Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme"

Transkript

1 Social og Sundhed Køgevej Roskilde Rasmus Baagland Dir. tlf september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Ansøger Roskilde Kommune Social og Sundhed Køgevej Roskilde Direktør Yvonne Barnholdt Sundhedschef: Rasmus Baagland Ældrechef: Laila Hirschsprung Der søges til følgende projekter: 1. Diabetes indsats med udvikling af forløbsprogram og kompetenceudvikling af medarbejdere i social- og sundhedssektoren 2. KOL-indsats med udvikling af forløbsprogram til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom. Roskilde Kommune søger i alt om: kr. 1. Projekt Diabetes indsats med udvikling af forløbsprogram og kompetenceudvikling af medarbejdere social- og sundhedssektoren. 2. Ansøgningsbeløb Der søges om kr. til at: - Fremme effektive forløb ved sikring af klar opgavedeling. - Fremme af relevant adgang til hurtig klinisk

2 Side2/14 vejledning og videndeling. - Fremme af klinisk kompetenceudvikling i kommunens social- og sundhedssektor. 3. Samarbejdsrelationer Projektet gennemføres i samarbejde med Region Sjælland og har sammenhæng til regionens ansøgning om kronikerportal. 2. Baggrund & udfordring I Danmark er der mellem og personer med type 2 diabetes, hvoraf halvdelen ikke er diagnosticerede danskere får hvert år konstateret diabetes. Det skønnes at går rundt med diabetes uden at vide det. Hos 80 % af type 2 diabetikere er årsagen til sygdommen livsstilsrelateret, idet overvægt på grund af for fed og for meget mad samt manglende motion er hovedårsager. De resterende 20 % er normalvægtige, men deres insulinproduktion er utilstrækkelig i forhold til kroppens behov. Hospitalsudgifterne til en type 2 patient med komplikationer er 10 gange højere end til en patient uden komplikationer. De hyppigste komplikationer er hjertekarsygdom, nervebetændelse, nedsat nyrefunktion, fodsår og dårligere syn. Diabetes koster samfundet 13 mia. kr. om året. Roskilde Kommunes udgifter til borgere med diabetes er på medfinansiering af sygehus og sygesikringsudgifter, udgifter i hjemmeplejen, udgifter til hjælpemidler og genoptræning og udgifter til overførselsindkomster. Patienter med diabetes er generelt disponerede til at udvikle langsomt helende fodsår med deraf følgende øget amputationsrisiko. De direkte totale omkostninger ved amputation er anslået til ca kr. Hertil kommer lang indlæggelse, følgekomplikationer, rehabilitering og forøget behov for hjemmepleje og ydelser som sygedagpenge og førtidspension. Omkostninger ved heling af fodsår uden amputation anslås til ca kr. En borger der bliver blind som følge af diabetes koster kommunen ca kr. det første år og herefter årligt kr. til pension, pleje og rehabilitering. En beregning i forhold til omkostninger alene med sår, amputationer og blindhed peger på, at en kommune med indbyggere vil have udgift på 25 mio. kr. over en

3 Side3/14 fireårig periode. Formanden for Diabetesforeningen, professor dr.med. Allan Flyvbjerg mener, at det er uvidenhed blandt læger og hjemmesygeplejersker, der er årsagen til de mange unødvendige komplikationer og følgesygdomme. Viden og koordinering kan forebygge følgesygdomme af diabetes. Det skønnes at der med en forebyggende indsats kan reduceres 30 procent af udgifter til følgesygdomme som konsekvens af diabetes, dvs. besparelse på 8 9 mio. kr. over en fire årig periode i Roskilde Kommune. 3. Overordnet mål Sigtet med projektet er forebyggelse til borgere med diabetes 2 med henblik på at lære at leve med sygdommen, så den ikke udvikler sig. Der skal i projektet udvikles forløb til forebyggende tilbud til diabetikere i kommunens sundhedscenter og i sygeplejeklinikkerne. Der skal skabes koordination mellem kommunen og praktiserende læger om rådgivning til borgere med diabetes 2. Koordinationen handler om, hvor og hvordan borgeren kan hente hjælp og få rådgivning og viden, så de bedre kan leve med deres sygdom og få et normalt liv tilknyttet arbejdsmarkedet så længe som muligt Der skal skabes bedre kommunikation og koordination mellem kommune, praktiserende læger og sygehus i forbindelse med tværsektorielle patientforløb, så færre borgere udvikler komplikationer og følgesygdomme. Der skal være et kompetenceløft til personalet i social- og sundhedssektoren, så den resultatskabende forebyggelse kommer ud i yderste led i den kommunale organisation. Aktiviteter: Der er følgende hovedaktiviteter i projektet: Samarbejde om livsstilsrådgivning til diabetikere: Roskilde Kommune udvikler livsstilsrådgivning forankret i sygeplejeklinikker og i sundhedscenteret. Tilbuddet er målrettet alle borgere med en kronisk sygdom men i første omgang primært målrettet den store gruppe af borgere som har fået konstateret diabetes 2. Disse borgere har vi

4 Side4/14 kontakt til gennem hjemmeplejen og gennem hjælpemiddelafsnittet som udleverer hjælpemidler til patienter henvist fra egen læge. Borgere med diabetes 2 kan ikke længere få råd og vejledning om medicin og livsstil i nærområdet efter flytningen af ambulatoriet fra Roskilde til Køge Sygehus. Der er behov for et tilbud og koordinering omkring disse borgere i nærområdet. Tilbud og koordinering handler om, hvor borgeren kan få råd og vejledning til at leve med sin sygdom, tage den rette medicin og bliver bevidste om, hvad de kan gøre i forhold til livsstilsændringer vedrørende kost, rygning, alkohol og motion. Livsstilsrådgivningen udvikles indenfor egne rammer, så den implementeres i den daglige drift i vores sygeplejeklinikker og/eller sundhedscenter og der søges derfor midler til kompetenceudvikling og tværgående koordinering. Forløbsprogram og tværgående samarbejde: Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generiske model implementeres forløbsprogram til diabetikere i samarbejde med Region Sjælland. Forløbsprogrammet skal være med til at sikre koordination og understøtte patientens evne til egenomsorg. Forløbsprogrammet skal være med til at beskrive program for nykonstateret diabetes patienter samt rutineprogram, og det skal afklare fordelingen af diabetesspecifik patientuddannelse, diætbehandling, rådgivning om fysisk aktivitet og rygeafvænning. Forløbsprogrammet skal kobles til Region Sjællands kronikerportal, hvor fagprofessionelle og borgere kan følge forløbet, og det skal bidrage til at opgavefordelingen gøres klart i sundhedsaftalen. Forløbsprogrammet skal bidrage til at sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger til indsatsen for diabetikere herunder støtte kompetenceudvikling. Endeligt er det centralt i denne indsats at udvikle kommunikationen mellem kommunen og sygehuset samt praktiserende læger. Hvilke observationer vil lægerne gerne have at der handles på; hvornår er den en akut henvendelse og hvornår er det bare en korrespondancemeddelelse og hvordan korresponderes

5 Side5/14 mellem plejen og praktiserende læger? Der arbejdes i øjeblikket på IT-understøttelse i form af implementering af korrespondancemodul, så korrespondancen kan gøres elektronisk. Kompetenceudvikling: Medarbejdere i social- og sundhedssektoren har dagligt kontakt til borgere med diabetes. Viden om sygdommen, mulige komplikationer og forebyggelse kan reducere antallet af borgere, der udvikler følgesygdomme samt reducere uhensigtsmæssige indlæggelser. Kompetenceudviklingen skal tage udgangspunkt i basal viden om diabetes, tidlig opsporing og behandling af især den stærkt voksende gruppe mennesker med type 2 diabetes, større viden om praktisk insulinbehandling, og øget kendskabet til forskellige behandlingsformer, og at kunne anvende disse i hverdagen. Formålet med kompetenceudvikling af alle medarbejdere på tværs af arbejdsområder er at få et fælles sprog om håndtering af en kronikergruppe, således det kan videreføres til andre kronikerområder. 4. Målgruppen: Den primære målgruppe for projektet borgere både med diagnosticeret og uopdaget diabetes 2. Vurderet i forhold til uddeling af hjælpemidler, er der i Roskilde Kommune 1217 aktive hjemmeboende diabetesborgere, der modtagere hjælpemidler, hvilket er en stigning på 8 % fra Herudover vil der være den store del der bor på plejehjem samt de borgere der har en uopdaget diabetes. Vurderet på tal fra diabetesforening vil der være mellem borgere med diabetes i Roskilde Kommune. 5. Forventede resultater 3 procent flere borgere med type 2 diabetes er opsporet i projektperioden. Komplikationer som følge af uhåndteret sygdomsudvikling er nedsat og udgifter til pleje og behandling er nedsat med 20 procent.

6 Side6/14 Der er implementeret forløbsprogram, så der afklaring omkring fordelingen af diabetesspecifik patientuddannelse, diætbehandling, rådgivning om fysisk aktivitet og rygeafvænning. Ligeledes sikres lettere kommunikation mellem praktiserende læger og kommunes social- og sundhedssektor. Alle medarbejdere i arbejder ud fra evidensbaseret viden og har overordnet forståelse for opsporing, pleje og behandling af diabetes 2. Medarbejderne oplever, at processen omkring borgere med diabetes 2 er klar og håndgribelig. Der er etableret en fælleskultur om at der kan gøres en indsats overfor borgere med kroniske lidelser. Der er i Sundhedscenteret og på sygdomsklinikker udviklet patientrettet forebyggelse i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Medarbejderne i social- og sundhedssektoren har ændret sundhedsadfærd i relation til sig selv. 6. Dokumentation Projektet dokumenteres på følgende parametre: Før-og-efter måling af udviklingen af udgifter til kommunens pleje i forbindelse med borgere der får komplikationer. Før-og-efter måling af indlæggelser forårsaget af komplikationer. Før-og-efter måling af borgere der modtager hjælpemidler til en diabetes sygdom. Medarbejderundersøgelse af social- og sundhedspersonalets kompetenceløft. Audit af udvalgte forløb med borgere der får konstateret diabetes. Fokusgruppeinterview i forhold til patient/borgertilfredshed med forløbet.

7 Side7/14 8. Forankring og koordination Projektet forankres i social- og sundhedssekretariatet der står for udviklingsmæssig sparring og støtte til udførerdelen. Parterne i projektet er afdelingerne ældreplejen samt sundhed og forebyggelse. Praktiserende læger involveres gennem praksiskoordinator og praktiserende læge Niels Ulrich Holm samt Region Sjællands tilbud om efteruddannelse. I forhold til praktiserende læger er der ved at blive udviklet elektronisk korrespondence, der vil være god IT understøttelse til tværgående koordinering. Region Sjælland har søgt midler til nøglepersonkurser og temadage til forløbsundervisning af medarbejdere i regionen. Roskilde Kommune vil deltage på disse forløb. 13. Tidsplan Projektet forventes igangsat primo 2010 og løber til udgangen af Aktiviteter i 2010: - Nøglepersonkurser om patientforløb i Region Sjælland - Temadage om patientforløb i Region Sjælland. - Gennemførelse af første del af kompetenceløftet i hjemmeplejen. - Beskrivelse af forløbsprogram og kvalitetssikring Aktiviteter i 2011: - Gennemførelse af anden del af kompetenceløftet i hjemmeplejen. Aktiviteter i 2012: - Gennemførelse af tredje del af kompetenceløftet i hjemmeplejen. - Gennemførelse af kompetenceløft til forebyggende KRAM-tilbud Økonomi

8 Side8/14 Aktivitet Antal Beløb i kr. Uddannelse til forløbskoordination Undervisning af nøglepersoner i samarbejde med Region Sjælland 1958 kr. pr. deltager x 20 deltagere (inkl. frikøb af medarbejdere) kr. Fælles temadag med Region Sjælland. Region Sjælland afholder udgifter til lokale, forplejning og materialer kr. pr. deltager x 20 deltagere (inkl. frikøb af medarbejdere). (Gennemføres i 2010) kr. Kompetenceudvikling Samlet kompetenceløft af alle medarbejdere i social- og sundhedssektoren medarbejdere x 3300 kr. pr. medarbejder fratrukket 50 procent VEU støtte kr. Systematisk kompetenceudvikling med FOKUS metoden udviklet og gennemført af Type2Dialog. (Gennemføres i ). Evidensbaseret læringsmetode med fokus på læring i praksis. Der afholdes workshop for alle medarbejdere, supervision til diabetesambassadører og udvikles materialer til praksislæring i dagligdagen. Udvikling af forebyggende KRAM tilbud målrettet diabetikere Der gives specifikt diabeteskompetenceløft til medarbejdere i sundhedscenteret og sygeplejeklinikkerne. Der udvikles KRAMtilbud til borgere med diabtes. 40 medarbejdere (Gennemføres i ) kr.

9 Side9/14 I alt kr.

10 Side10/14 1. Projektets titel KOL-indsats med udvikling af forløbsprogram til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom. 2. Ansøgningsbeløb Der søges om kr. til at: - Fremme effektive forløb ved sikring af klar opgavedeling. - Fremme af relevant adgang til hurtig klinisk vejledning og videndeling til udvalgte medarbejdere i social- og sundhedssektoren. 3. Samarbejdsrelationer Projektet gennemføres i samarbejde med Region Sjælland og har relation til regionens ansøgninger om Kronikerportal samt ansøgning om tværsektorielt kompetenceløft. 2. Baggrund & udfordring Kronisk obstruktiv lungesygdom er en kronisk uhelbredelig sygdom i luftvejene og lungerne, hvor lungevævet langsomt nedbrydes. KOL bruges som diagnose ved mere end indlæggelser om året, hos knap halvdelen er KOL den vigtigste diagnose (aktionsdiagnosen) dør årligt af KOL, 10 om dagen ambulante kontakter årligt med KOL skadestuebesøg årligt med KOL. De samfundsmæssige udgifter ved KOL er store. De samlede udgifter beløb sig til 530 mio. kr. på grund af indlæggelser, 40 mio. kr. til ambulant behandling og tre mio. kr. for skadestuebesøg, dvs. i alt knap 600 mio. kr. i direkte hospitalsudgifter. Det store tab i livskvalitet og de tabte leveår, som sygdommen medfører for patienterne og deres familier kan vanskeligt gøres op i penge, men på baggrund af udgiftsskøn fra USA, England og Sverige vurderede danske lungelæger i 2002, at KOL kostede det danske samfund tre mia. kr. årligt. Hvis lungefunktionen kun er let nedsat, bliver man måske kun forpustet, hvis der skal bæres noget tungt eller gå på trapper. Når lungefunktionen er meget nedsat kan selv gang i almindeligt tempo give anledning til åndenød. I de sene stadier af sygdommen kan bare det at tage tøj på, spise eller børste tænder give anledning til åndenød.

11 Side11/14 Derfor er det meget vigtigt at få stillet diagnosen så tidligt som muligt, inden sygdommen bliver invaliderende. 3. Overordnet mål Sigtet med projektet er at skabe et sammenhængende kvalitetssikret og evidensbaseret forløb for borgere med KOL. At der skabes et tilbud om KOL-rehabiliteringsforløb i nærmiljøet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. At der blandt læger, sygeplejersker og terapeuter opnås større åbenhed og kendskab til de regionale og kommunale tilbud indenfor KOL-rehabilitering. At der skabes bedre kommunikation og koordination mellem kommune, praktiserende læger og sygehus i forbindelse med tværsektorielle patientforløb. Kompetenceløft til udvalgt personale i social- og sundhedssektoren. Aktiviteter: Der er følgende hovedaktiviteter i projektet: Beskrivelse af KOL forebyggelse og patientforløb: Der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tidlig opsporing, opfølgning, behandling og rehabilitering. Her peges på den afgørende betydning af at opspore sygdommen tidligst muligt for at forebygge yderligere sygdomsudvikling og især på betydningen af at motivere til rygestop. For borgere med KOL er der tale om behov for et rehabiliteringsforløb, fordi mange forskellige faggrupper og sektorer er involveret. I KOL rehabilitering indgår elementerne rygeafvænning, fysisk træning, medicinsk behandling, ernæringsvejledning, patientuddannelse og psykosocial støtte. Kommunens involverede parter i borgere med KOL er træningen, ydelsesafsnittet, pensionsservice, hjemmeplejen og sundhedscenteret. Der er behov for et forløbsprogram, der beskriver opgaven og kliniske

12 Side12/14 standarder for arbejdet med disse borgere, og ikke mindst er der behov for koordinering med praktiserende læger og sygehuset. Forløbsprogrammet skal kobles til Region Sjællands kronikerportal. Et centralt element er kommunikationen mellem kommunen og praktiserende læger. Hvilke observationer vil lægen gerne have at der handles på; hvornår er den en akut henvendelse og hvornår er det bare en korrespondancemeddelelse og hvordan korresponderes mellem plejen og praktiserende læger? Tværgående samarbejde og kompetenceudvikling: I samarbejde med Region Sjælland gennemføres et kompetenceudviklingsprogram med fokus på fælles kurser for nøglepersoner indenfor KOL-området. Formålet er at styrke sammenhæng og kvalitet i samarbejdet mellem praktiserende læger, sygehuset og kommunen for derigennem at få effektive patientforløb. 4. Målgruppen: Den primære målgruppe for projektet borgere både med diagnosen mild, moderat eller svær KOL. Det skønnes at 15 procent af voksne over 45 år har KOL. 5. Forventede resultater Forværring som følge af uhåndteret sygdomsudvikling er nedsat og færre bliver genindlagt som følge af uhåndteret sygdom. Der er implementeret forløbsprogram, så der afklaring omkring fordelingen af diabetesspecifik patientuddannelse og kendskab til hvilke regionale og kommunale tilbud der eksistere. Medarbejdere arbejder ud fra evidensbaseret viden og har overordnet forståelse for opsporing, pleje og behandling af KOL. De udvalgte oplever, at processen omkring

13 Side13/14 borgere med KOL er klar og håndgribelig. Der er etableret en fælleskultur om at der kan gøres ind indsats overfor borgere med kroniske lidelser. Der er i træningscenteret, sundhedscenteret og på sygdomsklinikker udviklet patientrettet forebyggelse til KOL-borgere. Medarbejderne i social- og sundhedssektoren har ændret sundhedsadfærd i relation til sig selv. 6. Dokumentation I projektperioden dokumenteres på følgende parametre: Før-og-efter måling af genindlæggelsesfrekvensen hos borgere med let og moderat KOL. Medarbejderundersøgelse af udvalgte medarbejderes kompetenceløft. Audit af udvalgte forløb med borgere der får konstateret KOL. Fokusgruppeinterview i forhold til patient/borgertilfredshed med forløbet. 8. Forankring og koordination Projektet forankres i social- og sundhedssekretariatet der står for udviklingsmæssig sparring og støtte til udførerdelen. Parterne i projektet er afdelingerne ældreplejen samt sundhed og forebyggelse. Praktiserende læger involveres gennem praksiskoordinator og praktiserende læge Niels Ulrich Holm samt Region Sjællands tilbud om efteruddannelse. I forhold til praktiserende læger er der ved at blive udviklet elektronisk korrespondence, der vil være god IT understøttelse til tværgående koordinering. Region Sjælland har søgt midler til nøglepersonkurser og temadage til forløbsundervisning af medarbejdere i regionen. Roskilde Kommune vil deltage på disse forløb.

14 Side14/ Tidsplan Projektet forventes igangsat primo 2010 og løber til Aktiviteter i : - Nøglepersonkurser om patientforløb i Region Sjælland - Temadage om patientforløb i Region Sjælland. - Beskrivelse af forløbsprogram og kvalitetssikring af KOL tilbud til borgerne. Økonomi Aktivitet Antal Beløb i kr. Uddannelse til forløbskoordination Undervisning af nøglepersoner i samarbejde med Region Sjælland 1958 kr. pr. deltager x 40 deltagere (inkl. frikøb af medarbejdere) kr. Fælles temadag med Region Sjælland. Region Sjælland afholder udgifter til lokale, forplejning og materialer kr. pr. deltager x 40 deltagere (inkl. frikøb af medarbejdere). (Gennemføres i 2010) kr. Forløbsbeskrivelse Intern workshop med fokus på tværgående forløbsbeskrivelse og tværfaglig håndtering af borgere med KOL. Workshop til 15 medarbejdere kr. Materialer I alt Udvikling og trykning af materialer til medarbejdere i socialog sundhedssektoren. Udvikling og trykning kr.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Notat. Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: Fra: Michael Bjørn. Kroniker-strategi (indsats på området patientrettet forebyggelse)

Notat. Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: Fra: Michael Bjørn. Kroniker-strategi (indsats på området patientrettet forebyggelse) Notat Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: Fra: Michael Bjørn Kroniker-strategi (indsats på området patientrettet forebyggelse) Indledning Flere og flere danskere lever en dagligdag med kronisk sygdom.

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse ne omkring den patientrettede forebyggelse er sat meget højt på dagsordenen for samarbejdet mellem kommunerne, Region Sjælland og almen praksis. I den politiske

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø

Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø Projektbeskrivelse for KOL-projekt Furesø 1. Formål og målgruppe Med strukturreformen har kommunen fået et delt ansvar for den patientrettede forebyggelse sammen med Regionen. Den patientrettede forebyggelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere

Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Til: Social- og Sundhedsudvalget Fra: Kamilla Walther Midtvejsevaluering af kostvejledning til borgere Indhold Resumé... 1 Formål og succeskriterier... 1 Fremdrift... 2 Foreløbige resultater... 3 Konklusion...

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder. Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark

Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder. Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark Kroniske sygdomme en massiv sundhedsudfordring Fakta i Region

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro

Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Evaluering af et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundhedsforvaltningen og de praktiserende læger på Østerbro Anne Frølich, overlæge, Bispebjerg Hospital, ekstern lektor, Københavns Universitet

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer.

Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer. Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 - ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer. Pleje og Omsorg Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001

Læs mere

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE Nedenstående er en skabelon til, hvordan I som kommuner kan skrive en pressemeddelelse til de lokale medier i forbindelse med kampagnen Pust liv i din hverdag. Skabelonen

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1

Evaluering af tilbud i Sundhedscenter for Kræftramte Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 Resultater: Karakteristik af brugere i perioden januar december 2008, p. 1 BRUGERPROFIL 2008 Skrevet af psykolog Pernille Envold Bidstrup og professor Christoffer Johansen, Institut for Epidemiologisk

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Sundhed og Omsorg Faglig Drift og Udvikling 2018 1 Indhold Indledning... 3 Definition og forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)... 3 Indlæggelser

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

centre vedr. indsats for kronisk sygdom sundhedshuse KOL type 2 diabetes hjerte-kar sygdomme muskel-skelet lidelser

centre vedr. indsats for kronisk sygdom sundhedshuse KOL type 2 diabetes hjerte-kar sygdomme muskel-skelet lidelser Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Bilag 1A projektbeskrivelse Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 10. februar 2012 Sagsnr. 2011-177589

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

MedComs kronikerprojekt

MedComs kronikerprojekt MedComs kronikerprojekt Understøttelse af forløbsprogrammer. Fælles Kroniker Data Introduktion og Datasæt for sygdomme I testperioden Ålborg 19.3.2012 sjj@medcom.dk Arbejdsplan Version 0 udvikles til Version

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Igangsætning af kronikerprogrammer i Region Midtjylland

Igangsætning af kronikerprogrammer i Region Midtjylland Strategisk sundhedsledelsesforum Regionshuset Viborg Regionalt sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Igangsætning af kronikerprogrammer

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi? Forskningsleder, professor Charlotte Glümer Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Oktober 2015 Sundhedsprofil 2013 Hovedbudskaber

Læs mere

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser

RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE. SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser RAPPORTERING AF TILFREDSHED I PATIENTUDDANNELSERNE SUNDHEDSCENTER NORDÅS Diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, hjertesygdom og livsstilskurser 1 Viden, vækst og velfærd Rapportering af tilfredshed

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er:

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er: Revideret tidsplan Forudsætninger for puljen Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet i perioden fra 2011 til 2014 har Tilsyn i fået til opgave at varetage punktet 1.4.4. Forebyggelse af uventede

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER NIVEAU I Patienten får kun åndenød ved Årlige forebyggelsessamtaler Tilbyder: Diagnostisk uafklarede svær anstrengelse. på baggrund af DAKs KOL-indika- Rygestopkurser patienter med lungesygdom og /eller

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere