Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport"

Transkript

1 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport

2 Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i Børn og Unge. Rapporten er lavet på baggrund af de beelser, du og dine kollegaer gav på spørgeskemaet om psykisk arbejdsmiljø i oktober Trivselsundersøgelsen er en del af jeres lokale Arbejdspladsvurdering (APV) for det psykiske arbejdsmiljø. I Børn og Unge arbejder vi løbende og aktivt med initiativer til at fremme trivslen. Som medarbejder i Børn og Unge yder du dagligt en stor indsats for, at børn og unge i Aarhus Kommune har en god hverdag. En god faglig indsats begynder med medarbejdere, der er glade for deres arbejde og trives på deres arbejdsplads. Undersøgelsen giver dermed vigtig viden og et afsæt for den fælles indsats for at højne trivslen lokalt. Det er i samarbejde mellem ledere og medarbejdere, at vi udvikler attraktive arbejdspladser, hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsædet, og hvor vi medtænker det fysiske arbejdsmiljø som en del af en bæredygtig arbejdsplads. I disse bestræbelser er arbejdspladsvurden og trivselsundersøgelsen vigtige elementer, der lokalt sætter retning for trivselsarbejdet. Vi håber, at denne rapport bliver et nyttigt redskab i det fortsatte arbejde med at gøre din arbejdsplads endnu mere attraktiv. Vi takker for din deltagelse i undersøgelsen, og ønsker held og lykke med det videre arbejde. Trivselsundersøgelsen, som gennemføres hvert andet år, er et vigtigt redskab i arbejdet med at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser. Udover et billede af trivslen her og nu giver undersøgelsen mulighed for at se en i trivslen over tid. Med venlig hilsen Formand for HMU Nils Petersen Direktør Børn og Unge Næstformand for HMU Marianne Gilbert Formand BUPL, Århus

3 Terapi 3 Trivselsrapport 2015 LÆSEVEJLEDNING Denne trivselsrapport er arbejdspladsens resultat af Børn og Unges trivselsundersøgelse i Trivselsundersøgelsen er en del af arbejdspladsvurden (APV'en), hvor trivselsundersøgelsen kortlægger det psykiske arbejdsmiljø ud fra et spørgeskema. Trivselsrapporten er lavet på baggrund af de beelser, medarbejderne på arbejdspladsen har givet på spørgeskemaet. SVARPROCENT Svarprocenten fortæller hvor mange af medarbejderne på arbejdspladsen, der har beet spørgeskemaet. Hvis procenten er høj, giver ne et repræsentativt billede af trivslen på arbejdspladsen. En lav procent betyder ikke, at resultatet er forkert, men at man kun kender til en del af medarbejdernes og derfor må tilpasse det videre arbejde herefter. På små arbejdspladser skal ne selv med en høj procent tolkes med forsigtighed, eftersom de enkelte beelser kan give store udsving i gennemsnittet. Svarprocenten i hele Børn og Unge er på 88 %. Arbejdsplads Terapi respondenter 7 7 Svarprocent 100% RESULTATER OG SAMMENLIGNINGER Af oversigten på den næste side fremgår arbejdspladsens som et gennemsnitligt antal point for hver af de 30 dimensioner. Ligeledes sammenlignes arbejdspladsens for 2015 med: egne ved den sidste trivselsundersøgelse (enten 2013 eller 2014) gennemsnittet for samme APV type i 2015 gennemsnittet for hele Børn og Unge 2015 Nogle arbejdspladser har ikke egne fra 2013/2014, fx fordi de er blevet fusioneret. De vil derfor kun have de to sidste sammenligningsmuligheder. Farverne grøn, gul og rød viser, om arbejdspladsens i 2015 ligger henholdsvis over, omkring eller under arbejdspladsens i 2013/2014. Farverne angiver altså arbejdspladsens egen fra 2013/2014 til Farverne siger ikke, om arbejdspladsen har en god eller dårlig trivsel sammenlignet med tilende arbejdspladser eller i forhold til gennemsnittet i Børn og Unge. Her må pointene sammenlignes. En forskel på 5 point eller mere siges at være en mærkbar forskel. RAPPORTENS ØVRIGE INDHOLD På siderne efter oversigten uddybes ne for de forskellige dimensioner. Hver dimension består af en række beslægtede spørgsmål, hvor den konkrete fordeling er angivet. Hver dimension er kort beskrevet. Hvis arbejdspladsen har valgt at lave lokale spørgsmål vil ene på disse fremgå på den sidste side med dimensioner. De lokale spørgsmål fremgår af de lokale rapporter og summéres ikke på niveauerne over. Bagerst i rapporten er en beskrivelse af den anvendte metode, herunder hvordan point mv. er opgjort. KOMMENTARER OG KRÆNKENDE ADFÆRD I spørgeskemaet var der mulighed for at e skriftligt på to spørgsmål samt at give uddybende kommentarer. De skriftlige og kommentarer er afrapporteret særskilt i en kommentarrapport. Resultaterne for krænkende adfærd fremgår ikke af rapporterne for de enkelte arbejdspladser. De summeres i rapporterne på niveauet over dvs. på skole-, dagtilbuds-, FU-område osv. DET VIDERE ARBEJDE Med trivselsrapporten er der lavet en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Herefter følger arbejdet med at vurdere, prioritere og udarbejde handlingsplaner for eventuelle indsatser i det psykiske arbejdsmiljø. Dette arbejde gennemføres af arbejdsmiljøgruppen sammen med medarbejderne. Trivselsrapporten er dermed et udgangspunkt for en dialog om arbejdspladsens trivsel. For yderligere råd og vejledning henvises til 'Opfølgning' på AMBU online under 'APV og trivselsundersøgelse'.

4 Terapi 4 Trivselsrapport 2015 OVERBLIK Krav i arbejdet Arbejdets organisering og indhold Samarbejde og ledelse Forholdet mellem person og arbejde Social kapital Helbred og velbefindende Fokusområder i Børn og Unge Samme APV type Børn og Unge Kvantitative krav* Arbejdstempo* Følelsesmæssige krav* Indflydelse Udviklingsmuligheder Mening i arbejdet Involvering i arbejdspladsen Forudsigelighed Belønning i arbejdet Rolleklarhed Rollekonflikter* Ledelseskvalitet Social støtte fra overordnede Social støtte fra kolleger Socialt fællesskab Tilfredshed med arbejdet Arbejde-familie konflikt* 'Lodret' tillid og troværdighed 'Vandret' tillid og troværdighed Retfærdighed Relationer til kolleger** Relationer til nærmeste leder** Relationer til arbejdspladsen som helhed** Selvvurderet helbred Udbrændthed* Stress* Søvnbesvær* Ytringsfrihed Attraktive arbejdspladser Trivsel Arbejdspladsens har været positiv på den konkrete dimension, og det må forventes at kunne mærkes. Arbejdspladsen ligger tæt på samme niveau som i Altså status quo. Arbejdspladsens har været negativ på den konkrete dimension, og det må forventes at kunne mærkes. * Et lavt pointtal er positivt. ** Da Social kapital begrebet er udvidet med tre dimensioner i 2015, er der ingen historik på disse. Tallene er beregnede gennemsnit jf. metodeafsnittet bagerst i rapporten. Det vil som regel være sådan, at en forskel på 5 point eller mere er en forskel, der 'kan mærkes'. Det er igennem dialog, at det kan afgøres, om og hvordan en positiv eller negativ ændring kan mærkes. Sammenligning af egne for 2015 med 'Samme APV type' og 'Børn og Unge 2015' giver en indikation af, hvordan enheden klarer sig i forhold til andre og i forhold til den undersøgelse, som blev gennemført i 2013/2014. En arbejdsplads kan således godt have en 'grøn' egen og stadigvæk være et stykke fra gennemsnittet for fx 'Samme APV type', og dermed have et spotentiale. Tilende kan en arbejdsplads have en 'rød' egen og samtidig ligge et godt stykke over gennemsnittet for fx 'Samme APV type', og dermed ikke nødvendigvis se den 'røde' som et krisetegn.

5 Terapi 5 Trivselsrapport 2015 RESULTATER Krav i arbejdet Kvantitative krav* Kvantitative krav (arbejdsmængde og arbejdspres) handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. Om der er et misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver 7 14% 14% 43% 14% 14% % 14% 71% 14% 0% 50 Kommer du bagud med dit arbejde 7 0% 29% 57% 14% 0% 54 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver 7 0% 43% 43% 0% 14% 46 Arbejdstempo* Et højt arbejdstempo kan have andre konsekvenser for medarbejderne end fx en stor arbejdsmængde. Derfor er nendenstående tre spørgsmål adskilt fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt 7 0% 14% 86% 0% 0% 54 Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen Er det vigtigt at holde et højt arbejdstempo 7 0% 14% 57% 29% 0% % 43% 43% 14% 0% 57

6 Terapi 6 Trivselsrapport 2015 Krav i arbejdet Følelsesmæssige krav* Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Særligt hvis man arbejder med mennesker med problemer eller som er voldelige. Følelsesmæssige krav kan også opstå, når man arbejder med problematikker, som er vanskelige at løse. Når følelsesmæssige krav opstår, er det vigtigt at medarbejderen er 'klædt på' til at tackle de følelsesmæssige krav. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Br dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde 7 0% 0% 86% 14% 0% % 43% 29% 14% 14% 50 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde 7 0% 0% 86% 14% 0% % 14% 86% 0% 0% 54

7 Terapi 7 Trivselsrapport 2015 Arbejdets organisering og indhold Indflydelse Indflydelse i arbejdet handler om medarbejderens egen arbejdssituation - ikke indflydelse gennem MEDudvalg eller lignende. Indflydelse handler fx om indflydelse på arbejdsstedets indretning, pauser, hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelsen af arbejdet og valget af arbejdsredskaber. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med Har du indflydelse på mængden af dit arbejde Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde 7 0% 57% 29% 14% 0% % 0% 43% 29% 29% % 29% 43% 29% 0% % 43% 43% 0% 0% 68 Udviklingsmuligheder Et udviklende arbejde indeholder nogle krav til medarbejderen, der er 'lidt for store' - også kaldet udfordr. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos medarbejderne. For få smuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Kræver dit arbejde, at du er initiativrig 7 14% 71% 14% 0% 0% 75 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner 7 0% 71% 29% 0% 0% % 71% 0% 0% 0% % 29% 71% 0% 0% 57

8 Terapi 8 Trivselsrapport 2015 Arbejdets organisering og indhold Mening i arbejdet Et meningsfuldt arbejde giver medarbejderen en oplevelse af formål og sammenhæng. Formål handler om, at arbejdet har relation til nogle almene positive værdier, fx at bidrage til børn og unges. Sammenhæng handler om, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til løsning af arbejdspladsens samlede kerneopgave. Et meningsfuldt arbejde skaber engagement. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde 7 14% 86% 0% 0% 0% 79 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde 7 0% 71% 29% 0% 0% % 71% 14% 0% 0% 75 Involvering i arbejdspladsen Involvering i arbejdspladsen handler om den enkeltes tilfredshed og identifikation med arbejdspladsen - ikke med faget, jobbet eller det team man er en del af - men med arbejdspladsen som helhed. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted 7 0% 14% 14% 57% 14% 68 Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads 7 14% 29% 57% 0% 0% % 86% 14% 0% 0% % 43% 43% 14% 0% 57

9 Terapi 9 Trivselsrapport 2015 Samarbejde og ledelse Forudsigelighed Forudsigelighed handler om at undgå uvished og usikkerhed - at få relevante informationer på det rette tidspunkt, hvilket er en central ledelsesopgave. Der menes ikke forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige samtlige detaljer i hverdagen. Det er 'de store linier', der betyder noget. Får du på din arbejdsplads information om fx vigtige beslutninger, ændr og fremtidsplaner i god tid Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt 7 0% 29% 71% 0% 0% % 57% 43% 0% 0% 64 Belønning i arbejdet Medarbejderne kan belønnes på en række måder for deres indsats, fx med løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Særligt den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde er vigtig for medarbejdernes trivsel. Belønning medvirker til oplevelsen af retfærdighed, og dermed medarbejdernes engagement i arbejdet. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads 7 0% 71% 29% 0% 0% % 100% 0% 0% 0% % 67% 17% 0% 0% 75

10 Terapi 10 Trivselsrapport 2015 Samarbejde og ledelse Rolleklarhed Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Rolleklarhed er både 'lodret' (hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og 'vandret' (hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Er der klare mål for dit eget arbejde 7 0% 71% 29% 0% 0% 68 Ved du helt klart, hvad der er dine ansområder Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde 7 0% 86% 14% 0% 0% % 71% 29% 0% 0% 68 Rollekonflikter* Rollekonflikter handler om to ting: 1) Forskellige forventninger til medarbejderen fra forskellige personer. 2) Modstrid mellem medarbejderens egne forventninger og andres forventninger. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige 7 0% 14% 71% 0% 14% % 29% 29% 43% 0% % 17% 50% 33% 0% % 0% 57% 43% 0% 39

11 Terapi 11 Trivselsrapport 2015 Samarbejde og ledelse Ledelseskvalitet Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som det opleves af medarbejderne. Ledelseskvalitet anses for at være en meget central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Din nærmeste leder sørger for, at den enkelte medarbejder har gode smuligheder Din nærmeste leder prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt Din nærmeste leder er god til at planlægge arbejdet Din nærmeste leder er god til at løse konflikter 7 29% 57% 14% 0% 0% % 71% 0% 0% 0% % 29% 43% 0% 0% % 29% 43% 0% 0% 71 Social støtte fra overordnede Social støtte fra den nærmeste leder omhandler lederens villighed til at hjælpe, give feedback og lytte til medarbejderen. Vigtige egenskaber ved social støtte er timing (kommer støtten, når der er brug for den?) og form (er det den rigtige form for støtte?). Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Hvor ofte er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder Hvor ofte taler din nærmeste leder med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde 7 71% 29% 0% 0% 0% % 71% 14% 0% 0% % 29% 57% 14% 0% 54

12 Terapi 12 Trivselsrapport 2015 Samarbejde og ledelse Social støtte fra kolleger Social støtte fra kolleger har samme indhold som den ovenstående vedrørende social støtte fra nærmeste leder, blot er der her tale om støtte og feedback fra kolleger. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde 7 0% 100% 0% 0% 0% % 43% 14% 0% 0% % 14% 43% 43% 0% 43 Socialt fællesskab Socialt fællesskab handler om, hvorvidt medarbejderne indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig/ næsten aldrig Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads 7 29% 71% 0% 0% 0% % 71% 0% 0% 0% % 57% 29% 0% 0% 71

13 Terapi 13 Trivselsrapport 2015 Forholdet mellem person og arbejde Tilfredshed med arbejdet Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde er en meget vigtig dimension. Der kan dog godt være stor tilfredshed og samtidig mange udfordr i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Den samlede tilfredshed er udtryk for en overordnet vurdering, hvor alle plusser og minusser tages i betragtning. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dine fremtidsudsigter i arbejdet 6 17% 83% 0% 0% 72 Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet 7 0% 100% 0% 0% 67 Hvor tilfreds er du med måden, dine evner bruges på Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning 7 0% 100% 0% 0% % 86% 0% 0% 71 Arbejde-familie konflikt* Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familie-/privatliv, som kan have betydning for både medarbejderens energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Konflikter mellem arbejde og familieliv kan have negative konsekvenser for såvel medarbejderne som for deres familier. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Ja, ofte Ja, jævnligt Sjældent Nej, aldrig Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være begge steder på én gang 7 0% 29% 57% 14% 38 Ja, helt sikkert Ja, til en vis Ja, men kun lidt Nej, slet ikke Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget 7 0% 43% 43% 14% % 43% 29% 29% % 0% 43% 57% 14

14 Terapi 14 Trivselsrapport 2015 Social kapital 'Lodret' tillid og troværdighed Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man stoler på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man føler, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Tillid er en vigtig faktor i virksomhedens sociale kapital. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser 7 57% 43% 0% 0% 0% % 33% 33% 0% 0% % 0% 25% 25% 50% % 71% 14% 0% 0% 75 'Vandret' tillid og troværdighed På en arbejdsplads er det et afgørende forhold for det psykiske arbejdsmiljø, at alle føler at de kan stole på hinanden i det daglige. 'Vandret' tillid handler om, hvordan medarbejderne oplever en af tillid hinanden imellem, og om de holder informationer skjult for ledelsen. Tillid er en vigtig faktor i virksomhedens sociale kapital. Holder de ansatte informationer skjult for hinanden Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden 5 0% 0% 0% 60% 40% % 0% 0% 33% 67% % 71% 0% 0% 0% 82

15 Terapi 15 Trivselsrapport 2015 Social kapital Retfærdighed Retfærdighed handler både om proces (den måde, tingene bliver besluttet) og resultat (det resultat, der kommer ud af det). Hvis medarbejderne føler sig uretfærdigt behandlet, har det en lang række negative virkninger for både arbejdspladsen og medarbejderne. Retfærdighed er en hjørnesten i arbejdspladsens sociale kapital. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde 6 33% 33% 33% 0% 0% % 57% 43% 0% 0% % 67% 33% 0% 0% % 67% 17% 17% 0% 63 Relationer til kolleger** Relationer til kollegaer handler om hvorvidt man som medarbejder oplever, at der er tillidsfulde relationer, sammenhold og samhørighed kollegerne imellem. De gode relationer er afgørende for, om medarbejdergruppen er i stand til at løse sine opgaver. ** Bemærk, nye spørgsmål i 2015, og derfor ingen visning af egen. Hjælper I kolleger, der har for meget at lave, der, hvor du arbejder Er der en følelse af sammenhold og samhørighed blandt dig og dine kolleger Er du og dine kolleger enige om, hvad der er det vigtigste i jeres arbejdsopgaver Har du tillid til dine kollegers evne til at gøre arbejdet godt 7 0% 29% 71% 0% 0% % 57% 14% 0% 0% % 71% 14% 0% 0% % 43% 0% 0% 0% 89

16 Terapi 16 Trivselsrapport 2015 Social kapital Relationer til nærmeste leder** Relationen mellem medarbejdere og nærmeste leder handler dels om gensidig respekt, anerkendelse og oplevelse af ligeværdighed, dels hvordan nærmeste leder modtager ideer, løser problemer og tager hensyn til medarbejderens behov og synspunkter. ** Bemærk, nye spørgsmål i 2015, og derfor ingen visning af egen. Er forholdet mellem din nærmeste leder og medarbejderne præget af gensidig respekt og anerkendelse Har din nærmeste leder stor forståelse for det arbejde, medarbejderne udfører Tager din nærmeste leder hensyn til medarbejdernes behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger Bidrager din nærmeste leder til at løse konkrete problemer i hverdagen 7 29% 71% 0% 0% 0% % 57% 14% 0% 0% % 14% 57% 0% 0% % 43% 29% 0% 0% 75 Relationer til arbejdspladsen som helhed** Relationer til arbejdspladsen handler om fælles forståelse af kerneopgaven, involven af medarbejdere i beslutninger om forandr samt oplevelsen af tilknytning til arbejdspladsen. ** Bemærk, nye spørgsmål i 2015, og derfor ingen visning af egen. Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandr på arbejdspladsen Er der en fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan I skal udføre opgaverne Føler du og dine kolleger en stærk tilknytning til jeres arbejdsplads 7 0% 29% 71% 0% 0% % 29% 71% 0% 0% % 33% 50% 0% 0% 67

17 Terapi 17 Trivselsrapport 2015 Helbred og velbefindende Selvvurderet helbred Personens egen vurdering af sin helbredstilstand hænger kraftigt sammen med fx et højt fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og dødelighed. I reglen er personer selv bedre i stand til at vurdere egen helbredstilstand end eksempelvis læger. Fremrage nde Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt 7 0% 57% 43% 0% 0% 64 Udbrændthed* Udbrændthed handler om en af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos medarbejderne. En høj af udbrændthed hænger samme med et højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidspunkt Hvor tit har du følt dig udkørt 7 0% 0% 0% 100% 0% 25 Hvor tit har du været fysisk udmattet 7 0% 0% 0% 57% 43% 14 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet 7 0% 0% 0% 57% 43% 14 Hvor tit har du været træt 7 0% 14% 0% 86% 0% 32

18 Terapi 18 Trivselsrapport 2015 Helbred og velbefindende Stress* Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Stress i kortere perioder kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidspunkt Hvor tit har du haft problemer med at slappe af 7 0% 0% 14% 43% 43% 18 Hvor tit har du været irritabel 7 0% 0% 14% 57% 29% 21 Hvor tit har du været anspændt 7 0% 0% 14% 43% 43% 18 Hvor tit har du været stresset 7 0% 0% 29% 29% 43% 21 Søvnbesvær* Dårlig søvnkvalitet viser sig på to måder: For lidt søvn og for dårlig søvn. En god søvn er helt nødvendig for den daglige restitution. Søvnbesvær kombineret med for lidt søvn (under 7 timer) giver bl.a. øget risiko for hjertesygdom. På arbejdspladsen kan søvnbesvær give lav kvalitet og produktivitet. * Bemærk, at et lavt pointtal er positivt. Hele En stor del af En del af Lidt af På intet tidspunkt Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt 7 0% 0% 14% 71% 14% 25 Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen 7 0% 0% 0% 29% 71% 7 7 0% 0% 0% 29% 71% 7 7 0% 0% 14% 14% 71% 11

19 Terapi 19 Trivselsrapport 2015 Fokusområder i Børn og Unge Ytringsfrihed Ytringsfrihed er et fokusområde i Børn og Unge. Er du tryg ved at udtale dig kritisk om forhold på arbejdspladsen overfor din nærmeste leder Føler du dig hørt af din nærmeste leder, når du siger din mening Er du tryg ved at udtale dig kritisk om forhold på arbejdspladsen i offentligheden 7 0% 57% 29% 0% 14% % 86% 0% 0% 0% % 17% 83% 0% 0% 54 Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser er et fokusområde i Børn og Unge. Synes du, at din arbejdsplads er attraktiv 7 14% 29% 57% 0% 0% 64

20 Terapi 20 Trivselsrapport 2015 Fokusområder i Børn og Unge Trivsel Trivsel er et fokusområde i Børn og Unge. Trives du med dit arbejde 7 14% 71% 14% 0% 0% 75

21 Terapi 21 Trivselsrapport 2015 Lokale spørgsmål Lokale spørgsmål er formuleret af enheden selv. Der er et godt samarbejde mellem mit eget og de øvrige teams Vores team og andre teams anerkender hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af vores teams Andre teams giver os den information, som vi har brug for, så vi kan løse vores arbejdsopgaver godt Andre teams har stor viden om, og forståelse for det arbejde, vi udfører i vores team 7 0% 29% 71% 0% 0% % 14% 86% 0% 0% % 67% 17% 17% 0% % 29% 71% 0% 0% % 14% 86% 0% 0% 54

22 Terapi 22 Trivselsrapport 2015 METODE Børn og Unges trivselsundersøgelse blev gennemført i efteråret Der blev indledningsvist gennemført en validering, hvor de enkelte ledere på arbejdspladserne i Børn og Unge godkendte oplysninger om arbejdsmiljøgrupperne og deres medarbejdere. Trivslen i Børn og Unge blev kortlagt ved hjælp af et spørgeskema; Det mellemlange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Personlige log-in breve med link til spørgeskemaet blev uddelt via arbejdspladsen eller via (kun ansatte med til samtlige månedslønnede ansatte, som var ansat i Børn og Unge den 1. september Denne trivselsrapport er baseret på beelserne af spørgeskemaet. Dataindsamlingen foregik i perioden 16. oktober til 8. november Rambøll Management Consulting har foretaget dataindsamling, databearbejdning og rapportering for Børn og Unge. Der er som udgangspunkt lavet en rapport pr. arbejdsmiljøgruppe (arbejdsplads) samt summerede rapporter opad i MEDorganisationen. I disse rapporter indgår kun fra medarbejdere. Derudover er der lavet lederrapporter ende til lederhierarkiet, tværgående rapporter og en hovedrapport for hele Børn og Unge. BEREGNING AF POINT De fleste spørgsmål giver henholdsvis 0, 25, 50, 75 eller 100 point for de fem kategorier. Hvis der er fire muligheder, gives der 0, 33 1/3, 66 2/3 eller 100 point. Altså lige stor afstand mellem mulighederne og altid fra 0 til 100. Svarmuligheden "Ved ikke" medregnes ikke. En dimensions resultat er et gennemsnit af resultatet for de spørgsmål, der indgår i dimensionen. let for en dimension fås således ved at tage gennemsnittet af pointtallene for spørgsmålene i dimensionen. Hvis fx en dimension indeholder tre spørgsmål, der har pointtal 52, 64 og 70, så er pointtallet for dimensionen gennemsnittet af de tre tal, 62. ANONYMITET Resultaterne rapporteres i en selvstændig trivselsrapport, hvis minimum fem personer har beet spørgeskemaet. Dette gøres for at sikre den enkelte respondents anonymitet. Spørgsmålene om krænkende adfærd kan være personfølsomme. Resultaterne vises derfor kun i rapporter, der omfatter hele arbejdspladser og samtidig indeholder beelser fra mindst 15 personer, fx et dagtilbud eller en skole. SAMME APV TYPE I overblikslisten fremgår resultatet for 'Samme APV type', det vil sige enheder som ligner arbejdspladsen. Der tales om følgende APV typer: Dagpleje Dagtilbud Forvaltning Fritids- og Ungdomsskole Områder Skoler Skoler-TAP Skoler-Undervisning Skoler-SFO Sundhedsplejen Særlige tilbud Tandplejen Selvejende I enkelte tilfælde vender et spørgsmål "omvendt", således at et lavt pointtal er positivt.

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Lisbjergskolen Medarbejderrapport

Lisbjergskolen Medarbejderrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge Lisbjergskolen Medarbejderrapport Lisbjergskolen 2 SOCIAL KAPITAL - 2017 FORORD Kære medarbejdere i Børn og Unge I Børn og Unge arbejder vi med Stærkere fællesskaber,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Riisvangen. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Riisvangen Medarbejderrapport Riisvangen 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Bjørnbakhus. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Bjørnbakhus Medarbejderrapport Børnehaven Bjørnbakhus 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Børnehaven Skovparken. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Børnehaven Skovparken Medarbejderrapport Børnehaven Skovparken 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport

TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge. Skovvangen dagtilbud. Medarbejderrapport TRIVSELSRAPPORT Børn og Unge Skovvangen dagtilbud Medarbejderrapport Skovvangen dagtilbud 2 Trivsel og Social Kapital Forord Kære medarbejder i Børn og Unge Hermed får du resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Trivselsundersøgelsen 2013 Prioriteringskort Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Jeres niveau sammenlignes her med niveauet for: Skoler_TAP Prioriteringskortet, som I finder på de næste sider, er et hjælpeværktøj

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere