Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden"

Transkript

1 Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april Fonden ledes af en bestyrelse med 12 medlemmer, som er udpeget af fødevareministeren. I bestyrelsen sidder 8 repræsentanter for jordbrugserhvervet og 4 repræsentanter for offentlige interesser. På Fondens hjemmeside findes en oversigt over bestyrelsen. Til finansiering af projekter opkræver Fonden produktionsafgifter samt modtager midler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler stammer fra statens pesticidafgiftsprovenu. Fondens midler er offentlige midler. Fonden administreres af Landbrug & Fødevarer. Fødevareministeriet fører tilsyn med Fonden. Fonden er én ud af de i alt 14 produktions- og promilleafgiftsfonde indenfor jordbruget. De øvrige fonde er: Kvægafgiftsfonden, Mælkeafgiftsfonden, Fåreafgiftsfonden, Pelsdyrafgiftsfonden, Kartoffelafgiftsfonden, Frøafgiftsfonden, Fåreafgiftsfonden, Hesteafgiftsfonden, Sukkerroeafgiftsfonden samt derudover Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, Produktionsafgiftsfonden for frugt og grønt, Promilleafgiftsfonden for landbrug og Fonden for økologisk landbrug. 2. Svineafgiftsfondens formål og strategi Fondens overordnede formål er at styrke svinekødssektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven. Midlerne kan i henhold til lovens 7, stk. 1 anvendes til finansiering af foranstaltninger under følgende hovedformål: afsætningsfremme forskning og forsøg produktudvikling rådgivning uddannelse sygdomsforebyggelse sygdomsbekæmpelse dyrevelfærd kontrol medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondens bestyrelse har på baggrund heraf formuleret en række strategiske indsatsområder for Fonden. Fondens strategi er beskrevet i et særskilt dokument på 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne Fondens midler skal anvendes i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven, jf. afsnit 2 ovenfor, og bekendtgørelserne udstedt i medfør heraf, samt EU s statsstøtteregler. Grundlaget for statsstøttereglerne er EU-traktatens regler vedr. konkurrenceforvridning. Statsstøtte er som hovedregel forbudt, når den ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner i det omfang, den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Statsstøttereglerne er i princippet alle undtagelsesregler, der giver lov til visse former for støtte på trods af traktatens generelle forbud mod statsstøtte. EU s statsstøtteregler vil primært blive vurderet med udgangspunkt i bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om støtte til fordel for primærlandbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og

2 finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (Aktivitetsbekendtgørelsen), som er en udmøntning af EU-Kommissionens godkendelse af promille- og produktionsafgiftsfonde i landbruget. De aktiviteter, som er omfattet af godkendelsen, er sammenfattet under følgende kapitler i aktivitetsbekendtgørelsen: Teknisk bistand til primærproducenter Støtte til reklame for landbrugsprodukter Støtte i forbindelse med dyre- og plantesygdomme og skadesangreb Støtte til forskning og udvikling Aktivitetsbekendtgørelsen er således udgangspunktet for Fondens støttemuligheder. Støtteansøgninger, der falder uden for bekendtgørelsen, vil for at kunne bevilges kræve forudgående anmeldelse til EU Kommissionen. Der henvises i øvrigt til aktivitetsbekendtgørelsen for yderligere oplysninger. Udover ovennævnte muligheder kan Fonden give tilskud til: projekter, som ikke medfører en risiko for konkurrenceforvridning konkurrenceforvridende projekter under de minimis reglerne. EU-Kommissionen har sat en beløbsgrænse for hvor meget en virksomhed, stor som lille, kan modtage, før støtten kan betragtes som konkurrenceforvridende. Ifølge de minimis-reglen må en virksomhed modtage op til euro i offentlig støtte over 3 år. Beløbsgrænsen for primærproducenter er euro over 3 år. 4. Om kumulering af støtte - finansiering med andre offentlige midler Fondens midler er offentlige midler. Det indebærer blandt andet, at ydelse af støtte kan være statsstøtte. Statsstøttereglerne indeholder særlige regler om modtagelse af støtte fra flere kilder til samme projekt også kaldet kumulering af støtte. Ansøger skal være opmærksom på, at samfinansiering med andre offentlige midler kan kræve særskilt hjemmel og have konsekvenser for, hvilke omkostninger, der kan støttes, ligesom der kan være loft over den samlede støtte, der må ydes, hvis støtte kumuleres. Dette loft kan være sat som et maksimumbeløb eller en procentvis støtteintensitet. Ansøger har ansvaret for at oplyse, at der søges andre offentlige midler samt selv at undersøge, hvilke krav der stilles i den lovgivning, som Fondens midler skal medfinansiere. 5. Tilskudsmodtagere Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner samt andre juridiske enheder. 6. Væsentlige vilkår og betingelser for tilskud Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår. Tilskuddet kan således kun dække projektomkostninger, der ligger i perioden 1. januar 31. december i det pågældende kalenderår, som bevillingen vedrører. Ved ansøgningsrunden i august/september bevilges tilskud for det efterfølgende kalenderår. Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU s statsstøttebestemmelser og EU s udbudsregler. Ansøgning om genbevilling Der skal opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Hvis gennemførelsen af planlagte aktiviteter grundet særlige forhold bliver forsinkede, er der mulighed for at forelægge en ansøgning om genbevilling af ubenyttet tilskud for Fonden med henblik på at gennemføre aktiviteter i det efterfølgende kalenderår. Der kan også ansøges om at omprioritere mellem forskellige projekter hos samme tilskudsmodtager, så længe det er velbegrundet, og den samlede bevilling ikke overskrides. Der opfordres til at kontakte Fondssekretariatet i sådanne tilfælde. 2

3 Flerårige projekter Hvis der er tale om flerårige projekter, tager Fonden kun stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra Fonden forud for det pågældende kalenderår. Udgifter, der afholdes inden det endelige tilsagn om tilskud foreligger, sker for tilskudsmodtagerens egen risiko. Ansøgning om projektændringer Ved ændrede forudsætninger samt ændringer i projektet, herunder projektets finansiering og budget, skal Fonden underrettes og godkende de ændrede forhold. Der kan omdisponeres mellem projektets budgetposter forudsat, at målet er uforandret. Dette kan ske uden Fondens godkendelse. I forbindelse med regnskabsaflæggelse skal der redegøres for væsentlige ændringer. Ansøgninger om ændringer skal ske så snart behovet er konstateret og senest 1. september i bevillingsåret. Der opfordres til at kontakte sekretariatet, såfremt der er tvivl om, hvorvidt en ændring forudsætter godkendelse. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til sekretariatet. Offentliggørelse af projektets resultater Som udgangspunkt er tilsagn om tilskud betinget af, at projektet og dets resultater offentliggøres på en sådan måde, at de er tilgængelige for udnyttelse af alle interesserede parter. Bestyrelsen kan i forbindelse med tilsagnet fastsætte specifikke/supplerende krav vedrørende offentliggørelse. Der findes særlige regler for offentliggørelse af forskningsprojekter, jf. 11 i aktivitetsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr af 21. september Tilskudsmodtager skal på egen hjemmeside før aktiviteten påbegyndes oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af projektet vil foreligge, og hvor de vil blive offentliggjort på internettet. Det skal anføres, at resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Resultaterne skal være tilgængelige på internettet i mindst fem år. Oplysningerne må ikke gøres tilgængelige for nogen part, før der sker fuld offentliggørelse til alle parter. Tilskudsmodtager skal til Fonden fremsende et link til hjemmesiden, så Fonden kan linke hertil fra Afrapportering af projektet Der skal ske en afrapportering til Fonden for anvendelsen af tilskuddet i form af et revisorpåtegnet regnskab samt en faglig beretning om de gennemførte aktiviteter. Inden for en tidsramme på 10 år kan Fonden forlange oplysninger om udbetalt støtte. Bestyrelsen kan i forbindelse med tilsagnet fastsætte specifikke/supplerende krav, f.eks. krav om effektvurderinger, og at Fondens tilskud er betinget af, om eventuelt andre ansøgte tilskud opnås. Er tilskuddet ikke anvendt i henhold til tilsagnet og til gældende lovgivning, kan Fonden kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet med rentetillæg i henhold til gældende offentlig praksis. 7. Tilskudsberettigede projektomkostninger De tilskudsberettigede omkostninger skal være direkte forbundet med projektet og nødvendige for projektets gennemførelse. Omkostningerne kan blandt andet omfatte: Intern løn, ekstern bistand, udstyr, materialer, møder, rejser i begrænset omfang, revision samt administrative omkostninger (overhead) i tilknytning til projektet. 3

4 Kreditnotaer og rabatter skal modregnes udgifterne. Eventuelle indtægter skal fratrækkes omkostningerne, lige som scrapværdi for udstyr også skal fratrækkes. Hvis der anvendes tilskud til finansiering af administrative omkostninger, skal ansøgningen indeholde en specifikation af de tilknyttede udgifter, dvs. nøglen til fordeling af udgifter på tilskudsmodtagerens aktiviteter skal specificeres. Momsregistrerede tilskudsmodtagere skal opgøre omkostningerne eksklusiv moms, da der ikke skal afregnes moms af tilskud fra Fonden. 8. Ansøgningsprocedure og -frister Der skal udfyldes et ansøgningsskema for hvert projekt. Skema og ansøgningsfrist findes på Fondens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes til Fonden i ét underskrevet eksemplar pr. mail med projektets titel eller ansøgers navn i emnefeltet. Såfremt den underskrevne ansøgning udgøres af et pdf-dokument, skal ansøgningen desuden indsendes pr. mail i Word. Ved indscannede udgaver af den underskrevne ansøgning skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig. Der kan inden ansøgningen udarbejdes indsendes en interessetilkendegivelse til Fonden, hvormed ansøger får mulighed for på foreløbigt plan at få afprøvet sin projektskitse/ide i forhold til fondens strategi. Ved indsendelse af interessetilkendegivelse skal der anvendes et særskilt skema, som findes på Fremsendelse af interessetilkendegivelse er ikke obligatorisk. Formålet er alene at vejlede potentielle ansøgere og dermed fremme kvaliteten af projekterne. Ansøgere er velkomne til at kontakte fondsadministrationen før interessetilkendegivelsestidspunktet for vejledning. Se kontaktinformationerne nederst. 9. Fondens behandling af ansøgningerne Fondens bestyrelse træffer på baggrund af indkomne ansøgninger afgørelse om tilsagn og afslag. Fonden giver i første omgang et tilsagn om tilskud med et forbehold for vedtagelsen af finansloven for det pågældende finansår samt for fødevareministerens godkendelse af Fondens budget, herunder de respektive projekter. 10. Udbetaling af tilskud Tilskudsmodtagere kan anmode Fonden om maksimalt tre deludbetalinger i løbet af bevillingsåret dog max 80 pct. af tilskuddet. De resterende 20 pct. udbetales, når der foreligger et godkendt tilskudsregnskab. Anmodninger om udbetaling skal vedlægges en opgørelse over afholdte udgifter pr. projekt, og behøver ikke attestation af revisor. Såfremt tilskudsmodtager ikke fremsender anmodninger om udbetaling i løbet af bevillingsåret, vil Fonden udbetale hele tilskuddet, når der foreligger et godkendt tilskudsregnskab. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud i løbet af bevillingsåret, at Fondens likviditet giver mulighed herfor. 11. Afrapportering Der skal efter kalenderårets afslutning ske en afrapportering til Fonden for anvendelsen af tilskuddet i form af et revisorpåtegnet regnskab samt en faglig beretning om de gennemførte aktiviteter underskrevet af en organisationsansvarlig. 4

5 Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og revision for promille- og produktionsafgiftsfondene for landbrug, frugtavl og gartneribrug samt fiskeri. Når der modtages støtte fra Fonden, vil de særlige krav, der gælder for revision af offentlige regnskaber, komme til at gælde for den del af tilskudsmodtagers virksomhed og den del af regnskabet, som vedrører anvendelsen af de midler, som Fonden har bevilget. Fonden har udarbejdet en kort vejledning om indholdet af forvaltningsrevision som en hjælp til tilskudsmodtager og revisor. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen. De nærmere betingelser for afrapportering vil blive udsendt til tilskudsmodtagerne og fremgår desuden på 12. Klageadgang Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af en afgørelse. En eventuel klage skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, att. Jura, Nyropsgade 30, 1780 København V. 13. Skatteforhold Tilskudsmodtagers moms og skatteforhold er Fonden uvedkommende. 14. Offentlighed om Fondens tilskud Fondens budgetter offentliggøres på Det fremgår af budgettet, hvem der har fået tilsagn om tilskud, tilskuddets størrelse, hvilke projekter der ydes tilskud til samt en kort beskrivelse af projekterne. Fondens regnskaber offentliggøres på tilsvarende vis. 15. Fondens forvaltning Fonden er omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Tavshedspligt Fonden har tavshedspligt om de afsnit i ansøgningen, der indeholder oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, driftsmæssige - eller forretningsmæssige forhold. Fonden er omfattet af offentlighedsloven og herunder reglerne om aktindsigt. Dette kan betyde en pligt for Fonden til at udlevere oplysninger, medmindre de pågældende oplysninger er omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Fondens behandling af personoplysninger Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fonden til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. 16. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om ansøgning om tilskud fra Fonden kan ske ved henvendelse til Fondens sekretariat: Svineafgiftsfonden, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V, tlf , Lovgrundlaget for Svineafgiftsfonden På Fondens hjemmeside under Lovgrundlaget findes et link til relevante regler. 5

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje Juni 2015 Vejledning for ansøgning om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrugs ordinære pulje 1. Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug har hjemmel i landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for Økologisk Eksportfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Juni 2015 Pulje for National Afsætningsfremme 1. Puljens formål I december 2014 indgik regeringen (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge afsat på finansloven. Aftalen

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug November 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Juni 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til Eksportfremme i 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug August 2015 Pulje for udvikling af økologisk svineproduktion 1. Puljens formål I december 2014 indgik den daværende regering (S og R) sammen med Enhedslisten og SF en aftale om udmøntning af økologipenge

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse Vejledning om tilskud...1 1 Om vejledningen...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår. Fonden for økologisk landbrug Juli 2016 1. Om puljen Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning

Læs mere

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden

november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden november 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Sukkerroeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Sukkerroeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden for 2010

Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden for 2010 SUKKERROEAFGIFTSFONDEN c/o DANSKE SUKKERROEDYRKERE Axelborg, Axeltorv 3, 1. sal, 1609 København V Telefon 33 39 40 00, Fax 33 39 41 51 April 2009 Retningslinjer for ansøgning om tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud

Juni Fonden for økologisk landbrug. Vejledning om tilskud Juni 2017 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Maj Kartoffelafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Maj 2018 Kartoffelafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2017 Mælkeafgiftsfonden Vejledning om tilskud Mælkeafgiftsfonden c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Mælkeafgiftsfonden. Vejledning om tilskud April 2019 Vejledning om tilskud c/o Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N www.mælkeafgiftsfonden.dk kul@lf.dk tlf. 3339 4810 Vejledning om tilskud 1. Om vejledningen Denne vejledning

Læs mere

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2018 Svineafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Hesteafgiftsfonden Juni 2019

Hesteafgiftsfonden Juni 2019 Juni 2019 Vejledning om tilskud fra 1. Om vejledningen Denne vejledning har til formål at oplyse ansøgere og tilskudsmodtagere hos fonden om de regler og vilkår, der gælder for ansøgninger til fonden,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Kvægafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Kvægafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud

Maj Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Promilleafgiftsfonden for landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud

Maj Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Maj 2019 Fonden for økologisk landbrug Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud

Juni Svineafgiftsfonden. Vejledning om tilskud Juni 2019 Svineafgiftsfonden Vejledning om tilskud Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen... 2 2 Fondens formål og strategi... 2 3 Lovgrundlag... 2 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId Lovtidende A Udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet I medfør af 9, stk. 2, 3 og 4, samt 10, stk. 3, i

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1703 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0171-000066 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

114.6 22.480 147.281 17/2015. Maj 2016. Rigsrevisionens beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

114.6 22.480 147.281 17/2015. Maj 2016. Rigsrevisionens beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde 17/2015 Rigsrevisionens beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Maj 2016 114.6 22.480 908 17 / 2015 Beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1099 af 21/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j. nr. 2302-09-180 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug Bæredygtigt Landbrug Att.: Hans Aarestrup E-mail: haa@baeredygtigtlandbrug.dk 8. maj 2017 LDG/RLI Tlf. 33 39 40 34 Afgørelse om 1) afslag på fristforlængelse og 2) delvis

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26-IV-2006 K (2006) 1782 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støttesag nr. N 132/2006 Støtte til udvikling af rådgivningsværktøjer til sammenligning af produktionsresultater på

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12-IV-2006 K(2006) 1677 Vedr.: Statsstøtte/Danmark Støtte nr. N 124/2006 Velfærdsrådgivning vedrørende slagtekyllinger (udvikling af rådgivningsværktøj til velfærdsvurdering)

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år

HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet udfyldes. Start: dag md. år. Slut: dag md. år SKEMA 1 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Ansøgning om støtte fra råd/program: (anfør navn) Dato: HUSK - læs venligst det relevante råds ansøgningsvejledning, før skemaet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning

Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Vejledning om Pulje til indsatser i partnerskaber om at styrke anbragte børns undervisning Ansøgningsfrist: 14. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer af projekter der kan ydes tilskud til...2 4. Hvor meget

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere