Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 1) BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET BEGRUNDELSE 110 Begrundelse og formål Formålet med nærværende forslag til beslutning er at gennemføre bestemmelserne i direktiv 2006/18/EF, der blev udstedt den 14. februar 2006 (EUT L 51 af , s. 12), og som bl.a. omfatter en forlængelse til den 31. december 2010 af forsøget med nedsatte satser for arbejdskraftintensive tjenesteydelser og gør det muligt for alle medlemsstaterne at deltage deri på samme betingelser. 120 Generel baggrund 1. Den 14. februar 2006 udstedte Rådet direktiv 2006/18/EF om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår nedsatte momssatser, særlig artikel 28, stk. 6. Bestemmelserne i nævnte stk. 6 er tilføjet ved Rådets direktiv 1999/85/EF af 22. oktober 1999 (EFT L 277 af , s. 34) og blev oprindeligt anvendt indtil den 31. december Derefter blev de ved direktiv 2002/92/EF af 3. december 2002 (EFT L 331 af , s. 27) forlænget til den 31. december 2003 og ved direktiv 2004/15/EF af 10. februar 2004 (EUT L 52 af , s. 61) til den 31. december For bedre at kunne vurdere virkningen af de nedsatte satser fandt Rådet det nødvendigt, at Kommissionen udarbejdede en evalueringsrapport om virkningen af nedsatte satser på tjenesteydelser, der leveres lokalt, især med hensyn til jobskabelse, økonomisk vækst og det indre markeds funktion. 2. Indtil resultatet af ovennævnte evaluering foreligger, er sigtet med nævnte direktiv 2006/18/EF bl.a. at forlænge forsøget med nedsatte satser for arbejdskraftintensive tjenesteydelser til den 31. december Det gør det tillige muligt for samtlige medlemsstater at deltage i forsøget på samme betingelser. 3. Ved beslutning 2000/185/EF af 28. februar 2000 (EFT L 59 af , s. 10) blev det tilladt visse medlemsstater at anvende en nedsat sats på arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som nøjagtigt var angivet i samme beslutning, til den 31. december Nævnte beslutning 2000/185/EF blev ved beslutning 2002/954/EF (EFT L 331 af , s. 28) forlænget til den 31. december 2003 og ved beslutning 2004/161/EF (EUT L 52 af , s. 62) til den 31. december De pågældende medlemsstater skal ikke indgive nogen ny anmodning, medmindre de ønsker at ændre listen over de sektorer, hvor de ønsker at anvende en nedsat sats. Af hensyn til den retlige klarhed og for kun at have én retsakt for samtlige medlemsstater, der deltager i forsøget med arbejdskraftintensive tjenesteydelser, er bestemmelserne vedrørende disse medlemsstater fuldt ud medtaget i nærværende forslag til beslutning. Det drejer sig om Belgien, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige. 4. De medlemsstater, som for første gang ønsker at udnytte den mulighed, der er fastsat i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF, og de medlemsstater, der ønsker at ændre listen over de tjenesteydelser, som de tidligere har anvendt nævnte bestemmelse på, skulle inden den 31. marts 2006 anmode Kommissionen om tilladelse dertil og forelægge den relevante data med henblik på en evaluering. En sådan foregående DA 2 DA

3 evaluering fra Kommissionens side forekommer ikke nødvendig, når medlemsstaterne tidligere har fået tilladelse og har indgivet en rapport herom til Kommissionen. 5. Enhver medlemsstat, som ønsker at indføre en sådan foranstaltning, skulle inden den 31. marts 2006 give Kommissionen meddelelse i overensstemmelse med proceduren og betingelserne i artikel 1, punkt 2), i direktiv 2006/18/EF. 6. De medlemsstater, der har indgivet en anmodning i overensstemmelse med denne procedure og disse betingelser, bl.a. ved at afgive oplysninger, der er relevante for vurderingen, er følgende: Tjekkiet, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Finland. Desuden har Grækenland indgivet en ny anmodning, som har til formål at udvide anvendelsesområdet for landets tidligere anmodning. KOMMISSIONENS EVALUERING Efter Kommissionens opfattelse er samtlige anmodninger indgivet i overensstemmelse med proceduren og betingelserne i artikel 1 i direktiv 2006/18/EF. Desuden er der indgivet fire anmodninger om tilladelse til undtagelsesvis at anvende en nedsat sats på tjenesteydelser i tre af kategorierne i bilag K. Efter Kommissionens opfattelse kan nedsættelsen af satsen i den tredje sektor i hvert af disse fire tilfælde kun få ubetydelige økonomiske virkninger. Den mener derfor, at det bør tillades disse fire medlemsstater at anvende en nedsats momssats på de sektorer, som de har nævnt. 130 Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der er tale om artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF, for så vidt angår nedsatte momssatser, der anvendes på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser, senest ændret ved direktiv 2006/18/EF. 140 Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Direktiv 1999/85/EF var en del af Unionens beskæftigelsespolitik og tog bl.a. sigte på at anspore til voksende beskæftigelse og begrænsning af sort arbejde. Ledighedsproblemet var allerede så alvorligt, at det blev anset for hensigtsmæssigt at give medlemsstater, der ønskede det, tilladelse til at gøre forsøg med funktionsmåden for og de beskæftigelsesmæssige virkninger af en lempelse af momsen på arbejdskraftintensive tjenesteydelser, der ikke var opført i bilag H. Indførelsen af en sådan målrettet nedsættelse af satser var dog ikke uden fare for et velfungerende indre marked og momsens neutralitet, og det blev derfor anset for hensigtsmæssigt at træffe en forsøgsvis foranstaltning, som skulle gælde for et momsgrundlag, der var frivilligt for medlemsstaterne. Desuden blev det anset for hensigtsmæssigt at fastsætte en særlig tilladelsesprocedure og strengt at afgrænse anvendelsesområdet for en sådan foranstaltning for at sikre, at den forblev kontrollerbar og begrænset. Direktiv 2006/18/EF, som udgør den tredje forlængelse af dette forsøg, og nærværende forslag til beslutning indgår i denne sammenhæng. 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter DA 3 DA

4 219 Direktiv 2006/18/EF er resultatet af Rådets forhandlinger om Kommissionens forslag KOM(2003) 397 endelig om revision af de nedsatte momssatser. Ved nærværende forslag til beslutning gennemføres dette direktiv. Der har derfor ikke fundet nogen ny høring sted af interesserede parter. Ekspertbistand Det har ikke været nødvendigt at tage ekspertbistand i anvendelse. Konsekvensanalyse Forslaget til beslutning er en gennemførelsesbestemmelse til direktiv 2006/18/EF af 14. februar 2006, hvori der bl.a. er fastsat en forlængelse af en eksisterende bestemmelse. For bedre at kunne vurdere virkningen af de nedsatte satser indeholder dette direktiv desuden en bestemmelse om, at Kommissionen senest den 30. juni 2007 på grundlag af en undersøgelse foretaget af en uafhængig økonomisk tænketank fremlægger en evalueringsrapport om virkningen af nedsatte satser på tjenesteydelser, der leveres lokalt, især med hensyn til jobskabelse, økonomisk vækst og det indre markeds funktion. På nuværende stade er det derfor ikke hensigtsmæssigt at undersøge andre muligheder. 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 305 Resumé af forslaget Sigtet med forslaget er at give medlemsstater, der har anmodet derom i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF, tilladelse til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser. 310 Retsgrundlag Artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF som ændret ved direktiv 2006/18/EF af 14. februar Subsidiaritetsprincippet Forslaget vedrører et område, som henhører under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er af følgende årsager i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet Der er tale om en beslutning om at give medlemsstater, som specifikt anmoder derom, tilladelse til at anvende en nedsat sats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser. Den indebærer ikke nogen forpligtelser. I betragtning af det begrænsede anvendelsesområde for den fravigelse, der er omfattet af beslutningen, står den særlige foranstaltning i rimeligt forhold til det tilstræbte mål. DA 4 DA

5 Den udgør ikke nogen finansiel byrde for Fællesskabet. Selv om den lavere momssat kan betyde, at medlemsstaterne får lavere indtægter, håber de medlemsstater, der har indgivet en anmodning, at de kan opveje dette tab med virkninger af foranstaltningen i form af jobskabelse og bekæmpelse af sort arbejde. For erhvervsvirksomhederne udgør momsen ikke en finansiel belastning, og momsnedsættelsen skulle principielt komme borgerne til gode ved at slå igennem på den endelige pris. Valg af instrumenter Foreslået/foreslåede instrument(er): beslutning. Af følgende årsager ville andre instrumenter ikke have været egnede. I henhold til artikel 28 stk. 6, i Rådets direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter kan tilladelsen til at fravige de fælles momsbestemmelser kun gives ved beslutning vedtaget af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen. En beslutning vedtaget af Rådet er det eneste relevante instrument. 4) BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 409 Forslaget har ingen virkninger for Fællesskabets budget. 5) YDERLIGERE OPLYSNINGER Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Nærværende forslag er i henhold til direktiv 2006/18/EF omfattet af en udløbsklausul, idet foranstaltningerne udløber den Nærmere redegørelse for forslagets enkelte kapitler og/eller artikler Kapitel 1 Artikel 1 I henhold til artikel 1 kan de medlemsstater, der i henhold til beslutning 2000/185/EF af 28. februar 2000 har tilladelse til at anvende en nedsat sats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF, vedblive hermed indtil den 31. december Artikel 2-9 Sigtet med artikel 2-9 er i overensstemmelse med artikel 28 stk. 6, i direktiv 77/388/EØF at give de deri nævnte medlemsstater tilladelse til at anvende de nedsatte satser, der er fastsat i artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, på de tjenesteydelser, for hvilke de har indgivet anmodning i overensstemmelse med den fastsatte procedure, og som er opført under deres navn. Kapitel 2 DA 5 DA

6 Artikel 10 Artikel 10 vedrører de medlemsstater, som for første gang efter den 31. december 2005 ønsker at anvende en nedsat sats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, fjerde afsnit, i direktiv 77/388/EØF. Artikel Sigtet med artikel er i overensstemmelse med artikel 28, stk. 6, første og fjerde afsnit, i direktiv 77/388/EØF at give de deri nævnte medlemsstater tilladelse til at anvende de nedsatte satser, der er fastsat i artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, på de tjenesteydelser, for hvilke de har indgivet anmodning i overensstemmelse med den fastsatte procedure, og som er opført under deres navn. Kapitel 3 Artikel 20 og 21 Disse artikler vedrører gyldighedsperioden for bestemmelserne i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF og de lande, som beslutningen er rettet til. DA 6 DA

7 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag 1, særlig artikel 28, stk. 6, under henvisning til forslag fra Kommissionen 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF kan Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen, tillade, at en medlemsstat, som har indgivet anmodning herom i overensstemmelse med proceduren og betingelserne i nævnte artikel, anvender en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser. (2) De pågældende tjenesteydelser skal opfylde betingelserne i direktiv 77/388/EØF og være opført i bilag K til samme direktiv. (3) I henhold til Rådets beslutning 2000/185/EF af 28. februar kan Belgien, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige (udelukkende for Isle of Man) indtil den 31. december 2005 anvende en nedsat momssats på arbejdskraftintensive tjenesteydelser, for hvilke de har indgivet anmodning. (4) Bestemmelserne i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF er ændret ved Rådets direktiv 2006/18/EF af 14. februar om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår nedsatte momssatser med henblik på dels at forlænge den periode, hvor de anvendes, til den 31. december 2010, dels at gøre det muligt for de medlemsstater, der ønsker at anvende den deri fastsatte mulighed for første gang, og de, der ønsker at ændre listen over tjenesteydelser, som de tidligere har anvendt disse bestemmelser på, at anmode Kommissionen herom EFT L 145 af , s. 1. Senest ændret ved direktiv [ ]. EUT C [..] af [..], s.[..]. EFT L 59 af , s. 10. Senest ændret ved beslutning 2004/161/EF (EUT L 52 af , s. 62). EUT L 51 af , s. 12. DA 7 DA

8 (5) For at gøre det muligt for de medlemsstater, der har fået tilladelse ved beslutning 2000/185/EF, at vedblive med at anvende denne nedsatte sats indtil den 31. december 2010 og af hensyn til den retlige klarhed bør nævnte beslutnings indhold vedrørende de medlemsstater, der ikke har ændret deres oprindelige anmodning, optages i dette forslag. (6) I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 28, stk. 6, fjerde afsnit, i direktiv 77/388/EØF har Grækenland, som i forvejen ved beslutning 2000/185/EF har fået tilladelse til at anvende en nedsat sats i to sektorer i bilag K, indgivet en ny anmodning, som har til formål at udvide anvendelsesområdet for landets foregående anmodning. Der bør derfor i denne beslutning gives Grækenland en ny tilladelse til at anvende en nedsat sats i overensstemmelse med landets nye anmodning. (7) Tjekkiet, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Finland har indgivet anmodning om anvendelse af en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser i ovensstemmelse med proceduren og betingelserne i artikel 28, stk. 6, fjerde afsnit, i direktiv 77/388/EØF. (8) Tre af disse medlemsstater, nemlig Tjekkiet, Ungarn og Polen, samt Grækenland har indgivet en anmodning om tilladelse til undtagelsesvis at anvende en nedsat sats på tjenesteydelser i tre af kategorierne i bilag K. I hvert af disse fire tilfælde kan nedsættelsen af satsen i den tredje af de valgte sektorer kun få ubetydelige økonomiske virkninger. (9) For at sikre videreførelsen af den periode med anvendelse af nedsatte satser, der var fastsat i beslutning 2000/185/EF, og som senest er forlænget ved beslutning 2004/161/EF, bør denne beslutning anvendes fra den 1. januar (10) Denne beslutning har ingen virkninger for De Europæiske Fællesskabers egne momsindtægter - VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: KAPITEL 1 Artikel 1 I overensstemmelse med artikel 28, stk. 6, første afsnit, i direktiv 77/388/EF har de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 2-9, tilladelse til i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2010 at anvende de nedsatte satser, der er fastsat i artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, på de tjenesteydelser, der er omhandlet i nævnte artikler. Artikel 2 Belgien har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1 og 2 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: DA 8 DA

9 reparation og renovering af private boliger, der er mere end fem år gamle, bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede tjenesteydelse. Artikel 3 Spanien har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 2 og 5 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: murerarbejde i forbindelse med reparation af private boliger, bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede tjenesteydelse frisørvirksomhed. Artikel 4 Frankrig har tilladelse for følgende tre tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 2, 3 og 4 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: (c) reparation og renovering af private boliger, der er opført for mere end to år siden, bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede tjenesteydelse pleje i hjemmet vinduespudsning og rengøring i private husholdninger. Artikel 5 Italien har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 2 og 4 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: pleje i hjemmet. Artikel 6 Luxembourg har tilladelse for følgende tre tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1, 3 og 5 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: (c) frisørvirksomhed vinduespudsning og rengøring i private husholdninger. DA 9 DA

10 Artikel 7 Nederlandene har tilladelse for følgende tre tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1, 2 og 5 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: (c) frisørvirksomhed maler- og gipsarbejde i forbindelse med reparation og renovering af private boliger, der er mere end 15 år gamle, bortset fra materialer, som udgør en. Artikel 8 Portugal har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 2 og 4 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: pleje i hjemmet. Artikel 9 Det Forenede Kongerige har tilladelse for reparation og renovering af private boliger, bortset fra materialer, som udgør en, omhandlet i punkt 2 i bilag K til direktiv 77/388/EØF, men udelukkende for Isle of Man. KAPITEL 2 Artikel 10 I overensstemmelse med artikel 28, stk. 6, første og fjerde afsnit, i direktiv 77/388/EF har de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 11-19, tilladelse til i perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2010 at anvende de nedsatte satser, der er fastsat i artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, på de tjenesteydelser, der er omhandlet i nævnte artikler. Artikel 11 Tjekkiet har tilladelse for følgende tre tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 2, 3 og 4 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: vinduespudsning og rengøring i private husholdninger DA 10 DA

11 (c) pleje i hjemmet. Artikel 12 Grækenland har tilladelse for følgende tre tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1, 2 og 4 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: (c) reparation og renovering af gamle private boliger (ikke opført for nylig), bortset fra materialer, som udgør en betydelig del af værdien af den leverede tjenesteydelse pleje i hjemmet. Artikel 13 Cypern har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 2 og 5 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: frisørvirksomhed. Artikel 14 Letland har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 2 og 5 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: frisørvirksomhed. Artikel 15 Ungarn har tilladelse for følgende tre tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1, 2 og 4 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: (c) pleje i hjemmet. DA 11 DA

12 Artikel 16 Malta har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1 og 4 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: pleje i hjemmet. Artikel 17 Polen har tilladelse for følgende tre tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1, 2 og 5 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: (c) frisørvirksomhed. Artikel 18 Slovenien har tilladelse for reparation og renovering af private boliger, bortset fra materialer, som udgør en, omhandlet i punkt 2 i bilag K til direktiv 77/388/EØF. Artikel 19 Finland har tilladelse for følgende to tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 1 og 5 i bilag K til direktiv 77/388/EØF: frisørvirksomhed. KAPITEL 3 Artikel 20 Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2006 til den 31. december DA 12 DA

13 Artikel 21 Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Republikken Finland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 13 DA

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FORSLAG fra: modtaget: 3. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 COM(2018) 725 final 2018/0381 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. juni 2006 (OR. fr) 10385/06 FISC 89

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. juni 2006 (OR. fr) 10385/06 FISC 89 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. juni 2006 (OR. fr) 10385/06 FISC 89 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. juni 2006 Vedr.: Forslag til Rådets beslutning om at tillade Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/678/EU om tilladelse til Den Italienske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2018 COM(2018) 721 final 2018/0373 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.11.2018 COM(2018) 727 final 2018/0376 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2018 COM(2018) 652 final 2018/0334 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om meddelelse af tilladelse til Kongeriget Nederlandene til at indføre en særlig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0314 (NLE) 13064/16 FISC 148 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 750 final 2018/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2018 COM(2018) 509 final 2018/0270 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 257 endelig 2007/0091 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0315 (NLE) 13066/16 FISC 149 FORSLAG fra: modtaget: 7. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.8.2005 KOM(2005) 392 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at indgå en aftale med Schweiz indeholdende foranstaltninger,

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Polen til at indgå en aftale med Ukraine, der

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2018 COM(2018) 68 final 2018/0027 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Danmark tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2018 COM(2018) 287 final 2018/0141 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Tyskland og Polen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026 Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) 13999/18 FISC 452 ECOFIN 1026 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2017 COM(2017) 543 final 2017/0233 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.04.2000 KOM(2000) 116 endelig Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. maj 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutionel sag: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. maj 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutionel sag: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. maj 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutionel sag: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 FORSLAG fra: modtaget: 9. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.8.2018 COM(2018) 599 final 2018/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Ungarn til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2006 KOM(2006) 320 endelig 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2018 COM(2018) 59 final 2018/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Republikken Letland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 126 final Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2018 COM(2018) 539 final 2018/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU med henblik på at give Østrig

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2018 COM(2018) 55 final 2018/0021 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Den Italienske Republik tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere