Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år"

Transkript

1 Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutioner og jobcentrene om årige UU har hovedansvaret for indsatsen for unge under 18 år. Der ændres ikke ved UU ernes ansvar og kompetence i henhold til gældende lovgivning med nedenstående initiativer. Samtidig er indsatsen for unge årige præget af, at mange aktører skal samarbejde, hvis flere unge skal i uddannelse og job. Det er vigtigt at styrke samspillet mellem UU, uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene, hvis flere årige unge skal påbegynde og fuldføre en kompetencegivende uddannelse. Der oprettes derfor en pulje, som støtter forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem UU, uddannelsesinstitutioner og jobcentrene. Bedre datagrundlag for indsatsen Det er vigtigt, at kommunen, UU og jobcentrene har fuldt overblik over de åriges uddannelse og beskæftigelse, så de efter behov kan sætte hurtigt og aktivt ind over for de unge. Der er derfor enighed om, at der er behov for at etablere et fælles datagrundlag og for bedre dataudveksling på tværs af myndigheder og institutioner. Det vil samtidig kunne sikre fuld koordination mellem UU og jobcentres opgavevaretagelse. Bedre overblik over praktikpladser Der er ligeledes enighed om at forbedre den digitale understøttelse af elev- og praktikpladser bl.a. på jobnet.dk. Det vil gøre det nemmere for unge, virksomheder og jobcentermedarbejdere at søge og finde information om praktikpladser. Aktiv indsats til unge årige I størrelsesordenen unge mellem 15 og 17 år er hverken i uddannelse eller job. Det er vigtigt, at denne gruppe af unge får en aktiv indsats, så de ikke ender på kontanthjælp, når de fylder 18 år. En del af disse unge har brug for at komme ud i det virkelige liv og lære, hvad det vil sige at være på en rigtig arbejdsplads for derigennem at blive klar til at tage en uddannelse og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

2 Der er derfor enighed om at udvide reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så unge i alderen år, der ikke er i uddannelse eller job, fremover kan modtage en aktiv indsats fra jobcenteret i form af tilbud fra jobcentret om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering og mentorstøtte mv. Jobcentrenes indsats skal koordineres med UU erne, som har hovedansvaret for de unge under 18 år. Befordringsgodtgørelse mv. til de årige Der er enighed om, at de årige, der får tilbud, også skal kunne få en godtgørelse på op til kr. om måneden til anslåede udgifter, fx befordringsgodtgørelse, ved deltagelse i tilbuddet. Dermed sikres, at fx udgifter til transport ikke udgør en hindring for, at de unge kan deltage i tilbud. 2. Initiativer målrettet unge mellem 18 og 30 år Strakstilbud til årige Forsøg med en tidlig indsats for ledige - Hurtigt i gang - viser, at en indsats for nyledige, der kombinerer intensiv kontakt i form af individuelle samtaler og afklaring, efterfulgt af tidlig aktivering kan forkorte den enkeltes ledighed markant. Unge årige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere skal derfor have en individuel, meget tidlig og aktiv indsats, som lægger sig op ad de gode erfaringer fra de gennemførte forsøg og består af en samtale allerede inden for en uge efterfulgt af et afklaringsforløb, hyppige individuelle samtaler og en fremrykket aktiveringsindsats. Dermed sikres en tidlig indsats, som på en gang er målrettet uddannelse og job og samtidig ikke genopliver fortidens aktiveringsfabrikker. Ny chance til unge Allerede i dag yder jobcentrene en aktiv indsats for unge. Unge under 30 år, der hænger fast i offentlig forsørgelse, har imidlertid brug for en særlig indsats for at komme i uddannelse eller job. De skal have den aktive indsats, der virker bedst, og skal derfor så vidt muligt have aktive tilbud på rigtige arbejdspladser. Et aktivt tilbud på en rigtig arbejdsplads vil således ofte være forudsætningen for, at denne gruppe af unge bliver motiveret og klar til at gennemføre en uddannelse. Det kræver en betydelig opsøgende indsats i jobcentrene at sikre aktive tilbud for langtidsledige unge på virksomhederne. Der gives derfor et særligt tilskud til jobcentre, som gør en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud (løntilskud eller virksomhedspraktik). Læse- og skrivetest samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Læse- og skriveproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse. Jobcentret kan i dag give læse-, skrive- og regnekurser, men gør det kun i begrænset omfang. Derfor er der enighed om, at alle unge under 30 år, der henvender sig i 2

3 jobcentret, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis de har behov for det. Hvis læse- skrivetesten viser, at den unge har behov for at forbedre sine læse- og skrivekundskaber, skal jobcentrene sikres gode rammer for at tilbyde den unge et læse- og skrivekursus, der kan opkvalificere den unge til at starte på en ordinær uddannelse. Jobcentrene skal ligeledes have gode muligheder for at tilbyde unge et opkvalificerende regnekursus. Der afsættes derfor ekstra midler til finansiering af læse-, skrive- og regnekurser. Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation For at forbedre muligheden for, at flere ledige kan deltage i jobrotationsordninger som vikarer, er der enighed om at nedsætte kravet til vikarens forudgående ledighed fra 6 til 3 måneder. Dermed bliver ordningen også målrettet ledige med kortere ledighed bag sig. Der gennemføres i øjeblikket en evaluering af jobrotationsordningen, som forventes afsluttet i foråret Når resultatet foreligger, vil dette blive drøftet med aftaleparterne. I disse drøftelser vil indgå spørgsmål om beskæftigelsesregionernes rolle i forhold til at fremme brugen af jobrotation. Det skønnes, at der inden for den tilpassede økonomiske ramme til ordningen vil være et økonomisk råderum. I forbindelse med aftaleparternes drøftelse af evalueringsresultatet vil det indgå, hvorledes det forventede økonomiske råderum kan udnyttes til en bedre anvendelse af ordningen. Forbedring for unge ledige af forsøgsordningen med opkvalificering ved ordinær ansættelse I aftalen om målretning af aktiveringsindsatsen fra 24. februar 2009 indgår det, at der skal iværksættes forsøg med uddannelse i forbindelse med ansættelse i ordinært arbejde. Siden 1. august 2009 har alle jobcentre derfor kunnet gennemføre forsøg med tilskud til opkvalificering i op til 6 uger af personer, der ansættes ordinært, og som har en forudgående ledighed på mindst 3 måneder. Der er enighed om at udvide dette forsøg, således at kravet til forudgående ledighed nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år i målgruppen. Mentorstøtte Nogle unge har brug for mentorstøtte for at kunne gennemføre en ordinær uddannelse. Jobcentrene får derfor adgang til at yde mentorstøtte i tilknytning til unges overgang til ordinær uddannelse, hvis jobcentret i kontakten med den unge fx vurderer, at den unge har brug for ekstra støtte for at få en god start på og undgå frafald fra uddannelsen. Oprettelse af en National Unge-enhed For at styrke jobcentermedarbejdernes viden om unge ledige, er der enighed om at etablere en national Unge-enhed i regi af beskæftigelsessystemet. Unge-enheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen, så den enkelte unge 3

4 kan få en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannelse. Nye initiativer over for nyuddannede akademikere Med henblik på at sikre, at nyuddannede akademikere ikke ender i langtidsledighed, iværksættes en særlig indsats over for nyuddannede akademikere. Der igangsættes et initiativ, der skal skaffe nyuddannede akademikere i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet skal varetages af AC og indebærer bl.a. en indsats over for relevante virksomheder med henblik på at skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere Regeringen vil derudover iværksætte en fremrykket indsats, hvor jobcentrene efter senest seks uger henviser alle unge akademikere under 30 år uden job til en specialiseret anden aktør. Her får ledige akademikere en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede indsats vil i første omgang gælde i 3 år. Initiativet er sat i udbud. Fritidsjobinitiativ Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse Fra fritid til job viser, at unge med fritidsjob har større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse og få et job senere i deres liv. Der er derfor enighed om at gennemføre et særligt initiativ, der skal få flere unge i fritidsjob. Udslusning fra fængsler Det er vigtigt, at unge efter endt afsoning ikke falder tilbage til kriminalitet. De unge skal hjælpes tilbage i uddannelse eller job fra første dag efter endt afsoning. Der er derfor enighed om at udvide og forlænge projekt High Five i en 2-årig periode. Projektet hjælper tidligere indsatte, kriminelle og kriminalitetstruede unge i job. Projekt Unge godt i gang For at generere mere viden om, hvad der bedst hjælper unge i job, gennemfører Beskæftigelsesministeriet et projekt Unge godt i gang i udvalgte jobcentre. I projektet får jobcentrene mulighed for at afprøve effekten af en meget tidlig og aktiv indsats. Et vigtigt element i forsøget er, at sagsbehandlere, der gennemfører intensive samtaler, får en særlig målrettet opkvalificering. 4

5 Appendiks Ad 1. Initiativer målrettet årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), uddannelsesinstitutioner og jobcentrene om de årige UU har hovedansvaret for indsatsen for unge under 18 år. Samtidig er der behov for et effektivt samspil mellem UU, udannelsesinstitutioner og jobcentre. Der oprettes derfor en pulje, som støtter/finansierer forsøg, der fremmer forskellige modeller for styrket samarbejde mellem UU, uddannelsesinstitutioner og jobcentre for, at de unge mellem 15 og 17 år kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse. Puljen etableres i beskæftigelsessystemet. Rammerne for udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Der afsættes i alt 10 mio. kr. fra til puljen. Bedre datagrundlag for indsatsen Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet etablerer i fællesskab et datagrundlag, der sammenholder oplysninger fra forskellige offentlige registre om uddannelses- og beskæftigelsesstatus samt deltagelse i aktive tilbud, jf. punkt B4 i bilag 1. I det fælles datagrundlag opsamles data om unges uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og deltagelse i aktive tilbud. Der afsættes 9 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område i 2010 og 1 mio. kr. i årene herefter. Bedre overblik over praktikpladser Der afsættes 2 mio. kr. i 2010 til en optimeret digital understøttelse af elev- og praktikpladser på jobnet.dk. Dette betyder: At data i forhold til elev- og praktikpladser forbedres på jobnet.dk. At der videreudvikles en funktionalitet, så praktikpladssøgning og information om praktikpladser lettes for såvel unge, virksomheder som sagsbehandlere. Dette sker efter en analyse af den nuværende situation. Analysen afdækker, hvor elev- og praktikpladser opslås, og hvor de unge leder efter dem. At der laves systematisk udveksling mellem jobnet.dk og praktikpladsen.dk. Aktiv indsats til unge årige For at understøtte kommunernes indsats for at få unge i uddannelse skal jobcentrene efter en konkret vurdering have mulighed for at give årige, som ikke er i uddannelse eller job, tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering, mentorstøtte, hjælpemidler m.v.: Jobcenteret kan give: Tilbud om virksomhedspraktik i op til 26 uger. Hvis den unge herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere. Den unge modtager ikke offentlig forsørgelse som følge af deltagelse i virksomhedspraktik, men vil ikke miste eventuel igangværende offentlig forsørgelse. Reglerne om forholdet til virksomhedens ansatte, 5

6 konkurrenceforvridning m.v. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal overholdes. De særlige regler om virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats opretholdes. Tilbud om vejledning og opkvalificering. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af tilbuddet. Den unge modtager ikke offentlig forsørgelse som følge af deltagelse i tilbuddet, men vil ikke miste eventuel igangværende offentlig forsørgelse. Mentorstøtte efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Læse- skrivetest og -kurser. Lovændringen træder i kraft 1. august Initiativet skønnes at medføre en årlig merudgift på 8 mio. kr. i 2010 og efterfølgende 20 mio. kr. årligt. Udgifterne er ikke omfattet af rådighedsbeløbet vedr. kommunale udgifter til aktiveringstilbud. Befordringsgodtgørelse mv. til de årige Der gives mulighed for, at jobcentrene kan bevilge befordringsgodtgørelse til de årige. De årige, som jobcenteret giver tilbud, skal også kunne få en godtgørelse på op til kr. om måneden til anslåede udgifter, fx befordringsgodtgørelse, ved deltagelse i tilbuddet. Ordningen skal svare til den godtgørelse, som kontant- og starthjælpsmodtagere i dag kan få ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Det indebærer bl.a., at beløbet er skattepligtigt, og at kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelse. Ordningen træder i kraft 1. august Ordningen skønnes at medføre en årlig merudgift på ca. 0,6 mio. kr. i 2010 og efterfølgende 1,5 mio. kr. årligt. Ad. 2. Initiativer målrettet unge mellem 18 og 30 år Strakstilbud til årige Forsøg med en tidlig indsats for ledige - Hurtigt i gang - viser, at en indsats for nyledige, der kombinerer intensiv kontakt i form af hyppige samtaler og efterfølgende afklaringsforløb, efterfulgt af tidlig aktivering kan forkorte den enkeltes ledighed markant. De unge årige kontanthjælps- og dagpengemodtagere skal have en ekstra indsats, der ligger udover den eksisterende indsats, og tager udgangspunkt i erfaringerne fra de gennemførte forsøg. Det samlede initiativ lanceres i løbet af Kommunerne får et særligt tilskud til at gennemføre følgende aktiviteter: En individuel samtale efter senest 1 uge til alle nyledige årige. Et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest efter 2 uger til nyledige årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Afklaringsforløbet danner grundlaget for den videre aktive indsats og sikrer, at den er målrettet uddannelse og job. 6

7 Et intensivt, individuelt samtaleforløb for alle nyledige årige med jobsamtaler mindst hver måned i stedet for som nu hver tredje måned. Fokus i de individuelle samtaler er altid uddannelse eller job. Derudover får alle nyledige årige: Ret og pligt til et intensivt aktiveringsforløb efter 1 måned i stedet for som nu efter senest 3 måneder med en varighed på minimum 6 måneder, som kan afklare og motivere til en ordinær uddannelse eller job. Fremrykningen af ret og pligt-aktiveringstilbud til efter senest 1 måned for de nyledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere kræver lovændring. De øvrige tiltag (en individuel samtale senest efter 1 uge, et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest efter 2 uger og et intensivt, individuelt samtaleforløb med jobsamtaler mindst hver måned) er frivillige for kommunerne. Fremrykningen af ret og pligt-aktiveringstilbud skønnes at medføre merudgifter på i alt 47 mio. kr. i perioden Indsatsen løber fra maj 2010 frem til udgangen af 2011, men der vil være afløb i Der afsættes 21 mio. kr. til kommunerne som tilskud til de frivillige aktiviteter, som er omfattet af indsatsen. Midlerne ydes som et særligt tilskud med udgangspunkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Den præcise tilskudsmodel skal afklares nærmere. Udgangspunktet er en administrativ enkel model. Der afsættes 1 mio. kr. til lancering og evaluering af initiativet. Evalueringen af initiativet drøftes med forligspartierne. Lovændringen vedr. ret og pligt til et intensivt aktiveringsforløb efter 1 måned i stedet for som nu efter senest 3 måneder træder i kraft Den fremrykkede aktivering vil gælde frem til udgangen af Der ydes tilsvarende tilskud til kommunerne for den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører med virkning fra Kommunernes driftsudgifter til aktivering refunderes inden for et rådighedsbeløb med 50 pct. af staten. For at sikre, at kommunerne får 50 pct. refusion af staten af merudgifterne som følge af fremrykningen af aktiveringen for de årige, vil rådighedsbeløbet midlertidigt blive opreguleret i forhold til udgiftsændringen. Den nærmere fastsættelse af forhøjelsen af rådighedsbeløbet vil ske i forbindelse med lovændringen. Ny chance til unge Der gives et særligt tilskud til jobcentre, som gør en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud (løntilskud eller virksomhedspraktik). Det samlede initiativ lanceres i starten af Initiativet Ny Chance til unge udmøntes konkret efter nedenstående model: Målgruppen for indsatsen er a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse, dog undtaget match 3 i den nye matchmodel (dvs. gruppen af unge, der hverken kan arbejde eller deltage i aktive tilbud svarende til den nuværende match 5). Der gives et særligt tilskud på kr. for hver ekstra helårsperson i målgruppen jobcentret har i virksomhedsrettet aktivt tilbud i indsatsperioden sammenlignet med niveauet før starten på den særlige indsats. Ved opgørelsen af 7

8 det ekstra antal helårspersoner skal der tages hensyn til, at stigningen i antallet af unge helårspersoner i virksomhedsrettede tilbud ikke sker på bekostning af borgere i andre aldersgrupper. Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud i private eller offentlige virksomheder samt virksomhedspraktikforløb i private eller offentlige virksomheder. Der afsættes i alt 76 mio. kr. til Ny chance til unge. For det enkelte jobcenter udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes ud fra antallet af borgere i målgruppen i det enkelte jobcenter. Kommunerne får udbetalt et a conto tilskud ved starten af indsatsen i 2010 og et i starten af Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den maksimale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet opgørelse af meraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes endelige tilskud beregnes på denne baggrund, og kommuner, der ikke udnytter den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen. Kommunerne skal kontere det udbetalte tilskud som en indtægt på konto 'Administration vedrørende jobcentre' i den kommunale kontoplan med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene. Udgifter forbundet med den virksomhedsrettede indsats følger de almindelige regnskabs- og refusionsregler. Der vil ikke blive udarbejdet særlige regler vedrørende revision og tilsyn, idet midlerne vil blive omfattet af den almindelig revisionskontrol i kommunerne, som de kommunale revisorer foretager. Der afsættes knap 70 mio. kr. til de særlige tilskud svarende til, at op til ca flere dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år (helårspersoner) er i virksomhedsrettede aktive tilbud. Det samlede tilskud til kommunerne kan ikke overstige dette beløb. De særlige tilskud vil blive udbetalt for en ekstra virksomhedsrettet indsats i perioden til Endvidere afsættes 3 mio. kr. til lancering og evaluering af initiativet. Endelig afsættes 3,5 mio. kr. til nødvendig it-understøttelse af initiativerne Strakstilbud til årige og Ny Chance til unge. Der vil være nationale måltal for både indsats og resultater og en kvalitativ og kvantitativ evaluering efter afslutning af initiativet. Der vil være fokus på andelen af unge ydelsesmodtagere, der afgår til uddannelse eller job. Evalueringen af initiativet drøftes med forligspartierne. Læse- og skrivetest Unge under 30 år med dårlige læse- og skrivekundskaber, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis jobcentret vurderer, at de har behov for det. Unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en ungdomsuddannelse skal efter behov gennemføre Den vejledende læsetest for Voksne / VLV-testen. VLV-testen er en elektronisk test, der kan gennemføres på nettet. Testen er udviklet af Undervisningsministeriet. VLV testen viser, om den pågældende har behov for at opkvalificere sine læse- og skrivekundskaber. I de tilfælde, hvor det på baggrund af den unges hidtidige skoleforløb eller erhvervserfaring vurderes, at den pågældende ikke har problemer med at læse og skrive, kan jobcentret beslutte, at den unge ikke skal gennemføre testen. 8

9 Ved den første jobsamtale i jobcentret skal det aftales, hvornår og hvor testen skal foretages. Merudgifterne i forbindelse med gennemførelsen af læse- og skrivetesten skønnes at udgøre 7 mio. kr. i 2010 og herefter 10 mio. kr. årligt. Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. maj Initiativet omfatter unge, der bliver ledige efter den 1. maj Udeblivelse uden rimelig grund fra læse- og skrivetesten sanktioneres efter de gældende regler på kontanthjælps- og dagpengeområdet om udeblivelse fra hhv. en beskæftigelsesfremmende foranstaltning eller en aktivitet under kontaktforløbet. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser I tilfælde, hvor VLV-testen viser, at den unge har behov for at forbedre sine læseog skrivekundskaber, er der enighed om, at jobcentrene skal sikres gode rammer for at kunne tilbyde den unge et opkvalificerende læse- og skrivekursus i form af et FVU-læsningsforløb. I de tilfælde, hvor jobcentret vurderer, at den unge har behov for et opkvalificerende kursus i matematik, skal jobcentrene ligeledes sikres gode rammer for at kunne tilbyde dette. FVU-læsning er: Den Forberedende Voksenuddannelse med undervisning i at blive bedre til at læse, stave og skrive. FVUmatematik er: Den forberedende voksenundervisning i matematik. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i en pulje i perioden 2010 til 2013 til finansiering af FVU-forløb, hvilket fx kan finansiere cirka FVU-læsningsforløb årligt. Der vil være overførselsadgang. Pengene vil blive fordelt efter et først-til-mølle princip. Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i den kommunale kontoplan. Midlerne i puljen kan anvendes af jobcentrene fra 1. januar Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation Den gældende jobrotationsordning justeres, således at: Vikaren kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet 6 måneder. Ændringen træder i kraft 1. maj Evalueringen af jobrotationsordningen, der foretages i øjeblikket, og som forventes færdig i foråret 2010, skal drøftes med aftaleparterne, når resultatet foreligger. I forbindelse med drøftelsen af evalueringen vil indgå spørgsmålet om beskæftigelsesregionernes rolle i forhold til fremme af brugen af jobrotation. Ændringen ventes ikke at føre til merudgifter i forhold til den afsatte ramme. Den ventede meraktivitet som følge af ændringen kan finansieres inden for den allerede afsatte bevilling til jobrotation, idet der er i dag er et væsentligt mindreforbrug på ordningen. Dette gælder også, selvom bevillingen til jobrotation fra 2010 tilpasses som led i finansieringen af initiativerne i ungepakken. Det skønnes, at der inden for den tilpassede økonomiske ramme til ordningen vil være et økonomisk råderum. I forbindelse med aftaleparternes drøftelse af evalueringsresultatet vil det indgå, hvorledes det forventede økonomiske råderum kan udnyttes til en bedre anvendelse af ordningen. 9

10 Virksomhederne har efter loven ret til jobrotationsydelse, når betingelserne herfor er opfyldt. Denne ret er uafhængig af de bevillinger, der er afsat på finansloven. Forbedring for unge ledige af forsøgsordningen med opkvalificering ved ordinær ansættelse Den eksisterende forsøgsordning med opkvalificering ved ordinær ansættelse forbedres ved: At kravet til forudgående ledighed nedsættes fra 3 til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år i målgruppen. Forbedringen træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august Der afsættes samlet 3 mio. kr. til forsøget. Mentorstøtte Reglerne om mentorstøtte i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal gøres mere fleksible: Reglerne om mentorstøtte udvides, så det bliver muligt at give mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i ordinær uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan gives så længe, der er behov for det. Mentorstøtte kan også gives til årige. Merudgifterne i forbindelse med den udvidede mentorstøtte skønnes at udgøre 4 mio. kr. i 2010 og herefter 10 mio. kr. årligt. Lovændringen træder i kraft den 1. august Oprettelse af en national Unge-enhed Der skal etableres en national Unge-enhed i regi af beskæftigelsessystemet. Unge-enheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen, så den enkelte unge kan få en målrettet og sammenhængende indsats. Unge-enheden skal rådgive jobcentre med udgangspunkt i de nye ungeregler, samspillet mellem myndigheder samt om processer og organisering i forbindelse med ungeindsatsen. Unge-enheden tilknyttes og placeres fysisk i en af beskæftigelsesregionerne og servicerer jobcentre og kommuner i hele landet. Der afsættes 8 mio. kr. til Unge-enheden i perioden Etableringen af Unge-enheden påbegyndes den 1. januar 2010, således at Ungeenheden er funktionsdygtig pr. 1. april 2010 og fungerer i to år. Beskæftigelsesministeriet udarbejder endvidere en vejledning, der med udgangspunkt i gode erfaringer fra udvalgte jobcentre formidler, hvordan ungeindsatsen kan tilrettelægges bedst muligt. Der afsættes 1 mio. kr. hertil i Nye initiativer over for nyuddannede akademikere Der iværksættes et initiativ for nyuddannede unge under 30 år med en lang videregående uddannelse: Der igangsættes et initiativ, der skal skaffe nyuddannede akademikere i arbejde inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet iværksættes den 1. januar 2010 og varetages af AC. Der afsættes 2 mio. kr. i 2010 til det nye akademikerinitiativ. 10

11 Jobcentrene skal henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest seks uger til en anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder fra marts 2010, hvorfra jobcentrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud. Fritidsjobinitiativ Fritidsjobinitiativet skal: Gøre adgangen til fritidsjob mere synlig og let tilgængelig ved at samle opslåede fritids- og studiejobstillinger samt relevant viden omkring fritidsjob på Øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob. Initiativet iværksættes primo Der er afsat 3 mio. kr. i 2010 til initiativet, heraf 0,5 mio. kr. til tilpasninger på jobnet.dk. Finansiering af Beskæftigelsesministeriets initiativer Initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område finansieres primært af midler fra jobrotationsordningen og af frigjorte midler som følge af afbureaukratisering af ungereglerne m.v. på Beskæftigelsesministeriets område. Der anvendes 150 mio. kr. af de opsparede jobrotationsmidler ved udgangen af Derudover tilpasses jobrotationsordningen med 28 mio. kr. årligt , hvorefter der vil være afsat ca. 30. mio. kr. årligt til jobrotation. Endvidere anvendes i alt 168 mio. kr. i perioden af de midler, der blev frigjort ved at afbureaukratisere ungereglerne m.v. med virkning fra 1. august Endelig finansieres jobrettet udslusning af unge fra fængsler med satspuljemidler på i alt 20 mio. kr. over 2 år og projekt unge godt i gang med 10 mio. kr. fra metodeudviklingspuljen og 10,5 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriets egne midler. En del af forslagene i aftalen finansieres med midler fra jobrotationsordningen (globaliseringspuljen). Det er aftalt, at et eventuelt míndreforbrug af denne finansiering skal føres tilbage til globaliseringspuljen på konto Jobrotation. 11

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området.

Der afsættes en pulje på landsplan i perioden Puljen kan søges m.h.p. på lokale forsøg på området. 1 Bilag 1: Beskrivelse af enkeltinitiativer i ungepakken på Beskæftigelsesministeriets område kronologisk efter 1. Initiativer, der træder i kraft i 2010 uden nærmere tidsangivelse i forligsteksten landsplan

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Unge og Beskæftigelse

Unge og Beskæftigelse Unge og Beskæftigelse Lovbog om ungeaftalen, L 83 fra 2009 og L 151 fra 2010 Ændringer i: Beskæftigelsesloven Arbejdsløshedsforsikringsloven Aktivloven Integrationsloven Beskæftigelsesansvarsloven Wiederquist

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2009/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0020951 Fremsat den 3. marts 2010 af

Læs mere

Handicapkonferencen - Unge

Handicapkonferencen - Unge Handicapkonferencen - Unge 14. September 2009 Beskæftigelsesregion Syddanmark Regeringen forebygger ungdomsledighed Alle unge skal have mulighed for et liv med uddannelse og job Regeringens 95% mål. 95%

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flere unge i uddannelse og job (5.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flere unge i uddannelse og job (5. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flere unge i uddannelse og job (5. november 2009) Aftale om flere unge i uddannelse og job Aftaleparterne enige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Program. kl. 12.45 - ca. 15.30

Program. kl. 12.45 - ca. 15.30 Program kl. 12.45 - ca. 15.30 Velkomst Jobcentrenes samspil med Beskæftigelsesregionen - analyse og drøftelser v/niels Kristoffersen, Mploy Status for den beskæftigelsespolitiske udvikling v/karl Schmidt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Blok nr. I1 Fagudvalg: Politikområde: Innovationsblok Forventet budgetmæssige ændringer. Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Forstærket uddannelsesindsats

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere