Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 15. juni 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:30 Gitte Krogh, Formand (V) Hanne Christensen Villy L. Thomsen Per Dissing Nielsen Ole Andersen Bodil Thomsen

2 Jens Stokholm Olsen Elly Henriksen Lisbeth Fruensgaard

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden Bemærkninger til referat Status - Projekt klar til uddannelse Forslag til revideret forretningsorden for Valg af næstformænd Udpegning af repræsentanter for lokale foreninger til Beskæftigelsesregionens bemærkninger til resultatrevisionen for Beskæftigelsesplan udkast s virksomhedsrettede plan Strategi for introduktion af nye medlemmer i Retningslinier for s virksomhedspris Evaluering af projekt for ledige og sygemeldte med let til moderat depression og/eller stress Projektkoordinator for Ansøgning Vrå højskole vedrørende projekt udslusning Status Økonomi Statistik Orientering Eventuelt Punkter til næste møde

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Godkendelse af dagsorden G01/dwjckbo 09/24362 Åben sag Godkendelse af dagsorden for møde i den 15. juni Jobcentret foreslår, at dagsorden for møde den 15. juni 2010 godkendes. Godkendt.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Bemærkninger til referat G01/dwjckbo 09/24361 Åben sag Bemærkninger til referat fra møde i den 6. april Ingen bemærkninger.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Status - Projekt klar til uddannelse P20/dwjckbo 10/11378 Åben sag Resumé: bevilligede i møde den 18. februar 2010 midler til projekt Klar til uddannelse. besluttede i forbindelse med bevillingen at få løbende status på projektet. skal tage status til efterretning. Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet status pr. 21. maj Projektmedarbejder på projekt Klar til uddannelse, deltager under punktets behandling. Formål med projektet Projektet tager sigte på at motivere unge uden uddannelse samt kvalificere uddannelsesvalget, så den unge inden uddannelsesstart: Har kendskab til uddannelses mulighederne. Ved hvad der kræves. Har et perspektiv i forhold til fremtidige jobmuligheder. Har fået individuel støtte til egne personlige og sociale barrierer for at kunne starte en uddannelse. Målgruppe Ledige unge år (kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-2) samt forsikrede ledige under 25 år med uddannelsespålæg, som vurderes at have behov for afklaring af uddannelsesvalg og personlige samt sociale kompetencer. Det forventes at mellem unge deltager i projektet i projektperioden. Opstart af projektet Projektet var planlagt opstart pr. 15. april 2010, men kom først i gang 11. maj 2010 på grund af, at projektmedarbejderen blev ansat senere end beskrevet i projektansøgningen. Projektmedarbejderen har i overensstemmelse med indholdet i projektansøgningen brugt de første uger til at detailudvikle på indholdet i projektet samt at få alle snitflader til samarbejdspartnere internt på jobcentret på plads. Status Der har vist sig udfordringer med at finde deltagere fra målgruppen match 1-2. Udfordringerne skal ses i relation til overgangen til ny matchmodel, og bliver pt. håndteret på lederniveau. Projektet blev igangsat den 11. maj 2010 og har pt. to deltagere. Begge er kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 1. Indhold Deltagerne har bla. gennemgået følgende elementer:

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Baggrund/erfaringer: Med afsæt i deltagernes hidtidige erfaringer fra uddannelse og arbejdsmarked er der arbejdet på at kvalificere erfaringerne, synliggøre kompetencerne og finde ud af, hvordan deltagerne kan bruge dem i et fremadrettet perspektiv. 2. Fremtidsplaner: Der er arbejdet med forskellige internetredskaber (bla. JobSpor ( og Uddannelsesguiden ( med henblik på at skabe grundlag for deltagernes uddannelsesvalg. Metodeudvikling På indholdssiden udvikles der pt. på en struktur for differentieret undervisning/indhold. Dette er relevant, fordi der dels er tale om løbende optag og dels til hver en tid vil være tale om deltagere med forskellige behov og forudsætninger. Formålet er at sikre, at deltagerne oplever indholdet som personligt relevant og motiverende. Jobcentret foreslår, at tager status til efterretning. Projektmedarbejder orienterede om projektet. Pt. er der 7 unge i gang i projektet. tog status til efterretning. Bilag: Projektbeskrivelse Klar til uddannelse

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Forslag til revideret forretningsorden for Resumé: A30/dwjckbo 10/6840 Åben sag Jobcentret fremsender forslag til revideret forretningsorden for til godkendelse. behandlede i møde den 6. april 2010 udkast til revideret forretningsorden for. havde ændringer til 7, således det tilføjes at formand og de 2 næstformænd fastsætter dagsorden i fællesskab". Jobcentret fremsender på den baggrund nyt forslag til revideret forretningsorden for. Jobcentret foreslår, at godkender forslag til revideret forretningsorden. Godkendt. Bilag: Revideret forretningsorden for

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Valg af næstformænd A30/dwjckbo 10/11722 Åben sag Resumé: I henhold til forretningsordenen skal udvælges to næstformænd til. skal vælge næstformænd. Af den reviderede forretningsorden for fremgår af 4, stk 6 at: "Næstformandskabet i rådet består af to næstformænd med én repræsentant fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside. Valg af næstformandskab foretages af og funktionsperioden er 4 år". Fungerende næstformænd er pt. Ole Andersen (LO) og Jens Stokholm ( DA) Jobcentret foreslår, at vælger næstformænd. Ole Andersen (LO) og Jens Stokholm (DA) blev valgt til næstformænd.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Udpegning af repræsentanter for lokale foreninger til G01/dwjckbo 09/34625 Åben sag Resumé: Der skal udpeges repræsentanter fra relevante lokale foreninger til. skal beslutte, hvilke lokale foreninger. der ønskes repræsenteret. Af s forretningsordenen 4 fremgår, at består af op til 2 repræsentanter fra relevante lokale foreninger efter fælles indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet. Tidligere har A-kassernes Samvirke og Landbo Nord været repræsenteret. Jobcentret foreslår, at beslutter hvilke lokale foreninger, der ønskes repræsenteret. besluttede at kontakte Brønderslev Erhvervsråd samt A-kassernes Samvirke med henblik på repræsentation i.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Beskæftigelsesregionens bemærkninger til resultatrevisionen for 2009 Resumé: K07/dwjctk 10/7445 Åben sag /BE Resultatrevisionen viser en opgørelse over jobcentrets resultater i det forgangne år, sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen. behandlede resultatrevisionen for 2009 på møde den 6. april Beskæftigelsesregione Nordjylland har nu fremsendt bemærkninger til Brønderslev Kommunes resultatrevision. skal tage bemærkningerne til orientering. Af bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Nordjylland fremgår det at: Resultatrevisionen har fokus på de opnåede resultater på ministerens 3 udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2009, udviklingen i bestanden af personer på offentlig forsørgelse, indsatsen ved aktiveringsgrad og rettidighed samt jobcentrets besparelsespotentiale. Der i analyserne er særlig fokus på udfordringerne på beskæftigelsesområdet samt jobcentrets fremadrettet strategi på områderne. Resultatrevisionens konklusioner med de 3 væsentligste udfordringer opsummeres i et afsnit, hvilket kan give et godt udgangspunkt for drøftelserne omkring Beskæftigelsesplan De 3 væsentligste udfordringer er: Stigning i antallet af forsikrede ledige, stigning i antallet af langvarige sygedagpengeforløb og stigning i ungdomsledigheden. Jobcentret foreslår, at tager Beskæftigelsesregionens bemærkninger til orientering. Taget til orientering. Bilag: Beskæftigelsesregionens bemærkninger til resultatrevision 2009

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Beskæftigelsesplan udkast Resumé: P16/dwjctk 10/6637 Åben sag BE Beskæftigelsesministeren fremsætter hvert år rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. Brønderslev Kommune skal udarbejde en Beskæftigelsesplan for den fremtidige beskæftigelsesindsats ud fra de rammer og mål, som beskæftigelsesministeren fremsætter. Jobcenter Brønderslev har afholdt fællesmøde med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget, hvor ministermålene blev drøftet. skal drøfte udkast til Beskæftigelsesplan 2011 og afgive bemærkninger. Der blev i 2009 udarbejdet en aktiveringsstrategi for beskæftigelsesområdet. Aktiveringsstrategien vil sammen med beskæftigelsesplanen udgøre en rettesnor for indsatsen i Af aktiveringsstrategien fremgår, at Brønderslev Kommunes aktiveringspolitik har ét overordnet og primært mål, som er, at den enkelte borger, så hurtigt som muligt, opnår ordinær beskæftigelse. Vejen og midlerne til at nå dertil kan variere, men målet for indsatsen er altid ordinær beskæftigelse. Med udgangspunkt i aktiveringsstrategien er visionen for indsatsen i 2011: Gennem en tidlig og kontinuerlig indsats skal alle borgere, der er i kontakt med Jobcentret hjælpes til selvforsørgelse. Aktivering skal være rettet mod arbejdsmarkedets behov, men samtidig være individuel og meningsfuld for den enkelte borger. Unge skal så vidt muligt i uddannelse. Enkle og sammenlignelige mål Erfaringerne fra arbejdet med tidligere beskæftigelsesplaner har vist vigtigheden i at formulere enkle mål, som kan følges op løbende. Målene for Beskæftigelsesplan 2011 er derfor karakteriseret ved: At målene er enkle og gennemskuelige. At der er tydelig sammenhæng mellem de kommunale budgetter og de resultatmål, der er formuleret At der er en tydelig sammenhæng mellem den virksomhedsrettede indsats og ministerens mål At de sammenlignelige Jobcentre benyttes som referenceramme og målestok for udviklingen i Brønderslev Kommune. Jobcentret har i år valgt at lægge den virksomhedsrettede indsats ind under hvert af ministermålene, for at skabe en bedre sammenhæng i indsatsen. Det er vigtigt at understrege, at de resultatmål der er foreslået, vil blive korrigeret i forhold til de endelige budgetmål for 2011.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side 412 Mål for Beskæftigelsesplan 2011 Målene i Beskæftigelsesplan 2011 tager afsæt i de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer samt i ministerens mål. Der er for 2011 en god sammenhæng mellem ministerens mål og de lokale udfordringer. Målene for 2011 er at Jobcentrene skal sikre: 1. At antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. At antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. At antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. At antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2011 og afgiver bemærkninger. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2010: Udvalget havde følgende bemærkninger til 1. udkast af Beskæftigelsesplanen: Lokale udfordringer tydeliggøres. Aktuel status og aktiveringsgrad revurderes ved budgetvedtagelsen. drøftede 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2011 og havde følgende bemærkninger: ønsker beskrivelse af jobrotation og voksen lærlinge indgår i planen. Yderligere ønsker at få opfølgning på målene i planen. Bilag: Beskæftigelsesplan udkast

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side s virksomhedsrettede plan 2011 Resumé: P22/dwjctk 08/13353 Åben sag I beskæftigelsesplanen skal indgå Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for lokale virksomhedsrettede initiativer jvf. 47, stk. 4 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. skal drøfte opbygning af og fokuspunkter for den virksomhedsrettede plan for De Lokale Beskæftigelsesråd skal hvert år udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Initiativerne skal ligge indenfor de overordnede rammer for jobcentrets beskæftigelsesplan og indenfor beskæftigelsesministerens udmeldte mål for bevillingen. Overordnede rammer for -midler: 1. Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud. 2. Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Ministermål I relation til beskæftigelsesplan for 2011 har ministeren udmeldt følgende indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Indsatsområde Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Indsatsområde Styrket indsats for af få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Mål:

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side 414 Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Indsatsområde Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter opbygning af og fokuspunkter for den virksomhedsrettede plan for ønskede følgende fokusområder i planen: Ungeområdet. Sygedagpenge (alle målgrupper). Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job (ministermål 1). Analyser af virksomhedernes arbejdskraftbehov. Projektkoordinator udarbejder udkast til s virksomhedsrettede plan Bilag: s virksomhedsrettede plan 2010

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Strategi for introduktion af nye medlemmer i Resumé: I08/dwjckbo 09/17417 Åben sag I møde den 25. juni 2009 besluttede, at alle nye medlemmer af får en introduktionsmappe samt inviteres til introduktionsmøde/kursus indenfor det første kvartal, de er medlem af. Introduktionsmøde/kursus forestås af 1-2 erfarne repræsentanter fra samt projektkoordinator. På denne baggrund har Jobcentret udarbejdet introduktionsmappe. skal godkende introduktionsmappen, udpege medlem til at forestå introduktionsmøde/kursus og fastsætte dato for introduktionsmøde/kursus. Introduktionsmappen indeholder fakta om Brønderslev Kommune, oversigt over beskæftigelsesudvalg, -medlemmer, jobcenter (organisationsplan m.m.), lovgivning og retningslinier for, nuværende beskæftigelsesplan, årscyklus, liste over initiativer/projekter i det foregående og indeværende år samt kort beskrivelse af projektkoordinators og jobcentret roller/opgaver i forhold til. Introduktionsmøde/kursus (af ca.2 timers varighed) indeholder: - rammer, opgaver og muligheder, hvordan er det at sidde i, hvordan arbejder vi (oplæg fra medlemmer), som strategisk aktør (oplæg ved projektkoordinator). Ole Andersen udpeget til at deltage i introduktionsmøderne. Jobcentret foreslår: At introduktionsmappen godkendes. At udpeger yderligere et medlem til at forestå introduktionsmøde/kursus i samarbejde med projektkoordinator. At fastsætter dato for introduktionsmøde. Introduktionsmappen blev godkendt. Jens Stokholm blev udpeget. Introduktionsmødet gennemføres i løbet af september Bilag:

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Intromappe

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Retningslinier for s virksomhedspris G01/dwjckbo 10/6862 Åben sag Resumé: besluttede i møde den 18. februar 2010 at bevillige midler til uddeling af virksomhedspris kombineret med temaarrangement. Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet forslag til indhold af temadagen samt indstillingsskema vedrørende virksomhedspris. Indstillingsskemaet blev ikke behandlet på mødet den 6. april 2010 og fremsendes derfor til godkendelse. skal godkende retningslinjer og indstillingsskema for virksomhedspris. Baggrund For at synliggøre og anerkende indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt at profilere, har besluttet, at der hvert år uddeles en virksomhedspris til en privat eller offentlig virksomhed som har gjort en særlig indsats på området. Overrækkelse af prisen vil ske i forbindelse med temaarrangement, som gennemføres i 4. kvartal Virksomhedspris Formålet med prisen er, at anerkende og synliggøre indsatsen på det rummelige arbejdsmarked samt at profilere ikke kun overfor virksomheder men også overfor borgere i Brønderslev Kommune. Indstillingerne til virksomhedsprisen vurderes ud fra om indsatsen medvirker til at: Fastholde medarbejdere, som var/ er i fare for at miste jobbet. Integrere personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Forebygge eller nedsætte sygefraværet på virksomheden. Ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår eller i fleksjob. Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Brønderslev indstiller senest den 15. september 2010 relevante virksomheder til projektkoordinator. udpeger prisvinder og begrunder valget senest den 15. oktober Jobcentret foreslår, at godkender retningslinier og indstillingsskema for virksomhedspris. Godkendt.

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side 418 Bilag: Retningslinier og indstillingsskema for s virksomhedspris

20 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Evaluering af projekt for ledige og sygemeldte med let til moderat depression og/eller stress Resumé: P20/dwjckbo 09/31756 Åben sag Jobcentret har evalueret projektet for ledige og sygemeldte med let til moderat depression og/eller stress. Projektet blev afsluttet den 12. april skal tage evalueringen til efterretning. bevilligede i møde den 2. oktober 2009 midler til gennemførelse af projekt for ledige og sygemeldte med let til moderat depression og/eller stress. Projektet blev afsluttet den 12. april 2010 og jobcentret fremsender på denne baggrund evaluering af projektet. Baggrund Jobcentret fik flere og flere ledige eller sygemeldte borgere med stress og depression. Projektet blev udbudt af Psykiatrifonden, og det var ligeledes underviser (psykolog) fra Psykiatrifonden, der varetog forløbet. Formål Deltagerne får viden om og redskaber til at identificere tidlige tegn på depression og lære, hvordan de selv kan være med til at forebygge tilbagefald og indgå på en arbejdsplads. Målgruppe Ledige og sygemeldte borgere med stress og/eller let til moderat depression. Der var plads til max. 25 deltagere. Der var i alt henvist 21 deltagere til projektet, men kun 13 deltog. 1 af disse 13 deltog dog kun sporadisk. De resterende 8 borgere, der var henvist, har enten ikke ønsket at deltage, haft forværring i sygdom, eller er blevet raskmeldte inden projektets start. Varighed Projektforløbet bestod af 3 timer pr. uge i 5 uger samt ét opfølgningsmøde efter nogle måneder. Projektet startede i december 2009 og sluttede med opfølgningsmøde den 12. april Evaluering Psykiatrifonden udleverede evalueringsskema på forløbets sidste modul ( januar 2010). Der var 12 deltagere og deres besvarelser udgør grundlaget for den udarbejdede evalueringsrapport. Evalueringen måler blandt andet på deltagerens situation før og efter projektet, mødefrekvens, oplysninger fra jobcentret før projektets start (visitering), indhold i projektet, vurdering af under-

21 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side 420 visere, vurdering af holdstørrelse, forventningsopfyldelse og den samlede vurdering af forløbet. Samlet set er deltagerne meget tilfredse eller tilfreds med projektet. Deltagerne angiver, at de har fået brugbar viden om depression og over halvdelen af deltagerne angiver, at de er blevet bedre til at tackle deres symptomer, og har fået konkrete værktøjer/handlingsmuligheder til at klare hverdagen. Ligeledes vurderer en stor del af deltagerne, at det har været godt, at projektet var arbejdsmarkedsrettet. Størstedelen af deltagerne angiver, at forventningerne til projektet er blevet opfyldt, samt at de vil anbefale kurset til andre. Projektet har ikke medført raskmeldinger, men har ifølge tilbagemeldinger fra sagsbehandlerne i jobcentret flyttet deltagere nærmere arbejdsmarkedet. Blandt andet er en del kommet i virksomhedspraktik. Et kritikpunkt som nogle af deltagerne fremfører, er visiteringen til projektet. Der er forekommet forskellige retningslinier fra sagsbehandlerne i jobcentret vedrørende visitering. Erfaringerne fra projektet forventes at kunne implementeres i Learncentrets tilbud til målgruppen. Jobcentret foreslår, at tager evalueringen til efterretning. Taget til efterretning. Bilag: Evaluering psykiatrifonden

22 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Projektkoordinator for G01/dwjctk 08/13351 Åben sag Resumé: har i møde den 27. august 2008 besluttet, at projektkoordinatorstillingen skal vurderes årligt med henblik på fortsættelse. Jobcentret fremsender på denne baggrund sag til drøftelse i om videreførelse af projektkoordinatorstillingen i I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal jobcentret varetage sekretariatsbetjeningen for. har til opgave: At overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. At rådgive byrådet og staten om tiltag til forbedring af det lokale jobcenters beskæftigelsesindsats. At sende resultatrevisionen i høring og afgive bemærkninger om resultatrevisionen til byrådet og staten. At sende jobcenterets årlige beskæftigelsesplan i høring. kan indstille til byrådet og staten, at der sker ændringer i planen. At udarbejde en plan hvert år for, hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær. Hvert år, at udmønte den statslige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for at fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter. Dette skal bidrage til og styrke det forebyggende arbejde for personer, der har en udsat tilknytning til arbejdsmarkedet. I nedenstående redegør jobcentret for nuværende opgaver for projektkoordinator samt, hvilke opgaver der ikke vil blive, udført såfremt projektkoordinatorstillingen ikke videreføres. De nuværende arbejdsopgaver for projektkoordinator er: At holde sig informeret om jobcentrets resultater og effekter samt om lovgivningen og andet relevant fagstof inden for sit arbejdsområde. At sikre, at inddrages i udarbejdelsen af det kommende års beskæftigelsesplan for jobcentret. At tage initiativ til nye projekter, foretage sagsbehandling af projektforslag fra andre og opfølgning af alle projekter, som behandles eller igangsættes af.

23 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side 422 At planlægge og gennemføre temamøder/dage, konferencer m.m. At gennemføre diverse analyser for Det Lokale Beskæftigelsesråd At holde orienteret om både egne og andre projekters forløb og sikre, at der efter nærmere aftale bliver foretaget evaluering undervejs i forbindelse med projekternes afslutning. Som selvstændigt projekt skal koordinatoren fremme udbredelsen af s initiativer til integration, arbejdsfastholdelse og forebyggelse af sygefravær gennem information, formidling, kurser, forslag til nye initiativer og metodeudvikling i forhold til private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter, læger, kommunale sagsbehandlere og andre relevante personer / institutioner. Udvikle nye metoder inden for arbejdsområdet i forhold til private og offentlige virksomheder f.eks. i form af partnerskabsaftaler, virksomhedsnetværk og tilsvarende samarbejds- og udviklingsprojekter. Sikre vidensdeling mellem Beskæftigelsesudvalg og. Yderligere er det vigtigt at påpege, at analyseenheden samlet set servicerer. Følgende opgaver løses ikke såfremt projektkoordinatorstillingen nedlægges At tage initiativer til nye projekter. Analyseopgaver på vegne af. At planlægge og gennemføre temaarrangementer, konferencer m.m. Initiativ til udvikling af nye metoder. Økonomi Ved ophør af projektkoordinatorstillingen er udgiften 0 kr. Ved fortsættelse af projektkoordinatorstillingen vil udgifterne forventes at udgøre kr. i Finansiering af projektkoordinatorstillingen sker via forventet bevilling for Bevillingen forventes at ligge på niveau med bevilling for 2010 som udgør kr. I retningslinier fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende anvendelse af s midler fremgår følgende: kan ikke selv ansætte en konsulent, men kan anmode den kommunale eller statslige del af jobcentret om at ansætte en medarbejder til at udføre de aktiviteter, som kan iværksætte for deres midler. Denne medarbejder kan ansættes med støtte fra s midler, idet det er arbejdsgiveren, der hæfter for udgifter til feriepenge i efterfølgende regnskabsår, sygdom eller barsel. De udgifter, som kan give bevilling til er således løn og pensionsudgifter for medarbejderen. Såfremt anmoder stat eller kommune om at ansætte en konsulent, er det den pågældende myndighed der bestemmer, hvilken medarbejder der skal ansættes til at udføre de pågældende

24 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side 423 opgaver. kan til hver tid kun give bevilling for det indeværende regnskabsår. Jobcentret foreslår, at anmoder jobcentret om at forlænge ansættelse af projektkoordinator for 2011 til at udføre de aktiviteter, som kan iværksætte for deres midler og at lønudgiften til projektkoordinatorstillingen på forventet kr. finansieres af s bevilling for 2011 under forudsætning af, at modtager bevilling for Påtegning fra Center for Økonomi: Ansøgningen/udgiften på kr. bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på s budget. Bevillingen forventes i 2011 af være på niveau med kr. - plus p/l-regulering. Det Lokale Beskæftigelsesråd kan ikke selv ansætte projektkoordinator, men anmode kommunen om at ansætte medarbejderen. Det er således kommunen som arbejdsgiver, der har ansvaret for den samlede aflønning af projektkoordinator. kan til hver en tid kun give bevilling for det indeværende regnskabsår. Kommunen kan dog godt ansætte koordinatoren for en længere periode - herunder fastansætte - men skal selv finansiere udgifterne forbundet med ansættelsen i det tilfælde, at i kommende år ikke ønsker at støtte ansættelsen. besluttede at anmode Jobcentret om forlængelse af projektkoordinatorstillingen i 2011 under forudsætning af, at s bevilling for 2011 er på niveau med bevilling for Yderligere besluttede, at projektkoordinator skal udarbejde timeregistrering med start august 2010.

25 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Ansøgning Vrå højskole vedrørende projekt udslusning Ø40/dwjckbo 09/9833 Åben sag Resumé: Vrå Højskole ansøger om midler til Projekt Udslusning med støtte til svage unge, så disse kan gennemføre en ungdomsuddannelse. skal drøfte ansøgningen og udpege repræsentant til projektets styregruppe. Baggrund Vrå Højskole har gennem de seneste år konstateret, at det ofte er et problem for elever i den svage målgruppe at gennemføre en ungdomsuddannelse samtidig med, at de skal stå på egne ben i alle andre henseender. Formål Formålet med projektet er, at de deltagende unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og derved sikres en langt større tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppe Målgruppen er normalt begavede unge fra Brønderslev Kommune, der af en eller flere årsager er at betragte som frafaldstruede i uddannelsessystemet. Projektet skal omfatte 4-5 unge i hvert semester i alt 8-10 unge over to semestre. Indhold Udslusningsprojektet er et samarbejde med de aftagende skoler, EUC-Nord, Tech College Aalborg og VUC-Nordjylland. I projektet får den unge mulighed for: At starte på EUC-Nord, Tech College Aalborg eller VUC-Nordjylland med den nødvendige støtte. At modtage SU. At bo på højskolen og på denne måde få struktur på hverdagen. At modtage ekstra og massiv vejledning samt nødvendig bostøtte. At deltage i højskolens aktiviteter i fritiden og dermed mulighed for at etablere gode sociale netværk. At deltage i lektiecafe og få støtte til konkret skolearbejde. At få yderligere FVU undervisning i dansk, matematik og engelsk. At deltage i ordblindeundervisning, hvis dette er nødvendigt.

26 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side 425 At skifte til et nyt miljø. Visitering af elever til projektet skal ske i samarbejde med jobcenteret/uu vejledningen. Deltagerne bor på højskolen i projektperioden. Organisering Der skal nedsættes en styregruppe, med repræsentanter fra Højskolens bestyrelse og fra de øvrige involverede institutioner. Ligeledes kan en repræsentant fra tilknyttes, hvis dette ønskes. Økonomi Der søges i alt om kr. fordelt med kr. i 2010 og kr. i De ansøgte midler anvendes til aflønning af mentor/pædagog. Tidspunkt Projektet har start i august 2010 og afsluttes i juni Succeskriterier Succeskriteriet er at minimum 90 % af de deltagende unge stadig er i gang med deres uddannelse ved projektets afslutning samt at 90 % af de unge gennemfører deres uddannelse. Jobcentret foreslår, at drøfter ansøgningen og såfremt ansøgningen imødekommes skal udpege repræsentant til projektets styregruppe. Påtegning fra Center for Økonomi: Ansøgningen bør prioriteres under hensyntagen til den samlede økonomi på s budget jfr. økonomioversigt. kan kun give bevilling for det indeværende regnskabsår. gav afslag på ansøgningen. Vrå Højskole gives tilbud om at kontakte jobcentret med henblik på fremsendelse til Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Ansøgning fra Vrå Højskole

27 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Status Økonomi Resumé: Ø02/dwokjf 08/6851 Åben sag Økonomioversigt pr. 30. april 2010, der viser hvor meget der er tilbage af bevillingen for skal tage økonomirapporten til efterretning. Center for Økonomi fremsender økonomirapport/budget for s samlede bevilling for 2010 udgør kr. Der er pr. 30. april 2010 bevilget kr. Der er således kr. tilbage til nye tiltag/ansøgninger i Center for Økonomi foreslår, at økonomirapporten tages til efterretning. Taget til efterretning. Bilag: -Status økonomi

28 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Statistik Resumé: A10/dwjckbo 08/13745 Åben sag Der er udarbejdet statistikmateriale. Materialet fremsendes til til orientering. Jobcentret har: pr. 20. maj 2010 udarbejdet oversigt over forløb i forhold til virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og voksenlærlinge. pr. 7. maj 2010 udarbejdet oversigt over virksomhedscentre samt antal anvendte pladser. Center for økonomi har pr. 30. april 2010 udarbejdet oversigt over udviklingen i udgifter til og antal på kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Af offentlige løntilskudspladser er 100 ud af 168 besat pr. 26. maj Jobcentret foreslår, at sagen tages til orientering. Taget til orientering. Bilag: Oversigt virksomhedscentre den 7. maj 2010 Grafer over overførselsindkomster pr Statistik

29 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Orientering I06/dwjckbo 09/13241 Åben sag Følgende punkter er til orientering: Fyraftensmøde. Senior-mentorkorps. Status Unge Mentorkorps. Udpegning af suppleanter til Det Regionale Beskæftigelsesråd. temaarrangement. -hjemmeside. Fyraftensmøde: Der gennemføres nyt møde i september Mødet afholdes som et brunchmøde. Senior-mentorkorps og Unge-mentorkorps er det samme projekt. Projektet hedder nu Unge-mentorkorps og iværksættes i løbet af august Karsten Frederiksen og Bodil Nielsen er udpeget som suppleanter til RBR. s temaarrangement gennemføres den 23. november s hjemmeside er nu klar. Den findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside under menupunktet Job og Uddannelse. Herefter klikkes på Det Rummelige Vendsyssel.

30 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Eventuelt I08/dwjckbo 09/24363 Åben sag Intet.

31 Det Lokale Beskæftigelsesråd, den 15. juni 2010 Side Punkter til næste møde I08/dwjckbo 10/11377 Åben sag ønsker, at næste møde holdes på Learncentret. orienteres om Aktiveringsstrategi.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:50 Gitte Krogh, Formand (V) Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen Jytte Thisted

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-16:25 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:45 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød

Åben. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Stationsvej 36 3460 Birkerød Mødedato Mandag den 6. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Til stede Benny

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA) Ronald Johansen (LO)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Fastholdelse via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats Formål 2 Den tidlige virksomhedsrettede indsats

Læs mere

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Styringskoncept i Assens Kommune...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?...3

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere