SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser"

Transkript

1 SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

2 SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

3 SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, København Ø T F E H

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Rammer 6 3 Forløb Ansøgning om SU-godkendelse Arbejdsmarkedsoversigt SU-vurdering Afgørelse om SU-godkendelse 10 4 Kriterier 11

5 1 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har siden 1998 gennemført SU-vurderinger af private uddannelser for Undervisningsministeriet. De private uddannelser der vurderes, er uddannelser der allerede er godkendt til at give de studerende ret til uddannelsesstøtte (SU), og uddannelser der for første gang søger om at blive godkendt. 1 EVA udarbejdede i 1998 et koncept for SU-vurderingerne. Dette koncept er revideret i 2003 hvor SU-vurderingen er blevet opdelt i en indledende vurdering af arbejdsmarkedssituationen for dimittenderne fra uddannelserne og derefter en SU-vurdering af uddannelsen. Det reviderede koncept følger de kriterier der blev udarbejdet i 1998, og bliver beskrevet i dette hæfte. Formål Formålet med SU-vurderingerne af de enkelte private uddannelser er at give Styrelsen for videregående uddannelse, Center for Uddannelsesstøtte (Center for Uddannelsesstøtte) et grundlag for at beslutte om uddannelserne skal godkendes som SU-berettigende. Det skal understreges at der i forbindelse med en SU-vurdering ikke er tale om en egentlig evaluering af uddannelsen eller en detaljeret faglig vurdering af uddannelsen. SU-vurderingen er en vurdering af om den enkelte uddannelse lever op til en række betingelser for forsvarlig drift af en uddannelse. Kontrol og udvikling SU-vurdering er derfor først og fremmest en kontrol der giver grundlag for godkendelse eller ikke-godkendelse. En SU-vurdering vil dog normalt også rumme udviklingsmuligheder da der i forbindelse med vurderingen skabes opmærksomhed om centrale dele af uddannelsen. Den indstilling som EVA giver, kan også rumme elementer som den enkelte uddannelsesinstitution kan anvende i forbindelse med udvikling af uddannelsen. 1 Jf. bekendtgørelse nr. 792 af 25. juni SU-vurdering 5

6 2 Rammer SU-vurderingen foregår inden for følgende rammer og vilkår: Godkendelsesinstans Center for Uddannelsesstøtte godkendende instans. Det vil sige at ansøgning om SUgodkendelse rettes til Center for Uddannelsesstøtte, og at det er Styrelsen for videregående uddannelse, Center for Uddannelsesstøtte som beslutter om en uddannelse skal godkendes. Vurderingsinstans Center for Uddannelsesstøtte beder EVA om at foretage en SU-vurdering af uddannelsen. EVA sender efter SU-vurderingen en indstilling til Center for Uddannelsesstøtte om eventuel SUgodkendelse. Tidsbegrænsede SU-godkendelser SU-godkendelse gives for en periode der normalt ikke overstiger fire år. Herefter skal en ny SUvurdering finde sted. Ad hoc-vurdering Hvis særlige forhold på uddannelsen giver anledning til det, kan Center for Uddannelsesstøtte iværksætte en fornyet SU-vurdering af allerede SU-godkendte uddannelser før perioden for SUgodkendelse udløber. Brugerbetaling En SU-vurdering betales af den uddannelsesinstitution som får vurderet en uddannelse. Prisen for SU-vurderingen er fastsat så den dækker EVA s gennemsnitlige omkostninger ved SUvurderingerne. SU-vurdering 6

7 3 Forløb SU-godkendelse forgår i en række faser som fremgår af nedenstående figur og beskrives i dette afsnit. SU-godkendelsen fra ansøgning til afgørelse 3.2 Ansøgning om SU-godkendelse Ansøgning Uddannelsesinstitutionen ansøger om SU-godkendelse hos Center for Uddannelsesstøtte. Uddannelser der søger om SU-godkendelse første gang, må forvente en sagsbehandlingstid på mindst syv måneder før en eventuel SU-godkendelse træder i kraft. Ansøgning om fornyet SUgodkendelse skal indsendes senest syv måneder inden udløbet af godkendelsesperioden hvis SUgodkendelsen ønskes videreført uden afbrydelse. SU-vurdering 7

8 Indledende behandling Center for Uddannelsesstøtte afgør om overordnede hensyn af uddannelsespolitisk, arbejdsmarkedsmæssig eller økonomisk karakter betyder at uddannelsen ikke kan SU-godkendes. I sådanne tilfælde får uddannelsen et afslag uden SU-vurdering. Center for Uddannelsesstøtte kan også give uddannelser afslag uden SU-vurdering hvis grundbetingelserne i SU-bekendtgørelsen ikke er opfyldt. Styrelsen kan sende uddannelsen til høring hos andre myndigheder med speciel viden på området, fx Sundhedsstyrelsen eller et af de rådgivende organer under Undervisningsministeriet. Høringen skal give Center for Uddannelsesstøtte et bedre grundlag for at beslutte om overordnede hensyn taler for eller imod en SU-vurdering. Hvis der ikke er overordnede hensyn som medfører et afslag, beder Center for Uddannelsesstøtte EVA om at udarbejde en arbejdsmarkedsoversigt for uddannelsens dimittender. Hvis Center for Uddannelsesstøtte vurderer arbejdsmarkedsoversigten som tilfredsstillende, beder styrelsen EVA om at lave en SU-vurdering af uddannelsen. 3.3 Arbejdsmarkedsoversigt Arbejdsmarkedsoversigten for uddannelsens dimittender udarbejdes af EVA der indhenter beskæftigelses- og arbejdsmarkedsoplysninger hos Danmarks Statistik, eller ved hjælp af spørgeskemaer til uddannelsens dimittender. På den måde får EVA faktuel information om hvorvidt de studerende/elever der har fuldført uddannelsen med eksamensbevis, opnår beskæftigelse inden for relevante erhverv. Danmarks Statistik For uddannelser der har eksisteret i mere end to år får EVA udarbejdet en arbejdsmarkedsstatistik hos Danmarks Statistik. For at udarbejde arbejdsmarkedsstatistikken beder EVA uddannelsesinstitutionen om personnumre på de studerende/elever der har afsluttet uddannelsen i en periode på tre år. På baggrund af personnumrene laver Danmarks Statistik en statistik over de færdiguddannedes beskæftigelse og placering på arbejdsmarkedet. Oplysningerne bliver anonymiseret, og personnumrene makuleret umiddelbart efter at SU-vurderingen er afsluttet. Spørgeskemaundersøgelse For uddannelser hvorfra der kun er færdiguddannede få (to) år tilbage i tiden er det ikke muligt at få udarbejdet en arbejdsmarkedsstatistik hos Danmarks Statistik, da opgørelserne her har et efterslæb på to år. I disse tilfælde indsamler EVA i stedet oplysningerne blandt de færdiguddannede, der bliver bedt om at angive deres beskæftigelse i et spørgeskema og vedlægge dokumentation for beskæftigelsen. Herefter udarbejder EVA en arbejdsmarkedsoversigt. Vurdering af arbejdsmarkedsoversigten Arbejdsmarkedsoversigten for uddannelsen sendes til Center for Uddannelsesstøtte. Center for Uddannelsesstøtte vurderer arbejdsmarkedsoversigten og tager stilling til om EVA skal fortsætte SU-vurderingen eller om uddannelsen skal indstilles til afslag på det foreliggende grundlag. Vurderingen af uddannelsens arbejdsmarkedsmæssige placering beror på en konkret vurdering, der blandt andet afhænger af uddannelsens art og den generelle beskæftigelsessituation inden for de erhverv uddannelsen er rettet mod. Der kan ikke udarbejdes en arbejdsmarkedsoversigt for nyetablerede uddannelser. Her vil Center for Uddannelsesstøttes vurdering af erhvervssigtet og erhvervskompetencen baseres dels på oplysninger om uddannelsens formål og indhold mv., dels på arbejdsmarkedsstatistik fra lignende uddannelser hvis disse findes. Center for Uddannelsesstøtte sender vurderingen af dimittendernes tilknytning til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsoversigterne til høring på uddannelsesinstitutionen. Her kan uddannelsen påvise fejl og/eller kommentere arbejdsmarkedsoversigten til Center for Uddannelsesstøtte. SU-vurdering 8

9 I forbindelse med høringen skal det understreges at det først og fremmest er uddannelsesinstitutionens eget ansvar og opgave at dokumentere om de studerende/eleverne opnår beskæftigelse, og om det er inden for de relevante erhverv. Det gælder i særlig grad hvis beskæftigelse i udlandet skal indgå i arbejdsmarkedsoversigten. Det skal understreges at uddannelsens erhvervssigte og erhvervsgivende kompetence også indgår som et væsentligt element i den endelige SU-vurdering foretaget af EVA. 3.4 SU-vurdering Efter den indledende behandling foretager EVA en SU-vurdering. Orienteringsmøde for ansøgere Inden SU-vurderingen afholder EVA et orienteringsmøde med interesserede uddannelsesinstitutioner som skal SU-vurderes. Her orienteres om forløbet og rammerne for vurderingen. Desuden har EVA mulighed for at drøfte specielle forhold med uddannelsesinstitutionerne. Forud for dette møde har uddannelsesinstitutionerne fået tilsendt en vejledning til uddannelsesinstitutionens redegørelse. I forbindelse med orienteringsmødet fastlægges tidsplanen for SU-vurderingens forløb, bl.a. frist for aflevering af uddannelsesinstitutionens redegørelse, dato for besøg og dato for en foreløbig indstilling. SU-vurderingen baseres på tre typer af dokumentation: Arbejdsmarkedsoversigt (udarbejdet inden SU-vurderingen) uddannelsesinstitutionens redegørelse besøg på uddannelsesinstitutionen EVA tilbyder genansøgere et informationsmøde hvis de efterspørger det. Uddannelsesinstitutionens redegørelse Uddannelsen skal i forbindelse med SU-vurderingen udarbejde en skriftlig redegørelse. Formålet med denne er at tilvejebringe et skriftligt materiale om uddannelsen og dermed det væsentligste dokumentationsmateriale til EVA i forbindelse med SU-vurderingen. Uddannelsesinstitutionen skal udarbejde redegørelsen med udgangspunkt i en vejledning fra EVA. EVA anbefaler at den udarbejdes af en gruppe som repræsenterer både ledelse, undervisere og studerende/elever ved uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen skal beskrive og dokumentere en række forhold ved uddannelsen, bl.a. formålet med uddannelsen og uddannelsens faglige indhold. Uddannelsesinstitutionen går i gang med redegørelsen efter orienteringsmødet og har normalt en måned til rådighed til dette. Redegørelsen afleveres både på papir og elektronisk til EVA. Analyse af redegørelse EVA analyserer og vurderer uddannelsesinstitutionens redegørelse ud fra de kriterier der findes bagerst i dette hæfte. Analysen danner grundlag for EVA s besøg på uddannelsesinstitutionen. Besøg på uddannelsen Konsulenter fra EVA besøger de uddannelsesinstitutioner der søger om SU-godkendelse. Formålet med besøget er at give uddannelsesinstitutionerne mulighed for at uddybe deres redegørelse. EVA s konsulenter får samtidig mulighed for at kontrollere rigtigheden af institutionens oplysninger. På besøget skal konsulenterne mødes med andre end forfatterne til redegørelsen og se de fysiske lokaliteter og faciliteter. Kun i tilfælde hvor redegørelsen viser et klart utilstrækkeligt grundlag for den videre godkendelsesprocedure, vil det ikke være nødvendigt at gennemføre et besøg. SU-vurdering 9

10 Et besøg varer normalt en dag. EVA holder separate møder med repræsentanter fra følgende grupper: Ledelse Studerende/elever Undervisere Censorer. Andre personer kan inddrages hvis særlige forhold taler for det. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for at indkalde mødedeltagerne efter retningslinjer fra EVA. Det skal bemærkes at EVA ikke godtgør mødedeltagernes omkostninger (fx tabt arbejdsfortjeneste) i forbindelse med besøget. Besøget vil som hovedregel finde sted inden for en måned efter at uddannelsesinstitutionens redegørelse er afleveret til EVA. Foreløbig indstilling På baggrund af uddannelsesinstitutionens redegørelse og institutionsbesøget udarbejder EVA en foreløbig indstilling om SU-godkendelse. Der kan være tale om en indstilling om SU-godkendelse eller en betinget indstilling om SU-godkendelse der forudsætter at visse forhold ved uddannelsen ændres. Det sidste kan forekomme i de situationer hvor EVA vurderer at uddannelsen med relativt begrænsede forbedringer kan godkendes, og indstillingen vil derfor være ledsaget af en række forbedringspunkter som kan være retningsgivende for at opnå en SU-godkendelse. Endelig kan der være tale om en indstilling om at uddannelsen ikke godkendes. I tilfælde hvor der ikke gives indstilling om SU-godkendelse, vil indstillingen være begrundet. Udtalelse fra uddannelsesinstitutionen Uddannelsesinstitutionen modtager den foreløbige indstilling til udtalelse. Her har uddannelsesinstitutionen mulighed for at påvise eventuelle tekniske fejl eller misforståelser inden EVA sender en endelig indstilling til Center for Uddannelsesstøtte. Det skal understreges at indstillingen gives på grundlag af de oplysninger og det dokumentationsmateriale som EVA er blevet præsenteret for i uddannelsesinstitutionens redegørelse og ved besøget. Nye forhold som kommer frem i forbindelse med udtalelsen vil derfor ikke blive brugt i grundlaget for vurderingen. Endelig indstilling EVA udarbejder herefter en endelig indstilling der sendes til Center for Uddannelsesstøtte og uddannelsen. 3.5 Afgørelse om SU-godkendelse Center for Uddannelsesstøtte træffer en afgørelse om SU-godkendelse og meddeler afgørelsen til uddannelsesinstitutionen. En SU-godkendelse gives til højst fire år ad gangen, hvorefter der skal sendes en ny ansøgning på baggrund af skolens situation på det nye ansøgningstidspunkt. En ny godkendelsesperiode forudsætter en ny SU-vurdering af uddannelsen. Hvis en uddannelse ikke opnår SU-godkendelse, kan uddannelsesinstitutionen søge igen. SU-vurdering 10

11 4 Kriterier Ifølge loven er følgende tre forhold væsentlige for SU-godkendelse af private uddannelser: Uddannelsens formål og indhold Uddannelsens erhvervssigte og erhvervsgivende kompetence Censorernes rolle. På baggrund af disse forhold er der opstillet en række kriterier som ligger til grund for SUvurderingen. Kriterierne angiver dels de forhold som vurderingen baseres på, dels de minimumsbetingelser som skal være til stede før en SU-godkendelse kan finde sted. Det skal understreges at kriterierne udtrykker en række forudsætninger for forsvarlig drift af en uddannelse, og at en opfyldelse af kriterierne ikke automatisk betyder en høj uddannelseskvalitet. Kriterierne skal være opfyldt på et tilfredsstillende niveau. Afhængigt af det enkelte kriteriums karakter betyder det at uddannelsens aktiviteter skal: være udmøntet i de daglige arbejdsgange fra ledelse og undervisere til studerende og censorer være systematiske og velbegrundede understøtte eller fremme en god kvalitet i uddannelsen. Der er tale om en bruttoliste hvor ikke alle kriterier nødvendigvis skal kunne opfyldes fuldt ud for at en uddannelse kan opnå en positiv SU-vurdering. Da kriterierne har varierende betydning for kvaliteten af en uddannelse, vil SU-vurderingen ske på baggrund af en samlet vurdering. Kriterierne gælder alle typer uddannelser. I tilfælde hvor særlige faglige forhold har afgørende betydning for vurderingen af uddannelsen, fx på det sundhedsfaglige område, kan relevante instanser via Center for Uddannelsesstøtte bistå med at definere særlige kriterier som vil blive anvendt i den konkrete SU-vurdering. Det er først og fremmest uddannelsesinstitutionens eget ansvar og opgave at dokumentere om kriterierne er opfyldt. EVA skriver indstillingen på baggrund af den dokumentation der er etableret på vurderingstidspunktet. I det omfang der opstår tvivlstilfælde som følge af manglende dokumentation, kommer det ikke uddannelsen til gode. Kriterierne er defineret inden for 13 områder: 1. Formål 2. Erhvervssigte og erhvervsgivende kompetence 3. Uddannelsens indhold 4. Uddannelsesstruktur 5. Undervisningsformer 6. Eksamen/prøver 7. De studerende/eleverne 8. Underviserne 9. Organisation og ledelse 10. Økonomi 11. Fysiske faciliteter 12. Intern kvalitetssikring 13. Eksterne censorer. SU-vurdering 11

12 I det følgende gennemgås de kriterier der som standard vil indgå i en SU-vurdering. 1 Formål Uddannelsesinstitutionen skal have formuleret et formål som angiver uddannelsens eksistensbegrundelse. Formålet skal være angivet i relevante publikationer, fx i en beskrivelse af uddannelsen, og således være tilgængelig for potentielle studerende/elever, undervisere, aktuelle studerende/ elever mv. I SU-vurderingen af uddannelsen lægges der vægt på at uddannelsens erhvervssigte, tilrettelæggelse, indhold, faciliteter mv. er i overensstemmelse med formålet for uddannelsen. 2 Erhvervssigte og erhvervsgivende kompetence Uddannelsens erhvervssigte skal fremgå af formål og målsætninger, og det skal kunne ses i uddannelsens indhold. Uddannelsesinstitutionen skal kunne dokumentere at uddannelsen giver en erhvervskompetence der giver mulighed for relevant beskæftigelse Uddannelsen må ikke have et for snævert erhvervssigte. 3 Uddannelsens indhold Det faglige udgangspunkt for uddannelsen skal dokumenteres, bl.a. i en beskrivelse af den faglige forankring for uddannelsen. Uddannelsens indhold skal være i overensstemmelse med uddannelsens formål og være udtryk for en veltilrettelagt sekvens af relevante fag som leder frem til det uddannelsesmæssige formål, herunder det erhvervsmæssige sigte. Sikring og opdatering af uddannelsens indhold skal ske ved systematisk kontakt til og tilbagemelding fra relevante fag miljøer og aftagere. Der skal være lister over pensum for hvert fag/emneområde. For hvert fag/emneområde som indgår i uddannelsen, skal det faglige indhold være beskrevet. Dette skal fremgå af uddannelseskataloger/kursusplaner, bl.a. til brug for de studerende/ eleverne og undervisere. Hvis der indgår praktik i uddannelsen, skal målene for denne, dens placering og indhold angives. 4 Uddannelsesstruktur Uddannelsen skal have et klart beskrevet forløb som er i overensstemmelse med uddannelsens formål. Forløbet skal være beskrevet i relevante pjecer/kataloger. Uddannelsen skal være af mindst tre måneders sammenhængende varighed. Uddannelsestiden skal være fastlagt i måneder. Uddannelsestiden må maksimalt svare til varigheden af offentligt anerkendte uddannelser i Danmark der er sammenlignelige med uddannelsen. Uddannelsen skal være tilrettelagt således at eventuelle ulønnede praktikperioder højst udgør 20 pct. af uddannelsestiden og højst seks måneder i alt. Den ulønnede praktik skal have en specifik uddannelsesmæssig begrundelse. Længden af lønnede hhv. ulønnede praktikperioder skal angives. Ferieperioder kan kun indgå i støtte tiden i uddannelsen hvis uddannelsestiden er på 12 måneder eller derover. Ferieperioderne kan højst udgøre to måneder om året. Uddannelsen skal være tilrettelagt som heltidsundervisning og være ulønnet. 5 Undervisningsformer De anvendte undervisningsformer skal være begrundede og i overensstemmelse med formålet for uddannelsen. SU-vurdering 12

13 6 Eksamen/prøver Der skal være en eller flere eksaminer/prøver som tester i hvilken grad den studerende/ eleven har nået målene i uddannelsen. Antal, former og formål med eksaminerne skal være beskrevet i relevante fagkataloger/ kursusplaner. De anvendte eksamensformer skal være begrundede og i overensstemmelse med formålet for uddannelsen. Minimum 1/3 af uddannelsens eksaminer skal være eksternt bedømte. Der skal være en afsluttende prøve som er eksternt bedømt, dvs. med ekstern censor og efter 7-skalaen. 7 De studerende/eleverne Der skal være formuleret optagelsesforudsætninger som er relevante i forhold til erhvervssigtet og formålet for uddannelsen. Optagelsesforudsætningerne skal fremgå af relevante publikationer/skrifter og skal efterleves i praksis. Antallet af ansøgere og optagne pr. år og det samlede antal studerende/elever skal angives. Antal undervisningstimer pr. uge skal angives. Uddannelsesinstitutionen skal endvidere have kriterier for hvornår de studerende/eleverne er studieaktive. Der skal foreligge oversigter over frafaldsprocent og gennemsnitlig studie tid. Der skal være støttefunktioner for studerende/elever (rådgivning og vejledning). 8 Underviserne Underviserne skal være fagligt kompetente uddannelses- eller erfaringsmæssigt inden for det område de underviser i. Undervisernes uddannelses- og/eller erfaringsmæssige baggrund skal være relevant for uddannelsen. Undervisernes ansættelsesforhold/tilknytning til uddannelsen (fast-/løst ansatte, heltids- /deltidsansatte) skal beskrives. En vis del skal have fast ansættelse/tilknytning til uddannelsen. For fastere tilknyttede undervisere skal der formelt være mulighed for løbende faglig udvikling. Uddannelsesinstitutionen skal kunne dokumentere at underviserne har tilfredsstillende pædagogisk/formidlingsmæssig kompetence. 9 Organisation og ledelse Der skal være en ansvarlig leder for uddannelsen. Der skal være en administrativ funktion som kan varetage administrative opgaver såsom indskrivning af nye studerende/elever, kursus/skemaplanlægning, udstedelse af eksamensbeviser mv. De organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, herunder kompetencefordelingen, skal være nedskrevne og dokumenterede. 10 Økonomi Uddannelsesinstitutionen skal kunne dokumentere et stabilt økonomisk grundlag for uddannelsen over en treårig periode (hvis uddannelsen har eksisteret i mindre end tre år skal dokumentationen gælde disse år), herunder størrelsen af kilderne til det økonomiske grundlag på følgende poster: elevbetaling, driftstilskud fra det offentlige og andre kilder. For helt nyetablerede uddannelser skal det budgetterede grundlag angives. Uddannelsesinstitutionen skal kunne dokumentere at indtægterne i forbindelse med uddannelsen (elevbetaling, driftstilskud mv.) står i et hensigtsmæssigt forhold til udgifterne ved driften af uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen skal kunne fremlægge dokumentation for behørig revision, ved registreret revisor, af uddannelsens finansielle forhold. 11 Fysiske faciliteter De fysiske forhold (lokaler mv.) skal være befordrende for undervisning og læring og understøtte de undervisningsmæssige målsætninger for uddannelsen. Specifikke faciliteter i forhold til uddannelsen (fx edb, bibliotek, laboratorieudstyr mv.) skal matche specifikke krav i de relevante fag. SU-vurdering 13

14 12 Intern kvalitetssikring Der skal være etableret interne kvalitetssikringsmekanismer (fx kursusevalueringer). 13 Eksterne censorer Der skal være tilknyttet flere eksterne censorer til uddannelsen, og de skal være uafhængige af uddannelsen. Censorerne skal være godkendt af Center for Uddannelsesstøtte efter indstilling fra uddannelsesinstitutionen for en fireårig periode. Censorerne skal årligt udarbejde en censortilbagemelding til uddannelsesinstitutionen og til Center for Uddannelsesstøtte om uddannelsens kvalitet og andre forhold af betydning for SU-godkendelsen. Denne tilbagemelding skal være baseret på udsagn fra alle censorer. For nyetablerede uddannelser kan dette dog ikke kræves. Uddannelsesinstitutionen skal mindst hvert andet år holde møder med censorerne. SU-vurdering 14

15 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandler.

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser eller kurser på statslige institutioner

Vurdering af ikke godkendte uddannelser eller kurser på statslige institutioner Vurdering af ikke godkendte uddannelser eller kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser om opholdstilladelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0226/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 246 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Uddannelsesudvalget har kaldt M i samråd Kvalitetssikring af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2004 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser

Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Evaluering af personlige uddannelsesplaner på de tekniske erhvervsuddannelser Bilag til spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere og uddannelsesledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af personlige

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere