Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte"

Transkript

1 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling af den samlede boligstøtte for Det afgørende i sagen var, om borgeren i løbet af boligstøtteåret 2012 havde oplyst sin kommune, som dengang havde kompetencen på boligstøtteområdet, om en ekstra indtægt i Hvis hun havde oplyst kommunen om indtægten, kunne myndighederne kun kræve en del af boligstøtten tilbagebetalt. Hvis oplysningen om indtægten derimod ikke var givet, skulle hele boligstøtten tilbagebetales. 22. juni 2015 Forvaltningsret Først i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse indhentede Udbetaling Danmark kommunens journalnotater mv. fra Af journalnotaterne fremgik det, at borgeren havde oplyst kommunen om ændringer i sin husstandsindkomst. Det fremgik dog ikke klart, hvilke ændringer der var tale om. Ombudsmanden kritiserede, at myndighederne ikke havde oplyst sagen tilstrækkeligt. Ombudsmanden udtalte, at overholdelse af officialprincippet i en situation som den foreliggende, hvor en myndighed har overtaget kompetencen fra en anden myndighed til at træffe afgørelse på et sagsområde nødvendigvis må forudsætte, at den modtagende myndighed indhenter alle relevante sagsakter fra den afgivende myndighed, inden der træffes afgørelse. Ombudsmanden kritiserede også, at Udbetaling Danmark ikke havde partshørt borgeren. Hvis hun var blevet partshørt, ville hendes indsigelse om, at hun havde overholdt sin oplysningspligt i forhold til kommunen, være indgået i sagen tidligere og kunne dermed have foranlediget, at Udbetaling Danmark inden afgørelsen blev truffet havde undersøgt spørgsmålet nærmere. Ankestyrelsen ophævede under ombudsmandens behandling af sagen sin afgørelse og hjemviste sagen til Udbetaling Danmark, med angivelse af at det ved den fornyede behandling af sagen skulle lægges til grund, at borgeren havde oplyst kommunen om ekstraindtægten. På den baggrund foretog ombudsmanden sig ikke mere i anledning af klagen. (Sag nr. 14/03583)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til borgeren), efterfulgt af en sagsfremstilling. Betegnelsen A er brugt om borgeren. Ombudsmandens udtalelse 1. Sagens omstændigheder og afgrænsning af min undersøgelse Indtil 1. marts 2013 blev sager om boligstøtte behandlet af kommunerne i første instans; for dit vedkommende af Hvidovre Kommune. Den 1. marts 2013 blev (bl.a.) sager om boligstøtte overført fra kommunerne til den nyoprettede myndighed Udbetaling Danmark. Din bevilling af boligstøtte i 2012 er således meddelt af Hvidovre Kommune, mens kravet om tilbagebetaling er rejst af Udbetaling Danmark. Sagen drejer sig om efterregulering og krav om tilbagebetaling af din samlede boligstøtte for boligstøtteåret 2012, fordi du ifølge myndighederne ikke havde givet oplysninger om en større indtægt i din husstandsindkomst. Det afgørende i sagen er, om du har oplyst Hvidovre Kommune om din mands indkomststigning i form af et større engangsbeløb (overarbejdsbetaling), der blev udbetalt den 30. september Forholdet har betydning for, om indtægten (overarbejdsbetalingen) måtte betragtes som optjent gennem hele året, med det resultat at den samlede boligstøtte skulle tilbagebetales, eller om der ved beregningen af tilbagebetalingskravet kunne foretages en periodemæssig opdeling af boligstøtteåret, således at du kun skulle betale en del af boligstøtten tilbage. Myndighederne har ved deres afgørelser i sagen senest Ankestyrelsens afgørelse af 8. juli 2014, som fastholdt den 10. juli 2014 lagt til grund, at du ikke havde oplyst Hvidovre Kommune om din mands overarbejdsbetaling, at du som følge heraf ikke havde mulighed for en periodemæssig opdeling af boligstøtteåret 2012, og at du derfor skulle betale den samlede boligstøtte for 2012 tilbage i alt kr. Du har under sagens behandling hos Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen og i din klage til mig gjort gældende, at du har opfyldt din oplysningspligt over for Hvidovre Kommune ikke alene vedrørende din mands overarbejdsbetaling, men også i forbindelse med tidligere indkomststigninger. Du har, hvad overarbejdsbetalingen angår, anført, at du gentagne gange har gjort Hvidovre Kommune opmærksom på, at der ville komme en stor udbetaling til din mand, 2/13

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE og at du straks ringede til kommunen, da han den 30. september 2012 havde fået pengene udbetalt. Du mener derfor ikke, at du skal betale den samlede boligstøtte for 2012 tilbage, men at der bør ske en periodemæssig opdeling, således at du kun skal tilbagebetale en mindre del. Som det fremgår af mit høringsbrev af 11. november 2014, har jeg valgt at afgrænse min undersøgelse til at angå oplysningsgrundlaget for Udbetaling Danmarks og Ankestyrelsens afgørelser om efterregulering og tilbagebetaling af boligstøtte. Opfyldelsen af partshøringsforpligtelsen efter forvaltningslovens 19, stk. 1, kan på forskellig måde bidrage til sagens oplysning. Jeg har derfor også inddraget spørgsmålet om partshøring af dig forud for afgørelsen af 13. september 2013 i min undersøgelse. 2. Retsgrundlaget 2.1. Boligstøtteloven Myndighedernes afgørelser er truffet på grundlag af boligstøttelovens 43, stk. 3, og 46, stk. 1 og 2, om oplysningspligt og omberegning, og 47, stk. 1, 4 og 6, om efterregulering og tilbagebetaling mv. ved en højere faktisk husstandsindkomst end den beregnede. Bestemmelserne (nu i lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015) har følgende ordlyd: 43. ( ) Stk. 3. Ansøgerne skal oplyse Udbetaling Danmark om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. 46. Ansøgeren skal til brug for omberegning i løbet af året oplyse Udbetaling Danmark om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten, jf. stk. 2. ( ) Stk. 2. Såfremt der i løbet af året sker en forhøjelse af den samlede forventede husstandsindkomst for året på mindst kr. [for boligstøtteåret 2012 mindst kr.; min bemærkning], jf. 72, stk. 1, nr. 21, i forhold til den hidtil forventede indkomst for året, skal boligstøtten omberegnes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ændringens indtræden. 47. Overstiger den faktiske husstandsindkomst den efter 8 beregnede husstandsindkomst med mindst kr. [for boligstøtteåret 2012 mindst kr.; min bemærkning], jf. 72, stk. 1, nr. 21, skal den for meget modtagne boligstøtte tilbagebetales. 3/13

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt ansøgeren godtgør at have givet Udbetaling Danmark meddelelse om indkomstændringer ud over den i stk. 1 nævnte grænse. Stk. 5. Såfremt støttemodtageren ikke i løbet af året har givet meddelelse om indkomstændringer, anses disse som vedrørende hele året. ( ) Stk. 6. Såfremt støttemodtageren i løbet af året har givet meddelelse om en indkomstnedgang, der i henhold til 44 har givet anledning til omberegning, eller givet meddelelse om en indkomststigning i henhold til 46, foretages der ved opgørelsen af tilbagebetalingens størrelse en periodemæssig opdeling af året. Meddelte indkomststigninger indgår alene i husstandsindkomsten med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden, mens ikke meddelte indkomststigninger anses som vedrørende hele året. Stk. 5, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse Officialprincippet og partshøring Det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten, at den myndighed, der skal træffe afgørelse i en sag, har ansvaret for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse. Dette princip kaldes officialprincippet. Officialprincippet indebærer, at myndigheden har pligt til at sikre sig, dels at myndigheden er i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i den foreliggende sag, dels at disse oplysninger er korrekte. Hvis der er tvivl om holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det med til sagsoplysningen at søge denne tvivl afklaret, således at det ved en sædvanlig bevismæssig vurdering kan afgøres, om den pågældende oplysning kan lægges til grund for afgørelsen eller ej, jf. Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 449 f. Reglerne om, hvornår en myndighed har pligt til at foretage partshøring dvs. at give parten lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger, inden der træffes afgørelse findes i forvaltningslovens 19 (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014). Bestemmelsen lyder sådan: 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 4/13

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Partshøringsreglerne indebærer bl.a. en forpligtelse for myndighederne til ikke at træffe afgørelse i en sag, uden at den, som afgørelsen retter sig mod, forinden er gjort bekendt med, at der overhovedet verserer en sag mod den pågældende. Dette har særlig betydning i de tilfælde, hvor myndigheden selv har rejst sagen, f.eks. i en sag om tilbagebetaling af sociale ydelser eller stop for udbetaling af en løbende ydelse. Jeg henviser bl.a. til Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 509 ff. Reglerne om partshøring har sammenhæng med officialprincippet, fordi partshøringspligten bl.a. skal medvirke til at sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden myndigheden træffer afgørelse. Partshøringsreglerne sikrer således, at parten får lejlighed til at korrigere eventuelle forkerte oplysninger, påpege unøjagtigheder og misforståelser i oplysningsgrundlaget og supplere oplysningerne om sagens faktiske omstændigheder, inden myndigheden træffer afgørelse. 3. Min vurdering af myndighedernes oplysningsgrundlag mv. Som nævnt har Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen lagt til grund for deres afgørelser, at du i modsætning til hvad du har anført ikke havde oplyst Hvidovre Kommune om din mands overarbejdsbetaling, udbetalt den 30. september Udbetaling Danmark Det fremgår af Udbetaling Danmarks udtalelse af 23. januar 2015, at Udbetaling Danmark allerede i forbindelse med klagen (din klage af 27. september 2013 over Udbetaling Danmarks afgørelse af 13. september 2013, går jeg ud fra) havde modtaget kopi af din af 1. juni 2012 til Hvidovre Kommune med oplysning om yderligere indtægter. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at Udbetaling Danmark først efter modtagelsen af mit høringsbrev af 11. november 2014 har indhentet alle sagsakter for boligstøtte 2012 fra kommunen. Jeg må derfor lægge til grund, at Udbetaling Danmark på tidspunktet for afgørelsen af 13. september 2013 ikke havde indhentet (alle) sagsakter fra Hvidovre Kommune, herunder s, telefonnotater, journalnotater mv. Jeg lægger endvidere til grund, at Udbetaling Danmark ikke partshørte dig forud for afgørelsen. Du var således hverken blevet oplyst om, at der var rejst en sag om tilbagebetaling, eller hvilke faktiske oplysninger der indgik i sagen. Du fik først ved modtagelsen af denne afgørelse kendskab til, at der var rejst en tilbagebetalingssag mod dig. 5/13

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Hvis du var blevet partshørt forinden, ville dine indsigelser om, at du havde overholdt din oplysningspligt i forhold til Hvidovre Kommune, være indgået i sagen på et tidligere tidspunkt og kunne dermed have foranlediget, at Udbetaling Danmark havde undersøgt spørgsmålet om, hvorvidt du havde opfyldt din oplysningspligt yderligere, bl.a. ved at indhente (alle) Hvidovre Kommunes sagsakter. Det er efter min opfattelse kritisabelt, at Udbetaling Danmark ikke partshørte dig forud for afgørelsen af 13. september I din klage af 27. september 2013 over Udbetaling Danmarks afgørelse af 13. september 2013 gjorde du opmærksom på, at du havde opfyldt din oplysningspligt ved henvendelser til Hvidovre Kommune. Udbetaling Danmark indhentede imidlertid fortsat ikke Hvidovre Kommunes akter, men fastholdt den 9. oktober 2013 sin afgørelse af 27. september Efter min opfattelse burde det i hvert fald på dette tidspunkt have stået klart for Udbetaling Danmark, at der med din klage var opstået en sådan tvivl om holdbarheden af det afgørende faktum i sagen spørgsmålet om, hvorvidt du havde opfyldt din oplysningspligt eller ej at Udbetaling Danmark burde have undersøgt sagen yderligere. Jeg henviser i den forbindelse også til, at en overholdelse af officialprincippet i en situation som den foreliggende, hvor en myndighed har overtaget kompetencen fra en anden myndighed til at træffe afgørelse på et sagsområde nødvendigvis må forudsætte, at den modtagende myndighed indhenter alle relevante sagsakter fra den afgivende myndighed, inden der træffes afgørelse. Af kommunens journalnotater fremgår, at du havde rettet henvendelse til kommunen om indkomstmæssige ændringer også efter den 1. juni Det fremgår imidlertid ikke klart, hvilke ændringer der var tale om. Ankestyrelsen mener, at notaterne skaber en bevisusikkerhed om, hvorvidt du rent faktisk havde opfyldt din oplysningspligt vedrørende din mands overarbejdsbetaling. Jeg er enig med Ankestyrelsen. Samlet set er det herefter min opfattelse, at Udbetaling Danmark ikke har truffet afgørelse på et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Dette er efter min opfattelse kritisabelt Ankestyrelsen Det fremgår af Ankestyrelsens udtalelse af 12. februar 2015, at Ankestyrelsen heller ikke indhentede oplysninger/akter fra Hvidovre Kommune, men lagde Udbetaling Danmarks oplysninger til grund for sin afgørelse. 6/13

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Ankestyrelsen har herefter vurderet, at afgørelsen ikke blev truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, hvilket Ankestyrelsen meget har beklaget. Ankestyrelsen skulle på baggrund af din klage af 27. september 2013 have taget kontakt til Udbetaling Danmark og eventuelt Hvidovre Kommune for at sikre sig, at alle kommunens akter, herunder journalnotater mv., var indgået i sagens behandling i Udbetaling Danmark. Da dette ikke skete, er jeg enig med Ankestyrelsen i, at styrelsens afgørelse blev truffet på et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Det er efter min opfattelse kritisabelt. Det er endvidere min opfattelse, at Ankestyrelsen i forbindelse med sin afgørelse af klagesagen burde have påtalt over for Udbetaling Danmark, at du ikke var blevet partshørt forud for afgørelsen af 13. september *** Jeg har gjort myndighederne bekendt med min opfattelse. Da Ankestyrelsen ved sin afgørelse af 26. februar 2015 har ophævet sin afgørelse af 8. juli 2014 og hjemvist sagen til Udbetaling Danmark med angivelse af at det ved den fornyede behandling af sagen skal lægges til grund, at du havde oplyst om din mands overarbejdsbetaling til Hvidovre Kommune foretager jeg mig ikke mere i sagen. 7/13

8 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Den 13. september 2013 traf Udbetaling Danmark afgørelse om efterregulering af din boligstøtte for 2012, idet Udbetaling Danmark henviste til boligstøttelovens 47, stk. 1, 5 og 6. I henhold til afgørelsen skulle du betale den samlede boligstøtte for året 2012 tilbage i alt kr. Det fremgår af begrundelsen for afgørelsen, at Udbetaling Danmark ikke mente, at der var givet oplysninger til Hvidovre Kommune om en samlet indkomststigning i husstanden på kr. Med to s af 27. september 2013 til Udbetaling Danmark klagede du over afgørelsen. Du havde endvidere samme dag en telefonsamtale om sagen med en af Udbetaling Danmarks medarbejdere. Du accepterede i klagen, at du og din mand skulle betale en del af boligstøtten tilbage, men mente ikke, at det kunne være rigtigt, at I skulle tilbagebetale for hele året, idet I altid har oplyst om ændringer. Du henviste herved til boligstøttelovens 47, stk. 6. En af de to nævnte s bestod af en kopi af bestemmelsen, hvori bl.a. ordene har givet meddelelse og periodemæssig opdeling var fremhævet ( 47, stk. 6, 1. pkt.). I Udbetaling Danmarks journalrapport er det om en telefonsamtale med dig den 8. oktober 2013 anført, at hun flere gange har kontaktet Hvidovre Kommune vedrørende indkomsterne. Dette fremgår også af de mail, hun har indsendt sammen med klagen. Det fremgår endvidere af journalrapporten under datoen 8. oktober 2013, at A mener stadig, at hun har opfyldt sin oplysningspligt, og hun mener kun, hun skal tilbagebetale boligstøtte for september, oktober, november og december 2012 på grund af den højere indkomst. I et brev af 9. oktober 2013 til dig fastholdt Udbetaling Danmark afgørelsen af 13. september 2013, idet Udbetaling Danmark fortsat mente, at du ikke havde givet besked om ændringen. Derfor har din boligstøtte været beregnet forkert, og du skal betale boligstøtte tilbage. Udbetaling Danmark videresendte på dette grundlag sagen til Ankestyrelsen. I genvurderingsskemaet er det i rubrikken Sagsresumé angivet, at [a]nsøger har ikke meddelt om ændret indkomst fra [rettelig ; min bemærkning]. Som vedlagte dokumenter til Ankestyrelsen er ved afkrydsning angivet afgørelse, journalnotater og klage. 8/13

9 BILAG SAGSFREMSTILLING Ankestyrelsen bekræftede herefter modtagelsen af din klage og oplyste samtidig, at du hvis du havde flere bemærkninger til sagen eller mente, at der manglede oplysninger i sagen var velkommen til at ringe eller skrive til Ankestyrelsen. Ved af 17. november 2013 sendte du Ankestyrelsen en kopi af din sidste mail til Udbetaling Danmark og anførte, at du ikke var bekendt med, om en var kommet med blandt akterne til Ankestyrelsen. I den nævnte til Udbetaling Danmark der er udateret, men som efter sit indhold må antages at være skrevet den 9. oktober 2013 eller umiddelbart herefter har du bl.a. anført følgende: Det giver ikke mening at jeg flere gange ringer til kommunen og fortæller at jeg stiger nogle løntrin, men undlader at fortælle at min mand får udbetalt overarbejde. Jeg gjorde gentagne gange kommunen opmærksom på at der ville komme en stor udbetaling til min mand men at vi ikke vidste hvornår den kom. Da han så fik udbetalingen ringede jeg straks til kommunen og fortalte dem om udbetalingen. I kan se på min sag at jeg altid har kontaktet kommunen når der har været ændringer både i 2012 og i Hvis I lader tvivlen komme mig til gode og ser realistisk på sagen, kan I også se at det slet ikke giver mening at jeg skulle have undladt at oplyse om min mands indtægt som kom til udbetaling ( ). Ved brev af 30. juni 2014 indhentede Ankestyrelsen yderligere akter fra Udbetaling Danmark (boligstøttemeddelelser for året 2013, herunder årsomregningen vedrørende efterreguleringskravet for 2012). Den 8. juli 2014 traf Ankestyrelsen afgørelse i klagesagen og kom til samme resultat som Udbetaling Danmark. Om bevisspørgsmålet i sagen din manglende overholdelse af oplysningspligten anførte Ankestyrelsen følgende: Du har oplyst, at du har kontaktet Hvidovre Kommune angående indkomstændringer. 9/13

10 BILAG SAGSFREMSTILLING Vi bemærker, at du har opfyldt din oplysningspligt for så vidt angår indkomststigninger for perioden 1. januar 2012 til 31. juli 2012 på kroner. Den oplyste forhøjelse af husstandsindkomsten oversteg ikke grænsebeløbet for 2012 på kr., og derfor skulle der ikke ske en omberegning af boligstøtten. Det fremgår af oplysninger, at du i perioden 1. august 2012 til 31. december 2012 havde en indkomststigning på kroner, som ikke blev indberettet til Hvidovre Kommune. Vi har lagt vægt på, at du har tilsidesat din oplysningspligt ved ikke at give besked til Hvidovre Kommune om alle indkomststigninger i husstandsindkomsten. Du var klar over, at du skulle have givet denne besked, da det fremgår af din bevilling. I afsnittet Bemærkninger til klagen har Ankestyrelsen bl.a. anført følgende: Du har oplyst, at du altid har informeret Hvidovre Kommune om indkomstændringer, og du mener derfor, at efterreguleringen skal periodeopdeles, således at tilbagebetalingskravet kun vedrører perioden 1. september 2012 til 31. december Såfremt man i løbet af året ikke har givet Udbetaling Danmark meddelelse om indkomstændringer, så betragtes indtægten som optjent gennem hele året og kan således ikke danne grundlag for periodemæssig opdeling. Der skal ved beregningen af tilbagebetalingskravet kun foretages en periodemæssig opdeling af boligstøtteåret, når indkomstændringerne er meddelt til Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen henviste i sin afgørelse til boligstøttelovens 43, stk. 3 (oplysningspligten), 47, stk. 1 (efterregulering), og 47, stk. 5 (periodemæssig opdeling). Ankestyrelsen oplyste endvidere, at Ankestyrelsen havde afgjort sagen på grundlag af de oplysninger, som forelå, da Udbetaling Danmark traf afgørelse i sagen, herunder Udbetaling Danmarks afgørelse af 13. september 2013, din klage af 27. september 2013 til Ankestyrelsen og Udbetaling Danmarks genvurdering (af 9. oktober 2013). Den 9. juli 2014 skrev du igen til Ankestyrelsen. Du undrede dig bl.a. over, at din af 9. oktober 2013 til Udbetaling Danmark ikke var nævnt blandt de foreliggende oplysninger, og du sendte derfor en til Ankestyrelsen (igen). Du bad samtidig Ankestyrelsen om at genvurdere sagen, idet du på intet tidspunkt har handlet i ond tro. Med brev af 10. juli 2014 fastholdt Ankestyrelsen afgørelsen af 8. juli Ankestyrelsen anførte som begrundelse, at selv om Ankestyrelsen var op- 10/13

11 BILAG SAGSFREMSTILLING mærksom på, at du havde opfyldt din oplysningspligt for en del af året, så kunne det oplyste om, at du skulle have informeret Hvidovre Kommune om yderligere indkomstændringer i løbet af året, desværre ikke [anses] for godtgjort. Den 20. august 2014 klagede du til mig. Du anførte bl.a. i klagen, at der ikke var foretaget en individuel vurdering i din sag, og at dit udsagn om, at du altid havde overholdt din oplysningspligt, slet ikke var taget i betragtning. Den 24. september 2014 bad jeg om udlån af sagens akter, og den 11. november 2014 bad jeg såvel Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om udtalelser i anledning af din klage til mig. I brevet til Ankestyrelsen skrev jeg bl.a. følgende: Det fremgår af en udateret mail, som A sendte til Udbetaling Danmark efter myndighedens fastholdelse af afgørelsen om tilbagebetaling (mailen er sendt i kopi til Ankestyrelsen den 17. november 2013), at A gentagne gange havde gjort Hvidovre Kommune opmærksom på, at der ville komme en stor udbetaling til hendes mand, og at hun straks ringede til kommunen og fortalte om udbetalingen, da manden fik den. Ved min gennemgang af sagens akter, herunder de trufne afgørelser, ser det umiddelbart ud til, at det bevismæssige spørgsmål (om A har oplyst kommunen om indkomststigningen) er afgjort af både Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen uden kontakt med Hvidovre Kommune som kompetent myndighed i første instans i boligstøtteåret 2012 (frem til 1. marts 2013). Jeg beder Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om i udtalelserne at redegøre for, om der har været taget (telefonisk) kontakt til Hvidovre Kommune i forbindelse med sagens behandling for bl.a. at sikre, at alle kommunens akter var modtaget, herunder eventuelle telefonnotater, jf. A s oplysninger i den ovenfor nævnte udaterede mail om gentagne opkald til kommunen. Hvis det ikke er tilfældet, beder jeg myndighederne forholde sig til, om afgørelserne må anses for at være truffet på et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Jeg beder i øvrigt Ankestyrelsen om at oplyse, hvorfor styrelsen den 30. juni 2014 indhentede boligstøttemeddelelserne fra Udbetaling Danmark for året 2013, da tilbagebetalingskravet vedrører /13

12 BILAG SAGSFREMSTILLING Udbetaling Danmark har i en udtalelse af 23. januar 2015 oplyst, at Udbetaling Danmark allerede i forbindelse med klagen over tilbagebetalingskravet (dine s af 27. september 2013) havde modtaget en kopi af din af 1. juni 2012 til Hvidovre Kommune. Udbetaling Danmark har i udtalelsen endvidere oplyst, at Udbetaling Danmark efter modtagelsen af Ankestyrelsens anmodning om en udtalelse har indhentet alle sagsakter for boligstøtteåret 2012 fra kommunen, men at der ikke af disse akter ses at være modtaget andre oplysninger, henvendelser eller dokumentationer for indkomst 2012 end din af 1. juni 2012 til kommunen om din mands indkomst i maj 2012 (udbetaling af den 6. ferieuge). Indkomsten var dog ændret den 16. august Endelig fremgår det af udtalelsen, at Udbetaling Danmark på ny har gennemgået efterreguleringssagen, og at den uoplyste indkomst i perioden 1. september til 31. december 2012 (fortsat) giver grundlag for efterregulering af boligstøtten. Ankestyrelsen har i modsætning hertil (bl.a.) anført følgende i sin udtalelse af 12. februar 2015: Vi kan oplyse, at vi ikke i forbindelse med sagens behandling har indhentet oplysninger fra Hvidovre Kommune. Vi lagde i stedet Udbetaling Danmarks oplysninger i sagen til grund for vores afgørelse. Vores afgørelse af 8. juli 2014 er derfor ikke truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Dette skal vi meget beklage. Vi har på baggrund af de indhentede oplysninger sammenholdt med A s oplysninger om, at hun har henvendt sig til Hvidovre Kommune og oplyst om den ekstra løn, som hendes mand fik udbetalt i september 2012 besluttet at genoptage sagen til fornyet behandling. Begrundelsen for vores beslutning om genoptagelse er, at det af journalakterne fra Hvidovre Kommune fremgår, at der er sket to indkomstændringer. Baggrunden for ændringerne fremgår ikke af kommunens journalnotater. Ændringerne er foretaget henholdsvis den 16. august 2012 og 1. oktober 2012 begge med virkning fra den 1. august Vi finder på den baggrund, at kommunens journalføring har været mangelfuld, og at vi ikke kan udelukke, at den bevisusikkerhed, der herved er skabt, om hvorvidt A har opfyldt sin oplysningspligt, kan føre til et andet resultat i sagen således, at stigningen i A s husstandsindkomst i september 2012 må anses for oplyst med den konsekvens, at året kan periodeopdeles. 12/13

13 BILAG SAGSFREMSTILLING A kan forvente en ny afgørelse i sagen inden for en måned. Endelig skal vi beklage, at vi under vores behandling af sagen har indhentet boligstøttemeddelelser fra Udbetaling Danmark for boligstøtteåret 2013, når tilbagebetalingskravet vedrører Det beror naturligvis på en fejl. Af de journalnotater fra Hvidovre Kommune, som Ankestyrelsen henviste til, fremgår bl.a. følgende under datoen 16. august 2012: Indkomst ændret pr. 1/8 til kørelsen 1/10-12 KV steget i løn, tjekker op på E-indkomst slut sep. Den 17. februar 2015 sendte jeg myndighedernes udtalelser til dig til eventuelle bemærkninger. Du oplyste den 18. februar 2015 telefonisk over for min medarbejder, at du ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. Den 27. februar 2015 har Ankestyrelsen på ny truffet afgørelse i sagen og har ophævet sin tidligere afgørelse af 8. juli Ankestyrelsen har endvidere hjemvist sagen til fornyet behandling hos Udbetaling Danmark og har samtidig angivet, at Udbetaling Danmark ved sin fornyede behandling af sagen skal lægge til grund, at indkomststigningen i 2012 på kr. var oplyst til Hvidovre Kommune. 13/13

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013 2013-4 Tilbagebetaling af sociale ydelser En kommune modtog en anonym anmeldelse om, at en kvinde, der modtog en række sociale ydelser som reelt enlig, levede i et ægteskabslignende forhold. Som følge

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren 2018-3 Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009 2009 1-3 Partshøring ved standsning af sygedagpenge En sygedagpengemodtager udeblev fra et møde som kommunen havde indkaldt ham til. Kommunen mente derfor at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg 2010 20-14 Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg En borger klagede over en række forhold i forbindelse med at den kommunale leverandør af fodindlæg

Læs mere

2012-27. 18. december 2012. Forvaltningsret 114.1 114.4 1146.1 13.1

2012-27. 18. december 2012. Forvaltningsret 114.1 114.4 1146.1 13.1 2012-27 Omberegning af kontanthjælp til sygedagpenge. Regnefejl og forglemmelser førte til restskat. Manglende tilsendelse af opgørelse over omberegningen gjorde det vanskeligt for borgeren at kontrollere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Manglende hjemmel til bindende svar

Manglende hjemmel til bindende svar FOB 2019-1 Manglende hjemmel til bindende svar Resumé En andelsboligforening udbetalte 360.000 kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for

Læs mere

Manglende partshøring i familieretssag

Manglende partshøring i familieretssag Manglende partshøring i familieretssag Familieretsdirektoratet traf som klagemyndighed afgørelse om en ægtefælles underholdsbidrag. Direktoratets afgørelse hvilede på et andet bedømmelsesgrundlag end statsamtets.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009 2009 14-1 Bindende skattesvar om planlagt disposition Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder En revisor klagede til ombudsmanden over at Landsskatteretten havde afvist at give et bindende

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere