Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet"

Transkript

1 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning til ejendomsbeskatningslovens 30 A og bekendtgørelsen om kommunernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. 29. juni 2012 Forvaltningsret Ombudsmanden indhentede en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriet mente ud fra en formålsfortolkning af ejendomsbeskatningslovens 30 A og den tilhørende bekendtgørelse ikke, at der var hjemmel til at opkræve gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Formålet med reglerne havde været at kompensere kommunerne for det administrative arbejde, der lå i at udfylde skemaer med en række oplysninger om fast ejendom typisk i forbindelse med ejendomshandler. Den administrative byrde i at udlevere en kopi af ejendomsskattebilletten var væsentlig mindre. Kommunens udlevering af kopier var efter ministeriets opfattelse i stedet reguleret af offentlighedsloven og de gebyrregler, som var fastsat med hjemmel i offentlighedsloven. Ombudsmanden var enig i Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse. Han pegede desuden på, at anvendelsen af offentlighedsloven (eller forvaltningsloven) og de gebyrregler, som er fastsat i medfør af de to love, også underbygges af, at retten til aktindsigt efter disse regler omfatter dokumenter, der eksisterer på det tidspunkt, hvor man beder om aktindsigt. Den særlige gebyrregel i ejendomsbeskatningsloven angår derimod produktion af nye dokumenter herunder skemaer, som udfyldes med ejendomsoplysninger. (J.nr. 12/00164) På baggrund af en klage fra advokat A bad jeg den 30. december 2010 Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet, udtale sig om hjemmelgrundlaget for opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Jeg bad om, at statsforvaltningen forinden indhentede en udtalelse fra Aarhus

2 Kommune, og jeg anmodede om, at myndighedernes udtalelser blev sendt til mig via Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvis bemærkninger jeg samtidig bad om. Økonomi- og Indenrigsministeriet fremkom med sine bemærkninger til sagen ved udtalelse af 25. april Ombudsmandens udtalelse Det er ministeriets vurdering, at en formålsfortolkning af 30 A i ejendomsbeskatningsloven (senest bekendtgjort med lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om beskatning til kommunerne af faste ejendomme) og den bekendtgørelse, som er udstedt med hjemmel i ejendomsbeskatningsloven (bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private), fører til, at kommunerne ikke med hjemmel heri kan opkræve gebyr for udlevering af en kopi af ejendomsskattebilletten. Ministeriet henviser til, at formålet med reglerne har været at kompensere kommunerne for det administrative arbejde, der ligger i at udfylde skemaer med en række oplysninger om fast ejendom typisk i forbindelse med ejendomshandler og at den administrative byrde i at udlevere en kopi af ejendomsskattebilletten er væsentlig mindre. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at denne retsopfattelse harmonerer fint med et brev, som det daværende indenrigsministerium sendte til KL (dengang Kommunernes Landsforening) den 5. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet henviser til, at det fremgik af brevet, at ministeriet havde til hensigt at rette ordningen med adgang til gebyropkrævninger imod de meddelelser, som ikke allerede var reguleret i udtrykkelige bestemmelser i den gældende lovgivning, herunder i offentlighedsloven. Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker i tilknytning hertil i udtalelsen, at (bl.a.) udlevering af kopier af ejendomsskattebilletten vurderes at være omfattet af offentlighedsloven og de gebyrregler, som er fastsat med hjemmel i offentlighedsloven (bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, hvorefter der kan opkræves 10 kr. for den første side og 1 kr. pr. efterfølgende side, jf. 1, stk. 1, med de undtagelser, der følger af bekendtgørelsens 2). Jeg bemærker, at tilsvarende regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 646 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven. Jeg kan tilslutte mig Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse. Jeg er således enig med ministeriet i, at ejendomsbeskatningsloven og den bekendtgørelse, som er udstedt med hjemmel i ejendomsbeskatningsloven, ikke giver 2/10

3 kommunerne hjemmel til at opkræve gebyr ved udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Jeg er endvidere enig med ministeriet i, at forholdet rettelig er reguleret af reglerne i offentlighedsloven (eller efter omstændighederne forvaltningsloven). At udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten er omfattet af offentlighedsloven (eller forvaltningsloven) og de gebyrregler, som gælder i medfør af de to love, understøttes efter min opfattelse samtidig af, at retten til aktindsigt efter disse regler omfatter eksisterende dokumenter, dvs. dokumenter, der eksisterer på det tidspunkt, hvor afgørelsen om aktindsigt træffes, f.eks. en ejendomsskattebillet, der er udskrevet og sendt til borgeren. Den, der søger om aktindsigt, har omvendt ikke efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven et krav på, at myndigheden udarbejder nye dokumenter, herunder dokumenter, der sammenstiller forskellige oplysninger i sagen. Se bl.a. betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s Den særlige hjemmel i ejendomsbeskatningsloven til at opkræve gebyr ved meddelelse af ejendomsoplysninger til private drejer sig til forskel fra reglerne om gebyr ved meddelelse af aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven netop om produktion af nye dokumenter, herunder gennem udfyldelsen af det standardskema, som er omtalt i forarbejderne til 30 A og i Indenrigsministeriets vejledning nr. 109 af 9. juli 1987 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. I tilfælde, hvor en myndighed i medfør af offentlighedsloven eller forvaltningsloven er forpligtet til at udlevere en kopi af et (eksisterende) dokument, kan myndigheden som udgangspunkt alene opkræve betaling for kopien efter reglerne om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til disse love (bekendtgørelser nr. 646 og 647 af 18. september 1986, omtalt ovenfor). Se dertil bl.a. betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s Der vil alene kunne opkræves et højere gebyr for dokumenter, der kan kræves udleveret efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, hvis der i anden lovgivning er fastsat særlige regler om betaling for kopier af de pågældende dokumenter, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 646 af 18. september 1986 og 3 i bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986, og det kan lægges til grund, at det herved har været tilsigtet at fravige betalingsreglerne i offentlighedsloven/forvaltningsloven. Sådanne regler findes som nævnt ikke om udlevering af kopier af ejendomsskattebilletten, og kommunernes opkrævning af betaling for kopierne må derfor ske på grundlag af gebyrreglerne udstedt i medfør af offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Jeg har noteret mig, at ministeriet har bedt Aarhus Kommune tage stilling til, om der skal ske (eventuelt delvis) tilbagebetaling af allerede opkrævede gebyrer. Jeg foretager mig derfor ikke videre vedrørende dette spørgsmål. 3/10

4 Jeg har herefter ikke grundlag for at foretage mig mere i sagen. Sagsfremstilling Ved af 16. november 2010 klagede advokat A til mig over Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af samme dato. Af udtalelsen (som advokaten havde vedlagt) fremgik, at det var statsforvaltningens opfattelse, at kommunens praksis for opkrævning af gebyrer ved udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten var lovlig. Statsforvaltningen begrundede vurderingen med, at en fortolkning af ordlyden af 30 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (ejendomsbeskatningsloven) og af den tilhørende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private) efter statsforvaltningens opfattelse ikke begrænsede kommunernes gebyrhjemmel til bestemte typer af oplysninger eller til oplysninger, der afgives i bestemte former. Det var endvidere statsforvaltningens opfattelse, at heller ikke forarbejderne til 30 A gav klart grundlag for at antage, at Folketinget alene havde villet hjemle gebyr for oplysninger meddelt i et bestemt skemas form. Under hensyn til at der desuden var tale om en mangeårig praksis i i hvert fald en del kommuner, og at gebyrerne var differentierede og efter statsforvaltningens opfattelse ikke kunne antages at overstige det administrative arbejde, der var forbundet med at meddele oplysningerne, ansås kommunens praksis for lovlig. Baggrunden for sagen var, at advokat A ved henvendelse til Aarhus Kommune i efteråret 2009 var blevet oplyst om, at kommunen opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. (kopi af) ejendomsskattebillet. Kommunen henviste til, at opkrævningen af gebyret skete med hjemmel i ejendomsbeskatningslovens 30 A og bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Advokaten klagede til mig over Aarhus Kommune, og jeg sendte herefter sagen til Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet. På baggrund af advokatens klage af 16. november 2010 bad jeg den 30. december 2010 Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet, om en udtalelse. Jeg bad om, at statsforvaltningen forinden indhentede en udtalelse fra Aarhus Kommune, og jeg anmodede om, at myndighedernes udtalelser blev sendt til mig via Indenrigs- og Sundhedsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet), hvis bemærkninger jeg samtidig bad om. Jeg skrev således til statsforvaltningen: Jeg beder om at statsforvaltningen og kommunen udtaler sig om hjemmelsgrundlaget for kommunernes opkrævning af gebyr for udlevering af 4/10

5 kopi af ejendomsskattebillet, herunder den nærmere forståelse/rækkevidden af 30 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Jeg beder også om at myndighederne i deres udtalelse (bl.a.) forholder sig til offentlighedslovens og forvaltningslovens regler om aktindsigt. Herunder beder jeg om en redegørelse for hvordan en anmodning til kommunen om udlevering af kopi af ejendomsskattebillet bliver behandlet eksempelvis om kommunen allerede ligger inde med det endelige dokument (enten fysisk eller elektronisk), eller om kommunen eventuelt skal trække oplysninger fra et register. Jeg henleder opmærksomheden på ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1980, s. 658, der ses omtalt i betænkning af 24. april 1987 over forslag til ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme hvor der blev fremsat forslag om indsættelse af den nævnte 30 A. Den 5. juli 2011 oplyste statsforvaltningen telefonisk en af mine medarbejdere om, at tilsynet den 27. maj 2011 havde sendt sin og Aarhus Kommunes udtalelse til ministeriet. Under en telefonsamtale den 7. juli 2011 oplyste ministeriet min medarbejder om, at ministeriet forventede at afgive sin udtalelse tidligst i september Da jeg ikke modtog udtalelsen, bad jeg ved brev af 20. oktober 2011 ministeriet oplyse, hvornår jeg kunne vente svar. Økonomi- og Indenrigsministeriet svarede den 26. oktober 2011, at det forventede at kunne afgive udtalelse inden for to måneder, men den 21. december 2011 meddelte ministeriet, at der ville gå yderligere to måneder, inden ministeriet kunne svare. Ved brev af 3. januar 2012 tilkendegav jeg over for ministeriet, at jeg herefter forventede at modtage ministeriets udtalelse (sammen med de øvrige udtalelser i sagen) senest den 21. februar Den 20. februar 2012 meddelte ministeriet imidlertid, at fristen ikke kunne holdes, og at ministeriet nu forventede at svare inden for fire til seks uger. Ministeriet beklagede, at det endnu ikke havde været muligt at afgive en udtalelse i sagen. Økonomi- og Indenrigsministeriet afgav sin udtalelse ved brev af 25. april Af udtalelsen fremgår bl.a. dette: 1. Det fremgår af Aarhus Kommunes udtalelse af 2. marts 2011 til sagen, at kommunen opkræver gebyr for udlevering af kopier af ejendomsskattebilletter med hjemmel i 1 i bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 5/10

6 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Det er Aarhus Kommunes opfattelse, at denne bestemmelse omfatter alle former for oplysninger om fast ejendom i det omfang, der ikke i andre bestemmelser måtte være hjemmel til at fastsætte gebyr, som f.eks. 15 i bekendtgørelsen nr. 195 af 7. marts 2008 om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen). 2. Statsforvaltningen Midtjylland har den 27. maj 2011 videresendt Aarhus Kommunes udtalelse af 2. marts 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I brevet oplyser Statsforvaltningen Midtjylland, at Statsforvaltningen kan henholde sig til statsforvaltningens tidligere udtalelse i sagen af 16. november Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i den anledning udtale: Det følger af 30 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Af bemærkningerne i betænkning over forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme afgivet af kommunaludvalget den 24. april 1987 til 30 A, som blev indført med lov nr. 270 af 13. maj 1987, fremgår det: Efter ændringsforslaget vil der kunne indføres hjemmel til, at kommunerne kan opkræve et gebyr i tilfælde, hvor de efter begæring meddeler diverse standardoplysninger vedrørende fast ejendom. Det er et sædvanligt led i ejendomshandler, at advokater og ejendomsmæglere indhenter forskellige oplysninger om ejendommen hos den kommune, den ligger i. Der er til dette formål af Kommunernes Landsforening udarbejdet et standardskema, der omfatter en række oplysninger vedrørende den pågældende ejendom (bl.a zonestatus, foreliggende planer, pålignet gæld vedrørende vand, vej, kloak mv.). Der er således tale om oplysninger, der ikke fremgår af en enkelt sag, og det vil sige, at udfyldelsen af skemaet kræver en vis tværgående indsamling af oplysninger. 6/10

7 Kommunerne kræver i vidt omfang et gebyr for udfyldelsen af disse skemaer. Der findes ingen udtrykkelig lovhjemmel hertil, men opkrævningen var efter Indenrigsministeriets opfattelse legitimeret af en fast og langvarig praksis. Folketingets ombudsmand har imidlertid i forbindelse med en konkret sag udtalt, at kommunernes gebyropkrævning ved anvendelse af det af Kommunernes Landsforening udarbejdede standardskema kun i en enkelt og forholdsvis snævert afgrænset henseende har støtte i en langvarig og fast administrativ praksis. Ordningen som helhed havde efter Folketingets ombudsmands opfattelse ikke en sådan støtte. Efter at spørgsmålet har været drøftet med de kommunale organisationer, Justitsministeriet og Finansministeriet, Administrationsdepartementet, finder Indenrigsministeriet, at der bør indføres en udtrykkelig hjemmel til at kræve gebyr i forbindelse med kommunernes meddelelse af ejendomsoplysninger. Der er herved lagt vægt på, at forespørgsler om ejendomsoplysninger normalt fremkommer i tilknytning til ejendomshandler. Det administrative arbejde i kommunerne med at udfylde skemaet med ejendomsoplysninger kan således reelt siges at ligge på linje med de øvrige forskellige omkostninger i forbindelse med handlen, der må afholdes af handlens parter. Det findes derfor rimeligt, at kommunerne får mulighed for at opkræve et gebyr som følge af det administrative arbejde, der er forbundet med den samlede tilvejebringelse af oplysninger, der præsteres gennem udfyldelsen af skemaet. Rent teknisk foreslås hjemlen udformet på den måde, at der i en ny 30 A i den kommunale ejendomsskattelov gives indenrigsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om opkrævning af gebyr for kommunernes meddelelse af ejendomsoplysninger. Gebyrets størrelse vil herefter i givet fald blive fastsat i en bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet, og senere reguleringer af gebyret vil ligeledes ske administrativt. Fastsættelsen af gebyrets størrelse vil ske efter drøftelse med Kommunernes Landsforening ud fra et skøn over det administrative arbejde, udfyldelsen af skemaerne indebærer for de kommunale forvaltninger. De gebyropkrævninger, der hidtil har været praktiseret, har typisk været på kr., så det må forventes at være et gebyr i denne størrelsesorden, der i første omgang vil blive fastsat i henhold til den foreslåede 30 A i ejendomsskatteloven. 7/10

8 Af Indenrigsministeriets vejledning nr. 109 af 9. juli 1987 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme fremgår det: Der er i ejendomsskatteloven indført en ny 30 A, hvorefter indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Bestemmelsen tager navnlig sigte på de tilfælde, hvor kommunerne efter anmodning typisk fra en advokat eller ejendomsmægler udfylder det af Kommunernes Landsforening eller den enkelte kommune udarbejdede standardskema, der omfatter en række oplysninger vedrørende fast ejendom (bl.a. zonestatus, foreliggende planer, pålignet gæld vedrørende vand, vej, kloak m.v.). Indenrigsministeriet vil i første omgang optage forhandling med de kommunale parter om fastsættelsen af regler i henhold til den nye 30 A i ejendomsskatteloven. De fastsatte regler vil senere blive udsendt særskilt. I medfør af bestemmelsen, har indenrigsministeren udstedt bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private: 1. En kommunalbestyrelse kan bestemme, at der skal betales gebyr i forbindelse med meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Dette gælder også, hvor den private skal anvende oplysningerne i forbindelse med afholdelse af tvangsauktion. Gebyret kan højst udgøre 400 kr. Stk. 2. Der skal ikke betales gebyr for oplysninger, som kommunen som rettighedshaver skal afgive til brug for udarbejdelse af salgsopstilling og tvangsauktionsvilkår, jf. retsplejelovens 562, stk. 3, og 569. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at forespørgsler om ejendomsoplysninger skal ske ved anvendelse af et særligt skema. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. KL har i information nr af 2. juni 1988 orienteret kommunerne om bekendtgørelsen. Af informationen fremgår det bl.a.: Bekendtgørelsen tilsigter umiddelbart at skabe en helt klar hjemmel for den retspraksis, der hidtil har været gældende på området. Dette indebærer, at kommunerne fortsat kan anvende den hidtidige administrative praksis på dette område. F.eks. har mange kommuner opkrævet et gebyr for vurderingsattest, medens telefoniske oplysninger har været vederlagsfrie. 8/10

9 Kerneomådet vedrørende ejendomsoplysninger vil typisk være udstedelse af vurderings- og skatteattester, og udfyldelse af blanketten Forespørgsel om ejendomsoplysninger. Det følger af såvel lovens som bekendtgørelsens ordlyd, at gebyret kan opkræves ved meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Heri ligger der umiddelbart intet til hinder for, at en kopi af ejendomsskattebilletten kan være tilstrækkelig meddelelse til at gebyret retmæssigt kan opkræves. Formålet med loven og bekendtgørelsen har imidlertid været at kompensere kommunerne for det administrative arbejde, som det har været at udfylde skemaer omfattende en række oplysninger vedrørende fast ejendom typisk i forbindelse med ejendomshandler. Samtidig mente man, at det administrative arbejde i kommunerne også i denne forbindelse burde afholdes af sagens parter. I såvel bemærkningerne til lovforslaget som i vejledningen er der lagt op til, at det administrative arbejde i kommunerne, som de kompenseres for i forbindelse med opkrævningen af gebyret, er udfyldelse af et skema. I lyset af ovenstående synes en kopi af ejendomsskattebilletten ikke at være omfattet af ejendomsskattelovens 30 A og bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988 s 1, stk. 1. Den administrative byrde i at udlevere en kopi set i forhold til udfyldelse af et skema synes væsentlig mindre. Dette harmonerer fint med det brev, som ministeriet sendte til KL den 5. februar 1985 (j.nr /83), hvoraf det bl.a. fremgik: Efter Indenrigsministeriets opfattelse kan der være behov for en lovgivningsmæssig afklaring af kommunernes adgang til at opkræve gebyrer, og man stiller sig derfor positivt over for det af Kommunernes Landsforening fremsatte ønske om, at der søges tilvejebragt en generel lovhjemmel til, at kommunerne kan opkræve gebyrer for meddelelse af oplysninger. Indenrigsministeriet må indtil videre være af den opfattelse, at der i forbindelse med en lovgivningsmæssig afklaring af spørgsmålet om hjemmel mv. til den nævnte kommunale gebyropkrævning så vidt muligt bør tages stilling til samtlige de praktisk forekommende tilfælde, der ikke allerede er reguleret i udtrykkelige bestemmelser i den gældende lovgivning, jfr. især justitsministeriets bekendtgørelse nr. 453 af 10. november 1970 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen ( ) 9/10

10 Indenrigsministeriet anfører i brevet således som forudsætning, at man har til hensigt at rette ordningen med adgang til gebyropkrævninger mod de meddelelser, som ikke allerede er reguleret i udtrykkelige bestemmelser i den gældende lovgivning, hvor bl.a. offentlighedsloven nævnes som eksempel. Herunder vurderes det også, at udlevering af kopier af ejendomsskattebilletten er omfattet. Ved udlevering af kopier i forbindelse med meddelelse af aktindsigt er der mulighed for at opkræve 10 kr. for den første side og 1 kr. pr. efterfølgende side, jf. bekendtgørelse nr. 646 og 647 af 18. september Selvom ordlyden af ejendomsskattelovens 39 A ikke hindrer en gebyropkrævning af kopier af ejendomsskattebilletten, er det ud fra en formålsfortolkning Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at kopier falder uden for bestemmelsernes område. Det er således ministeriets vurdering, at der ikke er hjemmel til at opkræve gebyr efter ejendomsskatteloven, herunder bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988, for udlevering af kopi af ejendomsskattebilletten. Ministeriet har samtidig noteret, at det af flere skrivelser fra Indenrigsministeriet, der er refereret i FOB , fremgår, at Indenrigsministeriets stillingtagen til, hvorvidt kommunerne har hjemmel til at opkræve gebyrer for meddelelse af oplysninger om faste ejendomme, bl.a. ikke omfatter de situationer, hvor kommunen efter offentlighedslovens regler er forpligtet til at udlevere oplysninger, og hvor gebyrspørgsmålet er nærmere reguleret. Økonomi- og Indenrigsministeriet har d.d. underrettet Statsforvaltningen Midtjylland, Århus Kommune samt advokat (A) om ministeriets retsopfattelse. Århus Kommune anmodes i den forbindelse om at overveje kommunens pligt til tilbagebetaling og give Statsforvaltningen Midtjylland oplysning om sin vurdering heraf. Udtalelserne fra Aarhus Kommune og Statsforvaltningen Midtjylland var formentlig pga. udfaldet af ministeriets vurdering af sagen ikke vedlagt udtalelsen. 10/10

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet FOU nr 2012.0011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2012-11. Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2014-224397 Dato: 30-11-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Du har den 5. august 2014 rettet henvendelse til Folketingets

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Partsbegrebet i fredningssag

Partsbegrebet i fredningssag Partsbegrebet i fredningssag Fundet, at ejeren af en fredet ejendom - uanset at han ikke var klageberettiget - måtte anses for part i Overfredningsnævnets behandling af en klage over, at fredningsnævnet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer

Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen, Tilsynets sagsnummer Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere