3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse"

Transkript

1 Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte til bærbar computer. Afgørelsen er truffet efter aktivlovens 63 og beskæftigelsesindsatslovens 76 og 77. Pgl. følger et 3 årig uddannelsesforløb, og skolen har i den forbindelse ansøgt om økonomisk tilskud til en bærbar computer m.m. Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Favrskov Kommunes skønsmæssige vurdering af, at den bærbare computer ikke er nødvendig for at gennemføre uddannelsesforløbet. 2. Beskæftigelsesankenævnet har i møde 28. juli 2010 truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 29. juli 2009 om bevilling at et 20 ugers grundkursus som forrevalidering. Nævnet ophæver kommunens afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling. Afgørelsen er truffet af aktivlovens 46, 47, 49, stk. 1 og 51, stk. 1, nr. 1. I juli 2009 er der udarbejdet en jobplan om at gennemføre en konkret uddannelse. Der er truffet afgørelse om, at de første 20 uger af uddannelsen, der består af en grundforløb, gennemføres som forrevalidering. Såfremt grundforløbet viser, at pgl. er studieegnet, møder stabilt og har fundet en elevplads, vil pgl. overgå til halv revalideringsydelse. Pgl. har i efteråret 2008 fået konstateret ADHD og er sat i behandling herfor. Det vurderes, at koncentrationsevnen er bedret. Om pgl. kan gennemføre uddannelsesforløbet vil vise sig i begyndelsen af uddannelsen. Nævnet finder ikke, at kommunen kan træffe afgørelse om, at en forud fastlagt periode på 20 uger af den kompetencegivende uddannelse udgør forrevalidering. Nævnet finder, at forrevalideringens varighed må afhænge af en konkret vurdering af, på hvilket tidspunkt under forløbet pgl. anses at være i stand til at gennemføre uddannelsen, og planen dermed er realistisk. Målet med jobplanen er at gennemføre udannelsen og herved opnå selvforsørgelse. Det erhvervsmæssige sigte er derfor i et vist omfang klarlagt. Forrevalideringen har derfor alene til formål at afklare, om pgl. med sine symptomer er i stand til at indgå i et uddannelsesforløb, og dermed om jobplanen har et realistisk indhold. Under hensyntagen til, at en revalidering skal gennemføres på så kort tid som muligt, og kun indtil det erhvervsmæssige sigte er afklaret, vil en forrevalideringsperiode i dette tilfælde ikke på forhånd kunne angives til 20 uger. Nævnet ophæver derfor kommunens afgørelse. Det er nævnets opfattelse, at forrevalideringens periode vil afhænge af en løbende konkret vurdering af, hvornår pgl. vurderes studieegnet og kan gennemføre uddannelsen. Nævnet skal i den forbindelse anføre, at pgl. allerede har vist, at pgl. er i stand til at vise stabilt fremmøde gennem tidligere gennemført praktik. Det er derfor alene et spørgsmål, om pgl.s koncentrationsevne er forbedret i en sådan grad, at pgl. kan gennemføre et uddannelsesforløb. Fra det tidspunkt hvor pgl. findes studieegnet til uddannelse, skal pgl. efter nævnets opfattelse, overgå til revalideringsydelse, da det erhvervsmæssige sigte med jobplanen på dette tidspunkt er afklaret og realistisk. 3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 19. august 2009 om påbegyndelsestidspunkt af førtidspensionssag. Afgørelsen er truffet efter pensionslovens 18. Indledningsvist bemærker nævnet, at det ikke finder grundlag for at tilsidesætte Favrskov Kommunes vurdering af berettigelsen til førtidspension. Nævnet finder dog, at der er tale om en mild bedømmelse. Favrskov Kommune traf 19. august 2009 afgørelse om, at pgl.s sag overgik til behandling efter reglerne om førtidspension. Samme dag traf kommunen afgørelse om, at pgl. var berettiget til førtidspen- Jobcenter Favrskov Vesselbjergvej Hadsten

2 sion efter pensionslovens 20, stk. 1. Pgl. mener, at afgørelsen herom burde været truffet tidligere. For at få tilkendt førtidspension skal det dokumenteres, at det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at pgl.s arbejdsevne ikke kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger. Der er i pensionsloven ikke fastsat frister for kommunens sagsbehandlingstid i forhold til at indhente oplysninger eller for at påbegynde en pensionssag, når det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det følger alene kravene om god sagsbehandlingsskik, at sagen skal behandles inden for rimelig tid. En lang sagsbehandlingstid vil derfor ikke medføre ugyldighed, medmindre sagsbehandlingstiden er så lang, at den reelt kan sidestilles med et afslag. Nævnet finder ikke, at den konkrete sagsbehandlingstid har været så langvarig, at den kan sidestilles med et afslag. Ved afgørelsen har nævnet lagt vægt på, at kommunen efter anmodningen i april 2008 har indhentet en generel helbredsattest dateret 9. juni 2008, samt en psykiatrisk speciallægeerklæring dateret 18. december Derudover har kommunen indhentet udtalelse fra kommunens lægekonsulent samt ajourført ressourceprofilen. Nævnet ligger endvidere vægt på, at det under sagsforløbet ikke har været helt åbenbart, at der skulle påbegyndes sag om førtidspension. Der har været tvivl om, hvorvidt pgl. ville, med de rette skånehensyn, kunne bestride et fleksjob. På baggrund af ovenstående stadfæster nævnet Favrskov Kommunes afgørelse. 4. Beskæftigelsesankenævnet har i møde 11. august 2010 truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 26. januar 2010 om påbegyndelse af sag om førtidspension. Nævnet ændrer kommunes afgørelse. Afgørelsen af truffet efter 17, stk. 1, 2 og 3 i pensionsloven. Nævnet bemærker, at de ikke finder grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at pgl. er berettiget til førtidspension. Pgl. ansøgte 5. oktober 2009 om førtidspension. Kommunen sendte herefter brev 19. oktober 2009 til pgl., hvor der skulle tages stilling til, om sagen skulle påbegyndes efter 18 eller efter 17, stk. 1, 2 og 3. Kommunen modtog svar 21. oktober 2009 om, at pgl. ønskede sagen rejst på det foreliggende grundlag. 26. januar 2010 traf kommunen afgørelse om at påbegynde sagen efter 18. Når en borger har anmodet kommunen om at træffe en afgørelse på det foreliggende grundlag, skal sagen påbegyndes i umiddelbart tilknytning til en sådan anmodning. I en konkret sag fra Ankestyrelsen blev 3 uger ikke anset som værende i umiddelbar tilknytning til anmodningen. Nævnet finder derfor ikke, at Favrskov Kommune kunne vente med at træffe afgørelse om at påbegynde sagen til januar Nævnet finder, at sagen skulle være påbegyndt i forbindelse med modtagelse af brev fra pgl. 21. oktober Endvidere bemærker nævnet, at når sagen er rejst efter borgerens anmodning på det foreliggende grundlag, skal sagen ikke rejses efter 18, men efter 17, stk. 1, 2 og 3. Nævnet ændrer således kommunes afgørelse, således at sagen er påbegyndt på dagen for modtagelsen af pgl.s brev 21. oktober I samme sag er der klage over tilkendelsestidspunktet for førtidspensionen. Nævnet ændrer kommunens afgørelse. Det betyder, at pgl. var berettiget til førtidspension med virkning fra 1. februar Afgørelsen er truffet efter pensionslovens 33, stk. 2 samt 21. Da Beskæftigelsesankenævnet har ændret kommunens afgørelse således, at kommunen skulle have truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om førtidspensionen 21. oktober 2009, er pgl. efter pensionslovens 33, stk. 2, berettiget til førtidspension med virkning fra 1. februar Betingelserne for tilkendelse af førtidspension forelå således på dette tidspunkt. Pgl. har i klageskrivelse af 21. marts 2010 anført, at udbetalingstidspunktet burde ske pr. ansøgningsdato. Det fremgår dog af pensionslovens 21, at kommunen har 3 måneder til at træffe afgørelse om berettigelse af førtidspension, efter sagen er påbegyndt. På baggrund af ovenstående finder nævnet, at pgl. var berettiget til førtidspension fra 1. februar 2010, da dette er den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder fra sagen blev påbegyndt. 2

3 5. Beskæftigelsesankenævnet har i møde 11. august 2010 truffet afgørelse vedrørende klage over afgørelse 17. februar 2009 om ophør af sygedagpengeudbetalingen efter 28. februar 2009 samt udsættelse af den endelige afgørelse om forlængelse efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr Nævnet ophæver afgørelsen. Dette betyder, at Favrskov Kommune skal behandle sagen vedrørende ophør på sygedagpengeudbetalingen og træffe en afgørelse om, hvorvidt pgl. opfylder en af betingelserne for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr Kommunen er ikke forpligtet til at genoptage udbetalingen af sygedagpenge, indtil en ny afgørelse foreligger, idet dette forudsætter, at en af forlængelsesbestemmelserne er opfyldte. Afgørelsen er truffet efter 19, 24 og 27, jf. 28, samt 68, stk. 1, sygedagpengeloven. Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er hjemmel i sygedagpengeloven til, at en anden aktør end kommunen, kan træffe afgørelse på kommunens vegne. Af sygedagpengelovens 68, stk. 1,l fremgår det, at det er kommunen, der træffer afgørelser om retten til sygedagpenge. Det er således kommunen, der har kompetencen til at træffe afgørelser efter sygedagpengeloven. Nævnets sekretariat har bedt kommunen oplyse, i hvilket omfang der er indgået samarbejdsaftaler med private aktører. I brev af 12. marts 2009 fremgår det, at Favrskov Kommune ikke har indgået samarbejdsaftaler med andre aktører i forbindelse med opfølgningsindsatsen i sygedagpengesager. Pgl.s sag er behandlet 17. februar 2009 af en konsulent ansat ved anden aktør. Konsulenten har truffet afgørelse om ophør af sygedagpengeretten. Nævnets sekretariat har anmodet om kommunens bemærkninger til det forhold, at afgørelsen om stop af sygedagpenge er blevet truffet af en medarbejder ved en privat aktør. Det fremgår endvidere, at Jobcenter Favrskov 1. oktober 2008 har etableret projektet Vejen til varigt job. Et projekt som blev etableret som et internt afklarings- og beskæftigelsesprojekt for sygemeldte forsikrede ledige. Projektet var tidsbegrænset og ophørte 31. december Projektet er beskrevet som et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Favrskov og den anden aktør. Kommunen har efterfølgende anført, at der ikke er oprettet ansættelseskontrakter mellem Jobcenter Favrskov og den anden aktør. Det fremgår endvidere, at anden aktør ikke har fået uddelegeret myndighedsopgaver, men alene har leveret arbejdskraft til projektet. Medarbejderne har i det daglige været underlagt kommunens instruktionsbeføjelser og har arbejdet på lige fod med kommunens medarbejdere. De har således udført arbejde i kommunens navn og har i øvrigt været underlagt de samme retssikkerhedsmæssige forskrifter, som kommunens faste medarbejdere. Kommunen har i skrivelse af 14. juni 2010 anført, at det i projektet har været en forudsætning, at konsulenterne fra anden aktør har været underlagt jobcentrets ledelse. I praksis har teamlederen fra jobcentret deltaget i ugentlige sagsmøder, hvor alle sager om forlængelse/standsning er blevet drøftet i plenum og behandlet. Det overordnede myndigheds- og faglige ansvar for sagsbehandlingen har således været placeret hos teamlederen fra jobcentret. Begrundelsen for nævnets afgørelse er, at uanset at konsulenterne fra anden aktør er under instruktion og ledelse af Jobcenter Favrskov, er der tale om konsulenter, der ikke er ansat af Favrskov Kommune, hvorfor de må anses for at være private aktører. 6. Det Sociale Nævn har træffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 6. november 2009 om afslag på hjælp til betaling af el-regning. Afgørelsen er truffet efter 81 i lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven). Pgl. har 6. november 2009 ansøgt kommunen om hjælp til betaling af en el-regning. Det fremgår af specifikationen, at det drejer sig om aconto-indbetaling for perioden 1. september 31. december 2009 samt diverse rykkergebyrer, inkassobesøg og oplukningsgebyrer. Kommunen giver afslag med den begrundelse, at der er tale om en forudsigelig udgift, som pgl. selv har haft mulighed for at afholde. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Nævnet finder, at hele fakturaen er forudsigelige udgifter, idet acontobeløbet betales løbende og rykkerudgifterne vedrører en tidligere restance, samt at pgl. må kunne påregne, at der er en udgift 3

4 forbundet med at få genåbnet strømmen. Der kan imidlertid ydes hjælp til forudsigelige udgifter, hvis pgl. ikke vurderes at have haft mulighed for at spare op til eller afholde udgiften, og den er af helt afgørende betydning for ansøgerens eller familiens livsførelse. Nævnet finder, at pgl. har haft mulighed for at afholde udgiften af det løbende forsørgelsesgrundlag ved en rimelig tilrettelæggelse af pgl.s økonomi. Nævnet har derved lagt til grund, at pgl. modtager førtidspension. Der er i den forbindelse endvidere lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at der er vekslet til fremmed valuta for knap kr Nævnet finder, at afholdelsen af udgiften ikke er af helt afgørende betydning for familiens livsførelse. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at pgl. først ansøger om hjælp til udgiften 6. november 2009, og at el-regningen er faktureret 14. september Nævnet har været opmærksomt på, at pgl. henvendte sig til kommunen 15. september 2009 for at ansøge om hjælp til udgiften, men at pgl. efterfølgende ikke afleverede det udleverede ansøgningsskema. På baggrund af ovenstående finder nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn om, at pgl. selv har haft mulighed for at afholde udgiften. 7. Beskæftigelsesankenævnet har i møde 11. august 2010 truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 24. august 2009 om ophør af sygedagpengeudbetalingen efter 25. august Nævnet ophæver afgørelsen. Dette betyder, at Favrskov Kommune skal genoptage sygedagpengeudbetalingen med virkning fra standsningstidspunktet og så længe, at pgl. opfylder sygedagpengelovens betingelser for udbetaling af sygedagpenge. Afgørelsen er truffet efter 7, 19, stk. 2 og 68, stk. 1 i sygedagpengeloven. Begrundelsen herfor er, at nævnet finder, at afgørelsen er truffet af en privat aktør. Se eventuelt beskrivelsen af nr Beskæftigelsesankenævnet har i møde 11. august 2010 truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 17. marts 2009 om ophør af sygedagpengeudbetaling efter 31. marts Nævnet ophæver afgørelsen. Dette betyder, at Favrskov Kommune skal behandle sagen vedrørende ophør af sygedagpengeudbetalingen og træffe en afgørelse om, hvorvidt pgl. opfylder en af betingelserne for forlængelse af sygedagpengeudbetalingen efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr Kommunen er ikke forpligtet til at genoptage udbetalingen af sygedagpenge, indtil en ny afgørelse foreligger, idet dette forudsætter, at en af forlængelsesbestemmelserne er opfyldte. Afgørelsen er truffet 19, 24 og 27, jf. 28 samt 68, stk. 1, sygedagpengeloven. 17. marts 2009 er der truffet afgørelse om ophør af sygedagpengeudbetalingen efter 31. marts 2009, hvor varighedsbegrænsninger indtrådte. Nævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til vurdering af, om der var grundlag for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge. Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er hjemmel i sygedagpengeloven til, at en anden aktør end kommunen må træffe afgørelse på kommunens vegne. Se eventuelt beskrivelsen af nr Det Sociale Nævn har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse om afslag på hjælp til tandbehandling samt afslag på hjælp til psykologbehandling. Nævnet hjemviser sagerne til fornyet behandling. Afgørelsen er truffet efter 82 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Pgl. har 21. september 2009 søgt Favrskov Kommune om hjælp til psykologbehandling. Kommunen træffet 16. oktober 2009 afgørelse om afslag på ansøgningen med den begrundelse, at pgl. på baggrund af en trangsvurdering findes selv at kunne afholde udgiften. Det fremgår af sagen ikke hvor mange samtaler, der vurderes behov for og ej heller prisen. Pgl. har endvidere 15. oktober 2009 ansøgt om hjælp til tandbehandling jf. behandlingsoverslag af 7. 4

5 oktober Kommunen træffet 16. oktober 2009 afgørelse om afslag på det ansøgte med henvisning til, at kommunen på baggrund af en trangsberegning vurderer, at pgl. selv har mulighed for at afholde udgiften, f.eks. ved afdrag til tandlægen over en kortere periode. I pgl.s klager af 25. oktober 2009 anfører pgl., at pgl. i 4 år har haft medicinbevilling, idet pgl. har årlige medicinudgifter for over kr Bevillingen er imidlertid taget fra pgl. fra 1. november 2009, hvorefter kommunen alene giver medicintilskud på kr. 155 månedligt. Kommunen har imidlertid ikke undersøgt omfanget af pgl.s medicinudgifter, samt hvorvidt medicinen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Derudover har kommunen ikke undersøgt omfanget af psykologsamtaler samt prisen for disse. Nævnet vurderer på baggrund af ovenstående, at sagerne ikke er tilstrækkeligt belyst og hjemviser derfor sagerne til fornyet behandling. Nævnet har lagt vægt på, at det af sagen fremgår, at pgl. bor alene sammen med et mindreårigt barn. Når de relevante oplysninger er indhentet, skal der træffes en ny afgørelse på baggrund af disse. 10. Det Sociale Nævn har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 15. september 2009 om afslag på hjælp til tandbehandling. Nævnet hjemviser sagen til fornyet behandling. Afgørelsen er truffet efter 82 og 88 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Kommunen har 9. september 2009 modtaget et behandlingsoverslag fra pgl.s tandlæge. Kommunen har 15. september 2009 truffet afgørelse om afslag på det ansøgte på det foreliggende grundlag med henvisning til, at pgl. har påtaget sig udgiften, inden pgl. har ansøgt kommunen om hjælp hertil. Det fremgår af overslaget af 8. september 2009, at tandbehandlingen er udført, hvorved pgl. har påtaget sig udgiften. Som udgangspunkt er pgl. ikke berettiget til hjælp, idet pgl. har påtaget sig udgiften forinden, der er ansøgt herom. Ved en akut situation kan der undtagelsesvis være grundlag for at fravige reglen i aktivlovens 88, såfremt ansøgning om hjælp til udgiften indgives umiddelbart efter, at den akutte situation er ophørt. Det fremgår af overslaget fra tandlægen, at pgl. har henvendt sig til tandlægen for nylig. Kommunen har imidlertid ikke undersøgt det præcise tidspunkt for tandbehandlingen, ligesom kommunen ikke har taget stilling til, hvorvidt pgl. har været i en akut situation. Nævnet finder på baggrund af ovenstående, at sagen ikke er belyst tilstrækkeligt, hvorfor sagen hjemvises til fornyet behandling. Såfremt kommunen finder, at der er ansøgt rettidigt, skal der foretages en samlet økonomisk vurdering sammenholdt med størrelsen af den ansøgte udgift. 11. Beskæftigelsesankenævnet har i møde 28. juli 2010 truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 23. juli 2009 om afslag på revalidering. Afgørelsen er truffet efter aktivlovens 46. Favrskov Kommune har givet afslag på revalideringsmæssig støtte, herunder til den ønskede pædagoguddannelse med henvisning til, at pgl. ikke er omfattet af den personkreds, der har krav på revalidering, idet pgl. vil kunne påtage sig anden arbejde end arbejde som socialrådgiver. Pgl. har anført, at pgl. ikke med den uddannelse pgl. har, mener at pgl. kan forsørge sin familie, da pgl. ikke mener, at ufaglært arbejde kan resultere i tilstrækkelig forsøgelse på et langsigtet sigte, samt at pgl. trives bedre med faglært arbejde. Pgl. har været sygemeldt siden august 2008 grundet arbejdsrelaterede belastningssymptomer samt stress. Ved afgørelsen har nævnet lagt vægt på, at det fra psykologisk og psykiatrisk side er peget på, at pgl. har behov for afgrænsede opgaver uden for meget tidspres, og at der skal være tale om funktioner, hvor pgl. ikke har det overordnede ansvar for en opgave. Med baggrund i disse skånehensyn ser nævnet ikke noget til hinder for, at pgl. kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Der er ved vurderingen ligeledes lagt vægt på, at der ved berettigelsen af revalidering også skal søges arbejde, som den pågældende ikke er uddannet til, men 5

6 som kan varetages efter f.eks. en kort oplæring. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt åå, at pgl. tidligere har arbejdet inden for andre områder end socialrådgiverområdet, og at pgl. gennem arbejdet som socialrådgiver har oparbejdet kompetencer, der vil kunne anvendes i forhold til det bredere arbejdsmarked. Endvidere er der lagt vægt på, at der ved psykologisk behandling vil kunne øge muligheden for, at pgl. kan få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. På baggrund af ovenstående stadfæster nævnet Favrskov Kommunes afgørelse om afslag på revalideringsmæssig støtte. 12. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 29. juni 2009 om henlæggelse af ansøgning om kontanthjælp. Nævnet hjemviser sagen til fornyet behandling. Afgørelsen er truffet efter 11, stk. 1 og stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Pgl. har 18. maj 2009 fået udleveret ansøgning om kontanthjælp. Pgl. indleverer skemaet 25. maj Pgl. anmodes ved indleveringen om, at indsende yderligere oplysninger senest 28. maj Pgl. orienteres om, at hvis oplysningerne ikke er afleveret inden fristen, vil kommunen lægge til grund, at pgl. alligevel ikke ønsker at søge om kontanthjælp. 28. maj 2009 indlever pgl. en engagementsoversigt. 16. juni 2009 oplyses pgl. om, at pgl. fortsat mangler at indsende dokumentation for stop af egen virksomhed. Ved afgørelsen af 29. juni 2009 træffer kommunen afgørelse om henlæggelse af ansøgning, idet kommunen vurderer, at pgl. er selvforsørgende og ikke ønsker at opretholde ansøgningen om kontanthjælp. Nævnet finder, at kommunen ikke er berettiget til at henlægge ansøgningen. Nævnet finder videre, at kommunen skal træffe afgørelse om evt. berettigelse til kontanthjælp, da der er indleveret et ansøgningsskema. På baggrund af ovenstående hjemviser nævnet sagen til fornyet behandling i kommunen. Kommunen skal oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang og træffe afgørelse om evt. berettigelse til kontanthjælp. Til orientering kan oplyses, at såfremt pgl. ikke medvirker til sagens oplysninger, og pgl. er orienteret om konsekvenserne heraf, er kommunen berettiget til at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, jf. retssikkerhedslovens Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 27. august 2009 om afslag på revalidering. Afgørelsen er truffet aktivlovens 47, 49, stk. 1 og 50. Pgl. har fået konstateret sygdom, der bevirker udtalt træthed, øget infektionstendens og springende smerter i kroppen pga. ledpåvirkning. Favrskov Kommune har givet afslag på revalideringsmæssig støtte til en 2 årig universitetsuddannelse med henvisning til, at det ikke på nuværende tidspunkt vurderes, at pgl. har de fornødne ressourcer til at gennemføre en revalideringsplan indeholdende den 2 årige universitetsuddannelse. Der henvises til, at pgl. grundet den helbredsmæssige situation har afbrudt flere tidligere påbegyndte uddannelsesforløb. Kommunen har anført, at der er behov for yderligere udredning af pgl.s arbejdsevne, før der kan tages stilling til en realistisk revalideringsplan. Nævnet har lagt vægt på, at der siden 1999 er opstartet flere forskellige uddannelsesforløb hvoraf flere perioder har været under revalidering ingen er endnu færdiggjort og har ført til selvforsørgelse. På baggrund af det forudgående forløb finder nævnet ikke grundlag for, at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det er nødvendigt med en afklaring af, om aktivlovens bestemmelser om revalidering er tilgodeset tilstrækkeligt ved den pågældende uddannelsesplan. Nævnet er opmærksomt på, at psykolog og egen læge finder pgl. klar til et studieskifte, samt at pgl. selv har anført, at sygdom og søgen efter det rette studie har været årsagen til afbrudte uddannelser. Efter beskrivelsen finder nævnet dog, at kommunen er berettiget til at afklare om et studieforløb er foreneligt med de personlige og helbredsmæssige ressourcer, og kan danne grundlag for en realistisk jobplan. 6

7 Jobcenter Favrskov Vesselbjergvej Hadsten

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaet er en summering over registrerede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne.

Efter gennemgangen er bevillingssagerne drøftet med sagsbehandlerne. Sygedagpenge med en varighed på mere end 52 uger Formål og omfang På baggrund af de konstaterede fejl ved revisionsgennemgangen for 2009 har Furesø Kommune anmodet om en ekstra gennemgang af 15 sygedagpengesager

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Herning. Udskrift af dombogen DOM .. Retten i Herning Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14.juni 2017 i sag nr. BS 11-858/2016: A 7400 Herning mod Ankestyrelsen Aalborg Nytorv 7 9000 Aalborg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie KEN nr 9510 af 19/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-60724 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygebehandling - overvægt - coaching

Ankestyrelsens principafgørelse om sygebehandling - overvægt - coaching KEN nr 9537 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2013-4011-47369 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Hvordan Socialforvaltningen administrerer og fortolker hjælp til enkeltydelser jf. loven om udsættelse af folk fra deres boliger?

Hvordan Socialforvaltningen administrerer og fortolker hjælp til enkeltydelser jf. loven om udsættelse af folk fra deres boliger? Henrik Appel Esbensen, MB 20. februar 2012 Sagsnr. 2012-23777 Dokumentnr. 2012-128247 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 10. februar 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse Til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Som borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har du mulighed

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15

Resumé: Supplement til principafgørelse 75-15 KEN nr 11324 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-40140 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Case: Førtidspension

Case: Førtidspension Case: Førtidspension Case: Førtidspension Inge er 54 år, bosiddende i Haderslev, og har i de sidste 32 år arbejdet ved Haderslev Kommune som hjemmehjælper. Inge har i ansættelsesperioden specielt de seneste

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægebehandling - træning på egen hånd KEN nr 10445 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-31687 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning). SKEMAVEJLEDNING Kommunale afgørelser i førtidspensionssager Afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning). Hvem skal anvende det elektroniske indberetningsskema?

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Orientering om behandling af sager om førtidspension... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere