Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby"

Transkript

1 (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 11

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academys udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Lyngby. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet delvist opfylder kriteriet om: Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) fordi kvalitetssikringen af praktikken er uhensigtsmæssig. Kvalitetssikring af internationaliseringsaktiviteter (kriterium 13) fordi kvalitetssikringen af praktikforløb i udlandet er uhensigtsmæssig. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi Copenhagen Business Academys eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Lyngby. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse, uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af at alle de udbudssteder hvor institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af erhvervsakademiets skriftlige redegørelse og bilag, dels af de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af finansøkonomuddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder de samme vejledende grænseværdier for alle steder hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er de indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

6 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) (BEK nr. 697 af ). Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Morten Vibe-Pedersen, cand.oecon. i nationaløkonomi, pædagogikum, chefkonsulent i Finanssektorens Uddannelsescenter. Varetager derudover bl.a. kursusundervisning, udviklingsopgaver og artikelproduktion. Tidligere lektor ved Århus Købmandsskole med undervisning i bl.a. globaløkonomi, statistik og internationale finansielle relationer og vejledning på hovedopgaver og specialer. Har tidligere været ansat i Jyske Bank i forskellige stillinger, senest som afdelingschef. Henriette Eduardsen, merkonom i markedsføring, HD i afsætning og organisation, under uddannelse til master i forandrings- og lærerprocesser, dekan ved Teknologi & Business på Professionshøjskolen University College Nordjylland. Tidligere uddannelseschef på Aalborg Handelsskole og forstander ved Nordjyllands Erhvervsakademi. Har både undervisnings- og ledererfaring fra 25 års ansættelse i uddannelsessektoren. Thea Larsen, finansøkonomstuderende ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg. Medlem af uddannelsesudvalget og aktiv i opbygningen af det interne samarbejde på professionshøjskolen. Fungerer derudover som tutor for nye studerende på erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Arne Madsen, bankuddannet, merkonom i ejendomshandel, ejendomsvurdering og personaleadministration og -udvikling, selvstændig statsautoriseret ejendomsmægler. Tidligere ansat i Bikubens personale- og uddannelsesafdeling. Medlem af bestyrelsen i Dansk Ejendomsmæglerforening og underviser i faglige kurser i ejendomsmæglerbranchen. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. 6

7 EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. EVA har forbeholdt sig ret til at forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Finansøkonomuddannelsen i Lyngby Trongårdsvej Kgs. Lyngby Studiets struktur Af bekendtgørelse (BEK nr. 697 af ) om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK), 1, fremgår det, at: Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration. Af studieordningen (studieordning , s. 5, afsnit 2) fremgår endvidere, at: Den uddannede skal kunne arbejde såvel nationalt som internationalt med problemstillinger i virksomheden og i forbindelse med finansiel rådgivning, og at den uddannede skal kunne varetage opgaverne i et bredt perspektiv og i samarbejde med andre med forskellig kulturel og uddannelsesmæssig baggrund. Uddannelsen er normeret til 2 år (120 ECTS). For at leve op til bekendtgørelsens hensigt (samt de i bekendtgørelsen definerede læringsmål for viden, færdigheder og kompetencer) er uddannelsen bygget op omkring en obligatorisk del (90 ECTS) og en individuel del (30 ECTS). Obligatorisk del 90 ECTS 1. semester 30 ECTS - obligatoriske forløb og kerneområder 2. semester 30 ECTS - obligatoriske forløb og kerneområder 3. semester 30 ECTS - obligatoriske forløb og kerneområder Individuel del 30 ECTS 4. semester 30 ECTS - valgfrit specialefag 5 ECTS - praktik 15 ECTS - afsluttende eksamensprojekt 10 ECTS 8

9 Uddannelsens obligatoriske del er bygget op omkring følgende tematiserede forløb, hvor de enkelte kerneområder/fagområder bidrager med input: Temaoversigt 1. semester - tema 1 - tema 2 2. semester - tema 3 - tema 4 3. semester - tema 5 - tema 6 I alt Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag Den finansielle sektor og finansielle produkter Den finansielle sektor og samfundet Privatkunderådgivning Erhvervskunderådgivning Finansielle virksomheder ECTS 20 ECTS 10 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 90 ECTS Uddannelsens kerneområder/fagområder, der indgår i de tematiserede forløb, er følgende: Kerneområder/ fagområder ECTS Finansielle virksomheder og markedet 22 Privatøkonomi 7 Erhvervsøkonomi 15 Erhvervsjura 12 Global økonomi 10 Statistik 11 Kunde- og samarbejdsrelationer 8 Ledelse og kommunikation 5 I alt 90 ECTS Uddannelsens specialefag er linket til praktikken, dvs., at specialefagene dækker de forskellige brancher og funktioner, den studerende vil møde i praktikken. Specialefagsoversigt 5 ECTS Rådgivning og det finansielle detailmarked Internationale finansielle relationer Ejendomshandel Ejendomsrelation Økonomistyring i private og offentlige virksomheder De centrale fagområder Udbuddets centrale fagområder/kerneområder er ifølge bekendtgørelse nr. 697 af om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK), 3, stk. 2, følgende: Finansielle virksomheder og markeder Privatøkonomi Erhvervsøkonomi Erhvervsjura Global økonomi Statistik Kunde- og samarbejdsrelationer Ledelse og kommunikation 9

10 Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 162 pr. 1. oktober Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Pr. 1. oktober Pr. 1. oktober Pr. 1. oktober Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 8 Antal årsværk 5,8 De centrale praktiksteder Pengeinstitutter fx Nordea, Danske Bank og Jyske Bank Realkreditinstitutter fx Nykredit Ejendomsadministratorer fx Datea og Danejendomme Ejendomsmæglere fx Home, ECD og Danbolig Forsikringsselskaber (skadesforsikring samt liv og pension) fx Topdanmark Investeringsselskaber fx LD Invest Revisionsselskaber fx Deloitte Økonomi- og finansfunktioner i både offentlige og private virksomheder Øvrige oplysninger Udbuddet har kun eksisteret i København Nord siden september

11 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 3 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om hvorvidt de enkelte udbudssteders dimittender er i relevant beskæftigelse, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) baseret på data fra det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen,

12 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der er kontakt med et felt af aftagere og dimittender som er repræsentativt for uddannelsen på udbudsstedet. Aftagerfeltet består af den finansielle sektor, herunder banker, ejendomsmæglere, realkreditinstitutioner, forsikringsvirksomhed, liv- og pensionsvirksomhed, ejendomsadministration og private virksomheder med økonomifunktioner. På nationalt plan har udbudsstedet kontakt med landsnetværket for finansøkonomuddannelsen hvor brancheorganisationer og alle institutioner der udbyder finansøkonomuddannelsen, mødes to gange årligt og drøfter tværgående emner af relevans for uddannelsen. Fx drøftes beskæftigelsessituationen og status på praktikpladser, ligesom landsnetværket også diskuterer kvalitet i uddannelsen og frafald. Det fremgår af den nationale studieordning at landsnetværket for finansøkonomuddannelsen foretager justeringer i studieordningens fællesdel på baggrund af institutionernes evalueringer og tilbagemeldinger fra deltagerne i landsnetværket. Desuden mødes Koordinationsgruppen for videregående uddannelser på det finansielle område tre gange årligt og diskuterer forskellige emner af relevans for finansøkonomuddannelsen. Det kan fx være uddannelsespolitiske emner, optag, frafald, karakterer, praktik og eksaminer på uddannelsen. Koordinationsgruppen består af repræsentanter for universiteterne, brancheorganisationerne, Undervisningsministeriet og to af de erhvervsakademier der udbyder finansøkonomuddannelsen. Koordinationsgruppen drøfter problemstillinger i forhold til de finansielle uddannelser og spiller en central rolle i samarbejdet på tværs af uddannelser og brancher. De to udbydere af finansøkonomuddannelsen deltager i både landsnetværket og koordinationsgruppen, hvilket er med til at sikre sammenhæng i arbejdet mellem de to netværk. Det fremgik af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget at udbudsstedet har etableret et godt samarbejde med banksektoren, og at der arbejdes på at skabe tættere relationer med både mæglerbranchen og ejendomsadministrationsvirksomheder. Ekspertpanelet vurderer at der gennem de nationale og lokale fora tilgår udbudsstedet viden fra aftagerne som giver ledelsen grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger, og som dermed er med til at sikre udbudsstedets fortsatte relevans. 12

13 Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedets kontakt med dimittender er tilfredsstillende. Udbudsstedets første dimittender blev færdige i sommeren 2010, og derfor er udbudsstedets dimittendkontakt endnu ikke fuldt udfoldet. Udbudsstedet deltager i den halvårlige nationale beskæftigelsesundersøgelse for finansøkonomer. Den nationale undersøgelse giver oplysninger om udbudsstedets egne dimittender i forhold til hvor stor en andel af dimittenderne der er i job, i heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledige, ligesom der også er oversigter over dimittendernes status på landsplan. Beskæftigelsesundersøgelsen viser desuden hvilke hovedarbejdsområder de uddannede finansøkonomer på landsplan finder ansættelse inden for. Det drejer sig primært om penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed og revision. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden drøftes og vurderes af udbudsstedets ledelse og dermed bidrager til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Udbudsstedets student guidance center har ansvaret for fremover at ajourføre institutionens dimittenddatabase, og en underviser på finansøkonomuddannelsen har ansvar for etableringen af en dimittendekspertgruppe og for at gennemføre en undersøgelse af hvilke kvalifikationer dimittender fra udbudsstedet har. Udbudsstedet deltog i beskæftigelsesundersøgelsen første gang i januar/februar 2011, men vil fremover supplere undersøgelsen med et mere kvalitativt aspekt. Eksempelvis arbejder udbudsstedet med at etablere en ekspertgruppe bestående af dimittender fra finansøkonomuddannelsen som udbudsstedet kan trække på i forbindelse med sikringen af uddannelsens relevans. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 11, interview med ledelsen under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 01: Studieordning Bilag 03: Rammer for uddannelsesudvalget arbejde Bilag 04: Virksomhedsbesøg og gæstelærere 2010 Bilag 05: Indgåede praktikaftaler foråret 2010 og 2011 (foreløbig) Bilag 06: Dagsorden til møde d. 19. april 2010 mellem FA, DE og netværket Bilag 07: Referat af møde d. 19. april 2010 mellem FA, DE og netværket Bilag 08A: Dagsorden til møde d. 6. oktober 2010 mellem FA, DE og netværket Bilag 08B: Referat af møde d. 6. oktober 2010 mellem FA, DE og netværket Bilag 09: Dagsorden for erhvervsdag d. 23. august 2010 Bilag 10: Evaluering af praktik foråret

14 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet får viden om centrale tendenser inden for de relevante beskæftigelsesområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Underviserne indhenter viden fra beskæftigelsesområderne ved at følge med i lovgivningen inden for det finansielle område, ved at anvende opdateret undervisningsmateriale der bliver udarbejdet af brancheorganisationerne, ved at inddrage gæsteundervisere fra brancherne og ved at holde sig ajour i relevante tidsskrifter og ved at deltage i kompetenceudvikling hvor udviklingen på det finansielle område bliver adresseret. Under institutionsbesøget fremgik det af interviewet med ledelsen at flere af uddannelsens undervisere indtil for nylig havde ansættelse i relevante beskæftigelsesområder, hvilket også bidrager med viden om udviklingen i brancherne. Interviewet med underviserne bekræftede over for ekspertpanelet at undervisningen på udbudsstedet er baseret på ny viden om centrale tendenser i de relevante beskæftigelsesområder, hvilket eksempelvis kommer til udtryk ved at underviserne inddrager nye cases og viden om den seneste udvikling inden for både globaløkonomi, investeringsområdet, statistik og banksektoren. Det fremgik af interviewet med de studerende at der er stor tilfredshed med både de faste undervisere og gæsteunderviserne. De studerende oplever at deres undervisere er opdateret om udviklingen inden for beskæftigelsesområderne, at de inddrager relevante eksempler fra erhvervslivet i undervisningen, at de er gode til at demonstrere hvad de studerende skal bruge finansøkonomuddannelsen til når de dimitterer, og ikke mindst at der er en hensigtsmæssig kobling mellem indholdet i gæsteforelæsningerne og den hverdagslige undervisning. Ekspertpanelet vurderer at der løbende tilgår udbudsstedet opdateret viden om centrale tendenser inden for udbuddets beskæftigelsesområder gennem undervisernes omfattende kontakt med brancherne. Ansvaret for kontakten med aftagerne er placeret hos henholdsvis uddannelseskoordinatoren og praktikkoordinatoren, og på baggrund af kontakten med aftagerne skal to af underviserne på udbudsstedet gennemføre erhvervspraktik i mæglerbranchen i foråret 2011 for at kvalificere undervisningen og det faglige miljø på udbudsstedet. 14

15 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 4, interview med ledelsen, underviserne og studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 04: Virksomhedsbesøg og gæstelærere 2010 Bilag 08A: Dagsorden til møde d. 6. oktober 2010 mellem FA, DE og netværket Bilag 08B: Referat af møde d. 6. oktober 2010 mellem FA, DE og netværket Bilag 10: Evaluering af praktik foråret 2010 Bilag 11: Oversigt over bibliotekets ressourcer Bilag 12A: Program for finansøkonomkonferencen marts 2009 Bilag 12B: Program for finansøkonomkonferencen marts 2010 Bilag 13: Mindre frafald på København Nord. 15

16 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at underviserne på udbudsstedet får tilstrækkelig viden om udviklingsarbejde som er relevant for beskæftigelsesområderne, og som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Ekspertpanelet fremhæver at forsøgs- og udviklingsvirksomhed i langt overvejende grad foregår i brancheforeningerne og i de store private virksomheder i de brancher som finansøkonomuddannelsen er rettet imod. Der er tale om meget konkurrenceudsatte brancher hvor der ikke er tradition for at indgå i bredere samarbejder eller videndele om udvikling af nye produkter eller metoder. Ekspertpanelet anerkender derfor at udbydere af finansøkonomuddannelsen har vanskelige vilkår for at indgå i udviklingssamarbejder med fx virksomheder. Underviserne på finansøkonomuddannelsen i Lyngby er dog i tilstrækkelig grad sikret viden om resultaterne af det udviklingsarbejde der finder sted. Af interviewet med underviserne under institutionsbesøget fremgik det at flere af underviserne er involveret i forskellige former for udviklingsprojekter i brancherne. Eksempelvis har en af underviserne udviklet et projekt om kundeservice, ligesom en anden underviser er ansat i en investeringsforening hvor der foregår udviklingsarbejde. Interviewene med ledelse og undervisere bekræftede over for ekspertpanelet at underviserne er aktive i forhold til at indhente viden og videndele om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde. Underviserne arbejder målrettet med at inddrage ny viden om forsøgs- og udviklingsarbejde fra beskæftigelsesområderne i undervisningen for at sikre at de studerende tilegner sig den nyeste viden, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved at Danske Banks bedre bank-koncept har indgået i undervisningen. Underviserne holder sig løbende orienteret om viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde gennem faglige tidsskrifter og nyhedsbreve fra de toneangivende virksomheder i den finansielle sektor. Ekspertpanelet finder at institutionen har taget initiativ til at løfte opgaven med at sikre at den fremover kan indgå i relevante udviklingsprojekter. Erhvervsakademiet har pr. 1. februar 2011 oprettet et finansielt videncenter i samarbejde med to øvrige erhvervsakademier der også udbyder finansøkonomuddannelsen. Udbudsstedet kan fremover trække på relevant viden fra videncentret som bl.a. har til opgave at indgå i udviklingsarbejder med beskæftigelsesområderne. 16

17 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 4, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 12A: Program for finansøkonomkonferencen marts 2009 Bilag 12B: Program for finansøkonomkonferencen marts 2010 Bilag 14: Finansøkonomer i den finansielle sektor Bilag 15: Oversigt over bibliotekets tidsskrifter. 17

18 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet får viden fra forskningsfelter inden for uddannelsens fagområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Institutionen redegør for at undervisernes deltagelse i finansøkonomnetværkets årskonferencer er med til at sikre at uddannelsen på udbudsstedet er baseret på opdateret viden fra de centrale fagområder. En af underviserne underviser på Copenhagen Business School sideløbende med sin ansættelse på udbudsstedet og har dermed kontakt til relevante forskningsmiljøer. Det er også positivt at en af underviserne udvikler og får udgivet undervisningsmateriale inden for finansøkonomuddannelsens fagområder. Endelig redegør institutionen for at udbudsstedets undervisere også tilegner sig ny relevant forskningsviden gennem deltagelse i faglige netværk. Eksempelvis har undervisernes deltagelse i gåhjemmøder i Djøf givet ny viden om finansielle investeringer, pensionsområdet og finanskrisen som er blevet inddraget i undervisningen. Ekspertpanelet vurderer at ny relevant forskningsviden tilgår udbudsstedet løbende og kan siges at indgå i uddannelsens videngrundlag. Ekspertpanelet vurderer det positivt at underviserne på udbudsstedet sikrer videndeling på tværs af lærerstaben ved altid at lade materiale fra kurser, foredrag og gåhjemmøder være tilgængeligt for de øvrige undervisere på udbudsstedets intranet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, 5 og 12, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 12A: Program for finansøkonomkonferencen marts 2009 Bilag 12B: Program for finansøkonomkonferencen marts 2010 Bilag 16A: Emneoversigt i specialefaget økonomistyring i private og offentlige virksomheder, januar 2010 Bilag 16B: Emneoversigt i specialefaget rådgivning og det finansielle detailmarked, januar

19 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på rette niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for finansøkonomuddannelsen, som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for elementerne, hvilket vil sige de syv temaer som alle udbud af uddannelsen er opdelt i. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af fællesdelen i den nationale studieordning for finansøkonomuddannelsen. Heraf fremgår det at de første seks temaer udgør uddannelsens obligatoriske del, i alt 90 ECTS-point. De dækker hvert et samlet problemområde i relation til uddannelsens formål og indeholder to eller flere af de otte kerneområder som er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen. Der er for hvert tema beskrevet læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Det syvende tema kaldes det individuelle uddannelseselement og indeholder et valgfrit uddannelseselement (specialeretning, 5 ECTS-point), praktikken (15 ECTS-point) og det afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS-point). For hver af disse tre dele er der beskrevet læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Såvel temaer som kerneområder er vægtet i ECTS-point. Som tillæg til den nationale studieordning har institutionerne desuden udarbejdet fælles fagbeskrivelser så der også findes læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer for disse. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 7, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 01: Studieordning Bilag 17: Fagbeskrivelser

20 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af uddannelsens elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for temaer og kerneområder. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i tre projektforløb og metodeforløbet og viser herunder hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at de undervisnings- og arbejdsformer der benyttes, er hensigtsmæssige for at de studerende når de tilsigtede læringsmål. På udbudsstedet anvendes en kombination af klasseundervisning med dialog, casearbejde, individuel opgaveløsning, projektarbejde og gæsteforelæsninger. Det fremgik af interviewet med de studerende under institutionsbesøget at de har et godt kendskab til læringsmålene på baggrund af undervisernes introduktion til læringsmålene i starten af hvert semester. De studerende gav også udtryk for at undervisningen bliver tilrettelagt efter deres behov, og at der på trods af at der udleveres semesterplaner og projektbeskrivelser ved semesterstart, er stor fleksibilitet i undervisningen. Dette gør at de studerende kan følge med og stadigvæk opleve at de opnår læringsmålene, hvilket ekspertpanelet vurderer som positivt. Interviewet med underviserne viste at der afprøves flere forskellige undervisningsmetoder og tilgange for at motivere de studerende og forbedre deres indsats og læringsproces. Underviserne fortalte også at de i høj grad trækker på hinandens erfaringer, og at de erfarne undervisere fungerer som mentorer for de undervisere der ikke har en omfattende underviserbaggrund at trække på. Ekspertpanelet vurderer det positivt at undervisergruppen samarbejder aktivt med at udvikle og tilrettelægge undervisningen så de studerende kan realisere læringsmålene. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde så uddannelsens elementer er hensigtsmæssigt integrerede og er med til at understøtte at de studerende kan realisere mål for læringsudbytte. Det gælder både progressionen i uddannelsen og elementernes samspil. 20

21 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 7, interview med underviserne og studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 01: Studieordning Bilag 17: Fagbeskrivelser Bilag 18: Bundne forudsætninger - appendiks til studieordningen for finansøkonom Bilag 19A: Studiekalender for 09fin03-1. semester 2009 Bilag 19B: Studiekalender for 09fin03-2. semester 2010 Bilag 19C: Studiekalender for 09fin05-3. semester 2010 Bilag 20: Specialefagsmanual foråret 2011 Bilag 21: Bogliste for finansøkonom (1-3 semester), Bilag 22A: Lektionsplan FIVI/PØ, 1. semester 2009 Bilag 22B: Lektionsplan FIVI/PØ, 2. semester 2010 Bilag 22C: Opgave 1 FIVI / PØ Bilag 22D: Opgave 2 FIVI / PØ Bilag 22E: Opgave 3 FIVI / PØ Bilag 23A: Instruktion til introprojekt Bilag 23B: Instruktion til projekt 1 Bilag 23C: Instruktion til projekt 2 Bilag 24A: Lektionsplan erhvervsøkonomi, 1. semester 2009 Bilag 24B: Lektionsplan erhvervsjura, 1. semester 2009 Bilag 24C: Lektionsplan global økonomi, 1. semester 2009 Bilag 24D: Lektionsplan statistik, 1. semester 2009 Bilag 24E: Lektionsplan Kunde- og samarbejdsrelationer, 1. semester

22 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer som følger af reglerne for uddannelsen. Alle undervisere har en kandidat- eller mastergrad der dækker uddannelsens fagområder: Eksempelvis varetages undervisningen i erhvervsjura af en cand.jur., ligesom kerneområdet kunde- og samarbejdsrelationer varetages af en MA i service management. Undervisningen i finansielle virksomheder og markeder varetages af både cand.polit.er og cand.merc.er med relevante specialiseringer. På akkrediteringstidspunktet er der otte undervisere knyttet til finansøkonomuddannelsen, hvoraf tre har gennemgået et erhvervsskolepædagogikum hos Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (nu Nationalt Center for Erhvervspædagogik) og én har gennemført en studievejlederuddannelse. I efteråret 2009 gennemførte udbudsstedet et pædagogisk opkvalificeringsforløb hvor fem af underviserne deltog. Institutionens redegørelse viser at alle nyansatte undervisere tildeles en mentor og deltager i et pædagogisk introduktionsforløb der bl.a. består af pædagogisk supervision. Ekspertpanelet vurderer at dette i tilfredsstillende grad samlet set sikrer det pædagogiske kvalifikationsniveau på udbudsstedet. Samlet set har underviserne også erhvervs- og professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer der kvalificerer dem til at undervise på finansøkonomuddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at allokeringen af undervisere med erhvervsog professionskompetence inden for udbuddets centrale fag er hensigtsmæssig i forhold til udbuddets mål for læringsudbytte. Under institutionsbesøget fremgik det af interviewet med de studerende at der er generel tilfredshed med underviserne, og flere fremhævede undervisernes erhvervsmæssige baggrund som en styrke. Underviserne er ifølge de studerende generelt gode til at inddrage viden fra erhvervet i undervisningen. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv og relevant forskning. Aktiviteter der sikrer undervisernes ajourføring med ny viden, er beskrevet under kriterium 3 og 5. Hver underviser har 50 arbejdstimer til rådighed til egen ajourføring og kompetenceudvikling og kan deltage i kurser svarende til fire arbejdsdage årligt. 22

23 Desuden fremgår det af institutionens redegørelse at udbudsstedets mødestruktur med seks årlige uddannelsesmøder og to planlægningsdage i forårssemestret sammen med undervisernes daglige videnudveksling fører til en høj grad af viden- og erfaringsdeling blandt underviserne på udbudsstedet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 8 og 14, interview med studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 19A: Studiekalender for 09fin03-1. semester 2009 Bilag 19B: Studiekalender for 09fin03-2. semester 2010 Bilag 19C: Studiekalender for 09fin05-3. semester 2010 Bilag 25: Fra undervisning til læring Bilag 26: Deltagere undervisning til læring Bilag 27: Kommissorium pædagogisk udvikling 2009 Bilag 28: Introduktion til nye lærere Bilag 29: Kollegial supervision Bilag 30: Mentorordning 2010 Bilag 31: Pædagogisk kompetenceudviklingsprojekt Bilag 32: Invitation Homo Conexus Bilag 33: Trivselsundersøgelse, finansøkonom

24 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at de studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at de krav udbudsstedet stiller til praktikforløbet, på tilfredsstillende vis er med til at sikre at de studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Udbudsstedet stiller fx krav til praktikstedet om at den studerende får mulighed for at afprøve uddannelsens teoretiske indhold i praksis; at den studerende får mulighed for at udbygge den obligatoriske del af uddannelsen med fordybelse inden for et specialeområde; og at der i samarbejde mellem praktikstedet og den studerende udarbejdes en aftale for praktikken der giver den studerende tid, rum og informationer nok til at kunne nå de opsatte læringsmål for praktikforløbet. Ekspertpanelet vurderer at praktikken er en integreret del af uddannelsen på udbudsstedet, hvilket medvirker til at de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Det fremgik af interviewet med de studerende under institutionsbesøget at udbudsstedet forbereder de studerende både fagligt og praktisk på praktikforløbet, hvilket ekspertpanelet vurderer som positivt. Den praktiske forberedelse af praktikken iværksættes i starten af 2. semester hvor de studerende introduceres til det kommende individuelle forløb på 4. semester der består af specialefag, praktik og et afsluttende eksamensprojekt. På grund af banksektorens tidlige ansøgningsfrister for praktikanter afholdes der en bankspecifik karrieredag i slutningen af 2. semester. På omtrent samme tid tilbyder institutionens student guidance center et kursus i at udarbejde CV og skrive ansøgninger. Når 3. semester starter, afholdes der endnu en karrieredag med deltagelse af repræsentanter for de øvrige brancher. Praktikkoordinatoren på finansøkonomuddannelsen har til opgave at have overblik over hvorvidt de studerende finder praktikpladser og på om der indgås relevante praktikkontrakter. Det fremgik af interviewet med de studerende at der generelt informeres hensigtsmæssigt og rettidigt om praktikforløbet og -indholdet. Den faglige forberedelse finder sted i uddannelsens tre første semestre hvor især faget finansielle virksomheder og markeder giver de studerende grundlæggende viden om de finansielle produkter de skal håndtere i løbet af praktikforløbet. 24

25 Både undervisere og studerende på udbudsstedet gav udtryk for at specialefaget er en central del af den faglige forberedelse til praktikforløbet, ligesom underviserne fremhævede vigtigheden af at undervisningen dagligt bliver relateret til praksisfeltet med henblik på at sikre integration. Praktikvejlederne er i kontakt med de studerende i løbet af praktikforløbet, bl.a. for at drøfte hvordan praktikforløbet kan inddrages i de studerendes afsluttende eksamensopgave. Kontakten kan fx foregå gennem et besøg på praktikstedet. Ekspertpanelet vurderer det som positivt at det fremgik af interviewet med de studerende at de er tilfredse med koblingen mellem teori og praksis i undervisningen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med underviserne og studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 01: Studieordning Bilag 04: Virksomhedsbesøg og gæstelærere 2010 Bilag 09: Dagsorden for erhvervsdag d. 23. august 2010 Bilag 20: Specialefagsmanual foråret 2011 Bilag 34: Aftale om praktikforløb Bilag 35: 4. semester introduktion. 25

26 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet på flere måder kvalitetssikrer praktikken løbende. Det trækker dog ned i vurderingen at det først tre til fire uger inde i et praktikforløb fastlægges hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikken. Ekspertpanelet finder denne praksis for kvalitetssikring af praktik problematisk, især når der benyttes nye praktiksteder, og kriteriet er derfor kun delvist opfyldt. Uddybning Den første obligatoriske praktik på finansøkonomuddannelsen bliver gennemført i foråret 2011, og der er samtidig indført nye procedurer for kvalitetssikring af praktikken. Da procedurerne endnu ikke er implementeret, har det ikke været muligt at vurdere hvordan kvalitetssikring af praktikken fungerer i praksis. Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i institutionens beskrivelse af kvalitetssikringen af den hidtidige frivillige praktikordning suppleret med udbudsstedets planer for kvalitetssikring af den nye obligatoriske praktikordning. På den baggrund vil ekspertpanelet vurdere om det er sandsynliggjort at udbudsstedet vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet i en vis udstrækning stiller hensigtsmæssige og tilstrækkelige krav til praktikstederne, ligesom udbudsstedet løbende sikrer at praktikstederne opfylder de krav der stilles med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb. Udbudsstedet stiller krav til praktikstederne om at de skal have arbejdsopgaver der tilgodeser at de studerende kan nå læringsmålene for praktikken. Forud for praktikforløbets start udarbejder den studerende og praktikstedet en fælles udformning af indholdet i praktikken hvor der bl.a. er fokus på mål og læringsmål. Resultaterne af drøftelsen beskrives dog ikke i praktikkontrakten, ligesom udbudsstedet heller ikke involveres i den indledende drøftelse af arbejdsopgaver og læringsmål. Dette finder ekspertpanelet problematisk, da udbudsstedet dermed ikke på forhånd bidrager til at sikre at der findes relevante arbejdsopgaver i virksomheden, og at ansvaret derfor er placeret hos de studerende. Den studerendes praktikvejleder på udbudsstedet gennemfører besøg på praktikstedet midtvejs i forløbet, og i den forbindelse sikrer praktikvejlederen at den studerendes arbejdsopgaver og læringsmål er passende for praktikforløbet. Ekspertpanelet vurderer at det er for sent at udbudsstedet i realiteten først sikrer sig at der er relevante arbejdsopgaver til de studerende efter tre til fire uger. 26

27 Ekspertpanelet finder at denne praksis til nød kan accepteres i de tilfælde hvor der er tale om et velkendt praktiksted som institutionen kun har gode erfaringer med, og som afvikler praktikforløbene efter faste planer som institutionen tidligere har godkendt. Men i de tilfælde hvor der anvendes nye praktiksteder, finder ekspertpanelet at det er en mangel at praktikstedet eller praktikforløbet ikke på forhånd underkastes en form for konkret vurdering. For et udbudssted som Lyngby der kun har eksisteret i få år, er det ekspertpanelets vurdering at det er særdeles vigtigt at praktikstederne kvalitetssikres grundigt og i god tid inden praktikforløbet. Ekspertpanelet vurderer at der er en løbende kontakt mellem udbudssted og praktiksted om varetagelsen af opgaver og placeringen af ansvar, ligesom evaluering af praktikken sker løbende og med inddragelse af alle relevante parter. Praktikstederne informeres skriftligt om deres rolle og forpligtelser som praktikvirksomhed i forbindelse med at de studerende indleder kontakten med dem. Desuden har midtvejsmødet på praktikstedet til formål at kvalitetssikre forløbet, ligesom den studerende også løbende informerer sin praktikvejleder om relevante forhold på praktikstedet. De studerende evaluerer praktikforløbet i forbindelse med afrapporteringen af praktikforløbet hvor de studerende skal reflektere over egen læring og give praktikstedet forbedringsforslag. I forbindelse med at de studerende får tilbagemelding på praktikrapporten, udfylder vedkommende også et skriftligt spørgeskema der berører alle forhold omkring praktikforløbet, herunder udbudsstedets vejledning af de studerende. Det er institutionens student guidance center der har ansvaret for at gennemføre praktikevalueringen som udarbejdes i samarbejde med praktikkoordinatoren på finansøkonomuddannelsen. Resultaterne af evalueringen drøftes af uddannelsens undervisere og ledelsen et par måneder efter praktikken. Udbudsstedet planlægger at ændre sin praksis vedrørende sikringen af læringsmålene i praktikforløbet fra De kommende praktikanter skal i samarbejde med praktikstederne opstille konkrete læringsmål og arbejdsopgaver før kontrakten underskrives af udbudsstedet, og altså før praktikkens start. Ekspertpanelet forventer at dette vil være med til at sikre praktikforløbet tilfredsstillende, når det implementeres. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 10: Evaluering af praktik foråret 2010 Bilag 20: Specialefagsmanual foråret 2011 Bilag 36: Orientering til virksomheder. 27

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0196 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-198

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Akademichef Mette Greisen Sendt pr. e-mail: megr@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (alle kriterier) i

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0226/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Att.: Ulla Skaarup. Sendt pr. e-mail: usk@easj.dk easj@easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland Att.: Ulla Skaarup. Sendt pr. e-mail: usk@easj.dk easj@easj.dk Erhvervsakademi Sjælland Att.: Ulla Skaarup Sendt pr. e-mail: usk@easj.dk easj@easj.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-646 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Professionshøjskolen University College Sjælland Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Sendt pr. mail: dbk@ucsj.dk ucsj@ucsj.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Att.: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E-konceptudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0188 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Professionshøjskolen VIA University College Att.: Centerchef Hanne Bundgaard Sendt pr. e-mail: hab@viauc.dk evu@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0063 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense V

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense V Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen VIA University College Att.: Konstantin Lassithiotakis Sendt pr. e-mail: kl@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen Sendt pr. e-mail: hl@easv.dk syd@easv.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d.

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Studieleder John Midtgaard Jensen Sendt pr. e-mail: jmj@ucn.dk ucn@ucn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor som teknisk

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att: Rektor Ole Gram-Olesen Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk kontakt@cphbusiness.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i landmilitære operationer ved Hærens Officersskole på Frederiksberg

Uddannelse til professionsbachelor i landmilitære operationer ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Uddannelse til professionsbachelor i landmilitære operationer ved Hærens Officersskole på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2011 Journalnummer:

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i gastronomi ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Sjælland Att.: Steen Sørensen Sendt pr. e-mail: ssor@zbc.dk zbc@zbc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet har

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Odense Tekniske Skole Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Afdelingschef Preben Stuhr Nielsen Sendt pr. e-mail: psn@sde.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Uddannelsesleder Fritz Hansen Sendt pr. e-mail: frha@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Nina Kirstine Albæk Sendt pr. e-mail: nka@silkehs.dk info@hssilke.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012 Sagsnummer:

Læs mere