Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer"

Transkript

1 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer efter gennemgang og analyse af DABs administration af kommunale ejendomme Undervisningsudvalget Klassedannelse tilpasset elevtal, inkl. råderum Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Indarbejdet i budgetudmelding Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Indarbejdet i budgetudmelding Souschefstillinger SFO og Klub Ændringen varslet Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO Forberedelse igangsat vedr. sommeren Regulering af takster på SFO og klub Nye takster udmeldt Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Undervisningsudvalget Anlægsbevilling frigivet Sundheds- og Omsorgsudvalget En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op i resultatrapporterne senest den 30. maj. Næste resultatrapport forventes fremlagt i september Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Næste resultatrapport forventes fremlagt i spetember Større effekt af aktivitetscentre Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt Selvstyret effektivisering på plejecentrene Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet Ændringerne er gennemført med budgetudmelding Mere effektiv indsats mod inkontinens Indsatsen er implementeret. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery (inv + eff) Der er igangsat foranalyser vedr. velfærdsteknologisk understøttelse af rehabilitering og recovery jf. investering under MAG. Disse foranalyser skal kvalificere mulige projekter på området, som vil medføre effektivisering i 2017 og frem Side 1 af 11

2 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Kultur- og Fritidsudvalget Investering i vand- og energibesparelser for svømmehallen Investeringen er gennemført ultimo 2015 og effektivisering indarbejdet Tilpasning af bibliotekets materialekonto Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Budgettilpasningen er indarbejdet Børneudvalget Tilpasning af kapacitet til demografiske behov. Selvejende daginstituioners driftsoverenskomst opsagt. Lejemål opsagt. Institutioner under afvikling Effektiv udnyttelse af dispensationstimer Under udmøntning Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser Medtages i aktivitetsreguleringen for Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud Der er en øget andel af børn og unge, der benytter kommunes tilbud på Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen. Dog er der sideløbende et stigende behov for dagbehandlingstilbud, hvorfor det ikke er lykkedes at realisere effektiviseringsgevinsten. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet Initiativet er blevet implementeret, og blandt andet som følge af en øget forebyggende lokalindsats på Frederiksberg kan der konstateres et faldende antal sociale anbringelser Øget brug af aflastning i hjemmet Arbejdet er fortsat i gang, og der foretages altid en konkret vurdering ved visitation til aflastning. Indtil videre har det dog ikke være muligt at øge brugen af aflastning i hjemmet. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier Gennemgangen er færdiggjort, og effektiviseringen er blevet realiseret Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag Arbejdet er fortsat i gang Etablering af forældreklasser Der har været opstartet 4 prøvehold, og nu efter sommerferien fortsættes der med flere hold Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Børneudvalget Anlægsbevilling frigivet Socialudvalget Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt Tilpasning og omlægning af kommunens tilbudsvifte er implementeret, så døgnbehandling langt fra nærmiljøet nedprioriteres til fordel for lokal ambulant behandling. Der tages udgangspunkt i en individuel konkret vurdering, så borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats Indsatsplan 15 og 16. Afkast/effekt af investering i styrket sagsbehandlingskvalitet, opfølgning og effektvurdering Indsatsplan 15 og 16 er implementeret og der forventes fuld effekt i By- og Miljøudvalget Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Dækker tilpasninger af indsatsniveauer på udvalgte adresser gennemført af privat entreprenør Side 2 af 11

3 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op via sædvanlig resultatrapportering Sundhedspolitik : Forsørgelsesudgift - effekt Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Effekt på kontanthjælpen af styrkelse af kontrolenheden Styrkelsen af kontrolenheden går på tværs af forvaltningsområderne, hvor kontrolenheden arbejder samlet med opgaverne og fremlægger sag for magistraten årligt. Samlet effekt for kontrolenheden har ifølge statusrapporteringer været fyldestgørende ift. målet i den givne periode Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Udviklingsprojekter vedr. digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er planlagt jf. investering under MAG. Digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er en forudsætning for budgetlagt effektvisering i 2017 og frem Magistraten Digitaliseringsplan 2016: Systembesparelse DUBU Ej igangsat Først effekt i Digitaliseringsplan 2016:Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Der er forelagt bevillingssag i anden kvartal og mobilenhederne er indkøbt og implementeret i driften Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet Sagen har været forelagt for Magistraten primo januar, og nye retningslinier for det fremtidige samarbejde er blevet besluttet Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Rådighedsbeløb til Digital Kommunikation er frigivet i 2. kvartal. Imidlertid er det ene delprojekt "selvbetjeningsplatform" blevet indstillet nedlagt for at skabe anlægsrum til Budget Årsagen er, at KL igangsætter et tilsvarende fælleskommunalt projekt i 2016/2017, som har flere fordele for FK at tilslutte sig frem for selv at udvikle en egen selvbetjeningsplatform. Det andet delprojekt "Skift af webplatform"fortsætter aktuel anskaffelse i Q2, og implementering i 2. halvår 2016 mhp. driftstart primo Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Rådighedsbeløb til Optimeret telefoniplatform er frigiet i 2. kvartal. Anskaffelse og implementering forløber som planlagt i Konkurrenceudsættelse fastholdes og udbygges Direktionen er pr. 24. maj 2016 orienteret om denne indsats, og er forelagt den foreløbige udgave af screeningen, der illustrerer kommunens samarbejde med private aktører, indeholdende forslag til, hvordan denne kan videreudvikles. Direktionen orienteres herom igen d. 21. juni 2016 med henblik på godkendelse af materialet, der siden skal medtages i forbindelse med drøftelserne forbundet med B I alt Side 3 af 11

4 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Specialundervisning Indarbejdet i budgetudmelding Vikardækning på skolerne Indarbejdet i budgetudmelding Skole-IT: udskiftning af AP Planlægning igangsat Indsats vedrørende børn i sorg Arbejde igangsat Sundheds- og Omsorgsudvalget Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen Samlet statussag og plan for 2017 og frem er fremlagt i SOU 30. maj Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Fremlagt til SOU i sag maj Sundhedsdagene indgik i de afholdte sundhedsdage Pilotprojekt om digitale ældre Der foretages indkøb på nuævende tidspunkt, hvorfor implementeringen forventes igangsat i august jf. orientering om projektet til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 11. april Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere Sag fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. april Kultur- og Fritidsudvalget Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt Beslutning er indarbejdet Frivillighedskoordinator på Bibilioteket En kortlægning af frivillighedskoordinatorens arbejdsområder er ved at blive udfærdiget Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T Budgettilpasningen er indarbejdet Fritidspas til flygtninge Senest har KFU på mødet d. 30. maj bevilget yderligere kr. i 2016, dels for at imødekomme behovet for yderligere fritidspastildeling og dels for at optimere fritidsguideordningen til den større arbejdsmængde og mere komplekse opgave Socialudvalget Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse Midlerne er fordelt i forbindelse med budgetudmelding Frederiksberg Kommunes Udsatteplan (akut og subakut psykiatrisk indsats) Det er aftalt mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF), at der bliver ansat to medarbejdere med opstart i august Pulje til teleslynger Socialudvalget blev orientering om tidplan for etablering af nye teleslynger den 11. april. I perioden august til oktober, vil teleslynger blive etableret på de prioriterede plejecentre, botilbud, væresteder mm. November vil Social- samt Sundheds- og Omsorgsudvalget blive orienteret om status på etablering af teleslynger Side 4 af 11

5 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR By- og Miljøudvalget Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen Pulje til grønne initiativer Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Ansøgninger forelægges til politisk behandling i 2. halvår Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder Ny samlet plan for vækst og jobskabelse fremlagt i AUU 6. juni Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op via sædvanlig ungeopfølgning Sundhedspolitik : To medarbejdere til fast track sporet - investering Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Magistraten Retssikkerhed i sagsbehandling (Indsatsplan 15 - Socialudvalget) Styrket sagsbehandlingskvalitet, inkl. opfølgning, effektvurdering mv. Finanseret af effektkrav under Socialudvalget Styrkelse af Kontrolenheden Fagleder ansat pr. 1. januar Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud Aftale forlænget tilbuddet kører løbende Deltagelse i Copenhagen Film Fund Aftale underskrevet Én indgang for erhvervslivet på Frederiksberg Medarbejder ansat, handlingskatalog godkendt i erhvervsrådet og magistraten. Initiativerne Erhvervstræf, Erhvervskontakten og Nyhedsbrev er gennemført og i drift. Opdatering af den virksomhedsrettede del af hjemmesiden og et servicekultur-projekt for virksomhedskontakt er igangsat I alt Side 5 af 11

6 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Partierne er enige om, at klassedannelsen beregnes i god tid forud for det kommende skoleår, så skolerne har gode forudsætninger for at planlægge det kommende skoleårs undervisningsforløb og aktiviteter. Det kendte elevtal i marts måned lægges til grund for beregning af klassedannelsen, idet der dog indregnes et erfaringsbaseret fald i elevtallet frem til den 5. september, hvor endeligt elevtal for skoleåret fastlægges. Erfaringer for fald i elevtallet i de seneste to skoleår lægges til grund. Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne. Der er behov for at udvide kapaciteten i Børnetandplejen. Dette sker ved at udvide klinikken på Skolen ved Bülowsvej. Partierne ønsker også, at der ses på muligheden for at tilbyde mere fleksible åbningstider. Partierne aftaler, at Frederiksberg Kommune søger dispensation hos Børne- og undervisningsministeren for de obligatoriske lektiecaféer og understøttende undervisning. Såfremt der opnås dispensation er det op til de enkelte skolebestyrelser at vælge om de vil benytte muligheden. Ej igangsat Der er afsat midler til udvidelsen på anlæg i Ikke realiserbar Afslag på dispensation modtaget. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Analyse afrapporteret til Børneudvalget og Undervisningudvalget den 30. maj 2016 og oversendt til budget. Det undersøges, om én eller flere folkeskoler kan overgå til at blive en selvejende institution. Ikke realiserbar Undersøgelse afsluttet, det er ikke muligt. Partierne er enige om, at skoleforligspartierne indkaldes til en drøftelse af kapaciteten på klubområdet. Skole- og Klubsforligsdrøftelserne er afsluttet og har leveret input til budgetlægningen for Sundheds- og Omsorgsudvalget Der fremlægges oplæg vedr. større valgfrihed og omlægning af nuværende frokostordning til drøftelse i kommende års budgetproces Den særlige klippekortsordning med styrket omsorgstid fastholdes og gøres permanent fra 2016, under forudsætning af, at det statslige tilskud bibeholdes. Er indeholdt i budget2017-materialet Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud og ordningen gøres permanent. Forligspartierne ønsker at følge den samlede omstilling på hjemmehjælpsområdet tæt. Der skal således gennemføres en konkret opfølgning på omstillingen af de enkelte ydelser og tilbud, ligesom der gennemføres en samlet analyse og sammenligning af serviceniveau og kvalitet på ældreområdet i 1. halvår der sker løbende afrappotering via effekt-rapporter mv. Derduover vil udvalgsmaterialet til budget2017-processen indeholde en benchmark-analyse Partierne vil i forlængelse heraf arbejde på at styrke døgnrehabiliteringen, herunder gerne i fysiske rammer, der samler funktionerne i Valby og på det tidligere plejecenter Lioba. Endeligt beslutningsforslag vedtaget af SOU d. 1. marts 2017 Kultur- og Fritidsudvalget Der er enighed mellem partierne om, at samarbejdet mellem Søndermarkskolen og Domus Vista Bibliotek om elevernes læring for 12 klasser på Søndermarkskolen skal fastholdes. Samarbejdet fortsætter som hidtil. I forbindelse med modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek ønsker partierne, at udviklingsmulighederne i samarbejde med private bliver overvejet - herunder cafédrift. Ej igangsat Processen starter i Side 6 af 11

7 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Børneudvalget Partierne aftaler at mødes i oktober 2015 med henblik på at godkende en yderligere plan fra forvaltningen til at tilpasse kapaciteten til det demografiske behov. Der skal herudover gennemføres en genforhandling af huslejer på dagtilbud generelt. Socialudvalget Det er på den baggrund aftalt, at der skal ske en yderligere målretning af støttekontaktpersonordningen til brugere med størst behov med fokus på rehabilitering. Vurderingen af støtte skal ske i forhold til borgerens individuelle behov for støtte. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 26. oktober og 2. november Beslutning efterfølgende truffet i Kommunalbestyrelsen. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 30. november Processen omkring genforhandlinger er i gang. Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Næste resultatrapport forventes fremlagt i spetember Moderniseringen af boligerne på Mariendalsvej skal analyseres nærmere med henblik på at finde løsninger, som både tilgodeser flere målgrupper på det specialiserede socialområde og som samlet giver flere boliger. Der fremlægges selvstændigt forslag vedr. dette. Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt 104. De samlede bygge- og moderniseringsprojekter i den sociale masterplan skal følges tæt gennem en årlig status. Til budget 2017 fremlægges en plan for færdiggørelsen af den samlede modernisering på området. Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene. Partierne er endvidere enige om, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag vedr. konkurrenceudsættelse af indsatser og tilbud på stof- og alkoholmisbrugsområdet på baggrund af en faglig og økonomisk afdækning. Ændringerne er gennemført med budgetudmelding By- og Miljøudvalget Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i BEU og MAG har behandlet sag om miljøcertificering (DGNB) ifm. nybyggeri. Det er besluttet at forsøg med DGNBcertificering videreføres på 1-2 projekter fra anlægsplan , samt at Retningslinjer for miljø i byggeri udskiftes med udvalgte kriterier fra DGNB-certificeringen. Partierne er enige om at bruge en del af provenuet fra P-licenserne til at forbedre P-forholdene yderligere ved i samarbejde med private at etablere en P-kælder i svømmehalskvarteret ved Langelands Plads, hvor også beboere m.v. tilbydes at købe pladser. Den konkurrenceprægede dialog samt tilbudsfristen er afsluttet. Resultat af udbuddet forelægges 15/ Partierne er enige om, at udviklingen i antallet af parkeringspladser og belægningen på disse skal følges tæt, bl.a. gennem en årlig P-analyse Første evaluering er behandlet i KB. Herefter afrapporteret en gang årligt. Side 7 af 11

8 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Magistraten Partierne er enige om, at forvaltningen senest primo 2016 skal udarbejde et forslag til salg af kommunale ejendomme m.v., herunder beboelsesejendomme. En salgsstrategi skal udpege de ejendomme, det er mest hensigtsmæssige at sælge. Ved overvejelserne om salg af kommunens beboelsesejendomme skal tages højde for, at Frederiksberg Kommune fortsat udvikles som en socialt bæredygtig by og kan leve op til sine forpligtigelsermed hensyn til anvisning af bolig til de mest udsatte. Salgsprovenuet skal bidrage til at imødegå evt. nye deponeringsforpligtelser vedr. etablering af en P-kælder under Langelands Plads og et muligt køb og renovering af Aveny T. Sagen er forelagt og besluttet i MAG. Partierne er enige om, at der skal fremlægges oplæg vedrørende udbud på områderne: Ambulant genoptræning, ydelser vedr. stof- og alkoholmisbrug, hjemmesygepleje, FGV (DUP), døgninstitution, plejecenter, Frederiksbergnettet og Frederiksberg Svømmehal. Partierne er derudover enige om, at der som led i den fortsatte udvikling af samarbejdet med den private sektor til brug for Budgetforslag 2017 skal fremlægges en præsentation af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor for alle fagområder. Det sker med sigte på at vurdere, hvor der ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er basis for en øget inddragelse af private leverandører i kommunens opgaveløsning. Resultatet præsenteres i en tids- og handlingsplan for udmøntning af potentialerne som oplæg til Budgetforslag Som en konsekvens at det udvidede samarbejde med den private sektor forventer partierne, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i Sagerne herom er forelagt politisk, jf.: Ambulant genoptræning (KBS, 23. maj, sag nr. 149 Hjemesygepleje (KBS, 23. maj, sag nr. 150) FKRC: (MAG, 6. juni, sag nr. 217) Svømmehallen: (MAG, 6. juni, sag nr. 208) Afklaringen om Frederiksberg Nettet pågår, ligesom der, som nævnt i besvarelsen af pkt. 15, vil blive fremlagt en gennemgang af kommunens interaktion med private aktører ifm forhandlingerne om B2017 indeholdende anbefalinger til, hvordan området kan udvikles. Proces vedr. realisering af de besluttede konkurrenceudsættelsesprojekter er igangsat. Der vil senere blive orienteret om udviklingen af indikatoren for IKU. Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden. Som nævnt i pkt. 15, forlægges ifm. forhandlingerne forud for B2017 en screening af kommunens samarbejde med den private sektor indeholdende abefalinger til optimeringspotentialer. I den forbindelse fokuseres særligt på de IKU-effekter, som de enkelte projekter er forbundet med, således at der skabes den nødvendige gennemsigtighed i forhold til de krav, som en IKU på 33 % i 2020, stiller for så vidt angår fx. konkurrenceudsættelse. Partierne ønsker undersøgt, om driften af Frederiksberg Svømmehal kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, der tilgodeser mulighederne for både at renovere bygningen og udvikle svømmehallens tilbud - f.eks. ved udbygning af kurbadsområdet. Dette skal ske ved udbud af såvel driften som ejendommen - under hensyntagen til foreningerne og den offentlige adgang. Sagen om et eventuelt udbud af Frederiksberg Svømmehal er under politisk behandling, og der forventes en endelig beslutning på Kommunal-bestyrelsens møde d. 13. juni Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Set under ét har sygefraværet på kommunens arbejdspladser haft en faldende tendens i 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016, siden sygefraværet toppede i august Der er dog stadig arbejdspladser og fagområder, der har et forhøjet sygefravær. Indsatsen for at nedbringe sygefraværet fortsætter derfor med fokus på disse arbejdspladser og områder, herunder særligt Dagtilbudsområdet. Side 8 af 11

9 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Ej igangsat Frigivelsessag anlægsbevilling forelægges august Klub Thorvaldsensvej Ej igangsat Som en del af skole- og klubforligsdrøftelserne foreslås projektet stoppet og midlerne i stedet anvendt til anden klub Udvidelse Klub Louis P Ej igangsat Undervisningsudvalget indstillede den 4. april 2016, sag nr. 68, at projektet ikke gennemføres Kultur- og Fritidsudvalget Udskiftning af kunstgræs Projektet er i fuld gang med Polytan Danmark som vindende entreprenør. An- lægsarbejdet starter op i uge 26 og afsluttes i uge 32. KFU blev orienteret om licitationsresultatet den 6. juni og fik samtidig en status på projektet OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden Kommunens konkurrenceprægede dialog med de tre OPS-teams er i fuld gang. Runde 2 afvikles den juni 2016 mhp. at have foreløbige projektforslag klar til forelæggelse for KFU (og BMU til orientering) den 15. august 2016 samt en budgetmæssig afklaring. Formålet med den konkurrenceprægede dialog har været at finde frem til gode, innovative løsninger inden for opgavens overordnede visionære, planmæssige, arkitektoniske, funktionelle og økonomiske ramme Børneudvalget Tilpasning af kapacitet til demografiske behov Anlægsbevilling frigivet Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget Bevillingssag forelægges august IT-infrastruktur dagtilbud Etablering af trådløst netværk på de kommunale daginstitutioner er ved at være etableret. Derudover er planlægningen for de selvejende daginstitutioner i gang Side 9 af 11

10 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR By- og Miljøudvalget Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Sporvejsstandere Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Arkitekturpolitik Projektet er i gang. Indledende temadrøftelse er afholdt i KB Forbedring af cykelparkeringsforhold Ej igangsat Begge faser af projektet har været forelagt og er bevilget. Udførelse pågår Værnedamsvej Sagen er forelagt og igangsat Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering Dialog med beboere mv. er igangsat. Implementeringen af det fysiske anlæg forventes at løbe i hele Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. Ej igangsat Projektet afventer sag om flygtningeboliger Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé Ej igangsat I perioden forventes gennemført en større omdannelse/renovering af Frederiksberg Allé, og tidsplanen for opgradering af belysning skal derfor indarbejdes i den generelle tidsplan for arbejdet Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej Ej igangsat Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2. halvår Supercykelstien Fasanvejsruten Den politiske proces er igangsat, og det fysiske projekt forventes gennemført i 2. halvår Forskønnelsespulje vedr. bunkers * Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Skolen ved Duevej Ej igangsat BMU har disponeret midlerne til et konkret projekt. Det fysiske anlæg forventes implementeret i 2. halvår Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Der er gennemført forundersøgelser (finansieret af klimapuljen fra 2015). Projektet projekteres i første halvår af 2016, mens implementeringen af det fysiske anlæg forventes igangsat i sensommeren Projektet er godkendt i BMU. Projekteringen forventes igangsat medio 2016, mens den fysiske implementering afventer at skoleudbygningen er færdiggjort. Projektet er godkendt i BMU Side 10 af 11

11 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR Magistraten Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery Investeringen i velfærdsteknologisk understøttelse af rehabilitering og recovery anvendes til at gennemføre foranalyser for at kvalificere mulige projekter på SU henholdsvis SOU for at opnå områdets effektiviseringer i henhold til den vedtagne digitaliseringsplan for Planlægningen af disse foranalyser er igangsat, der afventes frigivelse af hele digataliseringsplanen bevillingen, som sker via selvstændig sag Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Anlægsbevillingen anvendes til investering i udviklingsprojekter vedr. bl.a. fagsystemet Fasit, og selvbetjeningsløsninger. midlerne anvendes til at opnå effektiviseringer på AUU i henhold til den vedtagne digitaliseringsplan for selvstændig sag Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på Undervisningsudvalget Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på børneudvalget Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet Digitaliseringsplan 2016: Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Køb af FB klubhus (Generationernes By - IBG/FB) Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Projekt er "genstartet", og opdateret konkurrenceprogram forventes færdig over sommeren mhp. udsendelse heraf ultimo september/primo oktober. Forberedelser er igangsat mhp. anskaffelse i 1. halvår 2016, og start på implementering fra 2. halvår Leverandørens tilbud fordelere udgifterne senere i projektforløbet end forventet, hvorfor der ønskes overført 1.3 mio. kr. til Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Rådighedsbeløb til Digital Kommunikation er frigivet i 2. kvartal. Imidlertid er det ene delprojekt "selvbetjeningsplatform" blevet indstillet nedlagt for at skabe anlægsrum til Budget Årsagen er, at KL igangsætter et tilsvarende fælleskommunalt projekt i 2016/2017, som har flere fordele for FK at tilslutte sig frem for selv at udvikle en egen selvbetjeningsplatform. Det andet delprojekt "Skift af webplatform"fortsætter aktuel anskaffelse i Q2, og implementering i 2. halvår 2016 mhp. driftstart primo I alt Side 11 af 11

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.)

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.) Effektiviseringsoversigt Side 1 Vedtagne effektiviseringsforslag, drift Undervisningsudvalget -3.522-3.124-3.124-3.124 Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) Midlertidig tilpasning

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer. Behandlet Punkt Sag Beslutning Status 1801-16 2 Beredskabsplan vedrørende viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Byrådet vedtog beredskabsplanen. Planen er implementeret. 1801-16 4 Ændrede rammer

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer MAG BMO Gate 21: Tilpasning af medlemskab Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar MAG BMO

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken.

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Onsdag den 27. februar kl. 17.00 ca.19.15 Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Kristian, Michael, Nikoline Punkt

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads 8 Brandvæsenet griber Stafetanalyse til at afdække kommunikation, BMO By- og Miljøudvalget 250.000 250.000 Brandvæsenet stafetten! relationer, aktuelle temaer og virksomhedens kultur for at hjælpe organisationen

Læs mere

Der forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år.

Der forventes i planperioden at blive igangsat yderligere opgaver og projekter, som vil blive beskrevet i handleplanerne i de kommende år. Bilag 1 Udkast til Handlingsplan for 2015 Gladsaxe Kommunes Affaldsplan 2014 2024 Gladsaxe Kommune forventer at godkende affaldsplan for periode 2014-2024 i april 2015. Arbejdet med at imødekomme målene

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2015-2018 (version 29102014) Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE En styrket terapeutisk indsats: En styrket terapeutisk

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles i Magistraten den 22. januar Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014 Årsplan i Kultur- og sudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget

Læs mere

Social Investeringsfond (ØK)

Social Investeringsfond (ØK) Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi. Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ufinansierede udvidelsesforslag 172 Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2017-2018 Nr. 1 Resterende midler fra den politisk besluttede bevilling vedr. Kompetence- og Trivselspuljen. Magistraten 14.329 kr. 80.671 kr. Kontoafgrænsning 13090-645511002-MP1390

Læs mere

ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE. politik & borger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE

ERHVERVSPOLITISK HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE. politik & borger INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE ERHVERVSPOLITISK 2019 HANDLEPLAN 2019 STEVNS KOMMMUNE HANDLEPLAN MED ERHVERVSPOLTISKE INITIATIVER FOR 2019-2023 politik & borger INDLEDNING Den erhvervspolitiske handleplan

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

3. Regionalplitiske sager

3. Regionalplitiske sager 3. Regionalplitiske sager 3.1. Organisering af den fremtidige koordinering på det specialiserede socialområde SAG NR.: 000221105 egl Som aftalt mellem KL og regeringen overtager kommunerne koordineringen

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

2. behandling af budget 2016-19

2. behandling af budget 2016-19 2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere