Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse."

Transkript

1 TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj, Hvidovre, Brøndby samt UU, og beskriver hvilket samarbejde jobcentrene, UU og TEC iværksætter primo februar Formålet med samarbejdsmodellen er at hjælpe og understøtte unge mænd i at gennemføre et grundforløb på TEC og efterfølgende indgå en praktikaftale eller starte i skolepraktik. Beskrivelsen af samarbejdsmodellen retter sig mod sagsbehandlere i jobcentrene, vejledere i UU og medarbejdere på TEC og beskriver helt konkret, hvem der har hvilket ansvar og opgaver på forskellige trin i forløbet med at hjælpe unge mænd til at starte på og gennemføre grundforløbet på TEC. Samarbejdsmodellen opstiller først principperne for samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem aktørerne og illustrerer efterfølgende overordnet aktørenes roller og opgaver i en skemaoversigt. Dernæst beskrives jobcentrets visitering til projektet, hvorefter den egentlige beskrivelse af samarbejdet mellem jobcentrene, UU og TEC gennemgås. Principper for samarbejdet Den unge skal guides, have støtte og vejledning gennem hele forløbet, fra første kontakt med jobcentret og indtil han opnår praktikplads 1 (læreplads). Den enkelte unge skal så vidt muligt have den støtte og vejledning, vedkommende har behov for det kræver en håndholdt indsats. Der handles, når der er knas med den unge. Ikke for tidligt, men heller ikke for sent. 1 Praktikplads vil blive brugt i samarbejdsmodellen som betegnelse for den aftale en elev og virksomhed indgår om at tage dele af uddannelsen på den konkrete virksomhed. mploy a/s Gothersgade 103, 3.sal 1123 København K Tlf:

2 Principper for ansvarsfordeling mellem aktørerne Jobcentret har i samarbejde med UU ansvaret for at guide og vejlede den unge til at vælge uddannelse. Det kræver højere grad af integration i samarbejdet mellem UU og jobcentrene. Jobcentret har ansvaret for at sende de nødvendige papirer til TEC, når den unge starter på grundforløb. TEC tager initiativet til at indkalde til netværksmøde mellem den unge, Kontaktlæreren på TEC og jobcentret, hvis der er problemer med den unge undervejs på grundforløbet. 3 uger inden, den unge færdiggører grundforløbet, indkalder TEC til netværksmøde om praktikpladssøgning, hvis den unge ikke allerede har fundet en praktikplads. Et samarbejde mellem TEC og jobcentret om at hjælpe den unge med at finde en praktikplads foretages, inden den unge får sit grundforløbsbevis Når den unge har modtaget sit grundforløbsbevis og står foran den 2-3 mdr. karensperiode, er det jobcentret alene, der understøtter og hjælper den unge med at finde praktikplads såfremt der vurderes behov og mulighed herfor. 2

3 Hvem gør hvad, hvis den unge har problemer og er i fare for at afbryde uddannelsesforløb på TEC Hvidovre? Nedenfor er vist en oversigt over den unges vej fra kontanthjælp til gennemført grundforløb på TEC. Den lyserøde farve indikerer, at det er den pågældende aktør, der har initiativforpligtelsen til at foretage en handling. Den unge Jobcentret og UU TEC Den unge søger kontanthjælp og visiteres til projektet Den unge vælger uddannelse Den unge starter på grundforløb på TEC Den unge har for meget fravær og modtager brev 1 fra TEC Den unge har problemer med at følge undervisning, mv. Den unge står overfor at færdiggøre grundforløbet og har endnu ikke en praktikplads Den unge skal møde til udslusningsmøde Den unge står overfor 2 mdr. karensperiode Den unge skal til samtale på skolepraktikordningen Den unge står uden praktikplads og skolepraktikordning Der afholdes 3-partsmøde mellem medarbejderen i UU, Jobcentret og den unge. UU har samtale med den unge og kvalitetssikrer uddannelsesvalget samt udarbejder uddannelsesplan. Jobcentret sender til TEC: Uddannelsespålæg Uddannelsesplan 2 kontaktpersoner i JC Jobcentret noterer den unge tilhørende målgruppen Ingen ydelse, den dag kontanthjælpen stopper. Jobcentret har 24 timer til at meddele TEC, hvilken jobcentermedarbejder fra jobcentret, der kommer til netværksmøde. Jobcentret møder til netværksmøde med TEC og den unge. Der udarbejdes en plan over praktikpladssøgningen, hvor den unges opgaver, jobcentrets og TEC s er klart beskrevet. Jobcentret hjælper den unge hvis behov herfor med at søge praktikplads således, at EMMA-vurderingen kan godkendes. Jobcentret hjælper evt. med at finde praktikplads. Jobcentret videregiver besked fra TEC til UU. Søger den unge kontanthjælp, starter den unge igen i projektet. Søger den unge ikke kontanthjælp, har jobcentret stadig en forpligtelse til at tage kontakt til den unge for at afdække, i hvilken retning den unge bevæger sig. TEC indarbejder oplysningerne i den unges uddannelsesplan. TEC noterer, at den unge er deltager i projektet og at samarbejdsmodel skal følges. Kontaktlæreren til den unge orienteres om samarbejdsmodel. TEC sender kopi af brev 1 til kontaktpersonerne i jobcentret (via mail). Den unges kontaktlærer på TEC indkalder jobcentret og den unge til netværksmøde. Den unges kontaktlærer på TEC indkalder til netværksmøde mhp. at drøfte muligheder for at understøtte den unge i at finde praktikplads samt informere om skolepraktikordningen. TEC giver besked til jobcentret, hvis den unge ikke møder til udslusningsmøde eller udfylder blanket 2. Skolepraktikadministrationen på TEC giver besked til jobcentret, hvis den unge ikke optages på skolepraktikordningen. 3

4 Beskrivelse af model for samarbejde mellem TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj, Hvidovre, Brøndby samt UU. Jobcentrets og UU s indsats overfor unge i projektet Den indsats, jobcentrene anvender til unge uden uddannelse i dag, vil også være den indsats unge i projekt Flere unge mænd i uddannelse vil få tilbudt. Der ændres dermed ikke i anvendelsen af værktøjerne eller i sammensætningen af værktøjerne overfor de unge. Projektets fokus er i stedet på et tættere samarbejde mellem medarbejderne fra jobcentret og UU om at understøtte de unge i projektet til valg af og start på uddannelse. Der skal således afholdes 3-partsmøde mellem den unge, UU og jobcentret, så snart den unge er visiteret til projektet 2. Jobcentret er ansvarlig for at indkalde til 3-partsmøde. På 3-partsmødet udfyldes et skema til vurdering af den unges uddannelsesegnethed og motivation for uddannelse. Skemaet udfyldes med afkrydsning. Jobcentermedarbejderen og UU-vejlederen udarbejder i fællesskab en konklusion på samtalen. I konklusionsafsnittet noteres det samtidig, hvilken indsats eller forløb, der iværksættes i samarbejde med den unge. Skemaet lægges som bilag til sagen i journalen. Formålet med skemaet er at arbejde systematisk med, hvordan den unges uddannelsesegnethed og motivation for uddannelse vurderes. Skemaet er med til at tydeliggøre og sætte ord på, hvilke kriterier og fokuspunkter vurderingen af den unges uddannelsesegnethed træffes på baggrund af. Det er først, når den unge har opnået størstedelen af delmål, at vedkommende vurderes parat til uddannelse. Såfremt den unge ikke scorer opnået på alle delmål, afholdes der efter en periode på mellem 4 og 8 uger endnu et 3- partsmøde hvorefter, der foretages en ny registrering. Dette gentages indtil, at den unge tilmelder sig og starter på uddannelse. Samarbejdet med UU om vurderingen af den unges uddannelsesegnethed har til formål at sikre en bedre vidensdeling og sikre en vurdering, der tager højde for flere aspekter end dem, jobcentret primært har fokus på. UU udarbejder uddannelsesplan I forbindelse med, at den unge vælger uddannelse, har UU en samtale med den unge, hvor fokus er at kvalitetssikre uddannelsesvalget. F.eks. om den unge er bevidst om de faglige krav på uddannelsen, uddannelsens opbygning og indhold samt sammenhængen mellem uddannelsen og efterfølgende jobmuligheder og jobfunktioner. 2 Alt efter hvornår i ledighedsperioden, den unge visiteres til projektet afholdes 3-partsmødet, når det giver mening ift. tidligere samtaler for den enkelte unge. 4

5 Ved samtalen udarbejder UU samtidig en uddannelsesplan for den unge. Viden om den unge, som jobcentret og UU mener TEC vil have gavn af at vide, kan skrives ind i uddannelsesplanen Viden følger den unge ved start på TEC Når en ung tilmelder sig et grundforløb på TEC, sender jobcentret eller UU den unges uddannelsesplan, uddannelsespålæg samt information om to kontaktpersoner i jobcentret til elevadministrationen på TEC. Kontaktpersonerne 3 på TEC indarbejder oplysningerne i den unges foreløbige uddannelsesplan og det noteres i uddannelsesplanen, at de unge er deltagere i projektet Flere unge mænd i uddannelse. Ved visitationsmødet 2 uger før uddannelsesstart er TEC informeret om, hvilke unge, der er deltagere i projektet og har dermed mulighed for at indkalde dem til en personlig samtale ved visitationsmødet. Dermed kan TEC allerede inden uddannelsesstart være opmærksom på forhold for den unge, som kan være en barriere i forbindelse med gennemførelsen af grundforløbet. Når de unge ved uddannelsesstart tildeles en kontaktlærer, får kontaktlæren samtidig uddannelsesplanerne og kan dermed se, hvilke unge der er deltagere i projektet. Når den unges kontanthjælp stopper pga. SU-udbetaling, registrerer jobcentret den unge i målgruppen Ingen ydelse Den unge har for meget fravær på TEC Når TEC noterer, at den unge har for meget fravær, sender de et brev 1 til den unge med bemærkning om, at fraværet er for højt, og at den unge skal være opmærksom på at nedbringe det. TEC orienterer jobcentret herom ved at sende en mailkopi af brev 1 til kontaktpersonerne i det jobcenter, den unge er tillknyttet. Netværksmøder mellem TEC, jobcentret/uu og den unge Den unges kontaktlærer på TEC har initiativforpligtelsen til at indkalde til netværksmøde, hvis vedkommende vurderer, at den unge har problemer med at følge uddannelsen. Det kan skyldes for meget fravær, manglende engagement og motivation, negativ adfærd mv. Kontaktlæreren tager kontakt til de personer i jobcentret, der er angivet som kontaktpersoner. Jobcentret skal indenfor 24 timer meddele kontaktlæreren, hvilken jobcentermedarbejder, der deltager i netværksmødet. Udgangspunktet er, at det er den jobcentermedarbejder, der har den tætteste relation til den unge. 3 Lars Toftlund Andreasen og Ingolf Sørensen 5

6 Ved netværksmødet deltager kontaktlæreren, den unge og en jobcentermedarbejder. Der skal på baggrund af netværksmødet konkret aftales, hvilken aktør, der gør hvad således, at det er klart for både den unge, TEC og jobcentret, hvad det næste skridt er. Som led i grundforløbets opbygning er der 3 indlagte evalueringer af de unge: Når den unge har gennemført 1-2 ugers undervisning (realkompetencevurdering). Når den unge er halvvejs i grundforløbet og skal til at starte på de sidste 7 ugers specialemodul. Når den unge har 3 uger tilbage af grundforløbet. Kontaktlæreren vil ved de planlagte evalueringer hurtigt blive opmærksom på, hvis der er problemer og udfordringer med den unge. Men vurderer vedkommende, at der mellem disse evalueringer er behov for at afholde et netværksmøde, er det ligeledes kontaktlærerens initiativ og forpligtelse at indkalde jobcentret og den unge til et møde. Netværksmøde 3 uger inden den unge afslutter grundforløbet Der fastlægges ved den unges start på TEC et netværksmøde 3 uger før forventet afslutning på grundforløbet. Viser det sig, at den unge har problemer med at finde en praktikplads gennemføres mødet og hvis den unge har fundet praktikplads aflyses det. Deltagerne på mødet er jobcentermedarbejder fra jobcentret, kontaktlæreren og eventuelt en virksomhedskonsulent fra TEC, samt den unge. Fokus på mødet er at drøfte: Hvordan oplever hhv. den unge og TEC skoleforløbet? Hvad har den unge selv gjort for at finde praktikplads? Hvor ser den unge muligheden for at få hjælp til at finde praktikplads og hvordan skal den hjælp tage sig ud? Hvordan kan hhv. TEC og jobcentret understøtte den unge i at søge praktikplads? Vigtigheden af at tilmelde sig skolepraktikordningen og kunne bestå EMMA-vurderingen. Eventuelle kvoter på skolepraktikken. Hvis den unge ikke finder praktikplads indenfor de næste par måneder, hvilke muligheder står vedkommende overfor? Evt. På baggrund af mødet udarbejdes en søgeplan, hvor ansvar og opgaver konkretiseres. Det beskrives, hvordan den unge søger praktikpladser i de efterfølgende 3 uger. Hvilke virksomheder han kontakter og hvem han melder tilbage til (TEC eller jobcentret). De aftalte opgaver for TEC og jobcentret beskrives ligeledes i søgeplanen. Det er væsentligt, at den unges forpligtelse og initiativ til at søge praktikplads fastholdes på mødet, og at hhv. jobcentret og TEC forholder sig meget realistisk 6

7 til muligheden for, om de kan finde en praktikplads til den unge. Dog er det vigtigt, at den unge får opbakning til praktikpladssøgningen. Samarbejde mellem TEC og jobcentret omkring praktikplads Det konkrete samarbejde mellem TEC og jobcentret ift. at finde praktikpladser består overordnet i at få skabt synergi mellem TECs ekspertise og kendskab til virksomhederne og jobcentrets lokalkendskab samt de redskaber, der kan understøtte virksomhedens interesse for etablering af praktikplads. TEC har et virksomhedsnetværk og ved, hvad det indebærer for virksomhederne at indgå i et praktikpladsforløb. Jobcentret har ligeledes kendskab til virksomheder i lokalområdet og kan derudover gøre brug af ordninger som f.eks. virksomhedspraktik og løntilskud samt mentor som en døråbner ift. etablering af praktikplads. Det er TECs og jobcentrets ansvar i fællesskab at få afstemt mulighederne for samarbejde om at finde interesserede virksomheder. Udslusningsmøde på TEC Kort inden grundforløbet er gennemført, skal eleverne møde til et udslusningsmøde, hvor TEC informerer om den kommende praktikpladssøgningsperiode (karensperiode). På mødet gennemgås ligeledes optagelseskravene til skolepraktik. Der er mødepligt til mødet og eleverne skal udfylde en blanket 2, som er en erklæring om, at de har været på udslusningsmødet og fået information om skolepraktikordningen. Ved at udfylde blanketten, søger de samtidig om at komme til samtale på skolepraktikordningen, hvis det ikke lykkes dem at finde en praktikplads selv. Samtalen til skolepraktikordningen ligger efter den to-tre måneder lange karensperiode. Det er afgørende, at de unge udfylder blanket 2 om skolepraktikken, for at komme i betragtning til at starte på ordningen. Hvis de ikke udfylder blanketten til udslusningsmødet, har de ikke mulighed for at starte på skolepraktikken. Til trods for mødepligt til udslusningsmødet og information om vigtigheden af at udfylde blanket 2, er der en del unge, der enten ikke kommer til mødet eller ikke får udfyldt blanket 2. Mange af disse unge forventes ligeledes at være en del af målgruppen i projektet. Besked fra TEC, hvis den unge ikke udfylder blanket 2 om skolepraktikordningen Skolepraktikadministrationen på TEC giver jobcentrene besked, hvis en ung ikke har udfyldt blanketten og dermed kun har mulighed for at gå videre på hovedforløbet, hvis han selv finder en praktikplads. Jobcentret kan understøtte den unge i karensperioden, så vedkommende kan EMMA-godkendes 7

8 En række unge formår ikke at søge de nødvendige praktikpladser i søgeperioden og vil ved samtale til skolepraktikken ikke kunne opfylde den såkaldte EMMA-vurdering. Vurderingen står for, at den unge er: Egnet Mobil faglig Mobil geografisk Aktiv søgende Vurderer jobcentret, at den enkelte unge vil have svært ved at få søgt (nok) praktikpladser, kan de i denne periode støtte den unge i praktikpladssøgningen. Jobcentret kan eventuelt afsøge mulighederne for at finde virksomheder i lokalområdet, som kunne være interesseret i at etablere en praktikplads. Det vil være op til de enkelte jobcentre og det aktuelle ressourcepres/råderum, hvorvidt jobcentret kan hjælpe den unge til både at søge praktikpladser, og eventuelt også at finde og etablere en konkret praktikplads. Det er muligt for den unge i karensperioden at tage og opnå dobbeltkompetence indenfor det område, han har opnået grundforløbsbeviset. Det kan øge muligheden for dels at finde praktikplads og lige så vigtigt at højne muligheden for at opnå skolepraktik 4. TEC har ikke mulighed for at indgå i et samarbejde med jobcentret om at finde praktikpladser i denne periode. Samtale til skolepraktikordning Skolepraktikadministrationen på TEC giver besked til jobcentret, såfremt den unge ikke er optaget på skolepraktikordningen. Der udfyldes samtidig en blanket 3, som beskriver årsagen til, at den unge ikke er optaget på skolepraktikordningen. Blanket 3 sendes til jobcentret. På baggrund af besked fra TEC, videreinformerer jobcentret UU herom. Jobcentret videresender ligeledes blanket 3 til UU, når den modtages fra TEC. Den unge står med grundforløbsbevis, men ingen praktikplads eller skolepraktik Søger den unge kontanthjælp igen tager jobcentret udgangspunkt i den indsats, der tidligere har været iværksæt i tilrettelæggelsen af, hvad de næste skridt i forhold til den unge skal være. Fokus er stadig på enten at finde praktikplads eller at starte i uddannelse eventuelt et andet grundforløb. Henvender den unge sig ikke i jobcentret igen efter afsluttet grundforløb på TEC, har jobcentret en forpligtelse til at tage kontakt til den unge med henblik på at afdække, hvad den unge foretager sig. Dette registreres ligeledes på sagen således, at der er mulighed for at se, hvilken retning de enkelte unge bevæger sig. 4 Vær opmærksom på, at der til en række uddannelser er få skolepraktikpladser til mange ansøgere. Eksempelvis som automekaniker. 8

9 Bilag A Hvem er de unge, der skal med i projektet? Målgruppen for projektet er unge mænd mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse. De er indplaceret i enten matchgruppe 1 eller matchgruppe 2 og befinder sig mere konkret i gråzonen mellem matchgruppe 1 og 2. Dvs. i den lavere ende af match 1 og i den bedre ende af match 2. Interesse i retning af, hvad TEC Hvidovre, kan tilbyde De unge mænd skal have en vis interesse for de uddannelser, som TEC Hvidovre, udbyder. Derfor vil en ung, med udtalt ønske eller interesser, som ikke er sammenfaldende med, hvad TEC Hvidovre kan tilbyde, ikke være relevant i projektet. Er den unge generelt i tvivl om, hvad han vil, og hvad der interesserer ham, vil vedkommende være relevant som projektdeltager også selvom han ender med ikke at tilmelde sig et grundforløb på TEC. Det skal ikke ses som manglende succes for projektet, hvis de unge ikke tilmelder sig TEC. Det vigtigste er at få de unge videre på en uddannelse, som de er motiveret for at gennemføre. Fagligt niveau De unge i projektet vurderes at kunne gennemføre uddannelse, men med behov for en vis grad af hjælp eller støtte undervejs. De har i udgangspunktet de faglige og sociale kompetencer for at gennemføre, men deres grundskoletid kan også være præget af nederlag, specialskole, mange skoleskift og deraf et dårligt fagligt niveau. De kan have karakteristika som eksempelvis: Tidligere afbrudte uddannelsesforløb eller manglende praktikplads. Kan have svært ved at holde fokus og fastholde motivationen for at gennemføre. Kan godt have lettere psykiske og fysiske barrierer. Dårlige erfaringer med skolegang. 9

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Hvidovre Jobcenter 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i

Læs mere

Ansøgningsprocedure 7. november 2012

Ansøgningsprocedure 7. november 2012 Ansøgningsprocedure 7. november 2012 2 Hvem kan søge? Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelser (herefter betegnet erhvervsskoler) kan ansøge om midler fra puljen. Det

Læs mere

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Samarbejdsprojekt mellem jobcentrene i Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, UU Center syd, og uddannelsesinstitutionerne: TEC, Cph West, Sosu C 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Mobilt sundhedstilbud til aktivander i Svendborg Kommune Projektperiode

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Eksempel på uddannelsesplan 1

Eksempel på uddannelsesplan 1 Eksempel på uddannelsesplan 1 Uddannelsesplan Brobygning til uddannelse For unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesplanen har til formål at understøtte uddannelsessigtet

Læs mere

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Læring fra 7 projekter i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse igangsat af Beskæftigelsesregion

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Hvis nej, hvor er du statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune:

Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Hvis nej, hvor er du statsborger? Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT (TRIN 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger?

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS)

DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) DREJEBOG FOR FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER (FKO) PÅ BØRNEOMRÅDET (ICS) Arbejdet med borgerens individuelle plan i Bosted Version 1.0 16. august 2015 1 1.0 Indledning FKO er et dokumentationsredskab til

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 1: FremKom

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre. Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Inspirationspapir om visitation til virksomhedscentre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Januar 2010 1 Visitation til virksomhedscentre En af de største

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune.

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Exnersgade 33. 6700 Esbjerg NOTAT Dato 25. april 2016 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Indledning

Læs mere

FFD har nu modtaget svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) vedr. fortolkning af Betalingsloven. Dette brev vedlægges.

FFD har nu modtaget svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) vedr. fortolkning af Betalingsloven. Dette brev vedlægges. Til folkehøjskolerne 18. marts 2012 FFD har nu modtaget svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) vedr. fortolkning af Betalingsloven. Dette brev vedlægges. Af besvarelsen fremgår, at den unge

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer.

4. Samtalen med familien 4.1 Visitation Visitationssamtalen med familien skal gerne forløbe som den plejer. 1. Centrale præmisser for effektstudiet Dette studie kan kun gennemføres med jeres opbakning. I er et yderst vigtigt led i studiet, da det jo er jer, der skal formidle studiets præmisser til familien.

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

for psykisk sårbare borgere

for psykisk sårbare borgere Inspirationskatalog December 2013 Inspiration til organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Ungeenheden Ringsted 2011 Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Aktører Ungeenheden i Ringsted, og flere samarbejdsparter end der var kasser til blandt andet børneområdet, det voksensociale

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering

Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering Se dette nyhedsbrev i en browser Resultater fra HKI s hjerneskaderehabilitering Efter to års arbejde inden for hjerneskaderehabilitering og knap 70 gennemførte forløb for borgere med erhvervet hjerneskade

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø. Fremtidsklassen. Overordnede informationer Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Unge-Indsatsen Fremtidsklassen. Dato for bevilling :

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Ungeledighed i Herning Kommune Dette notat belyser; 1. fakta om unge ledige i Herning kommune og den relative udvikling 2. den eksisterende indsats for unge ledige

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere