Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)"

Transkript

1 Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, som ændret ved landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 og landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000, foretages følgende ændringer: 1. I 11, stk. 1, ændres "seks uger" til: "17 uger". 2. I 11, stk. 2, ændres "ti uger" til: "21 uger" affattes således: " 27. Udgifter til dagpenge efter denne landstingsforordning afholdes med 90 % af Landskassen og 10 % af kommunen. Stk. 2. Landsstyret fastsætter nærmere regler om refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol.". 2 Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli 2006, med virkning for forældre, hvor barnets eller børnenes fødsel finder sted den 1. juli 2006 og senere. Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006 Hans Enoksen / Aleqa Hammond Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) 1

2 Landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 om ændring af Landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. 1 I landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption som ændret ved landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 foretages følgende ændringer: 1. 9, stk. 1 affattes således: " En kvinde, der enten har haft lønnet beskæftigelse indenfor de seneste 13 uger inden forventet fødsel, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser, har ret til barselsorlov på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor sundhedsvæsenet skønner, at der er 2 uger til fødslen og indtil 15 uger efter fødslen" 2. 9, stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn udvides kvindens barselsorlov fra 15 til 19 uger efter fødslen" 3. 9, stk. 3 affattes således: "Stk. 3. Er faderskabet til et barn fastslået i h.t. reglerne om Børns Retsstilling, har faderen ret til barselsorlov i 3 uger indenfor de første 15 uger efter barnets fødsel, såfremt han indenfor de seneste 13 uger inden orloven har haft lønnet beskæftigelse, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser." 4. 5 affattes således: " 5. En kvindelig lønmodtager skal underrette sin arbejdsgiver om graviditet senest 13 uger før forventet fødsel. Samtidig hermed skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun forventer at påbegynde sin barselsorlov. Senest 8 uger efter fødslen skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun påtænker at genoptage arbejdet." Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2001 med virkning for tilfælde, hvor fødslen finder sted efter den 31. december Grønlands Hjemmestyre, den 11. november 2000 Jonathan Motzfeldt / Jørgen Wæver Johansen 2

3 Landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. 1 I landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption foretages følgende ændringer: 1. I 9 indsættes efter stk. 1, som nyt stykke: "Stk. 2. Ved fødsel af to eller flere samtidigt fødte børn udvides kvindens barselsorlov fra 14 til 18 uger efter fødslen." Stk. 2-4 bliver herefter stk I 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres "efter stk. 1-2" til "efter stk. 1-3" affattes således: " 11. Ud over den i 9 nævnte barselsorlov har forældrene til et barn, efter samme betingelser som nævnt i 9, stk. 1 og 3, tilsammen ret til orlov i indtil seks uger i umiddelbar tilknytning til udløbet af moderens ret til barselsorlov. Stk. 2. Ud over den i 9 nævnte barselsorlov, har forældrene til to eller flere samtidigt fødte børn, efter samme betingelser som nævnt i 9, stk. 1-3, tilsammen ret til orlov i indtil ti uger i umiddelbar tilknytning til udløbet af moderens ret til barselsorlov. Stk. 3. Retten til orlov efter stk. 1 og 2 kan kun udnyttes af en af forældrene ad gangen. Stk. 4. Retten til orlov efter stk. 1 og 2 bortfalder ved barnets død, plejeanbringelse eller bort-adoption." 4. I 13, stk. 1 ændres " 9, stk. 2" til " 9, stk. 3". 3

4 2 Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar EM 1998/ 44 DSAO j.nr /1 3 Stk. 1. Landstingsforordningen har virkning for tilfælde, hvor fødslen finder sted den 1. januar 1999 og senere. Personer, der allerede har begyndt orlov efter de hidtil gældende regler, og hvor fødslen finder sted d. 1. januar 1999 eller senere, opnår ret til orlov og dagpenge efter denne landstingsforordning. Stk. 2. Personer, der pr. 1. januar 1999 har ret til orlov efter denne landstingsforordning, opnår ret til orlov i henhold til 11, stk. 1, uanset om orloven er påbegyndt inden den 1. januar Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1998 Jonathan Motzfeldt / Mikael Petersen Almindelige bemærkninger til ændringsforslaget Ændringsforslagets baggrund og indhold. Landsstyret fremsætter dette forslag til landstingsforordning på baggrund af tidligere forslag og drøftelser i Landstinget vedrørende en forlængelse af barselsorloven, herunder en forbedring af forholdene for tvillingeforældre. Dette forslag til landstingsforordning giver mulighed for en forlængelse af barsels- og forældreorloven for forældre, der får to eller flere børn samtidigt. Forslaget omfatter således forældre, som får tvillinger, trillinger, firlinger m.fl. 4

5 Udvidelsen af barselsorloven er todelt. Den første del indeholder en forlængelse af moderens barselsorlov efter fødslen med fire uger fra 14 til 18 uger. Denne forlængelse er begrundet i at give kvinder, som føder to eller flere børn samtidigt, en længere restitutionsperiode. Den anden del af udvidelsen drejer sig om udvidelse af forældreorloven fra seks til ti uger, således at forældrene til to eller flere samtidigt fødte børn i fællesskab kan disponere over denne del af den forlængede orlov. Denne ordning giver familien den størst mulige fleksibilitet med hensyn til, hvem af forældrene, som ønsker at afholde orloven. Økonomiske og administrative konsekvenser. Der har i perioden gennemsnitligt været 11 tvillingefødsler årligt. Der har i perioden ikke været fødsler af trillinger eller flere samtidigt fødte. De øgede udgifter til en forlængelse af barsels- og forældreorlov vil være kr. De øgede udgifter forventes at kunne holdes inden for bevillingen. Forslaget forventes ikke at medføre forøgelse af de administrative omkostninger i kommunerne. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser. 1 1 i ændringsforslaget indeholder ændringer til den gældende landstingsforordnings paragraffer 9, 11 og 13. Ændringen i den gældende landstingsforordnings 9 består af en tilføjelse af et nyt stk. 2, hvorved barselsorloven for kvinder, som føder to eller flere børn samtidigt, forlænges med fire uger fra 14 til 18 uger efter fødslen. Begrundelsen for forlængelsen af barselsorloven er nævnt under de almindelige bemærkninger. Som en konsekvens af tilføjelsen af et nyt stk. 2 bliver de nuværende stk. 2-4 istedet til stk Der er tillige en ny stk. henvisning i det nye stk. 4. Ændringen i den gældende forordnings 11 består af en tilføjelse af et nyt stykke 2 og konsekvensrettelser i de gældende stk

6 Tilføjelsen i forslagets 11, stk. 2 giver mulighed for en forlængelse af forældreorloven for forældre til to eller flere samtidigt fødte børn. Forældreorloven forlænges med fire uger fra seks til ti uger. Begrundelsen herfor er beskrevet under de almindelige bemærkninger. Ændringen i 13 består af en konsekvensrettelse som følge af det i ændringsforslaget indsatte 9 stk Landsstyret foreslår, at landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1999, således at ikrafttrædelsesdatoen koordineres med at forældreorloven forlænges fra fem til seks uger den 1. januar 1999, jf. 11 stk. 1 og 30 stk. 3 i den gældende landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. 3 Stk. 1 er indsat for at præcisere, at det er fødselstidspunktet, som er afgørende for, hvornår forældre til to eller flere samtidigt fødte børn har ret til orlov. Forældre til tvillinger, trillinger m.fl., hvor børnene bliver født kl den 1. januar 1999 og senere, har ret til den forlængede barsels- og forældreorlov. Stk. 2 er indsat af hensyn til den gruppe forældre, der påbegynder forældreorloven i slutningen af 1998, hvor forældreorlovsperioden fortsat er fem uger. Hvis de den 1. januar 1999 fortsat har ret til forældreorlov betyder det, at de har ret til at holde forældreorlov i i alt seks uger, jf. 11 stk. 1. 6

7 Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel l. Almindelige bestemmelser 1. Personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, er berettiget til orlov ved graviditet og barsel, jf. reglerne i kapitel 3. Stk. 2. Personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland kan bevilges orlov i forbindelse med modtagelse af et barn i pleje med adoption for øje, jf. reglerne i kapitel 4. Stk. 3. Personer, der i h.t. stk. l og 2 har ret til orlov kan udbetales dagpenge i orlovsperioden, j f. reglerne i kapitel 5. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om fravigelse af kravet om bopæl og folkeregistertilmelding i Grønland, såfremt det er nødvendigt for at opfylde aftaler med myndigheder indenfor andre dele af Rigsfællesskabet eller med myndigheder i andre lande. 2. Forordningens bestemmelser kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for en lønmodtager. 3. Den tid, en lønmodtager holder orlov efter reglerne i denne forordning, skal medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet. 4. Det er ikke tilladt at afskedige en lønmodtager på grund af graviditet eller barsel, eller fordi lønmodtageren har fremsat krav om orlov i henhold til denne forordning. Stk. 2. Afskediges en lønmodtager efter hun har underrettet sin arbejdsgiver om, at hun er gravid, skal arbejdsgiveren godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes graviditeten. Stk. 3. Afskediges en lønmodtager i strid med stk. l, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse, der fastsættes til et beløb, der ikke kan være mindre end lønnen for den opsagte stilling i den periode, lønmodtageren maksimalt har ret til orlov. Kapitel 2. Underretningspligt 5. En kvindelig lønmodtager skal underrette sin arbejdsgiver om graviditet senest 13 uger før forventet fødsel. Samtidig hermed skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun forventer at påbegynde sin barselsorlov, samt om hun påtænker at udnytte sin orlovsret i minimum 14 uger. Senest 8 uger efter fødslen, skal hun underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun påtænker at genoptage arbejdet. 6. En mandlig lønmodtager, der ønsker at holde orlov efter reglerne i denne forordning, skal senest 4 uger før han forventer at afholde orloven underrette sin arbejdsgiver herom. Underretningen skal dog afgives inden 8 uger efter barnets fødsel. Stk. 2. Indlægges eller beholdes barnet på sygehus ud over den sædvanlige indlæggelsesperiode, kan lønmodtageren ændre det efter stk. l opgivne tidspunkt for orlovens afholdelse, såfremt han uden ugrundet ophold underretter arbejdsgiveren herom. 7

8 7. Forlænges en lønmodtagers orlovsret p.g.a. barnets indlæggelse på sygehus, jf. 13, skal lønmodtageren uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver herom. Ligeledes skal lønmodtageren uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiveren om barnets udskrivning, samt den periode orloven forlænges med. 8. Indtræder en lønmodtager i den anden forælders orlovsret, j f. 15, skal lønmodtageren uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om indtrædelsen samt om orlovsperiodens længde. Kapitel 3. Orlov ved graviditet og barsel 9. En kvinde, der enten har haft lønnet beskæftigelse indenfor de seneste 13 uger inden forventet fødsel, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser, har ret til barselsorlov på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor sundhedsvæsenet skønner, at der er 2 uger til fødslen og indtil 14 uger efter fødslen. Stk. 2. Er faderskabet til et barn fastslået i h.t. reglerne om Børns Retsstilling, har faderen ret til barselsorlov i 2 uger indenfor de første 14 uger efter barnets fødsel, såfremt han indenfor de seneste 13 uger inden orloven har haft lønnet beskæftigelse, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser. Stk. 3. Retten til barselsorlov efter stk. 1-2 bortfalder ikke ved barnets død, plejeanbringelse eller bortadoption. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler for selvstændige erhvervsdrivendes, medhjælpere for selvstændige erhvervsdrivendes, uddannelsessøgendes og skolesøgendes adgang til orlov. 10. En gravid, der er berettiget til barselsorlov efter 9, er berettiget til orlov forud for barselsorloven, hvis graviditeten, efter lægeligt skøn, har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred, eller for fosteret. Stk. 2. En gravid, der er berettiget til barselsorlov efter 9, er endvidere berettiget til orlov forud for barselsorloven, såfremt hendes arbejdes karakter, efter lægeligt skøn, medfører risiko for fosteret, eller såfremt offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at udføre sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for kvinders adgang til at afslå tilbudt anden passende beskæftigelse under graviditet, samt for eventuel deltidsorlov i forbindelse med tilbudt beskæftigelse i mindre omfang end kvindens hidtidige beskæftigelsesniveau. 11. Ud over den i 9 nævnte barselsorlov, har forældrene til et barn, efter samme betingelser som nævnt i 9 stk. 1-2, tilsammen ret til orlov i indtil 6 uger i umiddelbar tilknytning til udløbet af moderens ret til barselsorlov. Stk. 2. Retten til orlov efter stk. l, kan kun udnyttes af en af forældrene ad gangen. Stk. 3. Retten til orlov efter stk. l bortfalder ved barnets død, plejeanbringelse eller bortadoption. 12. Afbrydes en påbegyndt orlov efter barnets fødsel, uden at den anden forælder begynder på orlov i umiddelbar tilknytning hermed, bortfalder den resterende orlovsperiode, med mindre betingelserne i er opfyldt. Orloven betragtes som afbrudt såfremt arbejde, ferie, undervisning eller uddannelse genoptages eller påbegyndes helt eller delvist, j f. dog 14. 8

9 Stk. 2. Deltagelse i almindelig fritidsundervisning, i indtil 4 timer ugentligt, betragtes ikke som afbrydelse af orloven. 13. Indlægges barnet på sygehus indenfor den periode, hvor forældrene har ret til orlov, forlænges orlovsperioden med indlæggelsesperioden, bortset fra faderens ret til orlov efter 9 stk. 2, dog maksimalt med indtil 13 uger. Samme gælder såfremt barnet ikke, af lægelige årsager, kan udskrives efter den periode, der er normal indlæggelsesperiode efter fødslen. Stk. 2. Afbryder den af forældrene, der udnytter orlovsretten, orloven som følge af barnets indlæggelse, kan den resterende orlovsperiode afholdes i umiddelbar tilknytning til barnets udskrivelse, såfremt udskrivelsen sker inden for 7 måneder efter fødslen. 14. Afbrydes en orlovsperiode på grund af begrænset varetagelse af borgerligt ombud eller deltagelse i ganske kortvarige kompetencegivende kurser, kan orloven genoptages umiddelbart efter ombudets eller kursets afslutning. Orlovsretten forlænges ikke med afbrudsperioden. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for hvornår en orlov anses for afbrudt. 15. Afgår en af forældrene ved døden, eller kan den forælder, der holder orlov ikke passe barnet på grund af sygdom, kan det sociale udvalg tillade den anden forælder at indtræde i orlovsretten. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for forældrenes indtrædelsesadgang. Kapitel 4. Orlov ved adoption, m. v. 16. Beslutter det sociale udvalg, at en af plejeforældrene eller adoptanterne skal holde orlov i forbindelse med et barns modtagelse i hjemmet med henblik på pleje eller adoption, kan udvalget bevilge plejeforældrene eller adoptanterne orlov i maksimalt samme periode som barselsorlovsperioden. Reglerne i 9-15 finder i dette tilfælde tilsvarende anvendelse, dog således, at plejeforældrene eller adoptanterne frit kan fordele hele orlovsperioden mellem sig. Stk. 2. Hvis plejeforældre eller adoptanter henter barnet udenfor hjemkommunen, herunder i Danmark eller i udlandet, kan det sociale udvalg beslutte, at orlovsperioden påbegyndes på det tidspunkt, hvor plejeforældrene eller adoptanterne reelt modtager barnet. 17. Lønmodtagere, der afholder orlov i henhold til 16, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om barnets modtagelse, tidspunktet samt længden af orlovsperioden. Stk. 2. Forlænges orlovsperioden eller indtræder en plejeforælder eller adoptant i den anden plejeforælders eller adoptants ret til orlov, skal en lønmodtager uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiveren herom, j f. reglerne i Landsstyret kan fastsætte regler for bevilling af orlov i forbindelse med adoption eller pleje. Kapitel 5. Ret til dagpenge under orlov 19. Dagpenge under orlov i henhold til reglerne i denne forordning ydes som almindelig skattepligtig indtægt til orlovshaveren, efter ansøgning herom, j f. 22. Stk. 2. Der optjenes ikke ret til feriepenge af dagpenge udbetalt under barselsorlov. Stk. 3. Der kan ikke ydes dagpenge i henhold til denne forordning til personer, der er modtager 9

10 pension fra offentlige myndigheder, bortset fra børnepension. Dagpenge kan endvidere ikke ydes til personer, der samtidig modtager uddannelsesstøtte, praktikstøtte, praktikløn eller tilskud til elever i folkeskolens ældste klasser. Endelig kan dagpenge ikke ydes til personer, der har ophold på en institution under Kriminalforsorgen eller på en af Hjemmestyrets døgninstitutioner, plejeafdelinger el.lign. 20. Retten til dagpenge nedsættes eller bortfalder i det omfang orlovshaveren modtager, eller er berettiget til at modtage, løn, erstatning eller lignende under orloven. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af dagpengeretten. 21. Dagpenge ydes med en fast takst pr. time, der svarer til den til enhver tid gældende mindsteløn for en ikke-faglært arbejder over 18 år, i henhold til overenskomst mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere. Beløbet reguleres hver andet år, med virkning fra den første mandag efter overenskomst mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere er underskrevet. Stk. 2. Antallet af ugentlige timer, der kan gives dagpenge for, beregnes ud fra den enkeltes lønnede beskæftigelse, herunder uddannelse med praktikløn, inden for de seneste 13 uger forud for orlovens begyndelse, dog således at der maksimalt kan ydes dagpenge for 40 timer ugentligt. Har orlovshaveren p.g.a. fagligt kursus el.lign. været fraværende fra sit arbejde indenfor de seneste 13 uger forud for orlovsperioden, kan der bortses fra fraværsperioden. Stk. 3. Uddannelsessøgende, der holder orlov fra en uddannelse hvortil der ydes uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn, og som følge af orloven ikke er berettiget hertil, vil være berettiget til dagpenge med et beløb svarende til uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn, incl. børnetillæg, herunder børnetillæg til hvert nyfødt barn. Stk. 4. Skolesøgende, der holder orlov fra folkeskolen, og som indenfor de seneste 13 uger inden orlovens påbegyndelse har modtaget tilskud til elever i folkeskolens ældste klasser, har ret til dagpenge med et beløb svarende til det hidtil modtagne tilskud, med et tillæg pr. nyfødt barn svarende til det til enhver tid gældende normalbidrag, fastsat i henhold til reglerne om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn. Stk. 5. For selvstændige erhvervsdrivende, eller medhjælper til en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, der ikke har haft lønnet beskæftigelse inden for de seneste 13 uger inden orlovens begyndelse, fastsættes antallet af ugentlige timer, der kan gives dagpenge for, til 180 timer over 13 uger, med mindre orlovshaveren sandsynliggør, at indtægtsnedgangen under orloven vil afvige betydeligt fra dagpengebeløbet. Samme ugentlige timetal fastsættes for personer, der har været tilknyttet arbejdsmarkedet mindre end 180 timer over de seneste 13 uger. Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte regler om udregning af dagpengenes størrelse. Kapitel 6. Udbetaling af dagpenge, administration, m.v. 22. Ansøgning om udbetaling af dagpenge i henhold til denne forordning indgives til den kommune, hvor orlovshaveren har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret. Stk. 2. Har orlovshaveren fast bopæl i et område udenfor kommunal inddeling, indgives ansøgning til Direktoratet for Sociale Anliggender, der i forbindelse med administrationen af denne forordning ligestilles med såvel kommunalbestyrelse som kommunernes sociale udvalg. Stk 3. Indgives ansøgning om dagpenge ikke inden 3 måneder efter dagpen-gerettens indtræden, bortfalder dagpengeretten. 10

11 23. Det sociale udvalg kan beslutte, at udbetaling af dagpenge skal ske ugentligt eller for 2 uger ad gangen. Stk. 2. Når særlige forhold taler herfor, kan kommunens sociale udvalg beslutte, at dagpengene helt eller delvist skal udbetales i naturalier. Endvidere kan kommunens sociale udvalg, i ganske særlige tilfælde beslutte at dagpengene helt eller delvist skal administreres af kommunen. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om udbetaling af dagpenge i henhold til denne forordning. 24. Den myndighed, der behandler en ansøgning om dagpenge under graviditet kan pålægge ansøgeren at lade sig undersøge af en læge. Stk. 2. Myndigheden kan endvidere pålægge ansøgeren at dokumentere forhold af økonomisk og arbejdsmæssig karakter i forbindelse med sagens oplysning. Endvidere kan myndigheden afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger af betydning for sagens afgørelse. 25. Den der modtager dagpenge efter denne forordning er forpligtet til at meddele den udbetalende myndighed om alle ændringer i sine egne eller barnets forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af dagpengeretten. Stk. 2. Modtages dagpenge med urette på grund af manglende meddelelse af oplysning om ændring i de i stk. l nævnte forhold, eller afgiver en ansøger urigtige oplysninger til sagens behandling, skal det med urette oppebårne beløb tilbagebetales. 26. Modtager en dagpengemodtager erstatning el.lign. til hel eller delvis dækning af vedkommendes forsørgelse i samme periode, hvori der er modtaget dagpenge, kan den myndighed, der har udbetalt dagpengene, kræve disse tilbagebetalt. Kapitel 7. Finansiering 27. Landskassen afholder udgifter til dagpenge efter denne Landstingsforordning. Landsstyret fastsætter regler om refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol. Kapitel 8. Klageadgang og sanktionsbestemmelser 28. Afgørelser truffet i henhold til kapitel 3-6 kan påklages efter reglerne om Socialvæsenets styrelse og organisation. 29. Enhver, der deltager i administrationen af denne Landstingsforordning, er ansvarlig efter Kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentlige valg. Kapitel 9. Ikræfttrædelses- og overgangsbestemmelser 30. Landstingsforordningen træder ikraft den l. januar 1997, jf. dog stk. 2 q 3. Stk. 2. Indtil 1. januar 1998 fastsættes orlovsperioden i 9 stk. 2 til l uge. Stk. 3. Indtil 1. januar 1999 fastsættes orlovsperioden i 11 stk. l til 5 uger. 11

12 Stk. 4. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990, om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. 31. Landstingsforordningen har virkning for tilfælde, hvor fødslen finder sted efter den 31. december 1996, således at personer der allerede har begyndt orlov efter de hidtil gældende regler, men hvor fødslen finder sted d. l. januar 1997 eller senere, opnår ret til orlov og dagpenge efter denne forordning. Personer, der ikke er berettiget til orlov efter de regler, der er gældende indtil denne forordnings ikrafttræden, opnår ikke ret til orlov og dagpenge efter disse regler, selvom de er forældre til et barn født indenfor de seneste 19 uger før denne forordnings ikrafttræden. Stk. 2. Den i 9 stk. 2 nævnte orlovsret på 2 uger har virkning for tilfælde, hvor fødslen, der udløser orlovsretten finder sted efter 31. december Stk. 3. Personer, der pr. l. januar 1999 har ret til orlov efter denne forordning, opnår ret til orlov i henhold til 11 stk. l, uanset om orloven er påbegyndt inden 1. januar Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1996 Lars Emil Johansen / Benedikte Thorsteinsson 12

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Mtale om fravær af familiemæssige årsager

Mtale om fravær af familiemæssige årsager Mtale om fravær af familiemæssige årsager KL F ar handlings fælles s k a b et Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel l Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge

Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Arbejdsdirektoratet Den 8. maj 2003 Indholdsfortegnelse Vejledning om barselorlov og barseldagpenge Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Ret til orlov efter ligebehandlingsloven og barseldagpenge efter

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. Kapitel 1 Omfattede personer Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. I medfør af 8, stk. 2, 11, stk. 6, 13, stk. 7, 18, stk. 3, og 24, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Ansøgning om plejevederlag efter servicelovens 119

Ansøgning om plejevederlag efter servicelovens 119 Ringsted Kommune Social- og Sundhedscenter Amtsstue Alle 71 4100 Ringsted Kontaktperson Telefon 57627900 E-mail MYNDIGHEDSENHEDEN@RINGS TED.DK Sagsidentifikation - 5 708410 042898 Ansøgning om plejevederlag

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster

Anette Eklund Hansen Barselsorlovens historie 100 års love og overenskomster Anette Eklund Hansen Barselsors historie 100 års love og overenskomster 1901-1920 1901. Fabriks 4 uger efter fødsel mulighed for dispensation Kvinder i hådærksmæsige og industrielle virksomheder med 5

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Lov om ændring af lov om orlov

Lov om ændring af lov om orlov 14. april 1994. N r.260. Lov om ændring af lov om orlov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse 4. april 2006 FM 2006/25 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af yy 2006 om arbejdsmarkedsydelse I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

11.09.4 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV

11.09.4 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM UDLIGNING AF UDGIFTER TIL BARSELS- OG ADOPTIONS- ORLOV **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere