I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået."

Transkript

1 Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets møde 6. marts 2008 Punkt 6: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Det lokale beskæftigelsesråd behandlede afrapporteringen af Beskæftigelsesplan 2007 på møde den 19. februar Rådet tog afrapporteringen til efterretning. I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Mål i Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan Der arbejdes for, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed skal være nedbragt i 4. kvartal Arbejdskraftreserven (inkl. ledige i aktivering) bestod i uge af: 583 personer (53 % af de ledige i kommunen). 400 heraf modtog arbejdsløshedsdagpenge og 183 kontant eller starthjælp. I uge er tallene reduceret til: 419 personer (46,8 % af ledige i kommunen). 294 heraf modtog arbejdsløshedsdagpenge og 125 kontant eller starthjælp. Arbejdskraftreserven er således faldet fra uge 11 til uge 24 Arbejdsmarkedsudvalget vil få forelagt en endelig opgørelse når tal fra 4. kvartal 2007 er tilgængelige. (Kilde: Nøgletal om resultater i hhv. 1. og 2. kvartal 2007 for jobcentergruppe 5, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland). NB: Tallene for kontant og starthjælp er ikke helt sammenlignelige, da første opgørelse viser tilmelding til jobnet.dk, hvor anden opgørelse dækker over matchkategorisering.

2 2. Der udarbejdes en strategi for, hvordan indsatsen tilrettelægges i forhold til nyledige senest med udgangen af 1. kvartal 2007 Jobcentret vender så vidt muligt de fleste ledige dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i døren og bringer dermed flest mulige i job via et kraftigt fokus på jobsøgning og ved at tilbyde konkrete jobs. Alle, der tilmelder sig jobcentret som ledige dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere, bliver mødt med en offensiv indsats, der retter sig mod det ordinære arbejdsmarked. Indsats over for dagpengemodtagere Akasserne, og ikke jobcentrene, har ansvaret for godkendelse af CV efter 4 uger og Jobcentret har derfor i princippet først 1. lovpligtige samtale med den ledige efter 3 måneders ledighed. For at sikre, at den jobsøgende mødes med en tidlig og beskæftigelsesrettet indsats, udsøges den jobsøgende i 1. ledighedsuge og indkaldes til et temamøde Kom godt i gang med din jobsøgning i 3. ledighedsuge. Målet er at sikre, at jobsøgeren er kommet godt i gang med sin jobsøgning. Alle, der deltager i temamødet, får tilbud om at deltage i en jobklub, som skal understøtte jobsøgningen. Jobsøgere, som enten skønnes at have et særligt behov eller søger job inden for områder med mangel på arbejdskraft, vil af Jobcentret få et konkret tilbud om deltagelse i en jobklub. Jobklubben er et forløb, som strækker sig over 8 uger med først 3 dages intensiv undervisning på fuldt tid fulgt af 7 enkeltdage fordelt over 7 uger. Herudover bliver der tilbudt særlige individuelle forløb for udvalgte målgrupper. Formålet er, at jobsøgeren hele tiden i jobsøgningsperioden har mulighed for at få vejledning/sparring i forbindelse med sin jobsøgning. Konceptet for jobklubberne er udviklet i samarbejde med en række andre Jobcentre (ca. 11), hvilket betyder, at forskellige Jobcentre visiterer til de fire leverandører som Jobcenterkredsen har valgt. Konceptet er ens for alle leverandører. Det betyder også, at jobklubberne vil bidrage til at sikre, at der er fokus på jobmarkedet i et større geografisk perspektiv. Jobcentret har for målgruppen dagpengemodtagere valgt følgende to leverandører til jobklubberne: Dansk Uddannelsescenter Job Vision Indsats over for kontanthjælpsmodtagere Den kommunale del af jobcentret har gode erfaringer med at straksaktivere ikkeforsikrede ledige i matchgruppe 13 og blandede erfaringer med straksaktivering af matchgruppe 45. Arbejdsmarkedsforvaltningen har i de senere år straksaktiveret ledige i matchgruppe 13 inden for 48 timer. Straksaktiveringen foregår i Jobværkstedet, hvor de ledige får hjælp til jobsøgning. I 2007 deltog 488 personer i Jobværkstedet, som gennemførte 890 forløb (den samme borger kan have flere forløb, enten i samme ledighedsperiode eller fordi de er ledige flere gange i løbet af året).

3 Afdelingen for Særlig Social Beskæftigelsesindsats (SSB) i Arbejdsmarkedsforvaltningen har igangsat et afklaringsforløb, hvor Jobcentret kan visitere ledige i matchgruppe 4. Forløbet fungerer som straksaktivering af denne gruppe ledige og erstatter hidtidige typer af straksaktivering. I 2007 er der cirka kommet 210* nye ledige i Jobcentret, der er kategoriseret til matchgruppe 4. Fra medio april blev størstedelen af disse ledige visiteret til afklaringsforløbet. Enkelte fra denne gruppe tilbydes anden type aktivering eller afklaring. (* antallet er justeret i forhold til afrapportering af Beskæftigelsesplan 2007 til Det lokale beskæftigelsesråd den 19. februar 2008) 3. Mindst 50 % af jobplanerne for matchgruppe 13 skal have aktiviteter inden for de virksomhedsnære redskaber (Virksomhedspraktik, løntilskud, voksenlærlinge) Figurerne nedenfor viser andelen af virksomhedsnære redskaber ud af det samlede antal jobplaner for henholdsvis den statslige og kommunale del i Jobcenter Hvidovre i Redskabsfordelingen er ligeledes opgjort. Tallene er opdelt i statslige og kommunale fordi opgørelsesmetoderne er forskellige. Tallene for staten viser årsværk og tallene fra kommunen viser igangsatte forløb. I de kommunale tal tæller et kort vejledningsforløb således lige så meget som et længerevarende praktikforløb eller løntilskud. Tallene vedrørende de kommunale målgrupper er behæftet med en vis usikkerhed som følge af konvertering fra KMD Komma til KMD Opera i sommeren Figurerne nedenfor viser, at hverken den statslige eller kommunale del af Jobcenter Hvidovre har nået målet om at mindst 50 % af jobplanerne skal have aktiviteter inden for de virksomhedsnære redskaber. Dette kan blandt andet forklares med, at der i 2007 har været mange korte vejledningsforløb, og at mange ledige er kommet i job inden der er etableret en praktik, løntilskud eller lærlingeforløb. Den statslige del af jobcentret Vejledn.opkval. / virksomhedsnære redsk. Redskabsfordeling 42% 58% Vejledning & Opkval. Virksomhednær e redskaber 57% 5% 17% 0% 21% Privat Løntiskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Voksenlærlinge Ledige Vejledning & Opkval. Den kommunale del af jobcentret

4 Virksomhedsnære redskaber / Vejl. og opkvalificering Redskabsfordeling Løntilskud** 28% Vejledning & Opkval. 3% 25% Virksomhedspra ktik 72% Virksomhednære redskaber 71% 1% Voksenlærlinge Ledige Vejledning & Opkval. **Det er ikke muligt at opgøre hvor mange hhv. offentlige og private kommunale løntilskud, der er etableret, derfor er antallet samlet i et tal 4. Der udarbejdes i 1. kvartal 2007 en oversigt over flaskehalsforløb som igangsættes 1. halvår 2007 og en oversigt over flaskehalsforløb i 2. kvartal 2007 som igangsættes 2. halvår 2007 Jobcentret har hvert år mulighed for at modtage tilskud til at modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet, jf. Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse). Bevillingen kan bruges til indsatser inden for fagområder, der fremgår af den såkaldte flaskehalsliste, som offentliggøres af Beskæftigelsesregionen. Jobcentret kan få dækket udgifterne til flaskehalsindsatsen. Jobcenter Hvidovre har valgt at benytte muligheden for at anden aktør kan få del i flaskehalsmidlerne. Anden aktør kan højest få dækket 50 % af udgiften til flaskehalsindsatsen. Den statslige og kommunale del af Jobcentret har hver en årlig trækningsret til indsatsen på flaskehalsområderne. Anvender hhv. den statslige eller kommunale del af jobcentret ikke beløbet, skal det resterende beløb returneres til Beskæftigelsesregionen. Den statslige del af jobcentret havde i 2007 en dispositionsret på kr og den kommunale del et acontobeløb på kr Som følge af, at der endnu ikke foreligger en endelig finanslov for 2008, har Folketinget vedtaget en midlertidig bevillingslov, som blandt andet omhandler flaskehalspuljen. Foreløbigt acontobeløb for 2008 for den kommunale del af jobcenter Hvidovre: kr Foreløbig dispositionsret for 2008 for den statslige del af jobcenter Hvidovre: kr Den statslige del af Jobcenter Hvidovre har indgået samarbejde med andre jobcentre om flaskehalsindsatsen for at styrke indsatsen på arbejdsmarkedet på tværs af kommunegrænserne. Jobcentersamarbejdet har søgt om, at de kan igangsætte forløb inden for social og sundhedsområdet. Jobcenter Hvidovre vil ofte lave individuelle forløb, da der i mange tilfælde ikke vil være et tilstrækkeligt antal ledige inden for et område til, at der kan opnås stordriftsfordele.

5 Opgørelsen over fordelingen af flaskehalsforløb skal tages med det forbehold, at regnskabet ikke er endeligt godkendte i Beskæftigelsesregionen. Figuren nedenfor viser, hvordan de 56 igangsatte uddannelsesforløb fordeler sig på brancher. 14% 13% Flaskehalse uddannelsesforløb 5% Taxa 24% Bus, lastbil og øvrig transport Vagt Kontor, revisor, regnskab 14% 9% 21% Sosu, sygeplejerske o. lign. Håndværk, el, vvs, tømrer, maler Øvrige Nedenstående figur viser hvordan de fire igangsatte løntilskudsforløb fordeler sig på brancher. Flaskehalse løntilskud 25% 75% Transport Vagt 5. For at sikre et sammenhængende arbejdsmarked forsøges der udarbejdet en samarbejdsaftale med nabokommunerne om rekruttering af ledige på tværs af kommunegrænserne inden for ufaglært/faglært arbejdskraft som bidrag til at modvirke flaskehalsproblemer eller, hvor der er gode beskæftigelsesområder senest med udgangen af 1. halvår 2007 Det er ikke lykkes Jobcenter Hvidovre at etablere et formaliseret samarbejde med nabojobcentrene omkring rekruttering af ledige på tværs af kommunegrænserne. Der foregår samarbejde med nabojobcentrene, men dette sker på enkeltsagsniveau. En stor del af de ledige jobs annonceres via hjemmesiden som alle jobcentre har

6 adgang til. Denne fælles tilgang til ledige jobs reducerer i et vist omfang behovet for at etablere et formaliseret samarbejde. 6. Der skal særlig fokus på indsatsen over for de kontant og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og jobcentret skal nå de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Målene i En ny chance til alle er: 1. at 25 pct. af gruppen af passive kontant og starthjælpsmodtagere skal være i gang med en uddannelse eller et job om to år. 2. at gruppen i gennemsnit i løbet af de kommende to år (frem til d. 30. juni 2008) er i stand til at forsørge sig selv 15 pct. af tiden 3. at gruppen i gennemsnit skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af tiden i løbet af de kommende to år Som tabellen nedenfor viser, så nærmer Hvidovre Kommune sig Beskæftigelsesministerens mål for ny chance indsatsen, men tabellen viser også, at der skal gøres en særlig indsats, hvis målene skal nås inden for kampagnes tidshorisont, som er den 30. juni Hvidovre Kommune Ny chance til alle Procent , ,8 11, ,5 8 9,2 10 4,9 4 5,7 6,9 6,8 7,8 4,3 5 0 Mål 1 job og uddannelse Mål 2 selvforsørgelse Mål 3 i aktivitet (Kilde: 3. kvt kvt kvt kvt kvt 2007 Ministermål Etableringen af straksaktivering for matchgruppe 4 er led i en særlig indsats for at undgå at ledige går passive og bliver del af ny chancemålgruppen. Desuden er der igangsat projekt Indvandrerkvinder, der har fokus på, at opkvalificere indvandrerkvinder inden for hotelbranchen, en del af deltagerne er i ny chancemålgruppen. 7. Måltallene for antallet af sygedagpengesager skal indfri de budgetmæssige forudsætninger for (Der for ventes en stigning på 18 % på sager med varighed på 552 uger og en nedgang på 10 % på sager over 52 uger) Jobcentret vil have særligt fokus på sager med en varighed på 26 uger eller derover og vil etablere en fremrykket indsats for sager på 40 uger og frem

7 Under 52 uger I januar 2007 havde jobcentret i gennemsnit 603 sager under 52 uger og i december var der i gennemsnit 615 sager. Der var således en stigning på 2 % mod en forventet stigning på 18 %. Der er dog sket en stigning i antallet af sygedagpengesager i slutningen af december, størstedelen af året har antallet af sager ligget under 600, og gennemsnittet i 2007 er 589 sager. Over 52 uger I januar 2007 havde jobcentret i gennemsnit 115 sager over 52 uger og i december var der i gennemsnit 96 sager. Antallet af sager over 52 uger er i 2007 reduceret med 17 % mod en forventning på et fald på 10 %. Sygedagpengeområdet har i 2007 ændret organiseringen og er nu opdelt i to grupper, der arbejder med henholdsvis sager over/under 40 uger (tidligere var gruppen opdelt efter over/under 52 uger). Denne ændring har til formål at sikre, at der kommer særligt fokus på sygedagpenge sager før de når 52 uger, hvor kommunen mister refusionen. (Kilde: Sygedagpengeopfølgnings egen ugentlige opgørelse over antal sager) 8. Antallet af unge kontanthjælps, starthjælps, introduktionsydelses og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes i forhold til året før Antallet af unge kontanthjælps, starthjælps, introduktionsydelses og dagpengemodtagere var i perioden 2. kvartal kvartal 2007 i alt 443 personer. I perioden 3. kvartal kvartal 2007 var 420 unge ledige. Antallet af unge er således faldet i perioden. Arbejdsmarkedsudvalget vil få forelagt en endelig opgørelse når tal fra 4. kvartal 2007 er tilgængelige. (Kilde: Nøgletal om resultater i hhv. 1. og 2. kvartal 2007 for jobcentergruppe 5, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland) 9. Jobcentret vil i 2007 gennemføre en oplysningskampagne over for virksomheder i Hvidovre Kommune som skal give virksomhederne en større viden om de servicemuligheder, som Jobcentret stiller til rådighed for virksomhederne. Der udarbejdes en strategi for denne kampagne i 1. kvartal 2007 A. Virksomhedsservice i Jobcenter Hvidovre udsendte i ultimo 2. kvartal og primo 3. kvartal informationsbrevet Invitation til parløb sammen når vi længere til virksomheder i Hvidovre Kommune. B. Jobcentret indrykkede en avisannonce, med præsentation af ledige borgere, der søger fleksjob i november Annoncen oplyste om fleksjobordningen og Jobcenter Hvidovre. Annoncen gav en række henvendelser fra virksomheder der enten var interesserede i de præsenterede kandidater eller som ønskede at høre nærmere omkring fleksjobordningen Ligeledes har jobcentret i Hvidovre Avis informeret omkring ændringerne på beskæftigelsesområdet som følge af kommunalreformen.

8 C. Afdelingsområdet Virksomhedsservice har udarbejdet en fælles produktmappe som både statslige og kommunale medarbejdere benytter. Virksomhedskonsulenter udleverer produktmappen, når de besøger virksomheder med henblik på at indlede et samarbejde. Produktmappen indeholder information og retningslinjer omkring virksomhedspraktik, løntilskud og andre ordninger. 10. For at sikre et sammenhængende arbejdsmarked forsøges der udarbejdet en samarbejdsaftale med nabokommuner om virksomhedsindsatsen på tværs af kommunegrænserne fortrinsvis indenfor bygge anlæg som bidrag til at modvirke flaskehalsproblemer senest med udgangen af 1. halvår 2007 Det er ikke lykkes Jobcenter Hvidovre at etablere et formaliseret samarbejde med nabojobcentrene omkring virksomhedsindsatsen. Samarbejdet er sket på ad hoc basis. Jobcentrene på Vestegnen har bl.a. samarbejdet omkring Jobbørsen afholdt den 7. juni Jobcentrene samarbejder på andre områder end virksomhedsservice og rekruttering af arbejdskraft. Den kommunale og den statslige jobcenterchef indgår i netværk med jobcenterchefer fra kommuner på Vestegnen Der er formaliseret samarbejde Erhvervsknudepunktet for Hovedstadens Vestegn (politisk niveau). Desuden er der lokalt samarbejde med omkringliggende jobcentre om idéudvikling mv. 11. Der skal udarbejdes en strategi for hvordan samarbejdsgraden med virksomhederne i Hvidovre Kommune kan forbedres Jobcenter Hvidovre har prioriteret at skabe en sammenhængende virksomhedsindsats på tværs af kommune og stat. Afdelingsområdet Virksomhedsservice udformede strategien for 2007 i foråret 2007 og gennemførte indsatserne nævnt under mål Jobcentret vil have færdiggjort en strategi for inddragelsen af andre aktører inden udgangen af 1. kvartal 2007 Jobcentret kan overlade det til andre at udføre opgaverne efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Ansvaret for indsatsen ligger dog fortsat hos staten og kommunalbestyrelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået rammeaftale med 18 andre aktører, som jobcentrene i Østdanmark kan vælge at inddrage i indsatsen for: Ledige med en lang videregående uddannelse (LVU) med en udsat arbejdsmarkedssituation og med behov for en særlig og tidlig indsats (lægges ud til anden aktør efter 4 måneders ledighed). Alle øvrige ledige LVU'ere (lægges ud til anden aktør efter 7 måneders ledighed). I Hvidovre varetager andre aktører indsatsen for forsikrede og ikkeforsikrede ledige (LVU). De ledige kan vælge mellem følgende aktører:

9 NetCom Institut for Karriereudvikling Job vision Ramsdal Den statslige indsats over for forsikrede ledige ledere og øvrige over 55 år varetages af andre aktører på serviceudbuddet. Her kan de ledige vælge mellem: JobDK Institut for Karriereudvikling AOFJob BHJKarriereudvikling Mercuri Urval 13. Interessentanalyse Jobcenter Hvidovre har i samarbejde med konsulentfirmaet MPloy gennemført en interessentanalyse i efteråret Undersøgelsen havde fokus på interessenternes tilfredshed med, kendskab og forventninger til Jobcenter Hvidovre. Analysen bestod af spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, der kom i jobcentret i uge 44 og 45. Spørgeskemaerne var opdelt i arbejdsmarkedsparate, ikkearbejdsmarkedsparate borgere samt sygedagpengemodtagere. Desuden blev der udsendt cirka 1000 spørgeskemaer til virksomheder i kommunen. Virksomhederne modtog enten spørgeskema vedrørende rekruttering eller omkring sygemeldte medarbejdere. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået.

Sagsfremstilling: I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2008 gennemgået. Pkt.nr. 8 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2008 672464 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen drøftes Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune. Version: 12. september 2007

Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune. Version: 12. september 2007 Beskæftigelsesplan 2008 Furesø Kommune Version: 12. september 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2008... 2 Beskæftigelsesregionens kontrakt med Beskæftigelsesministeren...

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Forslag til. Beskæftigelsesplan 2008. Jobcenter Ringsted

Forslag til. Beskæftigelsesplan 2008. Jobcenter Ringsted Forslag til Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Ringsted Forslag til beskæftigelsesudvalget, som herefter udsendes til høring i Det lokale beskæftigelsesråd og Driftsregionen, men henblik på endelig godkendelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune 1. INDLEDNING OM BESKÆFTIGELSESPLANEN FOR 2011 2 2. KRAV TIL INDHOLDET I BESKÆFTIGELSESPLAN 2011 3 2.1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2011 4 2.2 DE VIGTIGSTE

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2010

BESKÆFTIGELSESPLAN 2010 BESKÆFTIGELSESPLAN 2010 Beskæftigelsesplan 2010, Jobcenter Frederikssund side 1 FORORD... 4 1: CENTRALT UDMELDTE KRAV TIL DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2010... 6 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Fokus på job En værdifuld samarbejdspartner Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Hedensted

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Hedensted Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Hedensted Side 1. Indledning 3 2. Mål og indsatsområder 4 3. Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Hedensted Kommune 7 4. Den borgerrettede indsats 12 5. Den virksomhedsvendte

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i?

3) Hvilke virksomhedssamarbejdspartnere henviser jobcenteret i Farvergade de ledige til? Hvad består samarbejdet konkret i? Neil Stenbæk Bloem Dalslandsgade 8d 2300 København S. Dato: 14-10-2010 Sagsnr.: 2010-149753 Dok.nr.: 2010-707361 Kære Neil Stenbæk Bloem Tak for din mail af den 11. oktober 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision 2008. for Jobcenter Næstved

Resultatrevision 2008. for Jobcenter Næstved Næstved Resultatrevision 2008 for Jobcenter Næstved Side 1 Indledning Som led i styringen og overvågningen af indsatsen og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet skal jobcentrene hvert år udarbejde en resultatrevision.

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere