Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010"

Transkript

1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale nævn godkendte afslaget. Borgeren havde tidligere fået bevilget lån til køb af bil og tilskud til særlig indretning af bilen i form af bl.a. en lift. For at liften kunne monteres, skulle bilen ombygges. Ombygningen omfattede en specialtilvirkning af udstødningsrøret idet liften ellers ikke kunne monteres. Da udstødningsrøret senere skulle udskiftes, mente myndighederne ikke at der var tale om en særlig indretning som der efter bilbekendtgørelsen kunne ydes tilskud til. Der var ikke tale om en ændring af bilens funktion på grund af borgerens handicap. Desuden var et udstødningsrør en almindelig indretning på enhver bil. 10. august 2010 Forvaltningsret: Ombudsmanden udtalte at en særlig indretning ikke behøvede være en indretning der tjente til at lette den handicappede borgers placering i bilen. Det kunne som tilfældet var i sagen også være en indretning der tjente til at lette placeringen af nødvendige hjælpemidler i bilen. Efter at udstødningsrøret var blevet specialtilvirket, kunne det ikke længere karakteriseres som standardudstyr. Ombudsmanden mente derfor med henvisning til bl.a. kompensationsprincippet at det var tvivlsomt om kommunen havde kunnet afvise at yde borgeren hjælp til i hvert fald den meromkostning som fulgte af specialtilvirkningen af udstødningsrøret. Ombudsmanden henstillede til det sociale nævn at genoptage sagen eller hjemvise sagen til fornyet behandling hos kommunen. (J.nr ) Ombudsmandens udtalelse Er udstødningsrøret omfattet af bilbekendtgørelsens 10, stk. 4? Nordjyllands Amt bevilgede dig den 18. marts 2003 et lån til køb af bil og et tilskud til særlig indretning af bilen bl.a. i form af en lift. For at denne lift kunne monteres, skulle bilen ombygges. Ombygningen omfattede en specialtilvirkning af udstødningsrøret idet liften ellers ikke kunne monteres. Afgørelsen om tilskud til særlig indretning henviser til et tilbud fra firma (X). Specialtilvirkningen af udstødningsrøret er ikke specifikt nævnt i dette tilbud, men jeg forstår

2 at udgiften var indeholdt i den del af tilbuddet som angik montering af liften. Udgiften blev derfor dækket som en del af tilskuddet til særlig indretning af bilen. Tilskuddet blev givet efter den bestemmelse som nu er at finde i bilbekendtgørelsens 10, stk. 1, jf. nedenfor. Du har nu fået afslag på tilskud til at få udskiftet udstødningsrøret. Afslaget er givet efter 10, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Bilbekendtgørelsens 10 har følgende ordlyd: 10. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, herunder til aggregater, uanset om der kan ydes støtte til anskaffelse af bil efter 1-3, hvis 1) politiet har stillet krav om det, 2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller 3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen. Stk. 4. Hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning efter stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 ydes efter behov. Stk. 5. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af den særlige indretning, fx til rengøring eller vedligeholdelse. 10, stk. 4, blev indsat i bilbekendtgørelsen ved bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar Tidligere var der ikke mulighed for at få hjælp til at få udskiftet eller repareret særlig indretning efter bilbekendtgørelsens 10, stk. 1. Af Socialministeriets skrivelse af 3. januar 2005 om 2005-bekendtgørelsen fremgår følgende: I forbindelse med finanslovsaftalen for 2005 var der enighed om, at den nødvendige særlige indretning i handicapbiler skal ligestilles med hjælpemiddelområdet for så vidt angår muligheden for at få udskiftet den særlige indretning og få reparationsudgiften betalt. Dette skal dog kun gælde nødvendig særlig indretning som er bevilliget og installeret særskilt efter bilbekendtgørelselsens bestemmelse om særlig indretning. Særlig indretning som bilen er født med er ikke omfattet. 2/12

3 Som det ses, er der en sammenhæng mellem bestemmelsens stk. 1 og stk. 4. Når der er ydet tilskud til en nødvendig indretning efter stk. 1, er indretningen også omfattet af stk. 4. I denne sag mener myndighederne imidlertid at en udskiftning af udstødningsrøret ikke er omfattet af 10, stk. 4, selv om det tilskud du fik i 2003 efter 10, stk. 1, omfattede en specialtilvirkning af udstødningsrøret. Aalborg Kommune har peget på at udstødningsrøret er helt uafhængigt af dit handicap, og at det kun er specialtilvirket for at skaffe plads til påmontering af handicapbetinget ekstraudstyr, nemlig liften. Kommunen mener derfor ikke at udstødningsrøret kan anses for at være en del af den særlige indretning. Kommunen har også peget på at et udstødningsrør er en almindelig indretning på enhver bil, og at bilen ikke blev tilført en ekstra foranstaltning. Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, mener heller ikke at udstødningsrøret i sig selv er en særlig indretning, forstået som en ændring af bilens funktion på grund af dit handicap. Det er nævnets opfattelse at udgiften til den oprindelige tilvirkning af udstødningsrøret må anses for en del af udgiften til montering af liften (som er en særlig indretning ). Derimod er senere behov for reparation eller udskiftning af udstødningsrøret ikke en del af udgiften til den særlige indretning (liften). Ankestyrelsen har afvist at behandle sagen da styrelsen ikke mener at sagen har principiel eller generel betydning. I et brev af 30. september 2008 anførte styrelsen at udskiftning af dit udstødningsrør ikke kunne karakteriseres som særlig indretning da det ikke havde indflydelse på dit handicap. Jeg har forstået denne begrundelse som et udtryk for det samme som Aalborg Kommune mener. I det følgende tager jeg stilling til myndighedernes begrundelser. A. Der er ikke tale om en indretning der har sammenhæng med dit handicap Af Socialministeriets vejledning nr. 97 af 5. december 2006 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (vejledning nr. 6 til serviceloven) om nødvendig indretning efter bilbekendtgørelsens 10 fremgår følgende: Indretningen skal være nødvendig 232. Tilskud til nødvendig indretning ydes, når politiet har stillet krav herom, eller når ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, f.eks. på grund af smertetilstande eller skånehensyn. 3/12

4 Endvidere sigter bestemmelsen til indretninger, der tjener til at lette modtagerens placering i bilen, f.eks. glideskinner til sæde, særligt tilpasset sæde, drejesæde, hævesæde, lift, eller til at lette placeringen af nødvendige hjælpemidler, f.eks. slidsker, kran og trailer. Hvis modtageren ikke selv skal køre bilen, og der i chaufførens kørekort er stillet krav om særlige indretninger, kan der også ydes tilskud hertil. Bestemmelsen i bekendtgørelsens 10 vedrører kun indretninger, som skal indbygges i bilen efter levering fra fabrikken, bortset fra biler med født automatisk transmission. Som det ses af vejledningen, behøver en nødvendig indretning efter 10 ikke at være en indretning der tjener til at lette den handicappede borgers placering i bilen. Det kan også være en indretning der tjener til at lette placeringen af nødvendige hjælpemidler i bilen. I dit tilfælde er udstødningsrøret specialtilvirket for at der kan være plads til liften. Liften er et nødvendigt hjælpemiddel for dig. Jeg mener derfor at der er tale om en indretning der tjener til at lette placeringen af et nødvendigt hjælpemiddel, og som er omfattet af 10. B. En del af udgiften til montering af liften Det sociale nævn mener at udgiften til tilretning af udstødningsrøret oprindelig var en del af udgiften til montering af liften (den særlige indretning). Derimod er senere behov for reparation eller udskiftning af udstødningsrøret ikke en del af udgiften til den særlige indretning (liften). Det er rigtigt at udgiften til specialtilvirkning af udstødningsrøret i det tilbud fra firma (X) som dannede grundlag for tilskuddet efter bilbekendtgørelsens 10, stk. 1, var indeholdt som en del af monteringen af liften. Udstødningsrøret er imidlertid en selvstændig indretning og ikke en del af liften. Nævnets begrundelse synes derfor reelt at bygge på en opfattelse af at der kan være tilfælde hvor et handicap nødvendiggør udgifter til tilretning af en indretning uden at indretningen af den grund skal anses for en særlig indretning efter reglerne i bilbekendtgørelsen. En sådan opfattelse mener jeg ikke har støtte i reglerne der bygger på en opdeling mellem standardindretninger og særlige indretninger. 4/12

5 C. Et udstødningsrør er en almindelig indretning på enhver bil Aalborg Kommune har også peget på at et udstødningsrør er en almindelig indretning på enhver bil, og at bilen ikke blev tilført en ekstra foranstaltning. Hertil kommer at det i den nævnte vejledning fra Socialministeriet er anført at 10 kun vedrører indretninger som skal indbygges i bilen efter levering fra fabrikken. Indretninger som bilen er født med, er ikke omfattet. Du har hertil bl.a. anført at et alternativt tilpasset styresystem ifølge praksis fra Ankestyrelsen kan være en særlig indretning. Du har peget på at alle biler er udstyret med et styresystem. Den afgørelse fra Ankestyrelsen som du nævner, hedder SM C-2-07 og er en afgørelse af 20. december I sagen havde en borger bl.a. søgt om tilskud til særlig indretning af en bil og om køreundervisning. Der var søgt om automatgear, driftsbremse med forstærker, hensigtsmæssige betjeningskontakter, alternativt tilpasset styresystem, specialsæde og ratknop. Ankestyrelsen mente ikke at borgeren var berettiget til bilstøtte. Begrundelsen var at den selvhjulpenhed som borgeren ville opnå ved selv at blive i stand til at føre sin bil, ikke stod i rimeligt forhold til omfanget af de særlige indretninger og udgifterne til den køreundervisning som ville være påkrævet for at opnå dette. Borgeren ville på grund af sin funktionsnedsættelse fortsat have behov for hjælp med alle praktiske daglige funktioner, og han var ved færden afhængig af en ledsager. Til belysning af hvad der er standardindretning og nødvendig indretning, kan også nævnes C-29-08, som vedrører en afgørelse af 17. juli 2008 fra Ankestyrelsen. En borger fik i overensstemmelse med et tilbud bevilget støtte til køb af bil med standardindretning til kørestolsbruger. Af tilbuddet fremgik det at en del var standardindretning der blev monteret og indsat efter at bilen havde forladt fabrikken. Det drejede sig om en plan kørestolsbund, automatisk lys ved lift og to sæder ved baghjulene med integreret trepunktssele. Borgeren fik desuden bevilget tilskud til særlig indretning. Borgeren klagede over afgørelsen. Ankestyrelsen mente at kørestolsbunden og det automatiske lys var særlige indretninger, mens de nævnte øvrige indretninger ikke var det. Ankestyrelsen lagde bl.a. vægt på at de nødvendige indretninger ikke var indsat i bilen fra fabrikken. Det var dog også et krav at der ikke var tale om standardudstyr, men om nødvendig indretning i forhold til handicappet. Ankestyrelsen mente at indretningerne lettede borgerens placering i bilen, og at borgerens helbredsforhold i øvrigt talte for det. Jeg er enig med Aalborg Kommune i at et udstødningsrør normalt må anses som standardudstyr og ikke kan betegnes som særlig indretning. Jeg mener imidlertid at det i denne sag må være afgørende at udstødningsrøret efterfølgende blev specialtilvirket for at gøre plads til liften. Herefter kunne udstødningsrøret efter min opfattelse ikke længere karakteriseres som standardudstyr. Med hensyn til kravet om en nødvendig indretning er liften som nævnt et 5/12

6 nødvendigt hjælpemiddel for dig, jf. i øvrigt det ovenfor anførte om at 10 også omfatter indretninger der letter placeringen af nødvendige hjælpemidler. Jeg mener heller ikke at udskiftningen af udstødningsrøret kan karakteriseres som en udgift efter 10, stk. 5, hvorefter der ikke ydes hjælp til udgifter der følger af brug af den særlige indretning, f.eks. til rengøring eller vedligeholdelse. I den nævnte vejledning fra Socialministeriet er der som eksempel nævnt rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse. Jeg er på den baggrund ikke enig med myndighederne i at det specialtilvirkede udstødningsrør ikke er omfattet af bilbekendtgørelsens 10, stk. 4. Hjælp efter bilbekendtgørelsens 10, stk. 4 Du mener at du er berettiget til at få dækket omkostningen til udskiftning af udstødningsrøret eller i hvert fald den meromkostning som fulgte af specialtilvirkningen af udstødningsrøret. På sagen ligger en faktura af 29. juni 2007 for bl.a. montering af udstødningsrør. Jeg går derfor ud fra at du efter afslaget fra Aalborg Kommune og det sociale nævn fik foretaget udskiftningen og specialtilvirkningen af udstødningsrøret for egen regning. Aalborg Kommune begrundede også afslaget af 30. januar 2007 på tilskud med at gennemtæring af et udstødningsrør betragtes som forventet på alle biler. Kommunen mente derfor at der var tale om en forventet vedligeholdelsesudgift. I sin udtalelse af 2. marts 2009 har kommunen anført at der er tale om en indretning der sædvanligvis vil skulle repareres eller udskiftes efter et vist antal kørte kilomenter, hvilket gælder for alle bilejere uanset handicap. Som det fremgår ovenfor, blev bilbekendtgørelsens 10, stk. 4, indført for at ligestille den nødvendige særlige indretning for handicapbiler med hjælpemiddelområdet for så vidt angår muligheden for at få udskiftet den særlige indretning og få reparationsudgiften betalt. Servicelovens 112, stk. 1, bestemmer at kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv. Efter lovens 113, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen også yde hjælp til køb af forbrugsgoder når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der normalt indgår i et sædvanligt indbo. Der kan desuden kun ydes hjælp når udgiften er over 500 kr., og hjælpen udgør 50 procent af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art, jf. 113, stk. 2 og 3. I bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til an- 6/12

7 skaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven er der fastsat regler om udskiftning og reparation. Efter 4, stk. 1, ydes der hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Der ydes efter behov hjælp til udskiftning og reparation af forbrugsgoder hvis der foreligger ganske særlige forhold ved den nedsatte funktionsevne som nødvendiggør anskaffelse af et forbrugsgode der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller som nødvendiggør særlig indretning, jf. 21, stk. 1, jf. 19, stk. 2. Hjælpen til udskiftning ydes i disse tilfælde ved betaling af forskellen mellem prisen på et almindeligt standardprodukt og prisen på det bedst egnede og billigste produkt, jf. 21, stk. 2. Både de ovenfor nævnte regler om hjælpemidler og reglerne om bilstøtte i serviceloven med tilhørende bekendtgørelser er udtryk for det såkaldte kompensationsprincip. Efter dette princip skal personer med handicap i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres handicap og herigennem så vidt muligt stilles lige med andre borgere. Der ligger i dette princip at den handicappede ved kompensation for merudgifter skal afholde den del af udgifterne som svarer til de udgifter den pågældende selv ville have afholdt hvis der ikke havde foreligget en funktionsnedsættelse, dvs. udgifter på linje med hvad alle andre har. På den anden side skal personer med handicap ikke selv dække merudgifter der er en følge af handicappet. Jeg forstår at kommunen ikke anfægter at du på ansøgningstidspunktet havde et reelt behov for at få udskiftet udstødningsrøret på grund af gennemtæring. I den tidligere nævnte vejledning fra Socialministeriet er det under punkt 235 om udskiftning efter 10, stk. 4, anført at det er vigtigt at sikre sig at bilens tilstand både kvalitets-, sikkerheds- og driftsmæssigt er i forsvarlig stand så bilen er egnet til borgerens brug. Jeg mener på den baggrund at det er tvivlsomt om Aalborg Kommune med den givne begrundelse kunne afvise at yde dig hjælp efter bilbekendtgørelsens 10, stk. 4, til i hvert fald den meromkostning som fulgte af specialtilvirkningen af udstødningsrøret ved udskiftningen. Som følge heraf mener jeg også at det er tvivlsomt om Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, kunne stadfæste kommunens afgørelse om at afvise at yde dig hjælp. Jeg har henstillet til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, at genoptage behandlingen af sagen eller hjemvise sagen til fornyet behandling hos Aalborg Kommune. Jeg beder dig afvente myndighedernes fornyede afgørelse i sagen inden du tager stilling til om der er grundlag for at klage til mig igen. Jeg har besluttet ikke at indlede en undersøgelse af at Ankestyrelsen afviste at behandle sagen. Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni /12

8 om Folketingets Ombudsmand. Det fremgår af denne bestemmelse at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Sagsfremstilling Nordjyllands Amt bevilgede den 18. marts 2003 A lån til køb af bil og tilskud til særlig indretning af bilen bl.a. i form af en lift. For at denne lift kunne monteres, skulle bilen ombygges. Ombygningen omfattede en specialtilvirkning af udstødningsrøret idet liften ellers ikke kunne monteres. A er kørestolsbruger. A søgte den 19. januar 2007 Aalborg Kommune om støtte til udskiftning af udstødningsrøret. Det fremgår af et tilbud fra firma X af 16. januar 2007 at udstødningsrøret med montering kostede 6.862,50 kr. Aalborg Kommune gav den 30. januar 2007 A afslag på sin ansøgning. Begrundelsen var at en gennemtæring af et udstødningsrør betragtes som forventet på alle biler. Der var derfor tale om almindelig vedligeholdelse og ikke en reparation. Kommunen lagde også vægt på at selv om udstødningsrøret var ændret for at liften kunne monteres, var udstødningsrøret ikke en del af den særlige indretning. A klagede til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, over Aalborg Kommunes afgørelse. Nævnet godkendte den 7. juni 2007 Aalborg Kommunes afgørelse af 30. januar Nævnet lagde vægt på reglen i bilbekendtgørelsens 10, stk. 4. Efter denne regel kan der ydes hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning efter stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, efter behov. En bils udstødningsrør er en del af standardindretningen og således ikke en særlig indretning som der var stillet krav om på grund af nedsat funktionsevne. Der var derfor ikke hjemmel i bilbekendtgørelsen til at yde økonomisk hjælp til udskiftning af udstødningsrør. Nævnet gjorde A opmærksom på muligheden for at søge om et personligt tillæg efter regler om førtidspension. Firma X sendte den 12. juni 2007 A en udtalelse om at udstødningen er en del af indretningen, da den skal fremstilles på bilen, så den passer sammen med bil og lift, den kan ikke købes fabriksfremstillet passende til bilen. A klagede til Ankestyrelsen over det sociale nævns afgørelse af 7. juni Med klagen sendte A udtalelsen fra firma X. Det sociale nævn meddelte den 5. juli 2007 A at nævnet havde genvurderet sagen, men at nævnet fastholdt sin afgørelse. Nævnet mente at der uanset oplysningen fra firma X var tale om udstyr som alle biler er indrettet med, og 8/12

9 at der dermed ikke var tale om en nødvendig særlig indretning på grund af A s helbredsforhold. I et brev af 13. juli 2007 skrev Ankestyrelsen til A at styrelsen ikke kunne behandle hans klage over det sociale nævns afslag på hjælp til betaling for udskiftning af udstødningsrør. Ankestyrelsen mente at A s sag havde en så konkret karakter at en afgørelse fra styrelsen ikke ville kunne bruges som vejledning. Afgørelsen afhang efter styrelsens opfattelse af en konkret vurdering af om udskiftning af udstødningsrør på A s bil var en nødvendig indretning på grund af hans helbredsforhold. Ankestyrelsen fastholdt den 6. august 2007 sin afgørelse. I et brev af 14. januar 2008 klagede A til mig over myndighedernes afgørelser. A mente at det særligt tilvirkede udstødningsrør måtte anses for en del af bilens særlige indretning som alene var begrundet i hans nedsatte funktionsevne. A mente ikke at myndighedernes påstand om at alle biler er udstyret med et udstødningsrør, var relevant i denne sammenhæng, idet der ikke var tale om et standardudstødningsrør. Han mente også at myndighedernes begrundelser var i strid med to principafgørelser fra Ankestyrelsen. A mente derfor at det sociale nævn, men især Ankestyrelsen burde have reageret over for den åbenbart urigtige afgørelse. Desuden oplyste A at Dansk Handicap Forbund ved et brev af 27. august 2007 havde udtrykt enighed i det synspunkt at afgørelsen om hvad der kunne opfattes som en del af den særlige indretning, var urimelig. A bad mig tage stilling til sagen sådan at han kunne få dækket omkostningen til udskiftningen af udstødningsrøret eller i hvert fald få dækket den meromkostning som fulgte af specialtilpasningen af udstødningsrøret. Den 23. januar 2008 sendte jeg A s henvendelse af 14. januar 2008 videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, som en anmodning fra ham om at nævnet tog stilling til hans indsigelse om at nævnets afgørelse var i strid med Ankestyrelsens praksis. Det sociale nævn mente i et brev af 25. februar 2008 ikke at nævnets afgørelse i A s sag var i strid med Ankestyrelsens praksis. De principafgørelser som A havde henvist til, angik særlig indretning på grund af personernes handicap. Det gjaldt både en sag om et alternativt tilpasset styresystem og en sag om et særligt indrettet klimaanlæg. At der i en del biler fandtes klimaanlæg, ændrede efter nævnets opfattelse ikke på dette forhold. Nævnet anførte desuden følgende: Vi lægger herved vægt på, at udstødningsrøret efter Nævnets opfattelse ikke i sig selv er en særlig indretning, forstået som en ændring af bilens funktion på grund af (A) s handicap. 9/12

10 Det er således Nævnets opfattelse, at udgiften til den oprindelige tilvirkning af udstødningsrøret må anses for en del af udgiften til liften (som er en særlig indretning ). Derimod er senere behov for reparation eller udskiftning af udstødningsrøret ikke en del af udgiften til den særlige indretning (liften). Den 28. februar 2008 ringede A til det sociale nævn og bad nævnet om at sende sagen til mig med henblik på min stillingtagen til nævnets afgørelse. Nævnet sendte mig sagen med et brev af 29. februar Jeg skrev den 19. marts 2008 til A at sådan som sagen var oplyst for mig, havde Ankestyrelsen ikke haft lejlighed til at forholde sig til det som han havde gjort gældende i sit brev af 14. januar 2008 til mig. Jeg mente derfor at det var mest korrekt at jeg sendte kopi af det sociale nævns brev af 29. februar 2008 til mig, A s klage af 14. januar 2008 og sagens akter videre til Ankestyrelsen. Jeg sendte materialet til Ankestyrelsen med henblik på at styrelsen fik lejlighed til over for A at tage stilling til de indsigelser som han i sin klage af 14. januar 2008 havde fremført mod at styrelsen havde afvist at behandle hans klage, herunder til at vurdere om hans indsigelser gav styrelsen grundlag for at ændre sin beslutning om ikke at behandle hans klage. Ankestyrelsen var i et brev af 30. september 2008 af den opfattelse at det sociale nævns afgørelse i A s sag ikke var i strid med styrelsens praksis. Ankestyrelsen fandt derfor stadig ikke grundlag for at behandle hans sag da den ikke var af principiel eller generel karakter. Styrelsen skrev i brevet til A at de to principafgørelser fra styrelsen som han havde henvist til, vedrørte det forhold at der var tale om særlige indretninger som følge af personernes særlige behov. I A s tilfælde var der tale om udskiftning af et udstødningsrør. Efterfølgende reparation eller vedligeholdelse, herunder udskiftning, af hans udstødningsrør, kunne derimod ikke karakteriseres som en særlig indretning, da reparationen eller vedligeholdelse af udstødningsrøret ikke havde indflydelse på hans handicap. Den 20. oktober 2008 klagede A på ny til mig. Han fastholdt sin opfattelse af sagen. Den 21. januar 2009 bad jeg myndighederne om udtalelser i anledning af A s klage. Jeg bad om at myndighederne i deres udtalelser i sammenhæng med bilbekendtgørelsens 10, stk. 4, nærmere redegjorde for opfattelsen af at udstødningsrøret ikke var en del af den særlige indretning som skyldtes A s handicap. Jeg bad også myndighederne komme ind på det som A havde anført i sit brev af 14. januar 2008, om at han ønskede at få dækket den meromkostning som fulgte af specialtilpasningen af udstødningsrøret, hvis han ikke kunne få dækket hele omkostningen. Jeg bad også om udlån af sagens akter. 10/12

11 Aalborg Kommune fastholdt i en udtalelse af 2. marts 2009 sin opfattelse af sagen. Af kommunens udtalelse fremgår følgende: Aalborg Kommune har indledningsvis genvurderet de to afgørelser som (A) henviser til. Aalborg Kommune er af den opfattelse, at begge afgørelser vedrører andre områder end (A) s sag, hvorfor begge afgørelser er uden betydning både direkte og forudsætningsvist ved afgørelsen af, hvorvidt (A) er berettiget til tilskud til/betaling af reparation af specialtilvirket udstødningsrør. De 2 nævnte afgørelser vedrører begge ekstraudstyr, der isættes bilen grundet en persons særlige behov. Det er der ikke tale om i denne sag. I (A) s sag, er der tale om reparation af et udstødningsrør, som er en almindelig indretning på enhver bil. Bilen er ikke tilført en ekstra foranstaltning, der er alene tale om, at udstødningsrøret ved levering af bilen, blev specialtilvirket, for at få plads til at påmontere en lift. Udstødningsrøret er således helt uafhængigt af (A) s handicap, og kun specialtilvirket for at skaffe plads til påmontering af handicapbetinget ekstraudstyr, der er påsat bilen uafhængigt af udstødningsrøret. Der er endvidere tale om en indretning, der sædvanligvis vil skulle repareres/skiftes efter et vist antal kørte kilometer, hvilket gælder for alle bilejere uanset handicap eller ej og uanset behov for specialtilvirkning af et nyt udstødningsrør, hvilket bevirker at et sådant ikke blot kan påmonteres af værkstedet, men skal forarbejdes (tilvirkes) forud for påmonteringen. Aalborg Kommune fastholder derfor, at det ved leveringen specialtilvirkede udstødningsrør ikke efter leveringen kan anses som værende en del af den særlige indretning, jf. ordlyden i bilbekendtgørelsens 10, stk. 4, da udstødningsrøret ikke kan anses som værende påmonteret handicapbetinget ekstraudstyr. Aalborg Kommune fastholder derfor, at en udskiftning af/reparation af det specialtilvirkede udstødningsrør, ikke kan dækkes via tilskud efter bilbekendtgørelsens 10, stk. 4. Da der ikke er tale om en særlig handicapbetinget indretning, vil denne regel ej heller kunne anvendes til dækning af en evt. merudgift (tilvirkningen) af udstødningsrøret. Da (A) er tilkendt pension efter tidligere pensionslov, vil en evt. merudgift til tilvirkning af udstødningsrøret ikke kunne dækkes efter en bevilling efter 100 i serviceloven. Det Sociale Nævn har tidligere henvist (A) til at få efterprøvet sine muligheder for et tillæg efter tidligere pensionslov. (A) har endvidere i forbindelse med ny bilansøgning i november 2008 fået mundtlig rådgivning af 11/12

12 rådgiver, hvor (A) blev henvist til pensionskontoret, for at få undersøgt muligheden for at få bevilliget personligt tillæg til dækning af evt. merudgifter i forbindelse med (A) s handicapbil, hvilket fremgår af journalnotat af d. 1. november Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Nordjylland, omtalte i sin udtalelse af 5. marts 2009 det forhold at nævnet den 25. februar 2008 havde skrevet at det var nævnets opfattelse at udgiften til den oprindelige tilvirkning af udstødningsrøret måtte anses for en del af udgiften til liften (som er en særlig indretning ). Dette skulle ifølge nævnet forstås således at nævnet mente at udgiften til tilretning af udstødningsrøret var en del af udgiften ved montering af liften. Dette betød dog ikke at nævnet anså det tilvirkede udstødningsrør for at være en del af liften, som var den særlige indretning. Dette var begrundelsen for at nævnet senere havde skrevet at [d]erimod er senere behov for reparation eller udskiftning af udstødningsrøret ikke en del af udgiften til den særlige indretning (liften). Ankestyrelsen henviste i en udtalelse af 17. marts 2009 til sin afgørelse af 13. juli 2007 og til sit brev af 30. september Styrelsen fandt fortsat ikke at det oplyste i den konkrete sag gav grundlag for at antage sagen til principiel eller generel behandling. 12/12

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg 2010 20-14 Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg En borger klagede over en række forhold i forbindelse med at den kommunale leverandør af fodindlæg

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

2011 16-1. Kvinde fik ikke fyldestgørende begrundelse for ændret vurdering af om hun var omfattet af personkredsen i servicelovens 100

2011 16-1. Kvinde fik ikke fyldestgørende begrundelse for ændret vurdering af om hun var omfattet af personkredsen i servicelovens 100 2011 16-1. Kvinde fik ikke fyldestgørende begrundelse for ændret vurdering af om hun var omfattet af personkredsen i servicelovens 100 En yngre kvinde havde igennem 2½ år modtaget merudgiftsydelse efter

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Journalnummer: J.nr.: 21167-92 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009 2009 1-3 Partshøring ved standsning af sygedagpenge En sygedagpengemodtager udeblev fra et møde som kommunen havde indkaldt ham til. Kommunen mente derfor at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service BILAG 1 Eksempel på modellen Særligt personlige hjælpemiddel, jf. 7.1.4 til senere overvejelse Fremsat den {FREMSAT} den * af socialminister ( ) {AF} Forslag til lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 23. februar 2018 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om nødvendige merudgifter - ferie - hjælpere - serviceniveau - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse om nødvendige merudgifter - ferie - hjælpere - serviceniveau - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10104 af 02/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 5200050-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Hjælp til håndcykel. Trænings-/behandlingsredskab. Administrativ praksis. Underretning af Folketinget

Hjælp til håndcykel. Trænings-/behandlingsredskab. Administrativ praksis. Underretning af Folketinget FOB 05.427 Hjælp til håndcykel. Trænings-/behandlingsredskab. Administrativ praksis. Underretning af Folketinget En borger klagede på vegne af sin handicappede søn over at de sociale myndigheder havde

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Fundet, at et socialt udvalg ikke havde været berettiget til at tilbagekalde et bevilget personligt tillæg (varmehjælp) til en folkepensionist. Grunden til,

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere