OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges"

Transkript

1 Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten Drifts- og Forsyningsudvalget Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt (service) SERVICE (EKSKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten Drifts- og Forsyningsudvalget Undervisningsudvalget 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt (service) * se bilag 2b (beløb) og bilag 3b (beskrivelser) detaljer om udgiftsneutrale afvigelser OVERFØRSLER I ALT Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten Drifts- og Forsyningsudvalget 0 0 Undervisningsudvalget 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøudvalget 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget I alt (overførsler) ANLÆG I ALT Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 0 0 Drifts- og Forsyningsudvalget 0 0 Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 Børneudvalget Socialudvalget 0 0 By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 I alt (anlæg)

2 Bilag 2a - Afvigelser m. modpost på kassen (service) skema Afvigelse TB søges R Magistraten m. modpost på kassen Læsevejledning: 1. kolonne angiver opgaven, herefter henvises til skema (se bilag 3), hvor afvigelsen forklares yderligere. Se kolonne 6 for sidetal Sidetal for skema 100 Fælles formål 108 Tilpasning af budget vedr. tilskud til politiske partier Tjenestemandspensioner 122 Ændring af antalsforudsætninger for tjenestemandspensioner Serviceområdet 114 Effektivisering på stillingsannoncer Kultur- og stabsområdet 104 Merindtægter på opsparing til fremtidig pensionsforpligtelse v Kultur- og stabsområdet 113 Mindreforbrug på it-udviklings-puljen Effektivisering på stillingsannoncer Børne- og Ungeområdet 114 Effektivisering på stillingsannoncer By- og miljøområdet 114 Effektivisering på stillingsannoncer Byggesagsgebyrer-status Tilpasning af adminstrative budgetter vedr. effektiviseringpro Kontraktudvidelse til GeoKon (byggesagsbehandling) Merforbrug vedr. kommuneplanstrategi mv Re-beregning af overførsel fra renovationen Udmøntning af lønsumsreduktion, By- og Miljøområdet samle Udmøntning af lønsumsreduktion, By- og Miljøområdet samle Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområd112 NEM refusion Effektivisering på stillingsannoncer Puljer - Tema 6: udbudsplanen i 2. forventet regnskab intet skema 107 Nulstilling af 2010-udbudspuljer Beboelsesejendomme 115 Nulstilling af driftsbudgetter for Roskildevej 59 og Kommunale ejendomme 129 Nulstilling af afledt drift vedr. energi Drifts- og Forsyningsudvalget m. modpost på kassen FGV 202 Udmøntning af lønsumsreduktion, By- og Miljøområdet samle Undervisningsudvalget m. modpost på kassen Skoler 303 Effektivisering på stillingsannoncer Mindreforbrug, skoleområdets fællesbudget Dispositionsbegrænsning fra 1. FR Syge- og hjemmeundervisning 307 Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 308 Merforbrug, PPR Skolefritidsordninger 309 Mindreforbrug, SFO-områdets fællesbudget

3 skema Afvigelse TB søges Sidetal R for skema - Forventet merforbrug på SFO Søstjernen intet skema 305 Befordring af elever 311 Befordring af elever Merforbrug, specialundervisning Ungdomsudd. for unge med særlige behov 314 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Klubområdets fællesbudget SSP og gadepiloter 316 SSP og Gadepiloter Sundheds- og Omsorgsudvalget m. modpost på kassen Hjemmeplejen 426 Øget effekt af revisitation Boligtilbud 405 Feriepengeforpligtigelse Mellemkommunalt køb og salg Indtægtsbudget vedr. husleje fra plejehjem Huslejetab på Plejeboligerne Betty Nansen Plejeinstitutioner Effektivisering på stillingsannoncer Dagtilbud 424 Lukning af Ingeborggårdens daghjem Aktivitetsbestemt medfinansiering 406 Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning 407 Specialiseret ambulant genoptræning Andre sundhedsudgifter 425 Færdigbehandlede patienter Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 409 Vederlagsfri fysioterapi Kultur- og Fritidsudvalget m. modpost på kassen Idrætsanlæg og svømmehaller 506 Udmøntning af lønbesparelse Folkebiblioteker 506 Udmøntning af lønbesparelse Kulturel virksomhed 505 Nulstilling af driftsbevilling for Verket (udgået anlæg) Børneudvalget m. modpost på kassen Plejefamilier og opholdssteder m.v. 606 Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger 601 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Effektivisering på stillingsannoncer Sikrede døgninstitutioner 603 Merudgifter sikrede institutioner som følge af ændret lovgivni Dagtilbud til børn 604 Demografi, køb af pladser, forældrebetaling og dagpleje Tekniske korrektioner Effektivisering på stillingsannoncer Afledt drift: Marthagården og Trekløveret Kommunale tilskud, PAU 608 Lavere aktivitet Pædagogisk assistent uddannelse Socialudvalget m. modpost på kassen Beskyttet beskæftigelse 703 Merudgifter til udenbys køb af beskyttet beskæftigelse Botilbud for længerevarende ophold 708 Engangsmerudgift på institution Botilbud til midlertidigt ophold 709 Mindreudgifter til køb af midlertidige botilbud

4 skema Afvigelse TB søges Sidetal R for skema 711 Effektivisering på stillingsannoncer Tilpasning af institutionsbudget til Pile Allé Kontaktperson- og ledsageordninger 714 Mindreforbrug på BPA-ordningen By- og Miljøudvalget m. modpost på kassen Fælles miljøformål 806 Udmøntning af lønsumsreduktion, By- og Miljøområdet samle Merudgifter vedr. batteriordningen Skadedyrsbekæmpelse 809 Skadedyrsbekæmpelse (overførsel af indtægt til 2012) Grønne områder 808 Mindreforbrug og teknisk fejl, afledt drift Nyplantning af vejtræer: Overflytning fra drift til anlæg Effektivisering på stillingsannoncer Vejvedligeholdelse 808 Mindreforbrug og teknisk fejl, afledt drift Udmøntning af lønsumsreduktion, By- og Miljøområdet samle Udmøntning af lønsumsreduktion, By- og Miljøområdet samle Udmøntning af lønsumsreduktion, By- og Miljøområdet samle Arbejdsskadeerstatning Skadedyrsbekæmpelse (overførsel af indtægt til 2012) Merudgifter vedr. batteriordningen Arbedsmarkedsudvalget m. modpost på kassen Ungdommens Uddannelsesvejledning 908 Effektivisering på stillingsannoncer

5 Bilag 2b - Udgiftsneutrale afvigelser (service) Afvigelse R2011 TB søges 2011 Læsevejledning: 1. kolonne angiver opgaven, herefter henvises til bilag 3b, hvor afvigelserne beskrives yderligere. 400 Hjemmeplejen Aktivitetsopfølgning på den kommunale hjemmepleje Skoler Alternativ idræt Ungdomsskole Alternativ idræt By- og miljøområdet Bortfald af indtægtsmulighed på matrikelvæsnet Vejvedligeholdelse Budgetlægning af leasingindtægter fra DONG FGV FGV samarbejde med brand Vejvedligeholdelse FGV samarbejde med brand Aktivitets- og samværstilbud Flytning af budget for væresteder Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. Flytning af budget for væresteder Forebyggende foranstaltninger Flytning af midler vedr. rådgivning krisecentre Botilbud til hjemløse Flytning af midler vedr. rådgivning krisecentre Hjælpemidler Flytning af overheadbudget fra hjælpemidler til Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Flytning af overheadbudget fra hjælpemidler til Sundhed Ungdomsskole Flytning af projektmidler til klubområdet Klubber Flytning af projektmidler til klubområdet Hjemmeplejen Hjælpemiddelcentret Hjælpemidler Hjælpemiddelcentret Sundhedsfremme og forebyggelse Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret i alt Serviceområdet Justering af budget til KMD-systemer Kultur- og stabsområdet Justering af budget til KMD-systemer Børne- og Ungeområdet Justering af budget til KMD-systemer By- og miljøområdet Justering af budget til KMD-systemer Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdjustering af budget til KMD-systemer Skoler Justering af budget til KMD-systemer Tandpleje Justering af budget til KMD-systemer -1-1 Justering af budget til KMD-systemer i alt SSP og gadepiloter Korrektion af bevilling til integrationsprojekt Integrationsindsats Korrektion af bevilling til integrationsprojekt Boligsocialt arbejde Overflytning af boligsocial medarbejder til Finsens have (korre Botilbud til midlertidigt ophold Overflytning af boligsocial medarbejder til Finsens have (korre Hjemmeplejen Projekt: Træning til hverdagen I

6 Afvigelse R2011 TB søges Genoptræning Projekt: Træning til hverdagen II Dagtilbud Status på meraktivitet dagtilbud Børne- og Ungeområdet Tekniske korrektioner m. modpost andre udvalg SSP og gadepiloter Tekniske korrektioner m. modpost andre udvalg Dagtilbud til børn Tekniske korrektioner m. modpost andre udvalg Tekniske korrektioner m. modpost andre udvalg i alt Kultur- og stabsområdet Tema 4: Opfølgning på digitaliseringsplanen Puljer Tema 4: Opfølgning på digitaliseringsplanen By- og miljøområdet Tema 6: Ejendomsadministration Kultur- og stabsområdet Tema 6: Korrektion vedr. lønadministration Skoler Tema 6: Rengøringsudbud Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Tema 6: Rengøringsudbud Skolefritidsordninger Tema 6: Rengøringsudbud Ungdomsskole Tema 6: Rengøringsudbud Klubber Tema 6: Rengøringsudbud SSP og gadepiloter Tema 6: Rengøringsudbud Dagtilbud til børn Tema 6: Rengøringsudbud Serviceområdet Tema 6: Tværgående indkøb Kultur- og stabsområdet Tema 6: Tværgående indkøb Børne- og Ungeområdet Tema 6: Tværgående indkøb By- og miljøområdet Tema 6: Tværgående indkøb Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdtema 6: Tværgående indkøb Skoler Tema 6: tværgående indkøb Boligtilbud Tema 6: tværgående indkøb Forebyggende foranstaltninger Tema 6: tværgående indkøb Dagtilbud til børn Tema 6: tværgående indkøb Botilbud til midlertidigt ophold Tema 6: tværgående indkøb Vejvedligeholdelse Tema 6: tværgående indkøb Jobtræningsordningen Tema 6: tværgående indkøb Kommunale ejendomme Tema 6: Udbud af graffitirens Fælles miljøformål Tema 6: udbud af graffitirens Vejvedligeholdelse Tema 6: udbud af graffitirens Dagtilbud Tema 6: Udbud af kørsel Hjælpemidler Tema 6: Udbud af kørsel Genoptræning Tema 6: Udbud af kørsel Sundhedsfremme og forebyggelse Tema 6: Udbud af kørsel Beskyttet beskæftigelse Tema 6: udbud af kørsel Øvrige tilbud Tema 6: Udbud af Madservice

7 Afvigelse R2011 TB søges Idrætsanlæg og svømmehaller Tema 6: udbud af rengøring Folkebiblioteker Tema 6: udbud af rengøring Dagtilbud til børn Tema 6: udbud af vikarer på daginstitutioner Hjemmeplejen Tema 6: Udbud af vikarer på ældreområdet I Boligtilbud Tema 6: Udbud af vikarer på ældreområdet II Boligtilbud Tema 6: Udbud af vikarer på ældreområdet III Boligtilbud Tema 6: Udbud af vikarer på ældreområdet IV - modpost mag Puljer Tema 6: udbudsplanen i 2. forventet regnskab Puljer Tema 6: udbudsplanen i 2. forventet regnskab Tema 6 i alt Botilbud for længerevarende ophold Udgiftsneutral budgetændring vedr. længerevarende botilbud Alkohol og stofmisbrug Udgiftsneutral budgetændring vedr. misbrugsbehandling Plejetilbud Udgiftsneutral budgetændring vedr. udgifter til 85-støtte Serviceområdet Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Kultur- og stabsområdet Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Børne- og Ungeområdet Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko By- og miljøområdet Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdudmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Puljer Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Puljer Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Skoler Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Fællesudgifter, skoler Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Skolefritidsordninger Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Specialundervisning Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Særlige klubtilbud Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Tandpleje Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Ungdomsskole Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Klubber Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Boligtilbud Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Idrætsanlæg og svømmehaller Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Fælles formål Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Folkebiblioteker Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Kulturel virksomhed Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Døgninstitutioner Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Familierådgivning Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Sundhedstjeneste Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Dagtilbud til børn Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko

8 Afvigelse R2011 TB søges Særlige dagtilbud Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Botilbud til midlertidigt ophold Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Vejvedligeholdelse Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Ungdommens Uddannelsesvejledning Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og ko Udmøntning af administrative fællesskaber, udearealer og kon Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Udmøntning af afledt drift på tværs af aktiviteter Grønne områder Udmøntning af afledt drift på tværs af aktiviteter Parkeringsregulering Udmøntning af afledt drift på tværs af aktiviteter Vejvedligeholdelse Udmøntning af afledt drift på tværs af aktiviteter Folkebiblioteker Udmøntning af lønbesparelse Serviceområdet Udmøntning af lønbesparelse (Kultur- og Fritidsudvalget) Kommunale ejendomme Udvendig vedligeholdelse af brandstationen Redningsberedskab Udvendig vedligeholdelse af brandstationen Skoler Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Fællesudgifter, skoler Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Skolefritidsordninger Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Specialundervisning Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Særlige klubtilbud Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Kommunikationscenter Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Tandpleje Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Ungdomsskole Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Klubber Ændret fordeling af lønsumsreduktionen SSP og gadepiloter Ændret fordeling af lønsumsreduktionen Ændret fordeling af lønsumsreduktionen i alt 0 0 Udgiftsneutrale afvigelser i alt

9 Bilag 2c - Afvigelser (overførsler) skema Afvigelse TB søges R Magistraten Læsevejledning: 1. kolonne angiver opgaven, herefter henvises til skema (se bilag 3), hvor afvigelsen forklares yderligere. Se kolonne 6 for sidetal * Sidetal for skema 110 Tjenestemandspensioner 105 Mindreindtægter på indtægter vedr. tjenestemandspensioner Børneudvalget Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Socialudvalget Førtidspensioner 717 Førtidspension - forventet merforbrug Boligsikring 718 Boligsikring - forventet merforbrug Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp og aktivering 902 Kontanthjælp mindreforbrug Aktiveringsgodtgørelse Sygedagpenge 904 Sygedagpenge mindreforbrug Beskæftigelsesordninger 905 Beskæftigelsesordninger merforbrug Beskæftigelsesindsats for forsikrede 906 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede 909 Dagpenge til forsikrede ledige

10 Bilag 2d - Afvigelser (anlæg) skema Afvigelse R2011 TB søges 2011 Sidetal for skema Læsevejledning: 1. kolonne angiver opgaven, herefter henvises til skema (se bilag 3), hvor afvigelsen forklares yderligere. Se kolonne 6 for sidetal * Undervisningsudvalget Skoler 320 Anlæg: Skolen på Bülowsvej Anlæg: Nyindhegning af Skolen ved Søerne Sundheds- og omsorgsudvalget Boligtilbud Kredsens hus, modernisering af plejehjem-servicedel Kredsens hus, modernisering af plejehjem-boligdel Nimbus, modernisering af plejehjem-boligdel Børneudvalget Dagtilbud til børn 617 Afvigelser anlæg By- og miljøudvalget Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 813 Overførsel af anlægget Udviddelse af miljøzone til Grønne områder 819 Nyplantning af vejtræer: Overflytning fra drift til anlæg Vejvedligeholdelse 817 Flintholm, Vejbidrag Fortovs- og slidlagsrenovering, teknisk fejl i overførsel Byfornyelse 814 Forskydning af udgifter til projektet på Langelands Plads, Forskydning af udgifter vedr Områdefornyelse, Sønd Forskydning af udgifter og indtægter under Byfornyel

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 121 Kommunaldirektørens område AES 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Afledt drift 385-256 -256-256 -256 650 Dagtilbud til børn Afledt drift -64-134 -134-134 -134 123 By- og Miljøområdet Arbejder på private

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012

Læs mere

3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp.

3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp. skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl) Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Bilag 3b: af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog

Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 enhedspriskatalog enhedspriskatalog for: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere