Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr Sags nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141"

Transkript

1 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr Sags nr

2 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5 Velfærd et fælles ansvar... 5 Rummelighed... 5 Gensidighed... 5 Værdighed... 5 FOKUSOMRÅDE 1: Nordfyn en samskabende kommune... 6 En velfærdspolitik i balance... 6 Vi udfordrer vores vanetænkning... 6 Understøtte medborgerskab og medansvar... 6 FOKUSOMRÅDE 2: En værdig alderdom... 7 Længst muligt selv... 7 Ret til selvbestemmelse... 7 Nordfyns Kommune tager kampen op mod ensomhed... 7 IT og mobilitet må ikke hindre aktiv deltagelse... 7 FOKUSOMRÅDE 3: Et værdigt liv med funktionsnedsættelse... 8 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering... 8 Længst muligt selv... 8 Ret til selvbestemmelse... 8 Et personale med indsigt... 8 FOKUSOMRÅDE 4: Kvalitetsrig kommunal service... 9 Høj faglighed... 9 Service af høj kvalitet... 9 FOKUSOMRÅDE 5: Respektfuld og ligeværdig dialog Dialog med den gode tone i fokus Nærværende og lyttende medarbejdere Velfærdspolitik

3 FORORD På Nordfyn vil vi det gode og aktive voksen og ældreliv. Det vil vi arbejde henimod med udgangspunkt i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Rehabilitering i samarbejde med borgeren. Målet er at borgeren oplever det gode og aktive liv, hvor man har mulighed for at leve det liv, man ønsker og samtidig er i stand til at klare sig i dagligdagen. Politikken sætter kursen for velfærden på voksen og ældreområdet og er samtidig en del af kommunens overordnede Vision Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen. Nordfyns Kommunes Vision 2021 handler om at skabe sundhed, sammenhæng og samskabelse med og for borgerne. Derfor stiller Nordfyns Kommune skarpt på at skabe aktiviteter, som styrker sammenhængskraften for den enkelte borger, til det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidig er der i visionen et ønske om, at Nordfyns Kommune udvikler de allerbedste rammer for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn. Der er dog individuelt, hvorledes man ønsker det sunde og aktive liv, hvorfor borgerinddragelse og medbestemmelse er i centrum. Politikken er derfor skabt sammen med mange interessenter. Denne involvering tog sit afsæt på et borgermøde den 28. januar 2016 i Tingstedet på Søndersø Rådhus. I den forbindelse skal der lyde en tak til alle interessenter samt medarbejdere, der deltog på temadagen og brugte tid og ressourcer på - sammen med kommunens politikere - at formulere en række fokusområder for den nye overordnede Velfærdspolitik for voksen og ældreområdet. Anja Lund Formand for Social- og Sundhedsudvalget 2 Velfærdspolitik

4 INDLEDNING Nordfyns Kommune ønsker en bæredygtig Velfærdspolitik, som skaber udfoldelsesmuligheder for den enkelte og sikrer tryghed og værdighed gennem livet. Ligesom resten af Danmark, står Nordfyns Kommune overfor en række tendenser, der i fremtiden vil udfordre vores velfærdsmodel. Øget globalisering, demografisk udvikling, øget individualisering og en øget efterspørgsel efter velfærdstilbud fra det offentlige er alle tendenser, der sætter vores velfærdsmodel under pres. Disse tendenser betyder, at vi i Nordfyns Kommune vil skabe en Velfærdspolitik, hvor alle har et fælles ansvar for at skabe gode og trygge liv for hinanden og i særdeleshed for de svagere befolkningsgrupper i Nordfyns Kommune. Velfærd omhandler dels kommunale serviceydelser og dels om samspilet mellem mennesker. Denne Velfærdspolitik er formet på baggrund af disse to grene af velfærden, og forholder sig til, hvad vi som kommune og som civilsamfund kan gøre, for i fællesskab at skabe gode og trygge rammer, som tilgodeser de forskellige behov vi løbende har gennem voksenlivet og i alderdommen. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering udgør den centrale tilgang i Nordfyns Kommunes ønske om at støtte borgeren. Støtten gives med respekt for den enkeltes værdighed og særlige livsvilkår, hvorfor kommunen møder borgeren med en individuel og helhedsorienteret indsats. I samskabelsens ånd er denne Velfærdspolitik skabt i samarbejde med borgere, interesseorganisationer, medarbejderrepræsentanter, politiske og administrative beslutningstagere, som i en spændende udviklingsproces har leveret input, holdninger, ideer og retninger til den samlede politik. 3 Velfærdspolitik

5 EN POLITIK BLIVER TIL Vision og fokusområder Nordfyns Kommunes vision for 2021 er at skabe sundhed, sammenhæng og samskabelse med og for borgerne. Derfor stiller Nordfyns Kommune skarpt på at skabe aktiviteter, som styrker sammenhængskraften for den enkelte borger, til det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidig er der i visionen et ønske om, at kommunen udvikler de allerbedste rammer for at leve et sundt og aktivt liv på Nordfyn. Det er dog individuelt, hvorledes man anskuer det sunde og aktive liv, hvorfor borgerinddragelse og medbestemmelse er i centrum. Nordfyns Kommune ønsker, med afsæt i vision 2021, at denne Velfærdspolitik skal angive retningen mod det velfærdssamfund, som i fremtiden vil præge livet for alle voksne og ældre borgere i Nordfyns Kommune. Velfærdspolitikken er bygget op om fem følgende fokusområder: Nordfyn en samskabende kommune En værdig alderdom Et værdigt liv med funktionsnedsættelse Kvalitetsrig service Respektfuld og ligeværdig dialog 4 Velfærdspolitik

6 VÆRDIER Velfærdspolitikken arbejder med udgangspunkt i følgende værdier: Velfærd et fælles ansvar Nordfyn Kommunes velfærdspolitik bygger på det grundlæggende princip, at vi skal tage medansvar for eget og andres liv. Det er en vigtig forudsætning for at opnå velfærdspolitikkens målsætninger, at alle løfter i flok, og at der skabes sammenhængskraft mellem det civile liv og kommunale ydelser. Alle har værdi Nordfyns Kommune mener at alle borgere har værdi og ressourcer, som det handler om at sætte i spil. Nordfyns Kommune ser borgeren ud fra en mulighedstænkning og som den vigtigste samarbejdspartner. Selv om man har brug for hjælp er målet at kunne klare sig selv igen. Rummelighed Nordfyn er en kommune, hvor der er plads til alle. Vi ser forskellighed som en styrke, og vi tilgår alle mennesker med respekt, og vi vægter i særlig grad rummelighed overfor dem, som er anderledes end os selv. Gensidighed Gensidighed udgør en hjørnesten I Nordfyns Kommunes velfærdspolitik. I Nordfyns Kommune har vi alle et gensidigt ansvar for at skabe gode og indholdsrige liv for os selv og hinanden og vi stiller gensidige kærlige krav til hinanden. På Nordfyn vægter vi en sund kommunikationskultur, som bygger på gensidig tillid og respekt. Værdighed Værdighed er et nøgleord i Nordfyn Kommunes velfærdspolitik. Som kommune arbejder vi på at skabe indsatser, som har fokus på at bevare borgerenes værdighed uanset alder, livshistorie, funktionsnedsættelse eller situation. 5 Velfærdspolitik

7 FOKUSOMRÅDE 1: Nordfyn en samskabende kommune En velfærdspolitik i balance På Nordfyn skabes velfærd sammen med borgerne ikke for borgerne. Det betyder, at Velfærdspolitikken i Nordfyns Kommune skal være præget af sammenhængskraft og en sund balance mellem det civile liv og service fra Nordfyns Kommune. Derfor prioriterer Nordfyns Kommune, at skabe rammer, som understøtter samskabelse og samarbejdet. I fællesskab med borgere, kommunen, interesseorganisationer, foreninger og erhvervslivet skaber vi sammen fremtidens velfærd. Vi vil understøtte en proces, hvor alle parter er med fra start til slut, og hvor alle bidrager med de ressourcer, som de har mulighed for. Vi udfordrer vores vanetænkning I Nordfyns Kommune tør vi udfordre vores vanetænkning omkring velværdsydelser. Det betyder, at borgere og medarbejdere i Nordfyns Kommune i højere grad vender blikket indad og er nysgerrige på, hvordan vi selv kan bidrage til at skabe et godt liv for os selv og for andre. Understøtte medborgerskab og medansvar Nordfyns Kommune skal vi understøtte et aktivt medborgerskab og opfordre til at tage ansvar for eget liv. Vi skal udfordre vores indstilling ved at stille kærlige krav til hinanden og vores samarbejde, og vi skal opfordre til, at man som medborger i Nordfyns Kommune bidrager med det man kan Ved at stille kærlige krav til hinanden og vores samarbejde udviser vi hinanden tillid og anderkendelse. 6 Velfærdspolitik

8 I Nordfyns Kommune vægtes det, at alle kommunens borgere oplever et værdigt liv. Når vi føler os værdsat og anerkendt, vokser vi som mennesker. Oplever vi tillid, tager vi ansvar og får mere energi, og med det følger mere livskvalitet. Det skaber en følelse af selvværd og ligeværd, som er en fundamental følelse af værdighed, samt en fundamental del af Nordfyns Kommunes arbejde i mødet og samarbejdet med borgeren. FOKUSOMRÅDE 2: En værdig alderdom Længst muligt selv At opretholde sin selvstændighed er en betydelig del af et værdigt liv og giver livskvalitet for borgeren, hvorfor Nordfyns Kommune understøtter princippet længst muligt selv. Derfor har kommunen fokus på fortsat at udvikle ældre borgeres funktionsevne ved at understøtte hjælp til selvhjælp. Dette gøres på en værdig måde i samarbejde med borgeren via en ligeværdig dialog, der altid tager udgangspunkt i den enkelte borgeres behov og ressourcer. Ret til selvbestemmelse I Nordfyns Kommune har alle ret til at træffe egne valg for deres liv og dagligdag, hvorfor kommunen ønsker at understøtte borgerens selvbestemmelse. Hvor der af forskellige årsager ikke er mulighed for selvbestemmelse, enten pga. demens eller andre funktionsnedsættelser, ønsker Nordfyns Kommune at skabe rum for pårørendes medbestemmelse. Kommunen vægter ret til selvbestemmelse også når livet rinder ud. Derfor respekterer og understøtter vi borgerens valg i livets sidste stunder. I Nordfyns Kommune arbejdes der for, at ingen borgere uønsket skal dø alene eller i svære smerter, og der sikres en værdig død gennem vågehjælp og lindrende behandling. Nordfyns Kommune tager kampen op mod ensomhed I Nordfyns Kommune er målet at borgerne lever det ønskede aktive, sociale liv. Derfor vil vi understøtte dette i så vid udstrækning som muligt. Det betyder, at både kommunalt regi og civilsamfundet, støtter og yder hjælp til at opretholde borgerens mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, så sociale relationer bevares. IT og mobilitet må ikke hindre aktiv deltagelse For at undgå, at ældre borgere oplever, at deres muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet forringes enten på grund af IT relaterede eller mobilitetsmæssige udfordringer, understøtter Nordfyns Kommune og civilsamfundet initiativer og netværk, som udvikler ældres IT kompetencer og forbedrer borgerens muligheder for at komme til og fra aktiviteter og tilbud. 7 Velfærdspolitik

9 FOKUSOMRÅDE 3: Et værdigt liv med funktionsnedsættelse I Nordfyns Kommune understøtter personalet alle voksne til at genvinde deres selvhjulpenhed, selvstændighed og værdighed. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at yde støtte til at fastholde borgernes livskvalitet, også i et liv præget af fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering I Nordfyns Kommune respekterer vi borgerens ret til selv at definere det gode liv. Kommunen vil derfor imødekomme borgernes individualitet og vil yde en service af højt fagligt niveau, hvor borgeren oplever at være i centrum i skabelsen af sit eget gode liv. I det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde vil vi i samskabelse med borgeren og pårørende udarbejde et forløb efter borgerens behov, ønsker og ressourcer. Der vil sikres en gennemsigtighed, således at borgeren oplever den røde tråd i sit forløb, samt at borgeren med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse får en effektiv behandling, som er til gavn for vedkommende. Længst muligt selv At opretholde sin selvstændighed er en betydelig del af et værdigt liv og giver livskvalitet for borgeren, hvorfor Nordfyns Kommune understøtter princippet længst muligt selv. Derfor har kommunen fokus på fortsat at opretholde borgeres funktionsevne ved at understøtte hjælp til selvhjælp. Dette gøres på en værdig måde i samarbejde med borgeren igennem en ligeværdig dialog, der altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. Ydermere ønskes det at understøtte borgeren med funktionsnedsættelse i at skabe et selvstændigt liv gennem fastholdelse til det ordinære arbejdsmarked. Ret til selvbestemmelse I Nordfyns Kommune har alle ret til at træffe egne valg for deres liv og dagligdag, hvorfor kommunen ønsker at understøtte borgerens selvbestemmelse. Hvor der er forskellige problemstillinger ift. selvbestemmelse pga. givne funktionsnedsættelser mv., ønsker Nordfyns Kommune at skabe rum for pårørendes medinddragelse. Et personale med indsigt Nordfyns Kommune vil sikre at informationer og oplysninger er tilgængelige for alle borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, og at der ydes den optimale rådgivning, støtte, hjælp og vejledning til borgeren med fysisk/psykisk funktionsevne og deres pårørende. Vi vil sikre, at personalet har en bred indsigt i tilbudsviften, så vi er stand til at henvise til de tilbud, som matcher borgerens behov. En bred indsigt omhandler indblik i kommunale tilbud og ydelser, såvel som de tilbud og aktiviteter, der findes i foreningsmæssig regi. 8 Velfærdspolitik

10 FOKUSOMRÅDE 4: Kvalitetsrig kommunal service Nordfyns Kommune er ambitiøs og sigter målrettet mod at yde den bedste arbejdsindsats og udføre service af høj kvalitet hver dag. Ordentlighed er et af kommunens værdisæt. Vi arbejder proaktivt for at finde den bedste måde at imødekomme borgerens ønsker og behov, både fagligt og med service af høj kvalitet. Høj faglighed Faglig stolthed præger og vægtes højt af medarbejderne i Nordfyns Kommune. Derfor står vi inde for vores arbejde, og vægter sammenhæng mellem vores handlinger, vores værdier og vores metoder. Nordfyns Kommune sætter en ære i at tilbyde borgerne et personale som er kompetent på et fagligt og et menneskeligt plan. Det betyder, at vi begrunder alle beslutninger individuelt, og med udgangspunkt i borgerens individuelle situation og behov, bestræber vi os på at iværksætte den rigtige tværfaglige indsats fra start, så vi skaber gode og holdbare løsninger. Service af høj kvalitet For at sikre den enkelte borger en god kvalitet, skal indsatsen bære præg af respekt, medmenneskelighed, fleksibilitet og gives med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. I Nordfyns Kommune anser vi det som et mål, at borgeren oplever sig set, hørt og forstået. Her indgår selvbestemmelse og livskvalitet i høj grad, som en del af kvaliteten i de kommunale ydelser. Dette stiller krav til, at kommunen er fleksibel i sine tilbud og tager individuelle hensyn for at skabe sammenhæng mellem borgerens ønsker og ressourcer og gældende rammer. Service af høj kvalitet indebærer, at Nordfyns Kommune prioriterer kontinuitet i indsatser og ydelser. Samtidig ønsker Nordfyns Kommune også at understøtte fleksibilitet og rummelighed i forhold til visiterede ydelser, hvis borgeren udtrykker behov herom og ønsket kan imødekommes inden for de vedtagne rammer. I bestræbelsen på at indfri kommunens gældende værdier om ordenlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed, vil kommunen, i samarbejde med borgeren, pårørende og personale på tværs, skabe og gøre den helhedsorienteret indsats synlig for de gældende parter. Den helhedsorienterede indsats har betydning for en kvalitetsrig service, hvor borgeren oplever en omhyggelig overlevering, sammenhæng og høj tværfaglighed, således at vedkommende til alle tider har indsigt og mulighed for medbestemmelse i egen sag. 9 Velfærdspolitik

11 FOKUSOMRÅDE 5: Respektfuld og ligeværdig dialog Dialog med den gode tone i fokus Nordfyns Kommune skal være en kommune, hvor kommunikation er præget af ordentlighed, venlighed, åbenhed, respekt og ligeværdighed. Som kommune skal vi understøtte kommunikationen ved at opfordre til en dialog mellem mennesker, hvor modparten skal føle sig hørt, set, forstået og anerkendt. Derfor taler personalet i Nordfyns Kommune med borgeren ikke til og om borgeren. Vi har fokus på inddragelse og medbestemmelse i dialogen med borgerne, hvorfor vores tilgang til borgerne bygger på at se mennesket foran os. Den respektfulde og ligeværdige dialog skal kendetegne Nordfyns Kommune. Det betyder, at vi skal tilgå vores medmennesker borgere, kolleger, ledere og medarbejdere med udgangspunkt i at Vi skal behandle andre mennesker, som vi selv ønsker at blive behandlet. Nærværende og lyttende medarbejdere I Nordfyns Kommune er vi stolte af vores medarbejdere, da de er nærværende, venlige, lyttende og lydhøre over for borgerne. I Nordfyns Kommune behandler vi alle lige og alligevel forskelligt. Det betyder, at alle bliver behandlet ligeværdigt, med udgangspunkt i borgerens individuelle situation og behov. Godkendt den 28. april 2016 i Kommunalbestyrelsesmøde. 10 Velfærdspolitik

Værdighedspolitik. Bilag til Velfærdspolitikken på Voksen og ældreområdet - 2016

Værdighedspolitik. Bilag til Velfærdspolitikken på Voksen og ældreområdet - 2016 Værdighedspolitik Bilag til Velfærdspolitikken på Voksen og ældreområdet - 2016 Revideret den 23.2.2016 Dokument nr. 480-2016-140850 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold Baggrund... 2 Indledning... 3 Tema...

Læs mere

Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse

Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse Bilag til Fokusområde 3 i Velfærdspolitikken Forfatter: Birgitte Lindegaard Nielsen Revideret den 11. September 2017 Dokument nr. 480-2016-303699

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Værdighedspolitik 2018

Værdighedspolitik 2018 Værdighedspolitik 2018 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Skrives af formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A), når politikken er endelig godkendt. Indledning Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Vision for Center for Sundhed i Holstebro:

Vision for Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed skal præges af nytænkning og mønsterbrydning for at forbedre sammenhænge i forløb for alle. Med Center for Sundhed vil Region Midtjylland, Holstebro Kommune

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Medarbejder i daghjem, Assens Kommune Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere