Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundaftale om kvalitet og opfølgning"

Transkript

1 Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af sektorer. Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Fokus er således primært på de elementer i kvalitetsarbejdet, der vedrører overgange mellem sektorerne og de elementer i de enkelte sektorer, der har direkte relation til overgange. Målet i aftaleperioden er at skabe et fælles afsæt for kvalitetsarbejdet, således at den sammenhæng, der bør være i patientforløbet, kan understøttes gennem samordning og gerne integration af sektorernes initiativer, projekter og systemer til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Kvalitetsarbejdet i Region Syddanmark på tværs af region, kommuner og almen praksis skal således bygge på værdier om åbenhed og respekt for sektorernes virke og kvalitetskultur. Alle parter skal have fokus på effekten, der opnås for borgerens eller patientens tilstand. Gode resultater opnås via et højt informations- og kommunikationsniveau på tværs af fag og sektorer, velkoordinerede og sammenhængende forløb, effektiv ressourceudnyttelse, medinddragelse af borgerens/patientens oplevelse af kvalitet samt politisk ejerskab. Respekt for sektorernes virke og forskellige kultur indebærer en anerkendelse af, at der fortsat vil gøre sig forskellige kvalitetsparadigmer gældende i sektorerne. Åbenhed indebærer et fokus på fælles læring, udvikling og en vidtstrakt videndeling. Det fælles afsæt tager udgangspunkt i perspektiverne om politisk defineret, fagligt defineret, brugerdefineret og organisatorisk kvalitet. 2. Virkefelt Der gør sig forskellige kvalitetskulturer, -strukturer og -paradigmer gældende for sektorerne. Det skyldes bl.a. de forskellige lovgrundlag og styringsmekanismer, som sektorerne fungerer under. Sundhedsloven definerer eksempelvis ingen specifikke ydelser, mens ydelser efter serviceloven er obligatoriske. Såvel kommuner som sygehuse og almen praksis arbejder med en evidensbaseret tilgang til kvalitet. Kommunernes kvalitetsarbejde er tillige præget af socialfaglighed og fokus på service og brugertilfredshed. Sygehusenes tilgang til kvalitet er præget af en sundhedsfaglig forskningskultur. Praksissektorens opgaveportefølje tager udgangspunkt i overenskomsten på området, mens den mere helhedsorienterede patientkontakt i nogen grad er fælles med det kommunale virke. Sektorernes styringsrationaler er overlappende, men i varierende grad rettet mod effekt, service og brugertilfredshed. Således lægger sektorerne varierende vægt på politisk fastsættelse af kvalitetsstandard og serviceniveau, anvendelse af sundhedsfaglige retningslinjer og vejledninger samt dokumentation. KL har udviklet Den Kommunale Kvalitetsmodel, der ventes at danne baggrund for kvalitetsarbejdet i en del kommuner. Det er den enkelte kommune, der beslutter om kommunen skal arbejde ud fra denne model. Mens sygehusenes deltagelse i Den Danske Kvalitetsmodel er obligatorisk, er deltagelse frivillig for kommunerne, og der foreligger endnu ikke standarder for praktiserende læger i Den Danske Kvalitetsmodel.

2 Parterne anerkender således, at der gør sig forskellige styringslogikker og kvalitetsmodeller gældende for de involverede sektorer. Aftalen om kvalitet og opfølgning retter sig alene mod det tværsektorielle sundhedsområde, det vil sige tværsektorielle patientforløb og snitfladerne mellem sektorerne. Implementering Initiativer for kvalitetsudvikling og monitorering inden for grundaftalens områder er samlet i denne aftales afsnit 4. Aftalens initiativer implementeres, monitoreres og evalueres hovedsageligt gennem de lokale samordningsfora. Hvad angår opgaverne vedr. monitorering kan de bl.a. varetages med udgangspunkt i de værktøjer, der er anvist i Rapport fra den tværsektorielle arbejdsgruppe om kvalitetsmonitorering af sundhedsaftaler og kronikerindsats. Resultater af kvalitetsmonitoreringen samles op i sygehuse, i praksissektoren og kommuner og behandles samlet i de lokale samordningsfora eller i nedsatte undergrupper hertil. De lokale samordningsfora skal på dette grundlag drøfte nødvendige tilpasninger af drift, arbejdstilrettelæggelse og samarbejdsprocedurer mv. i de enkelte organisationer med henblik på at leve op til sundhedsaftalen og dens grundprincipper. For at fastholde et løbende fokus på sundhedsaftalens målsætninger skal rapporter over kvalitetsmonitoreringen i henholdsvis kommunalt regi og sygehusregi forelægges de lokale samordningsfora årligt. De lokale samordningsforas dispositioner og forslag med sammendrag af kvalitetsresultaterne indgår i de lokale samordningsforas årlige afrapportering til Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget og aftalens respektive parter. Sundhedsaftalen gennemgås årligt i Sundhedskoordinationsudvalget på grundlag af tilbagemeldingerne fra de lokale samordningsfora. Forslag til tilpasninger vil blive udarbejdet i tværsektoriel sammenhæng og forelægges Sundhedskoordinationsudvalget og aftalens respektive parter til godkendelse. 3. Fokusområder 3.1 Sammenhæng i overgange Et sammenhængende patientforløb fordrer fokus på overgange mellem sektorer, hvor behovet for koordination og kommunikation vokser i takt med graden af kompleksitet i forløbet. Kvalitetsarbejdet bør således tage udgangspunkt i, at patienten/borgeren oplever et patientforløb med kontinuitet, klar og præcis kommunikation og fastlagt koordination mellem sektorerne. I afsnit beskrives, hvorledes parterne vil monitorere, sikre og udvikle indsatsen for kronisk sygdom, indlæggelse/udskrivningsforløb, genoptræningsforløb, forløb med udlevering af hjælpemidler eller behandlingsredskaber samt indsatsen for mennesker med sindslidelser. Monitorering og opfølgning på samarbejdet om utilsigtede hændelser fremgår af grundaftalen herom.

3 3.2 Fælles læring Kvalitetsarbejdet på det tværsektorielle sundhedsområde tager udgangspunkt i kvalitetscirklen: Sundhedsaftalernes målsætninger og initiativer, implementeres hovedsageligt via de lokale samordningsfora, der ligeledes varetager monitoreringen af og opfølgning på initiativerne. Resultaterne lægges til grund for dialog både lokalt i de lokale samordningsfora og regionalt i Det Administrative Kontaktforum med henblik på kvalitetsforbedringer. Dialogen foregår tværsektorielt med sigte på fælles læring og udvikling af en kvalitetskultur for det tværsektorielle sundhedsområde, som bygger på fælles principper og terminologi. Grundlaget for udvikling og fælles læring er viden. Aftalens parter efterstræber en tillidsfuld kvalitetskultur, hvor indhentning af oplysninger sker i fælles anerkendelse af, at målet er kvalitetsudvikling. 3.3 Videndeling, herunder dataudveksling Parterne arbejder for en åben videndeling byggende på tillid og gensidighed. Relevante data og viden skal være tilgængelig hos de rette parter på rette tid og sted på tværs af institutioner. Dette gælder også for data/viden om egen aktivitet og kapacitet samt monitoreringsresultater, med mindre tungtvejende hensyn taler imod dette. Parterne arbejder for, at data fødes ét sted, så dobbeltregistrering undgås. Muligheden for datasamkørsel på tværs af sektorgrænser afsøges aktivt med henblik på valide, helheds- og forløbsorienterede analyser og viden på nye og eksisterende områder og aspekter i det tværsektorielle patientforløb. Relevante variable, herunder alder og køn, inddrages i arbejdet. Parterne er opmærksomme på, at ovenstående til enhver tid sker inden for rammerne af relevant lovgivning på området, herunder Persondataloven. 4. Initiativer 4.1 Udarbejdelse af kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde Der skal i aftaleperioden udarbejdes en fælles kvalitetsstrategi, som favner sektorernes paradigmer og styringsmekanismer. Gennem fælles terminologi samt tværsektorielle parametre for kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling er hensigten med en tværsektoriel kvalitetsstrategi at efterleve forpligtigelsen om at sikre

4 stadig udvikling af kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsnet jf. Sundhedslovens 4 og Det Administrative Kontaktforum har nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe til udarbejdelse af tværsektoriel kvalitetsstrategi på sundhedsområdet. Arbejdsgruppen har til formål at: - Sikre fælles indikatorer og parametre for styring af sundhedsaftalens initiativer - Skabe fælles sprog for kvalitet på tværs af sektorer - Skabe en platform for en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet, som tager hensyn til sektorernes forskellige paradigmer, styringsmekanismer og tilgange til kvalitetsarbejde. - Sikre at kvalitetsarbejdet tager udgangspunkt i borgerens oplevelse. - Styrke muligheden for politisk ejerskab til sundhedsaftalen og dens initiativer. Arbejdsgruppen varetager udarbejdelsen af en fælles kvalitetsstrategi i sundhedsaftaleperiodens første år. Strategien implementeres inden for den resterende sundhedsaftaleperiode. Kvalitetsstrategien vedtages af Sundhedskoordinationsudvalget efter høring af region, praksis og kommuner. Da forskellige paradigmer og tilgange gør sig gældende for parterne, retter kvalitetsstrategien sig alene mod udvikling af kvalitet i tværsektorielle patientforløb og overgange og snitflader mellem region, kommuner og praksis. Jf. nedenstående figur er det således fællesmængderne, der er genstand for strategiens virkefelt. De tilgange, der i dag gør sig gældende i de tre sektorer, vil fortsat være gældende fremadrettet. Strategien udarbejdes med udgangspunkt i denne grundaftales formål og værdisæt om åbenhed og respekt for sektorernes virke. Den tværsektorielle kvalitetsstrategi kan træde i stedet for specifikke elementer i denne aftale under forudsætning af, at der opnås enighed herom mellem alle aftalens parter. 1 4: Regioner og kommuner skal i samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde m.v. 193: Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal sikre kvalitetsudvikling af ydelser.

5 4.2 Monitorering og opfølgning: Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom Den målrettede monitorering af forløbsprogrammer for kronisk syge bør med inddragelse af et patientoplevelsesperspektiv fokusere på processer og sammenhæng, herunder især - om de ydelser der foreskrives i forløbsprogrammerne leveres til de rigtige patienter på det rigtige tidspunkt og i det anbefalede regi - om der sker en samlet planlægning og koordinering af indsatsen i samarbejde med patienten - Behandlingskvaliteten for patienter med kronisk sygdom overvåges gennem indberetninger til bl.a. Det Nationale Indikatorprojekt og andre kliniske databaser i overensstemmelse med krav i Den Danske Kvalitetsmodel. For så vidt angår kvaliteten i samarbejdsprocesserne og i patientforløbene henvises til de regionale samarbejdsaftaler for henholdsvis det somatiske og det psykiatriske område, hvor aftalerne fastlægger indikatorer for kvalitetsmåling gennem journalaudit mv. - I regi af Den Danske Kvalitetsmodel foretages (kvalitets)opfølgning i form af audits. - Der foretages landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser (LUP) m.v. for en række områder, som vedrører patienter med kronisk sygdom. Det drejer sig bl.a. om aftaler om samarbejde med primærsektoren, information til almen praksis og kommuner ved udskrivelse, udarbejdelse af genoptræningsplan samt forebyggelse og sundhedsfremme. - En gang årligt foretages en kontrol af om informationerne om kommunernes og sygehusenes forebyggende tilbud er tilgængelige, opdaterede og fyldestgørende på VisInfoSyd.dk. 4.3 Monitorering og opfølgning: Indlæggelses- og udskrivningsforløb, herunder den regionale samarbejdsaftale for samarbejde og kommunikation om patientforløb i det somatiske område (SAM:BO) De lokale samordningsfora varetager monitoreringen og opfølgning i relation til tværsektorielle patientforløb inden for sundhedsaftalen. Indikatormålingerne opsamles via de administrative systemer, når det gælder frekvenser og tidspunkter og via audits, når det gælder indhold. - SAM:BOs funktionalitet og overholdelse monitoreres løbende. - Monitoreringen kan tage udgangspunkt i de værktøjer, der er anvist i rapporten: Kvalitetsmonitorering af sundhedsaftaler og kronikerindsatsen i Region Syddanmark, herunder: o Løbende standardrapporter på grundlag af udvalgte eksisterende data om ventetid, informationsudveksling og patienttilfredshed o Tværsektorielle audits o Løbende data vedr. færdigbehandling. o Tidspunkt og indhold i epikriser (følges af praksiskonsulenterne). - Inden for aftaleperioden skal monitoreringen omfatte følgende målepunkter vedr. udskrivning: o Tidspunkt og indhold i sygehusets kommunikation til kommunen inden udskrivning (forløbsplan, færdigbehandlingsvarsel) o Indikatorer for udvidet koordinering i forbindelse med udskrivning o Tidspunkt og indhold i sygehusets kommunikation til kommunen ved udskrivning (udskrivningsrapport, genoptræningsplan)

6 4.4 Monitorering og opfølgning: Genoptræning Følgegruppe for genoptræning Det Administrative Kontaktforum har nedsat en tværsektoriel følgegruppe for genoptræning, som overordnet skal sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb via klar arbejdsfordeling af opgaverne, relevant information og kommunikation, samarbejde, kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling, implementering og opfølgning mellem sektorerne. Ansvaret for den løbende drøftelse af udmøntningen af snitfladen mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning lægges i de lokale samordningsfora samt i den tværsektorielle følgegruppe for genoptræning. - Snitflade mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter sundhedslovens 140 i Region Syddanmark tages op til vurdering i samordningsfora en gang årligt. - En gang i aftaleperioden udføres en kvalitativ audit af indholdet i udarbejdede genoptræningsplaner. - Ultimo 2012 udføres en audit af tidspunktet for påbegyndelsen af det ambulante genoptræningsforløb. Auditten skal være ledsaget af en patienttilfredshedsundersøgelse, som afdækker den patientoplevede kvalitet. - Følgegruppen for genoptræning arbejder for at etablere fælles databaser vedr. genoptræningsforløbene med henblik på effektmåling og kvalitetsudvikling. Der sker en opfølgning ved afrapportering til DAK i En gang årligt foretager de lokale samordningsfora kontrol af, om informationerne om genoptræningstilbud er tilgængelige, opdaterede og fyldestgørende på VisInfoSyd.dk. Afrapportering sker i de lokale samordningsforas årsrapport til sundhedskoordinationsudvalget og de respektive parter, herunder Følgegruppe for genoptræning. 4.5 Monitorering og opfølgning: Behandlingsredskaber og hjælpemidler Følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler Den tværsektorielle følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler har til opgave at følge udviklingen på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler. - Følgegruppen ajourfører Casekatalog: Regionen og kommunernes ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler i Region Syddanmark (bilag 1), hvoraf arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber fremgår. Casekataloget udbygges med relevante principielle cases, som kan hjælpe til daglig afklaring af arbejdsdeling og ansvar imellem kommunerne og regionen. Følgegruppen sikrer efter hvert ordinært møde opdatering af casekataloget på VisInfoSyd.dk. - I forbindelse med evalueringen af SAM:BO skal det vurderes, om forløbsplanerne forholder sig til patientens behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber. - I forbindelse med den regionale del af den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) søges indarbejdet spørgsmål omkring hjælpemidler. - De lokale samordningsfora følger og sikrer kvaliteten af leveringstider, behandlingsredskabernes/ hjælpemidlernes funktion, udlevering og tilbagelevering af behandlingsredskaber/hjælpemidler.

7 4.6 Monitorering og opfølgning: Forebyggelse og sundhedsfremme Ansvaret for opfølgningen af målepunkter på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet varetages af de lokale samordningsfora. Parterne aftaler i fællesskab, hvordan der kan følges op på det kvantitative og kvalitative indhold i udarbejdede henvisningsmeddelelser, f.eks. gennem audits. - En gang årligt foretages en kontrol af om informationerne om kommunernes og sygehusenes forebyggende tilbud er tilgængelige, opdaterede og fyldestgørende på VisInfoSyd.dk. - En gang hvert fjerde år monitorerer sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? udviklingen af folkesundheden på regionalt og kommunalt niveau. Sundhedsprofilen belyser emner som KRAM, kroniske sygdomme samt trivsel og ændringer i denne. Sundhedsprofilen bidrager således med nyttig viden for både kommuner og region i forhold til at målrette og optimere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Næste sundhedsprofilundersøgelse gennemføres i 2013 med henblik på at resultaterne kan indgå i sundhedsaftaleprocessen Monitorering og opfølgning: Mennesker med sindslidelser De lokale psykiatriske samordningsfora sikrer drøftelse af og opfølgning på monitorering af de tværsektorielle patientforløb inden for sundhedsaftalerne samt dialog om øvrige snitflader og aktuelle problemstillinger. Akkreditering ud fra Den Danske Kvalitetsmodel er obligatorisk for sygehusene. Kommunerne kan på frivillig basis arbejde ud fra Den Danske Kvalitetsmodel eller Den Kommunale Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel - Utilsigtede hændelser Alle rapporterede utilsigtede hændelser, der går på tværs af sektorer dagsordenssættes på hvert psykiatrisk samordningsforums møder (alvorlige hændelser, der kræver øjeblikkelig handling, skal håndteres af parterne i umiddelbar forlængelse af hændelsens indtræffen). - Journalaudit på henvisning, indlæggelse og udskrivning Der monitoreres på o Indhold af henvisning, jf. aftalte retningslinjer på hvert af de psykiatriske områder børne- og ungdomspsykiatri, demens samt øvrig psykiatri o Udsendelse af kvitteringsskrivelse til patienten inden for lovgivende tidsramme o Tid tilbudt patienten i henhold til aftalt retningslinje o Indhold og udsendelse af epikrise inden for lovgivne tidsramme Tilfredshedsundersøgelser - Patientens oplevelse af samarbejde mellem sektorerne - Patientens oplevelse af, at der videregives relevant information omkring opfølgning til kommunen ved udskrivelse Dialog om intervention over for patienter med sundhedsmæssig risiko

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora

Status for 2012 på arbejdet med sundhedsaftalerne i de lokale samordningsfora Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/5458 Dato: 26. februar 2013 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Høring over evalueringen af kommunalreformen

Høring over evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K komoko@oim.dk med kopi til khs@oim.dk 8. april 2013 aw@danskepatienter.dk Høring over evalueringen af kommunalreformen Overordnede

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSAFTALERNE. sammenfatning og perspektivering

EVALUERING AF SUNDHEDSAFTALERNE. sammenfatning og perspektivering EVALUERING AF SUNDHEDSAFTALERNE sammenfatning og perspektivering 2011 Evaluering af sundhedsaftalerne - sammenfatning og perspektivering Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet

Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Grundaftale om deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet Formål og organisering For at sikre såvel sammenhæng for borgerne/patienterne i sundhedssektoren som en effektiv styring af kapacitet

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk

Samarbejdet på sundhedsområdet i Region Syddanmark i korte træk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 16. august 2010 Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes E-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631319 Samarbejdet

Læs mere

Grundaftale om indlæggelsesforløb

Grundaftale om indlæggelsesforløb 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indlæggelsesforløb 29. februar 2008 2 Krav 1: Information Hvilke relevante oplysninger om patientens behov mv., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserende læge

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler 7. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark

UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark UDKAST til Kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark 2011-2014 Version 1 af 23-03-2012 1. Baggrund Med godkendelsen af sundhedsaftalerne 2011-2014 besluttede Region Syddanmark

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Region Sjælland-politiker vinklen

Region Sjælland-politiker vinklen Region Sjælland-politiker vinklen Danske Ældreråd - konference 3. maj 2016 Sundhedsaftalen 2015-2018 Visionen Fælles om bedre sundhed Tre overordnede mål: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08 Sundhedsaftaler 2008 4. udkast, 5.6.08 Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter... 5 Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark 2009-2010

Sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark 2009-2010 Sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark 2009-2010 Grundaftaler for de 22 kommuner i Region Syddanmark Bilag til Grundaftaler Specifikke aftaler for Odense Kommune 1 Kommunekontaktrådet

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Haderslev Kommune. Region Syddanmark

Haderslev Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

Dokument indeholdende grundaftaler for sundhedsaftaler mellem kommuner og Region Syddanmark

Dokument indeholdende grundaftaler for sundhedsaftaler mellem kommuner og Region Syddanmark Dokument indeholdende grundaftaler for sundhedsaftaler mellem kommuner og Region Syddanmark 21. november 2006 Godkendt på møde den 11. oktober 2006 i det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg og revideret

Læs mere

Akkreditering almen praksis

Akkreditering almen praksis Akkreditering almen praksis PILOTTEST I 26 PRAKSIS I DANMARK FORÅR 2012 1 Supplerende til uddannelsesdagen maj 2014 Lene Unnerup Hvad er kvalitet? Hvordan ved I, om I har udført jeres arbejde godt, dvs.

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Forslag. Sundhedsaftaler mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark. Juli 2008

Forslag. Sundhedsaftaler mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark. Juli 2008 9. juli 2008 Forslag Sundhedsaftaler mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark Juli 2008 Godkendt af kommunalbestyrelsen i XXX Kommune xx. september 2008 Godkendt af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi

2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi 2 I Tværsektoriel kvalitetsstrategi Indhold 1. Baggrund... 4 2. Mål, rammer og afsæt... 4 3. Fokusområder... 6 3.1 Patientoplevet kvalitet... 6 3.2 Mennesker med kroniske sygdomme... 7 3.3 Medicinering...

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer

Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer Rehabilitering på tværs af professioner, sektorer og politiske niveauer 2 Rehabiliteringskonference den 9. november 2009 Afdelingschef Peter Simonsen, Region Syddanmark OPDRAG Vilkår for rehabilitering

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Den Generelle Sundhedsaftale

Den Generelle Sundhedsaftale Den Generelle Sundhedsaftale 2 Den Generelle Sundhedsaftale Indledning Den generelle Sundhedsaftale Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patient-forløb,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Nyborg Kommune. Region Syddanmark

Nyborg Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Læsevejledning til sundhedsaftalen 2015-2018 2

Læsevejledning til sundhedsaftalen 2015-2018 2 Indhold Læsevejledning til sundhedsaftalen 2015-2018 2 DEN POLITISKE DEL 1. Vision............................................................... 5 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med

Læs mere

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 13/7334 Dato: 15. august 2013 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere