Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik"

Transkript

1 Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1

2 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål... s. 5 Vores tilgang til sundhed... s. 6 Mål og retning på sundhed i Holbæk Kommune... s. 8 Politikkens udviklingsområder... s. 10 Sunde rammer - udviklingsområde 1... s. 12 Mål for indsatsen... s. 13 Mental sundhed - udviklingsområde 2... s. 14 Mål for indsatsen... s. 15 Lighed i sundhed - Udviklingsområde 3... s. 16 Mål for indsatsen... s. 17 Implementering - politikken ud at leve... s. 18 2

3 Høringsforslag Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan bedre nyde din familie, lege med dine børn eller børnebørn, deltage i sociale arrangementer og gå på arbejde. Netop derfor står ambitionen om at nå bredt ud også centralt i Holbæk Kommunes sundhedspolitik. De indsatser, der kommer ud af vores politik, vil berøre de fleste borgere, men samtidig er de også tilrettelagt, så der er særligt fokus på børn og unge, borgere i risikogrupper samt syge og svækkede borgere. For at gøre mest muligt for netop disse borgeres sundhed, har vi udpeget tre udviklingsområder under overskrifterne Sunde rammer, Mental sundhed og Lighed i sundhed. I Holbæk Kommune mener vi nemlig, at vi har et medansvar for at gøre det nemmere for den enkelte at træffe de sunde valg. Det personlige valg og ansvar vil altid stå helt centralt, men som kommune kan vi være med til at sætte nogle rammer, der gør det mere attraktivt og nemt at vælge sundt. Det handler ikke om forbud eller begrænsninger, men om at Holbæk Kommune vedvarende arbejder for, at det sunde valg ligger ligefor. I debatten om sundhed er der et stort fokus på kost, rygning, alkohol og motion. Men i Holbæk Kommune ønsker vi også at arbejde for en bedre mental sundhed. Vi vil gerne understøtte, at man som menneske har mod på at klare livets udfordringer og er i stand til at leve et meningsfuldt liv, hvor der er plads til livsglæde og livskvalitet i fællesskab med andre mennesker. Samtidig vil vi også arbejde for, at sundheden bliver mere ligeligt fordelt. Som det er nu, er der grupper af borgere som bliver mere syge og som dør tidligere end gennemsnittet. Derfor har politikken også et særligt fokus på at hjælpe udsatte borgere til et bedre helbred og flere gode leveår. I denne politik sætter vi retningen for vores arbejde med sundhed i de kommende år. Men det er også vigtigt at sige, at Holbæk Kommune ikke kan skabe sundhed for borgerne alene. Derfor opfordrer vi også både virksomheder, handelsliv, familier, lokalområder, boligorganisationer, foreninger og det øvrige sundhedssystem til at se politikken som en åben invitation til samarbejde. Om noget håber jeg, at den nye sundhedspolitik vil betyde flere samarbejder på tværs til gavn for sundheden og for borgerne. Sundhedspolitikken er blevet til med bidrag fra både borgere, foreninger, fagpersoner og medarbejdere i kommunen. På vegne af byrådet vil jeg gerne sige en stor tak til alle, som har bidraget. Vi glæder os til at gøre sundhedspolitikken til virkelighed og få sundheden frem! På vegne af Holbæk Byråd Louise du Plessis de Richelieu Formand for Udvalget for Voksne Efterår

4 Sundhedsloven Det er kommunens ansvar at skabe sunde rammer for borgerne og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. 4 (Sundhedsloven 119)

5 Høringsforslag Sundhedspolitikkens formål Et sundere liv I sundhedspolitikken sættes der konkrete og ambitiøse mål for, hvordan vi vil fremme sundheden i Holbæk Kommune, med fokus på de målgrupper, som er prioriteret i byrådets udviklingsstrategi. Med sundhedspolitikkens udviklingsmål sættes der også fælles retning på de indsatser, der skal løfte sundheden: Vi vil skabe sunde rammer, hvor både livskvalitet, trivsel, lighed i sundhed og fravær af sygdom er i højsædet. Sammen om sundhed Sundhed findes i alle dele af kommunens opgaver. Derfor har næsten alle beslutninger, planer, strategier og politikker betydning for borgernes sundhed på den ene eller anden måde. Vi vil, at borgernes sundhed skal være en prioritet i hele kommunen, så alle enheder og afdelinger arbejder sammen om en bedre sundhed for borgerne. 5

6 Vores tilgang til sundhed For Holbæk Kommune handler sundhed ikke kun om at være rask i fysisk forstand. Sundhed handler også om at fremme trivsel, mentalt og socialt velvære og at styrke det enkelte menneskes mod på livet. I Holbæk Kommune skal sundheden fremmes ved at samarbejde på nye måder og i fællesskab. Sundheden er ikke kun en sag for sundhedsområdet, men skal være et fokus i hele kommunen, på alle områder og i alle afdelinger. Som kommune skal vi være gode til at vurdere, om de kommunale tilbud, beslutninger, strategier og planer, har indflydelse på borgernes sundhed. Samtidig skal vi tænke tværgående og ud af den kommunale boks. Måske er en opgave bedst løst i samarbejde med eksterne partnere i erhvervslivet, i foreningslivet eller i et lokalområde. Derfor vil Holbæk Kommune invitere til at skabe partnerskaber og samarbejder med mange forskellige aktører for at løfte sundheden. Holbæk Kommunes medarbejdere møder ofte de borgere, der har problemer med sundheden, inden de får en sygdom. Vi ønsker at udnytte mulighederne for tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, bl.a. ved at tale med borgerne om deres situation og deres muligheder, når og hvor vi møder dem. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdere, der har mest kontakt med borgerne, bliver klædt på til at tage samtalen om sundhed og hjælpe borgeren videre. Tidlig forebyggelse kan forhindre, at stress, depressioner, ensomhed og usunde vaner udvikler sig til kronisk sygdom og/eller misbrug. Samtalen om sundhed Sygdom, dårligt helbred eller misbrug kan ramme alle. Når medarbejdere, på anerkendende vis, tager en snak med en borger om situationen, risikoen og mulighederne er første skridt taget til, at borgeren får hjælp og kommer videre. 6

7 Høringsforslag Adfærd og sygdom Overvægt, usund kost, manglende motion, højt alkoholforbrug, rygning og utryghed i familien kan medføre nedsat levealder, risiko for dårlig livskvalitet og flere forskellige alvorlige sygdomme, fx KOL Hjertesygdom Demens Lungekræft Depression Alkoholafhængighed Hørenedsættelse Sukkersyge Skrumpelever Slagtilfælde Diabetes Hjertekarsygdomme Flere former for kræft Søvnapnø Ledsmerter Psykiske problemer Fertilitetsproblemer 7 (Sundhedsstyrelsen)

8 Mål og retning på sundhed i Holbæk Kommune Analyse af sundhedsområdet Som forarbejde til sundhedspolitikken, blev der i 2012 udarbejdet en analyse af sundhedsområdet i Holbæk Kommune. Hovedkonklusionen var, at udfordringerne i Holbæk Kommune i det store hele ligner dem, som også resten af Danmark står overfor. Derfor er der ikke nogen hurtige snuptagsløsninger til at løfte sundheden generelt i kommunen. På enkelte områder viser sundhedsanalysen, at Holbæk Kommune har særlige udfordringer omkring usund adfærd i forhold til landsgennemsnittet. Tallene viser nemlig: At borgerne bevæger sig for lidt At indtaget af alkohol er for stort At der er mange rygere, især blandt de unge årige Potentialet ved forebyggelse understreges af, at omkring 250 millioner kroner af Holbæk Kommunes sundhedsudgifter på i alt 470 millioner kroner går til medfinansiering af sygehusindlæggelser og besøg hos praktiserende læger og speciallæger. Samtidig vurderes det, at kroniske sygdomme, som kan forebygges, er på vej til at udgøre op mod halvdelen af alle sundhedsudgifter. Et sundere liv Sundhedspolitikken følger op på byrådets udviklingsstrategi, hvor et sundere liv er et af pejlemærkerne. Et sundt liv giver livskvalitet og overskud. Den usunde adfærd findes især blandt borgere med kortere uddannelse og hos borgere, som er enlige eller uden for arbejdsmarkedet. Analysen viser desuden, at sundhedsudgifterne afhænger af, hvor i kommunen man bor. De højeste udgifter pr. borger finder man således i kommunens tætbebyggede områder og i de almene sociale boligområder. Analysen af kommunens sundhedsudgifter viser også, at der er et væsentligt økonomisk incitament til at forebyggelse indlæggelser og prioritere sundhedsfremme. Det anslås at kronisk sygdom, som kan forebygges, er på vej til at udgøre 50 procent af alle sundhedsudgifter. (Sundhedsanalysen) 8

9 Høringsforslag I udviklingsstrategien fokuseres der på tre målgrupper: Sunde børn med sunde vaner Risikogrupper som følge af usunde vaner og livsvilkår Syge og svækkede borgere Vi vil sikre en bred og langsigtet forebyggelsesindsats for børn og unge, så flest muligt er sunde og raske hele livet. Blandt risikogrupperne vil vi fokusere på de borgere, som er i særlig høj risiko for at udvikle sygdom, fordi de både har svære livsvilkår og usunde vaner. Samtidig vil vi sikre de syge og svækkede borgere tilbud om kvalificeret, borgernær behandling i tæt samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger. Det nære sundhedsvæsen for de syge og svækkede borgere Vi vil sammen med sygehusene og de praktiserende læger udvikle bedre behandlingsog plejetilbud for syge og svækkede borgere i det borgernære sundhedsvæsen. Vi vil især have fokus på genoptræning og behandling af kronisk syge, udvikling af højt specialiseret kommunal sygepleje, og på at forebygge genindlæggelser. I Holbæk Kommune vil vi tage ansvar for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, et styrket akutberedskab og have fokus på bedre kvalitet og resultater for at sikre de syge og svækkede borgere bedst mulige tilbud og behandling. Sundhedsanalysen viser, at der er sammenhæng mellem borgernes sundhedsadfærd og kommunens udgifter til velfærd. Overforbrug af alkohol blandt kommunens borgere giver fx en ekstraudgift på 41 millioner kroner til sygedagpenge, pensioner, hjælp til børn, hjemmepleje mv. En indsats på ét område kan dermed være en gevinst på flere forskellige områder. 9

10 Politikkens udviklingsområder I sundhedspolitikken er der valgt tre udviklingsområder, som indkredser hvor Holbæk Kommune i de kommende år skal udvikle indsatserne: Sunde rammer Mental sundhed Lighed i sundhed De tre udviklingsområder er valgt, fordi de indrammer de sundheds- og forebyggelsesindsatser, som vi ved, har den største effekt. Valget af udviklingsområder er dermed Holbæk Kommunes opskrift på, hvordan vi bedst sætter mål, fokus og retning på de indsatser, der skal til for at forbedre sundheden. Sundhedspolitikken sætter mål og prioriteringer, og peger på de nye indsatser, der skal sættes i gang i Holbæk Kommune. Allerede igangværende sundhedsindsatser, der virker til gavn for borgerne, fortsætter naturligvis. Fakta om god og dårlig sundhed Bevægelse og motion mindsker dødeligheden og risikoen for livsstilssygdomme som fx hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes og visse former for kræft. (Sundhedsstyrelsen) Vores helt normale liv er med til at gøre os syge. Vi bevæger os for lidt. Spiser for meget og forkert og har alt for travlt. På den måde er vores liv gået hen og blevet ekstremt. (Chris MacDonald i Diabetesbladet) 10 I en kommune af Holbæks størrelse er der borgere med angst eller depression, børn som vokser op i familier med alkoholproblemer, 500 børn og unge har lav livstilfredshed, og 350 ældre lider af ensomhed. (Sundhedsstyrelsen) Socialt udsatte dør i gennemsnit 22 år tidligere end andre i den danske befolkning. Gruppen af socialt udsatte er på alle sammenlignelige mål for sundhed, sygelighed og trivsel, dårligere stillet, end den danske befolkning generelt. Fattige og stofmisbrugere er de dårligst stillede grupper. (Rådet for Socialt Udsatte)

11 Høringsforslag Forebyggelsespakker Holbæk Kommune har mange af de samme sundhedsudfordringer som resten af landets kommuner. Derfor er de anbefalinger til prioriteringer og forebyggelsesindsatser, som anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, et velegnet udgangspunkt for Holbæk Kommunes prioriteringer, mål og indsatser og et godt redskab til at arbejde med sundhed på. Læs om forebyggelsespakkerne på sundhedsstyrelsens hjemmeside på 11

12 Sunde rammer Udviklingsområde 1 I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt og træffe sunde valg - både på arbejdspladserne, i idrætshallerne, på de kommunale institutioner og andre steder, hvor børn, unge, voksne og ældre færdes. Sunde rammer Forskning peger på, at små og langsomme ændringer i samfundet har fået os til at spise mere sukker og fedt, bevæge os mindre, drikke mere alkohol og ryge mere. Det usunde valg er i mange sammenhænge blevet det nemme valg. Fx tager flere bilen i stedet for cyklen, udbuddet af fastfood og færdigretter er blevet større, slikposerne og sodavandsflaskerne er blevet større osv. Selv om der er stor viden i befolkningen om konsekvenserne af en usund livsstil, træffes der stadig mange usunde valg. Det sker på grund af vaner, strukturer, normer og rammer. En stor del af disse har kommunen imidlertid mulighed for at påvirke. Holbæk Kommune har et stort ansvar for, at rammerne, der understøtter de sunde valg, er til stede. Det skal være let ikke bare for børnene og de unge, men også for forældre og øvrige borgere at træffe sunde valg. Det betyder, at de sunde muligheder skal være til stede lokalt og i hverdagen. Nemme valg Holbæk Kommune vil styrke de gode vaner ved at tænke sundhed ind i vores omgivelser. Det kan være ved at udvikle vores byer, landsbyer og landområder, så det bliver nemmere, mere sikkert og mere attraktivt at bevæge sig til fods og på cykel. For eksempel ved at sikre skolevejene, så børnene selv kan cykle. Det kan også være ved at indrette kommunale arealer, så de indbyder til en rask gåtur, en intens fodboldkamp eller andre sunde aktiviteter. Desuden kan gode kostvaner styrkes ved at sørge for, at der ikke bliver serveret sukkerholdig, usund og fedende mad i kommunens institutioner, kantiner og afdelinger. Ved at påvirke vores omgivelser på denne måde, bliver det lettere og mere attraktivt at bevæge sig og spise sundt. Dermed bliver det sunde valg også det nemme valg. Små ændringer har stor effekt I en kantine ændrende man rækkefølgen i buffeten, så gæsterne blev præsenteret for salatbuffeten først. Derved steg indtaget af grøntsager med 50 pct. samtidig med, at der blev spist mindre kød. (Fra Diætisten ) Piktogrammer ved trapper af personer som går, samt tekster såsom Tag trappen kan øge brugen af trapper med procent. (Sund By-netværket) 12

13 Høringsforslag Mål for indsatsen A Det skal være nemt at vælge den sunde kost For borgerene betyder det, at: Børn og unge i dagtilbud, skoler, SFO er og sportshaller mv. tilbydes sunde fødevarer. Børn, unge, voksne/medarbejdere og ældre kan købe sunde måltider og snacks, hvor der er salg af fødevarer i kommunalt regi. Udsatte borgere, som mangler færdigheder i at lave eller skaffe sund mad, har mulighed for at få vejledning, hjælp til og viden herom. B Det skal være nemt, trygt og attraktivt at være fysisk aktiv og transportere sig uden bil For borgerene betyder det, at: Der er nem og god adgang til naturområder, rekreative områder, offentlige parker og pladser med borde, og gode muligheder for bevægelse, leg og fysisk aktivitet Der er gode, sikre og afmærkede cykel-, gang- og løberuter i kommunen Der er sikre cykelveje til alle overbygningsskoler. Alle børn og unge skal sikres daglig bevægelse i skoler og dagtilbud, efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer Borgere og arbejdsgivere (kommunale og private) har eller kan få viden om, hvordan bevægelse kan fremmes i arbejdstiden C Der skal være bedre muligheder for at færdes i røg- og alkoholfri miljøer For borgerene betyder det, at: Børn og unge kan færdes i røg- og alkoholfri miljøer, så rygestart forebygges og alkoholdebuten udskydes Der er ansvarlig udskænkning i nattelivet, så særligt unge under 18 år har sundere og mere trygge rammer. Der er færre børn og unge, som udsættes for røg i hjemmet og for passiv rygning i øvrigt. Hvert sjette spædbarn, og hvert fjerde indskolingsbarn, udsættes for passiv rygning i hjemmet, (Opgørelser fra sundhedsplejerskerne i 11 kommuner i Region Hovedstaden) 13 Se mål for udviklingsområde 2 på næste side

14 Trivsel og livskvalitet Udviklingsområde 2 Der skal være færre borgere, der er ramt af sygdom, ledighed eller dårlig trivsel som følge af mentale sundhedsproblemer som fx stress, angst eller depression. Mental sundhed er vigtig Sundhed handler ikke kun om at være rask det handler også om at have det godt, trives, være psykisk robust, og have mod på livets forskellige udfordringer. Mange oplever fx, at de trives godt på trods af fysisk sygdom, mens andre oplever dårlig trivsel uden at have en fysisk sygdom. Mental sundhed og trivsel har også betydning for risikoen for at udvikle både psykiske og fysiske sygdomme. Fx udvikler op mod 50 procent af mennesker med stress, depressioner mv. også langvarige fysiske sygdomme, som fx diabetes og KOL. God trivsel og god mental sundhed fører til bedre indlæring, mindre frafald på ungdomsuddannelser, mindre sygefravær og har flere lignende positive effekter. Når vi trives, har vi langt lettere ved at udfolde vores evner, håndtere dagligdagens udfordringer og deltage i fællesskaber. Trivsel i fællesskab Byrådets udviklingsstrategi peger på, at der er en særlig opgave i at styrke sundhedsindsatsen for børn, unge og familier med særligt vanskelige livsforhold. Det kan bl.a. ske ved at understøtte sunde netværk for risikogrupperne - fx i samarbejde med frivillige, og med fokus på det hele menneske og ikke alene de usunde vaner. Et fokus på mental sundhed er med til at hjælpe den udvikling på vej. Holbæk Kommune vil have bred tilgang til indsatsen mod dårlig trivsel og dårlig mental sundhed - også selv om problemerne opstår og findes i mange sammenhænge, hvor kommunen ikke normalt spiller en stor rolle. Det gælder fx på det private arbejdsmarked, i familierne og på uddannelsesinstitutionerne. Mentale helbredsproblemer ligger til grund for: 50 % af alle langtidssygemeldinger 48 % af alle førtidspensioner 14 Mental sundhed hos børn og unge: 9 procent af alle unge i Nordvestsjælland har prøvet at tage deres eget liv én eller flere gange. (Projekt Ung & Rus 2013) Blandt de årige har 20 procent tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, føler sig udenfor eller pressede af skolearbejdet. (Sundhedsstyrelsen)

15 Høringsforslag Mål for indsatsen D Der skal være færre borgere, som er ensomme, er selvmordstruede, mistrives eller står uden for fællesskaber For borgerene betyder det, at: Borgere uden for fællesskaber oplever at blive støttet i deltagelse i sociale aktiviteter, fx bevægelse, foreningsliv, netværk mv. Der er let adgang til natur-, grønne- og rekreative områder i kommunen. Det gælder også fra by- og boligområder og for borgere uden bil Børn og unge, der er ensomme, trives dårligt eller mobbes, skal opdages tidligt og hjælpes ud af mistrivsel gennem systematiske indsatser Udsatte grupper af borgere, fx ledige, ældre, sygemeldte og enlige, der rammes af depression eller ensomhed, skal opdages og hjælpes tidligt Borgere, der rammes af kronisk sygdom, langvarig stressbelastning, angst eller depression, oplever at få hjælp til at håndtere deres ændrede livssituation Børn, unge og ældre, som er selvmordstruede, oplever at blive opdaget tidligt og hjulpet videre. E For borgerene betyder det, at: Borgere, som rammes af stress, angst og depression, mødes af en koordineret indsats, der styrker og bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet Borgere og arbejdsgivere har nem adgang til viden om, hvad der fremmer trivsel og sundhed på kommunale og private arbejdspladser Ny viden formidles og nye metoder afprøves for at sikre, at borgere med stress, angst, depression og dårlig trivsel kan fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. F Rummelighed, sundhed og trivsel på kommunale og private arbejdspladser skal fremmes Borgere, der oplever en livsbegivenhed/situation, som kan medføre mentale helbredsproblemer, får tidlig tilbud om hjælp og støtte For borgerne betyder det, at: Borgere, der oplever særlige udfordringer eller mistrivsel ved belastende begivenheder, fx ved alvorlig sygdom, død eller skilsmisse, får hjælp og støtte til at undgå mistrivsel, depression eller misbrug Borgere, der er i risiko for at udvikle mentale sygdom eller er i dårlig trivsel, oplever at blive set og hjulpet tidligt i forløbet, så problemet ikke udvikler sig til sygdom Der udvikles og afprøves nye tilbud, som styrker mental sundhed i samarbejde med borgere og frivillige foreninger. Det kan fx være kurser for par, børnefamilier og pårørende. En god start på livet Forskning viser, at helt små børns samspil med deres forældre er afgørende for barnets udvikling, trivsel og sociale kompetencer. Kvaliteten af forældrenes omsorg og kontakt til deres barn har stor betydning for barnets senere selvværd og evne til at mestre livets udfordringer. 15

16 Lighed i sundhed Udviklingsområde 3 Der skal være særligt fokus på at løfte sundheden hos de borgere, der har største sundhedsproblemer, blandt andet stof- eller alkoholmisbrugere, sindslidende, og fattige. Sundheden er ulige fordelt I Danmark har der i de sidste 20 år været en stigende ulighed i sundhed det gælder også for Holbæk Kommune. Uligheden betyder, at der er grupper af borgere, som bliver mere syge, dør tidligere og har dårligere livskvalitet, end resten af befolkningen. I Holbæk Kommune er der boligområder, hvor der bor mange sårbare og udsatte borgere. Ud over at leve med disse udfordringer, kan disse borgere have sproglige og/eller kulturelle barrierer i forhold til brugen af sundhedsvæsenet. Der er flere forhold, som har betydning for uligheden, fx uddannelsesniveau, indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvorvidt man har gode familieforhold og indgår i fællesskaber. Nogle borgere oplever desuden særligt vanskelige vilkår i livet eller i opvæksten. Det kan fx handle om misbrug eller omsorgssvigt. På den måde har hele borgerens sociale situation en stor betydning for borgerens sundhed og trivsel. Særlig opmærksomhed Vi vil prioritere indsatser for de borgere, der har de største sundhedsproblemer også udsatte borgere skal kunne leve et sundt liv, trods deres udfordringer. Derfor tager vi særligt hånd om de borgere, der har vanskelige livsbetingelser og opvækstvilkår. Vi vil gøre en indsats for at bryde den negative sociale arv, når det gælder usund livsstil, misbrug, dårlig trivsel, omsorgssvigt, lavt uddannelsesniveau, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og kulturelle barrierer. Social eller sundhed Det diskuteres, hvad der er vigtigst, og hvad der skal komme først: Den sundhedsmæssige indsats eller den sociale indsats. Det er historien om hønen eller ægget. Vi vil fokusere på begge dele, fordi borgeren kan være samspilsramt og have problemer med både sundheden og sociale forhold. Dårlig sundhed kan forværre de sociale vilkår og omvendt. Social udsatte er alkoholmisbrugere, sindslidende, hjemløse, stofmisbrugere og fattige. (Rådet for socialt udsatte) 16 Udsattes brug af sundhedsydelser Socialt udsatte borgeres forbrug af sundhedsydelser har i mange tilfælde mest karakter af brandslukning frem for regelmæssig og opfølgende behandling. Derfor bliver mindre alvorlige lidelser og sygdomme ofte forværret og får lov at udvikle sig. (Rådet for socialt udsatte)

17 Høringsforslag Mål for indsatsen G Sundhedstilstanden skal løftes hos socialt udsatte, psykisk handicappede, og i boligområder med mange udsatte og sårbare borgere For borgerene betyder det, at: Borgere med lav social, fysisk eller personlig formåen har god og nem adgang til at få gavn af sundhedstilbud og sociale tilbud. Tilbud inden for det sociale, sundhed, idræt og kultur henvender sig også til, og er attraktive for, udsatte og sårbare borgere Børn og unge fra familier uden tradition for idræts- og foreningsliv støttes i og opfordres til deltagelse De mest ressourcesvage familier og borgere får mest hjælp og støtte. Der er særlige tilbud til de borgere i sociale boligområder, som har sundhedsmæssige udfordringer og/eller dårlig kontakt til sundhedsvæsenet. Det gælder fx etniske grupper. H Unges tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, og de fællesskaber, som knytter sig hertil, skal sikres For borgerne betyder det, at: Unge, der er i risiko for at droppe ud af deres uddannelse, opdages tidligt og tilbydes særlig støtte til at gennemføre Unge, der ikke er i arbejde eller uddannelse, eller som er i risiko for misbrugsproblemer og psykisk sårbarhed, opdages tidligt og tilbydes hjælp og støtte. Unge får tilbud om rådgivning i privatøkonomi og støtte til sund levevis 17

18 Implementering - politikken skal ud at leve For at få sundhedspolitikken ud at leve i hele kommunen, bliver den fulgt op af en udviklingsplan. Planen vil konkret beskrive, hvad der skal sættes i værk for at realisere sundhedspolitikkens mål. Sundhedsforum Der er nedsat et Sundhedsforum med deltagere fra relevante kommunale fagområder og eksterne samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Sundhedsforum får opgaven med at lave udviklingsplanen og skal udpege og prioritere de konkrete indsatser. Det gælder også prioritering og implementering af de indsatser, der skal til for at Holbæk Kommune når op på forebyggelsespakkernes grundniveau. Sundhedsforum skal sikre, at de medarbejdere der er tæt på borgerne, inddrages i at få sundhedspolitikken ud at leve. Evidens og effekt Vi skal have mest muligt for sundhedskronerne. Kommunen skal derfor sikre et højt vidensniveau om sundhedsøkonomi, videnskabelige metoder og evaluering for at understøtte beslutninger om konkrete sundhedsindsatser i kommunens mange enheder. 18

19 Høringsforslag Når nye indsatser sættes i gang på baggrund af sundhedspolitikken, skal det være ud fra viden om den bedst mulige effekt. De forslag til indsatser, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, er alle funderet i viden om, hvad der virker. Forebyggelsespakkernes forslag vil indgå som en del af den viden og det fundament, vi baserer vores indsatser på særligt i arbejdet med at opnå de anbefalede grundniveauer for forebyggelsen. Udviklingsmål og målgrupper I byrådets udviklingsstrategi er der sat særligt fokus på Børn og Unge, Risikogrupper samt Syge og Svækkede borgere. Kombineret med sundhedspolitikkens udviklingsmål for Sunde rammer, Mental sundhed og Lighed i sundhed sættes der i udviklingsplanen spot på de indsatser, der rammer i krydsfelterne mellem udviklingsmålene og målgrupperne. Udviklingsplanen binder Byrådets Udviklingsstrategi sammen med sundhedspolitikken, og de indsatser der skal til i Holbæk Kommune, "når sundheden skal frem". Sunde rammer Mental sundhed Lighed i sundhed Sunde børn med sunde vaner Forebyggelse målrettet risikogrupper Koordinering af tilbud til svækkede og syge borgere I Sundhedspolitikken er der udvalgt tre udviklingsområder, som går på tværs af målgrupperne: Børn, risikogrupper samt syge og svækkede borgere Vi mener, at de bedste og mest effektive mål og indsatser er tværgående. Udviklingsområderne er Holbæk Kommunes opskrift på, hvordan vi bedst sætter mål, fokus og retning på sundhedspolitikken. 19

20 20

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Høringsforslag. Forslag. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Forslag Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum Borgernes forudsætninger,

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen

Næstved. Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Næstved Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen Sundhedspolitik 2014-2017 Vi går på tværs med sundheden - og vi går sammen.... 3 Føje år til livet og liv til årene.... 5 Fra vision til virkelighed....

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BEDRE PSYKISK SUNDHED 2015-2018

HANDLEPLAN FOR BEDRE PSYKISK SUNDHED 2015-2018 HANDLEPLAN FOR BEDRE PSYKISK SUNDHED 2015-2018 NYD LIVET, KØBENHAVNER KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD KØBENHAVNERNE SKAL HAVE BEDRE PSYKISK SUNDHED s 5 1. FLERE BØRN OG UNGE SKAL HAVE GOD TRIVSEL

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget søger du præcist (angiv kr. inkl. moms)? 89.000 Forskning Søger du støtte til et videnskabeligt forskningsprojekt? Ja Nej Regionalt

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Job og Aktiv Jobcenter Kolding

Job og Aktiv Jobcenter Kolding September 2015. Job og Aktiv Jobcenter Kolding Sundstyrelsen, Sundhedscenter Kolding og Job center Kolding Tilkendelser af førtidspensioner i Kolding kommune Baggrund 3-årigt projektsamarbejde mellem Jobcenter

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS Sundhed i Syddjurs det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS FORORD I december 2007 vedtog byrådet i Syddjurs Kommune en Sundhedspolitik for kommunen. Formålet med Sundhedspolitikken er at give

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere