KVALITETSSTANDARDER FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP PÅ FRITVALGSOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP PÅ FRITVALGSOMRÅDET"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP PÅ FRITVALGSOMRÅDET 2016 BRØNDBY KOMMUNE 2015 Side 1 af 54

2 Indholdsfortegnelse 1.0. Forord og indledning Visitation Lovgrundlag Overordnede visitationskriterier Visitationskriterier og funktionsniveauer Egenbetaling Afgørelser Differentiering af visiteret tid Kombinerede og singleydelser Opfølgning på hjælpen Fleksibel hjemmehjælp Flytte ydelser Valg af leverandør Hjælp i særlige tilfælde Klager Kvalitetssikring Serviceniveau og kvalitetskrav Personlig pleje, øvrig omsorg, medicinindtagelse og ernæring Madservice Rengøring Særlig hovedrengøring Indkøb Tøjvask Rådighedstimer Ændringer og aflysninger Dokumentation Arbejdsmiljøbestemmelser Arbejdsredskaber Lift Andre krav til hjemmet Tavshedspligt Kompetencekrav til leverandører Kompetencekrav til personlig hjælp og pleje Kompetencekrav til praktisk hjælp Nødkald Ydelsesbeskrivelser for praktisk og personlig hjælp (Visitationen) Rengøring Særlig hovedrengøring Indkøb m.m Vask Personlig pleje Ernæring Medicin Madservice Indflytning i plejebolig

3 4.10. Hjælp til flytning Hjælp til opstart på daghjem og dagcenter (aktivitetstilbud) Særlige ydelser Hverdagstræning Ydelsesbeskrivelser for andre ydelser (Leverandører) Særlige administrative ydelser Klippekortsordningen Særlige indkøb af personlige fornødenheder (Ældrepulje) Hjælp til hospitals-/ speciallægebesøg (Ældrepulje) Gå-tur (Ældrepulje) Tidlig opsporing - tidlig indsats (Ældrepulje) Årlig hovedrengøring (Ældrepulje)

4 1.0. Forord og indledning Forord Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 9. december 2015, Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v Kvalitetsstandarderne indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente at få, når de får behov for hjemmehjælp. Formålet med kvalitetsstandarderne er først og fremmest, at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser, som borgerne får. Formålet med kvalitetsstandarderne er også: - Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter - Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau - En forudsætning for, at borgerne kan deltage i den politiske debat om kommunens serviceniveau - Et grundlag for borgerne til at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger om serviceniveauet. Der er udover disse kvalitetsstandarder også udarbejdet en mere kortfattet læsevenlig information, som kort informerer om den hjælp, der ydes. Kvalitetsstandarderne er en vigtig del af grundlaget for arbejdet i Visitationen og for leverandørerne af personlig og praktisk hjælp m.v. Ligeledes er kvalitetsstandarderne et nyttigt arbejdsredskab for medarbejderne i deres daglige arbejde. Årets kvalitetsstandard for 2016 har fokus på implementering af den nye bestemmelse i Lov om social service (herefter benævnt serviceloven) vedr. rehabiliteringsforløb, der trådte i kraft den 1. januar 2015, jævnfør servicelovens 83 a. Loven indebærer, at kommunalbestyrelsen forpligtes til, forud for vurderingen af behovet for hjælp efter 83, stk.1., at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne (fysisk, psykisk og socialt) og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk.1. hvor der er fokus på borgerens aktive medvirken, selvstændighed og livskvalitet. Der er også fokus på tværfagligheden, hvor alle relevante aktører involveres. Rehabilitering, herefter benævnt hverdagsrehabilitering er i forlængelse af og i overensstemmelse med eksisterende tiltag indenfor Ældre og Omsorg som er hverdagstræning, tidlig opsporing med henblik på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, samt tiltagene i Social- og Sundhedsforvaltningen vedr. nye 4

5 velfærdsroller, der tager udgangspunkt i både organisationens, medarbejdernes og borgernes nye velfærdsroller. Der er således fokus på at gøre borgerne så selvhjulpne og aktive i deres eget liv som muligt med udgangspunkt i borgerens aktive medvirken. Samtidig skal sikres et ensartet serviceniveau samt en stram økonomisk styring på området. Udover ovenstående har Ældre og Omsorg fortsat tilbud om klippekortsordningen, der er indført i 2015 via midler fra Ældrepuljen fra Finansloven for Med klippekortsordningen får de svageste borgere, der modtager 7-13 timers praktisk og personlig hjælp om ugen tilbudt en ekstra halv times hjælp om ugen. Borgerne bestemmer selv hvad den ekstra tid skal bruges på, eksempelvis ekstra praktisk og personlig hjælp, herunder rengøring, gåtur, samtale, madlavning, ledsagelse mm., jf. ydelsesbeskrivelsen for Klippekortsordningen. Med venlig hilsen Inger Kofoed visitationschef 5

6 Indledning Brøndby Kommune skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter 83 i Lov om social service (herefter benævnt serviceloven). Kvalitetsstandarderne skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser efter serviceloven 83. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. Ligeledes skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på de fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen efter serviceloven 83, samt de fastlagte kvalitetskrav til leverandører af hjælp efter 83 i serviceloven Visitation 2.1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af vejledning, støtte og/eller hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet er serviceloven 83 og 83 a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice 83 a 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. 6

7 Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83, jf. 83, stk. 6. Kilde: Serviceloven, gældende lovbekendtgørelse nr af 08/09/ Ligeledes har kommunen pligt til sørge for tilbud om afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. serviceloven 84 stk.1. Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at den plejekrævende borger kan blive boende i hjemmet Overordnede visitationskriterier Tildeling af ydelser på ældreområdet sker i henhold til serviceloven, retssikkerhedsloven, samt arbejdsmiljøloven. Visitatorerne har afgørelseskompetencen til bevilling af personlig og praktisk vejledning, støtte og/eller hjælp efter serviceloven 83, 83a og 84 og hermed også 94 og 95. Visitationens medarbejdere, visitatorerne er ansvarlige for, at ydelserne visiteres og udmåles efter en konkret individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borgers behov ud fra en samlet vurdering af helbred, sociale omstændigheder, bolig og familiemæssige forhold mv., jf. 88 i serviceloven. I vurderingen af borgerens funktionsevne er det ikke handicap, alder eller sygdom som sådan, der berettiger til ydelser, men konsekvenserne af handicap/sygdom i forhold til borgerens hverdag og funktionsniveau. Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de særlige tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det. Med indførslen af 83 a visiteres ydelserne som udgangspunkt som midlertidig hjælp afhængig af det konkrete behov, så længe det vurderes at borgeren har et rehabiliteringspotentiale. Under rehabiliteringsforløbet tilbydes borgerne den nødvendige hjælp og støtte efter 83. 7

8 Har borgerne ikke et rehabiliteringspotentiale bevilges der midlertidig eller varig hjælp efter 83. Der foretages løbende revurderinger af borgernes behov for hjælp og hjælpen justeres i takt med borgernes ændrede funktionsniveau Visitationskriterier og funktionsniveauer Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde, ud fra den enkeltes behov og ressourcer (serviceloven 1 stk. 2 og 3). Vejledning, støtte og/eller hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp ydes ud fra forudsætningen om, at borgeren har ansvar for egen tilværelse, hvorfor hjælpen skal ydes efter princippet hjælp til selvhjælp. Det vil sige at borgeren medinddrages og tilbydes hjælp med henblik på øget livskvalitet og selvhjulpenhed. Hjælpen tilbydes som supplerende hjælp til de opgaver, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt selv kan udføre. Hverdagsrehabiliteringen 83 a er udgangspunktet for enhver ydelse og er derfor en integreret del af alle ydelser. Visitationen tager udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og personen set ud fra en helhedsbetragtning. Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje tager udgangspunkt i en ansøgning om hjælp fra borgeren (servicelovens 83 og 83a). Hjælp gives til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre opgaverne (servicelovens 83 og 83 a). Hjælpen kan omfatte: Vejledning, støtte og/eller hjælp til personlig pleje Vejledning, støtte og/eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Madservice Omfanget af hjælpen afhænger af: Borgerens egne muligheder for at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet Husstandens samlede ressourcer Eventuel hjælp fra andre Visitator justerer ydelsen i takt med ændringer i borgerens behov og i forhold til de faktiske muligheder. De enkelte ydelser tidsfastsættes til brug for leverandørens ressourcetilførsel. 8

9 Vurderingen foretages ud fra funktionsvurderingsmetoden udarbejdet af Brøndby Kommune: Vurderingsområder Helbredsoplysninger Almindelig Daglig Livsførelse (ADL) Fysisk Psykisk/kognitivt Boligforhold Socialt Andre oplysninger Præcisering af, hvad vurderingsområdet omfatter. Medicinske diagnoser og hjælpemidler. Personlig pleje, ernæring, rengøring, tøjvask og indkøb. Mobilitet, transport, sanser, kredsløb og stofskifte. Kognitivt/mentalt og søvn/hvile. Adgangsforhold og boligens indretning. Uddannelse/erhverv/pension, familie/venner/netværk, daglige aktiviteter/socialt samvær, sprog, religion, økonomi og livshistorie. Livstestamente, allergi, forbudte fødevarer pga. religion eller andet, ønsker vedrørende dødsfald, personlige ønsker, ønsker vedrørende behandling og samarbejde med pårørende. Indenfor ovenstående områder vurderes borgerens ressourcer. Vurderingen udgør et grundmateriale for den efterfølgende vurdering/revisitation. Borgeren kan for eksempel være selvhjulpen i forhold til ét vurderingsområde, som at kunne spise og drikke selv, men afhængig af vejledning, støtte og/eller hjælp i forhold til for eksempel mobilitet. Det er udelukkende den individuelle vurdering der afgør, hvilken vejledning, støtte og/eller hjælp, der skal iværksættes. Vurderingen bidrager til at synliggøre en potentiel udvikling i borgerens funktionsniveau og effekten af en eventuel rehabiliterende indsats over tid. Visitationskriterier og funktionsniveauer er nærmere beskrevet nedenfor. Der er ikke indbygget automatik i modellen, hvor en bestemt vurdering automatisk udløser en bestemt ydelse eller et bestemt tidsforbrug. Ydelserne er beskrevet ud fra, hvad opgaven omfatter samt den generelle hyppighed for, hvor ofte borgeren kan modtage ydelsen. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering og set i sammenhæng med borgerens husstands- og netværksressourcer. Funktionsniveauer Vurderingen foretages ud fra funktionsvurderingsmetoden udarbejdet af Brøndby Kommune: 9

10 Med baggrund i denne model defineres en række funktionsniveauer til brug i forbindelse med visitering/revurdering af borgere. Funktionsniveauerne gælder for alle ydelser under fritvalgsområdet, således: Personlig pleje, bad, særlige ydelser, medicingivning, ernæring, indkøb, rengøring, hovedrengøring og vask. Funktionsniveau Beskrivelse Serviceniveau Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance til at udføre aktiviteten. Nøgleord: Ingen / ubetydelige begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan med vejledning udføre aktiviteten. Nøgleord: Lette begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Nøgleord: Moderate begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Nøgleord: Svære begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Nøgleord: Totale begrænsninger. Der gives ingen ydelser. Der gives vejledning hverdagsrehabilitering Ydelserne har karakter af vejledning/støtte hverdagsrehabilitering. Ydelserne har karakter af støtte og hjælp - hverdagsrehabilitering - Ydelserne har karakter af hjælp og evt. hverdagsrehabilitering 2.4. Egenbetaling Hjælp gives til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaverne. Der opkræves ikke egenbetaling for personlig og praktisk hjælp, undtagen for ydelserne madservice, indkøbsordning og vaskeordning, hvor der er egenbetaling ifølge 10

11 serviceloven. (Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83, 83 a og 84). Der gives rabat til de brugere, der er tilmeldt både vaske- og indkøbsordningen. Betalingen skal som udgangspunkt foretages via træk i pensionen, og borgerne skal underskrive en fuldmagt vedrørende træk i pensionen, inden ydelserne kan iværksættes. I tilfælde af fuldmagten til træk i pensionen ikke er modtaget endnu, sikrer visitator at borgeren modtager fornøden hjælp Afgørelser Visitationen foretages af en visitator. Alle nye afgørelser er skriftlige og indeholder en beskrivelse af den vejledning, støtte og/eller hjælp, borgeren har behov for, eller et afslag samt en begrundelse. Oplysning om visitationen sendes til den af borgeren valgte leverandør hurtigst muligt efter visitationsbesøget. Det skal af afgørelsen tillige fremgå, hvad der er visiteret vejledning, støtte og/eller hjælp til. I samarbejde med borgeren udarbejdes der mål/formål med hjælpen sammen med en begrundelse for det bevilgede. Der angives tillige et tidsperspektiv i henhold til 83 a ydelser, Det skal endvidere fremgå hvilken leverandør borgeren har valgt Differentiering af visiteret tid Den visiterede tid til en given ydelse kan differentieres afhængigt af den enkelte borgers behov og husstandens samlede ressourcer. Den visiterede tid er en administrativt fastsat tid, og er et udtryk for hvor lang tid ydelserne tager at levere i gennemsnit. Tiden varierer fra borger til borger, og borgerne har ikke krav på et bestemt antal minutter eller timer til leveringen af ydelserne Kombinerede og singleydelser Når ydelser kan leveres i kombination med andre ydelser, tager de enkelte ydelser hver især kortere tid at levere. Singleydelser er de ydelser, der ikke kan leveres i kombination med andre ydelser. Visiterede ydelser skal så vidt muligt leveres i kombination med andre ydelser, for hermed at sikre at borgerne får en sammenhængende hjælp og at det ydes på den mest omkostningseffektive måde. Den visiterede tid tager udgangspunkt i at leverandøren til enhver tid leverer hjælpen så effektivt som muligt. Hvis det vurderes, at ydelsen kan leveres i kombination med andre ydelser, vil der derfor blive visiteret mindre tid til ydelsen - end hvis det vurderes at ydelsen skal leveres som en singleydelse Opfølgning på hjælpen Den bevilgede ydelse skal vurderes løbende og alle ændringer i borgerens funktionsniveau ajourføres i funktionsvurderingen. Dette skal jf. serviceloven 88, stk. 2. dokumenteres i omsorgssystemet, som i Brøndby Kommune er KMD Care. Leverandørerne disponerer og administrer selv 30 minutter til dokumentation og udarbejdelse af funktionsvurderingen, samt 30 minutter til dokumentation i 11

12 samarbejdsaftalen i KMD Care. Leverandøren er forpligtet til at dokumentere og oplyse Visitationen om alle ændringer i borgernes situation. Revurdering og opfølgning foretages løbende af Visitationen på 83 og 83a. Visitationen foretager årligt revisitationer på alle servicelovens 94 og 95 sager Fleksibel hjemmehjælp Ifølge serviceloven 94 a kan borgere vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Borgeren og hjælperen har således mulighed for at aftale fra gang til gang, hvilke ydelser borgeren ønsker. Borgeren kan eksempelvis vælge at bytte støvsugningen med andre opgaver, der modsvarer de aktuelle behov, dog kun indenfor den visiterede tidsramme. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem praktisk og personlig hjælp, forudsætter dette, at borgeren er visiteret til begge ydelser. Fleksibel hjemmehjælp dokumenteres i KMD Care. Hvis borgeren gentagne gange fravælger en ydelse, er leverandøren forpligtet til at orientere Visitationen om dette, med henblik på, at der foretages en revurdering. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal hjælperen tage udgangspunkt i den visiterede afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med denne. Fravælger borgeren en ydelse til fordel for en anden ydelse, kan borgeren ikke efterfølgende kræve den fravalgte ydelse leveret Flytte ydelser Hvis borgeren aflyser mindre end 24 timer inden besøget, skal der som udgangspunkt ikke ydes erstatningsbesøg. Hvis borgeren aflyser for sent pga. en akut opstået situation såsom akut lægebesøg mv., skal der ydes erstatningsbesøg. Der ydes generelt erstatningsbesøg, hvis en borger aflyser i god tid med henblik på lægebesøg, hospitalsundersøgelse mv. Hvis borgeren aflyser et besøg af hensyn til sociale arrangementer, gives der ikke erstatningsbesøg Valg af leverandør Frit valg af leverandør Borgeren har efter serviceloven frit valg mellem den kommunale leverandør af praktisk og personlig hjælp, som er Hjemmeplejen og de 2 leverandører af praktisk og personlig hjælp, der efter udbud er indgået kontrakt med (serviceloven 91). Leverandørskift En borger kan altid ændre sit valg af leverandør. Ændringen foretages ved, at borgeren henvender sig til Visitationen i Brøndby Kommune. Leverandøren er 12

13 forpligtet til at være borgeren behjælpelig ved ønske om leverandørskift. Skift af leverandør skal som hovedregel foretages med mindst 30 dages varsel. I særlige tilfælde kan visitator dog godkende borgerens ønske om at skifte til en anden leverandør med kortere varsel. Leverandøren kan ikke opsige en aftale med en borger. Leverandøren er forpligtet til at levere den visiterede ydelse til alle borgere, der vælger leverandøren. 94 og 95 egen hjælper og kontant tilskud Ifølge servicelovens 94 kan en borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter ansætter denne. Som udgangspunkt stilles der de samme krav til 94 hjælpere som til leverandørerne af praktisk og personlig hjælp, herunder skal hjælpen ydes med udgangspunkt i det aktiverende og rehabiliterende sigte, og gives efter principperne og formålet om hjælp til selvhjælp. Ifølge 95 stk. 1, kan kommunen udbetale et tilskud til hjælpen, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, for en borger, der har behov for hjælp efter 83 og 84. Ifølge 95 stk. 2, kan en borger med betydeligt og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og støtte i mere end 20 timer ugentligt, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som borgeren selv antager. Ifølge 95 stk. 3. kan kommunen i særlige tilfælde og hos borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, beslutte at hjælpen kan udbetales til en nærtstående, som helt eller delvist passer den pågældende. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder for hjælperne Hjælp i særlige tilfælde I forbindelse med hjælp hos borgere, der har fået konstateret særlige smitsomme sygdomme med resistente bakterier, som f.eks. Clostridium, kan Visitationen fravige serviceniveauet. Der kan visiteres ekstra tid til udførelse af den personlige og praktiske hjælp, idet der skal tages særlige hygiejniske forholdsregler. Der forefindes særlige instrukser vedrørende smitsomme sygdomme, håndhygiejne, værnemidler mm., som skal benyttes og overholdes Klager Praktisk og personlig hjælp Alle modtagere af praktisk og personlig hjælp kan klage over afgørelser om hjælp eller over udførelsen af hjælp i Brøndby Kommune. 13

14 Leverandøren er forpligtet til at samarbejde med Brøndby Kommune, Visitationen om alle klager fra borgerne, pårørende mv. og dokumentere det i KMD Care. Dette sker ved at dokumentere og videregive relevante oplysninger mv. til Visitationen. Modtager leverandøren en klage over Visitationens afgørelse, skal klagen straks sendes elektronisk med sikker mail til Visitationen med forslag til et svar. Visitationen besvarer klagen og formidler klagen videre til Ankestyrelsen, såfremt klageren ønsker det. I forbindelse med sagsbehandlingen af klagen, må leverandøren påregne et vist tidsforbrug på dialog med borger, pårørende m.v. samt med Visitationen. Der ydes ikke særskilt betaling for dette. Skriftlige og mundtlige klager over udførelsen af de visiterede ydelser, besvares af leverandøren og klagevejledning vedlægges. Herefter sender leverandøren elektronisk kopi af selve klagen samt svaret og eventuel handleplan til Visitationen, med sikker mail senest 2 hverdage efter modtagelsen af klagen. Alle tiltag i forbindelse med klagesagsbehandlingen skal beskrives i journalen i KMD Care. Skabelon til klagevejledning findes på kommunens hjemmeside Såfremt borgeren ønsker at anke sagen, kontaktes Visitationen, der formidler klagen til Ankestyrelsen. Ønsker borgeren aktindsigt vedrørende leveringen af hjælp jf. forvaltningsloven og retssikkerhedsloven, dokumenterer leverandøren dette i KMD Care og sender advis til Visitationen. Mindre komplekse sygeplejeopgaver Modtager leverandøren klager over leverandørens håndtering af de mindre komplekse sygeplejeopgaver, skal leverandøren dokumentere dette i KMD Care og sende klagen videre til behandling i Styrelsen for Patientsikkerhed, samt sende kopi af sagens akter til Visitationen. Styrelsen for Patientsikkerhed Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt 10-14) 14

15 2.14. Kvalitetssikring Som led i sikring af kvaliteten i de udførte opgaver bliver der løbende gennemført brugerundersøgelser og stikprøvekontrol på udvalgte områder. Leverandøren skal samarbejde omkring disse tiltag. Der ydes ikke særskilt betaling herfor. En gang årligt foretages der anmeldte tilsynsbesøg hos alle leverandører, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp og der foretages stikprøvekontrol i form af tilsynsbesøg i borgeres hjem. Tilsynene varetages af revisionsfirmaet BDO i Serviceniveau og kvalitetskrav De udarbejdede kvalitetsstandarder herunder visitationskriterier og ydelsesbeskrivelser danner tilsammen serviceniveauet Personlig pleje, øvrig omsorg, medicinindtagelse og ernæring For disse områder kan hverdagsrehabilitering, vejledning, støtte og/eller hjælp iværksættes samme dag, som visitationen er foregået. Hjælpen skal være iværksat inden for to hverdage efter visitationsbesøget. Vejledning, hjælp og/eller støtte til bad kan som udgangspunkt ydes op til 2 gange om ugen. Der kan tilbydes vejledning, hjælp og/eller støtte til personlig pleje op til flere gange i døgnet. Vejledning, hjælp og/eller støtte til ernæring kan ydes op til flere gange i døgnet. Vejledning, hjælp og/eller støtte til særlige ydelser kan gives flere gange om ugen. I tilfælde af leverandørens omlægning af tidspunkt for besøg skal erstatningsbesøg tilbydes samme dag, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske Madservice Madserviceordningen med levering af vakuumpakket kølemad til opvarmning (middagsmad) skal igangsættes hurtigst muligt og skal være igangsat til førstkommende dag for udbringning af mad, efter modtagelse af den underskrevne fuldmagt. Der udbringes mad to gange ugentligt (tirsdag og fredag). Aflysning eller ændring af leveringstidspunktet skal ske senest kl dagen inden den planlagte leveringsdag. Dette gælder dog ikke ved akut sygdom og indlæggelse. Der er egenbetaling på madservice. 15

16 3.3. Rengøring Der kan som udgangspunkt tilbydes hverdagsrehabilitering, vejledning, hjælp og/eller støtte til rengøringsopgaver hver 3. uge. Hjælpen ydes på hverdage i dagtimerne. Leverandøren har 5 dage til at indgå aftaler med borgeren om hvornår hjælpen leveres Særlig hovedrengøring Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til hovedrengøring som en engangsbevilling. Hovedrengøring ydes med henblik på, at hjemmet efterfølgende kan vedligeholdes jævnfør kvalitetsstandarden for almindelig rengøring. Det er en forudsætning, at der efterfølgende følges op på borgerens behov for hverdagsrehabilitering og hjælp til rengøring Indkøb Der ydes som udgangspunkt hjælp til indkøb gennem Brøndby Kommunes indkøbsordning, hvor der er frit valg af leverandør. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til apotek, bank og posthus. Leverandøren skal indenfor 2 hverdage efter, at have modtaget bestillingen fra Visitationen, tage kontakt til borgeren eller anden angivet kontaktperson med det formål, at borgeren informeres om, hvordan bestilling, levering og betaling foregår. Leveringen skal være opstartet inden for 5 hverdage, efter leverandøren har modtaget tilmeldingen fra Visitationen. Til- og frameldinger til indkøbsordningen foretages af Visitationen. Borgerens aflysninger eller flytning af leveringstidspunkt mv. foretages direkte til leverandøren. Ved akut hospitalsindlæggelse og lignende er leverandøren forpligtet til at tage varerne med retur. Let fordærvelige madvarer betaler borgeren for, mens leverandøren tager andre varer retur. Levering af varer kan ikke aflyses af leverandøren. Såfremt leveringsdagen falder på en helligdag, skal leverandøren tilbyde at levere varer på en dag, der ligger umiddelbart forud for den faste leveringsdag, dog ikke mere end to dage forud. I de særlige tilfælde, hvor indkøb ydes ved egen hjælper, ydes der som udgangspunkt ikke indkøb på helligdage og i weekender. Der gives erstatningsydelse ved helligdage og i tilfælde af hospitalsindlæggelse. Erstatningsydelse til indkøb skal tilbydes senest dagen efter, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Der er egenbetaling på indkøbsordningen. 16

17 3.6. Tøjvask Der ydes som udgangspunkt hjælp til vask af tøj hver 14. dag, på hverdage i dagtimerne. Borgere uden egen vaskemaskine i hjemmet visiteres som udgangspunkt hjælp til vaskeordningen med frit valg mellem de to leverandører. Der er egenbetaling på vaskeordningen. Borgere med egen vaskemaskine i hjemmet visiteres som udgangspunkt vask ved egen hjælper. Har borgeren behov for vask af både store mængder linned og tøj, visiteres dog som udgangspunkt hjælp til al vask igennem vaskeordningen. Leverandøren skal indenfor 2 hverdage efter, at leverandøren har modtaget tilmelding fra kommunen, tage kontakt til borgeren eller anden angivet kontaktperson med det formål, at borgeren informeres om, hvordan bestilling, levering og betaling foregår. Leveringen skal være opstartet inden for 5 hverdage, efter leverandøren har modtaget tilmeldingen fra Visitationen. Ved leverandørens omlægning af tid for besøg gives der erstatningsbesøg. Hvis besøget falder på en helligdag eller hvis besøget må aflyses pga. akut opståede situationer, f.eks. akut lægebesøg eller lignende gives der ligeledes erstatningsbesøg. Erstatningsbesøg skal tilbydes inden for 5 hverdage, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Hvis tøjet ikke kan leveres hos borgeren, fx i forbindelse med borgerens akutte hospitalsindlæggelse, tager leverandøren tøjet med retur, og afleverer det ved næste planlagte besøg Rådighedstimer Undtagelsesvist kan der bevilges rådighedstimer Ændringer og aflysninger Ved ændring af indgåede aftaler, eller hvis et aftalt besøg flyttes mere end én time i forhold til det aftalte tidspunkt, skal borgeren orienteres telefonisk af leverandøren. Hvis leveringen af madserviceordningen afviger med mere end 1 time i forhold til det aftalte, skal borgeren orienteres telefonisk af leverandøren. Der skal være overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og den hjælp, der faktisk udføres. Visiteret hjælp må ikke aflyses af leverandøren. Beboere i plejeboliger, som ønsker at besøge familie/venner kan kun i helt særlige og enkeltstående tilfælde få bevilget personlig pleje under sådanne besøg. 17

18 3.9. Dokumentation Leverandørerne er forpligtet til at anvende Brøndby Kommunes elektroniske omsorgssystem KMD Care til nedenstående: Dokumentere alle ændringer i forhold til borgerens fysiske, psykiske og sociale situation herunder også aflysninger, aftaler med borgerne, disponering af ydelser, indberetning af afvigelser mm. At holde sig orienteret om advis, leverandørmeddelelser og ændringer i borgerens journaloplysninger Leverandøren er forpligtet til at dokumentere alle ændringer til planlagte afhentninger/leveringer uanset, om det er borgeren eller tilbudsgiveren, der har foranlediget ændringen. I disponering og journal dokumenteres således leverancer, antal flytninger/aflysninger indenfor tidsfristen forårsaget af borgeren, antal flytninger/aflysninger efter tidsfristen forårsaget af borgeren, antal forgæves afleveringer/afhentninger, flytning af afhentninger/leveringer forårsaget af kontrakthaver, forsinkelser i afhentninger/leveringer forårsaget af kontrakthaver mm. Disponering af visiterede ydelser (Leverandører af madservice og indkøb anvender ikke disponering i Care) Kommunikation til Visitationerne samt øvrige samarbejdsparter såsom anden privat hjemmehjælpsleverandør, kommunal hjemmehjælpsleverandør, træningscenter, hjemmesygepleje mv. Sker via advis-funktionen Ifht. 83 a skal der følges op på mål og tidsperspektivet, samt ændringer i funktionsniveau Kommunikation med hospitaler, privatpraktiserende læger, herunder MED- Com aftaler/edifacts Klager fra borgerne skal ligeledes dokumenteres Uheld og utilsigtede hændelser dokumenteres med en skriftlig beskrivelse, og der skal udarbejdes en handleplan. Leverandøren skal indberette utilsigtede hændelser til UTH-databasen, på Dansk Patient Sikkerheds Databases hjemmeside. Vedr. uheld med hjælpemidler skal der indberettes til UTHdatabasen, samt til databasen Medicinsk udstyr Idet leverandøren bliver bekendt med følsomme personlige oplysninger samt oplysninger om væsentlige sociale problemer og private forhold, skal leverandøren sikre, at disse informationer behandles som foreskrevet i 18

19 gældende lovgivning, herunder persondataloven, forvaltningsloven og retssikkerhedsloven Kommunen kan på et hvilket som helst tidspunkt bede om at få udleveret dokumentation, der har relation til levering af ydelserne Arbejdsmiljøbestemmelser Leverandørens forpligtelse Leverandøren er forpligtet til at overholde arbejdsmiljølovens regler, herunder at gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) i borgerens hjem. Leverandøren skal sikre, at udførelsen af hjælp sker i overensstemmelse med APV en. Hjælperen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når denne arbejder i borgerens hjem. For at hjælpen kan ydes, skal borgeren medvirke til, at arbejdsmiljøloven overholdes i og udenfor hjemmet således, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet. For at sikre dette skal den valgte leverandør gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) i borgerens hjem, inden hjælpen iværksættes. Der kan anvendes APV skema i KMD Care, og der skal ligge kopi af skemaet i samarbejdsbogen hos borgeren. Der gives 30 minutter som engangsydelse til udarbejdelse af APV til hvert hjem. Den valgte leverandør administrerer og disponerer selv denne ydelse Arbejdsredskaber For at få vasket og støvsuget i hjemmet skal borgeren stille arbejdsmiljørigtige arbejdsredskaber til rådighed for hjælperen (Arbejdsmiljøloven 38, stk. 1 og 42, stk. 1). Den valgte leverandør og borgeren skal derfor indgå aftaler, der sikrer overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler, da hjemmet er hjælpernes arbejdsplads Lift Hvis der er loftlift, skal liftning af borgere som udgangspunkt udføres af 1 person, såfremt leverandøren ud fra en individuel konkret vurdering, vurderer at det er fagligt forsvarligt. Anvendelse af lift kan af arbejdsmiljømæssige hensyn, føre til at møbleringen i hjemmet ændres, samt at tæpper og ledninger skal fjernes Andre krav til hjemmet Der kan stilles krav om hensigtsmæssig indretning af hjemmet f. eks. med arbejdspladsredskaber, hjælpemidler, ergonomiske rengøringsremedier mm. 19

20 Ligeledes kræves det, at der ikke ryges i den tid, der er personale til stede i hjemmet, og at der skal være mulighed for grundig udluftning i forbindelse med hjælpen i hjemmet. Der kan ligeledes stilles krav om, at husdyr skal være fjernet fra de rum, hjælperen passerer, opholder sig i, eller hvori der udføres opgaver Tavshedspligt Hjælperne er omfattet af tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdet (borgerlig straffelov 152, forvaltningsloven 27 og retssikkerhedsloven 43, stk. 1 og 2). Tavshedspligten er gældende også efter ansættelsens ophør Kompetencekrav til leverandører Brøndby Kommune stiller som minimumskrav, en social- og sundhedshjælperuddannelse for at levere praktisk og personlig hjælp, og heraf må max 5 % være ufaglærte. Der er krav om ansættelse af sygeplejersker Kompetencekrav til personlig hjælp og pleje For leverandører af personlig pleje gælder, at de af leverandørens medarbejdere, der skal løse plejeopgaver, skal have en sundhedsfaglig uddannelse, som f.eks. socialog sundhedshjælper/assistent og sygehjælper. Ud over leverancer af hovedydelserne personlig og praktisk hjælp, skal leverandøren kunne levere mindre komplekse sygeplejeydelser efter delegation og oplæring ved en sygeplejerske ansat hos leverandøren. De mindre komplekse sygeplejeydelser vil typisk skulle leveres sammen med andre former for personlig pleje i borgeres hjem (fremgår af kvalitetsstandarderne for medicin og personlig pleje) og må kun leveres af leverandøren når borgeren er i en stabil situation med kendte behov/problemer. Mindre komplekse sygeplejeydelser er: - Stille medicin frem (doseret af apotek, hospital, sygeplejerske, social og sundhedsassistent - Medicinindtagelse: Vejlede, støtte og hjælpe med indtagelse af den lægeordinerede medicin - Observere virkning og bivirkning af medicin, ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske tilstand - Lægeordineret øjendrypning med viskøse øjendråber (kunstige tårer) i stabile situationer med kendt behov/problem - Lægeordineret støttestrømpe eller kompressionsstrømpe: På- og aftagning evt. oplæring af borger i opgaven med strømpepåtager (hverdagsrehabilitering) 20

21 De mindre komplekse sygeplejeydelser leveres i henhold til sundhedsloven, Brøndby Kommunes kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje, samt den til enhver tid gældende øvrige lovgivning, vejledninger, instrukser mm. Leverandøren skal have egne skriftlige retningslinjer for de arbejdsgange, der følges i forbindelse med udførelse af de mindre komplekse sygeplejeydelser samt dokumentere i KMD Care i forbindelse med dette. Leverandøren er ansvarlig for at personalet er instrueret og oplært i at udføre de mindre komplekse sygeplejeydelser, samt at dokumentere i KMD Care og sikre at alle krav følges og at der føres tilsyn hermed. Medarbejdere hos leverandøren, der ikke har modtaget forudgående oplæring i en specifik mindre kompleks sygeplejeydelse, er selv ansvarlige for at sige fra i forhold til løsning af opgaven, og skal følge de udarbejdede instrukser for udførelse af mindre komplekse sygeplejeydelser. Det er leverandørens sygeplejerske(r), der er ansvarlige for de mindre komplekse sygeplejeydelser. Det er ligeledes leverandørens pligt at sikre opfølgning og tilsyn af sygeplejeydelserne samt dokumentation af disse. Der henvises til de enkelte ydelser i kvalitetsstandarderne Kompetencekrav til praktisk hjælp Ved leveringen af praktisk hjælp gælder, at medarbejderne så vidt muligt har en social- og sundhedsuddannelse samt at max 5 % af medarbejderne, der udfører praktisk hjælp må være ufaglærte. Leverandøren kan i særlige situationer efter ansøgning og med godkendelse af Visitationen, ansætte personale med en anden uddannelsesbaggrund. Når leverandøren på grund af mangel på uddannet personale ansætter ikkeuddannet personale til praktisk hjælp, er det et krav, at personalet har de nødvendige faglige kompetencer, så de i hvert enkelt tilfælde er i stand til at medinddrage borgerne med henblik på aktivering, så vidt muligt. Leverandøren skal senest seks måneder efter ansættelsen af ufaglærte medarbejdere udarbejde en uddannelsesplan for de/den pågældende. Det skal tilstræbes, at social- og sundhedsuddannelsen skal være påbegyndt senest to år efter udarbejdelse af uddannelsesplanen. Hvis leverandøren ikke har mulighed for at ansætte uddannede medarbejdere til afløsning, kan leverandøren undtagelsesvis og efter aftale med Visitationen anvende ufaglærte medarbejdere Nødkald Hjemmesygeplejerskerne eller social- og sundhedsassistenterne kan alle modtage nødkald og foretager en faglig vurdering af, om opgaven kan videregives til den 21

22 private leverandør. Dette skal dokumenteres i KMD Care. Medarbejderen, der skal løse opgaven, er selv ansvarlig for at sige fra, hvis denne ikke har de fornødne kompetencer til at udføre opgaven. 22

23 4.0. Ydelsesbeskrivelser for praktisk og personlig hjælp (Visitationen) Dette kapitel indeholder de ydelser, som Visitationen visiterer til Rengøring Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Operationelle mål Hvilke aktiviteter kan indgå i Hverdagsrehabilitering, vejledning, støtte og/eller hjælp til rengøring. At borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. At hverdagsrehabilitere, vejlede, støtte og/eller hjælpe borgeren/husstanden. At vejlede, støtte og/eller hjælpe med det praktiske arbejde i samarbejde med borgeren så hjemmet holdes rengjort. At hjemmet fremstår rengjort. Leverandøren har 5 hverdage til at indgå aftale med borgeren om levering af ydelsen, efter bestillingen er modtaget fra Visitationen. Vejledning, støtte og/eller hjælp til rengøring omfatter: Praktiske opgaver Vejlede, støtte, igangsætte og hjælpe borgeren med praktiske opgaver i tilknytning til hjemmet eksempelvis: Bortskaffelse af skrald, hvor der ikke er bevilget hjælp til måltider. Forefaldende opgaver hvor det er strengt nødvendigt, at yde en særlig indsats i forhold til rengøring. At vejlede, igangsætte og hjælpe borgeren med rengøring af hjælpemidler. Køkken Støvsugning og gulvvask, tørre støv af, rengøring af køkkenbord og kogeplader. Soveværelse Støvsugning og gulvvask, tørre støv af og sengetøjsskift. Opholdsstue Støvsugning, gulvvask og tørre støv af. Entré Tørre støv af, støvsugning og gulvvask. Toilet/bad Rengøring af håndvask og tilstødende væg, toilet, badekar/bruseniche og øvrigt inventar, støvsugning og 23

24 gulvvask. Opgaverne omfatter følgende Støvsugning: Støvsugning af gulve, gulvtæpper, møbler samt gulvpaneler Gulvvask: Vask af gulve. Aftørring: Tørre støv af på vandrette flader, vindueskarme, borde, hylder med tilbehør. Endvidere tørre støv af på fjernsyn, radio, billeder/malerier og lignende samt pudse spejle. I månederne juni, juli og august kan rengøring i boligen byttes til rengøring af udestue/altan. Særlige smitssomme sygdomme (MRSA og lignende) Der kan ydes 25 minutters ekstra rengøring dagligt i disse hjem. Der henvises til gældende instrukser. Kompetencekrav Ydelsens omfang Fleksibel hjemmehjælp Efter aftale kan ydelserne gives som fleksibel hjemmehjælp. Som udgangspunkt er minimumskravet uddannelse som sosuhjælper. I undtagelsestilfælde kan der anvendes ufaglært personale. Medarbejderen er selv ansvarlig for at sige fra, hvis denne ikke har de fornødne kompetencer Ved særlige smitsomme sygdomme skal medarbejderen instrueres til opgaven af uddannet og autoriseret personale. Praktisk hjælp i forbindelse med rengøring. Generelt omfatter rengøring de rum, borgeren benytter dagligt, det vil sige køkken, soveværelse, opholdsstue, entré og toilet/bad. Ydelsens omfang visiteres under hensynstagen til boligens størrelse og indretning. Som udgangspunkt maksimalt svarende til en 2 værelses lejlighed. Der gøres ikke rent i andre rum, end de nævnte. Der kan dog i samarbejde med hjælperen udføres særlige opgaver, som fleksibel hjemmehjælp. Det medfører, at borgeren må give afkald på en del af rengøringen til fordel for andre opgaver. Rengøring ydes i to niveauer: Niveau 1: Ydes til borgere, der har behov for hjælp til alle rengøringsopgaver. 24

25 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Niveau 2: Ydes til borgere, der kun har behov for hjælp til grovere rengøring f.eks.: Gulvvask, støvsugning og/eller rengøring af badeværelse samt borgere i mindre boliger. Som udgangspunkt visiteres hjælp til rengøring hver 3.uge. Der ydes erstatningshjælp for hjælp til rengøring, der skulle have været leveret på en helligdag. Der ydes som udgangspunkt ikke hverdagsrehabilitering vejledning, støtte eller hjælp til rengøring i weekender og på helligdage. Vinduespudsning, hovedrengøring, pudsning af sølvtøj m.m., trappevask i almennyttige boliger, pasning af have, snerydning, pasning af husdyr og oprydning efter gæster. Rengøring i forbindelse med flytning eller efter håndværkere. Flytning af tunge møbler i forbindelse med rengøring. Hvad koster ydelsen? Der ydes som udgangspunkt ikke vejledning, støtte eller hjælp til rengøring, hvor der bor en rask ægtefælle/samlever, en anden voksen person eller pårørende på adressen, der kan varetage opgaven. Er dette ikke tilfældet ses der på hverdagsrehabiliteringspotentialet i forhold til husstanden. Eventuelle logerende skal selv sørge for rengøring af egne opholdsrum og i et vist omfang deltage i rengøring af fællesarealer f.eks. badeværelse, køkken og entre. Der er ikke egenbetaling. 25

26 4.2. Særlig hovedrengøring Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Operationelle mål Hvilke aktiviteter kan indgå i Hverdagsrehabilitering, vejledning, støtte og/eller hjælp til hovedrengøring. At give en engangsbevilling så hjemmet er tilgængeligt for almindelig vedligeholdende rengøring fremadrettet, jf. kvalitetsstandard for rengøring. At inddrage borgeren så meget som muligt. At hjemmet klargøres så det er tilgængeligt for almindelig vedligeholdende rengøring fremadrettet. Hjælp til hovedrengøring Generelt Omfanget af vejledning, støtte og/eller hjælp til hovedrengøring sker på baggrund af en konkret vurdering af hjemmets tilstand. Følgende opgaver kan indgå i hovedrengøringen: Sortering og udsmidning af affald Nedfejning af spindelvæv Sortering af tøj og vask heraf Aftørre karme/paneler og døre Aftørre lamper Aftørring af vandrette og lodrette flader (f.eks. borde, reoler og vindueskarme) Nedtagning/opsætning af gardiner samt vask heraf Vinduespudsning Tæpperens Støvsugning af møbler og gulve Gulvvask Rengøring af indbo (pyntegenstande, bøger m.v.) Skadedyrsbekæmpelse ved specialiseret skadedyrsfirma Særlige behov Køkken Afvaskning/aftørring af køkkenbord og skabe indvendig og udvendig, rengøring af hårde hvidevarer (indvendigt/udvendigt og bagved). Afvaskning af nødvendigt porcelæn, rengøring af emhætte, luftkanal og afløb. Toilet og bad Afvaskning af sanitet, vægge og inventar. Afkalkning, rengøring af luftkanal og afløb. 26

27 Kompetencekrav Ydelsens omfang Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad koster ydelsen? Som udgangspunkt er minimumskravet uddannelse som sosuhjælper. I undtagelsestilfælde kan der anvendes ufaglært personale. Medarbejderen er selv ansvarlig for at sige fra, hvis denne ikke har de fornødne kompetencer Ved særlige smitsomme sygdomme skal medarbejderen instrueres til opgaven af uddannet og autoriseret personalet. Hovedrengøring ydes som en engangsydelse. Som udgangspunkt omfatter hovedrengøring de rum, borgeren benytter dagligt, det vil sige køkken, bryggers, soveværelse, opholdsstue, entré og toilet/bad. Ved behov tages kontakt til varmemester, sagsbehandler, pårørende eller lignende. Der ydes ikke slutrengøring i forbindelse med flytning. Der er ikke egenbetaling. 27

28 4.3. Indkøb m.m. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Operationelle mål Hvilke aktiviteter kan indgå i Hverdagsrehabilitering, vejledning, støtte og/eller hjælp til indkøb mv. ved: 1. Indkøbsordning, eller 2. Indkøb ved egen hjælper At hverdagsrehabilitere, vejlede, støtte og/eller hjælpe borgeren, så borgeren har de nødvendige dagligvarer i hjemmet. At borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. At borgeren har de nødvendige dagligvarer. Indkøb iværksættes hurtigst muligt efter modtagelse af underskrevet fuldmagt med henblik på egenbetaling. Såfremt fuldmagten ikke er modtaget, sikrer visitator hjælp på anden vis. Indkøb skal være iværksat senest 5 hverdage efter leverandøren har modtaget bestillingen fra Visitationen. Hjælp til indkøb sker via følgende ordninger: Hverdagsrehabilitering til indkøb, tilbydes som udgangspunkt altid som første valg Bliver borgeren ikke selvhjulpen med indkøb vil borgeren efterfølgende blive tilbudt en indkøbsordning. Indkøbsordningen kan omfatte: - Hjælp til udfyldelse af indkøbsseddel (leverandøren af praktisk og personlig hjælp) - Borgeren/Leverandøren af praktisk og personlig hjælp, skal bestille varerne på smartphone. - Levering af varer (leverandøren af indkøbsordningen) - Stille køle- og frostvarer på plads (Borgeren eller leverandøren af indkøbsordningen) Indkøb ved egen hjælper kan omfatte: Indkøb i nærmeste supermarked tilbydes ved egen hjælper (leverandøren af praktisk og personlig hjælp) til de borgere, som i helt særlige tilfælde på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan tilmeldes indkøbsordningen. Visitator kan i særlige tilfælde tildele ekstra hjælp til indkøb, f.eks. til akut indkøb i forbindelse med udskrivning fra sygehus eller lignende. 28

29 Ydelsens omfang Hvilke aktiviteter indgår ikke i Kompetencekrav Hvad koster ydelsen? Der ydes hjælp til indkøb én gang ugentlig pr. husstand. Der medtages returflasker fra borgeren, svarende til det antal, der leveres i indkøbsordningen. I forbindelse med indkøb ved fast hjælper, må varemængden, som den enkelte hjælper må bære, ikke overstige 12 kg. Hvis varemængden pr. gang overstiger 12 kg., henvises til nærmeste supermarked, som udbringer varer. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til indkøb i weekender og på helligdage. Der ydes ikke hjælp til indkøb af blade, aviser, lotto mm. som ikke forhandles henholdsvis via indkøbsordningen eller i nærmeste supermarked. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til apotek, bank og posthus. Undtagelsesvist må hjælperen max hæve kr. pr. gang, og borgeren skal udstede fuldmagt hver gang. I de tilfælde, hvor der kun kan hæves kr. pr. gang, kan den visiterede ydelse opdeles i to besøg pr. måned. Der opfordres til at benytte betalingsservice samt apotekernes udbringning, pårørendes hjælp mv. Minimumskravet er uddannelse som sosuhjælper. Medarbejderen er selv ansvarlig for at sige fra, hvis denne ikke har de fornødne kompetencer. Der er egenbetaling for borgeren. Der foretages årlig prisfremskrivning. 29

30 4.4. Vask Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Operationelle mål Hvilke aktiviteter kan indgå i Hverdagsrehabilitering, vejledning, støtte og/eller hjælp til vask. At borgeren får vasket sit tøj og linned At borgeren bliver så selvhjulpen som muligt. At borgeren har rent tøj og linned Tøjvask iværksættes hurtigst muligt efter modtagelse af underskrevet fuldmagt med henblik på egenbetaling. Tøjvask skal være iværksat senest 5 hverdage efter leverandøren har modtaget bestillingen fra Visitationen. Vask Hjælp til vask omfatter følgende: Hverdagsrehabilitering til tøjvask tilbydes som udgangspunkt altid som første valg og vil foregå i eget hjem eller i et fællesvaskeri eller via vaskeordning. Vaskeordning Borgere uden egen vaskemaskine i hjemmet visiteres som udgangspunkt til vaskeordningen, der varetages af 2 private leverandører. Borgeren skal inddrages så meget som muligt. Vask ved egen hjælper Borgere med egen vaskemaskine i hjemmet visiteres som udgangspunkt til hverdagsrehabilitering/vask ved egen hjælper. Der visiteres kun til de dele af ydelsen, som borgeren ikke kan varetage selv ud fra en konkret individuel vurdering. Sortering af tøj og start af maskine Ophængning af tøj/tumbling Nedtagning af tøj Lægge tøj på sammen Lægge tøj på plads Tøjreparation og strygning ydes ikke som led i vasken, men kan gives som bytteydelse/fleksibel hjemmehjælp, hvis borgeren giver afkald på en anden visiteret ydelse. Hjælperen må maksimalt bære op til 8 kilo for enlige og op til 12 kilo pr. hustand, inkl. poser/kurve, uanset om tøjet er vådt eller 30

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service.

1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Praktisk Hjælp Hvad er ydelsens lovgrundlag 1 i lov om social service. 83 stk.1, nr. 2 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem.

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 Hvem

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005

HALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005 12 MYNDIGHEDSFUNKTION: Ældre-og Handigcapafdelingen Tlf. nr.: GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP Ældrechef Anette Jensen Fuldmægtig Randi Elbo Jensen Borgergade 39, 9362 Gandrup 99 54 99 99 Telefontid:

Læs mere

Visitationsretningslinjer

Visitationsretningslinjer Visitationsretningslinjer 2.2.5 Klippekortsordning, L-pakke Hvem kan få hjælp? Klippekortsordning tilbydes til de svageste borgere, der er afhængig af hjælp til at klare hverdagen og til at deltage i ønskede

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: 1 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? VISITATIONSRETNINGSLINJER Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på grund af demens, hjerneskade eller lignende, og som har særlige udfordringer

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere