Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December 2015 TNS 62182

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December 2015 TNS 62182"

Transkript

1 Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2015 Kunde: Sundhedsstyrelsen TNS TNS

2 1. Sammenfatning Indledning Rapportens disponering Baggrund og formål Grupperinger og definitioner Undersøgelsens metode og materiale Gallups Internetpanel Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet Svarprocent Interviewopnåelse Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter Statistisk usikkerhed Samplens sammensætning Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen Bilag 1. Spørgeguide 2015 Rygevaner... 11

3 1. Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har igennem flere år løbende monitoreret danskernes rygevaner. Monitoreringen er i 2015 blevet foretaget ved metoden Computer Assisted Web Interviewing. Respondenterne havde mulighed for at gennemføre undersøgelsen via sin smart phone eller computer. Populationen er den danske befolkning på 15 år og derover, og stikprøven er et repræsentativt udsnit heraf. Undersøgelsen er gennemført med en base på interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. Nærværende rapport redegør for metoden der er anvendt i undersøgelsen, samt svarprocent, strata og stikprøvens sammensætning. Sammenfattende kan det konkluderes at stikprøven er af god kvalitet. 2. Indledning Nærværende rapport præsenterer resultaterne af undersøgelsen af danskernes rygevaner i Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup A/S. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 17.november til 8. december Rapportens disponering Rapporten er opbygget således, at dette indledende metode- og konklusionsnotat indeholder relevante metodediskussioner, samt en præsentation af undersøgelsens hovedresultater. Afsnit 3 indeholder en beskrivelse og diskussion af undersøgelsens metode og materiale. Afsnit 4 redegør for karakteristika ved studiepopulationen. Som bilag er vedlagt det endelige spørgeskema. 2.2 Baggrund og formål Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse har hvert år igennem en årrække monitoreret danskernes rygevaner. I 2015 er danskernes rygevaner blevet monitoreret blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 15 år og derover. Undersøgelsen af rygning og tobaksforurenet luft har det grundlæggende formål at give et aktuelt statusbillede af danskernes rygevaner og holdninger til passiv rygning. Undersøgelsen er i det store hele en gentagelse af de tidligere undersøgelser, med enkelte nye spørgsmål. 2.3 Undersøgelsen afdækker blandt andet temaer omhandlende:

4 Hvor stor er andelen af rygere i det danske samfund i 2015? Hvor stor er andelen blandt kvinder og blandt mænd? Hvor mange cigaretter ryger rygerne dagligt? Hvad er holdningen til e-cigaretter, tobak og andre nikotinprodukter? - Herunder en afdækning af brugen af e-cigaretter Rygestop har man lyst til at holde op med at ryge/har man tidligere røget? - Hvilken hjælp/støtte benyttes i forbindelse med rygestop Desuden afdækker undersøgelsen forhold vedrørende rygeregler, holdninger og kendskab til rygning og rygningens skadelige effekter. Spørgeskemaet er vedlagt i sin fulde længde som bilag Grupperinger og definitioner På baggrund af de stillede spørgsmål er respondenterne blevet grupperet i forskellige kategorier. Der er en total-gruppering, samt en gruppering på køn. Derudover er der 9 forskellige kategoriseringer af forskellige typer af rygere og ikke-rygere. Nedenstående tabel viser, hvad de forskellige kategorier hedder og hvordan de er defineret ud fra spørgeskemaet: Storrygere Q15 = 5,6,7,8 Daglige rygere Q7 = 1 Rygere Q7 = 1,2,3 Lejlighedsvise rygere Q7 = 2,3 Sjældne rygere Q8 = 1,2,3 Rygere, der gerne vil holde op med at ryge Q51 = 1 Eks-rygere Q7 = 4 Ikke-rygere Q7 =4,5 Aldrig-rygere Q7 =5 E-rygere Q18 = 1,2,3

5 3. Undersøgelsens metode og materiale Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning på 15 år og derover. Ved Internetbaserede interviews er gennemført med en base på interviews med den danske befolkning på 15 år og derover. 3.1 Gallups Internetpanel Undersøgelsen er gennemført på Gallups Internetpanel (GallupForum). De fleste paneldeltagere er rekrutteret aktivt af TNS Gallup ved hjælp af telefoniske og personlige interviews. En respondent kontaktes op til 5 gange, hvis han/hun ikke træffes. Det faktum, at en respondent ikke blot opgives, fordi han eller hun ikke svarer, sikrer, at respondenter som ofte svarer ikke overrepræsenteres i forhold til respondenter, som sjældent svarer. Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre (fastnet og mobil) blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre inkluderes i stikprøven. Panelet består på nuværende tidspunkt af danskere på 15 år eller derover, som har adgang til Internettet. 86% af den danske befolkning på år har adgang til Internettet fra hjemmet (Danmarks Statistik, Internetadgang i hjemmet 2010). 95 % af befolkningen, har brugt internettet inden for de sidste 3 måneder (Danmarks Statistik, Befolkningens brug af Internettet 2012). Dette betyder, at befolkningen, der vil have mulighed for at deltage i et Internetpanel, i stigende grad repræsenterer den samlede danske befolkning. Ved alle Gallup Forum-undersøgelser bliver der udsendt minimum 1 rykker, hvis der ikke opnås kontakt ved første udsendelse. adresser på respondenter, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive forsøgt kontaktet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også respondenter, som er vanskelige at komme i kontakt med repræsenteret. GallupForum er grundlaget for de fleste af Gallups undersøgelser, og der gøres derfor meget for at passe på panelet. Interne undersøgelser har vist, at den højeste svarprocent opnås hvis hver respondent inviteres til 7-26 årlige undersøgelser. Det tilstræbes derfor i GallupForum, at hver respondent inviteres til en undersøgelse med 1-2 måneders frekvens. Panelisterne er præinterviewede om baggrundsfaktorer, hvilket gør det muligt at stratificere i stikprøveudtrækningen, således den bedst mulige repræsentativitet opnås.

6 I denne forbindelse skal der knyttes en særskilt kommentar til baggrundsvariablene i GallupForum. Det er vanskeligt for mange at svare på oplysninger om deres socioøkonomiske status. Derfor er der lavet en lang række valideringer på disse baggrundsvariable. Fx opgives den præcise stillingsbetegnelse, indkomst mv., og det selvrapporterede uddannelsesniveau bliver sandsynliggjort ud fra en lang række logikker. Hvis det er usandsynligt, bliver der stillet en række check spørgsmål. 3.2 Stikprøveudvælgelse og repræsentativitet Der er tilfældigt udtrukket respondenter til at deltage i undersøgelsen. For at opnå så repræsentativ en studiepopulation som muligt, er respondenterne udtrukket i stratificerede grupper, hvor fordelingen er den samme som i hele den danske befolkning på 15 år og derover. Alder og køn er udtrukket krydset med hinanden, hvilket betyder, at aldersstratificeringen fordeles efter den samlede population individuelt for de to køn. Desuden er der stratificeret på uddannelse og region efter fordelingen ifølge Danmarks Statistik. I nærværende undersøgelse er der anvendt kvoteringer, hvilket betyder, at kvoterne lukker, når der er nok respondenter, der har svaret på undersøgelsen i det enkelte strata. Der er endvidere tilladt en celleafvigelse på maksimalt 20 % ved brug af maksimum- og minimumskvoter. 3.3 Svarprocent Bruttobase Screenede 370 Ønskede ikke at deltage 1622 Uafsluttede interviews 490 Afsluttede interviews Svarprocenten udregnes som andelen af brugbare respondenter (det vil sige dem, der har modtaget mails minus de, der efterfølgende er blevet screenet) der ender med at afgive et afsluttet interview. Udregningen ser altså ud som følger: ( 5042) ( ) *100% = 70,4% Modregner man den andel, som ikke har nået at gennemføre er svarprocenten 76 %.

7 En svarprocent på 70,4% er meget tilfredsstillende. Svarprocenten er påvirket af, hvilken metode man bruger, til at sørge for samplens repræsentativitet. Fordi der i denne undersøgelse er anvendt relativt detaljerede kvoter er repræsentativiteten sikret mere præcist, men det betyder samtidig, at svarprocenten ikke er så høj, som den kunne have været. For at sikre en tilfredsstillende opnåelse af kvoter på de enkelte parametre kræver det, at spørgeskemaet sendes ud i relativt store antal til meget specifikke grupper, hvilket kan betyde, at svarprocenten på disse udsendelser er relativt lav. 3.4 Interviewopnåelse Nedenfor følger en oversigt over opfyldelsen af strata på de enkelte baggrundsparametre: Alder Køn Strata Opnåede interviews Indeks årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige mænd årige kvinder årige kvinder

8 30-39-årige kvinder årige kvinder årige kvinder årige kvinder årige kvinder Uddannelse Strata Opnåede interviews Indeks Grundskole Gymnasial Uddannelse eller erhvervsuddannelse Kort eller mellemlang videregående uddannelse Lang videregående Uddannelse Region Strata Opnåede interviews Indeks Region Hovedstaden

9 Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alt i alt må det konkluderes at der er en tilfredsstillende opnåelse i alle kvoter, idet alle ligger indenfor minimum og maksimum og opfylder kravet om maksimal celleafvigelse på 20%. 3.5 Fordele og ulemper ved anvendelse af kvoter Fordele og ulemper ved at anvende kvoter i forhold til svarprocent, opnåelse og repræsentativitet er nævnt i de forrige afsnit, men for at opsummere skal det understeges, at mens detaljerede kvoter sikrer repræsentativitet, har det en pris i form af en lavere svarprocent. Derudover er der nødvendigvis trade-offs indbygget i metoden, idet forsøg på at opfylde én kvote kan gøre det sværere at opfylde andre kvoter, hvorfor det er nødvendigt med et kvoteloft der er lidt højere end det ønskede antal interviews inden for en gruppe. En af fordelene ved at anvende kvoter er, at den stikprøve, man studerer, består 100 % af faktiske respondenter. Dette står i modsætning til metoden hvor man efterfølgende vejer data, for at sørge for, at det svarer til befolkningen på bestemte baggrundsparametre. Bruger man denne metode kommer nogle respondenter i data til at tælle som mere end 1 person, fordi de er i en gruppe, der er for få af, i forhold til befolkningens sammensætning som sådan (og nogle kommer til at tælle som mindre end 1 person). Det vil sige, at en lille andel af stikprøven er konstrueret ud fra andre respondenter i stikprøven. Ved at anvende kvoter er alle respondenter i data individuelle personer. Stikprøvens faktiske sammensætning på baggrundsvariable beskrives i afsnit 4. Data i nærværende undersøgelse er ikke vægtet. 3.6 Statistisk usikkerhed Spørgeskemaundersøgelser, der er baseret på stikprøver, er altid underlagt statistisk usikkerhed. Det skyldes, at man ikke har undersøgt eller interviewet hele populationen, men netop kun en

10 mindre stikprøve. Det betyder at de rigtige tal dem man havde fundet, hvis man havde undersøgt hele populationen godt kan tænkes at være lidt forskellige fra de tal, der fremgår af undersøgelsen. Derfor er det vigtigt, at man ikke ukritisk betragter tal fra stikprøveundersøgelser som fuldstændigt eksakte. De giver et ganske godt fingerpeg, men hvor præcist fingerpeget er, afhænger af stikprøvestørrelsen, og af variationen i respondenternes svar. Den usikkerhed, der hidrører fra, at der er tale om en stikprøveundersøgelse, og ikke en totalundersøgelse i hele populationen, kaldes ofte for statistisk usikkerhed. De fleste problemstillinger drejer sig om at besvare spørgsmål af typen: Kan den forskel mellem to tal, som undersøgelsen viser, skyldes statistisk usikkerhed, eller må forskellen formodes at være reel? I denne undersøgelse er studiepopulationen imidlertid så stor, at stort set alle forskellene bliver statistisk signifikant på et 95 % signifikansniveau. 4. Samplens sammensætning For at karakterisere studiepopulationens sammensætning og have mulighed for at sætte de forskellige spørgsmål i relation til respondenternes socio-demografiske status, er der spurgt til en række baggrundsvariable i undersøgelsen. I denne undersøgelse er der spurgt til respondenternes Køn Alder Region Senest afsluttede uddannelse. Bolig/Personer i husstanden/hjemmeboende børn/unge under 18 år Beskæftigelse/branche/antal ansatte på arbejdspladsen Husstandens samlede årlige bruttoindkomst De første 4 af disse variable er anvendt som kriterier, men medtages i denne beskrivelse fordi den faktiske sammensætning af stikprøven ikke svarer fuldstændigt overens med de ønskede procentsatser, som forklaret ovenfor. 4.1 Alder, køn, region og uddannelse i studiepopulationen 49,1 % af studiepopulationen er mænd, mens 50,9 % er kvinder. 8,3 % er mellem 15 og 19 år, 16,1 % er mellem 20 og 29 år, 14,9 % er mellem 30 og 39 år, 15,7 % er mellem 40 og 49 år, 15,0 % er mellem 50 og 59 år, 15,6 % er mellem 60 og 69 år og 14,2 % er 70 år gamle, eller derover.

11 31,9 % bor i region Hovedstaden, 13,9 % bor i region Sjælland, 21,8 % bor i region Syddanmark, 22,2 % bor i region Midtjylland, og 10,2 % bor i region Nordjylland. Hvad angår uddannelsesvariablen har 30,3 % grundskolen som sidst afsluttede uddannelse. 41,6 % har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse som sidst afsluttede. 20,2 % har en kort eller mellemlang videregående uddannelse og 7,8 % har en lang videregående uddannelse. 5. Bilag 1. Spørgeguide 2015 Rygevaner Index B001: Intro Q1: Alder Q2: Køn Q444: Postnummer Q6: Senest afsluttede uddannelse Q18: Ryger e-cigaretter End B001: Intro B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak. Q7: Ryger Q7b: Debut Q8: Festryger Q9: Hvad ryger du? Q15: Daglige cigaretter Q17: Brug af tobak End B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak. B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter. Q18a: Begyndte at ryge e-cigaretter Q18b: Hvorfor e-cigaretter Q18c: Hvorfor e-cigaretter Q19: Hvorfor stoppe med e-cigaretter Q20: Ville prøve e-cigaret Q21: Typer e-cigaretter Q445: Børnesikring Q22: E-cigaretter påvirker forbrug af almindelige cigaretter Q22a: E-cigaretter ligner tobakscigaretter Q23: E-cigaretter med nikotin Q24: Mængde nikotin i e-væske Q24a: Mængde e-væske om måneden Q25a: Smag i e-cigaretter Q26: Blander selv væske Q26b: Mængde væske i flasker Q26c: Køber kun væske til eget forbrug Q27: Brugte sidste måned på e-cigaretter Q28: Hvor køber du e-cigaretter og -væsker? Q29: Hvor ser du e-cigaretter i din hverdag? Q30: Oplevet gener ved at ryge e-cigaretter Q32: Risiko for at blive syg af e-cigaretter Q31: Uheld eller UTH ved brug af e-cigaretter? Q34: Vil gerne holde op med e-cigaretter Q34a: Forslag til at forebygge at unge begynder på e-cigaretter Q34c: Mere socialt acceptabelt at ryge e-cigaretter Q34b: E-cigaretter omfattet af rygeregler? End B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter.

12 B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter Q35: Brug af nikotinprodukter Q36: Hvor længe brugte du nikotinprodukter? Q37a: Hvor længe har du brugt nikotinprodukter? Q38: Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter? End B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop Q42_år: År for rygestop Q42_måned: Måned for rygestop Q4455: Q42_a: Andel, der var storrygere, da de stoppede Q43: Antal forsøg på rygestop i alt Q44: Nikotinafhængig Q46a: Støtte til rygestop Q46b: Støtte til sidste forsøg på rygestop Q47a: Hjælpemidler til rygestop Q47b: Hjælpemidler til forsøg på rygestop Q50: Forsøg på rygestop inden for det seneste år Q446: Røgfri periode Q447: Årsag til at begynde at ryge igen Q52: Planer om rygestop Q51: Ønsker rygestop Q53: Ville ryge hvis leve livet igen Q54: Talt om rygevaner Q55: Initiativ til tale om rygevaner Q56: Sidst røget Q57: Opfatter sig som ryger Q58: Sidst røget e-cigaretter End B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund Q448: Q56: Arbejdspladser og rygestop Q59: Købt tobak over grænsen Q60: Påvirkning af 20 styk for 50 kr. Q61: Påvirkning af 20 stk for 80 kr. Q63: Støtter forslag #1 Q64: Støtter forslag #2 Q65: Øremærkning af tobaksafgifter Q66: Udfasning af tobak Q449: Kendskab 'Cool røg' Q450: Eksponering kampagne 'Cool røg' Q451: Hvad synes du om Cool Uden Røg? End B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person Q68: Hjemmeboende børn Q67: Bor sammen med Q69: Erhverv Q5: Beskæftiget Q080_Q5a: Nuværende uddannelse Q70: Branche Q71: Husstandindkomst End B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person

13 Gallup gennemfører denne undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. B001: Intro Begin block Q1: Alder Numeric Max = 200 Hvad er din alder? Q2: Køn Single coded Er du? 1 Kvinde 2 Mand Q444: Postnummer Numeric Max = 9990 Hvilket postnummer bor du i? TNS TNS

14 Q6: Senest afsluttede uddannelse Single coded Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 1 Går stadig i grundskole 2 Grundskole klasse (inkl. Realskole) 3 Gymnasial uddannelse (inkl. HF, HHX og HTX) 4 Erhvervsfaglig uddannelse/faglært (f.eks. EUD, håndværksuddannelse, kontoruddannelse, butiksuddannelse) 5 Kort og mellemlang videregående uddannelse (op til 4 år ) f.eks. sygeplejerske, lærer og diplomingeniør, erhvervsøkonom, bachelor 6 Lang videregående uddannelse (4 år eller længere) Q18: Ryger e-cigaretter Single coded Ryger du e-cigaretter? 1 Ja, hver dag 2 Ja, men ikke hver dag 3 Det kan ske 4 Nej, men jeg har tidligere røget e-cigaretter 5 Nej, men jeg har prøvet dem 6 Nej, jeg har aldrig prøvet dem B001: Intro End block B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak. Begin block 14

15 Q7: Ryger Single coded Ryger du tobak? (f.eks. cigaretter, pibe, cigarer, cigarillos, cerutter eller vandpibe) 1 Ja, hver dag 2 Ja, mindst en gang om ugen 3 Ja, men sjældnere end hver uge 4 Nej, men jeg har tidligere røget 5 Nej, jeg har aldrig røget 15

16 Ask only if Q7,1,2,3,4 Q7b: Debut Single coded Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge tobak regelmæssigt? 1 Jeg har aldrig røget regelmæssigt 2 10 år eller yngre 3 11 år 4 12 år 5 13 år 6 14 år 7 15 år 8 16 år 9 17 år år år år år år år år år eller mere 16

17 Ask only if Q7,4,5 Q8: Festryger Single coded Ryger du nogle gange ved fester eller ved særlige lejligheder (f.eks. ferier, pressede perioder)? 1 Ja, jeg ryger i nogle perioder 2 Ja, men kun en eller ganske få gange om måneden 3 Ja, men mindre end en gang om måneden 4 Nej, aldrig Ask only if Q7,1,2,3 or Q8,1,2,3 Q9: Hvad ryger du? Multi coded Hvad ryger du? Evt. flere svar 1 Cigaretter 2 Cigarillos 3 Cerutter 4 Pibe 5 Cigarer 6 Vandpibe 7 Andet 17

18 Ask only if Q7,1 and Q9,1 Q15: Daglige cigaretter Single coded Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? 1 Ryger ikke cigaretter hver dag cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter 8 30 cigaretter eller derover Q17: Brug af tobak Matrix Bruger du... Ja, dagligt Ja, men ikke dagligt Nej, men har tidligere brugt Nej, har aldrig brugt Snus Skrå/tyggetobak Tobakspastiller B002: De næste spørgsmål handler kun om tobak. End block B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter. Begin block 18

19 Ask only if Q18,1,2,3,4 Q18a: Begyndte at ryge e-cigaretter Single coded Hvilket år begyndte du at ryge e-cigaretter? Før

20 Ask only if Q18,1,2,3 Q18b: Hvorfor e-cigaretter Multi coded Hvorfor ryger du e-cigaretter? Evt. flere svar 1 Kan lide det 2 For at ryge mindre tobak 3 For at stoppe med at ryge tobak 4 Tror det er mindre skadeligt end at ryge almindelige cigaretter 5 Kan ryge dem flere steder end almindelige cigaretter 6 Er billigere end at ryge tobak 7 Er afhængig af dem 8 Tror at e-røgen generer mine omgivelser mindre end tobaksrøg 9 Er en slags hobby/interesse 10 Andet, uddyb *Open 20

21 Ask only if Q18,4 Q18c: Hvorfor e-cigaretter Multi coded Hvorfor røg du e-cigaretter? Evt. flere svar 1 Kunne lide det 2 For at ryge mindre tobak 3 For at stoppe med at ryge tobak 4 Troede, det var mindre skadeligt end at ryge almindelige cigaretter 5 Kunne ryge dem flere steder end almindelige cigaretter 6 Var billigere end at ryge tobak 7 Var afhængig af dem 8 Troede, at e-røgen generede mine omgivelser mindre end tobaksrøg 9 Var en slags hobby/interesse 10 Andet 21

22 Ask only if Q18,4 Q19: Hvorfor stoppe med e-cigaretter Multi coded Hvorfor holdt du op med at ryge e-cigaretter? 1 Bekymring for om det er skadeligt Evt. flere svar 2 Fik hoste, tørhed i mund, kvalme, hovedpine eller lign. 3 Fik fornemmelse af vand i luftvejene 4 Var besværlige at bruge 5 Gik i stykker, var utætte, løb hurtigt tør for batteri eller lign. 6 Var for dyre 7 Havde ikke behov for dem 8 Kunne ikke lide at bruge dem 98 Andet *Position fixed Ask only if Q18,4,5,6 Q20: Ville prøve e-cigaret Single coded Hvis du blev tilbudt en e-cigaret, ville du så prøve den? 1 Ja 2 Nej 22

23 Ask only if Q18,1,2,3 Q21: Typer e-cigaretter Multi coded Hvilke typer e-cigaretter ryger du? 1 Engangs e-cigaretter Evt. flere svar 2 E-cigaretter, hvor jeg indsætter en væskebeholder 3 E-cigaretter, hvor jeg selv fylder væske på 4 E-cigaretter, hvor jeg selv kan styre batteritype, volt, væskeindtag eller lign (f.eks. Mods, PV, APV) 5 Andre (Uddyb evt.) *Open Ask only if Q21,2,3,4 Q445: Børnesikring Single coded Not back Er der børnesikring på dine flasker med e-væsker? 1 Ja 2 Nej 3 Ved ikke 23

24 Ask only if Q18,1,2,3 Q22: E-cigaretter påvirker forbrug af almindelige cigaretter Single coded Har e-cigaretterne påvirket dit forbrug af almindelige cigaretter? 1 Nej, for jeg ryger/røg ikke almindelige cigaretter 2 Nej, jeg ryger lige så mange almindelige cigaretter 3 Ja, jeg ryger flere almindelige cigaretter 4 Ja, jeg ryger færre almindelige cigaretter 5 Ja, jeg er holdt op med at ryge almindelige cigaretter Ask only if Q18,1,2,3 Q22a: E-cigaretter ligner tobakscigaretter Single coded Ligner dine e-cigaretter almindelige cigaretter? 1 Ja 2 Nej 3 Bruger flere forskellige; nogle ligner nogle gør ikke Ask only if Q18,1,2,3 Q23: E-cigaretter med nikotin Single coded Ryger du e-cigaretter, der indeholder nikotin? 1 Ja, altid 2 Ja, nogle gange 3 Nej, aldrig 24

25 Ask only if Q21,2,3,4 and Q23,1,2 Q24: Mængde nikotin i e-væske Single coded Hvor meget nikotin er der i den væske, du oftest bruger? mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml mg/ml 7 Over 24 mg/ml Ask only if Q21,2,3,4 Q24a: Mængde e-væske om måneden Single coded Hvor mange ml e-væske ryger du ca. om måneden? ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 11 Over 100 ml 25

26 Ask only if Q18,1,2,3 Q25a: Smag i e-cigaretter Multi coded Hvilken smag har dine e-cigaretter? 1 Ingen smag 2 Tobak 3 Frugt 4 Slik eller sodavand (f.eks. lakrids, cola, chokolade) 5 Mentol eller pebermynte 6 Kaffe eller te 7 Alkohol 8 Andet Ask only if Q21,2,3,4 Q26: Blander selv væske Single coded Blander du selv dine e-væsker? 1 Ja, altid 2 Ja, nogle gange 3 Nej, aldrig 26

27 Ask only if Q21,2,3,4 Q26b: Mængde væske i flasker Multi coded Hvor mange ml e-væske med nikotin er der i de flasker, du har i hjemmet? Evt. flere svar ml ml ml ml ml ml 7 Mere end 1000 ml 8 Andet 9 Jeg har ikke nikotinindholdig e-væske i hjemmet Ask only if Q21,2,3,4 Q26c: Køber kun væske til eget forbrug Single coded Køber du kun e-væske til eget forbrug? 1 Ja, kun til eget forbrug 2 Nej, også til andre 3 Jeg køber ikke selv min e-væske 27

28 Ask only if Q18,1,2,3 Q27: Brugte sidste måned på e-cigaretter Single coded Hvor mange penge brugte du sidste måned på e-cigaretter? 1 0 kr kr kr kr kr kr. 7 Over 1000 kr. Ask only if Q18,1,2,3 Q28: Hvor køber du e-cigaretter og -væsker? Multi coded Hvor køber du e-cigaretter og -væsker? Evt. flere svar 1 I e-cigaretbutikker 2 På nettet danske hjemmesider 3 På nettet udenlandske hjemmesider 4 I kiosker 5 I supermarkeder 6 I andre butikker 7 Andre steder, uddyb gerne *Open 8 Jeg køber ikke selv 28

29 Q29: Hvor ser du e-cigaretter i din hverdag? Multi coded Hvor ser du e-cigaretter i din hverdag? Evt. flere svar 1 Familie, venner eller kolleger 2 Facebook eller andre sociale medier 3 Internettet 4 Butikker, supermarkeder, kiosker 5 Reklamer 6 TV, aviser og blade 7 På gaden 8 Andre steder 9 Ingen steder *Exclusive Ask only if Q18,1,2,3,4 Q30: Oplevet gener ved at ryge e-cigaretter Multi coded Har du oplevet gener ved at ryge e-cigaretter? Evt. flere svar 1 Ja, hoste eller tørhed i halsen 2 Ja, irritation i næse eller øjne 3 Ja, kvalme, hovedpine eller lignende 4 Ja, lugtgener 5 Ja, andet (Uddyb evt.) *Open 6 Nej, ingen gener *Exclusive 29

30 Q32: Risiko for at blive syg af e-cigaretter Single coded Tror du, at der er en risiko for at blive syg af at ryge e-cigaretter? 1 Ja 2 Nej Ask only if Q18,1,2,3,4 Q31: Uheld eller UTH ved brug af e-cigaretter? Multi coded Har du oplevet uheld ved brug af e-cigaretter? 1 Ja, utæt e-cigaret 2 Ja, oplader/e-cigaret er blevet overophedet eller gået i brand 3 Ja, forveksling af e-væske med andre væsker fx øjendråber 4 Ja, har spildt e-væske på huden 5 Ja, børn har indtaget e-væsken eller spildt den på huden 6 Ja, kæledyr har indtaget e-væsken 7 Andet (uddyb evt.) *Open *Position fixed 8 Nej, jeg har ikke oplevet nogen uheld eller utilsigtede hændelser *Position fixed *Exclusive Ask only if Q18,1,2,3 Q34: Vil gerne holde op med e-cigaretter Single coded Vil du gerne holde op med at ryge e-cigaretter? 1 Ja 2 Nej 30

31 Q34a: Forslag til at forebygge at unge begynder på e-cigaretter Matrix Følgende forslag kan forebygge, at unge begynder at ryge e-cigaretter. Støtter du følgende forslag? Forbyde reklamer for e- cigaretter Forbyde e-cigaretter med smag af frugt, slik og sodavand Forbyde salg af e- cigaretter til børn og unge under 18 år Ja Nej Ved ikke Q34c: Mere socialt acceptabelt at ryge e-cigaretter Single coded Mener du, at det er mere socialt acceptabelt at ryge e-cigaretter end at ryge almindelige cigaretter? 1 Ja 2 Nej Q34b: E-cigaretter omfattet af rygeregler? Single coded Mener du, at e-cigaretter bør være omfattet af rygeregler på arbejdspladser? 1 Ja 2 Nej B003: De følgende spørgsmål handler om e-cigaretter. End block B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter Begin block 31

32 Q35: Brug af nikotinprodukter Matrix Bruger du... Ja, dagligt Ja, men ikke dagligt Nej, men har tidligere brugt Nej, har aldrig brugt Nikotintyggegummi Nikotinplaster Inhalator med nikotin Andet nikotinprodukt Ask only if Q35 ST=1 & SC=3 or Q35 ST=2 & SC=3 or Q35 ST=3 & SC=3 or Q35 ST=4 & SC=3 Q36: Hvor længe brugte du nikotinprodukter? Single coded Hvor længe brugte du nikotinprodukter? Angiv ca måneder måneder måneder år år år år år år 10 Mere end 10 år 11 Husker ikke 32

33 Ask only if Q35 ST=1 & SC=1,2 or Q35 ST=2 & SC=1,2 or Q35 ST=3 & SC=1,2 or Q35 ST=4 & SC=1,2 Q37a: Hvor længe har du brugt nikotinprodukter? Single coded Hvor længe har du brugt nikotinprodukter? Angiv ca måneder måneder måneder år år år år år år 10 Mere end 10 år 11 Husker ikke Ask only if Q35 ST=1 & SC=1,2 or Q35 ST=2 & SC=1,2 or Q35 ST=3 & SC=1,2 or Q35 ST=4 & SC=1,2 Q38: Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter? Single coded Vil du gerne holde op med at bruge nikotinprodukter? 1 Ja 2 Nej B004: Nikotinprodukter. : INTROTEKST: De næste spørgsmål handler om andre nikotinprodukter End block 33

34 B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop Begin block 34

35 Ask only if Q7,4 Q42_år: År for rygestop Single coded Hvornår holdt du op med at ryge? Hvis du ikke kan huske det præcise årstal, så notér det år, der kommer tættest på

36 eller tidligere 42 Husker ikke *Position fixed 36

37 Ask only if Q42_år,1,41 Q42_måned: Måned for rygestop Single coded I hvilken måned holdt du op med at ryge tobak? 1 Januar 2 Februar 3 Marts 4 April 5 Maj 6 Juni 7 Juli 8 August 9 September 10 Oktober 11 November 12 December 13 Husker ikke 37

38 Ask only if Q7,4 Q4455: Q42_a: Andel, der var storrygere, da de stoppede Single coded Not back Hvor mange cigaretter røg du dagligt, da du stoppede med at ryge? 1 Røg ikke cigaretter 2 Røg ikke cigaretter hver dag cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter 9 30 cigaretter eller derover Ask only if Q7,1,2,3,4 Q43: Antal forsøg på rygestop i alt Single coded Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge? Har aldrig forsøgt at holde op med at ryge eller flere gange 7 Husker ikke 38

39 Ask only if Q18,1,2,3 or Q7,1,2,3 or Q8,1,2,3 or Q17 ST=1 & SC=1,2 or Q17 ST=2 & SC=1,2 or Q17 ST=3 & SC=1,2 or Q35 ST=1 & SC=1,2 or Q35 ST=2 & SC=1,2 or Q35 ST=3 & SC=1,2 or Q35 ST=4 & SC=1,2 Q44: Nikotinafhængig Single coded Oplever du dig selv som afhængig af nikotin? 1 Ja, meget 2 Ja, lidt 3 Nej Ask only if Q7,4 Q46a: Støtte til rygestop Multi coded Da du holdt op med at ryge, fik du da hjælp eller støtte fra følgende? Evt. flere svar 1 Mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger) 2 Min læge 3 Apoteket 4 Sygehuset 5 Min arbejdsplads 6 Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter) 7 STOP-linien Andre 9 Ingen *Exclusive 39

40 Ask only if NOT Q7,4 and Q43,2,3,4,5,6,7 Q46b: Støtte til sidste forsøg på rygestop Multi coded Sidste gang du forsøgte at holde op med at ryge, fik du da hjælp eller støtte fra følgende? Evt. flere svar 1 Mine nærmeste (kone, mand, kæreste, venner, naboer, kolleger) 2 Min læge 3 Apoteket 4 Sygehuset 5 Min arbejdsplads 6 Kommunen (f.eks. Sundhedscenter eller Forebyggelsescenter) 7 STOP-linien Andre 9 Ingen *Exclusive 40

41 Ask only if Q7,4 Q47a: Hjælpemidler til rygestop Multi coded Da du holdt op med at ryge, benyttede du da særlige hjælpemidler, metoder eller lignende? Evt. flere svar 1 Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet) 2 Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban, Champix) 3 Rådgivning 4 Pjecer eller brochurer om rygestop 5 Deltog på et rygestophold 6 Hypnose, akupunktur, bio-feedback osv. 7 E-kvit (tidligere Dit Digitale Rygestop Program - DDSP) 8 Andet internetbaseret rygestopprogram, uddyb evt. *Open 9 Easyway (Allen Carrs metode) 10 Andre hjælpemidler, uddyb evt. *Open 11 Nej, ingen hjælpemidler *Exclusive 41

42 Ask only if NOT Q7,4 and Q43,2,3,4,5,6,7 Q47b: Hjælpemidler til forsøg på rygestop Multi coded Sidste gang du forsøgte at holde op med at ryge, benyttede du da særlige hjælpemidler, metoder eller lignende? Evt. flere svar 1 Nikotinprodukter (plaster, tyggegummi el. andet) 2 Receptpligtigt rygeafvænningsprodukt (Zyban, Champix) 3 Rådgivning 4 Pjecer eller brochurer om rygestop 5 Deltog på et rygestophold 6 Hypnose, akupunktur, bio-feedback osv. 7 E-kvit (tidligere Dit Digitale Rygestop Program - DDSP) 8 Andet internetbaseret rygestopprogram, uddyb evt. *Open 9 Easyway (Allen Carrs metode) 10 Andre hjælpemidler., uddyb evt. *Open 11 Nej, ingen hjælpemidler *Exclusive Ask only if Q7,1,2,3 Q50: Forsøg på rygestop inden for det seneste år Single coded Har du forsøgt at holde op med at ryge inden for det seneste år? 1 Ja 2 Nej 3 Husker ikke 42

43 Ask only if Q7,1,2,3 and Q43,2,3,4,5,6,7 Q446: Røgfri periode Single coded Not back Hvor lang tid var du røgfri, sidste gang du prøvede at holde op med at ryge? 1 Mindre end et døgn 2 En - to dage 3 En uges tid 4 Et par uger 5 En måneds tid 6 Et par måneders tid 7 Et halvt års tid 8 Et års tid 9 Mere end et år 10 Husker ikke 43

44 Ask only if NOT Q7,4,5 and Q43,2,3,4,5,6,7 Q447: Årsag til at begynde at ryge igen Multi coded Not back Da du sidst forsøgte at stoppe, hvad fik dig så til at begynde at ryge igen? 1 Dårligt humør (ked af det, trist ol.) 2 Stress og koncentrationsbesvær 3 Rygetrangen overmandede mig 4 Jeg ville prøve, om jeg kunne ryge bare lidt 5 Jeg tog på i vægt 6 Jeg havde drukket alkohol 7 Jeg savnede nydelsen ved at ryge 8 Fordi rygning er socialt og hyggeligt 9 Andet, uddyb evt. *Open Ask only if Q7,1,2,3 Q52: Planer om rygestop Single coded Har du planer om at holde op med at ryge? 1 Ja, inden for den kommende måned 2 Ja, om 1-6 måneder 3 Ja, længere ude i fremtiden 4 Nej, har ikke planer om at holde op med at ryge 44

45 Ask only if Q7,1,2,3 Q51: Ønsker rygestop Single coded Vil du gerne holde op med at ryge? 1 Ja 2 Nej Ask only if Q7,1,2,3,4 Q53: Ville ryge hvis leve livet igen Single coded Hvis du skulle leve dit liv igen, ville du så ryge? 1 Ja 2 Nej Ask only if Q7,1,2,3 Q54: Talt om rygevaner Matrix Har du talt med nogen om dine rygevaner nogle af disse steder i løbet af det seneste år? Ja Nej Har ikke været der Hos tandlægen Hos egen læge På hospital I din kommune (f.eks. sundhedscentret) 45

46 Ask only if Q54 ST=1 & SC=1 or Q54 ST=2 & SC=1 or Q54 ST=3 & SC=1 or Q54 ST=4 & SC=1 Q55: Initiativ til tale om rygevaner Matrix Tog du selv initiativ til at tale om dine rygevaner? Ja Nej Husker ikke Hos tandlægen Hos egen læge På hospital I din kommune (f.eks. sundhedscentret) Q56: Sidst røget Single coded Hvornår har du sidst røget tobaksprodukter (f.eks. cigaretter, pibe, cigarer, cigarillos, cerutter eller vandpibe? 1 I dag 2 I går 3 Inden for den sidste uge 4 Inden for den seneste måned 5 Inden for det seneste halve år 6 Inden for det seneste år 7 For flere år siden 8 Jeg har aldrig røget 46

47 Ask only if Q7,1,2,3,4 Q57: Opfatter sig som ryger Single coded Opfatter du dig selv som ryger? 1 Ja 2 Nej Q58: Sidst røget e-cigaretter Single coded Hvornår har du sidst røget e-cigaretter? 1 I dag 2 I går 3 Inden for den sidste uge 4 Inden for den sidste måned 5 Inden for det seneste år 6 For flere år siden 7 Jeg har aldrig røget e-cigaretter B005: Rygestop INTRO: De næste spørgsmål handler om rygestop End block B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund Begin block 47

48 Q448: Q56: Arbejdspladser og rygestop Single coded Not back Hvad er din holdning til arbejdspladser, der tilbyder medarbejderne hjælp til rygestop? 1 Meget positiv *Position fixed 2 Positiv *Position fixed 3 Hverken positiv eller negativ *Position fixed 4 Negativ *Position fixed 5 Meget negativ *Position fixed Q59: Købt tobak over grænsen Single coded Hvor mange gange har du været (rejst) over grænsen for at købe tobak inden for det seneste år? 1 Jeg har ikke været over grænsen for at købe tobak 2 1 gang gange gange 5 Mere end 5 gange 48

49 Ask only if Q9,1 Q60: Påvirkning af 20 styk for 50 kr. Single coded Hvordan ville det påvirke din rygning, hvis prisen for 20 cigaretter steg til 50 kr.? 1 Jeg ville forsøge at holde op med at ryge 2 Jeg ville ryge mindre 3 Det ville ikke påvirke mit forbrug 4 Jeg ville ryge mere Ask only if Q9,1 Q61: Påvirkning af 20 stk for 80 kr. Single coded Hvordan ville det påvirke din rygning, hvis prisen for 20 cigaretter steg til 80 kr.? 1 Jeg ville forsøge at holde op med at ryge 2 Jeg ville ryge mindre 3 Det ville ikke påvirke mit forbrug 4 Jeg ville ryge mere 49

50 Q63: Støtter forslag #1 Matrix Følgende forslag kan forebygge at unge begynder at ryge og være en hjælp til rygestop. I hvor høj grad støtter du følgende forslag på en skala fra 0 (ingen støtte) til 5 (fuld støtte)? Forbyde synlig markedsføring af tobak i butikker og kiosker Øge afgifterne på tobak Begrænse antal steder, der må sælge tobak Ensarte cigaretpakker, så de er uden farve, logo mm. Forbyde rygning i arbejdstiden Forbyde rygning i skoletiden for elever og ansatte 0 - Ingen støtte Fuld støtte 50

51 Q64: Støtter forslag #2 Matrix Følgende forslag kan forebygge at unge begynder at ryge og være en hjælp til rygestop. I hvor høj grad støtter du følgende forslag på en skala fra 0 (ingen støtte) til 5 (fuld støtte)? Salgssteder skal have licens til at sælge tobak Forbyde salg af cigaretter og tobak om 10 år - fra 2025 Forbyde voksne at købe tobak til mindreårige Fratage butikker der sælger tobak til mindreårige retten til at sælge tobak Udfase tobak ved helt at forbyde salg af tobak til alle født efter år Ingen støtte Fuld støtte 51

52 Q65: Øremærkning af tobaksafgifter Single coded I hvilken grad er du enig i, at en del af tobaksafgifterne bør øremærkes til at styrke indsatsen mod rygning? F.eks. hjælp til rygestop og forebygge rygning blandt børn og unge 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I ringe grad 4 Slet ikke Q66: Udfasning af tobak Single coded I nogle lande er det besluttet, at tobak skal udfases i løbet af en årrække. F.eks. har man i Finland besluttet, at tobak ikke længere skal findes i samfundet i I hvor høj grad er du enig i, at der bør være en tilsvarende målsætning i Danmark? 1 I høj grad 2 I nogen grad 3 I ringe grad 4 Slet ikke Q449: Kendskab 'Cool røg' Single coded Not back Kender du kampagnen Cool Uden Røg, som viser kendte med slikkepinde? 1 Ja 2 Nej 52

53 Ask only if Q449,1 Q450: Eksponering kampagne 'Cool røg' Multi coded Not back Hvor har du set eller hørt om Cool Uden Røg? (evt. flere svar) 1 Artikler på internettet 2 Artikler i aviser eller magasiner 3 Radioindslag 4 Facebook, Instagram el. lign. 5 Plakater i bybilledet 6 Familie, venner eller bekendte 7 Andet sted 8 Har ikke set eller hørt om kampagnen *Exclusive Ask only if Q449,1 Q451: Hvad synes du om Cool Uden Røg? Single coded Not back Hvad synes du om Cool Uden Røg? 1 Meget god 2 God 3 Hverken god eller dårlig 4 Dårlig 5 Meget dårlig B006: Rygning og samfund INTRO: De næste spørgsmål handler om rygning og samfund End block 53

54 B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person Begin block Q68: Hjemmeboende børn Multi coded Er der hjemmeboende børn/unge i din husstand? (Inklusive dig selv) 1 Ja, børn i alderen 0-4 år 2 Ja, børn/unge i alderen 5-15 år 3 Ja, unge over 15 år Evt. flere svar 4 Nej *Exclusive Q67: Bor sammen med Multi coded Hvem bor du sammen med? Evt. flere svar 1 Ægtefælle/partner 2 Børn 3 Forældre/bedsteforældre 4 Søskende 5 Andre personer 7 Bor alene *Exclusive 54

55 Q69: Erhverv Single coded Hvad er dit erhverv? 1 Arbejder, ufaglært 2 Arbejder, faglært 3 Funktionær/tjenestemand 4 Funktionær/tjenestemand, højere (med ledelsesansvar) 5 Selvstændig landbruger/gartneri/fiskeri 6 Selvstændig detailhandler/håndværksmester 7 Selvstændig i øvrigt 8 Lærling/elev 9 Skoleelev/studerende 10 Ude af erhverv (pensionist/efterlønsmodtager og lignende) 11 Hjemmegående 12 Medhjælpende ægtefælle 13 Ønsker ikke at oplyse Q5: Beskæftiget Single coded Er du for tiden beskæftiget? 1 Ja, ansat i privat virksomhed 2 Ja, selvstændig i privat virksomhed 3 Ja, ansat i offentlig virksomhed 4 Ja, i studiejob og er under uddannelse 5 Nej, under uddannelse går i skole og har ikke studiejob 6 Nej, arbejdsløs 7 Nej, pensionist eller efterlønsmodtager 8 Nej, af anden årsag ikke beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed for tiden 55

56 Ask only if NOT Q5,4,5 Q080_Q5a: Nuværende uddannelse Single coded Not back Hvilken uddannelse er du i gang med? 1 Grundskole ( klassetrin) 2 Gymnasie, erhvervsgymnasie eller erhvervsuddannelse (f.eks. gymnasie, HF, HTX, HHX eller EUD, håndværker, frisør, kontoransat, bankansat, forsikringsansat eller lignende) 3 Kort eller mellemlang videregående uddannelse (op til 4 år ) f.eks. sygeplejerske, lærer og diplomingeniør, erhvervsøkonom, bachelor 4 Lang videregående uddannelse (over 4 år) f.eks. kandidatuddannelse og forskeruddannelse 56

57 Ask only if Q69,1,2,3,4,5,6,7 Q70: Branche Single coded Hvilken branche er du beskæftiget i? 1 Bygge og anlæg 2 Finans og forsikring 3 Fremstilling 4 Handel og service 5 Hotel og restauration 6 Kultur og medier 7 Landbrug og skovbrug 8 Offentlig administration 9 Reparation 10 Sundhed og velfærd 11 Transport 12 Undervisning og forskning 13 Andet 57

58 Q71: Husstandindkomst Single coded Hvad er husstandens samlede årlige bruttoindkomst? Dvs. før skat er trukket fra 1 Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr mio. kr. og derover 13 Ønsker ikke at oplyse B007: Baggrund INTRO: De sidste spørgsmål handler om dig som person End block Det var det sidste spørgsmål. Tak for hjælpen! 58

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? 67. Hvem bor du sammen med? Mand Kvinde 5-9 år - 9 år - 9 år - 9 år 5-59 år 6-69 år 7+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland ansat

Læs mere

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total

Rygevaner, Frekvenstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 5-9 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed, selvstændig

Læs mere

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2014. Sundhedsstyrelsen Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2014 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1. Sammenfatning... 2 2. Indledning... 3 Rapportens disponering... 3 Baggrund og formål... 3 Grupperinger og definitioner...

Læs mere

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed,

Læs mere

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Rapporteringsmåned: September 2014 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2013. Sundhedsstyrelsen

Danskeres rygevaner. Kunde: Rapporteringsmåned: December 2013. Sundhedsstyrelsen Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2013 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål... 4 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: December Sundhedsstyrelsen TNS TNS Version number: 1. Global Practice:...

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: December Sundhedsstyrelsen TNS TNS Version number: 1. Global Practice:... Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2016 Kunde: Sundhedsstyrelsen TNS 62730 TNS 22-12-2016 Version number: 1 Global Practice:... 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering...

Læs mere

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner 2018 Metodedokument Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen December 2018 Survey: 63824 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 6-12-2018 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens

Læs mere

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner. Rapporteringsmåned: Kunde: Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner Rapporteringsmåned: December 2016 Kunde: Sundhedsstyrelsen Survey: 62730 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 4-4-2017 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens disponering...

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:...

Danskeres rygevaner Metodedokument. Udarbejdet for. Sundhedsstyrelsen. December Survey: Version: 1 Global Practice:... Danskeres rygevaner 2017 Metodedokument Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen December 2017 Survey: 62731 Version: 1 Global Practice:... Kantar TNS 31-10-2017 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 3 2.1 Rapportens

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total

Rygevaner, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 5. Er du for tiden beskæftiget? Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland, ansat i privat virksomhed,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Kvinder. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Mænd. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening

Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Danskeres rygning og udsættelse for tobaksforurening Rapporteringsmåned: September 2013 Kunde: Sundhedsstyrelsen 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 2.1 Rapportens disponering... 4 2.2 Baggrund og formål...

Læs mere

Data er vægtet (Der kan derfor forekomme små forskelle mellem total og frekvenssvar pga. op- og nedrunding)

Data er vægtet (Der kan derfor forekomme små forskelle mellem total og frekvenssvar pga. op- og nedrunding) Overblik over data: Side 1 af 105 Kvinde Mand 15-19 år 20-39 år 40-59 år Spørgsmål 2 Er du? Kvinde 2569 50,9 2569 100 0 0 191 48,7 746 49,7 862 49,8 380 50,7 390 58 Mand 2480 49,1 0 0 2480 100 201 51,3

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Frekvenstabeller Alle. Total Q2. Køn 70+ år Q3. Region Q4. Er du for tiden beskæftiget i privat eller offentlig virksomhed? Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål

Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål Monitorering af rygevaner, 2003 Frekvenstabeller for samtlige spørgsmål 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 88 2,8 191 6,1 456 14,6 567 18,1 534 17,1

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Danskernes rygevaner. Årsrapport 2017

Danskernes rygevaner. Årsrapport 2017 Danskernes rygevaner Årsrapport 2017 December 2018 Side 2/2 Danskernes rygevaner Årsrapport 2017 Stine Schramm Sofie Have Hoffmann Nanna Schneekloth Jarlstrup Anne Illemann Christensen Copyright 2018 Statens

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overblik over data: Side 1 af 88 år Hvor gammel? 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Hvor gammel? Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 203 8 203 100 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 6. Er du beskæftiget for tiden? 10. Hvem bor du sammen med? (evt. flere Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner Sundhedsstyrelsen Monitorering af danskernes rygevaner 2005 Metodebeskrivelse Udarb. UKL/SPO Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej?

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? Salget af elektroniske cigaretter går forrygende herhjemme, men de er ikke nær så ufarlige, som producenterne får dem til at lyde, lyder advarslerne Af Heidi Pedersen,

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Kapitel 5.2 Rygning 5.2 Rygning Rygning er en af de forebyggelige risikofaktorer, der betyder mest for dødeligheden i Danmark. Således er rygning en medvirkende årsag til knap 14.000 dødsfald om året,

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Rygestop. råd og anvisninger. Den forklarer, hvordan du lettest. Denne brochure er ikke bare en række velmenende

Rygestop. råd og anvisninger. Den forklarer, hvordan du lettest. Denne brochure er ikke bare en række velmenende Rygestop Denne brochure er ikke bare en række velmenende råd og anvisninger. Den forklarer, hvordan du lettest kan holde op med at ryge. Og den indeholder viden, som kan hjælpe mere, end du tror. Du har

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne

Rygning og diabetes. følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne Rygning og diabetes Har du diabetes, er risikoen ved at ryge meget større end for andre. Rygning forværrer nemlig de mange følgesygdomme, diabetikere må slås med. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

Rygevane- undersøgelse

Rygevane- undersøgelse Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 24 Rygevane- undersøgelse Monitorering af rygevaner i Københavns Amt december 22 1 Indhold

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Børn og passiv rygning

Børn og passiv rygning Børn og passiv rygning Det er svært at holde op med at ryge, men hvis du har børn og ryger i hjemmet, er dit barn udsat for passiv rygning. Denne brochure er måske dit første skridt mod et røgfrit liv

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

2. udgave. 1. oplag. 2007. Foto forside: Scanpix. Øvrige fotos: Nicolai Howalt. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 642

2. udgave. 1. oplag. 2007. Foto forside: Scanpix. Øvrige fotos: Nicolai Howalt. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 642 2. udgave. 1. oplag. 2007. Foto forside: Scanpix. Øvrige fotos: Nicolai Howalt. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 642 RYGNING OG DIT HJERTE Sådan kvitter du tobakken FOR HJERTERNES SKYLD Hver tredje

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? Flere gange om ugen 0% Ugentligt 2% Månedligt 26% 1 2 gange i kvartalet 24% 1 3 gange pr. år 31% Sjældnere

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere