Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl"

Transkript

1 . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade Randers Tlf Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

2 Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med læreplaner. 2. Pædagogiske værdier. 3. Pædagogiske principper. 4. Læringsforståelse. 5. Børnemiljøet. 6. Pædagogisk læringsmål. 7. Pædagogiske metoder og aktiviteter. 8. Børn med særlige behov. 9. Dokumentation og evaluering.

3 1.Status på det overordnede arbejde med læreplaner Fra begyndelsen af 2011 frem til nu, har vi indført en mere systematisk dokumentations model, for i dagligdagen, at få synliggjort betydningen og brugen af vores læreplanstemaer. Dog er der i 2012, arbejdet specifikt med to fælles temaer; sproglige kompetencer samt krop og bevægelse. Da vi arbejder aldersopdelt har vi lidt forskellig struktur omkring læreplansaktiviteter, der arbejdes oftere i mindre projektgrupper, hvilket vi har rigtig god erfaring med. I vil vi fokusere yderligere på, måden hvorpå vi dokumentere og evaluere. Vi vil fortsat arbejde med opdeling af børn i mindre grupper, samt se på hvilken betydning det har for deres læring. 2. Pædagogiske værdier. Værdier er meget væsentlige for oplevelsen af fællesskab i den enkelte daginstitution. Værdierne skabes og vedligeholdes løbende af ledelse, medarbejdere, forældre og børn. Værdierne handler for eksempel om, hvordan det gode børneliv ser ud i netop vores daginstitution. Værdierne indgår i vores pædagogiske principper og skal opleves som meningsfulde ønsker til, hvad der gør netop vores daginstitution til et rart og udviklende sted at være. Vi har fokus på følgende værdier: Glæde. Tryghed. Troværdighed. Børnehaven Bredstrupsgades røde tråd er at skabe rammer, der sikrer sociale, trygge og selvstændige børn. I Børnehaven tilgodeser vi det enkelte barns behov, interesser og baggrund, ved at skabe gode relationer til børnene, deres forældre og ikke mindst personalet imellem. Et hus hvori der er en god atmosfære, har stor betydning for den daglige trivsel hos alle. 3.Pædagogiske principper. Vi lægger vægt på følgende pædagogiske principper, der tager udgangspunkt i vores værdier.

4 - Børnehaven skal være et værdifuldt, og stimulerende supplement til hjemmet. - Der skal i huset være glade, nærværende voksne der sammen skal skabe et trygt børnemiljø. - Vi arbejder ud fra en struktureret dagsrytme, der gør dagen er genkendelig og tryg for alle. - Vi ønsker at styrke børnenes selvværd, ved accept og opmuntring. - Vi vil være troværdige i vores tilgang til barnet, så barnet føler sig respekteret. - Vi vil stimulere barnet i udviklingen af egne kompetencer. - Vi vil skabe en empatisk børnekultur. - Vi har fokus på relationerne ud fra en anerkendende og ressource orienteret tilgang. - Vi anvender ICDP metoden med de 8 samspilstemaer som pejlemærker i samværet med institutionens børn. - Vi arbejder med det fysiske børnemiljø inde og ude, så der skabes inspirerende og stimulerende lege og læringsmiljøer. - Vi arbejder bevidst med aldersopdelte børnegrupper, for at stimulere og udfordre børnene på nærmeste udviklingszone. Dette sker gennem pædagogisk vejledning/planlagte aktiviteter, leg, oplevelser og fordybelse.(se vores lærings syn) 4. Læringsforståelse. Vi ser på læring, som en proces der medfører en ændring af barnet i retning af øget viden og øget kompetence, som udvider muligheden for det enkelte barns udvikling, selvbestemmelse og selvstændighed. Vi prioriterer, at barnet som udgangspunkt skal lære at lære ved hjælp af: - Læring på egen hånd. - Læring ved efterligning - Læring i fællesskaber. - Læring gennem samtale. Fælles for alle fire læringsformer og læring i det hele taget, er at det kræver engagerede voksne. Det er vigtigt, at vi som personale begejstres, fordyber os og samler børnenes opmærksomhed. Ligesom vi understøtter, udfordrer og leder børnenes initiativer og interesser ind på de områder, det kræves for, at de kan udvikle de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at tilpasse sig i et fællesskab. Vi tager os tid til at dele erfaringer, formidle meninger og udvide de temaer børnene bringer op.

5 Ligesom vi deltager i børnenes aktiviteter, vejleder og hjælper dem til at føre deres projekter ud i livet. Vores tilgang er, at vi beskriver og forklarer det de oplever, for på den måde at formidle og berige deres erfaringer og læring. Vi bevæger os hele tiden indenfor den nærmeste udviklingszone, og bakke op omkring barnets initiativer. Læring finder sted hele tiden og overalt. Fra barnet slår øjnene op om morgenen til barnet går i seng om aftenen lærer barnet det afprøver, erfarer, ser, hører, mærker og drager erfaringer på alle tidspunkter af dagen disse ting sker uanset om vi har læreplaner eller ej. Via lære-planerne bliver denne læring dog mere synlig for forældre og personaler, den voksnes guidning bliver mere bevidst, planlagt og dermed mere kvalitativt. Vi ser på læring som en proces der medfører en ændring af barnet i retning af øget viden og øget kompetence, som udvider muligheden for den enkeltes virke, selvbestemmelse og selvstændighed. Vi prioriterer at barnet som udgangspunkt skal lære at lære. Det betyder ex. at et projekt arbejde i daginstitutionen omkring planter ikke som hovedformål har at barnet lærer noget om planter, men at barnet lærer at eksperimentere, undersøge, fordybe sig, modtage, give, lytte, kommunikere, samarbejde osv. At de så også lære noget om planter er en god sidegevinst. Læring har fire grundlæggende former: - Læring på egen hånd. - Læring ved efterligning - Læring i fællesskaber. - Læring gennem samtale. 1. Læring på egen hånd. Barnet skal være aktiv i sin egen læringsproces dvs. at det barn der arbejder, handler, afprøver - lærer noget. Et velfungerende barn er nysgerrigt og eksperimenterende skal hele tiden afprøve ting og erfare hvordan tingene fungerer i praksis. Dette kræver, at vi voksne støtter op om barnets initiativ, er lyttende og skaber nogle betingelser, hvor det er muligt at eksperimentere ex. Vand på badeværelset. 2. Læring ved efterligning. Barnet betragter voksne og andre børn. Barnet efterligner det der bliver gjort. ex. ser det nye barn i børnehaven, hvordan det større barn kommer op af klatrevægen. Det forsøges efterlignet, uden dog helt at være der endnu. Kigger igen, spørger måske: Hvordan gør du det? og lige pludselig er teknikken der, via et fif fra det ældre barn og en ny ting mestres.

6 Dette betyder også at det er vigtigt at vi voksne er bevidste om vores funktion som rollemodeller. ex. hvis vi forsøger at lære børnene at man skal tale pænt til hinanden så er det vigtigt at vi voksne også taler pænt og respektfuldt til hinanden. Vi kan ikke lære børnene noget, vi ikke selv praktiserer. 3. Læring i fællesskaber. Der foregår meget læring når man skal indgå i fællesskaber. Vente på tur, lytte, tage hensyn, se muligheder i de andres kunnen, kunne udtrykke egne behov osv. Legen spiller en meget stor rolle i denne læringsform. Legen er barnets vigtigste aktivitet og skal prioriteres meget højt. Det betyder at der skal skabes gode legerum, og at vi voksne skal tilgodese børnenes muligheder for lege via et godt og indbydende børnemiljø. Det betyder også at de børn der ikke kan indgå på en god måde i legene, skal guides og hjælpes af voksne. 4. Læring gennem samtale. Barnet lærer hele tiden af det vi voksne og andre børn fortæller det. Der tilføres ny viden, normer (det må du/det må du ikke - sådan gør vi/sådan gør vi ikke), projekt arbejde / gruppe arbejde, højtlæsning, samtale omkring det vi hører, ser og oplever. Det betyder at vi voksne hele tiden skal være bevidste om at se og høre barnet. At vi prioriterer nærværet og altid tager os tid til relationen/samtalen og har fokus på kvaliteten af denne. Personalets rolle. Fælles for alle fire læringsformer og læring i det hele taget er, at det kræver engagerede voksne der kan skabe et læringsmiljø. Det er vigtigt at vi personaler begejstres, fordyber os og samler børnenes opmærksomhed. Vi understøtter, udfordrer og leder børnenes initiativ og interesser ind på de områder, der kræves for at de kan udvikle de færdigheder og den viden, som er nødvendig for at tilpasse sig et fællesskab med andre. Vi tager os tid til at dele erfaringer, formidle meninger og udvide de temaer børnene bringer op. Vi deltager i børnenes aktiviteter, vejleder og hjælper dem til at føre deres projekter ud i livet. Vi beskriver og forklarer det de oplever, for på den måde at formidle og berige deres erfaringer og læring. Den voksne bevæger sig hele tiden i en balancegang mellem at udfordre barnet indenfor den nærmeste udviklingszone og bakke op omkring det barnet allerede mestrer. Derudover arbejder vi målrettet på at lette overgangen fra børnehave til skole, igennem leg og læring i dagligdagen.

7 5. Børnemiljøet. I 2012 har vi har haft et særligt fokus på det fysiske børnemiljø inde og ude. Der er stillet skarpt på det fysiske læringsmiljø, hvilket er i en løbende udvikling. Der har ført til eksperimenter med ny indretning på stuerne, overvejelser om indretning af begrebet læringsmiljø er blevet italesat og bevidstheden herom har dannet grobund for nye tiltag. Der har især været arbejdet med at udvikle en praksis hvor læreplansaktiviteter foregår i små grupper med en voksen og få børn. Vi har indrettet et kreativt værksted, og er i gang med indretning af et sprogværksted/hule. Samlet set er der sket en udvikling hen imod at skabe specielle børnerum til udfoldelse og fordybelse. 6. De pædagogiske læringsmål. Mål for udvikling af sproglige kompetencer er at: Barnet udvikler sit ordforråd og sin udtale, samt bliver i stand til at opbygge sætninger til at kommunikere med. Barnet udvikler forståelse for forskellige begreber. Barnet får kendskab til tal og bogstaver og en begyndende forståelse for hvad de kan bruges til. Barnet får en begyndende forståelse for sammenhængen imellem krops sprog / mimik og tale sprog. Barnet oplever glæde ved at kommunikere, at lytte, stille spørgsmål samt at lege med sproget mange fasetter. Mål for udvikling af krop og bevægelse er at: Barn får et øget kendskab til sin egen krop og de ressourcer der ligger i den. Barnet oplever en glæde/ udvikler en sund indstilling, til det at være fysisk aktiv. Barnet er fysisk aktiv det meste af dagen. Barn udvikler en bevidsthed om sund mad, og dennes betydning for kroppen.

8 7. Pædagogiske metoder og aktiviteter. Vi har haft særlig fokus på følgende to læreplanstemaer. Krop og bevægelse. Sprog. Her er eksempler på læreplansaktiviteter fra dagligdagen. TEMA: KROP OG BEVÆGELSE. LÆRINGSMÅLET ER AT. VED IGANGSÆTTELSE AF AKTIVITET/ METODE TEGN PÅ LÆRING DOKUMENTATION. Barn får et øget kendskab til sin egen krop og de ressourcer der ligger i den. Snakker om ansigts mimik og kropssprog. Laver: Sanglege. Gymnastik/ rytmik. Bliver bevidst om sin egen krop Får kendskab til egne grænser. I dagbogen på de enkelte stuer, er der markeret hvilke læreplanstemaer der har været i spil ved dagens aktiviteter. Barnet oplever en glæde/ udvikler en sund indstilling, til det at være fysisk aktiv. Barnet er fysisk aktiv det meste af dagen. Tager på ture i naturen. Har fokus på det at kunne ting selv.(at være selvhjulpen) Daglig gang på legepladsen. Lærer at sige til og fra. Udvikler indlevelsesevne. Og bliver bevidst om andres kropssprog. Kan jeg klatre, hoppe, gå på trapper, kravle o. lign. Foto. Fortællinger. Opslag/info. Udstillinger. Barn udvikler en bevidsthed om sund mad, og dennes betydning for kroppen. Snakker om årstiden / vejret, hvad skal vi så have på når vi skal ud? Laver eftermiddags mad sammen med børnene. Vi bruger bevidst vores trapper for at stimulere børnene motorisk. Hvordan ser man ud i ansigtet når man piller løg eller dufter til vanilje. Hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg ikke lide?. Fokus på indretning så børnene har let adgang til sakse, perler, papir farver m.m.

9 TEMA: SPROG. LÆRINGSMÅLET ER AT. VED IGANGSÆTTELSE AF AKTIVITET/ METODE TEGN PÅ LÆRING DOKUMENTATION. Barnet udvikler sit ordforråd og sin udtale, samt bliver i stand til at opbygge sætninger til at kommunikere med. Barnet udvikler forståelse for forskellige begreber. Barnet får kendskab til tal og bogstaver og en begyndende forståelse for hvad de kan bruges til. Barnet får en begyndende forståelse for sammenhængen imellem krops sprog / mimik og tale sprog. Direkte kontakt/dialog til det enkelte barn hver dag. Vi sætter ord på handlinger, snakker med børnene om hvad vi gør, hvad vi ser. Vi gentager korrekt ved udtalefejl. Vi arbejder i små grupper, ved fx madlavning / bagning / borddækning / eller gruppe aktiviteter / projekt grupper. Vi benytter os af: Højtlæsning. Fortælling. Sang / musik. Rim / remser. Motorisk træning fx i naturen, ved madlavning, på trapper eller i leg. Opfordre til at barnet skal lære at skrive sit navn. Udvikling af ordforråd. Sætnings opbygning. Sprog forståelse. Koncentration fx Vente på tur. Udvikler evnen til at lytte. Lærer at respektere hinanden. Lærer at aflæse kropssprog. Lærer at modtage og forstå en kollektiv besked. Lærer at bruge sproget som kommunikationsform. Ex til at udtrykke følelser og meninger med. Barnet får oplevelsen af, at være en del af et fællesskab. I dagbogen på de enkelte stuer, er der markeret hvilke læreplanstemaer der har været i spil ved dagens aktiviteter. Foto. Daglig kontakt til forældrene. Opslag/info. Udstillinger. Barnet oplever glæde ved at kommunikere, at lytte, stille spørgsmål samt at lege med sproget mange fasetter. Vi snakker om hvordan man ser ud i ansigtet / kropssproget hvis man er sur, glad eller ked af det.

10 8. Børn med særlige behov. Det er ikke ualmindeligt, at vi har det vi kalder udsatte børn. Et barn kan være udsat i perioder eller ha særlige/specifikke vanskeligheder, der gør at der skal tages særlige hensyn til barnet. Vores tilgang til barnet er altid at de skal mødes med en anerkende og ressourceorienteret tilgang. Det er vores overbevisning at denne tilgang bringer det bedste frem i barnet, ved at blive anerkendt i et trygt miljø med dialog, imødekomne voksne skabes der grobund for udvikling hos det enkelte barn. Vi har stor erfaring i arbejdet med udsatte børn. Vi har igennem mange år arbejdet tæt sammen med støttekorpset og har selv varetaget mange støtte timer i huset. Vi har rigtig god erfaring med tidlig indsats, jo før vi sætter ind jo bedre. I arbejdet med udsatte børn kan det være påkrævet at vi ændre på praksis for at tilgodese et udsat barn, det vil altid ske i et tæt samarbejde i huset og med familien. Vi arbejder hovedsagligt med at støtte barnet til inklusion i børnegruppen. Der kan være tale om inklusion i mindre grupper til at starte med. Det er nødvendigt at alle i huset er åbne og fleksible idet der ikke er specifikke praksisregler. I dagligdagen indgår børn med særlige behov, med hver deres individuelle muligheder for samspil i stort set alle aktiviteter. Personalet er i samarbejde med eventuelle samarbejdsparter ansvarlig for at udarbejde en handleplan for det enkelte barn, hvori der arbejdes med mål for det pågældende barn med fokus på at understøtte barnets deltagelse i læringsfællesskabet. Dokumentation og evaluering. I gennem leg, hverdags aktiviteter, projekter og gruppearbejde, arbejdes der med læreplans temaerne på sjove og varierede måder, der inddrager, udfordre og fanger børnenes nysgerrighed, samt udvikler, forståelse og færdigheder hos børnene. I dagbøger på de enkelte stuer, synliggøre vi hvor de 6 temaer er i spil i forhold til vores hverdags aktiviteter. Vi taler med børnene om hvad vi oplever og understøtter evt. dialogen med foto. Der kan være ophængt fotos at børnene, fra forskellige aktiviteter i løbet af vores dagligdag. Foto der også kan være med til, at forældrene kan få indblik i dagligdagen. I arbejdet med den løbende evaluering af vores arbejde, gør vi brug af observationer og iagttagelser. Vi drøfter børnene på stuemøderne samt udarbejder sociogrammer, for at få et godt overblik over vores børnegrupper. Vi evaluerer altid vores projekter på personalemøder eller stuemøder.

11 I arbejdet med at inddrage børneperspektivet, har vi haft et særligt fokus på at lytte, spørge mere bevidst ind til, hvad børnene syntes om ex temauger, aktiviteter, og indretning af ex legerum. Det er vores vurdering at de mål vi har sat os er nået. Vi arbejder fortsat med at blive bedre til at evaluere og dokumentere det pædagogiske arbejde. Det vil være noget vi vil fokusere yderligere på i Vi arbejder med SMTTE MODELLEN, måske vil vi se på andre muligheder. Vi forsøger at holde fokus på, om vi gør det vi siger vi gør. For hele tiden at være gode rollemodeller for vores børn.

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . 7Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget PLR9 2014 Børnehuset Overvænget Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer At styrke og udvikle børnenes IT-kendskab. At lære at dele og vente på tur. METODER OG AKTIVITETER: Vi er opmærksomme på ikke kun at bruge IPad en som babysitter Vi sidder sammen

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk Plan. Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE

Pædagogisk Plan. Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE Hedelundsgade 2 9700 Brønderslev tlf. 99 45 57 85 Leder: Lene Hardahl www.hedelundsgade.dk Dagpasningsområdet 2 1. Politiske mål Dagtilbudsområdet

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sprog: I de første 7 år af barnets liv, grundlægges barnets forudsætninger for at kommunikerer ved hjælp af sproget. Barnet øver sig på at sætte ord på deres

Læs mere

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige:

Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: 0,5-1,5 årige: Læreplan for Krop og bevægelse: I hvilke situationer oplever vi at børn lærer noget om- Krop og bevægelse. Når børn: Kravler op og ned af stole/borde osv. Spiser selv: bruger kniv, gaffel, fingre, drikker

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå.

Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Værdier Leveregler og hvordan vi arbejder i Vuggestuen Himmelblå. Disse værdier og vores praksis evalueres en gang årligt i oktober måned NÆRVÆR Vi anser det for overordentligt vigtigt at vi voksne er

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 Punkt 1 status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2008 OG 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2009...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2009...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 8. FOKUSPUNKTER

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Hvordan lærer børn Ved at vække deres nysgerrighed De danner erfaringer ved at bruge kroppen Blive inspireret af andre børn og voksne.

Hvordan lærer børn Ved at vække deres nysgerrighed De danner erfaringer ved at bruge kroppen Blive inspireret af andre børn og voksne. Planlægning for indretning af funktionsopdelte grupperum. Navn på funktion/grupperum. Multirum Hvorfor har vi valgt at indrette denne funktion Dette rum har flere funktioner, for vi har brug for at børnene

Læs mere