Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015"

Transkript

1 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr G Dato: Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar 2014 indført resultatbaseret styring. Med indførslen af resultatbaseret styring er Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune bedre rustet til at imødekomme ændringer i lovgivningen samtidig med, at der kommer større fokus på effekten af indsatserne. Resultatbaseret styring bygger på resultatmålinger, der anvendes som strategisk styringsinformation. Kernen i resultatbaseret styring er effektstyring. Det betyder, at fokus flyttes fra at måle på, hvor mange ressourcer der lægges i en given aktivitet, eller hvilke aktiviteter der iværksættes, til at måle på, hvad der kommer ud af aktiviteterne, dvs. resultater og effekter. Derudover skaber resultatmålinger basis for prioritering og omkostningsfokusering og fejring af succeser, fordi det er synligt, når målene nås. Beskæftigelsesindsatsen styres efter fem strategiske mål og i resultatmål. De strategiske mål er: 1) Flere i selvforsørgelse 2) Forebygge langtidsledighed 3) Flere i job 4) Færre på uddannelseshjælp flere i uddannelse 5) Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft På næste side præsenteres et overblik over resultatskabelsen på de 11 resultatmål. For at visualisere udviklingen i resultatmålene, er der brugt en grøn, gul og rød farve. Den grønne farve betyder, at resultatmålet er opfyldt, eller at Horsens Kommune vurderer, at resultatmålet vil være opfyldt ved udgangen af året. Gul betyder, at det endnu er usikkert om resultatmålet bliver opfyldt, mens rød betyder, at det forventes, at resultatmålet ikke bliver opfyldt. Efter oversigten gennemgås udviklingen i hvert af de fem strategiske mål, og derpå de enkelte resultatmål, som er knyttet op til de strategiske mål. 1

2 Resultatopfølgningen på Beskæftigelsescentrets 5 strategiske mål og 11 resultatmål Strategisk mål Resultatmål og status 1. Flere i selvforsørgelse 1.1 Merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse 1.2 Begræns tilgang til førtidspension 2. Forebygge langtidsledighed 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 ultimo Mindske antallet af sygemeldte, der har fået sygedagpenge i mere end 12 måneder til Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. til 183 ultimo Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen 3. Flere i job 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate i Region Østjylland 4. Færre på uddannelseshjælp 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 2014 og derefter 20 % årligt fra 2015 til Reducer antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo Mindske frafaldet af unge mellem 15 og 30 år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp 5. Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 % point om året frem til 2021 Grøn: Målet er opfyldt. Gul: Målet er ikke opfyldt, men der er en positiv udvikling. Rød: Mål er ikke opfyldt. 2

3 Andel i % Strategisk mål nr. 1 Flere i selvforsørgelse Andel af borgere i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse 18,4 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et strategisk mål, at flere borgere i Horsens Kommune skal i selvforsørgelse. I januar 2015 var 18 % af borgerne i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse, ved udgangen af 2015 var 18,2 % af borgerne på offentlig forsørgelse. Alle forsørgelsestyper undtagen fleksjob og efterløn tages med i opgørelsen. Der ses bort fra fleksjob og efterløn, da borgere i fleksjob har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og Jobcentret ikke har mulighed for at påvirke antallet af efterlønsmodtagere. Udviklingen i løbet af året følger den normale kurve med en højere andel af borgere på offentlig forsørgelse i vinterhalvåret og en lavere andel på offentlig forsørgelse i sommerperioden. Det er dog i løbet af året ikke lykkedes at sænke andelen af borgere på offentlig forsørgelse. Udviklingen skyldes særligt en stigning i borgere på uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb, sygedagpenge og ressourceforløb. Sygedagpenge, jobafklaringsforløb og uddannelseshjælp er udpeget som brændende platforme i beskæftigelsesplan 2016 og indsatser for områderne beskrives i en samlet indsatsstrategi i løbet af foråret

4 Antal fuldtidspersoner Strategisk mål nr. 2 Forebygge langtidsledighed Antal langtidsledige borgere i Horsens Kommune Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk og KMD Det er et strategisk mål at forebygge langtidsledigheden i Horsens Kommune. På A-dagpenge- og kontanthjælpsområdet er en borger langtidsledig, hvis vedkommende har været ledig i 42 ud af de sidste 52 uger. For ledighedsydelsesområdet er en borger defineret som langtidsledig, hvis vedkommende har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, mens en langtidssyg har modtaget sygedagpenge eller jobafklaringsforløbsydelse i over 52 uger. I januar 2015 var 882 borgere langtidsledige eller langtidssygemeldte. Ved udgangen af 2015 er dette tal steget til 1002 personer. Særligt i efterårsperioden har der været en stigning i langtidsledigheden. Stigningen dækker over store forskelle imellem ydelsesgrupperne. Der har været et fald i antallet af langtidsledige A-dagpenge-, kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere, mens antallet af langtidssygemeldte er steget kraftigt. For de langtidssygemeldte skyldes stigningen endvidere primært en stigning af borgere på jobafklaringsforløb i over 52 uger. 4

5 Andel ledige i RAR Østjylland Strategisk mål nr. 3 Flere i job Andel af ledige i RAR Østjylland 11,40% 11,20% 11,00% 10,80% 10,60% 10,40% 10,20% 10,00% 9,80% 9,60% 9,40% 9,20% Jan. Feb. Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et strategisk mål, at flere skal i job i Horsens Kommune. Dette måles ved, at ledigheden blandt de job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune skal udvikle sig bedre end gennemsnittet i RAR (De regionale arbejdsmarkedsråd) Østjylland. I januar 2015 udgjorde de job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune 9,88 % af alle job- og uddannelsesparate ledige i RAR Østjylland, mens de i december 2015 udgjorde 11,15 %. Det er dermed ikke lykkedes at reducere andelen af job- og uddannelsesparate ledige i forhold til RAR Østjylland. Udviklingen i tallet skyldes dels, at Horsens Kommune siden nytår har haft en svag stigning i antallet af jobog uddannelsesparate ledige, og dels at de øvrige kommuner i RAR Østjylland har haft et fald i antallet af borgere i samme målgruppe. Jobcentrets efterspørgselsorienterede retning for 2016 er et af redskaberne til at sikre at flere borgere kommer i job. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov, og Jobcentrets behov for at understøtte virksomhederne i at tage et socialt medansvar, der definerer beskæftigelsesindsatsen. 5

6 Andel fuldtidspersoner Strategisk mål nr. 4 Færre på uddannelseshjælp flere i uddannelse Antal borgere på uddannelseshjælp Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måned Kilde: Jobindsats.dk Det er et strategisk mål, at færre årige i Horsens Kommune skal modtage uddannelseshjælp. I januar 2015 modtog 778 fuldtidspersoner uddannelseshjælp. I december 2015 var dette tal steget til 844 fuldtidspersoner. Det er dermed ikke lykkedes at reducere antallet af personer på uddannelseshjælp i En del af udsvinget kan forklares med den normale uddannelsescyklus. Skolerne opstarter normalt nye uddannelseshold i januar og august, og dette kan aflæses som et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Det er derfor forventeligt, at antal af borgere på uddannelseshjælp vil være lavest i disse måneder. Sammenlignet med samme periode sidste år, er der dog en stigning i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. En af de brændende platforme er, at for mange unge er på uddannelseshjælp. I foråret 2016 udarbejdes der en samlet indsatsstrategi, der skal sikre et fald i antallet af unge der søger uddannelseshjælp. 6

7 Andel i % Strategisk mål nr. 5 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft Andelen af borgere i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56, År Kilde: Danmarks Statistik Det femte strategiske mål er at øge andelen af arbejdsstyrken i Horsens Kommune med en erhvervskompetencegivende uddannelse med 1 % point om året frem til Ved en erhvervskompetencegivende uddannelse menes en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Der ses dermed bort fra grunduddannelser og forberedende uddannelser. I 2014 havde 60,8 % af arbejdsstyrken i Horsens Kommune en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 2015 er denne andel steget til 61,3 %. Stigningen fra 2014 til 2015 på 0,5 % point ligger under målet om en årlig stigning på 1 % point. Det er dog positivt, at uddannelsesniveauet i hele den undersøgte periode har været stødt stigende. Med øget brug af offentlig og privat jobrotation i Horsens Kommune, et øget fokus på fastholdelse af de unge, som er i gang med en uddannelse, samt praktikpladskampagnen via HORSENS ALLIANCEN, er der igangsat indsatser, som skal være med til at løfte arbejdsstyrkens uddannelsesniveau endnu mere. 7

8 Resultatmål 1.1 Merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse 2015 Mål for Skal have et merfald på 200 personer på offentlig forsørgelse -200 end landsudviklingen Underinddelt HORSENS ALLIANCE målet -150 (Jobparate) Øvrige -50 Status Resultatmål 1.1 fastsætter et mål om, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal falde med 200, når der korrigeres for landsudviklingen. At der korrigeres for landsudviklingen betyder, at hvis antallet af personer på offentlig forsørgelse i hele landet falder, så skal antallet af personer på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune falde mere end landsudviklingen. Sker der en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse på landsplan, så skal antallet af personer stige mindre i Horsens Kommune. Måltallet er et merfald på 200 personer om året, hvoraf 150 forventes at komme fra HORSENS ALLIANCENS målgruppe (jobparate) og 50 fra øvrige målgrupper. Tabellen viser, at der for de jobparate i 2015 var en merstigning på 153 personer i Horsens Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Det betyder en samlet overskridelse af resultatmålet i forhold til målgruppen på 303 personer. I faktiske tal oplevede Horsens Kommune dog en faldende ledighed blandt de jobparate ledige og ledigheden er nu den laveste siden På landsplan falder ledigheden dog endnu mere end i Horsens Kommune og derfor ses der en relativ vækst i måltallet. Ledigheden blandt de jobparate nærmer sig nu så lavt et niveau, at det bliver vanskeligere at bringe det længere ned, særligt når der korrigeres for landsudviklingen. For de øvrige målgrupper er der sket en vækst i antallet af borgere set i forhold til udviklingen på landsplan. Det medfører en merstigning på 279 personer i 2015 og en overskridelse af resultatmålet med 329 personer. Denne vækst er primært drevet af en relativ stigning i antallet af borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Hvad angår sygedagpenge og jobafklaringsforløb henvises til de brændende platforme i Beskæftigelsesplan 2016 og den kommende samlet indsatsstrategi på området. 8

9 Antal Fuldtidspersoner Resultatmål Udviklingen i 2014 og 2015 Målinger der tager udgangspunkt i en sammenligning med landstal, er følsomme over for ændringer både på landsplan og i Horsens Kommune. Desuden tages der i målingen for 2015 ikke højde for eventuelle positive eller negative effekter fra Da resultatmålet om et merfald på 200 personer om året dækker en fireårig periode, er det relevant at se på udviklingen for hele perioden til dato med udgangspunkt i indekstal fra december Udvikling 2014 og 2015 HORSENS ALLIANCE målet (jobparate) Et merfald på 93 personer jan 2014 jan 2015 jan 2016 jan 2017 jan 2018 Udvikling - Personer på offentlig forsørgelse HORSENS ALLIANCE mål Grafen viser udviklingen i offentlig forsørgelse for de jobparate borgere. I grafen er data korrigeret for landsudviklingen, dermed er der tale om den relative udvikling i offentlig forsørgelse for målgruppen. Måltallet for denne målgruppe er et merfald på 150 personer om året frem til Målet betegnes HORSENS ALLIANCE målet, da HORSENS ALLIANCEN har forpligtet sig til at hjælpe med at skabe 150 ekstra jobs om året frem til Grafen viser store udsving over perioden. I 2014 var der et relativt fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse, i 2015 var der en relativ stigning for samme målgruppe. Over hele perioden har det relative fald i 2014 opvejet en del af den relative stigning i Ved udgangen af 2015 var der et relativt merfald for hele perioden på 93 personer. 9

10 Antal personer Udvikling 2014 og 2015 for øvrige målgrupper jan 2014 jan 2015 jan 2016 jan 2017 jan 2018 Udvikling - Personer på offentlig forsørgelse Målsætning øvrige målgrupper De øvrige målgrupper omfatter aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, revalidering og uddannelseshjælp. Målsætning for denne målgruppe er et merfald på 50 personer om året frem til Grafen viser også her store udsving over perioden. Dog har der særligt i slutningen af 2015 være en relativ stigning i antallet. Denne stigning kan primært tilskrives sygedagpengeområdet og ungeområdet, hvor der har været en vækst både i de faktiske tal og en relativ vækst i forhold til resten af landet. Begge områder udpeget som brændende platforme i beskæftigelsesplan 2016 og behandles i den kommende samlet indsatsstrategi. 10

11 Resultatmål 1.2 Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer Udgangspunkt 2014 Mål for Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer ultimo Frem til 2019 må tallet kun stige i henhold til befolkningstilvæksten Status 2015 J F M A M J J A S O N D Målet er næste opfyldt (+3) Resultatmål 1.2 fastsætter et mål om, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 165 personer. Begrænsningen i antallet af førtidspensioner skal ses i lyset af, at reformen af førtidspension og fleksjob betød, at Jobcenter Horsens fik bedre muligheder for at oprette fleksjob samt ressourceforløb. Lovgivningen står over resultatmålet, så hvis en borger er berettiget til en førtidspension, bliver denne bevilget. Der er i 2015 bevilliget i alt 168 førtidspensioner. Dette er en mindre overskridelse af resultatmålet på 3 personer. Resultatet må betragtes som tilfredsstillende, da det er meget tæt på resultatmålet og underlagt lovgivning der betyder, at Horsens Kommune ikke selv har fuld kontrol over udviklingen. 11

12 Resultatmål 2.1 Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 ultimo 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for Mindske antallet af langtidsledige jobparate til 370 personer ultimo 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D Målet er ikke opfyldt (+28) Resultatmål 2.1 fastsætter et mål om, at antallet af langtidsledige jobparate skal reduceres til 370 personer ultimo Langtidsledighed defineres ved, at den ledige har været ledig i 42 ud af de sidste 52 uger. Første kolonnen viser, at der i december 2014 var 411 jobparate, som var langtidsledige. De følgende kolonner giver en status i forhold til udviklingen i antallet af jobparate. Ved udgangen af 2015 var 398 jobparate borgere langtidsledige i Horsens Kommune. Resultatmålet er dermed overskredet. Det er dog positivt, at der er sket et faktisk fald i antallet af de langtidsledige borgere fra udgangspunktet i 2014, og at indsatsen over for netop denne målgruppe har givet effekt. Udviklingen kan primært tilskrives et fald i antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere. 12

13 Resultatmål 2.2 Mindske antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder til 420 ultimo 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 12 måneder må ikke overstige 420 antal personer ultimo 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D Målet er ikke opfyldt (+78) Resultatmål 2.2 fastsætter et mål om, at antallet af sygemeldte, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, begrænses til 420 ultimo Kolonne nummer et viser udgangspunktet for resultatmålet. I december 2014 havde 285 borgere været på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 52 uger. Det fremgår, at 498 borgere i december 2015 havde været på sygedagpenge og jobafklaringsforløb i mere end 52 uger. Resultatmålet er dermed overskredet med 78 personer. Det kan give anledning til undren, at resultatmålet forudsætter en stigning i antallet af borgere med mere end 52 uger på sygedagpenge. Årsagen hertil er, at med sygedagpengereformen, der trådte i kraft henholdsvis 1. juni 2014 og 1. januar 2015, er reglerne ændret, således at der er kommet flere måder, hvorpå sygedagpengeforløb kan forlænges. Yderligere medførte reformen, at borgere, der ikke lever op til kravene for sygedagpengeforlængelse, men stadig ikke er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, overgår til jobafklaringsforløb. Samlet set betyder det, at det er forventeligt med en stigning i sygedagpengeforløb over 52 uger. Området for sygedagpenge og jobafklaringsforløb er en af de brændende platforme. I løbet af foråret udarbejdes der en indsatsstrategi for området. 13

14 Resultatmål 2.3 Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. til 120 ultimo 2015 Udgangspunktet 2014 Mål for Mindske antallet af personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder til 120 ultimo 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D Målet er opfyldt (-14) Resultatmål 2.3 fastsætter et mål om, at antallet af personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder skal reduceres til 120 ultimo Jævnfør første kolonne havde 169 personer i Horsens Kommune modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder ultimo I ved udgangen 2015 havde 106 personer modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Resultatmålet er opfyldt. Nedgangen i antallet af langtidsledige borgere er primært sket i foråret I 2015 har der været et samlet fald på 63 borgere, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Det er 14 flere end målsætningen. 14

15 Resultatmål 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende andel af landstotalen Udgangspunkt 2014 Mål 2.4 Aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal udgøre en faldende for andel af landstotalen og ligge på højest 1,65 % ultimo Status 2015 J F M A M J J A S O N D 1,78% (613) 1,65% (576) 1,80% (621) 1,78% (621) 1,79% (627) 1,78% (628) 1,77% (632) 1,77% (632) 1,79% (651) 1,75% (643) 1,75% (646) 1,73% (644) 1,72% (647) 1,72% (655) Målet er ikke opfyldt (+0,07% point) Resultatmål 2.4 fastsætter et mål om, at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune, som har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år, skal udgøre en faldende andel af landstotalen. Procenttallet i kolonnerne viser den andel, som de aktivitetsparate borgere i Horsens Kommune, der har fået kontanthjælp i mere end 2 år, udgør af det samlede antal i hele landet. I december 2014 havde Horsens Kommune en andel på 1,78 % af alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år. Ved udgangen af 2015 er Horsens Kommunes andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 2 år, faldet til 1,72 %. Resultatmålet er dermed ikke opnået. Bag tallet ligger der en stigning i det faktiske antal borgere, der modtager kontanthjælp i mere end 2 år. Stigningen er dog mindre end landsgennemsnittet, og derfor ser der et fald i andelen af langtidsledige borgere i forholdt til udgangspunktet i december I øvrigt henvises til de brændende platforme i beskæftigelsesplanen I den forbindelse udarbejdes der en indsatsstrategi, der skal nedbringe antallet af aktivitetsparate borgere, bl.a. ved at øge brugen af den virksomhedsrettede indsats. 15

16 Resultatmål 3.1 Jobparate og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate og uddannelsesparate i Østjylland Udgangspunkt ,1% Mål for 2015 Mindre end 10,1% 3.1 Job- og uddannelsesparate ledige fra Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af de jobparate ledige i hele RAR Østjylland, korrigeret for befolkningstilvækst frem til ultimo Status 2015 J F M A M J J A S O N D 9,9% 10,0% 10,3% 10,4% 10,6% 10,4% 9,9% 9,9% 10,3% 10,7% 11,0% 11,1% Målet er ikke opfyldt (+1,07 %point) Resultatmål 3.1 fastsætter et mål om, at job- og uddannelsesparate ledige i Horsens Kommune skal udgøre en faldende andel af alle job- og uddannelsesparate i Østjylland. Der fremgår af kolonne et, at Horsens Kommune i december 2014 havde en andel på 10,1 % af alle job- og uddannelsesparate ledige i Østjylland. Målsætningen er at mindske denne andel. De efterfølgende kolonner viser udviklingen i 2015, ved udgangen af året var Horsens Kommunes andel af alle job- og uddannelsesparate borgere i Østjylland steget til 11,1%. Tallene bag denne udvikling viser, at Horsens Kommune i dag har samme antal job- og uddannelsesparate ledige som udgangspunktet i 2014, imens en række af sammenligningskommunerne har oplevet et fald i antallet af borgere i denne målgruppe. For at nedbringe antallet af jobparate ledige og for at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, er der i 2016 fastlagt en efterspørgselsorienteret retning for Jobcenter Horsens. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov, og Jobcentrets behov for at understøtte virksomhederne i at tage et socialt medansvar, der definerer beskæftigelsesindsatsen. 16

17 Resultatmål 4.1 Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for Mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 10 % i 2015 Status 2015 J F M A M J J A S O N D Målet er ikke opfyldt (+61) Resultatmål 4.1 fastsætter et mål om, at tilgangen til uddannelseshjælp i 2015 skal reduceres med 10 % i forhold til tilgangen i Den første kolonne viser, at i 2014 påbegyndte årige at modtage uddannelseshjælp. I 2015 må dette tal ikke overstige 918 personer. Tabellen viser, at 979 unge i 2015 påbegyndte uddannelseshjælp. Det er en overskridelse af resultatmålet på 61 personer. Det er dog i 2015 lykkedes at reducere antallet af unge, der starter på uddannelseshjælp i forhold til antallet i En af de brændende platforme for beskæftigelsesområdet i Horsens kommune er, at for mange unge modtager uddannelseshjælp. I ungeindsatsen skal der rettes et særligt fokus på de uddannelsesparate unge, der er over 18 år. Denne gruppe skal løftes bl.a. via virksomhedsrettede tilbud med et tydeligt uddannelsesperspektiv og gennem udvikling af deres sociale egenskaber. 17

18 Resultatmål 4.2 Reducer antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 2015 Udgangspunkt 2014 Mål for Reducere antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder til 360 personer ultimo 2015 Status for 2015 J F M A M J J A S O N D Målet er ikke opfyldt (+23) Resultatmål 4.2 fastsætter et mål om, at antallet af borgere, der har modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder, skal reduceres. Den første kolonne viser, at i december 2014 havde 397 borgere modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder. Målet for 2015 er at reducere dette antal til 360. Tabellen viser, at der med udgangen af 2015 var 383 unge, der havde modtaget uddannelseshjælp i mere end 12 måneder. Målet er dermed overskredet med 23 personer. Der er dog skabt et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i mere end 12 måneder i forhold til udgangspunktet fra I øvrigt henvises til de brændende platforme i beskæftigelsesplanen 2016, hvor man i jobcentret fortsætter den målrettede indsats for at sikre, at færre unge er på uddannelseshjælp i lange perioder. 18

19 Resultatmål 4.3 Mindske frafaldet af unge mellem år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp Udgangspunkt 2014 Mål for Mindske uddannelsesfrafaldet af unge mellem år, som kommer fra uddannelse til uddannelseshjælp Status 2015 J F M A M J J A S O N D 141 < Målet er ikke opfyldt (+15) Resultatmål 4.3 fastsætter et mål om, at antallet af unge, som kommer fra uddannelse og søger uddannelseshjælp, skal reduceres i 2015 i forhold til Den første kolonne viser, at i 2014 stoppede 141 unge på uddannelse og begyndte at modtage uddannelseshjælp. De næste kolonner viser udviklingen i I december måned er der 156 unge som er kommet fra uddannelse til uddannelseshjælp. Resultatmålet er ikke opnået. I 2016 arbejdes der i beskæftigelsesplanen med den brændende platform at for mange unge er på uddannelseshjælp. Note: Ved en manuel gennemgang af sagerne, har der vist sig en vis fejlprocent i kategorisering af sagerne afbrudt uddannelse. De oprindelige tal er derfor nedskrevet med 10 %. 19

20 Resultatmål 5.1 Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 % point om året frem til 2021 Udgangspunkt 2014 Mål for 2015 Status Andel af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegiv ende uddannelse skal øges med 1 procentpoint om året frem til ultimo ,8 61,8 61,3 Resultatmål 5.1 fastsætter et mål om, at andelen af arbejdsstyrken med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal øges med 1 procentpoint om året. Som det fremgår af tabellen, havde 60,8 % af arbejdsstyrken i Horsens Kommune en erhvervskompetencegivende uddannelse i I 2015 havde 61,3 % af arbejdsstyrken en erhvervskompetencegivende uddannelse, det er et løft på 0,5 procentpoint i forhold til Resultatmålet er ikke opnået, men det er positivt at der er en tendens imod en bedre uddannet befolkning. Med øget brug af offentlig og privat jobrotation i Horsens Kommune, et øget fokus på fastholdelse af de unge, som er i gang med en uddannelse, samt praktikpladskampagnen via HORSENS ALLIANCEN, er der igangsat indsatser, som skal være med til at løfte arbejdsstyrkens uddannelsesniveau mere. 20

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Jobcentret - Sekretariatet Sagsbehandler: Niels Korsgaard Andersen Sagsnr. 15.00.00-P20-1-13 Dato: 29.09. Opfølgning på strategiske mål og resultatmål Beskæftigelsesområdet

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Horsens kort fortalt...3 2. Kommunens brændende platforme...6 2.1 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft...6 2.2. For mange unge på uddannelseshjælp...7

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Horsens kort fortalt... 3 2. Kommunens brændende platforme... 6 2.1 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft... 6 2.2. For mange unge på uddannelseshjælp...

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'14) 1.563 1.474 Ledige under 25 år 8 (jul. '14) 784 Aktiverede forsikrede ledige 2 303 667 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (okt.'14) 1.580 1.623 Ledige under 25 år 8 (okt. '14) 729 Aktiverede forsikrede ledige 2 331 686 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'14) 2.096 2.036 Ledige under 25 år 8 (feb. '14) 823 Aktiverede forsikrede ledige 2 438 907 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en status

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse 3. september 2014 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomistaben Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse

Læs mere

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 15.nov. 2016 Politiske Effektmål - status til mødet i UJU d. 30/11/2016 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste tal fra

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge:

1. Andelen af 'Jobparate' ledige skal ligge i den bedste 3. del i forhold til klyngen. A-dagpenge: Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 22. august 2017 Politiske Effektmål - status til mødet i UJU d. 30. august 2017 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste

Læs mere

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 2. feb. 2017 Politiske Effektmål - status til mødet i UJU d. 22/02/2017 Herunder status på de politiske effektmål for kerneopgaven Alle Kan Bidrage. Opgjort med seneste tal fra

Læs mere

1. 74 % af de årige er i beskæftigelse

1. 74 % af de årige er i beskæftigelse 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 10. marts 2016 Sagsb.: Bo Christensen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363378 E-mail: bochr@holb.dk Politiske Effektmål -

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse

1. 75 % af de årige er i beskæftigelse HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 9. juni 2016 Sagsb.: Bo Christensen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363378 E-mail: bochr@holb.dk Politiske Effektmål - status til mødet i UJU d. 22/6/2016 Herunder status på de politiske

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere