Resultatrevision 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision Revisionen er udarbejdet på baggrund af de fire afrapporteringer på Beskæftigelsesplanen Dette er suppleret af yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger jobcenterets forklaringer på udviklingen i Hvidovre i det forløbne år. Alle tabeller og grafer er med mindre andet er angivet hentet fra jobindsats.dk. Resultatrevisionen er bygget op følgende måde: Resultatoversigt, der er underinddelt i følgende tre kategorier, som kommenteres særskilt o Resultater o Forsørgelsesgrupper o Indsatser Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af alle landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2004 forud for jobcentrenes opstart 1. Jobcenter Hvidovre bliver sammenlignet med jobcentre, der har samme rammebetingelser, og det er følgende jobcentre: Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre 1 Baggrundsnotat herom kan findes på jobindsats.dk under publikationer. 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Resultatoversigten Jobcenterets resultater ift. ministerens mål ARBEJDSKRAFTRESERVEN PERMANENTE FORSØRGELSESORDNINGER UNGE UNDER 30 ÅR IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Jobcenterets forsørgelsesgrupper Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Konklusion Besparelsespotentiale Opsamling og vurdering af indsats Oversigt over figurer og tabeller: Figur 1: Fuldtidsledige... 4 Figur 2: Arbejdskraftsreserven... 5 Figur 3: Unge under 30 år... 8 Figur 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Tabel 2: Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper Tabel 3: Resultatoversigt: Indsatsen Tabel 4: Besparelsespotentiale

3 1 Resultatoversigten Resultatoversigten er opstillet i tre dele: resultater ift. ministermål, forsørgelsesgrupper og jobcentrets indsats på aktiveringsgrad og rettidighed. 1.1 Jobcenterets resultater ift. ministerens mål Første del af resultatrevisionen har fokus på resultater i forhold til de fire ministermål: Arbejdskraftreserven, antal personer på permanente forsørgelsesordninger, antal personer under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser samt antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Arbejdskraftreserven 2 Mål 1 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses til 863 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,1 pct. fra december 2009 til december 2011 Nulpunkt dec Resultat dec Stigning på 18,5 % 845 personer 1001 personer (stigning på 156 personer) Mål dec Stigning på 2,1 % 863 personer (stigning på 18 personer) Målopfyldelse Udviklingen i arbejdskraftreserven fra december 2009 frem til december 2011 har været stigende både i antal og set i forhold til andel af ledige. I december 2009 var der 845 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 var antallet steget til Det giver en stigning på 156 personer, der svarer til en stigning på 18,5 %, hvilket er væsentligt over Jobcenter Hvidovres mål om en stigning på 2,1 %. Målet er dermed ikke indfriet. Til sammenligning har klyngen gennemsnitligt haft en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011, hvilket er en mindre stigning end den Hvidovre har oplevet. Uddybende forklaring Af figur 1 fremgår det, at ledigheden i Hvidovre Kommune er faldet med 0,1 procentpoint i 2011 til 5,5 %. Selvom ledigheden ikke er faldet i samme omfang, som i resten af klyngen og på landsplan, så ligger Hvidovre på klyngens næstlaveste niveau i december Ledighedsniveauet er 0,5 procentpoint lavere end landsgennemsnittet i december I Hvidovre Kommune er 68,6 % af de jobklare ledige i arbejdskraftreserven i december 2011, hvorimod klyngen har et gennemsnit, der ligger på 69,6 %. Dette understøttes af, at arbejdskraftreserven udgør 4,12 % af arbejdsstyrken i Hvidovre mod 4,72 % i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og 4,4 % i klyngen. Så til trods for at Hvidovre i 2011 har haft en større stigning i ledighe- 2 Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælps-, starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Gruppen er udvidet i forhold til tidligere, så gruppen også omfatter deltidsledige og ledige fra arbejdskraftreserven, der hurtigt (inden for en måned) vender tilbage til ydelsen. 3

4 Pct. den over tre måneder for jobklare ledige, så udgør de fortsat en mindre andel af det samlede antal jobklare ledige og arbejdsstyrken set i forhold til klyngen og regionen. Figur 1: Fuldtidsledige 8 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrke 7,5 7 6,5 6,7 Hele landet Herlev 6 6 Rødovre 5,5 5 4,5 4 5,6 5,5 Helsingør Esbjerg Horsens Hvidovre Statistikbanken, AUP01 Konjunkturudsving influerer særligt på antallet af jobklare ledige og i sær de forsikrede ledige. Som den fremgår af figur 2, så slår denne konjunkturfølsomhed også tydeligt igennem på arbejdskraftreserven. Erhvervsstrukturen i Hvidovre Kommune er præget af, at der er en mængde ufaglærte jobs, og jobs i service- og byggebranchen, som er kendetegnet ved, at der er en del ansættelser med løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse ansættelse er også meget konjunkturfølsomme, hvilket har en negativ effekt på ledigheden i i Hvidovre Kommune. Figur 2 viser også, at stigningen i arbejdskraftresserven er sket i 2010, og at der har været et fald på 15 fuldtidspersoner fra januar til december

5 dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Figur 2: Arbejdskraftsreserven Dec Arbejdskraftreserven Jan December Mål dec I alt A-dagpenge 400 Kontant- og starthjælp Samlet set har Hvidovre Kommune haft en dårligere udvikling på den generelle ledighed og på arbejdskraftreserven men ligger stadig på et relativt lavt niveau, når der sammenlignes med klynge og landsgennemsnit. Tendensen til stigende arbejdskraftreserve gør sig gældende i hele landet som følge af en relativ høj ledighed og faldende beskæftigelse. Situationen gør, at ledige har svært ved at finde beskæftigelse og dermed oftere har ledighedsforløb over tre måneder også selvom de ledige ikke vurderes at have andre problemer end ledighed. For at imødegå stigningen i arbejdskraftreserven, fokuserer Jobcenter Hvidovre på området gennem fælles introforløb for nyledige, og vend i døren -tiltag, hvor nyledige skal søge job via selvbetjeningsmaskiner. Jobcentret har i 2011 etableret nyt team, der primært arbejder med at sikre det rette match mellem ledige og virksomheder, når der visiteres til virksomhedspraktik og løntilskud. Desuden er der generelt i jobcentret opmærksomhed på at udnytte mulighederne for at anvende de virksomhedsnære redskaber i større omfang i indsatsen. 5

6 1.1.2 Permanente forsørgelsesordninger Mål 2 Nulpunkt dec Resultat dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 2438 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. en stigning på 1 pct. fra december 2009 til december Stigning på 4 % 2414 personer 2499 personer (stigning på 85 personer) Stigning på 1 % 2438 personer (stigning på 24 personer) Målopfyldelse På antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger har Hvidovre Kommune et let stigende niveau. Der har fra december 2009 til december 2011 været en stigning på 85 personer svarende til en stigning på 4 %. Hvidovre har ikke indfriet målet. Dog er resultatet forholdsvis tæt på Hvidovres målsætning om en stigning på 1 %. Uddybende forklaring Tallet dækker over, at det især er antallet af personer på førtidspension, der er steget (4 %), imens antallet af personer på ledighedsydelse eller fleksjob er steget med 2 %. Til sammenligning så har klyngen i gennemsnit haft en stigning på i alt 1,1 %. Stigningen af personer på permanente forsørgelsesydelser skyldes blandt andet, at Jobcenter Hvidovre i en længere periode har haft fokus på, at afklare og afslutte langvarige kontant- og sygedagpengesager. I Hvidovre Kommune modtager 8,1 % af arbejdsstyrken førtidspension mod 8,9 % i klyngen, tallet for fleksjob er 1,6 % for Hvidovre mod 1,9 % i klyngen og 0,4 % af arbejdsstyrken i Hvidovre modtager ledighedsydelse, hvor det er 0,6 % i klyngen. Til trods for at Hvidovre Kommune har haft en større stigning i antallet på permanente forsørgelsesydelser, så ligger Hvidovre fortsat relativt lavt på alle tre ydelser sammenlignet med klyngen. I dette mål er stigningen primært sket i 2011, da 71 af de 85 er kommet til i 2011 og kun 14 i Jobcentret har ikke mulighed for at flytte borgere fra permanente til ikke-permanente ydelser. Derfor kan en reduktion i antallet af personer, der modtager permanente ydelser kun ske ved fraflytninger fra kommunen, overgang til alderspension mv. For at sikre at permanente ydelser kun tildeles, når der ikke er alternativer, har jobcentret gennemgået arbejdsgangene vedrørende indstilling til førtidspension. Jobcentret arbejder ligeledes med, at i alle sager at have fokus på arbejdsmarkedet. Særligt i sager, der vurderes i risiko for at ende i en permanent ydelse, er der tidligt fokus på, om revalidering kan være en mulighed for at sikre arbejdsmarkedstilknytning. Jobcentret har særligt fokus på at forkorte varigheden af langvarige sygedagpenge- og kontanthjælpssager, da der er stor risiko for, at borgere med langvarige sager ender på permanente ydelser. Virksomhedscentre anvendes aktivt i forhold til, at sikre svagere borgere tilknytning til ar- 6

7 bejdsmarkedet og minimere risikoen for, at de ender på permanente ydelser. Der er desuden fokus på parallelle forløb, hvor der arbejdes på at løse flere problematikker samtidig med, at der er fokus på arbejdsmarkedstilknytningen Unge under 30 år Mål 3 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til 887 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,5 pct. fra december 2009 til december Nulpunkt dec Resultat dec Stigning på 19,5 % 865 personer 1034 personer (stigning på 169 personer) Mål dec Stigning på 2,5 % 887 personer (stigning på 22 personer) Målopfyldelse I december 2009 var antallet af unge på offentlig forsørgelse 865 fuldtidspersoner. Frem til december 2011 er antallet af unge på offentlige forsørgelse steget til 1034, svarende til en stigning på 19,5 %. Dette er en væsentlig højere stigning end Hvidovre Kommunes mål om en stigning på 2,5 %, og målet er derfor ikke indfriet. Uddybende forklaring Unge på offentlig forsørgelse udgør 3,0 % af befolkningen i Hvidovre Kommune mod 2,8 % i gennemsnit i klyngen. Hvidovre Kommune har således oplevet en markant stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse, men til trods for denne udvikling er unge på offentlig forsørgelses andel af befolkningen i Hvidovre stadig på niveau med klyngen. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er fra januar til december 2011 blot steget med 23 personer, hvilket svarer til en stigning på 2,3 %. Stigningen i ungdomsarbejdsløsheden er således hovedsageligt sket i Af figur 3 fremgår det, at det i højere grad er antallet af kontanthjælpsmodtagere end dagpengemodtagere, der er steget. Dette skyldes, at unge sjældnere har en kompetencegivende uddannelse eller har haft ordinært arbejde tilstrækkeligt længe til at opnå dagpengeforsikring end den samlede arbejdsstyrke. Samtidig har mange unge en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og har derfor større risiko for at blive opsagt end andre. Det ses også af figuren, at udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse er meget konjunkturfølsomt. 7

8 jan-06 maj-06 sep-06 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 Figur 3: Unge under 30 år Dec Unge Dec Dec Mål dec Ydelsesgrupper i alt Kontanthjælp 400 A-dagpenge 200 Sygedagpenge 0 Målet dækker alle forsørgelsesydelser, her er de primære medtaget Jobcenteret har meget stort fokus på at begrænse ungdomsledigheden mest muligt. Dette sker blandt andet gennem den særlige Ungeindsats, hvor der arbejdes med at motivere og opkvalificere de unge, så de påbegynder uddannelse eller job. Hvidovre Kommune prioriterer indsatsen over for unge, og har som følge deraf etableret en særlig intern Ungeindsats i Aktiviteterne i Ungeindsatsen tilpases løbende for bedre at kunne imødegå de unges behov for hjælp til at blive afklaret i forhold til uddannelsesvalg og eventuelt arbejde. I indsatsen over for unge, fokuseres der i stigende grad på at anvende de virksomhedsnæreredskaber i arbejdet med at afklare og motivere de unge i forhold til uddannelse og eventuelt arbejde. Mentorordningen anvendes ligeledes for at hjælpe de unge i gang i en praktik eller et uddannelsesforløb. Det lokale beskæftigelsesråd i Hvidovre har både i 2011 og 2012 prioriteret at bevillige midler til projekter, der er målrette unge. 8

9 1.1.4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Mål 4 Nulpunkt dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 996 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,8 pct. fra december 2009 til december Resultat dec Stigning på 15,9 % 969 personer 1123 personer (stigning på 154 personer) Mål dec Stigning på 2,8 % 996 personer (stigning på 27 personer) Målopfyldelse Hvidovre Kommune havde i december ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Dette antal er i december 2011 steget til 1123 personer, hvilket svarer til en stigning på 15,9 %. Dette er en større stigning end Hvidovre Kommunes målsætning på 2,8 % og målet er derfor ikke indfriet. Klyngen har med en stigning på 7,2 % oplevet en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser end Hvidovre. Det skal dog bemærkes, at antallet af ikke vestlige indvandrere er steget med 37 personer i 2011 og tilsvarende er antallet af efterkommere steget med 17 personer, i alt en stigning på 54 personer, hvilket svarer til en stigning på 5 %, så den største stigning har været i Uddybende forklaring Til trods for, at Hvidovre har haft en større stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser end klyngen, så er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande i Hvidovre 59,2 % (juni 2011), hvilket er klyngens højeste niveau. Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra ikke-vestlige lande er i Hvidovre 61,5 %, hvilket er klyngens næsthøjeste niveau. Så selvom der har været en betragtelig stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser i Hvidovre Kommune, så har Hvidovre fortsat flere fra målgruppen i beskæftigelse end kommunerne i klyngen. Den største stigning i antallet af indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er sket på førtidspension, hvor der fra december 2009 til december 2011 er sket en stigning på 70 fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 26,1 %. Der er sket en stigning både i 2010 og Denne stigning har således negativ indflydelse på målopfyldelsen af både mål 2 og 4. Jobcentret har haft særligt fokus på at afslutte langvarige kontanthjælpssager, som følge heraf forventes tilgangen af indvandrere og efterkommere til permanente forsørgelsesydelser at flade ud i

10 Figur 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Jobcenter Hvidovre har ikke en særlig indsats rettet mod ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, da det er en meget sammensat gruppe, som indgår i jobcentrets målgrupper og dermed er omfattet af indsatserne her. Jobcentret deltager dog i projekter, der skal forbedre nydanske børn og unges muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. I jobcentret er desuden opmærksomhed på, at motivere målgruppen til at søge beskæftigelse inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder og i tilfælde, hvor manglende sprogkompetencer er en barriere, prioriterer jobcentret, at borgeren opkvalificeres. Det kan eksempelvis ske gennem arbejdsplads-dansk, hvor et praktik- eller løntilskudsforløb kombineres med sprogundervisning. 10

11 Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Scorecard - Hvidovre Ministerens mål Arbejdskraftreserven Personer på permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2011 Dec 2011 Dec 2011 Dec 2011 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pc t. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pc t. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Herlev 597-5, , , ,9 1 Ebjerg/Fanø , , , ,0 2 Rødovre 771-4, , , ,4 3 Helsingør , , , ,8 4 Horsens , , , ,3 4 Hvidovre , , , ,3 5 Hele klyngen , , , ,8. Kilde: Jobindsats.dk Placering Tabel 1 opsummerer Jobcenter Hvidovres målopfyldelse i forhold til ministerens fire mål for 2011, og placerer jobcenteret på en sidsteplads i klyngen. Denne placering dækker over en negativ udvikling for alle fire mål sammenholdt med klyngen og samme periode sidste år. I vurderingen af jobcenterets placering på scorecardet er det værd at bemærke, at opgørelsen alene baserer sig på udvikling. Opgørelsen viser ikke, at Hvidovre, til trods for en dårligere udvikling, generelt ligger på et godt niveau sammenlignet med klyngen. 11

12 1.2 Jobcenterets forsørgelsesgrupper Anden del af resultatoversigten rummer en oversigt over jobcenterets forsørgelsesgrupper, hvilket fremgår af tabel 2. Tabel 2: Resultatoversigt: Forsørgelsesgrupper Resultatoversigt - Hvidovre Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontant- og starthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Introduktionsydelse - fuldtidspersoner Dec Fleksjob fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk Overordnet set har Jobcenter Hvidovre i december 2011 haft et mindre fald på 1 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i forhold til december Disse tal dækker over store og små stigninger og fald på de forskellige ydelser. Jobklar For jobklare fuldtidspersoner gælder, at udviklingen følger den generelle udvikling med et fald på 1 % i forhold til samme periode sidste år. Denne udvikling afviger betydeligt fra klyngens gennemsnit, der har haft et i fald på 7 % i antallet af jobklare fuldtidspersoner. Dette dækker over, at antallet af A-dagpenge modtagere ikke faldet i Hvidovre, men for gennemsnittet af klyngen er antallet faldet med 8 %. Samtidig er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med 5 %, mod klyngens gennemsnitlige fald på 12 % i forhold til samme periode året før. 12

13 Indsatsklar For de indsatsklare fuldtidspersoner har Jobcenter Hvidovre oplevet en positiv udvikling, med et fald på 15 % i forhold til samme måned året før, hvor det største fald er sket hos antallet af personer på sygedagpenge, hvor jobcentret har oplevet et fald 27 % i forhold til samme periode sidste år. Midlertidigt passive Den mest markante stigning har været de midlertidige passive, hvor der i 2011 har været en stigning på 13 % i antal fuldtidspersoner, dækkende over en stigning på 27 % på kontant- og starthjælp og 50 % på ledighedsydelse. Den markante stigning på ledighedsydelse dækker over en tilgang på ca. 10 fuldtidspersoner. Klyngen har tilsvarende haft en stigning på 15 % i antal midlertidige passive fuldtidspersoner i forhold til december Jobcenterets indsatser aktiveringsgrad og rettidighed Den tredje del af resultatoversigten har fokus på aktiveringsgrad og rettidighed. Tabel 3: Resultatoversigt: Indsatsen Resultatoversigt Hvidovre Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./lavest e niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Dec Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden for de forskellige ydelsesgrupper i Jobcenter Hvidovre ligger i alt på 33 % i december 2011, hvilket er en mindre stigning på 1 % i forhold til december Hvidovre placerer sig dog 2 procentpoint under klyngens gennemsnitlige aktiveringsgrad på 35 %, hvilket primært 13

14 skyldes, at Hvidovre har en aktiveringsgrad for A-dagpenge, der er 6 procentpoint lavere end klyngens. Derimod har Hvidovre det højeste niveau i klyngen for både jobklare og indsatsklare kontantog starthjælpsmodtagere, med en aktiveringsgrad på henholdsvis 48 og 39 %. Opfyldelse af minimumskrav For andelen af manglende jobsamtaler gælder, at Jobcenter Hvidovre har et bedre niveau end gennemsnittet af klyngen for både a-dagpenge og kontant- og starthjælp. Især er andelen for kontant- og starthjælp faldet betydeligt med 7 procentpoint i forhold til samme måned året før og niveauet er i december 2011 på 2 %. Derimod har udviklingen i andelen af manglende aktive tilbud stået stille i 2011, og Hvidovre placerer sig på niveau med klyngens gennemsnit for både a- dagpenge og kontant- og starthjælp. 1.4 Konklusion Denne resultatoversigt har haft til formål at vise tendenserne i 2011 for ministermålene, forsørgelsgrupper og indsatsen i Jobcenter Hvidovre. For de fire ministermål gælder, at udviklingen i Hvidovre har været dårligere end klyngens gennemsnit, men at Hvidovres niveau for de fleste ydelsesgrupper er godt sammenlignet med klyngen. Flere af ministermålene har desuden været meget konjunkturfølsomme og præget af generelle tendenser i hele landet, som en relativ høj ledighed og faldende beskæftigelse. Samtidig viser udviklingen af arbejdskraftreserven i Hvidovre Kommune, at den største stigning er sket i 2010, og at udviklingen i 2011 næsten har været stagnerende (se figur 2). Dette er overensstemmende med, at udviklingen i jobcentrets forsørgelsesgrupper samlet set er faldet med 1 % i

15 2 Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Af tabel 4 fremgår det, at Jobcenter Hvidovre ikke har et besparelsespotentiale på seks af otte forsørgelsesydelse. Det betyder, at Hvidovre har færre udgifter til alle forsørgelsesydelser bortset fra kontanthjælp og sygedagpenge. Hvis Hvidovre lå på niveau med gennemsnittet i klyngen på disse to ydelser, kunne kommunen spare 6,9 mio. kr. på årsbasis. Hvidovre har ifølge opgørelsen dog en samlet besparelse på de øvrige forsørgelsesydelser på 59,9 mio. kr. pr. år, når der sammenlignes med klyngen. Denne tabel understøtter opgørelserne, der viser, at Hvidovre Kommune trods større stigninger på flere ydelsesgrupper fortsat ligger på et lavere niveau på de fleste ydelsesgrupper sammenlignet med klyngen. Tabel 4: Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale - Hvidovre Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på Potentiel ydelsen i pct. reduktion af af befolkningen i klyngen antal fuldtidspersoner ift. klyngen A-dagpenge 3,12 3, ,6 Kontanthjælp 3,95 3, ,9 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,28 0, ,6 Sygedagpenge 2,54 2, ,0 Ledighedsydelse 0,28 0, ,8 Fleksjob 1,25 1, ,0 Førtidspension 5,91 7, ,9 I alt 17,33 19, ,9 Kilde: Jobindsats.dk Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 3 Opsamling og vurdering af indsats Jobcenter Hvidovre har gennem længere periode ligget på et lavt ledighedsniveau sammenlignet med klyngen og landsgennemsnittet, hvilket jobcenteret har fastholdt i Hvidovre ligger generelt på et relativt lavt niveau på de fleste ydelsesgrupper, når der sammenlignes med klyngen til trods for en større stigning på de fire ministermål. Resultatrevisionen viser dog også, at Jobcenter Hvidovre stadig har en udfordring i at nå beskæftigelsesmålene om at begrænse tilgangen af personer på de forskellige ydelsesgrupper. Det vurderes, at jobcentret fremadrettet skal have særligt fokus på de længerevarende sager, som både påvirker arbejdskraftreserven, men som også på sigt kan vanskeliggøre en tilknytning til arbejdsmarkedet og medføre flere tilkendelser af permanente ydelser. 15

16

17

18

19 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 indeholder fire mål, der er udstukket af Beskæftigelsesministeren og syv mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Niveauet for målene i Beskæftigelsesplan 2011 er fastlagt på baggrund af prognoser fra Finansministeriet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (BRHS) primo 2010, samt drøftelser i ledelsen i Jobcenter Hvidovre og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hvidovre Kommune. Niveauet for de fire ministermål er desuden fastlagt efter drøftelser med BRHS. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk medmindre andet er anført. Tallene i jobindsats.dk er levende dvs. tallene bliver opdateret bagud, hvis der sker ændringer. Som følge af ændringer i nulpunkterne for 2009 er målene for december 2011 justeret tilsvarende. Nedenfor gennemgås målene et ad gangen. Forudsætninger Målene i Beskæftigelsesplan 2011 blev fastlagt i foråret På det tidspunkt forventede BRHS en fortsat stigende ledighed frem til 2011 dog mere afdæmpet i 2011 og faldende ledighed i slutningen af Denne prognose har vist sig ikke at holde stik, da ledigheden på landsplan lå på 6,7 % i januar og faldt til 5,3 % i august, som var årets laveste ledighedsniveau. Herefter steg ledigheden til 6 % i december 2011 (Statistikbanken.dk, AUP01). Økonomi- og Indenrigsministeriets konjunkturskøn for udviklingen i ledigheden fra december 2011 forudser, at ledigheden vil stige gennem hele Det relative høje ledighedsniveau i 2011 skyldes i høj grad faktorer som finanskrise, økonomisk krise, gældsproblematikker i Euro-zonen mv. Faktorer som beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre Kommune har begrænset indflydelse på. Den lokale beskæftigelsesindsats kan i denne periode motivere ledige til at opkvalificere sig gennem uddannelse og gennem virksomhedsrettet aktivering, hvor jobcentret har en vigtig rolle i at motivere til rummelighed hos lokale virksomheder. Jobcentret kan ligeledes sikre en hurtig og præcis job- og arbejdskraftformidling. Endvidere har jobcentret fokus på, at ledige kommer med i jobomsætningen. Mål 1: Arbejdskraftreserven 2 Mål 1 Nulpunkt dec Status dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses til 863 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,1 pct. fra december 2009 til december Stigning på 18,5 % 845 personer 1001 personer (stigning på 156 personer) Stigning på 2,1 % 863 personer (stigning på 18 personer) 1 Analyserapport. Beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark Sigtelinjer og målsætninger i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. S Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælps-, starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Gruppen er udvidet i forhold til tidligere, så gruppen også omfatter deltidsledige og ledige fra arbejdskraftreserven, der hurtigt (inden for en måned) vender tilbage til ydelsen. 1

20 Pct. Målopfyldelse Udviklingen i arbejdskraftreserven fra december 2009 frem til december 2011 har været stigende både i antal og set i forhold til andel af ledige. I december 2009 var der 845 personer i arbejdskraftreserven i december 2011 var antallet steget til Det giver en stigning på 156 personer, der svarer til en stigning på 18,5 %, hvilket er væsentligt over Jobcenter Hvidovres mål om en stigning på 2,1 %. Til sammenligning har klyngen gennemsnitligt haft en stigning på 10 % fra december 2009 til december 2011, hvilket er en mindre stigning end den Hvidovre har oplevet. Uddybende forklaring Af figur 1 fremgår det, at ledigheden i Hvidovre Kommune er faldet med 0,1 procentpoint i 2011 til 5,5 %. Selvom ledigheden ikke er faldet i samme omfang, som i resten af klyngen og på landsplan, så ligger Hvidovre på klyngens næstlaveste niveau i december Ledighedsniveauet er 0,5 procentpoint lavere end landsgennemsnittet i december I Hvidovre Kommune er 68,6 % af de jobklare ledige i arbejdskraftreserven i december 2011, hvorimod klyngen har et gennemsnit, der ligger på 69,6 %. Så til trods for at Hvidovre i 2011 har haft en større stigning i ledigheden over tre måneder for jobklare ledige, så udgør de fortsat en mindre andel af det samlede antal jobklare ledige set i forhold til klyngen. Figur 1 8 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrke 7,5 7 6,5 6,7 Hele landet Herlev 6 6 Rødovre 5,5 5 4,5 4 5,6 5,5 Helsingør Esbjerg Horsens Hvidovre Statistikbanken, AUP01 Konjunkturudsving influerer særligt på antallet af jobklare ledige og i sær de forsikrede ledige. Som den fremgår af figur 2, så slår denne konjunkturfølsomhed også tydeligt igennem på arbejdskraftreserven. Figur 2 viser også, at stigningen i arbejdskraftresserven er sket i 2010, og at der faktisk har været et fald på 15 fuldtidspersoner fra januar til december

21 dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 Figur Dec Arbejdskraftreserven Jan December Mål dec I alt A-dagpenge 400 Kontant- og starthjælp Samlet set har Hvidovre Kommune haft en dårligere udvikling på den generelle ledighed og på arbejdskraftreserven men ligger stadig på et relativt lavt niveau, når der sammenlignes med klynge og landsgennemsnit. Tendensen til stigende arbejdskraftreserve gør sig gældende i hele landet som følge af en relativ høj ledighed og faldende beskæftigelse. Situationen gør, at ledige har svært ved at finde beskæftigelse og dermed oftere har ledighedsforløb over tre måneder også selvom de ledige ikke vurderes at have andre problemer end ledighed. Mål 2: Permanente forsørgelsesordninger Mål 2 Nulpunkt dec Status dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 2438 personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. en stigning på 1 pct. fra december 2009 til december Stigning på 4 % 2414 personer 2499 personer (stigning på 85 personer) Stigning på 1 % 2438 personer (stigning på 24 personer) Målopfyldelse På antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger har Hvidovre Kommune et let stigende niveau. Der har fra december 2009 til december 2011 været en stigning på 85 personer svarende til en stigning på 4 %. Dette er forholdsvis tæt på Hvidovres målsætning om en stigning på 1 %. Uddybende forklaring Tallet dækker over, at det især er antallet af personer på førtidspension, der er steget (4 %), imens antallet af personer på ledighedsydelse eller fleksjob er steget med 2 %. Til sammenligning så har 3

22 klyngen i gennemsnit haft en stigning på i alt 1,1 %. Stigningen af personer på permanente forsørgelsesydelser skyldes blandt andet, at Jobcenter Hvidovre i en længere periode har haft fokus på, at afklare og afslutte langvarige kontant- og sygedagpengesager. I Hvidovre Kommune modtager 8,1 % af arbejdsstyrken førtidspension mod 8,9 % i klyngen, tallet for fleksjob er 1,6 % for Hvidovre mod 1,9 % i klyngen og 0,4 % af arbejdsstyrken i Hvidovre modtager ledighedsydelse, hvor det er 0,6 % i klyngen. Til trods for at Hvidovre Kommune har haft en større stigning i antallet på permanente forsørgelsesydelser, så ligger Hvidovre fortsat relativt lavt på alle tre ydelser sammenlignet med klyngen. I dette mål er stigningen primært sket i 2011, da 71 af de 85 er kommet til i 2011 og kun 14 i Jobcentret har ikke mulighed for at flytte borgere fra permanente til ikke-permanente ydelser. Derfor kan en reduktion i antallet af personer, der modtager permanente ydelser kun ske ved fraflytninger fra kommunen, overgang til alderspension mv. Mål 3: Unge under 30 år Mål 3 Nulpunkt dec Status dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til 887 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,5 pct. fra december 2009 til december Stigning på 19,5 % 865 personer 1034 personer (stigning på 169 personer) Stigning på 2,5 % 887 personer (stigning på 22 personer) Målopfyldelse I december 2009 var antallet af unge på offentlig forsørgelse på 865 fuldtidspersoner. Frem til december 2011 er antallet af unge på offentlige forsørgelse steget til 1034, svarende til en stigning på 19,5 %. Dette er en væsentlig højere stigning end Hvidovre Kommunes mål om en stigning på 2,5 %. Uddybende forklaring Unge på offentlig forsørgelse udgør 3,0 % af befolkningen i Hvidovre Kommune mod 2,8 % i gennemsnit i klyngen. Hvidovre Kommune har således oplevet en markant stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse, men til trods for denne udvikling er unge på offentlig forsørgelses andelen af befolkningen i Hvidovre stadig på niveau med klyngen. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er fra januar til december 2011 blot steget med 23 personer, hvilket svarer til en stigning på 2,3 %. Stigningen i ungdomsarbejdsløsheden er således hovedsageligt sket i Af figur 3 fremgår det, at det i højere grad er antallet af kontanthjælpsmodtagere end dagpengemodtagere, der er steget. Dette skyldes, at unge sjældnere har en kompetencegivende uddannelse eller har haft ordinært arbejde tilstrækkeligt længe til at opnå dagpengeforsikring end den samlede arbejdsstyrke. Det ses også af figuren, at udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse er meget konjunkturfølsomt. 4

23 jan-06 maj-06 sep-06 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 Figur Dec Unge Dec Dec Mål dec Ydelsesgrupper i alt Kontanthjælp 400 A-dagpenge 200 Sygedagpenge 0 Målet dækker alle forsørgelsesydelser, her er de primære medtaget Jobcenteret har meget stort fokus på at begrænse ungedomsledigheden mest muligt. Dette sker blandt andet gennem den særlige Ungeindsats, hvor der arbejdes med at motivere og opkvalificere de unge så de påbegynder uddannelse eller job. Mål 4: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Mål 4 Nulpunkt dec Status dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 996 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,8 pct. fra december 2009 til december Stigning på 15,9 % 969 personer 1123 personer (stigning på 154 personer) Stigning på 2,8 % 996 personer (stigning på 27 personer) Målopfyldelse Hvidovre Kommune havde i december ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Dette antal er i december 2011 steget til 1123 personer, hvilket svarer til en stigning på 15,9 %. Dette er en større stigning end Hvidovre Kommunes målsætning på 2,8 %. Klyngen har med en stigning på 7,2 % oplevet en mindre stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser end Hvidovre. Det skal dog bemærkes, at antallet af ikke vestlige indvandrere er steget med 37 personer i 2011 og tilsvarende er antallet af efterkommere steget med 17 personer, i alt en stigning på 54 personer, hvilket svarer til en stigning på 5 %, så den største stigning har været i

24 Uddybende forklaring Til trods for, at Hvidovre har haft en større stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser end klyngen, så er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikkevestlige lande i Hvidovre 59,2 % (juni 2011), hvilket er klyngens højeste niveau. Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra ikke-vestlige lande er i Hvidovre 61,5 %, hvilket er klyngens næsthøjeste niveau. Så selvom der har været en betragtelig stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige ydelser i Hvidovre Kommune, så har Hvidovre fortsat flere fra målgruppen i beskæftigelse end kommunerne i klyngen. Den største stigning i antallet af indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er sket på førtidspension, hvor der fra december 2009 til december 2011 er sket en stigning på 70 fuldtidspersoner, hvilket er en stigning på 26,1 %. Der er sket en stigning både i 2010 og Denne stigning har således negativ indflydelse på målopfyldelsen af både mål 2 og 4. Figur 4 Mål 5: Unge i uddannelse Mål 5 Nulpunkt dec Status dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil sikre, at minimum 40 % af de unge ledige under 25 år uden uddannelse påbegynder en uddannelse. 25,9 % 32,7 % 40 % (kilde Opus Lis og egne beregninger) Målopfyldelse Målsætningen om, at minimum 40 % unge ledige uden uddannelse skal påbegynde en uddannelse er ikke nået i december 2011, hvor niveauet var 32,7 %. 6

25 Uddybende forklaring Andelen af ledige unge under 25 år uden uddannelse, der påbegynder en ordinær uddannelse, udgør i december ,7 % af de ledige i Ungeindsatsen, Jobservice og Beskæftigelsesafklaring. Tallet dækker over, at 42,1 % af de ledige unge i Ungeindsatsen påbegynder en ordinær uddannelse, mens det for Jobservice (match 1) og Beskæftigelsesafklaring (match 2 og 3) er henholdsvis 25,6 % og 18,1 % af de ledige unge. Der er desuden udsving i afslutning af ledighed til ordinær uddannelse hen over året, da der særligt i sommermånederne er optag på mange ordinære uddannelser. Mål 6: Aktiveringsgrad Mål 6 Nulpunkt dec Status dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad. 6A. Kontanthjælp: 40 % 28 % 43,9 % 40 % 6B. A-dagpenge: 30 % 23,5 % 30,3 % 30 % 6C. Sygedagpenge: 25 % (inkl. delvist raskmeldte og delvist genoptagelse af arbejdet) - 30,2 % (kilde Opus Lis) 25 % Målopfyldelse Som det fremgår af tabellen, er alle mål indfriet, hvor A-dagpenge i december 2011 havde en aktiveringsgrad på 30,3 %, sygedagpenge en aktiveringsgrad på 30,2 % og kontanthjælp en aktiveringsgrad på 43,9 %. Det skal bemærkes, at tallet for kontanthjælp dækker over en aktiveringsgrad i december 2011 for match 1 på 48,7 % og en aktiveringsgrad for match 2 på 39,1 %. Middelværdien af aktiveringsgraden for match 1 og 2 er 43,9 %. I den oprindelige opgørelse medregnes matchgruppe 3 også, hvilket giver et fejlagtigt billede af aktiveringsgraden, da kriteriet for match 3 netop er, at de ikke er indsatsklar og derfor ikke skal i aktivering. Medregnet matchgruppe 3 ville aktiveringsgraden for kontanthjælp være 28,8 %. Hvis man opgør aktiveringsgraden for kontanthjælp uden matchgruppe 3, så er målet for kontanthjælpsmodtagere opnået. Uddybende forklaring Med Finanslov 2011 blev refusionsreglerne for aktivering ændret således, at kommunerne fik langt større incitament til at styrke den virksomhedsrettede aktivering på bekostning af vejledende og opkvalificerende forløb. Den deraf følgende omlægning af aktiveringsindsatsen forventedes at have som konsekvens, at aktiveringsgraden ville falde. I Hvidovre Kommune har jobcentret evnet at begrænse faldet i aktiveringsgraden til trods for en omlægning af indsatsen til at være mere virksomhedsnær og til trods for, at der i perioden er kommet flere ledige. 7

26 Mål 7: Sygedagpengeforløb Mål 7 Nulpunkt dec Status dec Mål dec Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. (Egne beregninger) 7A. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 35 % af det samlede antal forløb 7B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 15 % af det samlede antal sager 40,1 % 37,4 % 35 % 14,5 % 15,2 % 15 % Målopfyldelse Andelen af sygedagpengesager over 26 uger er fra december 2009 til december 2011 faldet fra 40,1 % til 37,4 % i udgangen af Niveauet er dermed forholdsvis tæt på målet på 35 %, men er ikke indfriet. Andelen af sager over 52 uger er fra december 2009 til december 2011 steget med 0,7 procentpoint til et niveau på 15,2 %. Niveauet er dermed kun 0,2 procentpoint fra målet for december Uddybende forklaring Udviklingen i andelen af sygedagpengesager med varighed over henholdsvis 26 og 52 uger skal ses i forhold til udviklingen i sygedagpengesager i alt, som har betydelige generelle udsving, se figur 5 og 6. Figur 5 Pct Andel af sygedagpengesager over 26 og 52 uger i 2011 sammenholdt med mål dec ,8 38,1 42,1 43,4 45,043,4 44,2 46,9 42,0 39,2 37,8 37,4 16,3 16,5 17,9 16,9 17,6 16,3 16,8 18,7 16,8 14,9 15,6 15,2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Andel over 26 uger i pct Mål over 26 uger Andel over 52 uger i pct Mål over 52 uger Egen opgørelse I januar 2011 var det samlede antal af løbende sygedagpengesager 837 sager, mens antallet i juli faldt til 650, for derefter at stige igen i december til 832 sager. 8

27 Figur Antal sygedagpengesager I alt, 2011 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Sammenholdt med figur 5 tyder dette på en tendens til, at der er færre kortids sygedagpengesager midt på året, hvilket forklarer stigningen i andelen af sager over 26 uger i sommer halvåret. Mål 8: Virksomhedsrettede redskaber Mål 8 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes i minimum 35 % af aktiveringsforløbene. Nulpunkt Status Mål dec dec dec ,7 % 33,9 % 3 35 % Målopfyldelse De virksomhedsnære redskaber anvendes i 33,9 % af aktiveringsforløbene i december 2011, hvilket er tæt på målsætningen om, at det skal være i 35 % af forløbene. Målet er dog ikke opfyldt. Uddybende forklaring Jobcenter Hvidovre har i 2011 lagt stor vægt på at benytte virksomhedsnære redskaber. Jobcentret har siden december 2009 fordoblet andelen af forløb, hvor virksomhedsnære redskaber anvendes. I måleperioden er antallet af forløb med virksomhedsnære redskaber steget betragteligt samtidig med, at antallet af ledige ligeledes er steget. Mål 9: Brug af andre aktører Mål 9 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at minimum 8 % af de ledighedsberørte udlægges til anden aktør. Nulpunkt Status Mål dec nov dec ,3 % 3,9 % 4 8 % Målopfyldelse I november 2011 anvendte Jobcenter Hvidovre andre aktører til 3,9 % af alle ledighedsberørte forsikrede ledige og opfylder derfor ikke målet for anvendelsen af andre aktører. 3 På grund af mangler i opgørelsen på jobindsats.dk er antallet af aktiveringsforløb for A-dagpenge modtagere ikke tilgængelig for november og december For at undgå misvisning, anvendes tallet for oktober 2011 for denne målgruppe. 4 På grund af mangler i opgørelsen på jobindsats.dk er antallet af ledige for målgruppen ikke tilgængelig for december Opgørelsen bygger derfor på tal fra november Det forventes ikke, at der sker en væsentlig ændring i december

28 Uddybende forklaring Ud af de 6 jobcentre i klyngen anvender Hvidovre andre aktør 3. mest, mens gennemsnittet i klyngen ligger på 11,4 % i november Dette dækker dog over store forskelle, hvor Herlev er topscorer med 47,9 % udlagt og Esbjerg bundscorer med 0,9 % udlagt. Jobcenter Hvidovre har i 2011 prioriteret alene at udlægge de lovbundne grupper til andre aktører, det vil sige alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse af minimum fem års varighed (LVU). I første del af 2011 udlagde jobcentret også andre grupper til andre aktører. Fra 2012 er det ikke længere lovpligtigt at udlægge LVU til andre aktører, men jobcentret fortsætter med at udlægge denne gruppe, da jobcentret vurderer, at indsatsen for målgruppen bedst varetages her. Der er i december 89 ledige LVU er, svarende til 3,5 % af de ledighedsberørte. Det forventes, at der også bliver udlagt cirka 3,5 % af de ledighedsberørte Mål 10: Virksomhedscentre Mål 10 Nulpunkt dec Status sept Mål dec Jobcenteret vil etablere mindst ti virksomhedscentre Målopfyldelse Jobcenter Hvidovre har i 2011 etableret 10 virksomhedscentre og har dermed indfriet målet. Mål 11: Kampagner rettet mod virksomheder Mål 11 Jobcenteret vil gennemføre mindst to kampagner rettet mod lokale virksomheder Nulpunkt dec Status sept Mål dec Vurdering af målopfyldelse Jobcenter Hvidovre har i 2011 gennemført to kampagner rettet mod lokale virksomheder og har dermed indfriet målet. Uddybende forklaring Jobcenter Hvidovre har i 2011 gennemført voksenlærlingekampagnen i perioden marts til medio maj. Voksenlærlingekampagnen var initieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobcentret har på baggrund af kampagnen aflagt ca. 60 konkrete virksomhedsbesøg. Se kampagnemateriale på Jobcentret har derudover gennemført en kampagne med fokus på privat løntilskud, som blev afsluttet i juni

29 Tillæg 3. Virksomhedsrettede jobkonsulenter 5 Jobcenter Hvidovre fik i 2010 en særlig bevilling til ansættelse af virksomhedsrettede jobkonsulenter. Af Beskæftigelsesplan 2011, tillæg 3 fremgår det, at jobcentret har som mål, at øge andelen af start-, kontanthjælps- og dagpengemodtagere i matchgruppe 1, med ledighed over 12 måneder i virksomhedsrettede tilbud fra 46 % i december 2009 til 54 % i december Delmål i perioden: 48 % i december % i december % i december 2012 Af nedenstående figur fremgår det, at 52,2 % af de ledige i målgruppen var i virksomhedsnær aktivering i december Dermed er målsætningen for 2011 opnået. Figuren viser også, at der har været udsving i antallet af aktiveringsforløb men andelen heraf, der er virksomhedsnære tilbud, har ligget på omkring 50 % hele året. Figur 7. 5 Tillæg 2. Etnisk konsulent afrapporteres direkte til Integrationsministeriet. 11

30 LBR økonomi 2011 Projekt Godkendte projekter 2011 Ansvarlig Budget Forbrug Restbudget 1) Social mentor som efterværn Gitte Høg Larsen ) Virksomhedscentre og mentorer Hanne Mørup ) Opkvalificering af Jobcentermedarbejdere Casper Christensen ) Nye veje for frafaldstruede unge Gitte Høg Larsen ) Samarbejde mellem SDP afd. og læger Susanne Rasmussen ) Diverse / overførte 2010 projekter ) Hvidovre Roterer - LO projekt Hanne Mørup ) Temamøde for ARU og LBR ) Reflex - Ungeindsatsen Gitte Høg Larsen Ikke disponeret TOTAL LBR bevilling Overført bevilling fra I alt % af 2011 bevillingen rulles til Tilbageført til staten

31 Rapport om mentornetværk LBR projekt 2011, Hvidovre Jobcenter Indhold Indhold Rammer Kontakt til virksomheder Informationsmøde Mentorkursus Mentornetværk Møder med eksterne Intern videndeling omkring mentorordningen i Jobcentret Efteruddannelse af projektmedarbejder Indkøbte materialer Bilag

32 1. Rammer I den indledende projektbeskrivelse, beskrives projektets mål, indhold og formidling af projektets resultater til at være: Mål Projektet skal sikre et velkvalificeret og bæredygtigt mentorkorps. Indhold Jobcenter Hvidovre har særligt fokus på at etablere virksomhedscentre, herunder at finde de rette pladser, der matcher borgernes behov for opkvalificering. Der arbejdes løbende på at optimere visitationen af borgere til virksomhedscentrene, således at virksomhederne oplever samarbejdet med Jobcenter Hvidovre som effektivt og professionelt. Jobcentret forventer, at et tættere samarbejde med virksomhedsmentorerne vil give jobcentret endnu bedre mulighed for at forbedre og smidiggøre samarbejdet med virksomhederne. Jobcentret ønsker med projektet at understøtte virksomhedernes arbejde med borgerne i virksomhedscentrene ved at sørge for at virksomhedsmentorerne er bedst muligt rustede til at løse den udfordring det er, at være mentor for ikke arbejdsmarkedsparate ledige. Mentorerne skal eksempelvis kende til rammerne for mentorordningen, have redskaber til at kunne håndtere motivationsproblematikker, udeblivelser mv. og samtidig kunne hjælpe den ledige med at begå sig på en arbejdsplads fagligt og socialt. Formidling af projektets resultater Jobcentret vil lave en pressemeddelelse, der fortæller om de vigtigste erfaringer. Pressemeddelelsen er målrettet lokale medier. Koordinatoren vil videndele med jobcentrets virksomhedskonsulenter ved ugentlige teammøder. Koordinatoren vil deltage i møder på tværs af afdelinger i jobcentret, hvor visitation mv. til virksomhedscentrene og mentoraktivitet drøftes. Koordinatoren vil afholde et informationsmøde for alle relevante kolleger i jobcentret. Erfaringer fra projektet vil blive forelagt LBR. Projektvarighed 1.april 31.december 2011 Medarbejdere på projektet Projektmedarbejder Anne Grosen ansat fra 14. juni til 31. december Ansvarlig: Afdelingsleder Virksomhedsservice, Hanne Mørup Ud fra disse rammer er der juni 2011 i gang sat et mentorprojekt, som har fokus på opkvalificering af mentorer i virksomheder, samt rekruttering til et mentornetværk blandt disse mentorer. Netværket skal køre løbende og indgå i de daglige opgaver i virksomhedsservice. 2

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold

Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune

Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune Beskæftigelsesplan 2011 Hvidovre Kommune 1. INDLEDNING OM BESKÆFTIGELSESPLANEN FOR 2011 2 2. KRAV TIL INDHOLDET I BESKÆFTIGELSESPLAN 2011 3 2.1 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2011 4 2.2 DE VIGTIGSTE

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted Resultatrevision 2008 Jobcenter Thisted Udarbejdet ultimo april 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2008 Side 5 Scorecard Ministermål - Bemærkninger Side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere