Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens Udkast 1. juni 2010

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel: 1. Indledning til Beskæftigelsesplan for Jobcenter Assens De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 2.1. Generelle beskæftigelsespolitiske udfordringer i Assens Kommune 2.2. Jobcentrets målgrupper 2.3. Opsamling af udfordringerne for 2011 for Jobcenter Assens 3. Beskæftigelsesmålene for Beskæftigelsesministerens mål for Lokale mål for Jobcenter Assens Mål og strategier for den borgerrettede indsats 3.4. Mål og strategier for den virksomhedsvendte indsat 4. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 5. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Tillæg 1. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2011 Tillæg 2. Bevilling til ekstra jobkonsulent til integration af indvandrere på arbejdsmarkedet Tillæg 3. Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer side 2 af 37

3 Forord Beskæftigelsesplan for 2011 er præget af en forsat usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet, som følge af den globale finanskrise. Det er stadigt vanskeligt at forudsige hvordan og hvor længe beskæftigelsen er påvirket af lavkonjunkturen. Der er taget udgangspunkt i en forventning om, at lavkonjunkturen fortsætter i Derfor har det under de givne økonomiske forudsætninger været nødvendigt, at prioritere Jobcentrets indsatsområder, så udmøntningen af beskæftigelsesindsatsen foregår mest effektivt. Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af den skabelon, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udformet for Beskæftigelsesplan I den er minimumskravene til indholdet. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Strategi og mål for at inddrage andre aktører Budget for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål, mod tidligere tre mål, for beskæftigelsesindsatsen i De fire mål er følgende: Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse skal begrænses. Antallet af personer på permanent forsørgelse skal begrænses (nyt mål) Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses (nyt mål). Sygedagpengeområdet har tidligere været et indsatsområde i beskæftigelsesplanen, der vil forsat fra beskæftigelsesministeren være fokus på området, men det er ikke længere et indsatsområde. Job- og arbejdsmarkedsudvalget har besluttet et 5. indsatsområde Overholdelse af rettidighed på samtaler og aktivering. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de drøftelser, som Job- og arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale Beskæftigelsesråd havde på et fællesseminar den 15. og 16. april Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Syddanmark har givet høringssvar på Beskæftigelsesplanen, og lokalt MED-udvalg Arbejdsmarked har drøftet den. Assens Byråd godkendte planen på mødet den 27. oktober Beskæftigelsesplanen består af fire dele: en gennemgang af de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, en beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske mål samt de borgerrettede og virksomhedsrettede indsatsområder og en beskrivelse af inddragelsen af andre aktører i den lokale beskæftigelsesindsats Endelig fremlægges Jobcentret budgettet for side 3 af 37

4 Kapitel 1 - Indledning Lavkonjunkturen, som begyndte i efteråret 2008, har medført at Jobcentret har fået flere udfordringer, som vanskeliggør udmøntning af beskæftigelsesindsatsen på et højt og ensartet serviceniveau. Udviklingen har medført en markant stigning i antallet af arbejdsløse, ikke mindst de unge, samt borgere på ledighedsydelse. Der er kommet nye grupper af ledige i Jobcentret, som medfører krav til en anden indsats end den Jobcentret tidligere har iværksat, ligesom den stigende langtidsledighed vil medfører en større udfordring end tidligere. Jobcentret har en vision om, at: Få den ledige hurtigst muligt i job eller tættere på job Yde støtte til borgere der har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor særlige behov for hjælp til at komme i job Yde hurtig og effektiv service til alle virksomheder, der søger arbejdskraft eller ønsker at fastholde ansatte På grund af den stigende ledighed, løbende lovændringer og manglende IT understøtning i arbejdsprocesserne og med uændret ressourcer siden jobcentrets start, vil det fortsat i 2011 være svært at indfri visionerne. Men jobcentrets målsætning er fortsat, at være en serviceorienteret myndighed, som fremmer et rummeligt arbejdsmarked. Jobcentret arbejder på at tilskynde virksomhederne til at integrere og fastholde borgere med nedsat arbejdsevne, som enten skyldes fysiske, psykiske eller sociale forhold, på arbejdsmarkedet. Jobcentret er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen over for forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse, ledighedsydelse, personer i fleksjob og førtidspensionister med løntilskud (skånejob), sygedagpengemodtagere samt integration af flygtninge- og indvandrere. I den virksomhedsrettede indsats arbejdes der på at matche de ledige med ordinær beskæftigelse, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskudsjob til førtidspensionister (skånejob), løntilskudsjob, virksomhedspraktik, arbejdsprøvninger, etablering af voksenlærlinge, praktikpladser til unge, fordelinger, varslingssager, indgåelse af partnerskabsaftaler og etablering af virksomhedscentrer. Med Beskæftigelsesplanen beskrives jobcentres udmøntning af beskæftigelsesindsats over for såvel borgere som virksomheder med udgangspunkt i at lavkonjunkturen er uændret i side 4 af 37

5 Kapitel 2 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Generelle beskæftigelsespolitiske udfordringer i Assens Kommune For at beskrive de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer som jobcentret umiddelbart står overfor, er der i nedenstående tabel vist en række nøgletal, der karakteriserer arbejdsmarkedet i Assens Kommune. Tabel 1: Nøgletal Assens Kommune har mærket lavkonjunkturen i 2009 og 2010, der har været forholdsvist mange konkurser inden for landbruget, industrien og byggesektoren. Der har været en fordobling af konkurserne i Assens Kommune sammenlignet med niveauet i Hver tredje indbygger i kommunen er ansat inden for en af de tre brancher, som har været hårdest ramt. For landbruget forventes det at beskæftigelsen i 2010 falder med 6 %, for industrien forventes et fald på -3,5 % og for byggeriet et fald på 7 %. Kommentar [d1]: Der kommer et afsnit med nøgletallene. Det forventes, at beskæftigelsen i de private serviceerhverv falder med 7 %, hvilket er nyt. Tabel 2: Fald i beskæftigelsen i 2010 Branche Landbrug - 5 % - 6 % Industrien - 6 % - 3,5 % Byggeriet - 10,5 % - 7 % Privat Serviceerhverv - 2,4 % - 7% Kilde: Mploys oplæg til fællesmødet mellem JAU og LBR d. 15. og 16. april 2010 Tabel 2 viser udviklingen fra 2009, den største udfordring bliver at beskæftigelsen falder kraftigt i de private serviceerhverv i 2010, sammenlignet med Der er en forventning om, at arbejdsstyrken over de næste årtier falder, da en forholdsvis større andel af befolkningen bliver ældre og trækker sig fra arbejdsmarkedet. Udfordringen styrkes af, at de ældre, som afskediges, i højere grad vælger at gå på efterløn frem for at modtage dagpenge, kontanthjælp eller anden offentlige forsørgelse. En faldende arbejdsstyrke øger risikoen for, at virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft med de rigtige kompetencer. 1 side 5 af 37

6 En anden beskæftigelsesudfordring er at uddannelsesniveauet er lavt i kommunen, sammenlignet med regions- og landsniveauet. 2 Når arbejdsstyrken er lavt uddannet, er der en risiko for at de lokale virksomheder kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft og dermed risiko for at vækst og beskæftigelse på længere sigt begrænses. Men på trods af lavkonjunkturen er arbejdsmarkedet ikke er gået i stå. Der er fortsat mange jobåbninger og ca. 40 % af alle nyledige i Assens Kommune er i job igen inden for de første 3 måneder. I forhold til sammenlignelige jobcentre er det højere for Assens, og derfor er det vigtig fortsat at have en aktiv virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Siden lavkonjunkturen startede har de unge ufaglærte mænd udgjort en stor andel af de ledige. Mange unge mænd valgte en uddannelse fra, da det var muligt at få et ufaglært job med høj løn indenfor de traditionelle mandefag. Siden har en del større virksomheder outsourcet ufaglært arbejde til udlandet, og dermed er efterspørgsel på ufaglærte arbejdskraft faldet betydelig. Mange af de ufaglærte jobs kommer ikke igen og derved kan de ledige ikke vende tilbage til deres tidligere beskæftigelse. Mange af de ledige skal opkvalificeres til jobs hvor der er beskæftigelsesmuligheder herunder også inden for de kønsmæssige utraditionelle områder. Udviklingen medfører ikke, at ligestillingsproblematikken er ændret. Den nuværende situation med flere ledige unge mænd er i højere grad bestemt af konjunkturerne, hvorimod ligestillingsproblematikken er strukturel betinget, og er forhold, som jobcentret ikke har direkte indflydelse på. Udgangspunktet for arbejdet med ledige er, at det er deres kvalifikationer og ikke kønnet, som bestemmer om de kommer i beskæftigelse Udfordringer for målgrupperne i 2011 Lavkonjunkturen har betydet, at ledigheden er steget voldsommere i Assens Kommune sammenlignet med landsdelen, regionen og landsniveauet. Med en ledighedsandel på 6,8 % i marts 2010 har kommunen den højeste ledighedsandel i Region Syddanmark 3, og den fjerde højeste i Danmark. Nedenstående graf viser udviklingen i ledighedsandelen fra januar 2009 til marts Kilde: Carsten Ulstrup, Kortlægning af de unge i Assens Kommune med særligt fokus på de unge, der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse, side 6 af 37

7 Ledighedsprocent Ledighed fordelt på Geografi Hele landet Region Syddanmark Landsdel Fyn Assens Kilde: Danmarks Statistik For jobcentrets målgrupper gør det sig gældende, at der fra 2007 til 2008 var en reduktion af grupperne, som følge af højkonjunkturen. Med lavkonjunkturen, som begyndte i 3. kvartal 2009, steg de fleste målgrupper. En af undtagelserne er sygedagpengemålgruppen, hvor der har været et fald. Samlet set har der fra 2007 til 2009 været en stigning på 10,2 % for alle jobcentrets målgrupper. Tabel 3: Antal fuldtidspersoner inden for jobcentrets målgrupper Assens Ændring i % Klyngeniveau a b c (a-c) A-dagpenge ,9 % 42,9 % Kontant- og starthjælp (arbejdsmarkedsparate) ,9 % 18,6 % Kontant- og starthjælp (ikkearbejdsmarkedsparate) ,4 % 19,2 % Introduktionsydelse ,4 % 41,4 % Revalidering (inkl. Forrevalidering) ,8 % -21,7 % Sygedagpenge ,4 % -5,8 % Ledighedsydelse ,4 % 21,7 % Fleksjob ,1 % 18,6 % Førtidspension ,2 % 1,6 % Personer i alt ,2 % Kilde: Jobindsats Udfordringerne i forhold til de fire ministermål gennemgås i det følgende. Arbejdskraftreserven (mål 1) I januar 2009 var der 295 fuldtidsledige med mere end 3 måneders ledighed svarende til en andel af alle fuldtidsledige på 29,6 %. Det steg i februar 2010 til 740 fuldtidsledige svarende til en andel på 38,5 % en stigning på 150 %. Som det fremgår at nedenstående tabel skyldes stigningen, at der side 7 af 37

8 er blevet forholdsvis flere forsikrede fuldtidsledige. Niveauet er steget fra 183 ledige i januar 2009 til 540 i februar 2010 en stigning på 195 %. Udviklingen tyder på, at flere ledige er forholdsmæssigt længere arbejdsløse i løbet af 2009 og begyndelsen af Erfaringerne viser, at jo længere ledighedsforløb den enkelte borger har, desto vanskeligere bliver det at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Udviklingen forøger risikoen for at flere arbejdsmarkedsparate ledige bliver marginaliseret som langtidsledige Arbejdskraftsreserven for Assens I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kilde: Jobindsats Udviklingen er på niveau med gennemsnittet i klyngen og højere end landsgennemsnittet. Det vil sige, at det er et generelt billede, at der er flere ledige, som har en varighed på mere end 3 måneder. Kilde: Jobindsats Permanente forsørgelsesydelser (mål 2) For de tre grupper på permanent forsørgelsesydelser førtidspensionister, fleksjobber og ledighedsydelsesmodtagere har det samlede antal været konstant fra 1. januar 2009 til 1. marts I hele perioden er der ca borgere på permanent forsørgelse i Assens Kommune. Der er forskydninger mellem de tre grupper, hvilket skyldes at de er forbundne alle borgere, som godkendes til/bevilliges en af de permanente forsørgelsesydelser har en varig begrænsning i arbejdsevnen. Jobcentret har arbejdet med en aktiv indsats over for målgrupperne i de seneste år, som er medvirkende til det uændrede tal. side 8 af 37

9 Kilde: Jobindsats side 9 af 37

10 Unge (mål 3) Antallet af unge ledige er steget fra 452 i marts 2009 til 569 i mats 2010, svarende til en stigning på 25,9 %. Stigningen skyldes især at antallet af forsikrede ledige er steget fra 151 til 241 en stigning på 59,6 %. Til sammenligning har stigning i samme periode været på 9 % for ikke-forsikrede ledige. Der forventes at være en relativ stor andel af arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate ledige i ungegruppen. Tabel 4. Ministerens mål. Unge under 30 år. Antal fuldtidsledige under 30 år. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) mar- 09 mar- 10 Ændring i tal Ændring i % Assens Køn i alt Kvinder Mænd kilde: Jobindsats Matchkategori i alt Arbejdsmarkeds parate Ikkearbejdsmarkeds parate Matchkategori i alt Arbejdsmarkeds parate Ikkearbejdsmarkeds parate Matchkategori i alt Arbejdsmarkeds parate Ikkearbejdsmarkeds parate Forsørgelsesgrundl ag i alt ,9 % A-dagpenge ,6 % Kontanthjælp mv ,0 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,0 % A-dagpenge ,6 % Kontanthjælp mv ,2 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,0 % A-dagpenge.. Kontanthjælp mv ,0 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,3 % A-dagpenge ,9 % Kontanthjælp mv ,2 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,1 % A-dagpenge ,9 % Kontanthjælp mv ,7 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,9 % A-dagpenge.. Kontanthjælp mv ,9 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,1 % A-dagpenge ,4 % Kontanthjælp mv ,9 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,5 % A-dagpenge ,4 % Kontanthjælp mv ,6 % Forsørgelsesgrundl ag i alt ,7 % A-dagpenge.. Kontanthjælp mv ,7 % side 10 af 37

11 /revalidering. De indgår i målgruppen for ministermål 3 i 2011, men jobcentret vil primært fokusere på de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagerne, da det er her, der er flest udfordringer. Nedenstående tabel viser sammensætningen af hele målgruppen og de deraf afledte resultatkrav til ministermålene. Sammensætning af ungegruppen Tallene er friholdt unge på de permanente forsørgelsesydelser, samt sygedagpenge og for- dectil Jobcenter Assens antal antal ændring antal ændring antal ændring decantal % antal % antal % % A-dagpenge i alt 75,0 211,0 136,0 181,3 253,2 42,2 20,0 221,7-31,5-12,5 Kontanthj. ikke-arb. m. parate i 151,0 174,0 23,0 15,2 189,7 15,7 9,0 189,7 0,0 0,0 alt Kontanthj. arb. m. parate i alt 100,0 171,0 71,0 71,0 189,8 18,8 11,0 164,5-25,3-13,3 Ledige 326,0 556,0 230,0170,6 632,7 76,7 13,8 575,9-56,8-9,0 Revalidering & Forrevalidering 21,0 25,0 4,0 19,0 26,5 1,5 6,0 28,1 1,6 6,0 Sygedagpenge 73,0 84,0 11,0 15,1 83,2-0,8-1,0 81,5-1,7-2,0 Ledighedsydelse 6,0 5,0-1,0-16,7 4,5-0,5-10,0 4,1-0,5-10,0 Fleksjob 16,0 15,0-1,0-6,3 13,5-1,5-10,0 12,2-1,4-10,0 Førtidspension i alt 96,0 107,0 11,0 11,5 107,0 0,0 0,0 101,7-5,3-5,0 Unge i alt 538,0 792,0 254,0 47,2867,3 75,3 9,5803,3-64,0-7,4 Kilde: Beskæftigelsesregionen Syddanmarks måltal for Beskæftigelsesplan 2011 Af grafen fremgår det, at stigningen for arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate unge har været væsentligt større i Assens Kommune sammenlignet med andre jobcentre, som har samme rammevilkår (klynge jobcentrene). Det vil sige, at der for Assens er et stort besparelsespotentiale i en skærpet indsats over for de arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate unge under 30 år. kilde: Jobindsats side 11 af 37

12 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (mål 4) Gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er relativ lille i Assens Kommune. Beregninger fra Beskæftigelsesregion Syddanmark viser, at der i december 2009 var 137 borgere i målgruppen, fremskrivning til december 2010 viser en forventning om en forøgelse på 5,4 % svarende til 144 borgere. I samme beregning fremgår det, at der forventes et mindre fald i gruppen i 2011, så der i december 2011 er 141 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på en offentlig forsørgelse. Kilde: Beskæftigelsesregionen Syddanmarks måltal for Beskæftigelsesplan 2011 Rettidighed (Lokalt mål) Rettidigheden er udtryk for om borgerne får overholdt deres ret og pligt til samtaler og aktiveringstilbud. Manglende overholdelse af rettidighed betyder, at kommunen mister refusion. Ud over at det er vigtigt at borgernes retssikkerhed bliver overholdt, er rettidigheden derfor vigtig for den kommunale økonomi. Arbejdsmarkedsstyrelsen har defineret måltal for tilfredsstillende overholdelse af rettidigheden. Jobsamtaler 90 % Ret og pligt tilbud (forsikrede ledige) 90 % Ret og pligt tilbud (arbejdsmarkedsparate knt.hj.) 80 % Ret og pligt tilbud (ikke-arbejdsmarkedsparate) 75 % For at kunne overholde rettidigheden er det vigtigt, at der er IT understøtning som sikrer, at beskæftigelsesindsatsen kan styres og udmøntes i henhold til lovgivningen. IT systemerne på arbejdsmarkedsområdet kan ikke på nuværende tidspunkt understøtte udtræk af lister, som sikre at borgerne indkaldes jfr. lovgivningen. Eks. kan der ikke laves udtræk vedrørende de forsikrede ledige eller ved gentagne aktiveringstilbud, alle disse skal føres manuelt uanset, om det er side 12 af 37

13 forsikrede ledige eller kontanthjælpsmodtagere. Der anvendes mange medarbejderressourcer på grund af den manglende IT understøtning, da der er tale om et stort antal ledige. Udviklingen i 2009 og 2010 viser, at der er sket en forbedring på rettidigheden på samtaler og ret og pligt tilbud for kontanthjælpsmodtagere (både arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate). kilde: Jobindsats For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere viser udviklingen, at målkravene for rettidigheden på aktivering er mere eller mindre opfyldt. Der er et udviklingspotentiale for de ikkearbejdsmarkedsparate. Dog skal der være opmærksomhed på, at tallene ikke er renset for barsler og sygemeldte, hvilket er medvirkende til udsvingene. Kilde: Jobindsats Udviklingen for de forsikrede ledige viser, at der er store udfordringer i forhold til at overholde rettidigheden på alle områder samtaler samt ret og pligt tilbud. side 13 af 37

14 Kilde: Jobindsats For ret og pligt tilbud var der en høj rettidighed på aktiveringen i 2. og 3. kvartal Imidlertid sker der et fald i 4. kvartal og niveauet er langt fra Arbejdsmarkedsstyrelsens målkrav. Der er en meget stor udfordring i forhold til at sikre en høj og tilfredsstillende rettidighed på aktivering af forsikrede ledige. kilde: Jobindsats Øvrige målgrupper På sygedagpengeområdet har der i 2009 og 2010 været et ministermål, hvor formålet var at nedbringe antallet af forløb med varighed på over 26 uger, dette mål bortfalder i Jobcentret har den 1. juni 2009 indgået et privat offentlig samarbejde med Falck Jobservice for en 3-årig periode, så der vil fortsat være fokus på en tidlig og aktiv indsats, arbejdsfastholdelse og nedbringelse af sygedagpengeforløb med varighed på over 26 uger, men ikke mindst over 52 uger. Antallet af fuldtidspersoner med varighedsforløb på over 26 uger er faldet fra 281 i januar 2009 til 228 i januar Det vil sige en reduktion på 18,9 %. Resultatkravet i 2009 var en reduktion på 15 side 14 af 37

15 %, hvilket er lykkedes. Jobcentret fortsætter det positive arbejde, og vil sikre en tidlig indsats og fastholdelse af sygefraværstruet medarbejdere og ledige. SDP forløb over 26 uger Assens jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 Kilde: Jobindsats 2.3. Opsamling af udfordringerne for 2011 for Jobcenter Assens De væsentligste udfordringer for Jobcenter Assens vil i 2011 være, at begrænse udviklingen inden for arbejdskraftreserven og ungegruppen. Den største udfordring er at sikre borgernes ret og pligt ved en høj rettidighed på jobsamtaler, samt ret og pligt på tilbud for alle målgrupper. Denne udfordring er størst for de forsikrede ledige og ikke mindst for kommunens økonomi. Samlet set er der en kortsigtet og langsigtet opgave. På kort sigt er udfordringen at alle, der kan, skal være aktiv jobsøgende. Lavkonjunkturen stiller større krav til de arbejdsmarkedsparate ledige. Ledige opfordres til brancheskift, til de områder hvor der stadig er jobåbninger på arbejdsmarkedet. De opfordres til at tænke kønsmæssigt utraditionelt, da det kan medføre flere beskæftigelsesmuligheder. På lidt længere sigt er udfordringen at undgå at flere borgere trækker sig tilbage eller væk fra arbejdsmarkedet. At uddannelsesniveauet i Assens Kommune bliver højere, da virksomhederne har et stadigt større behov for specifikke faglige kompetencer. Det gælder ikke mindst for de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Den største økonomiske udfordring er, at sikre rettidigheden, specielt for de forsikrede ledige. side 15 af 37

16 Kapitel 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2011 De beskæftigelsespolitiske mål som ministeren har udmeldt for indsatsen i 2011 danner sammen med Job- og arbejdsmarkedsudvalget eget mål rammen for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesministerens mål for 2011 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske mål i form af indsatsområder, hvor der i det kommende år er behov for et særligt fokus for at løfte resultaterne af indsatsen. For 2011 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. indsatsområde: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i beskæftigelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Resultatkrav: Jobcentret arbejder på, at sikre at arbejdskraftreserven er uændret ved udgangen af december 2011, sammenlignet med niveauet i marts 2010 på 753 fuldtidspersoner. Kvalitets- og resultatmål: Arbejdskraftreserven er uændret ved udgangen af december 2011, sammenlignet med niveauet i marts Måling: Indikator for målingen: Der foretages en månedlig opfølgning og kilderne til målingen er Jobindsats. Evaluering: Senest med udgangen af 1. kvartal 2012 foreligger der en opfølgning for målsætning 2011 for jobcentret. Opfølgningen/årsredegørelsen behandles på Job og arbejdsmarkedsudvalgets møde i april Fremlægges herefter i Byrådet. side 16 af 37

17 Forudsætning: I lyset af den nuværende konjunkturudvikling, hvor der er blevet væsentlig flere ledige med et længerevarende ledighedsforløb, forudsætter kvalitets- og resultatmålet, at der gives mulighed for at iværksætte en styrket indsats. 2. indsatsområde: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanent forsørgelsesordning (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Resultatkrav: Jobcentret arbejder på, at sikre en nulvækst, så antallet af personer på permanent forsørgelsesordningen er uændret ved udgangen af december 2011, sammenlignet med niveauet i marts I marts 2010 var der sammenlagt borgere på permanent forsørgelsesydelse. 4 Kvalitets- og resultatmål: Antallet af personer på permanent forsørgelsesordning er uændret ved udgangspunktet af 2011, sammenlignet med niveauet på borgere i marts Måling: Indikator for målingen: Der foretages en månedlig opfølgning og kilden til målingen er Jobindsats. Evaluering: Senest med udgangen af 1. kvartal 2012 foreligger der en opfølgning for målsætning 2011 for jobcentret. Opfølgningen/årsredegørelsen behandles i Job og arbejdsmarkedsudvalgets møde i april mdr. Fremlægges herefter i Byrådet. 4 Omfatter både ledighedsydelsesmodtagere, fleksjobbere og førtidspensionister. Kilde: marts side 17 af 37

18 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller i uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Resultatkrav: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Udgangspunktet er 632 fuldtidsledige baseret på Beskæftigelsesregionens tal for december Kvalitets- og resultatmål: Der arbejdes på at begrænse udviklingen for alle unge under 30 på a-dagpenge eller kontant- og starthjælp, så der højest er en vækst på 3,6 % - svarende til 655 fuldtidsledige. 5 Alle nyledige under 30 år henvises til uddannelses- og erhvervsvejlederen inden 1 uge. 85 % af de årige får en individuel jobsamtale senest efter en uge. 85 % af de årige får en individuel jobsamtale mindst hver måned. 70 % af de årige får et aktivt forløb (kort afklaringsforløb til dem, der ikke har en uddannelse) senest efter to ugers ledighed. Unge under 30 år, med en ledighed på mere end 12 måneders varighed, tilbydes en virksomhedsrettet Ny Chance. Måling: Indikator for målingen: På det første mål foretages en månedlig opfølgning og kilden til målingen er Jobindsats. De øvrige mål følges op ved målinger fra Workbase. Evaluering: Senest med udgangen af 1. kvartal 2012 foreligger der en opfølgning for målsætning 2011 for jobcentret. Opfølgningen/årsredegørelsen behandles i Job og arbejdsmarkedsudvalgets møde i april måned. Fremlægges herefter i Byrådet. Forudsætning: I lyset af den nuværende konjunkturudvikling, hvor der er væsentlig flere unge ledige ufaglærte, forudsættes det, at der bevilliges midler til en styrket ungeindsats så der sikres en straksindsats af de årige samt en Ny Chance til alle unge under 30 år. 5 Udregningen sker på baggrund af Beskæftigelsesregionens måltal for Beskæftigelsesplanen side 18 af 37

19 4. Indsatsområde: Styrket indsats for at integrere indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrer og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Resultatkrav: Antallet af ikke-vestlige indvandrer og efterkommer på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. I december 2009 var der 137 borgere på en offentlig forsørgelse. Kvalitets- og resultatmål: Der arbejdes på at begrænse udviklingen for alle ikke-vestlige indvandrer og efterkommer på offentlig forsørgelse, så der højst må være en vækst på 3,3 % i udgangen af svarende til 141 borgere. Måling: Indikator for målingen: Der foretages en månedlig opfølgning og kilden til målingen er Jobindsats. Evaluering Senest med udgangen af 1. kvartal 2012 foreligger der en opfølgning for målsætning 2011 for jobcentret. Opfølgningen/årsredegørelsen behandles i Job og arbejdsmarkedsudvalgets møde i april måned. Fremlægges herefter i Byrådet. 3.2 Lokalt mål for Jobcenter Assens indsatsområde Styrket indsats for at overholde rettidigheden Mål: Jobcentret skal sikre, at alle ledige modtager deres ret og pligt tilbud, en afledt virkning er at kommunen ikke mister refusion på grund af manglende overholdelse af rettidigheden. Resultatkrav: Der arbejdes på, at rettidigheden på samtaler og ret og pligt tilbud som minimum opfylder de af Arbejdsmarkedsstyrelsen opstillet målkrav. Kvalitets- og resultatmål: En rettidighed for samtaler på 90 % side 19 af 37

20 En rettidighed for ret og pligt tilbud til forsikrede ledige på 90 % En rettidighed for ret og pligt tilbud til arbejdsmarkedsparate kontakthjælpsmodtagere på 80 % En rettidighed for ret og pligt tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 75 % Måling: Indikator for målingen: Der foretages en månedlig opfølgning og kilden til målingen er Jobindsats. Evaluering: Senest med udgangen af 1. kvartal 2012 foreligger der en opfølgning for målsætning 2011 for jobcentret. Opfølgningen/årsredegørelsen behandles i Job og arbejdsmarkedsudvalgets møde i april måned. Fremlægges herefter i Byrådet. Forudsætning: I lyset af den nuværende konjunkturudvikling, hvor der er blevet væsentlig flere ledige, forudsætter kvalitets- og resultatmålene, at der midler til en styrket indsats. side 20 af 37

21 3.3 Mål og strategier for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Alle borgere der har brug for hjælp og service i forhold til beskæftigelse og arbejdsfastholdelse, skal henvende sig i jobcentret. Den borgerrettede indsats er præget af den lavkonjunktur, som har karakteriseret arbejdsmarkedet fra efteråret Med en af landets højeste ledighedstal, er det en meget stor udfordring for jobcentret at kunne sikre en aktiv serviceorienteret beskæftigelsesindsats. Overordnet set, vil jobcentret forsat: Sikre at alle borgere der henvender sig til Jobcenter Assens får den service de har behov for Sikre at ledighedsniveauet begrænses mest muligt Sikre at sygemeldte kommer hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet Disse visioner udmøntes i følgende mål for indsatsen: Flere ledige kommer tættere på job Flere sygedagpengemodtagere vender hurtigere tilbage til/bliver fastholdt på arbejdsmarkedet Flere får hurtigere fleksjob Udgangspunktet for den borgerrettede indsats er respekten for borgerens eget ansvar for egen tilværelse. I indsatsen tages der udgangspunkt i situationen på arbejdsmarkedet, og borgeren møder altid et krav om, at anvende sine ressourcer og muligheder bedst muligt for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvilket jobcentret understøtter. Der er en gensidig forpligtelse i den støtte og hjælp, som den pågældende får til selvhjælp. Med andre ord yder jobcentret hjælp til selvhjælp. Der vil generelt være fokus på borgernes evne og vilje til at søge og opnå/fastholde beskæftigelse, herunder deres rådighed. Jobcentret arbejder bevidst med rådighedsbegrebet med henblik på at sikre, at den ledige er bredt arbejdssøgende og motiveret til at søge de job som findes. Derudover er der en forventning om, at de ledige orienterer sig i forhold til flaskehalsområderne. Den ledige, den sygemeldte eller borgeren, der har brug for rådgivning på arbejdsmarkedsområdet, mødes altid med et jobrettet fokus. Målet er, at der ydes en rådgivning og myndighedsudøvelse på et højt fagligt niveau. Jobcentret samarbejder i en konstruktiv og tæt dialog med a-kasserne omkring både de ledige og de sygemeldte dagpengemodtagere. Der samarbejdes omkring et kompetenceudviklingsforløb for ledige, samt om at give de ledige muligheder for inspiration til brancheskift. side 21 af 37

22 Jobcentret prioriterer det forebyggende arbejde med det formål at forhindre udstødelse og marginalisering fra arbejdsmarkedet. Derved arbejdes der på at integrere marginalgrupperne i arbejdsstyrken og begrænse antallet af borgere på permanent overførselsindkomster, specielt førtidspensionisterne. Handicapindsats Overfor ledige med handicap eller personer, der har været længerevarende sygemeldt, tilbyder jobcentret forskellige former for støtteordninger, udredning og afklaring. Der gives tilbud om tilskud/udlån af hjælpemidler, mentorordning, støtteordninger til personlig assistance i såvel erhvervsmæssige sammenhæng som i forbindelse med efter- og videreuddannelse, revalidering og fleksjob, der er stor fokus på at anvende mulighederne for at fastholde ledige og sygemeldte med handicap på arbejdsmarkedet. Formålet med handicapindsatsen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, således at de er ligestillet med personer uden handicap og får samme muligheder for erhvervsudøvelse. Den handicapkompenserende lovgivning er en integreret del af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Ligestilling Jobcentrets ligestillingsindsats sikre såvel mænd som kvinder lige beskæftigelsesmuligheder ved at skabe forståelse blandt såvel ledige som arbejdsgivere og sagsbehandlere på jobcentret og hos anden aktør for de særlige kønsbestemte forhold og holdninger på arbejdsmarkedet. Ligestilling bidrager til øget fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, da det er kvalifikationerne og ikke kønnet der er afgørende for om en person opnår beskæftigelse. Indsatsen sikre at den ledige orienteres mod kønsmæssige utraditionelle fagområder eksempelvis, at mænd orienteres mod traditionelle kvindefag inden for det sociale serviceområde. Endelig giver indsatsen bedre forudsætninger for, at de enkelte ministermål kan målrettes grupperne. Hvis der tages udgangspunkt i kønnet, tages der udgangspunkt i de kønsmæssige og strukturelle udfordringer eksempelvis at unge ufaglærte mænd har begrænset muligheder. Sygedagpengeindsatsen De tre kerneområder inden for sygedagpengeindsatsen er: arbejdsfastholdelse, tidlig og aktiv indsats og reduktion af sager med varighed på over 26 uger. Ved det privat-offentlige samarbejde med Falck Jobservice udvikles en sammenhængende, helhedsorienteret og jobrettet borgerindsats gennem hele sygeperioden. side 22 af 37

23 En af målsætningerne for det privat-offentlige samarbejde er at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 52 uger. Flere undersøgelser viser, at omkring 25 % af de forløb, der har en varighed på over 52 uger, ender med en førtidspension. Derfor er der særligt fokus på denne gruppe af sygemeldte. Målsætningen er at nedbringe antallet af disse sager til 57 i I forhold til den tidlige og aktive indsats vil der være fokus på at sikre, at: Tiden fra første sygedag til den første personlige samtale nedbringes til et minimum Kontakten mellem den enkelte, virksomheden og jobcentret fastholdes Der tidligt i sygeforløbet foreligger en målrettet plan, som inddrager den enkelte, virksomheden og jobcentret Som led i den tidlige indsats videreudvikles udrykningsholdet, så jobcentret kan medvirke til en hurtig indsats over for virksomhederne for at sikre fastholdelse af medarbejdere. Et supplement til dette arbejde er samarbejdet med de privatpraktiserende læger. Jobcentret har i en forsøgsperiode, med støtte fra det Lokale Beskæftigelsesråd, udviklet et udvidet samarbejde med de privatpraktiserende læger i Assens Kommune. Med samarbejdet sikres en større grad af koordinering af den lægefaglige samt den beskæftigelses- og sundhedsrettet indsats over for borgerne. Den tidlige og forebyggende indsats understøtter virksomhederne og a-kasserne i at kunne afholde sygefraværssamtaler inden for de første 4 uger. Samarbejdet med a-kasserne styrkes løbende med henblik på at fastholde så mange som muligt på arbejdsmarkedet, da denne gruppe udgør et stort arbejdskraftpotentiale. Der vil fortsat afholdes temamøder med det formål at sikre dialogen mellem a-kasserne, de faglige organisationer, lægerne og kommunen. Jobcentret vil aktivt udvikle et samarbejde så alle parter inddrages tidligt i de enkeltes sygdomsforløb, med henblik på at sikre den sygemeldtes fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 1. Indsatsområde: Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er defineret som arbejdsmarkedsparate ledige (forsikrede som ikkeforsikrede), der har mere end 3 måneders ledighed. Under de givne økonomiske forudsætninger vil jobcentret sikre en tidlig indsats, hvor den lediges arbejdsmarkedspotentiale afdækkes. Samtidig orienteres den ledige om mulighederne inden for flaskehalsområderne. Der vil i denne del af indsatsen også blive arbejdet inden for kønsmæssige utraditionelle fagområder. side 23 af 37

24 Jobcentret vil med en netværkscafe understøtte de ledige i deres bestræbelser på at komme i beskæftigelse, med specielt fokus på anvendelse af IT redskaber og kompetenceudviklingsmuligheder. Undersøgelser viser, at personlige netværk er en vigtig faktor, når ledige finder beskæftigelse. Formålet med Netværkscafeen er at understøtte de ledige til at danne netværk og anvende hinandens ressourcer i en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcentret har stor fokus på at begrænse udviklingen inden for arbejdskraftreserven mest muligt, ud fra de givne rammer. Beskæftigelsesministeriet har netop præcenteret 8 nye initiativer, der skal være med til at begrænse langtidsledigheden. Målet er at sikre uddannelses- og kompetenceløft af de ledige, så de bliver bedre rustet, samt at sikre en mere intensiv virksomhedsindsats, da denne del af indsatsen resultere i flest ordinære jobs. Det er endnu ikke indgået aftale om initiativerne, derfor det uklart, hvilken konkret betydning det får for indsatsen i Der er 145 offentlige løntilskudsstillinger for forsikrede ledige, målsætningen er en 100 % målopfyldelse. Der er 100 offentlige pladser, med et virksomhedsrettet aktiveringstilbud. Der kan være forløb af forskellige varighed eks. 13 eller 26 uger. For arbejdsmarkedsparate er der en forstærket indsats i forhold til ordinær jobs og voksenlære. Alle ikke-forsikrede ledige indkaldes til en orienteringssamtale om rettigheder og pligter max. 3 uger efter de er blevet ledige. For de øvrige målgrupper følges beskrivelserne i lovgivningen. Ved alle kontaktsamtaler rådighedsvurderes den ledige og henvises til aktiv jobsøgning. Ved alle kontaktsamtaler undersøges det, om det personlige CV på Jobnet er opdateret og om det er tilstrækkelig målrettet. Ud fra en konkret vurdering henvises ledige til aktive jobsøgningskurser eller relevante tilbud på baggrund af deres kompetencer. Som led i velfærdsforliget skal alle arbejdsmarkedsparate ledige mindst én gang om ugen, via Jobnet bekræfte at de fortsat er arbejdssøgende, samt se efter og søge nye job. Det indgår i vejledningen af alle arbejdsmarkedsparate ledige at der er muligheder indenfor flaskehalsområder, dvs. områder med gode beskæftigelsesmuligheder. De ledige vejledes til at tænke kønsmæssigt utraditionelt i valg af fagområder. Som led i vejledningen af ledige vil Jobcenter Assens gennemføre forskellige virksomhedsrettede initiativer, herunder job- og uddannelsesmesse for alle arbejdsmarkedsparate ledige. side 24 af 37

25 2. Indsatsområde: Permanente forsørgelsesordninger Jobcentret har altid haft fokus på fleksjobbere og personer på ledighedsydelse, og denne indsats har været indskrevet som lokalt mål i de forrige beskæftigelsesplaner. Som det fremgik i beskrivelserne af de lokale udfordringer for målgruppen, har det samlede niveau for alle tre målgrupper været stabilt i løbet af 2009 og 1. kvartal Jobcentret vil derfor fortsætte den nuværende indsats, og sikre at udviklingen inden for målgrupperne begrænses mest muligt Da målgrupperne er forbundet, vil den borgerrettede indsats omfatte en række forskellige tiltag, der både understøtter personer på de permanente forsørgelsesydelser og de personer, som traditionelt er i risikogrupperne for at overgå til en af de tre ydelser: sygedagpengemodtager og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Tidlig og hurtig indsats på sygedagpengeområdet. Nedbringelse af sager med varighed på over 26 uger, så tilgangen til ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension begrænses mest muligt. Udviklingen af et udrykningshold, så virksomhederne understøttes i at fastholde sygefraværstruet medarbejdere. Udvikling af det udvidet lægesamarbejde, så jobcentret og de privat praktiserende læger arbejder i samme retning. Optimere fokus på den handicapkompenserende ordning, så personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen understøttes bedst muligt på arbejdsmarkedet. Udvikle særligt tilrettelagt forløb for ledige med problemer ud over ledighed med henblik på at de opnår tilknytning til arbejdsmarkedet igen. Optimere udvikling af virksomhedscentrene, så borgere fra matchgruppe 2 understøttes til en virksomhedsrettet indsats. Udvikling og optimering af mentorordningen så de der har behov understøttes i job eller uddannelse. Specifikt i forhold til de enkelte målgrupper, som er på permanent forsørgelse (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob), vil jobcentret fortsætte den hidtidige positive indsats over for målgrupperne. Der arbejdes forsat med følgende tiltag: Få ledighedsydelsesmodtagere i fleksjob inde for 1 år. En forstærket indsats på virksomhedskonsulentfunktionen. En forstærket indsats på aktiveringsdelen. Fokus på revurdering af sager. Minimere antallet af ledighedsydelsessager med varighed over 1½ år. side 25 af 37

26 3. Indsatsområde: Unge Jobcentret vejleder alle nyledige unge under 30 år omkring deres erhvervs- og uddannelsesmuligheder, så de styrkes i valget af ordinær uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsessvage unge, som henvender sig i jobcentret, tilbydes opkvalificerende Forberedende voksenundervisningsforløb i læsning, skrivning og regning. Målet er at ruste dem til at blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse. For at sikre en målrettet ungeindsats skal samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO) optimeres, så der ikke anvendes ressourcer på de samme unge. Målet er at understøtte de unge i alle faser af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, og sikre at de får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret anvender EGU, STU, TAMU, produktionsskoler m.v. i forhold til de uddannelsessvage unge med barrierer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen vil indeholde følgende tiltag: For arbejdsmarkedsparate unge er fokus på en tidlig og aktiv indsats i forhold til beskæftigelse og uddannelse. De unge indkaldes til deres første kontaktsamtale når de har været ledige i sammenlagt 1 måned. Unge mellem 18 og 19 år straksaktiveres senest 2 uger efter de er tilmeldt som ledige. Der er tale om et korterevarende opkvalificerende forløb for at afklare dem til uddannelse. De årige modtager første ret og pligt tilbud efter 13 ugers sammenhængende ledighed. Det første ret og pligt tilbud til de unge skal vare i mindst 6 måneder. Unge under 30 år, som har mere end 12 måneders sammenhængende ledighed, får et tilbud jf. Ny Chance til alle unge. Der iværksættes et virksomhedsrettet tilbud for at opkvalificere den unge til uddannelse eller beskæftigelse. Der anvendes anden aktør i forhold til de arbejdsmarkedsparate unge, for at afklare deres kompetencer og afdække eventuelle barriere i forhold til at begynde en uddannelse. De unge, som har brug for det, tilbydes opkvalificerende læse- og stavekurser. Uddannelsesplanerne skal målrettes flaskehalsområderne. Unge motiveres til at tænke kønsmæssigt utraditionelt: unge mænd orienteres for eksempel imod offentlig service fag, hvor der stadig er jobåbninger. Det tværfaglige samarbejde mellem Børn og Kultur og Jobcenteret videreudvikles. I forhold til unge over 25 år skal der være opmærksomhed på voksenlærlingeordningen og flaskehalsområder. side 26 af 37

27 I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og UUO arbejdes der på at forebygge unges frafald fra uddannelserne. 4. Indsatsområde: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcentret arbejder på at sikre en aktiv linje over for integrationsflygtninge, som placeres i kommunen. Med projektet Hele Familiens Integration sikre Jobcentret en helhedsorienteret og beskæftigelsesrettet integrationsindsats, kombineret med danskundervisning, mentorordninger og socialintegration af familien. Jobcentret vil bidrage til at sikre en vellykket integration af såvel den ledige som dennes familie, og derved sikre en højere grad af selvforsørgelse. Jobcentret bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked, så borgere med anden etnisk baggrund end dansk integreres i arbejdsstyrken. 5. Indsatsområde: Rettidighed Jobcentret vil arbejde på at borgerne modtager deres ret og pligt jf. lovgivningen, så der sikres en høj rettidighed på såvel samtaler som aktiveringstilbuddene. I slutning af 2009 og begyndelsen af 2010 deltog Jobcentret i Projekt rettidighed, som blev gennemført af Beskæftigelsesregion Syddanmark og BDO. Formålet var at beskrive arbejdsgangene og identificere forbedringsmulighederne. Forløbet affødte blandt andet, at der blev etableret en central indkaldefunktion, hvilket forbedrede rettidigheden på samtaler. For rettidigheden på ret og pligt tilbud er der stadig en udfordring på grund af manglende IT understøtning. Jobcentret arbejder på at sikre Arbejdsmarkedsstyrelsens målkrav, så borgerne modtager deres ret og pligt samtaler og tilbud til tiden, samt at der ikke mistes refusion på grund af manglende overholdelse af rettidigheden. Der kommer i 2011 en række ændringer i forhold til de forsikrede ledige, som har indflydelse på kommunens økonomi og som giver et ekstra incitament til at overholde rettidigheden på ret og pligt tilbud. Ændringerne betyder at kommunerne skal betale 100 % af dagpengeudgiften til forsikrede ledige, hvis rettidigheden ikke overholdes. 6 Kommunen skal fortsat medfinansiere 25 % af dagpengeudgiften i aktive perioder og 50 % af dagpengeudgiften i passive perioder. I de første tre måneder af 2010 har Assens Kommune haft en rettighed for ret og pligt tilbud til forsikrede ledige 7 på 53 %. 8 Såfremt niveauet er uændret i 2011, betyder det følgende for Assens Kommunes udgifter til området: 6 Jf. Lov om arbejdsløshedsforsikring 82a stk. 3 Hvis tilbud efter reglerne i kapitel 16 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke påbegyndes rettidigt eller ikke har det foreskrevne omfang, udgør bidraget dog 100 % af udgifterne til dagpenge for de timer, som ikke er omfattet af tilbuddet. 7 Kilde Jobindsats.dk. Der findes ikke en samlet opgørelse over rettidigheden, da den består af to dele: rettidigheden på første aktiveringstilbud og rettidigheden på gentagen aktiveringstilbud. Den samlede rettidighed på 53 % er dermed en beregnet procent. 8 Rettigheden i hele landet i de tre første måneder af 2010 var på 74 %. side 27 af 37

28 Helårspersoner Udgifter Basisbudget 2011 Forskel Forsikrede ledige Ingen medfinansiering Aktiverede forsikrede Passive forsikrede % medfinansiering Der kan på denne baggrund opstilles forskellige muligheder for overholdelse af rettidigheden, som viser hvordan jobcentret sikrer rettidigheden. Forslagene præsenteres på budgetseminariet den 17. juni Samlet vurdering: 3.4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Med en fordobling af virksomhedskonkurserne i 2009, har jobcentret haft en række udfordringer i forhold til den virksomhedsrettede indsats. Målet er stadig væk, at jobcentret er en synlig, attraktiv og fortrukken lokal samarbejdspartner, og det er fortsat et mål at finde den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Forudsætningerne for at opfylde målene er forandret, hvilket også påvirker indsatsen. Imidlertid er der ingen tvivl om at virksomhedsindsatsen bliver bærende for den lokale aktive beskæftigelsesindsats ikke mindst, når Regeringens initiativer med at forebygge langtidsledighed vedtages. Jobcenter Assens har følgende generelle mål med den virksomhedsrettede indsats: Afstemning af forventninger mellem jobcentret og virksomheder produkter, service, kvalitet m.v. Sikre at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for Sikre fastholdelse og forebyggelse af sygemeldte på virksomhederne Sikre forebyggelse og afhjælpning af flaskehalsindsats Sikre at virksomhederne inddrages i at skabe det rummelige arbejdsmarked, herunder partnerskabsaftaler Visionerne udmøntes i følgende mål for indsatsen: En forudsætning for at godt og gensidigt udbytterigt samarbejde er, at sørge for at afstemme forventningerne med virksomhederne. De lokale virksomheder er nogle af jobcentrets vigtigste side 28 af 37

29 samarbejdspartnere, og det tilstræbes, at relationen til den enkelte virksomhed formaliseres gennem indgåelse af partnerskabsaftaler herunder fokus på mulighederne for rekrutteringsforløb og tilskud til faktiske udgifter til bl.a. administration, mentorer og opkvalificeringsforløb. Jobcenter Assens vil være kendt for en professionel virksomhedsindsats, der tager sit udgangspunkt i, at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for, og der arbejdes målrettet på at: Forebygge sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet Fastholde personer med nedsat erhvervsevne på arbejdsmarkedet og Samarbejde om uddannelse Jobcenter Assens vil arbejde på, at etablere samarbejder med andre jobcentre omkring samarbejdet med virksomhederne. Jobcenter Assens vil arbejde på at understøtte oprettelsen og udviklingen af virksomhedscentrene. Jobcenter Assens vil tilskynde de lokale virksomheder til social ansvarlighed, eksempelvis ved at oprette praktikpladser for unge uddannelsessøgende. Virksomhedskonsulenterne varetager alle opgaverne uanset om det er arbejdsprøvning, fastholdelse, virksomhedspraktik eller løntilskud. Jobcenter Assens sikrer derfor at virksomhederne har én indgang til beskæftigelsesområdet. Virksomhedsservicen fra Jobcenter Assens skal foregå på et højt fagligt niveau, både i forhold til de virksomheder der er beliggende i Assens kommune og til samarbejdet med øvrige virksomheder. Jobcenter Assens vil være virksomhedernes sparringspartner og servicerådgiver, og betragtes som en del af netværket. Imødegåelse af flaskehals- og paradoksproblemer vil være i fokus for hele den virksomhedsrettede indsats. Derfor bliver et af redskaberne systematisk og konsekvent opfølgning overfor arbejdsgivere, der annoncerer efter arbejdskraft på for eksempel Jobnet. Opmærksomheden rettes især mod arbejdsgivere med gentagende jobannoncer og/eller jobannoncer med mange stillinger. Disse virksomheder vil blive kontaktet med tilbud om henvisning af ledige eller anden relevant servicering. Der vil være fokus på, at samarbejde med virksomhederne omkring opkvalificering af arbejdskraft og arbejdsfastholdende indsatser for at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og mindske marginaliseringen. side 29 af 37

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 ASSENS KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 ASSENS KOMMUNE Udkast 2 BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 ASSENS KOMMUNE GODKENDT AF ASSENS BYRÅD DEN Indhold Kapitel 1... 2 Indledning...2 Kapitel 2... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen...4 2.2 De

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 1. INDLEDNING..S. 3 2. BAGGRUND.S. 4 3. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL.S. 7 3.1 Arbejdskraftreserven s. 7 3.2 Sygedagpengeforløb..s.

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune 1. INDLEDNING OM BESKÆFTIGELSESPLANEN FOR 2011 2 2. KRAV TIL INDHOLDET I BESKÆFTIGELSESPLAN 2011 3 2.1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2011 4 2.2 DE VIGTIGSTE

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere