højre hjul på påhængskøretøjet følge kørebanekanten (eller kantlinjen) eller kantstenen på en sådan måde, at det er muligt at fortsætte baglænskørslen parallelt med kanten på den vej, der er bakket ind på og 16) afslutte manøvren med tilnærmelsesvist strakt vogntog i passende afstand fra kørebanekanten. Senest efter undervisningen i 7. afsnit»udvidede øvelser på vej«skal eleven kunne beherske baglænskørsel. 2.5 Baglænskørsel med målbremsning Eleven skal lære at holde retlinet kurs under baglænskørsel og ved grundig orientering i spejle alene. Eleven skal endvidere ved målbremsning opnå sikker fornemmelse for vogntogets længde Orientering og bedømmelse af vogntogets længde Orienteringsfærdigheder Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved baglænskørsel med målbremsning: 1) se bagud og langs vogntogets sider efter færdsel eller andre hindringer ved hjælp af bilens spejle, 2) bedømme passende afstand til markeret mål for påbegyndelse af bremsning og 3) sikkert bedømme placering af vogntogets bagsmæk (eller eventuel anden udragende del) i forhold til markeret mål. Under baglænskørsel kan man med fordel åbne sideruderne for også at orientere sig efter lyde. Manøvrefærdigheder Eleven skal beherske følgende manøvrefærdigheder ved baglænskørsel med målbremsning på steder, hvor det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel: 4) Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed. 5) Holde tilnærmelsesvis retlinet kurs m under baglæns kørsel. 6) Påbegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra markeret mål (rampe, hegn eller lignende) og derpå standse med bagsmækken (eller bagerste udragende del i øvrigt) højst 1 m fra det markerede mål. Senest efter undervisningen i 7. afsnit»udvidede øvelser på vej«skal eleven kunne beherske baglænskørsel.

23 26. maj Nr KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER Bilag 5 Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent omfang stadig er i besiddelse af viden om køretøjers manøvreegenskaber, som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 3.1 Manøvreegenskaber mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige køretøjers manøvreegenskaber og førernes forskellige orienteringsvilkår med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Generelt om forskellige køretøjers manøvreegenskaber mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B.

24 26. maj Nr TRAFIKANTADFÆRD Bilag 6 Formålet med undervisningen er at sikre sig, at eleven i fornødent omfang stadig er i besiddelse af viden om trafikantadfærd, som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 4.1 Trafikantadfærd mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundlæggende psykologiske forhold vedrørende ens egen og andre trafikanters adfærd, lovbestemmelserne om bilisters køreevne og helbred og om at vise særligt hensyn til andre trafikanter med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B.

25 26. maj Nr VEJFORHOLD Bilag 7 Formålet med undervisningen er at sikre, at eleven i fornødent omfang stadig er i besiddelse af viden om vejforhold, som omtalt i undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B. 5.1 Vejforhold mv. Eleven skal have genopfrisket sin viden om risikoforhold ved vejene med henblik på at kunne opfatte og bedømme faremomenter i færdslen og reagere hensigtsmæssigt over for dem Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv. Repetition af delmålene i i undervisningsplan for kategori B.

26 26. maj Nr Bilag 8 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT, BELÆSNING MV. Formålet med undervisningen er at gøre eleven bekendt med nogle generelle lovbestemmelser for kørsel med vogntog som supplement til de bestemmelser, der gælder for kategori B. Eleven skal endvidere gøres bekendt med lovbestemmelserne for vogntogs dimensioner, vægt og belæsning samt bestemmelser for køre- og hviletid og godstransport. 6.1 Anvisninger for færdslen Eleven skal lære, hvor lovbestemmelserne for kørsel med vogntog gælder, og at man i øvrigt skal rette sig efter vejafmærkning i form af færdselstavler mv. samt politiets anvisninger Færdselslovens gyldighed Repetition efter undervisningsplan for kategori B Anvisninger for kørslen Eleven skal kunne genkende betydningen af følgende færdselstavler: 1)»Totalvægt«(C 31). 2)»Totalvægt af vogntog«(c 32). 3)»Akseltryk«(C 35). 4)»Bogietryk«(C 36). 5)»Vognbredde«(C 41). 6)»Vognhøjde«(C 42). 7)»Vognlængde«(C 43). 8)»Anbefalet rute for bestemte færdselsarter«(e 21). I øvrigt repetition efter undervisningsplan for kategori B Kørekortkategori og førerret Kategori B/E Eleven skal kunne angive indholdet af, at kørekortkategori B/E giver ret til at føre følgende køretøjer: 1) Vogntog bestående af et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj, såfremt påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg, men ikke kg. Kørekort til B+ Eleven skal kunne angive indholdet af, at kørekortet giver ret til at føre følgende køretøjer: 2) Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når den samlede tilladte totalvægt overstiger kg, men ikke kg.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

TRAILER / BE 1 af 25

TRAILER / BE 1 af 25 TRAILER / BE 1 af 25 Forord Denne teoribog er udarbejdet af Michael Roy. Bogens opbygning og indhold følger færdselsstyrelsens undervisningplan til kategori B/E Formålet med bogen er at give dig et sådant

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C)

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL STOR LASTBIL (KATEGORI C) Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1310 af 28. november 2014 om undervisningsplan for

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole Trailerkort Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT Dokumenter der skal med.. Lektionsplan Lægeattest med foto Ansøgning om kørekort Kopi af sygesikringsbevis Trailerkort Bremser El anlæg mm Bærende dele

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Version 9.06 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1) BEK nr 1293 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI AM Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1086 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2014 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1) BEK nr 750 af 26/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1) BEK nr 1300 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1) BEK nr 874 af 10/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere færdigheder

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Færdselsstyrelsens. Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1. Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kørelæreruddannelsen FSVERSION 1.

Færdselsstyrelsens. Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1. Færdselsstyrelsens undervisningsplan for kørelæreruddannelsen FSVERSION 1. Færdselsstyrelsens Undervisningsplan for kørelæreruddannelsen 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING.... 0-7 Kørelæreruddannelsens mål....0-7 Undervisningsplanens indhold....0-7 1. UNDERVISNINGSPLANERNE

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere