Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast"

Transkript

1 Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1

2 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 1) Budget for beskæftigelsesindsatsen 2) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 4) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 3. Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2013: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål 3.Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 2

3 De beskæftigelsespolitiske mål skal indgå som et centralt omdrejningspunkt i beskæftigelsesplanen. Kommunen skal opstille konkrete niveaumål for de tre første beskæftigelsespolitiske mål, og de konkrete niveaumål skal formuleres på følgende måde: MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct, svt. en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Kommunen kan vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for de tre første beskæftigelsespolitiske mål indtil beskæftigelsesplanen skal offentliggøres. Det skal ske senest 31. januar Inden for rammerne af det fjerde beskæftigelsespolitiske mål, skal kommunen selv opstille og formulere et konkret mål. Kommunen skal desuden beskrive, hvordan og hvornår, der følges op. 3

4 4. Udfordringer og strategi i forhold til de fire ministermål 4.1 Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål niveau: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være X pct, svt. en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2012 Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse er steget i hovedparten af kommunerne i Østdanmark det seneste år. I Halsnæs Kommune har der været en stigning på 17,7 pct. fra januar 2010 til januar Det er mere end den gennemsnitlige stigning i Østdanmark på 3,6 pct. I marts 2012 var 589 unge i Halsnæs Kommune på offentlig forsørgelse. Tabel 1. Alle ydelser under ét. Antal fuldtidspersoner under 30 år Det vil sige alle forsørgelsesydelser - også ikke-matchkategoriserede. 300 Total Total år år år I alt 589 personer 1 1 Opgørelsen omfatter alle unge på offentlig forsørgelse, herunder også sygedagpengemodtagere, personer der modtager ledighedsydelse, introduktionsydelse, starthjælp, førtidspension, eller er i fleksjob Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner 4

5 Mange ledige unge er uden uddannelse Størstedelen af de ledige unge har ikke nogen uddannelse, dvs. de hverken har eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Halsnæs Kommune er 70 pct. af de ledige unge uden uddannelse, svarende til 174 ud af 250 unge under 30 år. Det er en større andel end gennemsnittet for Østdanmark (63 pct.). 2 I Halsnæskommune overgår 7,6 pct. af de ledige unge på a-dagpenge og kontant- og starthjælp til uddannelse efter endt ledighedsforløb. Dette placerer jobcentret i den lave ende blandt kommunerne og jobcentrene i Østdanmark. 79,6 pct. af de ledige unge i Halsnæs afslutter deres ledighedsforløb ved at overgå til selvforsørgelse. Samlet set viser statistikkerne, at Halsnæs Kommune har en væsentlig udfordring i forhold til at understøtte, at flere unge under 30 år får en uddannelse. Strategi i forhold til flere unge i uddannelse Målet for indsatsen for de unge er Flere unge skal have en ungdomsuddannelse (måltal fastsættes) Færre unge skal være på offentlig forsørgelse (måltal fastsættes) Færre unge skal tilkendes førtidspension (måltal fastsættes for tilkendelse for under 40 årige) Strategien er fortsat, at unge ikke-forsikrede modtager en fremrykket indsats, med jobsamtale ved første henvendelse, og aktivt tilbud gives fra første uges ledighed. Forsikrede ledige modtager tilbud i forhold til ret og pligt. Indsatsen for unge under 30 år tager afsæt i de unges uddannelsesparathed. Unge med uddannelse understøttes i at finde job. Her anvendes redskaberne jobsøgning, jobklub, trainee, virksomhedsplaceringer og jobrotation. Unge uden uddannelse opdeles i unge uddannelsesparate og unge uden umiddelbare forudsætninger for uddannelse. I den sidst nævnte gruppe er opgaven, at gøre så mange som muligt uddannelsesparate. For unge uden uddannelse understøttes afklaring gennem uddannelsesvejledning, forberedende uddannelsesforløb fx FVU og AVU, virksomhedspraktik med uddannelsessigte, kombinationsforløb, samt mentorstøtte ved overgang til uddannelse. Konkret betyder det for indsatsen: Ved førstegangssamtalen skal de unges uddannelsesparathed afdækkes, og der fokuseres på den enkeltes kompetencer, herunder eventuelle læsevanskeligheder eller ordblindhed Styrket uddannelsesvejledning, også for gruppen år, som kan have flere barrierer i forhold til uddannelse, bl.a. af økonomisk art Uddannelsespålæg til de personer, der umiddelbart kan gennemføre en uddannelse Ung match 1 med uddannelsesplan/uddannelsespålæg får umiddelbart tilbudt nytteaktivering Opmærksomhed på FVU forløb (forberedende voksenuddannelse) og ordblindekurser Praktik som afsæt for uddannelsesafklaring Øget opmærksomhed på kompetenceafklaring ved påbegyndelse af erhvervsuddannelser, så den unge får merit hvor det er muligt Jobrotation anvendes generelt og bl.a. som en mulighed for nyuddannede ledige, så kompetencerne vedligeholdes Opmærksomhed på praktikpladser til gennemførelse af påbegyndt uddannelse 2 Opgørelsen omfatter a-dagpenge og kontant- og starthjælpsmodtagere match 1, 2 og 3 under 30 år 5

6 Mentorstøtte i overgangen fra ledighed til uddannelse - uddannelsesmentor/social mentor, inklusiv efterværn i 3 mdr. for unge, som har særlige behov. Der følges op på en ung i en periode efter at pågældende er påbegyndt uddannelse Opmærksomhed på mulighed støtte efter anden lovgivning, eksempelvis forsøger tillæg i SU-lovgivningen, særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser, lov om kompensation til handicappede i erhverv Tværgående samarbejde Halsnæs Kommune har med sin størrelse og tradition for samarbejde en unik mulighed for at skabe sammenhæng i indsatsen omkring de unge, som er særlig udsat i forhold til frafald i ungdomsuddannelserne. Derfor er der særlig opmærksomhed omkring det tværfaglige samarbejde. Job og Arbejdsmarked er særlig opmærksom på følgende samarbejdsflader: Samarbejde omkring den håndholdte indsats. Halsnæs Kommune har ansat to vejledere under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som en del af arbejdet i 17 stk. 4 udvalget, som er oprettet med afsæt i KL s Ungepartnerskaber. Samarbejdet med UU omkring de udsatte unge vægtes højt og har fået endnu en platform gennem arbejdet i 17 stk. 4 udvalget Øget samarbejde på tværs af den kommunale organisation såvel som med eksterne samarbejdspartnere. Målet er en koordineret indsats for de personer, som har en sag i såvel jobcenter som den sociale afdeling, sundhedsafdelingen mv. og som derudover eksempelvis er i lægelig behandling Tæt samarbejde med UU, Velfærdsservice, Familie og Børn, samt Job og Arbejdsmarked. I forbindelse med den håndholdte indsats etableres et fast, tværfagligt mødeforum, hvor målet er at understøtte unge i den håndholdte indsats. Job og Arbejdsmarked vil undersøge mulighed for at inddrage civilsamfundet bl.a. med oprettelse af et frivilligt mentorkorps Øvrig indsat Jobcenteret vil undersøge, hvilke grupper af unge med samme problemer, eksempelvis unge mødre, ordblinde, misbrug, ADHD, psykiske problemer eller manglende sociale kompetencer, der er i Halsnæs Kommune for at kunne iværksætte tilbud, der giver størst udbytte for den enkelte. 6

7 4.2 Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål niveau: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december I Halsnæs Kommune har der været en god udvikling i forhold til tilgangen af personer på permanent offentlig forsørgelse i perioden fra 2010 til 2011, men Halsnæs Kommune har fortsat en stor udfordring, idet en forholdsvis stor andel af befolkningen er på permanent forsørgelse, og antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet er steget i perioden fra 2010 til Personer på permanent offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune Der har været et fald i antallet af personer på permanent forsørgelse på -4 pct. Fra december 2010 til december Antallet af personer på førtidspension alene var faldet med -4,1 pct. I december 2010 var 131 personer på ledighedsydelse, i december 2011 var tallet var i fleksjob i december I december 2011 var 217 i fleksjob.i Halsnæs Kommune er 9,4 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder på permanent offentlig forsørgelse. Til sammenligning er andelen på permanent offentlig forsørgelse 7,2 pct. i Østdanmark. I Halsnæs Kommune er 9,1 pct. af alle personer i den erhvervsaktive alder med dansk oprindelse på permanent offentlig forsørgelse (mod 6,9 pct. i Østdanmark), og 18,7 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere er på permanent offentlig forsørgelse, hvoraf størstedelen er på førtidspension. Blandt ikke-vestlige efterkommere udgør andelen på permanent offentlig forsørgelse 4,0 pct. De tilsvarende andele for Østdanmark er henholdsvis 11,4 pct. og 2,4 pct. For alle etniske grupper er andelen højere i Halsnæskommune end i Østdanmark 3. I Halsnæs Kommune er der sket et fald i antallet af ny tilkendelser til permanent forsørgelse på 37 % fra december 2010 til december Kilde:Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, januar 2011 og Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, rapport marts 2011.) 7

8 Tabel 2. På kanten af arbejdsmarkedet. Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet fordelt på varighed Antal personer med 3 år på kanten Antal personer med 4 år på kanten Antal personer med 5 år på kanten Antal personer med 6 år eller mere på kanten Antal personer på kanten i alt Sum af 2010 Sum af 2011 I alt 2010: 379 I alt 2011: Samlet set er der en stigning af personer på kanten af arbejdsmarkedet fra 2010 til 2011, så der er 152 flere på kanten af arbejdsmarkedet ved udgangen af Strategi i forhold til bedre og mere helhedsorienteret indsats til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Målet for indsatsen er Nedbringelse af antallet af langvarige sygedagpengeforløb (antallet nedbringes med 10 fuldtidspersoner fra 2012 til 2013) Færre på ledighedsydelse (måltal fastsættes) Færre A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet (måltal fastsættes) Strategien er en tidligere og mere målrettet indsats tilpasset den enkelte målgruppe. Jobcenteret vil opsøge og udvikle tilbud til forskellige målgrupper, som afprøves i pilotprojekter og følges tæt, så indsatsen kan tilrettelægges med størst mulig mening for den enkelte. Samtaler og individuelle forløb skal fokusere på ressourcer og behov. Særlige indsatsområder vil være sygedagpengemodtagere med mere end 26 ugers sygdom og risiko for ikke at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet, samt ledighedsydelsesmodtagere uden fleksjob. Kontanthjælpsmodtagere på kanten udgør en voksende gruppe, hvilket betyder, at der skal udvikles tiltag med afsæt i en analyse af de enkelte målgruppers behov. Jobcenter Halsnæs vil undersøge, 4 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) Anm.: Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Varigheden er opgjort som antallet af sammenhængende år, personerne har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden 8

9 hvad der har vist sig at være effektfulde forløb i andre kommuner for målgrupper med samme karakteristika, før indsatsen lægges fast. Konkret betyder det for indsatsen: En tidlig og målrettet indsats især over for unge, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere Bekæmpelse af langtidsledighed for at understøtte, at færre A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere kommer på kanten af arbejdsmarkedet, jf. afsnit 4.3 Styrket indsats via virksomhedscentrene Generelt tættere virksomhedssamarbejde inkl. mentorstøtte og afklaring af ressourcer og motivation Etablering af nye projekter for særlige målgrupper eksempelvis for ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere Kombinationsforløb med fx virksomhedsplacering og tilbud omkring sundhed, misbrug ol. Øget tværfagligt samarbejde internt såvel som eksternt, eksempelvis samarbejde omkring parallelindsats, samarbejde med læger og fagforeninger 9

10 4.3. Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål niveau: Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på X pct. fra december 2011 til december Langtidsledige opgøres som antal personer, der har været bruttoledige i mindst 80 % af tiden inden for det senesteår. Såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtager match 1 medregnes. I marts 2012 var der i alt 367 personer, der var langtidsledige i Halsnæs Kommune. Med en bruttoledighed på i alt udgjorde langtidsledigheden 32 %. 208 af de langtidsledige var mænd, 159 kvinder. Størstedelen af de forsikrede langtidsledige relateres til industri og byggefag med i alt 125 personer (3F og Dansk Metal), FOA s medlemmer udgør 22, HK 19, FTF 21, Ledere og Tekniske funktionærer 12, selvstændige 9, øvrige 40 (øvrige er medlemmer af Det faglige Hus, Kristelig fagforening) Statistikken viser en stigning i langtidsledigheden fra marts 2011 til marts 2012 på 1,2 % i Halsnæs Kommune. Ifølge undersøgelser fra SFI karakteriserer følgende træk i højere grad langtidsledige end andre: Tidligere ledighed, lav uddannelse, relativt høj alder, anden etnisk baggrund end dansk og problemer ud over ledighed, herunder helbredsproblemer (bl.a. misbrug), nedsat arbejdsevne og sociale problemer. For kvinders vedkommende kan også børnepasningsproblemer hænge sammen med langtidsledighed. 10

11 Fig. 02 Oversigt over udviklingen af langtidsledighed fra 2008 til 2012 Strategi i forhold til bekæmpelse af langtidsledigheden Mål for indsatsen: Målet er at antallet af langtidsledige personer nedbringes til X antal personer svarende til et fald til et fald på Y pct Antallet af A-dagpengemodtagere, der mister retten til dagpenge skal begrænses mest muligt (evt. måltal for hvor mange, der får job i den sidste del af perioden) En del af målgruppen vil have behov for brancheskift for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være fokus på uddannelsesvejledning for voksne, merit og kompetenceafklaring ved uddannelsesstart samt på mulighed for opkvalificering og afprøvning af en ny jobfunktion gennem jobrotation og virksomhedspraktikker. For andre, som er afklarede i forhold til realistiske jobmuligheder, er redskaberne jobsøgning, jobklub, jobrotation og virksomhedsplaceringer, samt evt. opkvalificering. For personer med problemer ud over ledighed fokuseres især på kombinationsforløb. Konkret betyder det for indsatsen: Analyse af målgruppen i forhold til behov og ressourcer 11

12 Individuelt tilpassede tilbud m. opkvalificering og kompetenceudvikling Voksenvejledning øges Anvendelse af jobrotationsordning Udvikling af Jobklubber Brug af voksenlærlingeordning Udvikling af samarbejdet med A-kasserne Øget brug af opkvalificering i forbindelse med virksomhedsrettede aktiviteter Kombinationsforløb med fx virksomhedsplacering og tilbud omkring sundhed, misbrug ol. 12

13 4.4 Ministermål 4 En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Mål niveau: Ikke aktuelt for Ministermål 4 Virksomhedsservice i Jobcenter Halsnæs har et godt kendskab til de enkelte virksomheder i Halsnæs Kommune og en udbygget kontakt med erhvervslivet. Halsnæs Kommune har en vedtagen erhvervspolitik beskrevet i Halsnæs Kommunes erhvervspolitik Det fremgår blandt andet heraf, at erhvervsstrukturen Halsnæs Kommune er kendetegnet ved et stort antal virksomheder med få ansatte og et lille antal virksomheder med mange ansatte. Virksomheder inden for bygge og anlæg samt handel udgør 36 % af kommunens virksomheder, medens industrielle virksomheder udgør 6,5 %. Procenttallene er dog på ingen måde repræsentative for de tilsvarende omsætningstal i virksomhederne. Det fremgår af erhvervspolitikken, at der er mange initiativer til udvikling og ideer til hvordan erhvervsudviklingen kan understøttes. Halsnæs Kommune har et velfungerende virksomhedssamarbejde, hvor virksomhederne bidrager i forhold til at give de ledige mulighed for at opretholde, afprøve og udvikle deres kompetencer gennem en virksomhedsplacering. Virksomhedsplaceringer har både i Halsnæs som på landsplan god effekt i forhold til, at øge den lediges mulighed for beskæftigelse. Indsatsen har til formål, at understøtte, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft og de ledige får tilbudt kompetenceudvikling der matcher de jobåbninger, der opstår. Strategi i forhold til en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Brugerundersøgelser viser, at 85 % af virksomhederne i Halsnæs Kommune oplever at samarbejdet med Jobcentret er god eller særdeles god 35 % af de jobklare deltager i virksomhedsrettede tilbud. I december 2011 modtog 21 % et virksomhedsrettet tilbud Der er oprettet 25 virksomhedscentre for match 2. I 2012 er der19 virksomhedscentre Strategien er, at opnå en tæt dialog med de lokale virksomheder gennem en opsøgende indsats og understøtte udviklingen af arbejdskraften i Halsnæs Kommune, så den udbudte arbejdskraft kan matche behovene på virksomhederne i regionen på kort og mellemlang sigt. 13

14 Konkret betyder det: Fortløbende analyse af virksomhedernes behov for arbejdskraft, herunder hvilke kompetencer der er brug for og hvilke kompetenceløft jobcentret kan tilbyde Systematisk at indsamle viden om virksomheder med gode jobmuligheder Opsøgende arbejde i virksomhederne Lette virksomhedernes mulighed for hurtig kontakt til Jobcentret og lette virksomhedernes administrative arbejde mest muligt Sikre, at virksomhederne får information om hvilken hjælp Jobcentret kan give Sikre, at virksomhederne let kan få kontakt med den rette vejleder når en borger er i virksomhedspraktik eller løntilskud Sikre, at ledige jobs er synlige Samarbejde med andre jobcentre m.h.p. koordinering af kontakten til virksomhederne på tværs af kommunegrænserne Samarbejde med F5 LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar

15 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2013 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 Her indsættes kommunens samlede oversigt over alle målene i beskæftigelsesplanen dvs. både de fire udmeldte beskæftigelsespolitiske mål samt eventuelt lokale mål. A) Kommunens mål i forhold til de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål B) Kommunens øvrige lokale mål: Rettidigheden på samtaler og aktiveringsforløb er 95 % i gennemsnit hen over året på alle områder Flere kommer hurtigere i gang med job eller uddannelse. Målet er, at 15 % af de ledige afsluttes med job eller igangsat uddannelse i løbet af en måned. I december 2011 afsluttedes 13 % med job eller igangsat uddannelse i løbet af en måned Der udvikles og afprøves i 2013 et værktøj til måling af progression. Et pilotprojekt skal vise, om der er et stigende udbytte af aktivering målt som progression for match 2. Målet er at værktøjet er udviklet og afprøvet gennem pilottest i 2013 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2013 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativerskal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar

16 Tillæg nr. 3 til beskæftigelsesplanen 2013 Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Kommunerne skal vedlægge planen for anvendelse af bevillingen med de overordnede mål for indsatsen og de konkrete resultatkrav, jf. bekendtgørelse nr af 18/

17 Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2013 Beskæftigelsesplanen for 2013 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2012 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen med LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2012 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcentret skal senest offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2013 den 31. januar 2013, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Inden offentliggørelsen skal budgettet og endelige kvantitative niveau mål, samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt April - Juni 2012 Senest 1. juli 2012 Senest 31. august 2012 Senest 15. oktober 2012 Senest 31. oktober 2012 Aktivitet Afholdelse af møde med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR LBR og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger 31. januar 2013 Den endelige beskæftigelsesplan incl. budget, endelige kvantitative niveau mål og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres 17

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Opbygning af Beskæftigelsesplan 2015... 3 Vision... 3 2. Ministermål 1: Flere unge skal i uddannelse

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 27. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2014... 5 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 7 4. De vigtigste

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere