Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86"

Transkript

1 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål og mål for genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 efter Servicelovens Hvem kan få træning?... 4 Hvad får man genoptræning/vedligeholdelsestræning til?... 5 Hvordan bevilges træningen?... 6 Hvornår påbegyndes træningen?... 6 Hvordan udføres træningen?... 7 Hvad koster træningen?... 7 Kørsel til træning... 8 Forventninger til dig... 8 Arbejdsmiljø... 9 Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen... 9 Klagemuligheder... 9 Relevante adresser og kontaktmuligheder Ydelsesbeskrivelser Døgnrehabilitering Genoptræning Genoptræning Vedligeholdende træning, individuel Ufrivillig vandladning - individuel Vedligeholdende træning, hold. Selvtræning Hjemmetræning Screening af borgere der søger om praktisk bistand eller personlig pleje Genoptræning efter screening - hold Vurdering ved træningsterapeuter Vurdering i hjemmet

3 Forord Kvalitetsstandarden skal fungere som: Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau Et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler genoptræning efter Servicelovens 86, der omfatter: genoptræning efter sygdomsforløb, som ikke har krævet hospitalsindlæggelse vedligeholdende træning til personer med nedsat funktionsevne som følge af kroniske sygdomme. Det kommunale genoptræningstilbud indgår sammen med øvrige tilbud fra kommunen i en samlet indsats for at bringe dig op på det bedst mulige funktionsniveau Denne kvalitetsstandard godkendes politisk én gang årligt. Eventuelle tilpasninger/ændringer af kvalitetsstandarden skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. 3

4 Generelle del Formål og mål for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Formålet med genoptræningen er: At forhindre, at din funktionsnedsættelse bliver varig At du genvinder dine tabte funktioner At nedsætte behov for støtte/hjælp, f.eks. i form af personlig og praktisk hjælp i hjemmet At du selv bliver i stand til at fastholde eller bedre dit funktionsniveau. Formålet med den vedligeholdende træning er. At fastholde og stabilisere dit opnåede funktionsniveau efter gentræning At du selv bliver i stand til at fastholde dit funktionsniveau Målet med genoptræningen er at du, indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode, opnår et så højt funktionsniveau som muligt, ud fra de forudsætninger du har, i relation til alder, sygdom og/eller anden skade m.m. Hvem kan få træning? 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Målgruppen for genoptræning efter Serviceloven vil typisk være ældre borgere. Genoptræning kan bevilges: Till dig, der har en midlertidig funktionsnedsættelse, der skyldes sygdom, der ikke har krævet indlæggelse på sygehus og som har behov for hjælp/støtte til at genvinde dine tabte funktioner Til dig der over tid har mistet funktionsniveau og har behov for hjælp/støtte til at genvinde dine funktioner til et niveau, som kan forventes af din alder og køn. 4

5 Det er vigtigt, at du er motiveret for at træne og samarbejder med ergo- og fysioterapeuter om træningen. Der er en forventning om, at du træner hjemme mellem behandlingerne, hvis det vurderes, at det vil gavne genoptræningen. Du har pligt til og ansvaret for at følge din plan for at vedligeholde dit opnåede funktionsniveau, ved træningens afslutning. Vedligeholdende træning kan bevilges: Til dig der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der gør træningen nødvendig. Til dig med kroniske sygdomme, og skal ofte ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Målet er at fastholde det hidtidige funktionsniveau og omfatter vedligeholdelse af både fysiske og psykiske færdigheder. Genoptræningen vedrører din funktionsnedsættelse. Det vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningen ydes efter en konkret individuel vurdering af træningsbehovet. I forbindelse med din opstart af træningen udarbejdes der i samarbejde med dig individuelle mål på krops- aktivitets- og deltagelsesniveau. Hvad får man genoptræning/vedligeholdelsestræning til? Du kan få genoptræning til at opnå dit tidligere funktionsniveau, eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt. Det kan f.eks. dreje sig om selv at kunne klare praktiske opgaver i hjemmet, klæde sig af og på, rejse sig fra en stol, færdes sikkert med eller uden gangredskab, klare trappen til din bolig, mv. Du kan få vedligeholdelsestræning i en afgrænset periode for at bevare det nuværende funktionsniveau. Samarbejde på tværs at kommuner om genoptræning. Har du specifikke problemstillinger i forhold til genoptræning omkring nedsat funktion i ryg, knæ eller hjerte kan der tilbydes genoptræning i Brøndby- eller Albertslunds kommunes træningscenter, som har speciel viden på disse områder. Det kan du få mere viden om af din visitator. Tilbud om træning efter Serviceloven skal ifølge retssikkerhedslovens 5 koordineres med andre tilbud efter den sociale lovgivning, så der foretages en helhedsvurdering af din situation. Det vil sige, at en ansøgning om hjælp skal behandles med et bredt sigte, så der foretages en vurdering af, om der er behov for anden støtte/hjælp end det, der er ansøgt om. Det kan blandt andet være rådgivning eller hjælp, der ydes af en anden afdeling i kommunen. 5

6 Hvordan bevilges træningen? Du skal ansøge kommunen om genoptræning efter Servicelovens 86. Du kan ringe eller maile direkte til kommunens visitationsenhed og aftale et besøg. Henvendelse kan også komme fra dine pårørende, forebyggende konsulenter, din praktiserende læge eller hjemmeplejen, hvis det sker med dit samtykke. Bevillingen sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering af dit behov. Hvis du søger Glostrup Kommune om praktisk hjælp og/eller personlig pleje, visiteres du til enten til en vurdering ved terapeut og/ eller et kort træningsforløb. Hvis vurderingen viser, at du er i risiko for funktionstab og har træningspotentiale, tilbydes du et træningsforløb. Hvis du ikke tager imod tilbuddet, på grund af manglende motivation til selv at gøre en indsats, kan det have indflydelse på bevilling af praktisk hjælp og personlig pleje. Hvis du, søger om inkontinenshjælpemidler, kan du ligeledes blive henvist til træning, såfremt der er en træningsmulighed for at undgå brugen af inkontinenshjælpemidler eller nedsætte forbruget. Visitator vurderer, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige til at kunne træffe afgørelse om et genoptræningsforløb. Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger, indhentes disse fra eksempelvis dig, hjemmeplejen eller din praktiserende læge. Visitator vurderer sammen med dig, om der er behov for kørsel. Er dette tilfældet, bevilges kørsel efter gældende regler og de aktuelle kommunale tilbud. Senest 10 hverdage efter at Glostrup Kommune har modtaget en ansøgning fra dig, skal der foreligge en afgørelse. Afgørelsen indeholder oplysninger om: Du er bevilget træning Hvilken form for træning der er bevilget Du er bevilget kørsel. Eventuelt samtykke sikres fra dig ved behov for indhentning af yderligere oplysninger. Hvornår påbegyndes træningen? Senest 7 hverdage efter at træningsstedet har modtaget afgørelsen, vil du blive kontaktet skriftligt og eventuelt telefonisk om tidspunkt og sted for opstart. 6

7 Træningen skal senest være påbegyndt 20 hverdage efter afgørelsen er truffet. Hvordan udføres træningen? Træningen foregår på Glostrup kommunens træningscenter eller kommunale træningscentre i Albertslund og Brøndby, eventuelt i dit hjem (se adresseliste). Du bliver orienteret fra træningscentret om, hvornår og hvor træningen kommer til at foregå. Træningsstedet er ansvarlig for, at træningen udføres efter almindeligt anerkendte faglige standarder. Træningsforløbet skal altid tilpasses dit behov og andre særlige forhold. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at der er vurderet, at træningen foregår mest hensigtsmæssigt i dit eget hjem. Træningen tilrettelægges i samarbejde med dig ud fra din fysiske og psykiske formåen. Terapeuten og dig sætter fælles mål for træningen, så det tilpasses din hverdag og en faglig vurdering af, hvad der er realistisk opnåeligt. De enkelte træningsydelser er beskrevet i ydelsesbeskrivelserne. Træningen vil altid starte med en undersøgelse og relevante tests. Såfremt undersøgelsen viser, at du ikke forventes at kunne få gavn af træningen, meldes dette tilbage til Visitationsenheden med henblik på en revurdering og evt. afslutning. I ydelsesbeskrivelserne er hyppighed og varighed beskrevet for de enkelte ydelser. Dette er vejledende udmålinger, og der kan være individuelle forskelle. Såfremt der er behov for at forlænge træningsforløbet, kontakter træningsstedet Visitationsenheden med henblik på revurdering og/eller godkendelse af ændringen. Ved ændringer i kørselsbehovet under genoptræningen meddeler træningscentret Glostrup Kommunes visitationsenhed det ændrede behov med henblik på revisitation til kørsel. Træningsstedet må som udgangspunkt ikke foretage ændringer og/eller aflysninger af den planlagte træning. Sker der aflysninger, skal der tilbydes erstatningstræning. Sker der ændringer af aftalt træningstid, skal dette meddeles dig senest om morgenen samme dag. Hvad koster træningen? Der er ingen egenbetaling for genoptræning eller vedligeholdelsestræning, der ydes efter bestemmelserne i Servicelovens 86, der er et visiteret tilbud. 7

8 Ved døgnrehabilitering betales for opholdet med xx kr. om dagen. Dette beløb er gældende for 2016 og reguleres årligt. Der er mulighed for at søge tilskud via sagsbehandler i Center for Social Service. Kørsel til træning Kommunen kan vælge at yde støtte til individuel befordring (kørsel) efter servicelovens 117, når der er tale om personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor det ikke er muligt for den pågældende selv at sørge for transporten. Det er ikke muligt at medtage en ledsager. Din visitator vurderer, i forbindelse med at du bevilges et træningsforløb, om du også er berettiget til kørsel.. Terapeuten bedømmer, hvornår det igen er muligt for dig at sørge for transporten og meddeler dette til Visitationsenheden. Glostrup Kommune opkræver xx kr. for transport til genoptræning. Beløbet er gældende for 2016 og reguleres årligt. Der fremsendes et girokort til dig på betalingen. Hvis du udebliver fra træningen uden afbud eller melder afbud for sent, opkræves tilsvarende beløb Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Forventninger til dig I løbet af træningsforløbet er det vigtigt at: Du møder til de aftalte træningsgange Du kommer til tiden Du melder afbud på grund af egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, så hurtigt som muligt og senest samme dag om morgenen. Der kan i disse tilfælde blive tale om erstatningstræning. Du melder afbud på grund af andet fravær så hurtigt som muligt og senest kl. 12 dagen før træningen. Det forventes at træningsforløb prioriteres og der ikke meldes unødigt afbud. Disse afbud medfører ikke erstatningstræning. Du meddeler forsinkelser telefonisk til træningsstedet. Forsinkelser på over en halv time kan medføre, at træningen vil blive aflyst Du informerer om smitsomme sygdomme herunder multiresistente bakterier. Udeblivelser uden afbud medfører ikke erstatningstræning. Ved gentagne udeblivelser det vil sige mere end to gange samt ved gentagne afbud vil genoptræningsforløbet blive revurderet og formentligt afsluttet. 8

9 Arbejdsmiljø Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har alle implicerede parter, det vil sige kommune, træningssted og du i forbindelse med træning en forpligtelse til at sikre, at gældende regler for arbejdsmiljøet overholdes. Arbejdsmiljølovgivningen skal ligeledes overholdes, hvis træningen foregår i dit hjem. Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen Når træningen afsluttes, udarbejder terapeuterne på træningscentret en slutstatus, der sendes til Visitationsenheden. Visitationsenheden foretager en revisitation af de ydelser, som du er bevilget. Slutstatus sender terapeuten også til din praktiserende læge. Terapeuten beskriver i slutstatus, hvordan du sammen med terapeuten har aftalt, at du vedligeholder den opnåede funktion. I forhold til dig afsluttes genoptræningen med: Evaluering og opfølgning på de individuelle mål der blev fastsat ved træningens start Vejledning til dig om hvordan det opnåede funktionsniveau kan bevares og vedligeholdes, og der udleveres efter behov hjemmetræningsprogram At der ved behov ydes hjælp, støtte og vejledning til at fortsætte træning/aktivitet i eget hjem eller nærmiljøet Terapeuten gennemgår de ydelser, du er bevilget, for at se om, der er overensstemmelse mellem dit opnåede funktionsniveau og de ydelser, du i øvrigt modtager. Det kan være hjælp til praktisk hjælp og/eller personlig pleje efter Servicelovens 83. Terapeutens vurdering vil fremgå at den slutstatus, som sendes til Visitationsenheden. Visitationsenheden tilser, at dit opnåede funktionsniveau stemmer overens med de ydelse, du evt. modtager fra kommunen Klagemuligheder Du har ret til at klage over: Serviceniveauet i forhold til genoptræningen og vedligeholdelsestræningen Det faglige indhold i genoptræningen og vedligeholdelsestræningen. Klager over serviceniveauet eller sagsbehandlingen, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræning eller vedligeholdelsestræning, i forhold til den genoptræning der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Glostrup Kommunes Visitationsenhed. 9

10 Relevante adresser findes under afsnittet Relevante adresser og kontaktmuligheder. Hvis du har nye oplysninger af betydning for ansøgningen, som ikke indgik i visitators afgørelse, skal disse oplyses sammen med klagen. Afgørelsen og evt. nye oplysninger vil blive behandlet af lederen af Visitationsenheden i samarbejde med visitator. Hvis Visitationsenheden efter den fornyede behandling giver medhold i klagen, giver Visitationsenheden besked om dette. Hvis klagen herefter stadig ikke kan imødekommes, vil Glostrup Kommune sende den videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil da behandle klagen og træffe en endelig afgørelse. Klager over kvaliteten af den træning, der leveres skal derimod rettes direkte til træningscentret. Hvis problemet ikke kan løses mellem dig og træningscentret, kontaktes visitator. Klager over det faglige indhold i genoptræningen eller vedligeholdelsestræningen, herunder sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen eller vedligeholdelsestræningen, og om svarer til almindeligt anerkendte faglige standarder, skal rettes til Patientombuddet. (Se adresseliste). Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. 10

11 Relevante adresser og kontaktmuligheder Glostrup Kommune, Visitationsenheden. Rådhusparken Glostrup Telefon: Telefontid: Hverdage kl Mail: Træningscentret Dommervangen 4. 1.sal Glostrup Tlf.: Telefontid dagligt: kl Mail: Albertslund Kommune Træningscentret Humlehusene Albertslund Tlf Mail: Brøndby Kommune Træningscenter Brøndby Horsedammen 36A 2605 Brøndby Tlf Mail: Ankestyrelsen Aalborg Eventuelt att. navn på kontor, afdeling eller person 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Telefon: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt: kl ) Fax: Hjemmeside: 11

12 Ydelsesbeskrivelser Døgnrehabilitering Lovgrundlag Serviceloven 86, stk.1. Formål At tilbyde intensiv individuel genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. At bringe dig op på det funktionsniveau du havde inden sygdom/ulykke, eller et funktionsniveau så højt som muligt, og derved gøre dig i stand til at klare dig bedst muligt i eget hjem. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig der er ældre: Der midlertidigt ikke kan fungere i eget hjem på grund af funktionsnedsættelse. Der har et omfattende genoptræningsbehov på grund af almen svækkelse efter længere tids sygdom Der vurderes til at have genoptræningspotentiale og kan genvinde de tabte funktioner. Undersøgelse herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Op til 10 timers træning ugentligt fordelt på 5 hverdage. Opholdet kan vare op til 3 måneder. For dig som er meget funktionssvækket kan der være behov for træning ved 2 terapeuter. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. Der samarbejdes med personalet på De Midlertidige Pladser på Ældrecenter Dalvangen. 12

13 Genoptræning 1 Lovgrundlag Serviceloven 86, stk.1. Formål At tilbyde individuel genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom og/eller almen svækkelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse At bringe dig op på det tidligere funktionsniveau eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt At du genvinder og/eller bevarer flest mulige ressourcer til at klare dagligdagens opgaver selv. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig der er ældre: Der har en funktionsnedsættelse. Der har et genoptræningsbehov på grund af almen svækkelse og/eller efter sygdom. Der vurderes til at have genoptræningspotentiale og kan genvinde de tabte funktioner. Undersøgelse, herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Op til 16 timer, der fordeles med overvejende 2 træningsgange om ugen. Hver trænings-gang berammes til 45 min. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune samt på Brøndby eller Albertslunds kommunale træningscenter. 13

14 Genoptræning 2 Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Formål At tilbyde individuel genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom og/eller almen svækkelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse At bringe dig op på det tidligere funktionsniveau eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt At du genvinder og/eller bevarer flest mulige ressourcer til at klare dagligdagens opgaver selv. Målgruppe Fortrinsvis dig der er ældre : Der midlertidigt kan have vanskeligt ved at fungere i eget hjem på grund af svær funktionsnedsættelse Der har et genoptræningsbehov på grund af almen svækkelse og/eller efter længere tids sygdom. Der vurderes til at have genoptræningspotentiale og kan genvinde de tabte funktioner. Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Undersøgelse herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Op til 24 timer der fordeles med overvejende 2 træningsgange om ugen. Hver træning berammes til 45 minutter. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune Samt på Brøndby eller Albertslunds kommunale træningscenter. 14

15 Vedligeholdende træning, individuel Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 2. Formål Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Er at vedligeholde færdigheder hos dig der har nedsat funktionsevne. Fortrinsvis for dig der er ældre med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for en individuel trænings og vejledningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde færdigheder. Undersøgelse, herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter, herunder træning i brug af hjælpemidler. Op til 16 timer der overvejende fordeles 1-2 træningsgange om ugen i maksimalt 3 måneder. Hver træning berammes til 45 minutter. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 15

16 Ufrivillig vandladning - hold Lovgrundlag Serviceloven 86 Formål Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Du skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt ud fra de forudsætninger, du har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. Du er inkontinent. Du skal være undersøgt/udredt af egen læge (gynækologisk undersøgelse, urinstix,) Det er en forudsætning, at du ikke har konkurrerende lidelser, hverken fysisk eller psykisk, som kan forhindre dig i at deltage på hold. Fysisk træning samt vejledning i diverse hjælpemidler. En individuel startundersøgelse af 45 min. varighed Op til 10 ugers holdtræning af 45 min. varighed 1 gang ugentligt (5 ugers holdtræning - 5 ugers pause - 5 ugers holdtræning) En individuel midtvejsundersøgelse af 15 min. varighed En individuel slutundersøgelse af 45 min. varighed. Fysioterapeuter i Glostrup kommune. 16

17 Ufrivillig vandladning - individuel Lovgrundlag Servicelovens 86 Formålet Målgruppe Du skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt ud fra de forudsætninger, du har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. Retter sig mod dig: med inkontinens som har stærkt nedsat eller ingen knibefunktion, hvor der er behov for facilliitering af muskulaturen. med smerter i bækkenregionen som på grund af psykisk eller fysiske årsager ikke kan deltage på hold som på grund af sprogbarriere har behov for tolk Du skal være undersøgt/udredt af egen læge (gynækologisk undersøgelse, urinstix,) Resultatmål Indhold i 80 % af borgerne med stressinkontinens opnår en forbedring. 30 % af borgere med urgeinkontinens opnår en forbedring. Kropsniveau: Anamnese. Undersøgelse med relevante tests. Styrke- og udholdenhedstræning af bækkenbundsmuskulaturen. Udspænding af bækkenbundsmuskulatur. Smertebehandling. Aktivitetsniveau: Undervisning om hensigtsmæssig væskeindtagelse og vandladningsvaner. Deltagelsesniveau: Instruktion i hjemmetræningsøvelser. Vejledning i diverse hjælpemidler. Hyppighed og varighed En individuel startundersøgelse af 45 min. varighed. Op til 6 gange individuel træning af 45 min varighed. 1 individuel slutundersøgelse af 45 min varighed. 17

18 Når du har opnået en bedre funktionsevne af bækkenbundsmuskulaturen, kan du fortsætte til bækkenbundstræning på hold. Hvem leverer Fysioterapeuter i Glostrup Kommune. 18

19 Vedligeholdende træning, hold. Selvtræning Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 2. Formål At tilbyde hjælp til at vedligeholde færdigheder opnået ved genoptræning efter Serviceloven 86 eller Sundhedslovens 140 At bevare det opnåede funktionsniveau. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig der er ældre: Der har gennemført et tilbud om træning efter Serviceloven eller Sundhedsloven. Der vil være i stand til selv at transportere sig til træningsstedet og benytte træningsfaciliteterne. Fysisk træning. Individuelt planlagt efter vejledning. Du træner 2 gange om ugen min. Tilbuddet gælder i op til 3 måneder. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup kommune. 19

20 Hjemmetræning Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Serviceloven 86, stk. 2. Formål At bringe dig op på et funktionsniveau så du evt. kan fortsætte træning på træningscentret At du bliver i stand til at varetage vanlige gøremål i dit eget hjem eller nærområde At du bliver fortrolig med at bruge et givent hjælpemiddel i din dagligdag. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig der er ældre og: har behov for genoptræning af funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom og/eller almen svækkelse, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse har gennemført et træningsforløb og har opnået et bedre funktionsniveau, men har behov for støtte til at overføre din opnåede funktion til dine vanlige gøremål hvor træning i de vante omgivelser er afgørende for om du kan opnå et bedre funktionsniveau/ blive selvhjulpen i forhold til dine vanlige gøremål i hjemmet har behov for at opnå et funktionsniveau, der gør dig i stand til at fortsætte træningen på træningscentret. Undersøgelse herunder relevante tests, fysisk træning, samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Der kan være behov for anskaffelse af andre redskaber eller hjælpemidler, som kan indgå i træningen. Du oplyses herom, og der kan være egen betaling. Afhængig af en konkret individuel vurdering. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup kommune. 20

21 Screening af borgere der søger om praktisk bistand eller personlig pleje Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Formål At undersøge om du har et funktionstab, og om dette kan afhjælpes ved hjælp af træning At undersøge om du er i risiko for funktionstab, og om dette kan afhjælpes ved hjælp af træning Kortlægning af problemer i forbindelse med dagligdagsaktiviteter (ADL). Målgruppe Målgruppen for screeningen er dig der: Søger om hjælp efter Servicelovens 83, for første gang Er på pension eller efterløn Ikke har modtaget hjælp indenfor det sidste år. Borgere der ikke tilbydes screening: Modtager aflastende hjælp efter Servicelovens 84 Terminale Svært hjertesyg Svær KOL, stratificeringsgrad 3-4 Har genoptræningsplan Sundhedslovens 140. Indhold i Konklusion af samtale og tests Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Screening herunder relevant samtale og tests på alle niveauer. Hvis du ligger under gennemsnittet i testene og har problemer i forbindelse med dine dagligdagsaktiviteter, og vurderes til at have et træningspotentiale, vil du blive visiteret til træning. Tests: 2 gange Vurdering af aktiviteten: aftales individuelt. Visitatorer i Glostrup Kommune, Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 21

22 Genoptræning efter screening - hold Lovgrundlag Serviceloven 86,stk. 1 Formålet At bringe dig op på det tidligere funktionsniveau eller et funktionsniveau så tæt på dette som muligt. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis dig der er ældre: Hvor det er vurderet, at træning kan afhjælpe dit funktionstab eller forebygge yderligere funktionstab. Fysisk træning. Holdtræning, 2 gange om ugen á 90 min. i op til 3 måneder. Terapeuten vil løbende sammen med dig følge op på, om du bedrer dit funktionsniveau og derved kan varetage flere af dine daglige gøremål selv eller har behov for anden støtte hertil ex. hverdagsrehabilitering eller hjemmetræning. Herunder hvornår din træning kan afsluttes. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup kommune. 22

23 Vurdering ved træningsterapeuter Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1 Serviceloven 86, stk. 2 Formål At afklare om: Du kan have gavn af et tilbud om træning Du har ressourcer til at gennemføre et træningsforløb Hvilket træningsforløb vil være egnet, og hvor kan træningen foregå. Målgruppe Indhold i Hyppighed og varighed, vejledende udmåling Hvem leverer Fortrinsvis for dig som er ældre: Der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Der har behov for en nærmere faglig uddybning for at afklare formålet. Undersøgelse herunder relevante tests samt vurdering af træningspotentiale. Afhængig af en konkret individuel vurdering. Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 23

24 Vurdering i hjemmet Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1. Serviceloven 86, stk. 2. Formål At afklare: Om du kan have gavn af et tilbud om træning Om du har ressourcer til at gennemføre et træningsforløb Hvilke problemer du har i forhold til dine daglige gøremål, herunder evt. vejlede dig i andre måder at varetage dem på Hvilket træningsforløb der evt. vil være egnet, og hvor kan træningen skal foregå. Målgruppe Fortrinsvis for dig som er ældre : Der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Der har behov for en faglig vurdering i hjemmet af din evne til at varetage daglige gøremål i og udenfor hjemmet Der har behov for en nærmere faglig uddybning for at afklare videre træningsforløb Der ikke har ressourcer til at komme til træningsstedet. Indhold i Vurdering af din evne til at udføre de aktiviteter, du har søgt om hjemmehjælp til med henblik på vurdering af dit træningspotentiale. Vejledning i hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan varetage dine daglige gøremål Undersøgelse herunder relevante tests med henblik på vurdering af dit træningspotentiale. Konklusion af vurdering Hyppighed og varighed, Hvis du har problemer med at udføre daglige gøremål og/eller ligger under gennemsnittet i testene og vurderes til at have et træningspotentiale, forventes du at deltage i et træningsforløb, således at du øger dine ressourcer og bliver i stand til at mestre dagligdagen med mindre hjælp eller uden hjemmehjælp. Træningsforløbet kan foregå på træningscentret, som hjemmetræning- se ydelsesbeskrivelse i nærværende standard og/eller som et hverdagsrehabiliteringsforløb. Dette er nærmere beskrevet i Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 83 og 84. Afhængig af en konkret individuel vurdering. 24

25 vejledende udmåling Hvem leverer Fysioterapeuter og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. 25

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune xx december 2016 Indhold Forord... 3 Formål og

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2018 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune 13. december 2017 Indhold Forord... 3 Formål og mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedsloven 119 sundhedsfremme og forebyggelse

Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedsloven 119 sundhedsfremme og forebyggelse 1 Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedsloven 119 sundhedsfremme og forebyggelse Lovgrundlag 119 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1)

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for genoptræning efter 86,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 1 Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 Lovgrundlag 86, stk. 1 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019

Kvalitetsstandard 2019 Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune 12. december 2018 Gældende fra den 1. januar 2019 Indhold Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2 1 Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2 Lovgrundlag 86, stk. 2 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2)

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2) Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven ( 86, stk. 2) Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 1 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 5 september 2017 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011.

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2)

Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2) Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven ( 86, stk. 2) Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning efter Sundhedslovens 140 1 Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5 3. På hvilken baggrund

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven 140 2019 Uden for det trekommunale samarbejde Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...3 Hvem

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven)

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven) 1 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen til 140 i Sundhedsloven pligt til at tilbyde genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering.

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering. Deloitte 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor tilbydes almen

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid Kvalitetsstandarder træning 2019 Center Sundhed, Kultur og Fritid Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard Individuel transport Lov om social service 117 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard 04 3. november 2010 1. Støtte til individuel befordring - Lovgrundlag og vejledning Serviceloven 117. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Servicelovens 86 stk. 1 og 2, 11, stk. 7, samt 44. Lovgrundlag Servicelovens 86, stk. 1; Kommunalbestyrelsen

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indledning genoptræning af funktionsnedsættelser og vedligeholdende træning... 3 86 stk. 1 Genoptræning af funktionsnedsættelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Faxe Kommunes kvalitetsstandard for Servicelovens 85 Socialpædagogisk indsats. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere