Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark"

Transkript

1 Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og specifikke aftalepunkter, der kun er gældende for Odense Kommune og Region Syddanmark/Odense Universitetshospital. Sundhedsaftalerne er lovpligtige og har seks obligatoriske aftaleområder: 1)Aftale om udskrivning for svage, ældre patienter, 2)Aftale om indlæggelsesforløb, 3)Aftale om genoptræning, 4)Aftale om hjælpemidler 5)Aftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder den patientrettede forebyggelse og 6)Aftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Endvidere er sundhedsaftalerne i Region Syddanmark suppleret med fire yderligere sundhedsaftaler: Aftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark, aftale om dokumentation af aktivitet, aftale om indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark og aftale om it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation. Nedenstående fremgår det i overskriftsform, hvilke aftaler der indgår i Odense Kommunes sundhedsaftaler. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Beskrivelse af det regionale samarbejde, herunder organisationsdiagram Beskrivelse af Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver Beskrivelse af det lokale samarbejde, dvs. samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis. Aftale om fælles praksiskonsulentordning Aftale om praktiserende behandleres deltagelse i tværsektorielle samarbejds- og udviklingsaktiviteter Aftale om ikrafttræden og revision af sundhedsaftalerne Aftale om fortolkning af aftaler Beskrivelse af Strategisk Forum mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune Arbejdsgruppe mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune om indlæggelser og udskrivninger Arbejdsgruppe mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune om genoptræning Arbejdsgruppe mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune om hjælpemidler Arbejdsgruppe mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune om patientrettet forebyggelse og indsatsen for mennesker med kronisk sygdom Midlertidigt samarbejdsforum om Fødeplan Fyn Beskrivelse af praksiskonsulentordningen 1

2 Sundhedsaftale om dokumentation af aktivitet Aftale om udveksling af data vedr. aktivitet og økonomi Aftale om løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering herunder kontrolprocedurer Aftale om kontaktpersoner i forhold til den kommunale medfinansiering Aftale om kommunekonsekvensvurderinger Aftale om udveksling af information om de enkelte patientforløb Sundhedsaftale om indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Mål for indsatsen for personer med kronisk sygdom Implementering af indsatsen for personer med kronisk sygdom Arbejdsdeling ifm. kronisk syge Koordinering af den individuelle behandlingsplan Patientens Plan Stratificeringskategorier og de tre parter (kommune, sygehus og praktiserende lægers) rolle i forhold til koordinering af patientforløbet Aftale om information og kommunikation Aftale om kvalitetsmonitorering Iværksættelse af arbejde vedr. sammenhængende patientuddannelsestilbud Sundhedsaftale om it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Vision og målsætning for it-strategien for tværsektoriel sundhedskommunikation Handlingsplan for it-strategien, herunder o Projekt fælles informationssystem VisInfo Syd o Projekt sygehus/hjemmepleje o Projekt elektronisk genoptræningsplan o Projekt sygehus/sundhedstjeneste o Projekt telemedicin o Øvrige analyseprojekter Organisation ifm. it-strategien Opfølgning på it-strategien Projekt om samarbejdet om telemedicin 2

3 Sundhedsaftale om udskrivningsforløb for svage ældre Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt og udskrivningsbetingede ydelser Grundaftale Kort beskrivelse af regional samarbejdsaftale om somatiske patientforløb Beskrivelse af overordnede mål og principper i den regionale samarbejdsaftale Beskrivelse af hovedpunkter i den regionale samarbejdsaftale, herunder o 5 skematiske borger/patientforløb o Sygehusets vurdering af patienten o Færdigbehandling og udskrivning o Afgrænsning af korte indlæggelsesforløb o Komplicerede/ukomplicerede udskrivningsforløb o Medicin o Opfølgning efter udskrivning Varsling af færdigbehandlede patienter Udskrivningskonferencens opsættende virkning for færdigvarsling Palliativt Team Fyn Terminale patienters sygehusophold Fødeplan Fyn Samarbejdsmodel for demensområdet Aftale om handicappede børn Sorggrupper for forældre, der aborterer/føder dødfødte Tværfagligt samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Familiecentrene Formidlingsenhed på Odense Universitetshospital Patientforløbsprogram vedr. senhjerneskadede Tværfagligt samarbejde i tilknytning til Hjerneskaderådgivningen Samarbejdsaftale i tilknytning til dag- og døgnrehabilitering på Bjerggårdshaven Samarbejdsaftale vedr. døgnrehabiliteringspladser i kommunalt regi Laborantordning Samarbejde med jordemødre Samarbejde om sårbare gravide Samarbejde om syge og svage børn samt syge og svage børn af svage forældre Samarbejde vedr. borgere med alkohol eller stofmisbrug Samarbejde om socialt udsatte Krav 2: Information Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med udskrivning, og at parterne er tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten Bestemmelser vedr. kommunikation mellem myndigheder, herunder o Understøttelse af aftalen ved digital kommunikation o Forløbsplanen o Epikriser/udskrivningsbrev 3

4 o Udskrivningsrapport o Genoptræningsplan o Fælles informationssystem (VisInfo Syd) Bestemmelser vedr. information til patient og pårørende, herunder o Borgeren/patienten inddrages o Kontaktpersoner på sygehuse o Udskrivningssamtale o Kontaktpersonopgaver i kommune Formidling af særlige behov vedrørende ernæring (Odense Kommune får en repræsentant i et ernæringsråd på Odense Universitetshospital) Krav 3: Koordination af kapacitet Hvordan parterne ved koordination af kapacitet mv. sikrer, at patienterne kan udskrives fra sygehus hurtigst muligt, efter at de er færdigbehandlede Koordinering af kapacitet Gensidig dialog og orientering om ændring af kapacitet Udskrivning af barselskvinder Krav 4: Opfølgning Hvordan parterne følger op på aftalen. Kvalitetsmonitorering af sundhedsaftalen Opfølgning og udvikling af sundhedsaftalen Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om indlæggelser og udskrivninger Aftale om evaluering mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune kvalitetsudvikling af indlæggelses- og udskrivningsforløb 4

5 Sundhedsaftale om indlæggelsesforløb Krav 1: Information Hvilke relevante oplysninger om patientens behov mv., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserende læge og sygehuset; hvordan det sikres at informationen leveres rettidigt; hvordan det sikres at relevant information formidles til patienten, samt at parterne er tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten. Grundaftale Kort beskrivelse af regional samarbejdsaftale om somatiske patientforløb Overordnede mål og principper i samarbejdsaftalen Hovedpunkter i samarbejdsaftalen, herunder o 5 skematiske borger/patientforløb Bestemmelser vedr. kommunikation mellem myndigheder, herunder o Understøttelse af aftalen ved digital kommunikation o Information fra henvisende læge til sygehus o Information fra kommune til sygehuse Bestemmelser vedr. information til patient og pårørende o Borgeren/patienten inddrages o Kontaktpersoner på sygehuse o Kontaktpersoner i kommunen o Indlæggelsessamtale Palliativt Team Fyn Terminale patienters sygehusophold Laborantordning Samarbejdsmodel for demensområdet Patientidentifikation til borgere, der indlægges fra plejehjem og tilsvarende bosteder Samarbejdsaftale i forhold til syge og svage børn samt syge og svage børn af svage forældre Samarbejde om socialt udsatte Samarbejde vedr. borgere med alkohol og stofmisbrug Krav 2: Forebyggelse af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser Hvordan parterne forebygger uhensigtsmæssige akutte indlæggelser Generelle principper for opgavefordelingen Data til rådighed i forbindelse med forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Journalaudit i forhold til uhensigtsmæssige indlæggelser Aftale om faldforebyggelse Aftale om Ernæringsråd (Odense Kommune får en repræsentant i et ernæringsråd på Odense Universitetshospital) Data fra Ulykkesanalysegruppen 5

6 Krav 3: Opfølgning Hvordan parterne følger op på aftalen Kvalitetsmonitorering af sundhedsaftalen Opfølgning og udvikling af sundhedsaftalen Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune om indlæggelser og udskrivninger Aftale om evaluering mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune kvalitetsudvikling af indlæggelses- og udskrivningsforløb 6

7 Sundhedsaftale om genoptræning Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter efter udskrivning fra sygehus samt beskrivelse af arbejdsdeling aftalt med tredjepart Kriterier for arbejdsdeling vedrørende almen ambulant genoptræning og specialiseret ambulant genoptræning Tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser Aftale om hjemmebesøg Aftale om befordring Nedsættelse af arbejdsgruppe på børne- og ungeområdet Beskrivelse af Odense Kommunes genoptræningstilbud Beskrivelse af Odense Universitetshospitals regionale genoptræningstilbud Aftale om hjemmebesøg med Odense Universitetshospital Samarbejde om Simpel Funktionsmåling Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital, og Aktivitet og Træning, Odense Kommune om befordring af patienter til specialiseret genoptræning Krav nr. 2: Kommunikation Aftalen skal beskrive, hvordan parterne sikrer kommunikation mellem sygehuset, den praktiserende læge og kommunen i forbindelse med udskrivning fra sygehus af patienter med et genoptræningsbehov. Konkret skal aftalen fastlægge indholdet af en kontaktpersonordning Kommunikation vedr. behov for genoptræning Kommunikation ml. sygehus, kommune og praktiserende læge Tidsangivelse for bopælskommunens og sygehusets kontakt til patienten for tilrettelæggelse af det videre genoptræningsforløb Påbegyndelse af ambulant genoptræning, tidsangivelse herfor Kontaktpersoner på sygehus og i kommunen Supplerende oplysninger i forbindelse med kommunens varetagelse af almen ambulant genoptræning Særlige aftaler vedr. overgang fra en sektor til en anden Aftale om elektronisk kommunikation Samarbejde om udvikling. (Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital vedr. genoptræning) 7

8 Krav nr. 3: Frit valg af genoptræningssted Aftalen skal beskrive, hvordan parterne sikrer tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for kommunens vejledning om det frie valg af genoptræningssted Sygehusets information om patientens valg af genoptræningssted Valg af genoptræningssted i forbindelse med specialiseret ambulant genoptræning Kommunens information om patienters valg af genoptræningssted ved almen ambulant genoptræning Information om genoptræningstilbud på VisInfo Syd Krav nr. 4: Koordinering af kapacitet Aftalen skal beskrive, hvordan parterne gennem en løbende planlægning og styring af kapaciteten af genoptræningstilbud i regionen og kommunerne sikrer, at genoptræningen kan påbegyndes hurtigst muligt efter udskrivningen fra sygehuset Koordinering af kapacitet Aktivitetsgrundlag for Odense Kommune (Beskrivelse af baseline for antal genoptræningsplaner) Krav nr. 5: Opfølgning Aftalen skal beskrive, hvordan parterne følger op på aftalen Aftale om kvalitetsmålinger Opfølgning på aftalen i forhold til krav 1, 2, 3, og 4 Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om genoptræning 8

9 Sundhedsaftale om hjælpemiddelområdet Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til såvel varigt som til midlertidigt brug Grundaftale Forsyningsansvar i forhold til hjælpemidler Arbejdsdeling mellem kommune og sygehus Formål med casekataloget Dialog og udmøntning af arbejdsdelingen mellem kommune og sygehus Aftale mellem Odense Universitetshospital og Odense Kommune vedrørende gensidig afhentning af hjælpemidler Reparation af hjælpemidler Aftale om hjemmebesøg med Odense Universitetshospital Krav nr. 2: Kapacitet Hvordan parterne sikrer planlægning og styring af kapaciteten i de regionale og kommunale hjælpemiddeldepoter Grundaftale Aftale om sikring af kapacitet Aftale om sikring af kvalitet Aftale om fortsættelse af eksisterende lejekontrakt mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om leje af hjælpemidler fra Odense Kommunes hjælpemiddeldepot Krav nr. 3: Afklaring af behov Hvordan parterne gennem dialog og afklaring af den enkelte patients behov for hjælpemidler eller behandlingsredskaber sikrer, at hjælpemidler og behandlingsredskaber, som patienten har behov for, er til rådighed, når patienten udskrives fra sygehus Afklaring af og kommunikation vedr. behov for hjælpemidler Kommunikation i forbindelse med forberedelse af udskrivning og ved udskrivning Aftale om hjælpemidler for mennesker med særlige behov (specialtilpassede hjælpemidler) Aftale om hjemmebesøg med Odense Universitetshospital 9

10 Krav nr. 4: Information Hvordan parterne sikrer nødvendig instruktion af patienten i brug af hjælpemidler og behandlingsredskaber, og at patienten har adgang til at få svar på spørgsmål herom Formålet med udlevering af hjælpemidler Sikring af instruktion af hjælpemiddel Kontakt og dialog med patienten Kontaktpersoner på sygehuse og i kommuner Opfølgende rådgivning efter udlevering af hjælpemiddel Krav nr. 5: Opfølgning Hvordan parterne følger op på aftalen Nedsættelse af tværsektoriel følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler Opfølgning på sundhedsaftalen Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om arbejdsgruppe om hjælpemidler 10

11 Sundhedsaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Grundaftale Målsætning for patientrettet forebyggelse Definitioner på patientrettet forebyggelse Ansvarsfordeling ifølge Sundhedsloven Afgræsning af, hvad der indgår i sundhedsaftalen Krav 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i forhold til den patientrettede forebyggelse og sundhedsfremmeindsats Arbejdsdeling mellem kommune, sygehuse og praktiserende læger inden for patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme generelt Arbejdsdeling i forhold mellem kommune, sygehuse og praktiserende læger i forhold til sygdomsspecifik patientuddannelse Arbejdsdeling og indhold i sygdomsspecifikke patientuddannelsestilbud for patienter med konkrete diagnoser. Beskrivelse af Odense Kommunes tilbud i forhold til den patientrettede forebyggelse- og sundhedsfremmeindsats Beskrivelse af Odense Universitetshospitals tilbud i forhold til den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats Beskrivelse af almen praksis tilbud i forhold til den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats Odense Kommune og Odense Universitetshospitals fælles tiltag i forhold til patientrettet forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats. Krav 2: Sammenhæng mellem tilbud Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud Sammenhæng mellem tilbuddene på sygehuse, i kommune og hos praktiserende læger Principper for henvisning i forbindelse med, at sygehus og/eller praktiserende læge skal henvise til kommunale forebyggelsestilbud Information til sundhedsprofessionelle om henvisningstilbud Information om tilbud til borgere/patienter Aftale om kapacitetstilpasning Vejledning til VisInfo Syd Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om patientrettet forebyggelse og indsatsen for mennesker med kronisk sygdom 11

12 Krav 3: Udvikling og kvalitetssikring af den patientrettede forebyggelse Hvordan parterne sikrer dialog i forbindelse med tilrettelæggelse, udvikling og kvalitetssikring af den patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats Dialog og koordinering af udvikling og kvalitetssikring af den patientrettede forebyggelse Operationelt dialogforum ifm. Stanford patientuddannelsessystemet Region Syddanmarks tilbud om rådgivning til kommunerne Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om patientrettet forebyggelse og indsatsen for mennesker med kronisk sygdom Krav 4: Koordination Hvordan parterne sikrer, at indsatsen for patienter, med et konstateret behov for patientrettet forebyggelse, koordineres i overensstemmelse med den faglige evidens og viden herom Behovsafklaring, dvs. vurdering af patienters behov for sygdomsspecifik patientrettet forebyggelse Udveksling af rettidig information mellem sygehus og kommuner Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om patientrettet forebyggelse og indsatsen for mennesker med kronisk sygdom Krav 5: Formidling Hvordan parterne sikrer kronisk syge patienter kontakt med de relevante aktører i region og kommune, som forestår patientrettede forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud Identificering og tidlig opsporing af kronisk syge Elektronisk kommunikation mellem fagpersoner Tilgængelighed for dialog og spørgsmål i forhold til kommunens forebyggelsestilbud Samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Universitetshospital og Ugeavisen- Odense om information til kommunens borgere Udviklingsarbejde om koncept i forhold til informationsmateriale om patientrettet forebyggelse Tilgængelighed for de tre parters tilbud Krav 6: Opfølgning Hvordan parterne følger op på aftalen Kvalitetsmonitorering af patientrettet forebyggelse 12

13 Opfølgning på sundhedsaftalen Beskrivelse af det lokale samordningsforum mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital Beskrivelse af arbejdsgruppe mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital om patientrettet forebyggelse og indsatsen for mennesker med kronisk sygdom 13

14 Sundhedsaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Arbejdsdeling Aftalen skal beskrive den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet samt for mennesker med en kendt sindslidelse som tillige har et misbrug (dobbeltdiagnosepatienter) Beskrivelse af formålet med sundhedsaftalen Generel samarbejdsforpligtigelse mellem kommune, region og andre parter Opgaveansvar mellem kommune, region og andre parter Beskrivelse af de regionale opgaver Beskrivelse af de kommunale opgaver Arbejdsdeling ifm. forebyggelse og rehabilitering Arbejdsdeling ifm. mennesker med en sindslidelse og samtidig misbrug, herunder o Samarbejde mellem region og kommuner vedr. sindslidende med misbrug Arbejdsdeling ifm. børn- og ungeområdet, herunder o Overgangen fra ung til voksen Arbejdsdeling ifm. retspsykiatri Samarbejde om patienter i gråzonen mellem kommunal og regional behandling Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn samarbejdsaftale vedr. alkoholbehandling/rusmiddelbehandling mellem Odense Kommune og Region Syddanmark Sundhedsaftale på psykiatriområdet vedr. behandling af sindslidende med misbrugsproblemer på Fyn samarbejdsaftale vedr. misbrugsbehandling på børn- og ungeområdet mellem de fynske kommuner og Region Syddanmark. Samarbejde om de retspsykiatriske behandlings- og opfølgningsforløb Samarbejde om indsatsen på oligofreniområdet (udviklingshæmmede med sindslidelser) Samarbejdsforum for området for behandling af traumatiserede flygtninge Konsulentydelser og supervision på døgntilbud for særligt krævende børn og unge med psykiatrisk diagnose Dagsordenssættelse af overgangen fra ung til voksen i eksisterende samarbejdsforum Tilbud til børn og unge med selvmordstruende adfærd Iværksættelse af samarbejdsaftaler på målgruppespecifikke områder Krav 2: Koordinering Aftalen skal beskrive, hvordan parterne sikrer koordinering mellem den sundhedsfaglige indsats og den socialt faglige indsats, herunder fastlægger hvem, der i en given situation er ansvarlig for at tage et initiativ Kontaktpersoner i Region Syddanmark og i kommunen Koordinerende kontaktperson i Region Syddanmark og i kommunen Gensidig information mellem kommunen og Region Syddanmark Ansvarlige i forhold til udrednings, - rehabiliterings- og behandlingsforløbsbeskrivelser Allianceprogrammet Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik for barnet/den unge sammenhængende forløb 14

15 Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune, Psykiatrisk Afdeling P, herunder specielt Gerontopsykiatrisk afsnit P7 og Gerontopsykiatrisk Team, Odense Samarbejdsaftale på demensområdet Krav 3: Information Aftalen skal beskrive, hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles til patienten og mellem sygehus, den praktiserende læge og kommunen i forbindelse med indlæggelse og udskrivning fra sygehus, og at parterne er let tilgængelige for videre dialog og spørgsmål fra patienten Tilgængelighed for kontakter på psykiatrisk afdeling, i kommuner og i praksissektor Udvikling af elektronisk kommunikation Information til mennesket med en sindslidelse Samarbejde med familie og netværk Medbestemmelse og rettigheder hos mennesker med sindslidelser Generel informationsformidling Ansvarlige i forhold til udrednings, - rehabiliterings- og behandlingsforløbsbeskrivelser Krav 4: Tværsektoriel vurdering Aftalen skal beskrive, hvordan parterne sikrer, at der i forbindelse med udskrivning foretages en tværfaglig og tværsektoriel vurdering af patientens samlede behov sammen med patienten og relevante aktører, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt og udskrivningsbetingede ydelser. Aftale om tværsektoriel vurdering Koordinering af eventuel opfølgende indsats ved afsluttet behandling Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser Aftale om færdigbehandling Aftale om varsling af færdigbehandlede patienter Krav 5: Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse Aftalen skal beskrive, hvordan parterne sikrer, at der foretages en vurdering af behov for indsats i forhold til børn i familier, hvor der er et menneske med en sindslidelse, samt at ansvaret for varetagelse af disse behov fastlægges Information til familien samt vurdering af behov for indsatsen Aftale om indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse Underretningspligt De regionale opgaver i forbindelse med børn i familie med en sindslidelse De kommunale opgaver i forbindelse med børn i familie med en sindslidelse Samarbejde i øvrigt i forbindelse med børn i familie med en sindslidelse Udviklingsopgaver i forbindelse med børn i familie med en sindslidelse Aftale om børn i familier med sindslidelser Aftale om koordineret indsats vedrørende børn i familier med psykisk syge 15

16 Krav 6: Koordinering af kapacitet Aftalen skal beskrive, hvordan parterne sikrer planlægning og styring af kapaciteten i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser Udbygning af tilbud i forhold til forskellige målgrupper Koordinering af kapacitet Krav 7: Opfølgning Aftalen skal beskrive, hvordan parterne følger op på aftalen Kvalitetsovervågning ifm. sundhedsaftalerne Tilkendegivelser af, at man vil arbejde for fælles udviklingsprojekter Beskrivelse af mødefora Beskrivelse af Samordningsforum Fyn 16

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

SPECIFIKKE AFTALEPUNKTER OM TVÆRGÅENDE TEMAER. SPECIFIKKE AFTALEPUNKTER OM UDSKRIVNINGFORLØB SPECIFIKKE AFTALEPUNKTER OM INDLÆGGELSESFORLØB..

SPECIFIKKE AFTALEPUNKTER OM TVÆRGÅENDE TEMAER. SPECIFIKKE AFTALEPUNKTER OM UDSKRIVNINGFORLØB SPECIFIKKE AFTALEPUNKTER OM INDLÆGGELSESFORLØB.. Forslag Sundhedsaftaler 2008 Specifikke aftalepunkter mellem Nordfyns Kommune og Region Syddanmark Maj 2008 logo Godkendt af kommunalbestyrelsen i Nordfyns kommune xx. september 2008 Godkendt af regionsrådet

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Dokument indeholdende grundaftaler for sundhedsaftaler mellem kommuner og Region Syddanmark

Dokument indeholdende grundaftaler for sundhedsaftaler mellem kommuner og Region Syddanmark Dokument indeholdende grundaftaler for sundhedsaftaler mellem kommuner og Region Syddanmark 21. november 2006 Godkendt på møde den 11. oktober 2006 i det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg og revideret

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007.

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. Region Syddannark Den 9. december 2006. Psykiatristaben Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. 1. Indledning. I henhold til bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark 2009-2010

Sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark 2009-2010 Sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark 2009-2010 Grundaftaler for de 22 kommuner i Region Syddanmark Bilag til Grundaftaler Specifikke aftaler for Odense Kommune 1 Kommunekontaktrådet

Læs mere

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark

Aabenraa Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08 Sundhedsaftaler 2008 4. udkast, 5.6.08 Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter... 5 Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Nyborg Kommune. Region Syddanmark

Nyborg Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Haderslev Kommune. Region Syddanmark

Haderslev Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Forslag. Sundhedsaftaler mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark. Juli 2008

Forslag. Sundhedsaftaler mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark. Juli 2008 9. juli 2008 Forslag Sundhedsaftaler mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark Juli 2008 Godkendt af kommunalbestyrelsen i XXX Kommune xx. september 2008 Godkendt af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Sundhedsaftalerne 2008 kort fortalt

Sundhedsaftalerne 2008 kort fortalt Sundhedsaftalerne 2008 kort fortalt www.regionsyddanmark.dk Kort fortalt Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser skal indgå sundhedsaftaler om samarbejdet på sundhedsområdet. Sundhedsaftaler danner

Læs mere

Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse

Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse 1 Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse 15. juli 2008 2 Introduktion Målsætning Med Sundhedsloven har både regioner og kommuner fået en forpligtigelse til at

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Forslag til sundhedsaftale for Region Hovedstaden

Forslag til sundhedsaftale for Region Hovedstaden Forslag til sundhedsaftale for Region Hovedstaden Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

Der er mellem Region Hovedstaden ved Regionsrådet og X kommune ved Kommunalbestyrelsen/Byrådet/Borgerrepræsentationen

Der er mellem Region Hovedstaden ved Regionsrådet og X kommune ved Kommunalbestyrelsen/Byrådet/Borgerrepræsentationen REGION HOVEDSTADEN KOMMUNERNE I REGIONEN 13. december 2006 Generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen for perioden 1. januar 2007 til

Læs mere

Varde Kommune. Region Syddanmark

Varde Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Ishøj. Hovedstaden. Sundhedsaftalerne skal endvidere sikre sammenhæng i en styrket forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Ishøj. Hovedstaden. Sundhedsaftalerne skal endvidere sikre sammenhæng i en styrket forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Kolding Kommune. Region Syddanmark

Kolding Kommune. Region Syddanmark Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 29. februar 2008 2 Indledning Region Syddanmark, kommunerne i regionen samt praksisudvalget i regionen har udarbejdet en regional

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse

Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse 29. februar 2008 2 Introduktion Målsætning Med Sundhedsloven har både regioner og kommuner fået en forpligtigelse

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Helsingør. Hovedstaden

Helsingør. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Resumé af indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Resumé af indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Resumé af indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Mål Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark er en strategi for, hvordan vi i fremtiden tilrettelægger indsatsen

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser

Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 1. Overordnede mål og principper for indsatsen for mennesker med en sindslidelse Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Specifikke aftalepunkter mellem Vejen Kommune og SVS/Region Syddanmark

Specifikke aftalepunkter mellem Vejen Kommune og SVS/Region Syddanmark Sundhedsaftaler 2008 Specifikke aftalepunkter mellem Vejen Kommune og SVS/Region Syddanmark Juli 2008 Logo ind her fra den enkelte kommune og regionen Godkendt af kommunalbestyrelsen i Vejen Kommune xx.

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune.

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune. Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Den Generelle Sundhedsaftale

Den Generelle Sundhedsaftale Den Generelle Sundhedsaftale 2 Den Generelle Sundhedsaftale Indledning Den generelle Sundhedsaftale Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patient-forløb,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Blå tekst foreslås tilføjet. Grå tekst foreslås slettet. Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. Specifikke aftaler mellem Nordfyns Kommune og Region Syddanmark

Sundhedsaftaler 2008. Specifikke aftaler mellem Nordfyns Kommune og Region Syddanmark logo Forslag Sundhedsaftaler 2008 Specifikke aftaler mellem Nordfyns Kommune og Region Syddanmark Af 2. juli 2008 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune xx. september 2008 Godkendt af regionsrådet

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

ALLONGE til sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgået mellem Furesø Kommune og regionen

ALLONGE til sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgået mellem Furesø Kommune og regionen REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 3. udkast: 23. januar 2007 ALLONGE til sundhedsaftalen for Region Hovedstaden indgået mellem Furesø Kommune og regionen Furesø Kommune og Region Hovedstaden er enige om,

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Aftale om værdier for samarbejdet: Der er tilfredshed med at udgangspunktet for samarbejdet er værdier og ikke regler.

Aftale om værdier for samarbejdet: Der er tilfredshed med at udgangspunktet for samarbejdet er værdier og ikke regler. Til Sundhedsstaben, afdelingen for kommunesamarbejde Att. Afdelingschef Peter Simonsen, RegionSyddanmark Høringssvar fra det Lokale Samordningsforum - Sygehus Lillebælt vedrørende Sundhedskoordinationsudvalgets

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Grundaftale om indlæggelsesforløb

Grundaftale om indlæggelsesforløb 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indlæggelsesforløb 29. februar 2008 2 Krav 1: Information Hvilke relevante oplysninger om patientens behov mv., der skal udveksles mellem kommunen, den praktiserende læge

Læs mere