Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark"

Transkript

1 Sælgerens rolleproblemer en udfordring for salgsledere i Danmark

2 Sælgerens rolleproblemer også en udfordring for din organisation! Et par af tidens store temaer er arbejdsgiverens evne til fastholde medarbejdere og at forebygge stress. Men hvordan sikrer ledelsen, at medarbejderne trives, udvikles og bidrager positivt til virksomhedens resultater, og hvordan håndteres og forebygges stress? Sammenhængen mellem fastholdelse af medarbejdere og forebyggelse af stress giver anledning til at kaste lys på sælgerens rolleproblemer. Sælgernes rolle er vigtig og udsat, fordi sælgeren hele tiden befinder sig i gråzonen mellem at være virksomhedens eller kundens mand. Det stiller sælgeren overfor krav fra mange aktører både internt i virksomheden og eksternt fra kunder og samarbejdspartnere. Det kan skabe situationer med usikkerhed, konflikter mellem aktørerne og manglende motivation, der kan medføre stress, utilfredshed og jobskifte. Copenhagen Business School, Business Danmark og Mercuri International har spurgt over 600 personer beskæftiget med salg, marketing og rådgivning om deres oplevelser af rolleproblemer som sælgere. Resultatet præsenteres her, og vi mener, at rapporten viser en række faktorer, der repræsenterer en aktuel eller potentiel udfordring for de fleste virksomheder. Men det er faktorer, der med den rigtige indsats kan vendes til større medarbejderloyalitet og bedre salgsresultater. Måske kan du genkende scenarier fra jeres hverdag? God fornøjelse. Med venlig hilsen Jens Neustrup Simonsen, Thomas Ritter, Flemming Dufke, landsformand, professor, adm. direktør, Business Danmark Center for Applied Market Science Mercuri International Copenhagen Business School Danmark A/S Projektansvarlig for definition af projekt, spørgeramme og bearbejdning af resultater ved Center for Applied Market Science: Jens Geersbro, David Dufke, Simon Issing Nielsen lektor cand.merc.imp cand.merc.imp 2

3 Sammenfatning af undersøgelsens hovedkonklusioner Hovedkonlusionerne fra undersøgelsen er: Sælgerne oplever primært rolleproblemer i forhold til den direkte foresatte og virksomheden generelt. Sælgerne oplever ikke rolleproblemer i forhold til virksomhedens kunder. 15 pct. af sælgerstaben oplever rolleproblemer i udpræget. 35 pct. af sælgerstaben oplever rolleproblemer i nogen. Rolleproblemer er et generelt problem og findes på tværs af brancher, alder, køn, uddannelse, erfaring etc. Rolleproblemer medfører utilfredse sælgere. Rolleproblemer øger sælgerens stressniveau. Rolleproblemer medfører medarbejderflugt/personaleudskiftning. Rolleproblemer påvirker sælgerens præstationer negativt. Mangel på retningslinier medfører rolleproblemer. Positive tilbagemeldinger øger rolleforståelsen. Nærhed i organisationen forebygger rolleproblemer. Sociale relationer i virksomheden er værdifulde for sælgeren. Undersøgelsen er gennemført blandt 614 personer. Formålet med undersøgelsen er at belyse mulige rolleproblemer i danske sælgeres daglige arbejde. Der ligger en stor ledelsesopgave i at reducere eller helt eliminere rolleproblemerne blandt virksomhedens sælgere. Det kræver, at den enkelte leder er klædt på til opgaven. Lederen skal kunne skabe et godt socialt arbejdsmiljø og formå at sætte sig i sælgerens sted. Der skal samtidig være klarhed over forventningerne til såvel indsats som resultat. Hvis ikke der gøres en aktiv indsats for at minimere rolleproblemet eller rolleproblemerne, kan det betyde stressproblemer, medarbejderflugt og en negativ udvikling i virksomhedens resultater. Virksomhedens ledelse har en afgørende funktion ved at gå foran i bestræbelserne på at minimere faktiske rolleproblemer og eliminere årsagerne til rolleproblemer. 3

4 Rolleproblemer i salg Om undersøgelsen Som et led i et forskningsprojekt ved Center for Applied Market Science på Copenhagen Business School (CBS), har Business Danmark, Mercuri International og CBS gennemført en undersøgelse af aktuelle og potentielle rolleproblemer blandt personer beskæftiget med salg, markedsføring og rådgivning i Danmark (i undersøgelsen omtalt som sælgere). Svarene er indsamlet på baggrund af elektroniske spørgeskemaer udsendt til medlemmer af Business Danmark og modtagere af Mercuri Internationals nyhedsbrev. I undersøgelsen defineres rolleproblemer som rolleuklarhed eller rollekonflikt. Med disse begreber forstås: Rollekonflikt som et problem og en konflikt, der opstår på grund af et krydspres af forskellige modsatrettede forventninger (eller krav) til sælgeren fra én eller flere aktører i sælgerens netværk. Sælgeren kan således ikke opfylde alle krav samtidigt. Rolleuklarhed som en situation, hvor manglende information og viden gør, at sælgeren ikke kan varetage sit job tilfredsstillende. Sælgeren er i situationen usikker på: 1. hvad aktørerne 1) forventer, 2. hvad han/hun skal gøre for at opfylde aktørernes forventning, 3. hvordan den ultimative præstation evalueres. Rapporten er bygget op af fire dele: 1. Omfang af rolleproblemer side 5 2. Årsager til rolleproblemer side 7 3. Konsekvenser af rolleproblemer side Løsning af rolleproblemer side 15 1) Chefen, kollegerne, kunden, ægtefælle/samlever osv. 4

5 1. Omfang af rolleproblemer Rolleproblemer opleves af en stor del af de deltagende sælgere i undersøgelsen. Som det ses af figurerne nedenfor, er det kun en meget lille del af sælgerne, som ikke oplever rolleproblemer i større eller mindre. Figur 1: Rollekonflikt Rollekonflikt familie Rollekonflikter kunder Rollekonflikter chef mange nogle få ingen Rollekonflikter virksomhed Rollekonflikter virksomhed Rollekonflikter chef Rollekonflikter kunder Rollekonflikt familie mange 4,42% 2,81% 0,0 5,42% nogle 26,51% 15,86% 12,25% 22,49% få 50,0 52,21% 67,47% 54,02% ingen 19,08% 29,12% 20,28% 18,07% Figurerne viser, at det især er rollekonflikt i forhold til virksomheden og familien, som sælgerne oplever som dominerende. Samtidig ses det, at problemerne ikke i samme er eksisterende i forholdet til virksomhedens kunder. Figur 2: Rolleuklarhed Rolleuklarhed kunde Rolleuklarhed chef Rolleuklarhed virksomhed mange nogle få ingen Rolleuklarhed virksomhed Rolleuklarhed chef Rolleuklarhed kunde mange 3,01% 5,82% 0,0 nogle 14,86% 13,45% 3,41% få 61,24% 55,22% 52,41% ingen 20,88% 25,5 44,18% Ca. 15 pct. af de deltagende sælgere oplever rolleproblemerne så massivt, at de medfører væsentlige problemer i sælgerens hverdag. De ca. 15 pct. er genstand for en nærmere undersøgelse af årsagerne til og konsekvenserne af rolleproblemerne. Sælgere, der er i gruppen med store rolleproblemer, kendetegnes ved at opleve problemer med både rolleuklarhed og rollekonflikt. Gruppen er karakteriseret ved, at rolleproblemerne især kommer til udtryk i forhold til ledelsen og virksomheden. 5

6 Til gengæld bedømmes de eksterne forhold til kunder, leverandører og andre til ikke at være årsag til rolleproblemer i samme omfang. Der er altså især tale om rolleproblemer i situationer, hvor sælgeren oplever fejl og mangler i den interne kommunikation. At næsten 50 pct. af de deltagende sælgere oplever rolleproblemer i et eller andet omfang, heraf 15 pct. i alvorlig, maner til eftertanke og tydeliggør et behov for handling. 6

7 2. Årsager til rolleproblemer Undersøgelsen har gjort det muligt at identificere en række faktorer i forbindelse med rollekonflikter. Nedenfor gengives de faktorer, som har størst betydning. Selvstændighed I undersøgelsen er betydningen af selvstændighed i varetagelsen af arbejdet for den enkelte sælger undersøgt. Resultatet viser, at for mange retningslinjer giver problemer, ligesom mangel på retningslinjer også kan skabe problemer. Tabel 1. Selvstændighed og rolleproblemer (i pct.) Hvor stor selvstændighed oplever du i Sælgere med Sælgere uden udførslen af dit arbejde i forhold til de rolleproblemer rolleproblemer udstukne retningslinjer fra ledelsen? For stor selvstændighed (mangel på retningslinjer) 28 4 Lidt for stor selvstændighed (delvis mangel på retningslinjer) Passende selvstændighed (god balance i forhold til retningslinjer) Lidt for lidt selvstændighed (delvist for mange retningslinjer) 14 5 For lidt selvstændighed (for mange retningslinjer) 14 1 Tabel 1 viser, at det kun er 10 pct. af de sælgere, der oplever rolleproblemer, der vurderer, at de har passende selvstændighed i jobbet, mens hele 62 pct. oplever, at der er for stor selvstændighed/mangel på retningslinjer. 28 pct. af sælgerne med rolleproblemer oplever til gengæld, at der er for mange eller delvist for mange retningslinjer. Det vil sige, at både for mange og for få retningslinjer kan være et problem, men undersøgelsesresultatet giver en indikation af, at en mangel på retningslinjer er værst. Feedback Kun 4 pct. af de sælgere, der oplever rolleproblemer, vurderer, at de får tilstrækkelig positiv feedback på jobbet. Derimod oplever 40 pct. af denne gruppe, at de i meget ringe får det at vide, hvis de har gjort en god indsats. Der er således stærke indikationer af, at positiv feedback medfører øget rolleforståelse. Figur 3. Positiv feedback (I hvilken føler du, at du altid får det at vide, hvis du har gjort en god indsats?) I meget ringe I ringe Neutral I høj I meget høj Sælgere med rolleproblemer Sælgere uden rolleproblemer 7

8 Effekten af negativ feedback er ligeledes undersøgt og har ikke markant betydning i forhold til rolleproblemer. Det betyder, at kritik ikke som udgangspunkt direkte kan identificeres som en medvirkende årsag til rolleproblemer. Negativ kritik vil dog forværre en situation, hvor der i forvejen er rolleproblemer. En chef der viser hensyn Figur 4. Hensyn chef (I hvilken føler du, at din chef behandler dig på en varm og venlig måde?) I meget ringe I ringe Neutral I høj I meget høj Sælgere med rolleproblemer Sælgere uden rolleproblemer Figur 4 viser, at chefens rolle i forbindelse med rolleproblemer er vital. Sælgere med rolleproblemer oplever simpelthen oftere, at chefen ikke behandler dem på en hensynsfuld måde. Kollegaer der viser hensyn Figur 5. Hensyn fra kollegaer (I hvilken føler du at dine kollegaer behandler dig på en varm og venlig måde?) I meget ringe I ringe Neutral I høj I meget høj Sælgere med rolleproblemer Sælgere uden rolleproblemer Sammenhængen mellem hensynsfulde kolleger og rolleproblemer er ikke så udtalt, som sammenhængen mellem rolleproblemer og hensynsfuldhed hos chefer, men der kan dog konstateres en sammenhæng. 8

9 Nærhed med organisation/arbejdsplads Graden af tæthed og nærhed i organisationen har også indflydelse på sælgerens rolleproblemer, idet kun 12 pct. af sælgerne uden rolleproblemer ikke oplever nærhed og tæthed i organisationen. Derimod er det kun 10 pct. af sælgerne med rolleproblemer, der rent faktisk oplever tæthed og nærhed i organisationen. Sammenhængen er således ganske tydelig. Figur 6. Nærhed til organisation (I hvilken føler du tæthed og nærhed i organisationen?) I meget ringe I ringe Neutral I høj I meget høj Sælgere med rolleproblemer Sælgere uden rolleproblemer Sociale arrangementer med chefer Undersøgelsen viser, at i jo flere sociale arrangementer ledelsen er tilstede, des færre rolleproblemer oplever sælgeren. Årsagen kan være, at der i forbindelse med sociale arrangementer sker en uformel kommunikation af holdninger og værdier, der er med til at knytte ledelse og medarbejdere tættere sammen. Figur 7. Sociale arrangementer med chefer (I hvilken udstrækning tillader dit job, at du deltager i sociale arrangementer med dine overordnede?) I meget ringe I ringe Neutral I høj I meget høj Sælgere med rolleproblemer Sælgere uden rolleproblemer Sociale arrangementer med kollegaer Sociale arrangementer sammen med kollegaer har den sammen positive indflydelse, som gjorde sig gældende for sociale arrangementer med chefer. Figur 8. Sociale arrangementer med kollegaer (I hvilken udstrækning tillader dit job at du deltager i sociale arrangementer med dine kollegaer?) I meget ringe I ringe Neutral I høj I meget høj Sælgere med rolleproblemer Sælgere uden rolleproblemer 9

10 Sociale arrangementer med kunder Sælgere, der har rolleproblemer, har i mindre omfang end sælgere, der ikke har rolleproblemer mulighed for at deltage i sociale arrangementer med kunder. Figur 9. Social kontakt med kunder (I hvilken tillader dit job at du deltager i sociale arrangementer med dine kunder?) I meget ringe I ringe Neutral I høj I meget høj Sælgere med rolleproblemer Sælgere uden rolleproblemer 10

11 3. Konsekvenser af rolleproblemer Rolleproblemer påvirker sælgerens præstationer og hverdag. Rolleproblemer har betydning i forhold til tilfredshed med eget job, oplevelse af stress og (oplevet) arbejdsbyrde samt i forhold til intentionerne om at skifte job. Undersøgelsen efterlader ingen tvivl om, at rolleproblemer påvirker de berørte i negativ retning. At det er konsekvenserne af rolleproblemer i danske virksomheder og salgsorganisationer, er måske ikke en overraskelse. Men det er overraskende, at konsekvenserne er af så alvorlig personlig karakter for de berørte og af driftsmæssig økonomiske karakter for virksomhederne. Det synes åbenlyst, at det er en win-win situation for virksomhederne og salgsorganisationer at reducere risikoen for rolleproblemer. Rolleproblemer og tilfredshed med jobbet Blandt det samlede antal besvarelser er det ca. 15 pct., der oplever rolleproblemer i særlig udtalt. I gruppen, der oplever rolleproblemer, er 84 pct. utilfredse eller meget utilfredse med deres nuværende job (se figur 10). Figur 10 og 11: Rolleproblemer og tilfredshed med jobbet Personer der oplever rolleproblemer Personer der IKKE oplever rolleproblemer Meget tilfreds 2% Meget tilfreds 13% Tilfreds 14% Tilfreds 58% Utilfreds 36% Utilfreds 25% Meget utilfreds 48% Meget utilfreds 4% Det er tydeligt, at de personer, der oplever rolleproblemer, bliver negativt påvirket i sådan en, at deres tilfredshed med jobbet påvirkes ganske markant. Det forholder sig ganske anderledes for personer, der ikke oplever rolleproblemer. Her er tilfredsheden med jobbet stor, og kun 29 pct. er meget utilfredse eller utilfredse (se figur 11). 11

12 Stress som konsekvens af rolleproblemer Rolleproblemer påvirker de berørte negativt, og konsekvenserne giver sig udslag i sælgerens stress-niveau. Hele 90 pct. af de personer, der oplever rolleproblemer, er samtidig stressede, mens det kun gælder 31 pct. af dem, der ikke oplever rolleproblemer. Figur 12 og 13: Rolleproblemer og stress Personer der oplever rolleproblemer Personer der IKKE oplever rolleproblemer Oplever ingen stress 4% Oplever ingen stress 2 Oplever sjældent stress 6% Oplever sjældent stress 48% Oplever stress 42% Oplever stress 26% Oplever ofte stress 48% Oplever ofte stress 6% 90 pct. af de personer, der er berørt af rolleproblemer, oplever at være stressede, og det må betragtes alvorligt af de ledere, der har ansvar for salgsorganisationen. Sammenlignet med de sælgere, der ikke oplever rolleproblemer, ses det tydeligt, at stress er et udpræget problem, når der er uklarheder og konflikter i sælgerrollen (se figur 13). At virksomheder og ledere bør tage signalerne om stress og utilfredshed alvorligt tydeliggøres i en øget tilbøjelighed til jobskifte blandt de personer, der er ramt af rolleproblemer. Jobskifte som konsekvens af rolleproblemer Rolleproblemer, der giver stress og utilfredshed med jobbet, kan blive så alvorlige, at nogen simpelthen giver op og søger nye udfordringer. Figur 14 og 15: Rolleproblemer og jobskifte Personer der oplever rolleproblemer Personer der IKKE oplever rolleproblemer Ingen intentioner om jobskifte Ingen intentioner om jobskifte 41% Få intentioner om jobskifte Nogle intentioner om jobskifte Store intentioner om jobskifte 8% 4 52% Få intentioner om jobskifte Nogle intentioner om jobskifte Store intentioner om jobskifte 5% 19% 35% 52 pct. af de personer, der oplever rolleproblemer, har samtidigt store intentioner om et jobskifte, mens 40 pct. har nogle intentioner om at skifte job. At der samlet er 92 pct. af gruppen, der har seriøse intentioner om jobskifte, er en mærkbar konsekvens af rolleproblemer i virksomhederne. Det må betragtes som et signal om, at problemerne har et sådant omfang, at den berørte sælger mest ser jobskifte som en løsning. Blandt de, der ikke oplever rolleproblemer, har kun 5 pct. store intentioner om jobskifte og 19 pct. har nogle intentioner om jobskifte (se figur 15). 12

13 Præstationsniveau og rolleproblemer Sælgerens præstationsniveau påvirkes negativt, hvis de oplever rolleproblemer. Faldende præstationsniveau kan i sammenhæng med rolleproblemer ses som en konsekvens, der har direkte indflydelse på virksomhedens bundlinie. På spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere dit potentiale for at nå top 10 pct. i præstationsniveau sammenlignet med kolleger og/eller andre sælgere i branchen, svarer deltagerne: Figur 16 og 17: Rolleproblemer og præstation Personer der oplever rolleproblemer Personer der IKKE oplever rolleproblemer Meget under middel Meget under middel 1% Under middel 1 Under middel 2% Neutral 28% Neutral 19% Over middel 3 Over middel 44% Meget over middel 32% Meget over middel 34% Figur 16 viser, at 62 pct. i gruppen, der oplever rolleproblemer, vurderer deres mulighed for toppræstationer som gode. For personer, der ikke oplever rolleproblemer, er det tilsvarende tal 78 pct. Rolleproblemer og økonomi Deltagerne i undersøgelsen måles på deres af opfyldelse af budgetterede salgsmål. Resultatet viser, at de sælgere, der kan identificeres som sælgere med rolleproblemer, generelt set har en ringere af målopfyldelse end sælgere uden rolleproblemer. Figur 18: Rolleproblemer og budgetmål % 73% 68% Nåede budgetmål Nåede ikke budgetmål % 27% 32% Ingen rolleproblemer Små rolleproblemer Store rolleproblemer Figur 18 understreger, at rolleproblemer ikke kan tages alvorligt nok af ledelsen, fordi rolleproblemer i virksomheden, udover at påvirke den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen, tillige påvirker medarbejderens arbejdsmæssige formåen. Der er altså en direkte økonomisk fordel ved at sikre, at arbejdsklimaet i salgsorganisationen er i top, herunder at alle ved, hvilke forventninger der stilles til dem som medarbejdere, at disse forventninger udmeldes fra ledelsen, og at ledelsen giver respons til den enkelte medarbejder. 13

14 Hvad kan virksomhederne gøre for at minimere rolleproblemer? Hvis virksomheden ønsker at fastholde medarbejdere og sikre, at der ikke er medarbejdere, der er utilfredse og stressede, er der områder, virksomheden og lederen kan påvirke. Betydende faktorer ved rolleproblemer Hensyn I hvilket omfang medarbejderen føler sig respekteret og behandlet positivt af lederen. Hensyn I hvilket omfang medarbejderen bliver respekteret og behandlet positivt af kollegaer. Feedback I hvor høj gode resultater og ihærdig arbejdsindsats udløser ros fra lederen. Autonomi I hvor høj der er mulighed for selvstændig tilrettelæggelse og varetagelse af arbejdet for den ansatte. Teamorienteret salgsorganisation I hvor høj salgsorganisationen samarbejder. Social kontakt med ledelsen I hvor høj medarbejderen har mulighed for at deltage i sociale sammenhænge med ledelsen. Social kontakt med kollegaer I hvor høj medarbejderen har mulighed for at deltage i sociale sammenhænge med kollegaer. Social kontakt med kunder I hvor høj medarbejderen har mulighed for at deltage i sociale sammenhænge med kunder. I forbindelse med rolleproblemer har salgsledelsen en afgørende funktion. Ledelsen, og især den nærmeste overordnedes handlinger i forhold til medarbejderen, er den faktor, der betyder mest. Især er positiv feedback fra leder til medarbejder af stor betydning. Omfanget af selvstændighed i varetagelse af jobbet spiller ligeledes en stor rolle. Undersøgelsen viser, at for meget selvstændighed i jobbet kan være lige så belastende som for lidt selvstændighed. Salgsorganisationens fokus på medarbejderen som andet end et trækdyr har også stor betydning i forbindelse med konflikter. Jo flere sociale sammenhænge som hele organisationen indgår i såvel ansatte som ledere jo større af sammenhold i gruppen/ teamet og jo færre rolleproblemer. Til gengæld har omfanget af regler og rutiner knap så stor betydning for skabelsen af rolleproblemer. På samme vis har negativ feedback og tilknytning til kollegaer og kunder ikke samme vægt som forklarende årsager til rolleproblemer. Sammenfattende viser undersøgelsen, at det hovedsageligt er bløde værdier, der har betydning for omfanget og arten af rolleproblemer. Det er med andre ord vigtigt, at ledelsen forstår at kommunikere og formidle positive signaler til medarbejderne. 14

15 4. Løsning af rollekonflikter Rollekonflikter kan forebygges og helbredes. Kuren er simpel og samtidig besværlig, fordi den kræver arbejde på områder, ledere stadig har svært ved at bevæge sig ind på. Begyndelsen på helbredelse eller forebyggelse er at skabe klarhed over den enkelte sælgers rolle. Det sker ved at opstille et forventningsbillede, der giver sælgeren konkrete mål for: de resultater, der forventes, de indsatser, der skal gøres, den adfærd, der er passende/ upassende, hvornår der på de enkelte parametre er tale om succes, hvornår der på de enkelte parametre er fiasko. Ved konkrete mål forstås mål, der ikke efterfølgende giver anledning til diskussion om i hvor høj, målene er nået eller ej. Det betyder, at mål defineret som at forbedre indsatsen, nå lidt mere eller vise en anden attitude ikke er en brugbar definition. Det skal være utvetydigt og klart for begge parter for såvel leder som for sælger. Forventningsbilledet er således kommet på plads. Herefter træder vi ind i den fase, hvor det kan gøre ondt. Feedback eller tilbagemeldinger gives for at skabe klarhed hos den enkelte sælger om, hvorvidt præstationen er godkendt eller ej. Mange salgsledere viger tilbage for den øvelse, da den jo er en latent risiko for en konflikt. For hvad nu, hvis sælgeren ikke har præsteret det forventede? Så skal der gives negativ feedback? Og ret beset kan sælgeren godt selv se, om den er gal eller ej så behøver salgslederen jo ikke påpege det. Men usikkerheden om, hvorvidt præstationen er godkendt på kort eller lang sigt, kan give anledning til mange frustrationer. Derfor er tilbagemeldingen meget vigtigt. Feedback kræver som tidligere nævnt et forventningsbillede, som den kan bindes op på. Baseret på feedback diskuteres det, om der er brug for at justere sænke eller hæve kravene og Opstilling af mål og forventningsbillede med en efterfølgende kontinuerlig feedback kan fjerne rolleproblemer eller forhindre, at de opstår. dermed skabt et nyt forventningsbillede på resultat og indsatsniveau. Forventningsbilledet er på plads, ligeså rutinen, der sikrer, at der hos sælgeren ikke er tvivl om, hvorvidt den leverede præstation er godkendt eller ej. Det kan altså hjælpe med til at sikre, at man som leder ikke en dag modtager opsigelsen fra den bedste sælger med begrundelsen: Jeg føler ikke, at jeg har slået til, så jeg har valgt., selvom det modsatte er tilfældet. Er man som leder i tvivl, om der er rolleproblemer i organisationen, kan der udarbejdes en analyse, der er mindre omfattende end det studie, der er lavet som grundlag for denne rapport. Du kan også som leder vælge den direkte vej og spørge den enkelte sælger: Er du klar over, hvad der forventes af dig?. At spørgsmålet åbner for diskussionen af, hvad sælgeren forventer af lederen, giver kun en ekstra gevinst: Nemlig at lederen får reduceret det eventuelle rolleproblem. Fælles forventninger Feedback Justering af forventninger 15

16 Copenhagen Business School - Handelshøjskolen har ca studerende og modtager årligt ca udvekslingsstuderende. Med dette antal studerende, ca. 400 fastansatte forskere og ca. 500 administrative medarbejdere er CBS en af de 3 største business schools i Nordeuropa. Læs mere på cbs.dk Business Danmark er fagligt ståsted for flere end professionelle B2B-folk, der arbejder med salg, marketing eller rådgivning, og er eneste faglige organisation med 100 procent fokus på B2B. Vi støtter ikke politiske partier, og koncentrerer os om at være medlemmernes foretrukne service- og sparringspartner med vægt på individuel service til en konkurrencedygtig pris. Læs mere på businessdanmark.dk Mercuri International, den største konsulentvirksomhed i Europa inden for salg og træning, blev grundlagt for næsten 50 år siden. Vi hjælper virksomheder med at skabe organisk vækst gennem øget salgseffektivitet. Vi optimerer salgsprocesser og udvikler medarbejdere og ledere. Læs mere på

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL

SÅDAN NÅR DU DINE MÅL Hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne opnå? DIT MÅL Hvor vil du placere dit mål på en skala fra 1-10? SKALA SKALA FORSKEL FORSKEL Hvorfor er du ikke allerede i mål? HVORFOR Skal dine overbevisninger ændres?

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø?

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø konference 2008 Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen Program Hvorfor er ledelse vigtigt? Ledelsesstrategier, det personlige lederskabs praksis

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse*

500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse* *Kilde: Randstad/Funktionærniveau 500.000 kr. = prisen for en fejlansættelse* Øg chancen for at nye talenter bliver i virksomheden i mere end 3 år med 58 %. + Få 4 tips fra de bedste onboarding forløb.

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Salgsledelse og salgskultur

Salgsledelse og salgskultur Salgsledelse og salgskultur - en how-to-do bog for salgsledere Bog 1 Salgsplatform og segmentering af kunder 1 Udvikling af virksomhedens og den enkelte sælgers salgsplatform Inspire to exceed expectations

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Det sociale miljø, Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning, Lærerne/underviserne, Undervisningen,

Læs mere

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal Lisbeth Fruensgaard Det er nu eller aldrig Få mere tid og overskud til familien Arbejdsbog Gyldendal Del I Vend tiden på hovedet "#$%&'($)*+,-"#$%#&%'(%#))#&%*)+&,-.%/0%1#&#%$,+%2-%23#&45(+%$,)%6*1,),#'%

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Nyhedsbrev for september 2008

Nyhedsbrev for september 2008 Nyhedsbrev for september 2008 Indhold i denne udgave Coaching eller mentoring 1 Når vi arbejder med forandring 2 Er det rart at arbejde? 4 Gode kollegaer er vigtigere end god løn 4 Vi bliver konstant forstyrret

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

+ 4 ting, som giver MUS samtalen værdi

+ 4 ting, som giver MUS samtalen værdi Den ene (værdiskabende) ting som ledere med mange direkte rapporterende medarbejdere ville ønske, de havde vidst fra starten. + 4 ting, som giver MUS samtalen værdi Den ene værdiskabende ting Den ene ting,

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Konfliktforebyggelse, der virker med inspiration fra den japanske kampkunst Aikido

Konfliktforebyggelse, der virker med inspiration fra den japanske kampkunst Aikido Konfliktforebyggelse, der virker med inspiration fra den japanske kampkunst Aikido Arbejdsmiljøkonference 2015 Dorthe Nedermark (Arriva), Inger-Marie Wiegman, Helene Eriksen og Anja Uglebjerg (TeamArbejdsliv)

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer. - tendenser på social- og sundhedsområdet

Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer. - tendenser på social- og sundhedsområdet Politisk interessevaretagelse i non profit organisationer - tendenser på social- og sundhedsområdet Af politisk konsulent Susanne Holmgaard Hansen, september 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Konklusion...

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top.

Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Stresspolitik Kalundborg Kommune ønsker at være en moderne, attraktiv og rummelig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet skal være i top. Den vison vil vi nå ved at lægge vægt på professionel ledelse og ved

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Februar 2014

Undervisningsmiljøvurdering Februar 2014 Undervisningsmiljøvurdering Februar 214 Vi har ved tidligere undersøgelser valgt at tage udgangspunkt i nogle af spørgsmålene som DCUM stiller i deres spørgeskemaer, men denne gang ønskede vi at uddybe

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere