Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug"

Transkript

1 BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 50 af 21/01/2014 BEK nr 1302 af 09/12/2014 BEK nr 87 af 28/01/2015 BEK nr 94 af 28/01/2016 Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra c, 5, stk. 1-3, 7, stk. 4, 11, stk. 4, og 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Ordningens indhold og formål 1. NaturErhvervstyrelsen kan inden for de af NaturErhvervstyrelsen afsatte rammer give tilsagn om tilskud til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter til at omlægge arealer under jordbrugsbedrifterne til økologisk jordbrug. Stk. 2. Formålet med ordningen er at imødekomme en markedsbaseret efterspørgsel efter økologiske varer gennem omlægning til økologisk jordbrugsproduktion. Kapitel 2 Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Jordbrugsbedrift: Bedrift, som defineret i enkeltbetalingsordningen, jf. artikel 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/ ) Græsarealer: Græs i omdrift, som defineret i enkeltbetalingsordningen, og permanente græsarealer, som defineret i enkeltbetalingsordningen. 3) Udyrkede arealer: Udyrkede arealer, som defineret i enkeltbetalingsordningen. 4) Juletræer i kort omdrift, pyntegrønt i kort omdrift og energiskov i kort omdrift: En produktion, hvor træerne fældes senest det 10. kalenderår efter plantning af træerne på tilsagnsarealet eller senest det 14. kalenderår efter såning på tilsagnsarealet. Juletræer i kort omdrift, pyntegrønt i kort omdrift og energiskov i kort omdrift betragtes i denne bekendtgørelse ikke som skov. 5) Randzonearealer: Arealer, der er randzone i medfør af lov om randzoner og regler udstedt i medfør heraf. 6) Fristen for ansøgning om enkeltbetaling: Den frist, der er anført i bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. 7) Overdragelse af arealer: Det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse. 1

2 8) Erhverver: En fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, tilforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse. Kapitel 3 Administration Myndigheder og kontrol 3. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse. 4. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen forestår efter bemyndigelse den fysiske kontrol, jf. dog 30. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens 12. Ansøgning 5. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter 6, stk. 1, skal indgives på et særligt skema, Fællesskemaet, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter 6, stk. 2, skal indgives på et særligt skema hertil, som fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og identificeret med samme marknumre og omfatter samme arealer som anført i ansøgningen. Der skal anvendes et markkort i målforholdet 1: De markblokke og markbloknumre, der fremgår af Fødevareministeriets markblokregister ved indgivelse af ansøgningen, skal fremgå af markkortet. Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan en mark, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud, afgrænses på markkortet således, at marken omfatter arealer, der er randzonearealer ved tilsagnsperiodens begyndelse, hvis størrelsen af de nævnte randzonearealer inden for markafgrænsningen er oplyst i ansøgningen. For en sådan mark anses ansøgning om tilsagn om tilskud for marken at omfatte markens areal med fradrag af de nævnte randzonearealer. 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgning, herunder markkort, kan tidligst indgives fra den 1. februar i det år, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, og skal være modtaget samme år senest den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber. Stk. 2. For nye arealer, der tilgår en jordbrugsbedrift, kan ansøgning om tilsagn om tilskud, herunder markkort, tillige indgives fra dagen efter udløbet af ansøgningsfristen for ansøgning om enkeltbetaling i det år, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. september samme år eller i tilfælde, hvor den 1. september er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. For at en ansøgning kan komme i betragtning, er det en betingelse, 1) at jordbrugsbedriften er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom, og at ansøgningen om autorisation er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor ansøgningsfristen for enkeltbetaling udløber i det år, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, og 2) at de nye arealer tilgår jordbrugsbedriften inden for den i nærværende stykke fastsatte ansøgningsperiode. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 1 og 2 fastsatte ansøgningsperioder. 2

3 7. Hvis et ansøgt areal overdrages, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan erhververen indtræde i ansøgningen på betingelse af, at der indsendes en erklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. Stk. 2. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. 8. For et areal, der tidligere har været omfattet af et tilsagn efter denne bekendtgørelse eller en af NaturErhvervstyrelsens tidligere bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug eller omfattet af tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion efter en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v., kan der kun ansøges om tilsagn om tilskud, hvis arealet har været drevet uden for autorisation til økologisk jordbrugsproduktion i mindst 5 år forud for den omlægning til økologisk jordbrug, der ansøges om tilsagn om tilskud til. For arealer, der tidligere har været omfattet af et af de anførte tilsagn, og hvor tilsagnet er bortfaldet med krav om tilbagebetaling, kan ansøgning om tilsagn om tilskud dog indgives, hvis tilbagebetaling er sket. Prioritering 9. Hvis den afsatte tilsagnsramme ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, prioriterer NaturErhvervstyrelsen marker, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud, i følgende prioriterede rækkefølge: 1) Marker, der er omfattet af ansøgning i medfør af 6, stk. 1, der ikke er omfattet af nr. 4, og som ved tilsagnsperiodens begyndelse er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion under en jordbrugsbedrift, der på den i 6, stk. 1, anførte frist for ansøgning er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom. 2) Marker, der ikke kan henføres til nr. 1 alene som følge af, at betingelsen vedrørende autorisation eller ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ikke er opfyldt, men hvor autorisation eller ansøgning herom foreligger ved tilsagnsperiodens begyndelse. 3) Marker, der er omfattet af ansøgning i medfør af 6, stk. 2, der ikke er omfattet af nr. 4, og som ved tilsagnsperiodens begyndelse er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion under en jordbrugsbedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom. 4) Marker, der er omfattet af en ansøgning fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. Stk. 2. Hvis der på grund af den afsatte tilsagnsramme skal gives afslag for en del af de marker, der er henført til en af de i stk. 1 anførte prioriteringsklasser, prioriterer NaturErhvervstyrelsen markerne efter størrelsen af det samlede areal i prioriteringsklassen af de marker under jordbrugsbedriften, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud, idet et større areal går forud for et mindre areal. Kapitel 4 Tilsagnsperiode og betingelser for tilsagn 10. Tilsagnsperioden begynder den 1. september i ansøgningsåret og slutter den 31. august fem år senere. Stk. 2. Et tilsagnsår begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år. Betingelser vedrørende 1. tilsagnsår og arealstørrelse 11. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, 1) at de i 28 anførte betingelser for udbetaling af tilskud opfyldes for arealet for så vidt angår udbetaling af tilskud for 1. tilsagnsår, og 3

4 2) at arealet, hvortil der søges tilsagn om tilskud, sammen med eventuelle randzonearealer inden for de enkelte markafgrænsninger, jf. 5, stk. 3, udgør et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha, medmindre der er tale om arealer i lukkede drivhuse. Betingelser vedrørende forhold ved tilsagnsperiodens begyndelse og artikel 68 støtteordninger 12. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, 1) at arealet er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion ved tilsagnsperiodens begyndelse, 2) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at opfylde betingelserne for økologisk jordbrugsproduktion eller forpligtelser, der i hovedsagen svarer hertil, som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning, aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning, 3) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger med forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger eller tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, 4) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til braklagte randzoner, til fastholdelse af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion eller til pleje af vådområder med forpligtelse til udtagning af produktion i medfør af landdistriktsloven, 5) at arealet ikke er et randzoneareal ved tilsagnsperiodens begyndelse, 6) at arealet ikke er omfattet af 21 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse ved tilsagnsperiodens begyndelse, og 7) at der for arealet ikke med virkning for et kalenderår, hvor et tilsagnsår begynder eller udløber, ydes særlig støtte, som omhandlet i artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, til afgrødevariation. Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden 13. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, 1) at tilsagnshavers jordbrugsbedrift i hele tilsagnsperioden er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom, 2) at tilsagnshaver i hele tilsagnsperioden som ejer eller forpagter driver arealet efter den økologiske produktionsmetode, 3) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er tilplantet med skov, 4) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug, 5) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer, 6) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af vådområder, og 7) at tilsagnshaver hvert år i tilsagnsperioden afgiver erklæring om, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og at erklæringen er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. august, eller i tilfælde, hvor den 1. august er en lørdag, søndag eller mandag, den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1, nr. 7, anførte frist. 4

5 Opbevaring af regnskaber 14. Skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. Kapitel 5 Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn 15. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud omdannes til en anden type tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis 1) omdannelsen indebærer betydelige fordele for miljøet, og 2) den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt. Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen i den ansøgningsperiode, der er gældende for ansøgning om det tilsagn om tilskud, der søges omdannelse til. Stk. 3. Ved omdannelse til tilsagn om tilskud til skovrejsning udgår arealerne af tilsagn om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, inden for hvilket fredskovspligten pålægges. Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte ansøgningsperiode. 16. NaturErhvervstyrelsen kan ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation tillade, at et areal udgår af tilsagnet, hvis arealet er genstand for jordfordeling eller offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning. Stk. 2. Arealet udgår af tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes for hele tilsagnsåret. 17. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog 29, stk. 3, og forpligtelser efter tilsagnet. Stk. 2. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema. Skemaet kan indtil 1. januar 2015 fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Fra 1. januar 2015 skal skemaet udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af producentskifteerklæringen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber fristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Stk. 3. Ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen, jf. stk. 2, registrerer NaturErhvervstyrelsen erhverver som ny tilsagnshaver. Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte frist. Stk. 5. Ved producentskifte, hvor NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget producentskifteerklæring på det i stk. 2 anførte særlige skema ved udløbet af den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, godkender NaturErhvervstyrelsen producentskifteerklæring som rettidigt modtaget, uanset om den i nr. 2 anførte frist er senere end den i stk. 2 anførte frist, når følgende betingelser opfyldes: 5

6 1) NaturErhvervstyrelsen modtager et Fælleskema, hvor det overdragne tilsagnsareal er indberettet, og hvor erhverver ved markering i de relevante felter har oplyst, at tilsagnsbetingelserne opfyldes. Fællesskemaet skal være modtaget senest ved udløbet af den førstkommende frist for ansøgning om enkeltbetaling efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet til erhververen. 2) NaturErhvervstyrelsen modtager producentskifteerklæring på det i stk. 2 anførte særlige skema senest ved udløbet af en frist, der fastsættes i et brev, som NaturErhvervstyrelsen sender til overdrager og erhverver. Kapitel 6 Beregning af tilskud 18. Det årlige tilskud udgør 1) 1. tilsagnsår kr. pr. ha, 2) 2. tilsagnsår kr. pr. ha, hvis arealet fortsat er under omlægning ved tilsagnsårets begyndelse, og ellers 100 kr. pr. ha, og 3) tilsagnsår 100 kr. pr. ha. Stk. 2. Uanset stk. 1 udgør det årlige tilskud for det pågældende tilsagnsår 0 kr. pr. ha for følgende arealer: 1) Tilsagnsarealer, der er randzonearealer i perioden fra tilsagnsårets begyndelse og til og med fristen for indgivelse af ansøgning om enkeltbetaling i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. 2) Tilsagnsarealer, a) for hvilke der søges om kompensation for randzoner for en forpligtelsesperiode, der helt eller delvis er sammenfaldende med tilsagnsåret, og b) som er randzonearealer ved begyndelsen af den i litra a nævnte forpligtelsesperiode. 3) Tilsagnsarealer, der inden for tilsagnsåret er omfattet af 21 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse. 19. Hvis det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for et areal overstiger det beløb, der kan medfinansieres af EU, kan tilskuddet til omlægning til økologisk jordbrug for arealet nedsættes således, at det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug for arealet ikke overstiger det beløb, som kan medfinansieres af EU. Ved det samlede tilskud til miljøvenligt landbrug forstås alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af kapitel VI (miljøvenligt landbrug og dyrevelfærd) i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget samt alle tilskud til miljøvenligt landbrug i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje. Stk. 2. I opgørelsen af nedsættelse af tilskud efter stk. 1 vil de tilskud, der indgår i beregningen, være tilskud før fradrag som følge af eventuelle sanktioner efter de pågældende ordninger. 20. Manglende overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud kan medføre nedsættelse af tilskuddet, herunder i tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. 29, stk. 3. NaturErhvervstyrelsen træffer i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen. Nedsættelse af tilskud i henhold til art. 18 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/ Ved en afgrødegruppe forstås i denne bekendtgørelse en afgrødegruppe, som dette er defineret i art. 16 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 om kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. 6

7 Stk. 2. Ved beregning af nedsættelser efter bestemmelserne i begrænses afgrødegruppen til det areal, der er fastslået for afgrødegruppen efter art. 16 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/ Ved overtrædelse af et eller flere minimumskrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, der er fastsat i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse som gældende for nærmere anførte støtteordninger, som omfatter nærværende tilskudsordning, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 10 pct. (nedsættelsesprocent), jf. dog 23 og 25. Stk. 2. Hvis den i 14 fastsatte betingelse for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 25 pct., jf. dog 23 og 25. Stk. 3. Hvis de i 11, nr. 1, 12 eller 13, stk. 1, nr. 1 eller 6, fastsatte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, eller tilsagnshaver har afgivet urigtige oplysninger vedrørende de i 28, stk. 1 eller 2, fastsatte betingelser for udbetaling af tilskud, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct. x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor det er konstateret overtrædelse af en eller flere af de nævnte betingelser for tilsagn om tilskud eller afgivet urigtige oplysninger vedrørende en eller flere af de nævnte betingelser for udbetaling af tilskud, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe, jf. dog 23, 24 og 25. Stk. 4. Ved overtrædelse af bestemmelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, fastsættes størrelsen af det areal, hvor overtrædelsen er konstateret, som størrelsen af den pågældende afgrødegruppe. Ved overtrædelse af de i stk. 1 anførte minimumskrav fastsættes størrelsen, hvor overtrædelsen er konstateret, dog altid som størrelsen af den pågældende afgrødegruppe. Stk. 5. Ved konstatering af overtrædelse af bestemmelser på forskellige arealer i afgrødegruppen foretages samlede beregninger af nedsættelsesbeløb for alle de arealer i afgrødegruppen, der giver samme nedsættelsesprocent. Den samlede nedsættelse beregnes som summen af de beregnede nedsættelsesbeløb inden for afgrødegruppen, idet nedsættelsen dog maksimalt kan udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. For arealer, hvor der er konstateret mere end en overtrædelse, lægges den overtrædelse, der giver den højeste nedsættelsesprocent, til grund ved beregningen af nedsættelsen for afgrødegruppen. Stk. 6. Ved overtrædelse af bestemmelser forstås i stk. 5, 23 og 25 overtrædelse af de i stk. 1 anførte minimumskrav, overtrædelse af betingelser for tilsagn om tilskud og afgivelse af urigtige oplysninger vedrørende betingelser for udbetaling af tilskud. Ved overtrædelse af bestemmelser forstås i stk. 4, 1. pkt., og 24 overtrædelse af betingelser for tilsagn om tilskud og afgivelse af urigtige oplysninger vedrørende betingelser for udbetaling af tilskud. 23. Hvis en overtrædelse af bestemmelser omfattet af 22 er af mindre betydning, kan NaturErhvervstyrelsen reducere den i 22 fastsatte nedsættelse af årets tilskud ud fra en konkret vurdering i overensstemmelse med principperne i art. 18, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 om kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. 24. Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de i 22, stk. 3, anførte bestemmelser, der knytter sig til de enkelte arealer (arealbaserede bestemmelser), udgør over 3 pct. og højst 20 pct. af størrelsen af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct. x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af arealbaserede bestemmelser, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe x 2, medmindre nedsættelsen er 100 pct. efter 22, stk. 3 og 4. Stk. 2. Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de i 22, stk. 3, anførte arealbaserede bestemmelser, udgør over 20 pct. og højst 50 pct. af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct. Stk. 3. Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en eller flere af de i 22, stk. 3, anførte arealbaserede bestemmelser, udgør over 50 pct. af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med 100 pct., og tilsagnshaver udelukkes endvide- 7

8 re for et beløb svarende til 50 pct. af tilskuddet for den pågældende afgrødegruppe. Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med art. 5b i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL. Hvis beløbet ikke kan modregnes fuldt ud i overensstemmelse med den pågældende artikel i løbet af de tre kalenderår, der følger efter kalenderåret for konstateringen, annulleres restbeløbet. Stk. 4. Ved anvendelse af stk. 1-3 medtages ikke overtrædelser, hvor der beregnes nedsættelse af tilskud efter bestemmelserne i Hvis overtrædelse af bestemmelser omfattet af 22 er sket med forsæt, udelukkes tilsagnshaveren fra den pågældende foranstaltning for både det kalenderår, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, og det følgende kalenderår finder anvendelse i forhold til alle de arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af landdistriktsloven, og som efter 21 indgår i den pågældende afgrødegruppe, og med de nedsættelsesprocenter, der er fastlagt i de bekendtgørelser, som tilsagnene er givet i medfør af. Kapitel 7 Udbetaling af tilskud 27. NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang årligt. Tilskuddet udbetales normalt i perioden fra den 1. november til den 31. marts for det foregående tilsagnsår. Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto, jf. dog 29, stk Det er en betingelse for udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal, 1) at arealet i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, der udbetales for, udløber, er et areal, der er støtteberettiget efter enkeltbetalingsordningen, idet der dog ved udbetaling af tilskud efter nærværende bekendtgørelse ikke er krav om, at det støtteberettigede areal, hvortil der kan ydes direkte betalinger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, udgør et sammenhængende areal på mindst 0,3 ha, eller 2) at arealet den 21. april i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, der udbetales for, udløber, er et areal med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift. Stk. 2. Uanset stk. 1 gælder følgende: 1) Der udbetales ikke tilskud for udyrkede arealer. 2) Der udbetales ikke tilskud for arealer, som omhandlet i artikel 34, stk. 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/ ) Der udbetales kun tilskud for arealer med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift, hvis der på arealerne er mindst træer pr. ha den 21. april i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, der udbetales for, udløber. 4) Der udbetales kun tilskud for græsarealer, hvis arealerne har været anvendt landbrugsmæssigt til slæt eller afgræsning inden for perioden fra den 15. maj til og med den 31. august i kalenderåret, og arealerne under normale vejrforhold fremstår med lavt plantedække den 31. august i kalenderåret, jf. dog nr. 5. 5) Uanset nr. 4 kan tilskud udbetales for arealer med græs i omdrift, der anvendes til grøngødning, når a) arealerne den 21. april i kalenderåret er omlagt eller er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion under en bedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom, og b) arealerne er etableret med en kløvergræsblanding med mindst 15 vægtprocent kløver, og tilsagnshaver i hele kalenderåret opbevarer dokumentation for indkøb af den anvendte kløvergræsblanding og dokumentation for, at der har været en anden hovedafgrøde end græs på arealerne i det forudgående kalenderår. 8

9 Stk. 3. Der udbetales endvidere ikke tilskud for vandhuller, søer, vandløb, grøfter, stendiger og lignende arealer, der ikke kan anvendes til landbrugsproduktion. Stk. 4. Flora- og faunaforbedrende foranstaltninger, der efter reglerne for enkeltbetalingsordningen etableres på arealer, der kan anvendes til landbrugsproduktion, er ikke omfattet af stk Det er en betingelse for udbetaling af tilskud for et tilsagnsår, at kontrolmyndigheden har den fornødne adgang til arealer i forbindelse med kontrol på stedet, og at der for det pågældende tilsagnsår er indgivet anmodning om udbetaling af tilskud, hvor tilsagnshaver 1) har erklæret, at alle betingelser for tilsagnet opfyldes, og 2) har indberettet de oplysninger, der forlanges til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet, herunder oplysninger om udnyttelsen af tilsagnsarealerne og indtegning af tilsagnsarealerne på det markkort, der skal indgives sammen med Fællesskemaet, jf. stk. 2. Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskemaet, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. En mark, der er omfattet af anmodning om udbetaling af tilskud, kan dog afgrænses på markkortet således, at marken omfatter arealer, der ikke er omfattet af tilsagn om tilskud, hvis der er tale om arealer, der er randzonearealer fra tilsagnsårets begyndelse og til og med fristen for indgivelse af Fællesskemaet, og størrelsen af de nævnte randzonearealer er oplyst i Fællesskemaet. Forsinket indgivelse medfører nedsættelse eller bortfald af tilskuddet for det pågældende tilsagnsår i overensstemmelse med fællesskabets bestemmelser herom. Stk. 3. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af fristen for indgivelse af anmodning om udbetaling af tilskud, jf. de i stk. 2, 1. pkt., anførte bestemmelser, driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i NaturErhvervstyrelsen som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. 17. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud. 30. Reglerne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og regler om god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat af NaturErhvervstyrelsen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, finder anvendelse for anmodninger om udbetaling af tilskud. Kapitel 8 Underretningspligt 31. Tilsagnshaver skal i hele tilsagnsperioden på forlangende afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele tilsagnsperioden forpligtet til uden ugrundet ophold, jf. dog 17, stk. 2, skriftligt at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud. Kapitel 9 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 32. Tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, 1) hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2) hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens 11, stk. 2, 3) hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter 31, eller 4) hvis de i 11, 12 og 13 anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, herunder at et tilsagnsareal overdrages, uden at erhverver indtræder i tilsagnet. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan NaturErhvervstyrelsen bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal opretholdes, hvis det konstateres, at betingelsen i 13, stk. 1, nr. 3, om, at arealet ikke inden for tilsagnsperioden må 9

10 være tilplantet med skov, ikke er overholdt, og hvis der ikke er ydet tilskud for arealet, medens de træer, der helt eller delvis udgør skoven, har været på arealet. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, hvis de i 14 anførte betingelser for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt. Stk. 4. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1 og 3, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. 33. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis 1) tilsagnshaver ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, og der er afviklet mindst 3 år af tilsagnsperioden for det pågældende areal, 2) tilsagnshaver overdrager jordbrugsbedriften, eller tilsagnshaver overdrager alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer, og jordbrugsbedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, og 3) det sandsynliggøres, at erhververs indtræden i tilsagnet ikke er muligt. Stk. 2. Hvis der gives tilladelse efter stk. 1, og tilsagnshaver senere igen personligt eller via et selskab eller en anden juridisk enhed påbegynder jordbrugsvirksomhed, kan NaturErhvervstyrelsen kræve tilbagebetaling af et beløb svarende til det tilbagebetalingskrav, der skulle være rejst, hvis der ikke var opnået tilladelse efter stk. 1. Stk. 3. Selskaber og andre juridiske enheder, der har tilsagn om tilskud, kan ikke få tilladelse efter stk. 1. Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 2, og stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan betinge en dispensation fra bestemmelsen i stk. 3 af, at samtlige deltagere i den juridiske enhed forpligter sig til at ophøre endeligt med jordbrugsvirksomhed. 34. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud, hvis hele eller en del af tilsagnshavers bedrift overdrages til en organisation, der har naturforvaltning som hovedformål for at bevare miljøet, forudsat at hensigten med overdragelsen er at gennemføre en vedvarende ændring af arealanvendelsen med henblik på naturbevaring, og den samtidig efter NaturErhvervstyrelsens vurdering indebærer en betydelig miljøfordel. 35. Indtræder en erhverver i et tilsagn om tilskud, jf. 17, kan NaturErhvervstyrelsen bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor NaturErhvervstyrelsen 1) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af den nye tilsagnshavers forhold, 2) træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås, og det af producentskifteerklæringen fremgår, at den nye tilsagnshaver ved indtræden i tilsagnet bliver ansvarlig for størrelsen af de i producentskifteerklæringen anførte arealer, eller 3) konstaterer, at der er udbetalt for meget tilskud til en tidligere tilsagnshaver som følge af den nye tilsagnshavers forhold. 36. Hvis der i henhold til 15 er givet tilladelse til, at et tilsagn omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, og det nye tilsagn herefter bortfalder, kan NaturErhvervstyrelsen bestemme, at udbetalte tilskud i henhold til det tidligere meddelte tilsagn om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug skal tilbagebetales, herunder tilskud, der er udbetalt til tidligere tilsagnshavere. Tilskud kan dog ikke kræves tilbagebetalt, hvis de forhold, der har medført bortfald af det nye tilsagn, konstateres efter, at der er forløbet 5 år regnet fra begyndelsen af tilsagnsperioden for det tilsagn, der blev omdannet. 10

11 Kapitel 10 Force majeure 37. NaturErhvervstyrelsen anerkender følgende begivenheder som force majeure: 1) Tilsagnshavers død. 2) Bortforpagters død. 3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid. 4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse. 5) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer på bedriften. 6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke. 7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning. 8) Utilsigtet iblanding med genetisk modificerede organismer (GMO) i produktionen på tilsagnshavers arealer, når NaturErhvervstyrelsen eller domstolene har truffet afgørelse om, at tilsagnshaver er berettiget til kompensation herfor efter reglerne i lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 12. marts 2009, og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Kapitel 11 Ikrafttræden 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om dispensation m.m., der vedrører tilsagn, der ikke er givet i medfør af nærværende bekendtgørelse. NaturErhvervstyrelsen, den 22. januar 2013 PERNILLE ANDERSEN / Steen Bonde 11

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1) BEK nr 1850 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000051 Senere ændringer

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1.

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1. Lovtidende A af 29. oktober 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige eller optimale vandstandsforhold og lavbundsområder 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-74 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9.

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9. NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-12232- 000007 Ref. KBK Den 18. oktober 2017 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og om udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2011 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere