NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI OPSPORING, UDREDNING OG UDVALGTE INDSATSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI OPSPORING, UDREDNING OG UDVALGTE INDSATSER"

Transkript

1 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR ØVRE DYSFAGI OPSPORING, UDREDNING OG UDVALGTE INDSATSER 2015

2 Titel National klinisk retningslinje for øvre dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: Format: PDF Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december 2015 Elektronisk ISBN: / 78

3 Indhold Indhold 3 EVIDENSENS KVALITET DE FIRE NIVEAUER 6 Centrale budskaber 7 0 Indledning Formål Afgrænsning af patientgruppen Målgruppe/brugere Emneafgrænsning Patientperspektivet Juridiske forhold 10 1 Systematisk opsporing af dysfagi Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 14 2 Systematisk klinisk undersøgelse Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling 17 3 Instrumentel undersøgelse af synkefunktionen Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 21 4 Målrettet måltidsassistance Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling 24 3 / 78

4 5 Træning i spise- og drikkeaktiviteter Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling 26 6 Intensiveret mundhygiejne Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling 28 7 Sensomotorisk træning af tungen Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling Evidensprofil 31 8 Trakealkanyle Fokuseret spørgsmål Anbefaling Praktiske råd og særlige patientovervejelser Baggrund for valg af spørgsmål Sammenfatning Arbejdsgruppens overvejelser Rationale for anbefaling 36 9 Referenceliste Bilag 45 Bilag 1: Baggrund 45 Bilag 1: Baggrund 46 Bilag 2: Implementering 48 Bilag 3: Monitorering 50 Bilag 4: Opdatering og videre forskning 51 Bilag 5: Beskrivelse af anvendt metode 53 Bilag 6: Fokuserede spørgsmål 54 Bilag 7: Beskrivelse af anbefalingernes styrke og implikationer 68 Bilag 8: Søgebeskrivelser og evidensvurderinger 71 Bilag 9: Arbejdsgruppen og referencegruppen 72 4 / 78

5 Bilag 10: Forkortelser og begreber 76 5 / 78

6 EVIDENSENS KVALITET DE FIRE NIVEAUER Den anvendte graduering af evidensens kvalitet og anbefalingsstyrke baserer sig på GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). For yderligere beskrivelse se bilag 7. Høj () Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede effekt. Moderat ( ) Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav ( ) Vi har begrænset tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt Meget lav ( ) Vi har meget ringe tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. ANBEFALINGENS STYRKE Stærk anbefaling for Sundhedsstyrelsen anvender en stærk anbefaling for, når de samlede fordele ved interventionen vurderes at være klart større end ulemperne. Svag/betinget anbefaling for Sundhedsstyrelsen anvender en svag/betinget anbefaling for interventionen, når vi vurderer, at fordelene ved interventionen er større end ulemperne, eller den tilgængelige evidens ikke kan udelukke en væsentlig fordel ved interventionen, samtidig med at det vurderes, at skadevirkningerne er få eller fraværende. Anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer. Svag/betinget anbefaling imod Sundhedsstyrelsen anvender en svag/betinget anbefaling imod interventionen, når vi vurderer, at ulemperne ved interventionen er større end fordelene, men hvor dette ikke er underbygget af stærk evidens. Vi anvender også denne anbefaling, hvor der er stærk evidens for både gavnlige og skadelige virkninger, men hvor balancen mellem dem er vanskelig at afgøre. Anvendes også, når det vurderes, at patienters præferencer varierer. Stærk anbefaling imod Sundhedsstyrelsen anvender en stærk anbefaling imod, når der er evidens af høj kvalitet, der viser, at de samlede ulemper ved interventionen er klart større end fordelene. Vi vil også anvende en stærk anbefaling imod, når gennemgangen af evidensen viser, at en intervention med stor sikkerhed er nyttesløs. God praksis God praksis, som bygger på faglig konsensus blandt medlemmerne af arbejdsgruppen, der har udarbejdet den kliniske retningslinje. Anbefalingen kan være enten for eller imod interventionen. En anbefaling om god praksis anvendes, når der ikke foreligger relevant evidens. Derfor er denne type anbefaling svagere end de evidensbaserede anbefalinger, uanset om de er stærke eller svage. 6 / 78

7 Centrale budskaber Overvej at tilbyde voksne i høj risiko for øvre dysfagi systematisk opsporing med beskrevet procedure til identifikation af øvre dysfagi ( ). Det er god praksis at tilbyde patienter med tegn på øvre dysfagi en systematisk klinisk undersøgelse. Overvej at tilbyde patienter med øvre dysfagi supplerende instrumentel undersøgelse, enten med endoskopisk undersøgelse (FEES) eller radiologisk undersøgelse (FVES) af synkefunktionen i tillæg til den kliniske undersøgelse for øvre dysfagi, særligt i situationer hvor patienten efter en klinisk undersøgelse fortsat er diagnostisk uafklaret eller der er mistanke om silent aspiration ( ). Det er god praksis at overveje at tilbyde målrettet måltidsassistance til patienter med øvre dysfagi, som ikke selv kan varetage egen sikkerhed i forbindelse med indtagelse af mad og drikke. Det er god praksis at overveje at tilbyde træning i spise- og drikkeaktiviteter til voksne med øvre dysfagi, som supplement til anden træning. Det er god praksis at tilbyde voksne med øvre dysfagi, og som har aktivitetsbegrænsninger i forhold til at varetage omsorg for sig selv, assistance til at udføre en almindelig god mundhygiejne, da det minimerer risikoen for infektioner med mundhulebakterier i mundhule, luftveje og via blodbanen. Overvej at tilbyde sensomotorisk træning af tungen som en del af en samlet træningsprotokol til patienter med øvre dysfagi som følge af hoved-halskræft ( ). Det er god praksis at overveje at tilbyde sensomotorisk træning af tungen som en del af en samlet træningsprotokol til patienter med øvre dysfagi og nedsat sensorisk og/eller motorisk funktion af tungen. Det er god praksis at overveje at anvende en systematisk tværfaglig intervention til patienter med cuffet trakealkanyle og øvre dysfagi med henblik på en hensigtsmæssig og sikker afcuffning og eventuelt dekanylering. 7 / 78

8 0 Indledning 0.1 Formål Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Formålet med den kliniske retningslinje er at afdække effekten af relevante opsporingsprocedurer og udredningsmetoder samt indsatser i forhold til øvre dysfagi, med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden. Øvre dysfagi er en hyppigt forekommende følgetilstand ved flere sygdomme. Ved øvre dysfagi er det nødvendigt med en tværfaglig indsats, der inddrager sundhedspersoner med relevante kundskaber og kompetencer fra både lægefaglige-, sygeplejefaglige-, terapeutiske-, audiologopædiske- og human ernærings-specialer. 0.2 Afgrænsning af patientgruppen Den primære patientgruppe er voksne personer ( 18 år), som er i særlig risiko for eller har fået verificeret øvre dysfagi (Se bilag 1). Øvre dysfagi kan være relateret til en lang række sygdomme og skader i nervesystemet, strukturelle/mekaniske ændringer i mund og svælg efter hoved-halskræft samt aldersbetingede forandringer i mund og svælg hos ældre patienter med multimorbiditet (1). Øvre dysfagi kan optræde i forskellige grader fra let til svær dysfagi. Kliniske tegn på øvre dysfagi kan være: Utilsigtet vægttab, hyppige feberepisoder, hosten uden for og under måltider, gentagne pneumonier, ændret stemme, lang tid om at synke en mundfuld, smerter ved synkning, frygt for at synke, atypisk bevægelse af hovedet ved synkning, savlen, besværet eller rallende vejrtrækning under måltidet, rømning/hosten, kvælningsfornemmelse, spytter mad ud og opkastning under måltidet (2,3). 0.3 Målgruppe/brugere Den nationale kliniske retningslinje for øvre dysfagi retter sig primært mod sundhedspersoner, der ordinerer, varetager pleje- og omsorg, diagnosticerer samt planlægger og udfører specifikke indsatser rettet mod øvre dysfagi. Sekundært henvender retningslinjen sig til interesseorganisationer og beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau samt til patienter, som har eller kan være i risiko for øvre dysfagi. (en beskrivelse af implementering og monitorering af denne nationale kliniske retningslinje findes i bilag 2 og 3). 0.4 Emneafgrænsning Den nationale kliniske retningslinje indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger ( punktnedslag i patientforløbet ). Disse problemstillinger er prioriteret af den faglige arbejdsgruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen. Arbejdsgruppen har prioriteret at fokusere på identifikation og udredning af øvre dysfagi hos voksne i risikopopulationen fx patienter med erhvervede hjerneskader inkl. apopleksi, progredierende neurologiske sygdomme, polyneuropatier og andre sygdomme i det peri- 8 / 78

9 fere nervesystem inkl. Guillain Barré, neuromuskulære og muskulære sygdomme, cerebral parese og andre syndromer med lammelse, sequelae efter hoved-halskræft, kirurgi, stråleterapi, kemoterapi, inflammatoriske sygdomme, nyligt ekstuberede, langvarig intubation og ældre med multimorbiditet. Desuden har arbejdsgruppen ønsket at komme med anbefalinger vedrørende udvalgte tværfaglige og monofaglige specifikke indsatser, der anvendes i Danmark til patienter med øvre dysfagi. Formålet med de specifikke indsatser er at sikre sufficient ernæring og hydrering samt at minimere aspirationsrisiko. Endvidere er formålet at sikre, at indtagelse af mad og drikke foregår sikkert og effektivt og uden negative psykologiske konsekvenser, som fx angst for at blive kvalt, skamfuldhed ved ikke at kunne deltage i måltider på en passende måde, social isolation og forringet livskvalitet (4,5). De indsatser, som de fokuserede spørgsmål berører, og som retningslinjen tager udgangspunkt i, er ikke udtømmende for de patientgrupper, der mødes i en klinisk hverdag. Nogle af de fokuserede spørgsmål dækker områder, hvor specifikke indsatser erfaringsmæssigt er underprioriteret, og andre dækker indsatser, der anvendes hyppigt i dansk klinisk praksis. I processen har arbejdsgruppen overvejet fokuserede spørgsmål vedrørende testegenskaber og diagnostisk præcision af specifikke opsporings- og udredningsmetoder. Arbejdsgruppen fandt dog, at det indenfor rammen af denne nationale kliniske retningslinje (NKR) ikke var muligt at undersøge disse aspekter nærmere. Dette begrundet med, at der i dag er udviklet mange forskellige metoder, der kan benyttes til mange forskelige patientgrupper og i mange forskellige kliniske sammenhænge og situationer. Retningslinjen kommer derfor ikke med anbefalinger til specifikke tests. Valg af disse bør altid bero på en syntese af den aktuelt bedste evidens, klinikerens erfaring og patientens præferencer. Arbejdsgruppen valgte ligeledes, af pladshensyn, ikke at inddrage fokuserede spørgsmål vedrørende elektrisk stimulation, elektromyografi (EMG), specifik styrketræning af mundhulens og svælgets muskler, kompenserende synkemanøvrer, respiratorisk rehabilitering, ernæring via sonde (PEG og Nasal) samt indsatser rettet mod hypersalivation (sialorrhea). Disse områder, som er elementer i dysfagi-håndtering, kan indgå i en senere opdatering af den kliniske retningslinje. Se mere om dysfagi-håndtering i bilag 10 Forkortelser og begreber. Endvidere afgrænses retningslinjen fra specifikke ernæringsinterventioner, da disse er beskrevet i en særskilt dansk retningslinje (6). Det har været kendetegnende for arbejdet med retningslinjen, at der kun foreligger begrænset anvendelig videnskabelig litteratur på området, hvorfor det har været vanskeligt at udarbejde evidensbaserede anbefalinger. Det må understreges, at fravær af evidens ikke betyder, at der ikke skal tilbydes undersøgelse og behandling til patienter med øvre dysfagi. Konsensus vedrørende indhold og styrke af de udarbejdede anbefalinger er opnået gennem drøftelser i arbejdsgruppen. 0.5 Patientperspektivet Det er vigtigt, at patientens værdier og præferencer løbende inddrages i patientforløbet. I denne retningslinje er patientperspektivet repræsenteret via Danske patienter, som har udpeget medlemmer i den nedsatte referencegruppe. Derudover har de haft mulighed for at afgive høringssvar til udkastet til den færdige retningslinje. Se medlemmerne af referencegruppen i bilag 9. 9 / 78

10 0.6 Juridiske forhold Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. 10 / 78

11 1 Systematisk opsporing af dysfagi 1.1 Fokuseret spørgsmål 1 Bør systematisk opsporing med en beskrevet procedure til identifikation af øvre dysfagi tilbydes voksne i risikopopulation? 1.2 Anbefaling Overvej at tilbyde voksne i høj risiko for øvre dysfagi systematisk opsporing med beskrevet procedure til identifikation af øvre dysfagi ( ). 1.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Sværhedsgraden af øvre dysfagi kan variere i løbet af døgnet, og kan påvirkes af fx bevidsthedstilstand, træthed, medicinering og andre kontekstuelle faktorer som tidspunkt, patientens positionering og andet. Derfor bør man fortsat være opmærksom på symptomer på øvre dysfagi hos patienter, der ved den anvendte opsporingsprocedure umiddelbart ikke viste tegn på dysfagi. Vurder patientens behov for hel eller delvis supplerende ikke-oral ernæring, hvis opsporingsproceduren viser tegn på, at patienten har øvre dysfagi. Henvis til supplerende klinisk undersøgelse, hvis opsporingsproceduren viser, at patienten har tegn på øvre dysfagi. Vær opmærksom på, at silent aspiration ikke identificeres via procedurer til opsporing af øvre dysfagi (7,8). Kliniske tegn, der kan tyde på silent aspiration, kan være feberepisoder, rallende vejrtrækning og gentagne pneumonier (7). Identificeres disse tegn, bør opsporingsproceduren suppleres med en systematisk klinisk undersøgelse samt med instrumentel (endoskopisk (FEES) eller radiologisk (FVES)) undersøgelse af synkefunktionen. 1.4 Baggrund for valg af spørgsmål Uidentificeret og ubehandlet øvre dysfagi er forbundet med øget risiko for død og aspirationsbetinget pneumoni (4). Tidlig opsporing af øvre dysfagi hos voksne i risikopopulationen er derfor vigtig med henblik på at kunne tilbyde en målrettet indsats (9). I litteraturen er der ikke konsensus om hvilken procedure til tidlig opsporing af øvre dysfagi, der er optimal (9-14), men der er dog enighed om, at proceduren skal være let at administrere, valid (gyldig), reliabel (pålidelig) og med høj sensitivitet (>90 %) (9). Opsporing af øvre dysfagi kan, afhængigt af den kliniske situation, enten foregå via spørgeskema eller via direkte undersøgelse. Ved den direkte undersøgelse vurderes patientens overordnede mentale funktioner så som bevidsthedsniveau, orienteringsevne, intellektuelle funktioner og energi og handlekraft, postural kontrol samt evne til at kontrollere spytflåd og synke få konsistenstyper (fx vand, fortykket væske og brød). Alle procedurerne er karakteriseret som kan/kan ikke procedurer og benyttes til at identificere patienter med behov for yderligere udredning af orale og faryngeale strukturer, samt om oral indtagelse af mad og drikke umiddelbart er tilrådeligt/forsvarligt (9-14). I Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI (15) samt i Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade (16) anbefales det, at der foretages opsporing af mulig øvre dysfagi ved indlæggelsen og inden oral føde- eller 11 / 78

12 væskeindtagelse. I patientombuddets temarapport om dysfagi anbefales retningsgivende dokumenter for tidlig opsporing og undersøgelse af øvre dysfagi (17). En dansk spørgeskemaundersøgelse konkluderer, at den nuværende praksis i Danmark ikke er på linje med den tilgængelige viden om systematisk opsporing af øvre dysfagi hos patienter med følger efter hoved-halskræft (18). Undersøgelsen estimerer, at kun omkring 10 % af patienter med følger efter hoved-halskræft henvises til videre udredning for øvre dysfagi (18). Arbejdsgruppen har ønsket at opdatere evidensgrundslaget for patienter med apopleksi og Transitorisk Cerebral Iskæmi (TCI, dvs. forbigående blodmangel i en del af hjernen) samt at afklare effekten af systematisk opsporing af øvre dysfagi med beskrevet procedure blandt voksne i hele risikopopulationen, som er beskrevet i bilag 1. Se bilag 6 for nærmere beskrivelse af PICO Sammenfatning Evidensgrundlaget for besvarelsen af det fokuserede spørgsmål består af tre randomiserede studier (RCT) (N=3706) identificeret ved primærsøgning (19-21). Studierne inkluderer apopleksipatienter i akut fase (N=3658) (19,20) og patienter i den postoperative fase efter hoftealloplastik (N= 48) (21). Interventionen i de tre studier bestod af formaliserede beskrevne procedurer til opsporing af øvre dysfagi hos voksne i risikopopulationen sammenlignet med ikke-systematisk opsporing. I to studier indgik proceduren i kombination med andre systematiske procedurer og som en del af en samlet intervention til patienter med akut apopleksi. Der er ikke udført meta-analyser på data fra de tre RCTer, idet de tre studier var for heterogene til, at en metaanalyse var meningsfuld. Derudover var interventionen i studiet med mest vægt (N=2532) (20) defineret retrospektivt og uklart beskrevet. Middleton et al (19) benyttede indirekte og direkte undersøgelse af synkefunktion, samt monitering af temperatur og blodsukker hos patienter med akut apopleksi. Synkefunktion blev vurderet via en diagnosespecifik tjekliste med mulige risikofaktorer, kliniske tegn på dysfagi og aspiration samt synkeforsøg af små mængder vand. Temperatur og blodsukker blev også monitoreret i kontrolgruppen. I Hinchey et al (20), der er baseret på en retrospektiv opgørelse, blev der benyttet flere forskellige procedurer til opsporing af øvre dysfagi hos patienter med akut apopleksi. Omkring 37 % af disse var baseret på en vandtest (se bilag 10 Forkortelser og begreber). Alle procedurerne indgik som en del af en samlet udredning af øvre dysfagi hos patienter med akut apopleksi. Osborne et al (21) benyttede enkle synkeforsøg af små mængder væske suppleret med saturationsmåling til patienter i den postoperative fase efter hoftealloplastik. I sidstnævnte studie identificerede interventionen ikke øvre dysfagi hos nogen af de inkluderede patienter i interventionsgruppen. Kvaliteten af evidensen vedrørende det kritiske outcome mortalitet er meget lav (19). Der ses ingen signifikant effekt af interventionen på mortalitet. Kvaliteten af evidensen vedrørende det kritiske outcome pneumoni er meget lav for samtlige inkluderede studier. Risikoen for pneumoni var enten signifikant lavere (20) eller uændret (19,21). Kvaliteten af evidensen vedrørende de kritiske outcome fysisk livskvalitet og mental livskvalitet er meget lav. Der var ikke effekt på mental livskvalitet, mens der var en mindre, men signifikant effekt på fysisk livskvalitet (19). For det vigtige outcome "varighed af indlæggelse (LOS)" er kvaliteten af evidensen meget lav, og resultaterne er modsatrettede med henholdsvis øget indlæggelsestid (20) og kortere indlæggelsestid (19) i interventionsgrupperne. Fire vigtige outcomes vedrørende antal genindlæggel- 12 / 78

13 ser, ernæringsstatus, sværhedsgrad af øvre dysfagi og antal dage til oral indtagelse af mad og drikke blev ikke belyst i de inkluderede studier. 1.6 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Patientpræferencer Andre overvejelser Kvaliteten af evidensen er meget lav. Når systematisk opsporing af øvre dysfagi indgår som en del af en samlet udredning til patienter med akut apopleksi, ses i ét studie lavere forekomst af pneumoni og højere livskvalitet (fysisk dimension). Der er ikke påvist skadelige effekter af interventionen. Interventionen skønnes ikke at være præferencefølsom, idet det skønnes, at patienter og pårørende ønsker afklaring af problemstillingerne med at spise og drikke. Evidensgrundlaget omfatter primært patienter med akut apopleksi. 1.7 Rationale for anbefaling Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at der ses reduceret forekomst af pneumoni og eventuelt øget livskvalitet, når systematisk opsporing med beskrevet procedure til identifikation af øvre dysfagi indgår som en del af en samlet udredning til patienter med akut apopleksi. Det skønnes, at en systematisk tilgang også vil kunne gavne andre patientpopulationer end de inkluderede i litteraturen i evidensgrundlaget. Der var ingen rapporterede skadevirkninger, og der var en forventning om, at de fleste patienter i risiko for øvre dysfagi vil tage imod tilbud om opsporing af øvre dysfagi. Kvaliteten af evidensen var meget lav. 13 / 78

14 1.8 Evidensprofil Systematisk opsporing med en beskrevet procedure til identifikation af øvre dysfagi sammenlignet med ingen systematisk opsporing med en beskrevet procedure til identifikation af øvre dysfagi Population: Voksne ( 18) med symptomer på øvre dysfagi Intervention: Systematisk opsporing via beskrevet procedure til identifikation af øvre dysfagi Sammenligning: Ingen systematisk opsporing med en beskrevet procedure til identifikation af øvre Død (Death) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Pneumoni (Pneumonia) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Pneumoni (Pneumonia) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Pneumoni (Pneumonia) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Genindlæggelser (antal) (Number of readmissions to hospital) Ernæringsstatus (Nutritional status) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Antal dage til oralt ind- Absolut effekt (95% CI) Ingen Systematisk opspo- systematisk opsporinring 49 per per per per per 1000 (22 til 70) 35 per 1000 (16 til 76) 23 per 1000 (13 til 38) 445 per 1000 (234 to 885 ) Forskel ved systematisk opsporing 9 færre per 1000 (27 færre til 22 flere) 17 færre per 1000 (35 færre til 24 flere) 31 færre per 1000 (40 færre til 15 flere) 70 flere 1000 (152 færre til 502 flere) dysfagi Outcomes (Tidsramme) Relativ effekt 95% CI RR 0,81 (0,45 til 1,44) RR 0,68 (0,32 til 1,47) RR 0,42 (0,25 til 0,72) RR 1,18 (0,61 til 2,3) 1009 (1 studie (19) ), 90 dage efter hospitalsindlæggelse 1086 (1 studie (19) ), 90 dage efter hospitalsindlæggelse) 2330 (1 studie (20) ) 48 (1 studie (21) ), postoperativt Antal deltagere (studier), follow-up Evidensniveau (GRA DE) Meget lav Meget lav Meget lav Meget lav Kommentarer Upræcist effektestimat og manglende overførbarhed i forhold til follow-up timing og intervention Upræcist effektestimat og manglende overførbarhed mht. intervention og follow-up timing. Meget alvorlig risiko for bias samt manglende overførbarhed af intervention Upræcist effektestimat og manglende overførbarhed vedrørende patientpopulation. Outcome ikke rapporteret Outcome ikke rapporteret Outcome ikke rapporte- 14 / 78

15 Livskvalitet (Mental quality of life) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) tag (Days to initiation of oral intake) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Varighed af indlæggelse (Length of hospital stay (LOS)) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Varighed af indlæggelse (Length of hospital stay (LOS)) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Livskvalitet (Physical quality of life) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) gennemsnit 13,7 Manglende overførbarhed vedrørende intervention. gennemsnit 4 Alvorlig risiko for bias og manglende overførbarhed vedrørende intervention. gennemsnit 42,5 Upræcist effektestimat, manglende overførbarhed i forhold til follow-up timing og intervention gennemsnit 49,4 gennemsnit 11,3 gennemsnit 5 gennemsnit45,6 gennemsnit 49,5 MD 2.4 (3, 8 færre til 1,0 flere) MD 1,0 (0,63 flere til 1,37 flere) MD 3,1 (1,81 flere til 4,39 flere) MD 0,1 (1,23 færre til 1,43 flere) SF-36 Fysisk sundhed (PCS score). Højre = bedre SF-36 Mental sundhed (MCS score) højre = bedre 1006 (1 studie (19) ) 2532 (1 studie (20) ) 1009 (1 studie (19) ), 90 dage efter hospitalsindlæggelse (1 studie (19) ), 90 dage efter hospitalsindlæggelse Meget lav Meget lav Meget lav Meget lav ret Upræcist effekt estimat. Manglende overførbarhed i forhold til follow-up timing og intervention *Den absolutte effekt i kontrolgruppen er baseret på den gennemsnitlige effekt i de inkluderede studier medmindre andet er angivet i kommentarfeltet. Den absolutte effekt i interventionsgruppen samt forskellen er baseret på den relative effekt og den absolutte risiko i kontrolgruppen. CI: Konfidensinterval; RR: Relativ risiko, MD: Gennemsnitlig forskel GRADE evidensniveauer: Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede. Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav: Vi har begrænset tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. Meget lav: Vi har meget ringe tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. 15 / 78

16 2 Systematisk klinisk undersøgelse 2.1 Fokuseret spørgsmål 2 Bør systematisk klinisk undersøgelse tilbydes voksne med tegn på øvre dysfagi? 2.2 Anbefaling Det er god praksis at tilbyde patienter med tegn på øvre dysfagi en systematisk klinisk undersøgelse. 2.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Før en patient med tegn på svær øvre dysfagi begynder at spise og drikke, bør patientens synkefunktion altid være vurderet. Valg af klinisk undersøgelsesmetode tilpasses patientens funktionsevne. Nogle patienter kan deltage i en klinisk undersøgelse, der kræver aktiv medvirken, fx følge en mundtlig instruktion i forbindelse med synkeforsøg med væske og kost af forskellig konsistenser eller deltage i en måltidsobservation eller oralmotorisk- og kranienerve-undersøgelse. Hos patienter med svært påvirket bevidsthedstilstand og/eller svært nedsatte mentale funktioner er det tilstrækkeligt, at undersøgelsen begrænser sig til vurdering af orale strukturer, samt om patienten kan synke eget sekret effektivt og sikkert. Inden patienten undersøges, er det vigtigt, at patienten er oplyst om, hvad der skal undersøges, og hvad konsekvenserne af undersøgelsesresultaterne kan være i forhold at spise og drikke fremover. Vær opmærksom på at silent aspiration ikke identificeres via klinisk undersøgelse (7,8). Kliniske tegn, der kan tyde på silent aspiration, kan være subfebrilia, rallende vejrtrækning og gentagne pneumonier (7). Identificeres disse tegn, suppleres med en systematisk klinisk undersøgelse samt med instrumentel (FEES eller FVES) undersøgelse af synkefunktionen. 2.4 Baggrund for valg af spørgsmål Der er de senere år sket en eksplosiv udvikling og validering af metoder til klinisk undersøgelse af personer med øvre dysfagi (22,23). Systematisk klinisk undersøgelse af øvre dysfagi danner grundlag for behandlingsplanlægning og adskiller sig fra indledende opsporingsmetoder, der er karakteriseret som kan/kan ikke procedurer (9,24). Formålet med klinisk undersøgelse er at vurdere hvilke konsistenser af mad og drikke, der kan indtages effektivt og sikkert samt udredning af funktionsnedsættelserne og strukturelle forhold relateret til øvre dysfagi. På baggrund af undersøgelsen planlægges interventioner og behov for yderligere udredning via instrumentelle undersøgelser (9,24). Klinisk undersøgelse består ofte af en vurdering af synkefunktionen af eget sekret, synkning af forskellige konsistenser (fx vand, fortykket væske, blandet konsistens og faste konsistenser, der kan udgøre en risiko for aspiration (fx hård, trævlet/fibrøst, klæbrig, granuleret)) eller måltidsobservation. Dette suppleret med undersøgelse af mentale funktioner såsom vågenhed, orienteringsevne, postural kontrol i forhold til holdning og bevægelse, kranienerver og/eller sensomotorisk funktion af orofaryngeale strukturer (9,24). I Danmark er det typisk ergoterapeuter, der udfører den kliniske undersøgelse, mens det i udlandet oftest er audiologopæder, der udfører undersøgelsen, hvilket afspejler sig i den internationale litteratur. Valg af 16 / 78

17 metode, og hvilke elementer, der indgår i den kliniske undersøgelse, beror oftest på en vurdering af patientens funktionsevne (22,25-27). I den internationale litteratur er der divergerende resultater vedrørende den diagnostiske præcision af de eksisterende kliniske undersøgelsesmetoder af øvre dysfagi (23). Oplysninger om diagnostisk præcision af en klinisk undersøgelsesmetode i form af sensitivitet og specificitet kan ikke garantere kvalitet i patientbehandlingen eller at metoden forbedrer patientrelaterede outcomes som livskvalitet eller funktionsevne (28). Arbejdsgruppen valgte derfor at undersøge effekten af at anvende en systematisk klinisk undersøgelse frem for at vurdere diagnostisk præcision i forhold til en enkelt undersøgelsesmetode, der vurderer synkefunktionen via en enkelt konsistens. Se bilag 6 for nærmere beskrivelse af PICO Sammenfatning Ved den systematiske litteratursøgning blev der ikke fundet RCTer, der undersøgte effekten af systematisk klinisk undersøgelse af øvre dysfagi sammenlignet med klinisk undersøgelse, der udelukkende inkluderer vurdering af synkefunktionen via en enkelt konsistens. Arbejdsgruppen kunne på grund af manglende evidens på området ikke udarbejde en evidensbaseret anbefaling. I stedet formulerede arbejdsgruppen en god praksis anbefaling om anvendelse af systematisk klinisk undersøgelse til voksne med symptomer på øvre dysfagi. 2.6 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Patientpræferencer Der er ikke fundet evidens på området. En systematisk tilgang vil, alt andet lige, formentlig forbedre udredningen og målrette den videre behandling. Anbefalinger til oralt indtag kan blive mere målrettede. Der vurderes ikke at være skadevirkninger. Interventionen skønnes ikke at være præferencefølsom, idet de fleste patienter og deres pårørende vil tage imod undersøgelsen med henblik på afklaring af problemstillingen med at spise og drikke. 2.7 Rationale for anbefaling Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at en systematisk tilgang, alt andet lige, kan optimere udredning og målrette den videre behandling af øvre dysfagi, samt at anbefalinger til oralt indtag kan blive mere målrettede. Der vurderes ikke at være skadevirkninger ved undersøgelsen. Det skønnes, at de fleste patienter vil tage imod en systematisk klinisk undersøgelse med henblik på at sikre afklaring af øvre dysfagi. Der blev ikke fundet evidens på området (se bilag 4 for en beskrivelse af områder, hvor der er behov for mere forskning). 17 / 78

18 3 Instrumentel undersøgelse af synkefunktionen 3.1 Fokuseret spørgsmål 3 Bør instrumentel undersøgelse af synkefunktionen (FEES og/eller FVES) bruges som et supplement til den kliniske undersøgelse til voksne med øvre dysfagi? 3.2 Anbefaling Overvej at tilbyde patienter med øvre dysfagi supplerende instrumentel undersøgelse, enten med endoskopisk undersøgelse (FEES) eller radiologisk undersøgelse (FVES) af synkefunktionen i tillæg til den kliniske undersøgelse for øvre dysfagi, særligt i situationer hvor patienten efter en klinisk undersøgelse fortsat er diagnostisk uafklaret eller der er mistanke om silent aspiration ( ). 3.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Valg af metode afhænger af den konkrete kliniske situation. Endoskopisk undersøgelse (FEES) kan udføres som bedside undersøgelse, der tillader vurdering af patientens evne til at synke sit mundvand, indtagelse af forskellige konsistenser samt vurdering af sensibilitet. Ved FEES vurderes aspiration før og efter synkning. Selve synkningen kan ikke observeres pga. whiteout og evaluering af penetration/aspiration foretages på baggrund af fortolkning. Ved radiologisk undersøgelse (FVES) kan hele forløbet gennem alle synkningens faser undersøges med forskellige konsistenser. Ved FVES vurderes aspiration før, under og efter synkning. Procedurerne udføres hensigtsmæssigt i samarbejde med fx en ergoterapeut med specifikke kompetencer på området med henblik på stillingtagen til, hvilke elementer det er vigtigt at undersøge samt hvilke adaptive og kompenserende interventioner, der bør afprøves under undersøgelsen. Ved mistanke om silent aspiration er der altid indikation for undersøgelse med FESS eller FVES. Der bør gennemføres en FEES inden afcuffning og/eller dekanylering af patienter med trakealkanyle og øvre dysfagi. Resultatet af FEES og FVES kan være påvirket, hvis patienten er udtrættet, fx efter lang transporttid til undersøgelsen. 3.4 Baggrund for valg af spørgsmål Radiologisk undersøgelse af synkefunktionen foretages overvejende via FVES og endoskopisk undersøgelse af synkefunktionen foretages overvejende med FEES. Begge undersøgelsesmetoder betragtes som guld standarder ved udredning af øvre dysfagi (29,30). Formålet er at udrede funktionen af mundens/svælgets strukturer, vurdering af om oral indtagelse af mad og drikke kan påbegyndes/foregår effektivt og sikkert, afprøvning af adaptive og kompenserende indsatser; fx ændret hoved- og kropsstilling og/eller synkemanøvrer samt konsistensændringer af mad og drikke (30). De eksisterende kliniske undersøgelsesmetoder har ikke tilstrækkelig god diagnostisk præcision, især med hensyn til silent aspiration (23), hvorfor der må udføres supplerende undersøgelser i visse situationer. 18 / 78

19 Arbejdsgruppen fandt det derfor relevant at afklare, hvornår klinisk undersøgelse bør suppleres med instrumentel undersøgelse til voksne patienter med øvre dysfagi. Se bilag 6 for nærmere beskrivelse af PICO Sammenfatning Evidensgrundlaget for besvarelsen af det fokuserede spørgsmål består af ét RCT (N=119) identificeret ved primærsøgning (31). Populationen var patienter med erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi, der var indlagt på en højt specialiseret neurorehabiliteringsenhed i Danmark, hvor patienterne modtager tværfaglige neurorehabiliteringsindsatser 24 timer i døgnet. Patienterne var overflyttet fra akut hospitalsafdeling indenfor ca. 40 dage efter debut af hjerneskaden (31). Interventionen bestod af en klinisk undersøgelse baseret på Facial-Oral-Tract-Therapy (F.O.T.T) metoden (27,32) suppleret med FEES sammenlignet med klinisk undersøgelse udelukkende baseret på F.O.T.T.. Den kliniske undersøgelse beskrives som The Swallowing Assessment of Saliva (F.O.T.T.-SAS) i Mortensen et al (33) og består af en visuel undersøgelse af mundhulen samt en undersøgelse af patientens sensoriske/motoriske respons på taktil stimulering af mundhulen. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om forudsætningerne for at synke er til stede, samt om oral indtagelse af mad og drikke kan begynde. Undersøgelsen består af vurdering af patientens vågenhed og siddestilling, hvorvidt patienten kan synke eget sekret spontant eller faciliteret, synkefrekvens samt evnen til at beskytte luftveje. Data i det inkluderede studie tillod ikke beregning af relativ risiko for dikotome outcomes eller absolut forskel for kontinuerte outcomes på grund af stor variation og skæv fordeling af data. Der kan derfor ikke konkluderes, om der er en klinisk relevant effekt til fordel for klinisk undersøgelse suppleret med instrumentel undersøgelse versus klinisk undersøgelse alene. Kvaliteten af evidensen vedrørende det kritiske outcome pneumoni var lav. Der var ingen effekt på risiko for pneumoni (12 af 57 i interventionsgruppen og 4 af 62 i kontrolgruppen). Da prævalensen var relativt lille i begge grupper, er der dog risiko for type II fejl. Det vil sige, at studiet viser, at der ikke er statistisk forskel mellem de to interventioner, men sandheden er, at der måske er en reel forskel. For de vigtige outcomes varighed af indlæggelse og antal dage til oral indtagelse af mad og drikke var der ingen effekt. Kvaliteten af evidensen vedrørende begge vigtige outcomes var moderat. Et kritisk outcome vedrørende mortalitet og fire vigtige outcomes vedrørende antal genindlæggelser, ernæringsstatus, sværhedsgrad af dysfagi og livskvalitet blev ikke belyst i det inkluderede studie. 3.6 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Kvaliteten af evidensen er lav. FEES og FVES giver mulighed for direkte visuel vurdering af de anatomiske forhold i mund, svælg og strube, vurdering af mængden af sekret og stemme- 19 / 78

20 bånd samt vurdering af synkebevægelserne (både spontane og ved indtagelse af kost og væske). Det er hensigtsmæssigt i forhold til planlægning af relevante indsatser. Nogle patienter kan opleve let forbigående ubehag, når skopet føres via næsen eller når kontrasten smages. Ved FEES kan der være en lille risiko for næseblod. Ved FVES kan det anvendte kontraststof i sjældne tilfælde give behandlingskrævende overfølsomhedsreaktioner. Langtidsrisikoen for udvikling af kræft på grund af røntgenstråling er ubetydelig. Patientpræferencer Instrumentel undersøgelse skønnes forbundet med præferencefølsomhed. Det vurderes, at hovedparten af patienterne vil tage imod tilbuddet om instrumentel undersøgelse med henblik på afklaring af deres spise- og drikkeproblemer. Andre overvejelser Der skønnes ikke at være tilstrækkelig kapacitet og hermed adgang til disse undersøgelser. Begge undersøgelser giver udelukkende et øjebliksbillede, hvorfor supplerende observationer og kliniske undersøgelser er vigtige i fortolkningen af undersøgelsesresultat. 3.7 Rationale for anbefaling Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at instrumentel undersøgelse som supplement til den systematiske kliniske undersøgelse formentlig vil optimere udredningen og målrette den videre behandling af øvre dysfagi, samt at anbefalinger til oralt indtag kan blive mere målrettede. Der vurderes ikke at være betydende skadevirkninger. Det skønnes, at et flertal af patienter vil acceptere en instrumentel undersøgelse med henblik på at sikre afklaring af problemstillingen. Der blev fundet evidens af lav kvalitet. 20 / 78

21 3.8 Evidensprofil Klinisk undersøgelse suppleret med endoskopisk (FEES) eller radiologisk (FVES) undersøgelse af synkefunktionen sammenlignet med Klinisk udredning uden instrumentel undersøgelse Population: Voksne ( 18) med symptomer på øvre dysfagi påvist ved klinisk undersøgelse Intervention: Klinisk undersøgelse suppleret med endoskopisk (FEES)eller radiologisk (FVES) undersøgelse af synkefunktionen Sammenligning: Klinisk udredning uden instrumentel undersøgelse Outcomes (Tidsramme) Død (Death) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Pneumoni (pneumonia) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Risiko for atrition bias (Incomplete outcome data) + upræcist effektestimat pga lav prævalens. Kun ét studie. Ingen evidens fundet Genindlæggelser (antal) (Number of readmissions to hospital) Varighed af indlæggelse (Length of hospital stay (LOS)) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Stor variation omkring punktestimater for begge grupper. Kun et studie Ingen evidens fundet Ernæringsstatus (Nutritional status) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Sværhedsgrad af dysfagi (Dysphagia severity) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Antal dage til oralt indtag (Days to Absolut effekt* (95% CI) Klinisk Klinisk udredning undersø- uden gelse sup- instrumentel pleret med inpleret undersøgelstel strumen understrumensøgelse Ikke estimerbart Ikke estimerbart Ikke estimerbart Ikke estimerbart Ikke estimerbart Ikke estimerbart Forskel med instrumentel undersøgelse Ikke estimerbart Ikke estimerbart Relativ effekt 95% CI Ikke estimerbart 1 studie (31) (N=119 ) Et studie (31) (N=119 ) 1 studie (31) (N=119 Antal deltagere (studier), follow-up Evidensniveau (GRADE) Lav Lav Lav Kommentarer Ingen evidens fundet Ingen evidens fundet Stor variation omkring 21 / 78

22 initiation of oral intake) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) Livskvalitet (Quality of life) (Længste follow-up (6 til 18 måneder)) ) punktestimater for begge grupper. Kun et studie Ingen evidens fundet *Den absolutte effekt i kontrolgruppen er baseret på den gennemsnitlige effekt i de inkluderede studier medmindre andet er angivet i kommentarfeltet. Den absolutte effekt i interventionsgruppen samt forskellen er baseret på den relative effekt og den absolutte risiko i kontrolgruppen. CI: Konfidensinterval; RR: Relativ risiko, MD: Gennemsnitlig forskel GRADE evidensniveauer: Høj: Vi er meget sikre på, at den sande effekt ligger tæt på den estimerede. Moderat: Vi er moderat sikre på den estimerede effekt. Den sande effekt ligger sandsynligvis tæt på denne, men der er en mulighed for, at den er væsentligt anderledes. Lav: Vi har begrænset tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt kan være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. Meget lav: Vi har meget ringe tiltro til den estimerede effekt. Den sande effekt vil sandsynligvis være væsentligt anderledes end den estimerede effekt. 22 / 78

23 4 Målrettet måltidsassistance 4.1 Fokuseret spørgsmål 4 Bør målrettet måltidsassistance anvendes til voksne med øvre dysfagi? 4.2 Anbefaling Det er god praksis at overveje at tilbyde målrettet måltidsassistance til patienter med øvre dysfagi, som ikke selv kan varetage egen sikkerhed i forbindelse med indtagelse af mad og drikke. 4.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Patientens behov for og indhold af måltidsassistance bør være vurderet og dokumenteret af sundhedsperson med relevante kompetencer og kan fx bestå i hensigtsmæssig sidde- og hovedstilling som forebygger aspiration, behov for hjælpemidler, brug af kompenserende synketeknikker, fysisk eller verbal hjælp, supervision/opsyn, hensigtsmæssige konsistenser og mængde per mundfuld, rensning af mundhulen for madrester, sekret og lignende før og efter måltidet, sensorisk stimulering af eller behov for afskærmning fra distraherende elementer som visuelle eller auditive stimuli under måltidet. Det frarådes, at patienter med øvre dysfagi spiser og drikker liggende eller lænet langt tilbage på grund af øget risiko for aspiration. Når patienter, der indtager mad og drikke under et måltid, har behov for supplerende ikke-oral ernæring (fx parenteral eller enteral med sonde), bør det sædvanligvis gives efter måltidet. Når patienter med øvre dysfagi har behov for personlig assistance til spisning, er det vigtigt, at det foregår i et roligt tempo samt at have opmærksomhed på, om patienten aspirerer. Måltidet tilrettelægges så det i størst mulig grad foregår i naturlige omgivelser, på sædvanlige tidspunkter og i relevante sociale sammenhænge. 4.4 Baggrund for valg af spørgsmål Øvre dysfagi forekommer ofte ved sygdomme og tilstande, der medfører funktionsnedsættelser og aktivitetsbegrænsninger i forhold til selv at kunne varetage og udføre anbefalede adaptive og kompenserende indsatser til at sikre effektiv og sikker fødeindtagelse i forbindelse med måltider (34). Observationelle studier viser, at selvhjulpne personer med øvre dysfagi, der ikke følger anbefalede adaptive og kompenserende indsatser i forhold til fx kost- og væskekonsistens samt hoved- og kropsstillinger, har en øget forekomst af pneumoni (35,36). Det kan derfor antages, at målrettet måltidsassistance, med henblik på at sikre at anbefalede indsatser følges, kan forebygge død og øget sygelighed (pneumonier og kvælning) og forbedre livskvaliteten hos patienter med øvre dysfagi. Målrettet måltidsassistance har som formål at sikre komplians i forhold til anbefalede indsatser. Assistancen planlægges med udgangspunkt i patientens funktionsevne således, at effektiv og sikker fødeindtagelse sikres i forbindelse med måltider (37,38). 23 / 78

24 Arbejdsgruppen har derfor valgt at undersøge evidensen på området for at afklare, hvorvidt måltidsassistance bør tilbydes voksne med øvre dysfagi. Se bilag 6 for nærmere beskrivelse af PICO Sammenfatning Ved den systematiske litteratursøgning blev der ikke fundet RCTer, der undersøgte effekten af målrettet måltidsassistance til voksne med øvre dysfagi sammenlignet med standardbehandling uden målrettet måltidsassistance. Arbejdsgruppen kunne pga. manglende evidens på området ikke udarbejde en evidensbaseret anbefaling. I stedet formulerede arbejdsgruppen en god praksis anbefaling om målrettet måltidsassistance til voksne med øvre dysfagi. 4.6 Arbejdsgruppens overvejelser Kvaliteten af evidensen Balancen mellem gavnlige og skadelige effekter Der er ikke fundet evidens på området. Interventionen skønnes at medvirke til at sikre, at patienten får sufficient næring, samt at risikoen for aspiration under måltidet mindskes. Der skønnes ikke at være skadelige effekter ved interventionen, men patienter kan føle sig overvåget under måltidet. Patientpræferencer Det vurderes, at mange patienter vil ønske at modtage måltidsassistance. Der er dog patienter, der vil fravælge interventionen, hvis de føler sig overvågede og kontrollerede. 4.7 Rationale for anbefaling Der blev i formuleringen af anbefalingen lagt vægt på, at målrettet måltidsassistance kan sikre, at patienten får sufficient næring samt at risikoen for aspiration under måltid mindskes. Der skønnes ikke at være skadelige effekter ved interventionen, men patienter kan opleve at føle sig overvåget. Det vurderes, at mange patienter vil ønske at modtage måltidsassistance. Der blev ikke fundet evidens på området. 24 / 78

25 5 Træning i spise- og drikkeaktiviteter 5.1 Fokuseret spørgsmål 5 Bør træning i spise- og drikkeaktivitet tilbydes voksne med øvre dysfagi? 5.2 Anbefaling Det er god praksis at overveje at tilbyde træning i spise- og drikkeaktiviteter til voksne med øvre dysfagi, som supplement til anden træning. 5.3 Praktiske råd og særlige patientovervejelser Træningen bør tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i patientens funktionsevne i tre af synkningens faser: Præ-oral, oral, og faryngeal fase, samt på baggrund af klinisk undersøgelse evt. suppleret med instrumentel undersøgelse. Forud for træning i spise- og drikkeaktivitet skal det sikres, at munden er klar til træning, fx at mundhulen er renset for madrester, sekret og lignende. Træning i spise- og drikkeaktiviteter kan foregå såvel i forbindelse med måltider som udenfor måltider afhængigt af den konkrete patients behov. Træningen skal gradueres i forhold til patientens progression. Graduering kan omfatte ændring i: Omgivelsesmæssige faktorer (lokalisation, møbler, hjælpemidler, spiseredskaber, konsistenstyper- og mængder), den terapeutiske støtte (positionering, mobilisering, guidning og facilitering), og spise-drikkeaktiviteten (fra høj kompleksitet, fx et måltid med andre til mindre kompleksitet via træning i delhandlinger samt anvendelse af kompensatoriske teknikker). Nogle patienter er usikre/bange for at spise, fx på grund af smerter eller frygt for aspiration af mad og drikke. Her kan træning i spise-og drikkeaktivitet fokusere på psykologiske aspekter, så indtagelse af mad og drikke kan foregå med så få negative psykologiske konsekvenser som muligt. Sufficient ernæring skal sikres uanset behov for træning. Der kan være behov for supplerende ikke-oral ernæring (fx parenteral eller enteral via sonde). 5.4 Baggrund for valg af spørgsmål I forbindelse med den ergoterapeutiske træning til personer med øvre dysfagi benyttes aktiviteterne at spise og drikke som terapeutisk middel til at træne patientens funktioner, færdigheder og selvstændighed (39-41). Dette med henblik på progression af funktion samt til at fremme muligheder for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (42). Ved træning i spise- og drikkeaktiviteter sikres patienten en sikker, effektiv og kontrolleret udførelse/oplevelse ved indtagelse af mad og drikke (43). Træningen tilrettelægges i forhold til patientens individuelle behov; dvs. at aktiviteten og/eller omgivelserne kan gradueres/tilpasses og/eller patienten kan guides verbalt eller fysisk til at udføre hele aktiviteten eller dele af aktiviteten (27,41). I Sundhedsstyrelsens NKR for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi (44), gives en stærk anbefaling for træning i personlige og instrumentelle hverdagsaktiviteter samt fritidsaktiviteter. 25 / 78

Øvre dysfagi. opsporing, udredning og udvalgte indsatser. Pixi-udgave Øvre pi

Øvre dysfagi. opsporing, udredning og udvalgte indsatser. Pixi-udgave Øvre pi Øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Pixi-udgave Øvre pi Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Dysfagi NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - Opsporing, - Udredning - Udvalgte indsatser DSKE3105@outlook.dk outlook Forkerte datoer Forkerte e-mail forsinket

Læs mere

National klinisk retningslinje for øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser

National klinisk retningslinje for øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser National klinisk retningslinje for øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015 Publishing Info v3.2 published on 18.12.2015 Sundhedsstyrelsen 1 of 79 National

Læs mere

- Opsporing, udredning og udvalgte

- Opsporing, udredning og udvalgte National Klinisk Retningslinje For Øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

National klinisk retningslinje for øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser

National klinisk retningslinje for øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser National klinisk retningslinje for øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2015 Publiceringsinformation v4.0 published on 06.02.2017 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI) 2016 National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig

Læs mere

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi.

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Indhold 1. Hvad er en KKR? 2. Hvordan skal en KKR udarbejdes? 3. Årshjul for udarbejdelse

Læs mere

Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013. Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter

Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013. Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter Det smager af torskerogn Temadag om dysfagi d. 19. november 2013 Ergoterapeut Dorthe Braüner Bjerge Aarhus Kommunes Neurocenter Ergoterapeutens rolle Et tværfagligt samarbejde Fysioterapeut Ergoterapeut

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET 2016 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for synkebesvær KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for synkebesvær Baggrund og formål En velfungerende synkefunktion er afgørende for at bringe mad og drikke fra mundhulen gennem svælget

Læs mere

Ergo 15 Den 11. november 2015

Ergo 15 Den 11. november 2015 Parallelsession: National klinisk retningslinje på børneområdet og evidensbaseret praksis Ergo 15 Den 11. november 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD) 2016 National Klinisk Retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Dysfagi et symptom med alvorlige konsekvenser

Dysfagi et symptom med alvorlige konsekvenser Dysfagi et symptom med alvorlige konsekvenser HEIDI ADAMSEN, ERGOTERAPEUT OG UNDERVISER PÅ SOSU SILKEBORG Et kig i hverdagen: Ordet DYSFAGI stammer fra Græsk - DYS betyder vanskeligheder eller besvær -

Læs mere

NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR NON- FARMAKOLOGISK BEHAND- LING AF ASTMA HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR NON- FARMAKOLOGISK BEHAND- LING AF ASTMA HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR NON- FARMAKOLOGISK BEHAND- LING AF ASTMA HOS BØRN OG UNGE National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1 Evidensbaseret klinisk retningslinje for undersøgelse af dysfagi hos voksne patienter med traumatisk hjerneskade Klinisk sygeplejespecialist Leanne Langhorn Ergoterapeut Eva Eriksen Århus Universitetshospital

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR PSORIASIS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR PSORIASIS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR PSORIASIS 2016 Titel National klinisk retningslinje for Psoriasis Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Undersøgelse og Vurdering

Undersøgelse og Vurdering Undersøgelse og Vurdering gruppe Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med ønske om vurdering af behovet for fysioterapeutisk/ergoterapeutisk behandling. En vurdering af

Læs mere

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser

DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser DYSFAGI - baggrund, forekomst og konsekvenser Annette Kjærsgaard Ph.d. studerende, MSc, Ergoterapeut Forskningsinitiativerne for Rehabilitering og Aktivitetsstudier/Ergoterapi, Syddansk Universitet Tilknyttet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) 2015 National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DYSFAGI set med kliniske øjne. Arrangeret af EFS-dysfagi

DYSFAGI set med kliniske øjne. Arrangeret af EFS-dysfagi DYSFAGI set med kliniske øjne Arrangeret af EFS-dysfagi Efs.dysfagi@gmail.com Parallel session 1 kl. 13.30-14.30 Undersøgelse af øvre dysfagi - set ud fra egen klinisk kontekst Screening (opsporing) Nete

Læs mere

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi

FEES. Conflict of interest. Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion. Min interesse i dysphagi. De næste 20 minutter. Næsens indre anatomi Conflict of interest FEES Funktionel endoskopisk evaluering af synkefunktion Irene Wessel Overlæge, ph.d., klinisk lektor Rigshospitalets Hoved-hals kirurgisk og audiologisk klinik Ulønnet forskningssamarbejde

Læs mere

af moderat og svær bulimi

af moderat og svær bulimi National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR MENISKPATOLOGI I KNÆET Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia.

DYSFAGI. Definition. Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00. Dysfagi er på latin dys-phagia. DYSFAGI Ph.d stud, MSc, Specialergoterapeut, F.O.T.T. Instruktør Disposition 9. november 2011 kl. 10.30 til 12.00 Definitioner Symptomer, årsager og konsekvenser Normal synkning Incidens og prævalens Screening,

Læs mere

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet Introduktion til kliniske retningslinjer Vejen til bedre kvalitet Formål Hvorfor? Hvad får I ud af at arbejde med kliniske retningslinjer? Hvordan? 3. Marts 2016 Introduktion til kliniske retningslinjer

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Titel. Undertitel (evt.)

Titel. Undertitel (evt.) Titel Undertitel (evt.) Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FJERNELSE AF MANDLER (TONSILLEKTOMI) 2016 National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: VALG AF FARMAKOLOGISK BEHANDLING 2017 Tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Dysfagi. - mad til patienter med tygge- og synkevanskeligheder. Anja Weirsøe Dynesen Cand.scient. i human ernæring, tandlæge, ph.d. 12.

Dysfagi. - mad til patienter med tygge- og synkevanskeligheder. Anja Weirsøe Dynesen Cand.scient. i human ernæring, tandlæge, ph.d. 12. Dysfagi - mad til patienter med tygge- og synkevanskeligheder Anja Weirsøe Dynesen Cand.scient. i human ernæring, tandlæge, ph.d. 12. juni 2018 Agenda Hvad er dysfagi? Hvem har dysfagi? Konsekvenser af

Læs mere

National klinisk retningslinje. for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

National klinisk retningslinje. for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Dysfagi Forudsætninger for deltagelse i måltider.

Dysfagi Forudsætninger for deltagelse i måltider. Dysfagi Forudsætninger for deltagelse i måltider. Forudsætninger for deltagelse i måltider Gode rammer At borgeren kan tygge og synke maden At maden har den rette konsistens og sammensætning. Rette siddestilling

Læs mere

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling

TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling TILLÆG TIL DEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED: Valg af farmakologisk behandling 0 Tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Læs mere

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Workshop Baggrund: Evidensbaseret praksis Præsentation af

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Non-farmakologisk behandling af unipolar depression Non-farmakologisk behandling af unipolar depression Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs mere på enhedforkvalitet.dk

Læs mere

HOFTEARTROSE Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning. efter total hoftealloploastik

HOFTEARTROSE Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning. efter total hoftealloploastik HOFTEARTROSE Ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloploastik Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor.

Læs mere

E-læringskursus om dysfagi

E-læringskursus om dysfagi E-læringskursus om dysfagi Til sundhedspersonale i regioner og kommuner»det er igennem jeres e-læring, at jeg har lært mest om dysfagi«nyuddannet ergoterapeut E-læringskursus om dysfagi Til sundhedspersonale

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Lif Gå-hjem møde 3. september 2014 Chefkonsulent, sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Om præsentationen Hvad er en national

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Nationale Kliniske Retningslinje

Nationale Kliniske Retningslinje Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af obsessivkompulsiv lidelse(ocd) Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse - med fokus på kombinationsbehandling National klinisk retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling

Læs mere

Systematisk opsporing af dysfagi

Systematisk opsporing af dysfagi Systematisk opsporing af dysfagi Temadag 31.05.16 NKR for øvre dysfagi Ergoterapeuter Casper Dyhr og Line Scheppan Østerskov Rehabiliteringsafdelingen OUH NKR - Anbefaling Centrale budskaber Overvej at

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI

IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS IDENTIFICERING AF SPISEVANSKELIGHEDER EFTER APOPLEKSI FORMÅL Systematisk identifikation af vanskeligheder med at spise hos borgere /patienter > 65 år efter

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati)

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati) Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (Lumbal Radikulopati) Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor.

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre NOTAT 8 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre. Dette som

Læs mere

Senfølger og mulig efterbehandling. Irene Wessel, overlæge, ph.d., klinisk lektor Øre-, næse-, halskirurgiske og aud. klinik, Rigshospitalet

Senfølger og mulig efterbehandling. Irene Wessel, overlæge, ph.d., klinisk lektor Øre-, næse-, halskirurgiske og aud. klinik, Rigshospitalet Senfølger og mulig efterbehandling Irene Wessel, overlæge, ph.d., klinisk lektor Øre-, næse-, halskirurgiske og aud. klinik, Rigshospitalet 20. Sept 2019 De 7 Sanser Synssansen Høre Smagssansen Lugtesansen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE 2016 National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Til: Overordnede Kommentarer. Dansk Selskab for Fysioterapi 11. marts 2014. Sundhedsstyrelsen

Til: Overordnede Kommentarer. Dansk Selskab for Fysioterapi 11. marts 2014. Sundhedsstyrelsen 11. marts 2014 Høring: National Klinisk Retningslinje for KOL Rehabilitering Til: Sundhedsstyrelsen Vi har med stor interesse læst den nationale kliniske retningslinje for KOLrehabilitering og kvitterer

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression National klinisk retningsline for non-farmakologisk behandling af unipolar depression Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Rapportskabelon for. Nationale Kliniske Retningslinjer

Rapportskabelon for. Nationale Kliniske Retningslinjer Rapportskabelon for Nationale Kliniske Retningslinjer Tekst skrevet med kursiv er standardtekst, som er identisk i alle retningslinjerne. Forside (1 s.) NKR titel NKR nummer Udgivelsesdato Dato for ikrafttrædelse

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HOFTEARTROSE IKKE-KIRURGISK BEHANDLING OG GEN OPTRÆNING EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HOFTEARTROSE IKKE-KIRURGISK BEHANDLING OG GEN OPTRÆNING EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HOFTEARTROSE IKKE-KIRURGISK BEHANDLING OG GEN OPTRÆNING EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK 2016 National klinisk retningslinje for hofteartrose -kirurgisk behandling og genoptræning

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Ved klinisk afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen Malene.Fogh.Nielsen@hvh.regionh.dk Hvidovre Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Afsnit for Apopleksi

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har modtaget ni høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge:

Sundhedsstyrelsen har modtaget ni høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge: NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af obsessivkompulsiv tilstand (OCD) Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af OCD, som led

Læs mere

National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder

National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2014 Publiceringsinformation v2.0 published on 06.04.2017 Sundhedsstyrelsen 1 of 68 klinisk retningslinje

Læs mere

Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

2 / 57. Titel Psoriasis. Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

2 / 57. Titel Psoriasis. Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. National klinisk retningslinje for Psoriasis Titel Psoriasis Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR)

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Fysioterapipraksisfondens forskningstemadag 10. september 2014 Chefkonsulent, sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Om præsentationen Hvad er en national

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere