Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien"

Transkript

1 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 1. Overenskomst af 8. februar 1957 med Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af regler om gensidig bistand med hensyn til skatter af indkomst og formue, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 27. juni 1958, kan af regeringen opsiges på Danmarks vegne. 2. Overenskomst af 3. juli 1972 mellem Danmark og Spanien til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 16. august 1973, kan af regeringen opsiges på Danmarks vegne. 3. Ved opsigelse af de i 1 og 2 nævnte overenskomster bliver en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i dette land, fritaget for beskatning af de pågældende indtægter, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien. Skattefritagelsen efter 1. pkt. gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien. Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som vedkommende senere modtager, og som efter de i 1 og 2 nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien. 4. Ved opsigelse af den i 1 nævnte overenskomst bliver en person, som den 28. november 2007 var omfattet af kildeskattelovens 1, og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, fritaget for ejendomsværdibeskatning i Danmark af denne ejendom, så længe vedkommende forbliver omfattet af nævnte lovs 1 og ejer den nævnte ejendom. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis der er indgået aftale om erhvervelse af ejendommen senest den 28. november Loven træder i kraft den 1. januar

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget er en genfremsættelse af Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien, L 26, som bortfaldt ved udskrivelsen af folketingsvalg. Danmark ønsker en genforhandling af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, så det sikres, at privattegnede pensioner, hvor indbetalingen har givet skattefradrag i Danmark, også udløser dansk beskatning ved udbetaling. Forhandlinger om ændringer af de to overenskomster har ikke givet et resultat, der er mere til gensidig fordel. Der er ikke udsigt til, at nye forhandlinger vil give et sådant resultat, med mindre forudsætningerne ændres. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre skattelove (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger). Dette lovforslag medfører adgang til fradrag ved dansk beskatning for indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning, hvorved overholdelsen af EU-retten sikres. I den forbindelse er det et væsentligt problem, at de to overenskomster medfører, at Danmark ikke kan beskatte personer i de to lande, der modtager dansk pension (bortset fra tjenestemandspension). Det gælder, selvom Danmark har givet fradrag for indbetalingerne til disse pensionsordninger. Desuden afviger overenskomsten med Frankrig fra andre danske dobbeltbeskatningsoverenskomster derved, at Danmark ikke kan beskatte personer her i landet, der ejer fast ejendom i Frankrig, af denne ejendom. Lovforslaget går ud på at bemyndige regeringen til at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien. Baggrunden er, at overenskomsterne ikke længere giver afbalancerede fordele for Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. Vedtagelsen af lovforslaget medfører ikke, at de to overenskomster opsiges. Det vil kun ske, hvis nye forhandlinger ikke giver et gunstigt resultat. For at undgå usikkerhed for pensionister, der allerede bor i de to lande, foreslås en overgangsregel, som skal gælde, hvis overenskomsterne opsiges. Disse personer forbliver fritaget for dansk beskatning af dansk pension i samme omfang som nu. På samme måde foreslås det, at uanset en opsigelse af overenskomsten med Frankrig skal de personer, der bor her i landet og allerede nu har fast ejendom i Frankrig, forblive fritaget for dansk ejendomsværdiskat af den franske ejendom. Overgangsreglernes skæringsdato er principielt fremsættelsen af dette lovforslag for at begrænse virkningerne til de personer, som på grundlag af de gældende regler er flyttet til Frankrig eller Spanien eller har erhvervet fast ejendom i Frankrig. Overgangsreglen vedrørende pensionister er dog betinget af, at den pågældende er begyndt at modtage pension senest den 31. januar

3 Overgangsreglerne gælder kun ved opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster, idet lovforslaget omfatter bemyndigelse til opsigelse af disse overenskomster. Hvis de gældende overenskomster erstattes af nye overenskomster, må det forventes, at der indsættes tilsvarende overgangsregler. 2. Nærmere om dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Overenskomsten med Frankrig er underskrevet den 8. februar Overenskomsten med Spanien er underskrevet den 3. juli 1972 og ændret ved en protokol af 17. marts En overenskomst mellem Danmark og et andet land må nødvendigvis være et kompromis mellem de to lande, hvor begge parter giver afkald på deres interesser på nogle områder for at tilgodese deres interesser på andre områder. De to dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien er ikke længere udtryk for kompromis mellem de berørte landes interesser. Overenskomsternes regler om beskatningsret til pension er blevet til ensidig fordel for Frankrig og Spanien. Overenskomsterne medfører, at sociale pensioner (herunder sociale ydelser) og private pensioner, som betales fra den ene stat til en modtager i den anden stat, kun kan beskattes i den anden stat, dvs. den stat, hvor modtageren er hjemmehørende. I modsætning hertil kan tjenestemandspension beskattes i den stat, hvorfra den udbetales. Overenskomsten med Frankrig medfører desuden, at Danmark skal anvende den såkaldte eksemptionsmetode til at ophæve dobbeltbeskatning for personer og selskaber, der er fuldt skattepligtige til Danmark og modtager indtægter fra Frankrig. Det medfører, at disse personer og selskaber ikke beskattes i Danmark af indtægter fra kilder i Frankrig, hvis dette land efter overenskomsten kan beskatte indtægterne, uanset om der rent faktisk sker fransk beskatning af indtægterne og i givet fald uanset størrelsen af fransk beskatning. Overenskomsten med Frankrig har særlig betydning for dansk ejendomsværdiskat. Efter ejendomsværdiskatteloven skal fuldt skattepligtige personer betale ejendomsværdiskat af deres ejendom, hvad enten denne er beliggende i Danmark eller i udlandet. Ejendomsværdiskatten af fast ejendom i udlandet nedsættes dog med tilsvarende udenlandsk skat. Den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at Danmark ikke kan opkræve ejendomsværdiskat af personer, der er hjemmehørende her i landet og ejer fast ejendom i Frankrig. Fritagelsen for dansk ejendomsværdiskat vedr. en ejendom i Frankrig gælder uanset, at ejeren får fradrag ved dansk indkomstbeskatning for renteudgifter vedr. den pågældende ejendom. Der har i flere omgange været forhandlinger om ændring af overenskomsterne med Frankrig og Spanien, men det har ikke givet det ønskede resultat. Der er ikke udsigt til, at nye forhandlinger vil give et sådant resultat, med mindre forudsætningerne ændres, så alternativet ikke længere er at bevare de gældende overenskomster. På den baggrund foreslås det, at Folketinget bemyndiger regeringen til at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien. Hvis overenskomsten med Frankrig, henholdsvis Spanien, opsiges, kan Danmark derefter beskatte pensionister i det pågældende land af dansk pension efter de sædvanlige regler i dansk skatteret. Som nævnt foreslås det, at beskatningen alene skal ændres for fremtidige danske pensionister i de to lande. 3

4 Hvis overenskomsten med Frankrig opsiges, kan Danmark i fremtiden beskatte fuldt skattepligtige af fast ejendom i dette land. Som nævnt foreslås det, at ændringen ikke skal medføre ejendomsværdibeskatning af personer, som allerede har fast ejendom i Frankrig. De senere årtiers udbygning af de private pensionsordninger, herunder virkningerne af EF-domstolens afgørelse om de danske pensionsfradragsregler, og den øgede generelle internationalisering gør det nødvendigt, at der nu findes en løsning på de uhensigtsmæssige virkninger af de gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien. 3. Særligt om dobbeltbeskatningsoverenskomsternes regler om beskatning af pension De interne danske skatteregler i kildeskatteloven medfører, at Danmark beskatter personer, som bor i udlandet, af deres pension her fra landet, hvad enten der er tale om danske sociale pensioner, udbetalinger fra danske pensionsordninger eller danske tjenestemandspensioner. Hvis der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det andet land, hvor modtageren af dansk pension er hjemmehørende, kan kildeskattelovens regler om dansk beskatning alene gennemføres i det omfang, overenskomsten tillader dette. Siden midten af 1970 erne har Danmark ved indgåelse af nye dobbeltbeskatningsoverenskomster lagt større og større vægt på, at pension skal kunne beskattes i det land, hvorfra den udbetales. Det medfører, at kildeskattelovens regler kan gennemføres over for pensionister i de pågældende andre lande. For så vidt angår danske sociale pensioner og ydelser er baggrunden, at de er fastsat efter danske forhold og således, at de kan bære en almindelig dansk beskatning. For så vidt angår udbetalinger fra danske pensionsordninger er baggrunden, at tidligere indbetalinger til ordningerne som altovervejende hovedregel har medført fradrag ved dansk beskatning. Forudsætningen for fradraget ved dansk beskatning er, at også udbetalingerne er omfattet af dansk beskatning. De to overenskomster fra henholdsvis 1957 og 1972 med Frankrig og Spanien medfører imidlertid, at kildeskattelovens regler ikke kan gennemføres over for pensionister, der bor i de to lande, for så vidt angår sociale pensioner og løbende udbetalinger fra private pensionsordninger. Personer i Frankrig og Spanien er derimod omfattet af fransk, henholdsvis spansk, beskatning. De to landes skattesystemer er meget forskellige fra det danske skattesystem. Fransk eller spansk skat af dansk pension er langt lavere end dansk beskatning, hvilket til dels hænger sammen med, at de to lande ikke giver fradrag for indbetalinger til private pensionsordninger på samme måde som Danmark. De to lande sidestiller desuden en dansk ratepensionsordning med almindelig opsparing, så udbetalinger ikke beskattes. En eventuel opsigelse af overenskomsterne med Frankrig og Spanien vil medføre, at Danmark fremover kan beskatte alle pensioner, der betales her fra landet til personer i de to lande. Som nævnt i de indledende bemærkninger foreslås der i 3 en overgangsregel for at undgå, at en opsigelse medfører økonomiske virkninger for pensionister, som allerede bor i et af de to lande. 4. Særligt om Frankrigs-overenskomstens regler om metoden til undgåelse af dobbeltbeskatning De allerfleste danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande medfører, at hvis en person eller et selskab, hjemmehørende i Danmark, modtager indkomst fra en kilde i det andet land, og dette andet land efter overenskomsten har ret til at beskatte denne indkomst, kan Danmark alligevel medregne indkomsten i personens eller selskabets danske skattepligtige indkomst, men den beregnede danske skat skal 4

5 nedsættes med den skat, der er betalt i det andet land af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den danske skat af den pågældende indkomst. Samme lempelsesmetode anvendes i de interne danske regler om lempelse for dobbeltbeskatning, jfr. ligningslovens 33. Den dansk-franske overenskomsts artikel 19 bestemmer derimod, at hvis en person eller et selskab hjemmehørende i Danmark modtager indkomst fra en kilde i Frankrig, og dette land efter overenskomsten har ret til at beskatte denne indkomst, kan Danmark ikke beskatte indkomsten, uanset om der faktisk er sket fransk beskatning af indkomsten eller i givet fald størrelsen af denne. Overenskomsten tillader alene, at Danmark kan tage den franske indkomst i betragtning ved fastsættelsen af skattesatsen for den pågældendes andre indtægter. 5. Tidligere opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande indeholder en artikel, som giver Danmark eller det andet land mulighed for at opsige overenskomsten. Danmark har tidligere opsagt dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande, ligesom andre lande har opsagt overenskomster med Danmark. Som eksempel kan nævnes, at den daværende regering ved note af 16. marts 1992 opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra 1975 med Malta. Et andet eksempel er, at den daværende regering ved note af 19. januar 1994 opsagde overenskomsten fra 1972 med Portugal. Der er senere indgået nye overenskomster med de to lande. Ved lov nr. 457 af 31. maj 2000 bemyndigede Folketinget den daværende regering til at opsige den daværende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Singapore. Overenskomsten var indgået i 1986 og ændret ved en protokol i Loven blev gennemført efter, at Danmark og Singapore havde forhandlet om ændring af overenskomsten, men uden at nå et resultat, der var tilfredsstillende for Danmark. Bemyndigelsen blev dog ikke udnyttet, og overenskomsten blev altså ikke opsagt. Efter vedtagelsen af loven blev forhandlingerne om en ny overenskomst genoptaget og denne gang med et resultat, som kunne godkendes af begge parter. Omvendt opsagde Singapore i 1983 og Nigeria i 1979 de daværende dobbeltbeskatningsoverenskomster med Danmark. 6. Virkningen af opsigelse En opsigelse af de to overenskomster vil ikke medføre, at danske personer og selskaber, der modtager indkomst fra Frankrig, henholdsvis Spanien, udsættes for dobbeltbeskatning. Ligningslovens 33 bestemmer nemlig, at personer og selskaber, der modtager indkomst fra udlandet, kan få den danske skat af denne indkomst nedsat med den skat, der er betalt i det pågældende andet land. En opsigelse af de to overenskomster kan dog få betydning både for personer og selskaber, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og modtager indtægter fra Danmark, og for personer og selskaber, der er hjemmehørende i Danmark og modtager indtægter fra Frankrig eller Spanien, som nærmere beskrevet nedenfor Personer og selskaber, som er fuldt skattepligtige til Danmark og modtager indtægter fra Frankrig/ Spanien En opsigelse vil medføre, at Danmark og Frankrig/Spanien beskatter de pågældende indtægter efter deres interne skatteregler. 5

6 De interne skatteregler vedr. udbytter, renter og royalties er dog reguleret af EU s moder/datterselskabsdirektiv og rente-/royaltydirektiv. Det medfører, at et dansk moderselskab, der modtager udbytte fra et fransk eller spansk datterselskab, ikke skal betale fransk, henholdsvis spansk, skat af udbyttet. På samme måde skal et dansk selskab, der modtager renter eller royalties fra et koncernforbundet selskab i Frankrig eller Spanien, ikke betale fransk, henholdsvis spansk, skat af disse indtægter. Selv om andre interne skatteregler i et EU-land ikke er reguleret ved et direktiv, har EF-domstolen ved flere domme fastslået, at de interne skatteregler alligevel skal tage hensyn til begrænsningerne i fællesskabsretten. Et EU-land må således som udgangspunkt ikke have en hårdere beskatning af personer eller selskaber fra et andet EU-land, som kan hindre udøvelsen af de grundlæggende friheder (arbejdskraftens fri bevægelighed, fri udveksling af tjenesteydelser, fri etableringsret og frie kapitalbevægelser). For så vidt angår tilfælde, hvor beskatningen ikke er omfattet af EU-retten, vil en opsigelse af de gældende overenskomster med Frankrig, henholdsvis Spanien, i mange tilfælde ikke få praktisk betydning. I tilfælde, hvor et dansk selskab har virksomhed gennem en filial i Frankrig, henholdsvis Spanien, kan de to lande allerede efter de gældende overenskomster beskatte selskabet af disse indtægter. På samme måde kan Frankrig, henholdsvis Spanien, allerede efter de gældende overenskomster beskatte en dansk lønmodtager af løn for arbejde udført i de to lande, med mindre der er tale om kortvarigt arbejde for en dansk arbejdsgiver uden filial i disse lande. En opsigelse vil medføre, at de to lande får ret til at beskatte en dansk lønmodtager også af løn for kortvarigt arbejde i de pågældende lande. Som nævnt gælder for alle indtægter, at Danmark altid vil nedsætte skatten for en dansk person eller et dansk selskab, som har indtægt fra udlandet, med den skat, som det pågældende land har opkrævet af indtægten. Ligningslovens 33 har en generel regel om nedsættelse af dansk skat af indtægter fra udlandet for at undgå dobbeltbeskatning. En opsigelse vil alligevel få negativ virkning for danske fuldt skattepligtige personer og selskaber, hvis det andet lands skat efter national lovgivning er højere end den danske skat, og den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst hidtil har medført, at det andet land har nedsat denne skat, så den er lavere end dansk skat. Det vil især gælde for udbytte. De fleste landes nationale skatteregler medfører en kildeskat på mellem 20 og 30 pct. af udbytte, som et selskab i det pågældende land betaler til udenlandske aktionærer. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne nedsætter denne kildeskat til typisk 15 pct. for aktionærer, der ikke er moderselskaber. En opsigelse vil medføre en stramning af den samlede beskatning i tilfælde, hvor udenlandske udbytter indgår på en pensionsordning, hvor afkastet beskattes med 15 pct. skat efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL-skat), og hvor den danske skat ikke er stor nok til at rumme en udenlandsk skat, som er højere end 15 pct Personer og selskaber, som er hjemmehørende i Frankrig/Spanien og modtager indtægter fra Danmark En opsigelse vil medføre, at Danmark beskatter de pågældende indtægter efter interne danske skatteregler. Den vigtigste ændring vil omfatte dansk pension, men lovforslagets 3 friholder pensionister, som allerede bor i Frankrig, henholdsvis Spanien, for virkningerne af opsigelsen vedr. pensionen. Disse personer vil fortsat ikke skulle betale dansk skat af sociale pensioner og private pensioner her fra landet, så længe de forbliver hjemmehørende i det pågældende land. 6

7 En opsigelse vil derimod medføre, at Danmark fremover kan beskatte pensionister, som i fremtiden flytter til Frankrig, henholdsvis Spanien, eller som i fremtiden begynder at modtage dansk pension, af deres danske sociale og/eller private pension. En opsigelse vil som hovedregel ikke påvirke beskatningen af en fransk eller spansk lønmodtager, som arbejder her i landet. Danmark beskatter allerede personen af løn for arbejde udført i Danmark, med mindre der er tale om kortvarigt arbejde for en arbejdsgiver i de to lande, som ikke har filial i Danmark. Beskatningen er i overensstemmelse med de gældende overenskomster. For så vidt angår udbytter, renter og royalties, som betales her fra landet til selskaber i Frankrig eller Spanien, kan disse indtægter dog være omfattet af EU s moder/datterselskabsdirektiv og rente-/royaltydirektiv. Det medfører, at når et dansk datterselskab udlodder udbytte til et fransk eller spansk datterselskab, kan Danmark ikke beskatte udbyttet, uanset der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst. På samme måde kan et dansk selskab betale renter eller royalties til et koncernforbundet selskab i Frankrig eller Spanien, uden at der skal ske dansk beskatning af disse indtægter. Selv om danske interne skatteregler ikke er reguleret ved et direktiv, medfører EF-domstolens retspraksis, at reglerne alligevel skal tage hensyn til begrænsningerne i fællesskabsretten. De gældende danske interne skatteregler medfører, at personer og selskaber, som er hjemmehørende i et andet land og modtager udbytte fra danske selskaber, skal betale skat på 28 pct. af udbyttets bruttobeløb. Hvis Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land, vil udbytteskatten dog blive nedsat i overensstemmelse med denne overenskomst. Hvis overenskomsten med Frankrig, henholdsvis Spanien opsiges, vil udbytteudlodninger til modtageren i disse lande altså blive beskattet med 28 pct. (uden for moder/datterselskabstilfælde). Regeringen vil senere fremsætte et lovforslag, hvor det bl.a. foreslås, at udbytteskatten nedsættes til 15 pct., hvis modtageren ejer mindre end 10 pct. af det udbyttebetalende selskab, og det andet lands skattemyndigheder efter en international aftale skal bistå de danske skattemyndigheder med udveksling af oplysninger. Den foreslåede ændring gennemføres for at sikre overensstemmelsen med EU-rettens forbud mod forskelsbehandling mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende, idet danske skat af udbyttebetalinger til danske pensionsinstitutter kun er på 15 pct. På samme måde vil lovforslaget medføre, at den begrænsede skattepligt på renter og royalties ændres, så skatten nedsættes fra 30 pct. til 25 pct., svarende til beskatningen af renter og royalties, der modtages af danske selskaber. En opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst vil ikke få betydning i tilfælde, hvor et fransk eller spansk selskab har virksomhed gennem en filial i Danmark. Efter de interne skatteregler beskatter Danmark allerede indkomsten ved denne virksomhed, hvilket er i overensstemmelse med de gældende overenskomster. 7. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner En opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien vil navnlig have provenumæssig betydning for stat og kommuner på pensionsområdet i relation til begge lande og i relation til fuldt skattepligtige personers ferieboliger i Frankrig. For så vidt angår pensionsområdet, medfører de interne dansk skatteregler, at personer, der er bosat i udlandet og modtager pension her fra landet, skal betale dansk skat af pensionen. De nuværende overenskomster med Frankrig og Spanien medfører, at pensioner bortset fra tjenestemandspensioner kun kan beskattes i det land, hvor modtageren er bosat. I dag kan de interne danske skatteregler altså ikke gennemføres i forhold til personer i Frankrig og Spanien. 7

8 Lovforslagets 3 medfører, at i tilfælde af opsigelse af en overenskomst vil denne skattefritagelse blive fastholdt for pensionister, som allerede bor i det pågældende land, så længe de forbliver boende i samme land. En opsigelse af overenskomsterne vil medføre, at personer, som i fremtiden flytter til Frankrig, henholdsvis Spanien, skal betale dansk skat af deres danske sociale pension eller private pension i overensstemmelse med dansk skatteret. En opsigelse vil medføre et merprovenu i takt med, at personer flytter til Frankrig, henholdsvis Spanien efter overenskomsternes opsigelse, og personer i disse lande begynder at modtage dansk pension. Der er ikke holdepunkter for at skønne størrelsen heraf. Dog er det fra SKATs registre anslået, at der i 2005 boede ca pensionister i Frankrig, der samlet modtog i størrelsesordnen 450 mio. kr. i pension fra Danmark. Tilsvarende skønnes, at ca pensionister var bosiddende i Spanien, og at disse modtog i størrelsesordnen 550 mio. kr. i pension fra Danmark. Der må på længere sigt forventes et større omfang som følge af de seneste årtiers udbygning af de private pensioner og den generelle internationalisering. For så vidt angår fast ejendom, medfører de interne danske skatteregler, at personer, som er fuldt skattepligtige og ejer fast ejendom, skal betale ejendomsværdiskat af denne ejendom, uanset om ejendommen ligger her i landet eller i udlandet. På samme måde medfører interne danske skatteregler, at fuldt skattepligtige personer beskattes af lejeindtægter ved udleje af deres faste ejendom, hvad enten den ligger her i landet eller i udlandet. Fuldt skattepligtige personer kan få fradrag for renteudgifter. Den nuværende overenskomst med Frankrig medfører, at løbende indkomst fra fast ejendom og formue i form af fast ejendom kun kan beskattes i den stat, hvor ejendommen ligger. I dag kan de interne danske skatteregler om ejendomsværdiskat og beskatning af lejeindtægter altså ikke gennemføres for fuldt skattepligtige personer, der ejer ferieboliger i Frankrig. Uanset at fuldt skattepligtige personer ikke betaler ejendomsværdiskat af fast ejendom i Frankrig, kan de alligevel få fradrag for renteudgifter vedr. ejendommen ved dansk beskatning. Overenskomsten medfører også, at fuldt skattepligtige personer ikke betaler dansk skat af eventuelle nettoindtægter ved udleje af ferieboligen, dog således at indtægten får betydning for størrelsen af dansk beskatning af den pågældendes danske indkomst. Lovforslagets 4 medfører, at i tilfælde af opsigelse af overenskomsten med Frankrig vil fritagelsen for dansk beskatning af ejendom i Frankrig blive fastholdt for fuldt skattepligtige personer, som allerede ejer fast ejendom i dette land. En opsigelse af overenskomsten vil derimod medføre, at personer, som i fremtiden erhverver fast ejendom i Frankrig, skal betale dansk ejendomsværdiskat af eller dansk skat af lejeindtægter fra denne ejendom i overensstemmelse med dansk skatteret. En opsigelse af overenskomsten med Frankrig vil medføre et merprovenu i takt med, at personer køber feriebolig i Frankrig, idet Danmark med forslaget kan opkræve ejendomsværdiskat af fuldt skattepligtige personers ferieboliger i Frankrig, ligesom de skal betale dansk skat af eventuelle lejeindtægter. Med forslaget skal der også betales dansk skat af lejeindtægter fra ejendomme, der i dag ejes af fuldt skattepligtige. Den danske skat skal dog nedsættes med tilsvarende fransk skat af samme ejendom. Provenuvirkningen skønnes at være meget begrænset de første år. Den varige provenuvirkning kan med et meget usikkert skøn anslås at udgøre mindst 100 mio. kr. årligt. Skønnet afhænger af omfanget af nye opkøb af ferieboliger samt antallet af personer, der flytter til Frankrig eller Spanien og får udbetalt dansk pension hertil. 8

9 Provenuvirkningen vil angå stat og kommuner, hvorimod der ikke vil være provenuvirkninger for regionerne. 8. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser af betydning. 9. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Selv om de nuværende dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien opsiges, vil det som nævnt ovenfor ikke medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. En opsigelse vil dog få negativ virkning for danske selskaber og erhvervsvirksomheder, hvis det andet lands skat efter national lovgivning er højere end den danske skat, og den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst hidtil har medført, at det andet land har nedsat denne skat, så den er lavere end dansk skat. Denne virkning vil især gælde for udbytte, der ikke er omfattet af EU s moder/datterselskabsdirektiv. De fleste landes nationale skatteregler medfører en kildeskat på mellem 20 og 30 pct. af udbytte, som et selskab i det pågældende land betaler til udenlandske aktionærer. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne nedsætter denne kildeskat til typisk 15 pct. for aktionærer, der ikke er moderselskaber. I denne forbindelse skal det tages i betragtning, at selv om erhvervsvirksomheder i tilfælde af en opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mister fordele efter disse overenskomster, er de fortsat beskyttet af EU-rettens grundlæggende friheder, som medfører det princip, at et EU-land ikke må have en højere beskatning af ikke-hjemmehørende end af hjemmehørende. Kommissionen har netop indledt sager om krænkelse af Traktaten mod flere EU-lande, som har en højere beskatning af udbytte, som et selskab i det pågældende land, betaler til en udenlandsk aktionær, i forhold til beskatningen af udbytte, som betales til en aktionær i samme land. Kommissionen anser dette for at stride mod Traktatens regler om den fri etableringsret og kapitalens fri bevægelighed. På samme måde beskytter EU-Traktaten mod forskelsbehandling på andre områder. Spanien har en 4 pct. bruttoskat, som gælder for udenlandske rederier, hvis skibe anløber spanske havne. Denne skat gælder ikke for spanske rederier med samme virksomhed. Denne forskelsbehandling må anses som i strid med etableringsfriheden og fri udveksling af tjenesteydelser. Den spanske bruttobeskatning af udenlandske rederier kan således ikke gennemføres overfor rederier fra Danmark og andre EU-lande. 10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser af betydning for erhvervslivet. 11. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser af betydning for borgerne. Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 12. Miljømæssige konsekvenser 13. Forholdet til EU-retten 9

10 14. Høring Lovforslaget har ikke været sendt i høring. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten 15. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Der forventes et varigt merprovenu på mindst 100 mio. kr. årligt. Provenuvirkning de første år forventes at være meget begrænset. Negative konsekvenser/ merudgifter af betydning af betydning af betydning Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 og 2 De foreslåede bestemmelser giver regeringen bemyndigelse til at opsige Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med henholdsvis Frankrig og Spanien. Som nævnt i de indledende bemærkninger vil en vedtagelse af loven ikke medføre, at de to overenskomster opsiges umiddelbart efter lovforslagets vedtagelse. Danmark vil forhandle med de to lande om en ændring af overenskomsterne, og på baggrund af udfaldet af disse forhandlinger vil der blive taget stilling til en eventuel opsigelse. Til stk. 1 Til 3 Det foreslås, at en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien, og som senest den 31. januar 2008 er begyndt at modtage dansk efterløn eller pension, som efter den hidtidige overenskomst kun kunne beskattes i dette land, fortsat fritages for dansk beskatning af disse indtægter. Det foreslås også, at vedkommende person også skal fritages for dansk beskatning af andre pensioner (bortset fra tjenestemandspensioner), som først påbegyndes udbetalt senere. Skæringsdatoen for betingelsen om at modtage pension er sat til 31. januar Baggrunden er, at personer, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, kan være forhindret i at 10

11 begynde at modtage pension på dette tidspunkt, fordi de har indbetalt til den pågældende ordning i Pensionsbeskatningsloven tillader nemlig ikke udbetalinger fra visse pensionsordninger i et år, hvis der er sket indbetaling til ordningen i samme år. Skattefritagelsen gælder, så længe pensionisten forbliver hjemmehørende i det land, hvor den pågældende var hjemmehørende ved fremsættelsen af lovforslaget. Ved flytning til Danmark eller et andet land bortfalder skattefritagelsen med virkning for fremtidige pensionsudbetalinger. Til stk. 2 Der kan være tilfælde, hvor et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, og hvor kun den ene ægtefælle den 31. januar 2008 modtog dansk efterløn eller pension og dermed var omfattet af overgangsreglen i stk. 1. Stk. 2 medfører, at i så fald vil den anden ægtefælle også blive fritaget for beskatning under samme betingelser som nævnt i stk. 1, når denne begynder at modtage sin pension, så længe ægteparret stadig er hjemmehørende i Frankrig, henholdsvis Spanien. Til 4 Det foreslås, at personer, som den 28. november 2007 var fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens 1 og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, der efter den hidtidige overenskomst ikke kunne beskattes i Danmark, skal forblive fritaget for dansk ejendomsværdibeskatning. En person er også omfattet af overgangsreglen for en ejendom, hvis den pågældende har erhvervet ret til ejendommen senest den 28. november Der lægges vægt på, at både køber og sælger har underskrevet en bindende købsaftale for ejendommen senest denne dato, og der efterfølgende er udarbejdet skøde efter denne slutseddel. Skattefritagelsen gælder, så længe personen forbliver fuldt skattepligtig til Danmark, og ejer den pågældende ejendom. Loven træder i kraft den 1. januar Til 5 11

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/10 2018 Skattelovforslag - ratificering af ændringer mv. af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 244 Offentligt J.nr. 2007-511-0002 Dato: 28. September 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning.

2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar Betænkning. 2007/2 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. januar 2008 Betænkning over Forslag til lov om bemyndigelse

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

Bekendtgørelse om grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 BEK nr 135 af 16/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2253539 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om grøn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 17 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup.

Le Clapier, den 26. marts Hr. chefkonsulent Sven Ulstrup, Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, DK 1402 København K. Kære Sven Ulstrup. Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France Le Clapier, den 26. marts 2012. Hr. chefkonsulent

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten Skatteudvalget L 30 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2004-611-0050 Dato: 27. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt J.nr. 2005-418-0182 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 1. april 2005. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 Grovboller og Generationsskifte Pensioner 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 hhp@hulgaardadvokater.dkdk Forårspakken - pensioner Forårspakken omlægning

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere