Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009"

Transkript

1 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige faste udgifter i forbindelse med hendes ansøgning om personligt tillæg efter pensionsloven. Som begrundelse havde myndighederne henvist til en fast praksis hvor udgifter til bil kun godkendes hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. 31.marts 2009 Forvaltningsret Ombudsmanden mente at myndighederne burde have vurderet om ansøgerens argumenter for at have bil kunne føre til at myndighederne i det konkrete tilfælde måtte fravige deres praksis. Ved ikke at gøre det havde myndighederne efter ombudsmandens opfattelse ulovligt sat skøn under regel. Sagen rejste også et spørgsmål om begrundelse, jf. forvaltningslovens 24. Ombudsmanden mente at myndighedernes begrundelse hvor myndighederne henviste til den faste praksis overordnet set var subjektivt korrekt. (J.nr ). Ombudsmandens udtalelse 1. Skøn under regel Faxe Kommunes og det sociale nævns afgørelser er truffet i henhold til 14, stk. 1, i lov om social pension (pensionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj Bestemmelsen lyder sådan: 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Af vejledning nr. 53 af 31. august 2007 pkt. 77 om folkepension efter lov om social pension fremgår følgende:

2 77. Kommunen skal træffe afgørelse om personligt tillæg efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Der skal i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af pensionistens økonomiske forhold dvs. en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen af den sociale pension, og alle andre indtægter og formue sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter. Størrelsen af indtægt eller formue kan herunder vurderes i relation til det formål, der søges om personligt tillæg til at dække. Men det er ikke afgørende, hvilken udgift pensionisten anmoder om at få dækket via personligt tillæg, men om pensionisten har mulighed for at afholde de nødvendige og rimelige udgifter vurderet i forhold til indtægter og formue. Kommunen skal således ved hver enkelt ansøgning om personligt tillæg foretage en nærmere individuel vurdering af, om pensionisten ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne afholde den udgift, som pensionisten søger personligt tillæg til at dække. Først når kommunen efter en samlet vurdering finder, at pensionistens økonomiske forhold er særlig vanskelige, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om tildeling af personligt tillæg. Myndigheden skal således foretage en konkret og individuel vurdering af bl.a. hvad der kan betragtes som en rimelig og nødvendig udgift. Faxe Kommune skrev i sin afgørelse af 4. oktober 2007 at dine udgifter til bil ikke kunne godkendes, og det skyldtes ifølge kommunens revurdering af 17. oktober 2007 at du ikke anvender din bil erhvervsmæssigt. I udtalelsen til mig af 2. december 2008 skrev kommunen at udgiften ikke var medtaget i den økonomiske trangsvurdering da bilen ikke er vurderet til at have erhvervsmæssig eller helbredsmæssig betydning. Det sociale nævn har lagt vægt på samme forhold. Ifølge nævnets afgørelse af 12. december 2007 medtages ved en økonomisk behovsvurdering efter praksis kun biludgifter, hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. I nævnets udtalelse til mig af 4. november 2008 har nævnet henvist til at den omtalte praksis følges af såvel kommuner som de sociale nævn; nævnet har herved bl.a. henvist til principperne i Ankestyrelsens afgørelse SM P for så vidt angår nødvendigheden af arbejdsmæssige grunde. I den omtalte SM P havde nævnet ikke fundet anledning til at tilsidesætte kommunens afgørelse omkring ansøgerens Falckabonnement hvorefter udgiften vedrørende ansøgers bil ikke kunne godkendes som en rimelig udgift, idet ansøger ikke længere benyttede sin bil som transportmiddel til arbejde. Ankestyrelsen tog ikke udtrykkeligt stilling til spørgsmålet da sagen i An- 2/12

3 kestyrelsen blev behandlet i principielt møde med henblik på nærmere vurdering af om udgifter til ulykkesforsikring og til gældssanering burde medtages i budgettet som rimelige faste udgifter. Sådan som Faxe Kommunes og det sociale nævns afgørelser og udtalelser er formuleret, må jeg lægge til grund at myndighederne mener der er tale om en fast og ufravigelig praksis. Jeg kan således ikke se at den praksis som myndighederne har beskrevet, åbner for en individuel stillingtagen. Når nævnet i udtalelsen til mig udtrykkeligt forholder sig til dine argumenter, lægger nævnet også her vægt på at dine argumenter ikke støtter et helbreds- eller erhvervsmæssigt begrundet behov. En fast administrativ praksis giver store praktiske fordele for myndighederne ligesom den mindsker risikoen for usaglig forskelsbehandling. Den administrative praksis kan imidlertid kollidere med det underliggende retsgrundlag. Det er således almindeligt antaget at en forvaltningsmyndighed ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen lovligt kan sætte et lovbestemt skøn under regel ved at opstille interne regler der afskærer eller kraftigt begrænser skønnet. Som udgangspunkt er en forvaltningsmyndighed forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at inddrage relevante og saglige kriterier og i forhold hertil træffe en afgørelse efter en konkret vurdering, jf. Jon Andersen, Socialforvaltningsret, 2. udgave (2006), s. 104 ff, og Jens Garde mfl., Forvaltningsret Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 408 ff. Som nævnt ovenfor må jeg lægge til grund at Faxe Kommune og det sociale nævn mener at den nævnte praksis er ufravigelig. Pensionslovens 14, stk. 1, siger imidlertid udtrykkeligt at der skal foretages en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. På den baggrund mener jeg ikke at myndighederne er berettiget til at opstille en ufravigelig betingelse om at biludgifter kun medtages hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Faxe Kommune og det sociale nævn burde derfor efter min opfattelse have vurderet om dine argumenter for at have bil kunne føre til at myndighederne i det konkrete tilfælde måtte fravige deres praksis om at udgifter til bil kun kan godkendes hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Om begrundelseskravet i den forbindelse kan jeg henvise til Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 560, med omtale af bl.a. Højesterets dom trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1995, s Ved ikke at have foretaget en sådan vurdering mener jeg at Faxe Kommune og det sociale nævn ulovligt har sat skøn under regel. 3/12

4 Jeg har gjort Faxe Kommune og Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Sjælland, bekendt med min opfattelse. 2. Det sociale nævns begrundelse I min høring af 6. august 2008 bad jeg også nævnet redegøre nærmere for nævnets begrundelse i afgørelsen af 12. december 2007 som uddybet af nævnet i breve af 27. marts 2008 og 8. april En begrundelse for en forvaltningsafgørelse skal være korrekt i den forstand at den skal være et sandt udtryk for de forhold og overvejelser der har ført myndigheden frem til den trufne afgørelse. Forvaltningslovens kapitel 6 indeholder regler om begrundelsespligten og begrundelsens indhold. Bestemmelserne lyder sådan: 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.... Hvis der foreligger en bestemt praksis som ligger til grund for myndighedens skønsudøvelse, og den aktuelle afgørelse falder i tråd med den praksis, vil det være tilstrækkeligt at myndigheden beskriver praksis, det vil sige dens indhold og grundlag. Hvis sådanne beskrivelser er offentligt tilgængelige, vil en henvisning kunne være tilstrækkelig på samme måde som ved retsregler; de pågældende beskrivelser vil også kunne vedlægges. Se Hans Gammeltoft- Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s Som det fremgår ovenfor, må jeg lægge til grund at det netop er det sociale nævns opfattelse at der foreligger en fast og ufravigelig praksis om at udgifter til bil kun kan godkendes hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller 4/12

5 arbejdsmæssige grunde. Det er derfor subjektivt korrekt og dermed i overensstemmelse med forvaltningslovens 24 når nævnet begrunder afgørelsen af 12. december 2007 med at der efter praksis kun medtages biludgifter hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Nævnet burde dog i overensstemmelse med det ovenfor anførte have lavet en kildehenvisning til praksis; i nævnets udtalelse til mig af 4. november 2008 vedlagde nævnet eksempelvis SM P der ifølge nævnet beskrev principperne for så vidt angik nødvendigheden af arbejdsmæssige grunde. I afgørelsen af 12. december 2007 skrev nævnet endvidere at der ikke i sagen [er] oplyst om forhold, der kan begrunde, at De har bil. I din ansøgning til kommunen af 1. oktober 2007 og i din klage til nævnet af 9. oktober 2007 har du netop oplyst om dit behov for at have bil. Jeg mener derfor at nævnets formulering er uheldig. Nævnet burde i stedet i overensstemmelse med nævnets subjektive opfattelse have forklaret hvorfor dine argumenter ikke efter praksis kunne føre til at dine udgifter til bil kunne godkendes. Om subjektiv korrekt begrundelse, se bl.a. Hans Gammeltoft-Hansen, Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s Jeg har gjort Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Sjælland, bekendt med min opfattelse. 3. Henstilling På baggrund af det jeg har anført, har jeg henstillet til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Sjælland, at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Sjælland, skrev efterfølgende til mig at nævnet havde besluttet at tage sagen op til fornyet behandling. Jeg meddelte nævnet at jeg herefter ikke foretog mig mere i sagen. Sagsfremstilling Det fremgik af sagens akter at A den 1. oktober 2007 søgte Faxe Kommune om personligt tillæg efter pensionslovens 14, stk. 1, til en tandbehandling på kr. A anførte bl.a. at det ikke er luksus at hun har bil da hun bor uden for rækkevidden af offentlige transportmidler. I en afgørelse af 4. oktober 2007 skrev Faxe Kommune sådan: 5/12

6 Du har søgt om tilskud i form af personligt tillæg 17, stk. 2, til dækning af udgiften til tandbehandling kr ,00. Der er foretaget en økonomisk vurdering hvor dine indtægter er sammenholdt med dine faste løbende udgifter. Denne vurdering viser, at du efter at have afholdt dine faste løbende udgifter, har et rådighedsbeløb til kost, beklædning mv. på kr ,00. Faxe Kommune har fastsat et rådighedsbeløb på kr ,00. Udgiften til bil, vægtafgift og bidrag kan ikke godkendes. Det skønnes ud fra ovenstående, at du ikke er særlig vanskeligt stillet økonomisk, hvorfor der meddeles afslag på det ansøgte. Hvis dine økonomiske forhold ændrer sig væsentligt eller du får ekstraordinære store udgifter, er du velkommen til at rette henvendelse med fornyet ansøgning. Ansøgningen er behandlet efter pensionslovens 17, stk. 2. De kan klage over denne afgørelse klagevejledning er vedlagt. Den 9. oktober 2007 klagede A over Faxe Kommunes afgørelse. A stod uforstående over for at kommunen havde fastsat rådighedsbeløbet til kr., og at beløbet tilsyneladende for nylig var blevet nedsat fra kr. til kr. A skrev bl.a.: I anfægter min ret til at have bil, til trods for, at jeg i et følgebrev til ansøgningen anførte, at det ikke er luksus at have bil der hvor jeg bor. Der er ca. 6 km til Karise som er den nærmeste by, hvor der kan handles ind og hvor der er adgang til tog. Der er ca. 1,7 km til en skolebus, som kører om hverdagen og ikke ret ofte. Hvad havde I tænkt jer? Skal jeg gå til Karise når jeg skal handle, skal til læge, tandlæge eller har andre ærinder f.eks. at besøge min familie. Altså, jeg er 84, godt nok rask og rørig, blandt andet fordi jeg passer på mig selv, lever sundt, får min daglige motion og i øvrigt ikke ligger samfundet til byrde. Det er 40 år siden, jeg sidst har ligget på et sygehus, jeg får et halvårligt tandeftersyn, hvad kan man næsten forlange mere. I de snart 17 år, jeg har boet i kommunen har jeg én gang før bedt om økonomisk støtte også dengang i form af hjælp til en rodbehandling af en tand. Dengang var der ingen, der anfægtede, at jeg har bil hvorfor så nu? Den 17. oktober 2007 sendte Faxe Kommune A klage videre til Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Sjælland. Kommunen skrev bl.a.: 6/12

7 Der er lavet en økonomisk vurdering, hvor indtægten er sammenholdt med de godkendte udgifter på 7.087,00. Denne vurdering viser et månedligt rådighedsbeløb på 4.160,00. Der er derfor givet afslag på ansøgningen, da det ikke vurderes, at (A) er særlig vanskelig stillet økonomisk. Udgiften til bil, vægtafgift og bidrag er ikke godkendt, da den ikke anvendes erhvervsmæssigt. Sagen er revurderet og der er ikke fundet grundlag for en ændring af beslutningen. I en afgørelse af 12. december 2007 fandt det sociale nævn ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse. Nævnet begrundede sin afgørelse sådan: Begrundelsen er, at Deres økonomiske forhold ikke vurderes at være særligt vanskelige. Ved vurderingen af, om en person må anses for at være vanskeligt stillet økonomisk foretages et skøn over den pågældendes indtægter og rimelige faste udgifter, samt den likvide formue. Ved vurdering af, hvad der anses for rimelige faste udgifter henses til, om der er tale om nødvendige udgifter, eller udgifter der ville stille den pågældende urimeligt ringe i forhold til andre personer i samme livssituation. Udgifter, der ikke, [efter] denne vurdering kan anses for rimelige forudsættes afholdt af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet er det beløb, der er tilbage, når de rimelige faste månedlige udgifter er betalt, og er således det beløb, som ansøgeren kan disponere over ud fra sin egen prioritering. Rådighedsbeløbet skal i øvrigt efter praksis dække de løbende underholdningsudgifter i den daglige husholdning, herunder udgifter til kost, toiletartikler, beklædning, avis, kontingent til fritidsinteresser, bogklubber og lignende. Ved en økonomisk behovsvurdering medtages efter praksis kun biludgifter, hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Der er ikke i sagen oplyst om forhold, der kan begrunde, at De har bil. 7/12

8 Nævnet finder således, at De med et månedligt rådighedsbeløb på kr. selv har midler til at betale det ansøgte, eventuelt ved en afdragsordning med tandlægen. Nævnet skal over for kommunen bemærke, at der ikke må sættes skøn under regel. Kommunen har meddelt et fast rådighedsbeløb på 3000 kr. månedligt. Denne interne regel kan udelukkende anvendes som udgangspunkt, og kan aldrig anvendes som begrundelse i en afgørelse. Nævnet har noteret sig, at kommunen i sin afgørelse ikke har henvist til den korrekte bestemmelse i pensionslovens 14, stk. 1 i henhold til hvilken afgørelsen er truffet, ikke har angivet de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen, og ikke har redegjort for de faktiske omstændigheder, der har været af væsentlig betydning for afgørelsen. Det er en overtrædelse af forvaltningslovens 24. I den konkrete sag gør disse mangler dog ikke kommunens afgørelse ugyldig. Begrundelsen herfor er, at de nævnte mangler ikke har haft betydning for afgørelsens resultat. I et brev af 18. december 2007 klagede A til nævnet over afgørelsen. I brevet skrev A sådan: Jeg har modtaget nævnets afgørelse af d.å., hvori man meddeler mig, at man ikke finder tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse. Det har jeg taget til efterretning, men har dog en bemærkning at gøre: Nævnet bemærker over for kommunen, at der ikke må sættes skøn under regel. Så vidt jeg med min allerbedste vilje kan se, er det præcis, hvad nævnet gør i henseende til ikke at kunne anerkende mine udgifter til bil. Nævnet skriver: efter praksis medtages kun biludgifter, hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Her kan jeg ikke se, at der er foretaget et skøn, idet man ikke til trods for at jeg i rigeligt mål har redegjort for, at det er komplet umuligt at bo der, hvor jeg gør, uden at have en bil har taget hensyn til min boligsituation. Jeg ved godt, at nævnet ikke kan have lokalkendskab, men det burde kommunen have kunnet give jer. 8/12

9 Mere har jeg ikke at sige men jeg kunne godt tænke mig et svar på, om ikke nævnet er enig med mig i, at der er sat skøn under regel. I et brev af 27. marts 2008 skrev nævnet sådan til A: Nævnets sekretariat har modtaget Deres brev. Vi finder ikke at der er sat skøn under regel i Deres sag. I afgørelsen er der beskrevet at Deres behov skal vurderes i forhold til andre i samme livssituation som Dem. Ud fra dette er det skønnet, at udgiften til bil ikke kan medtages som en godkendt udgift. Vi beklager den sene besvarelse. Den 2. april 2008 skrev A sådan til nævnet: Jeg har modtaget Deres brev af , men er ikke enig i Deres konklusion mht., at udgiften til bil ikke kan medtages som en godkendt udgift. Jeg ønsker derfor Deres svar på, med hvilken vægt det er indgået i Deres skøn, at jeg ikke har adgang til offentlige transportmidler. I et svar af 8. april 2008 skrev nævnet sådan: Under henvisning til Deres brev af 2. april 2008 kan det oplyses, at sagen er afgjort på grundlag af en samlet vurdering af sagen. Det er derfor ikke muligt at udskille særskilt med hvilken vægt Deres oplysning om, at De ikke har adgang til offentlige transportmidler er indgået i skønnet. Den 20. april 2008 klagede A til mig. I sin klage skrev A at hun havde taget nævnets afgørelse til efterretning, men at hun dog havde bedt nævnet om en begrundelse for at man ikke ville anerkende hendes udgifter til bil. A spurgte om det kunne være rigtigt at hun trods gentagne opfordringer stadig ikke havde fået nogen begrundelse. Den 6. august 2008 bad jeg det sociale nævn om en udtalelse i sagen og om at låne sagens akter. Jeg bad om at nævnet først indhentede en udtalelse fra Faxe Kommune. I mit brev citerede jeg dele af korrespondancen mellem A og nævnet og skrev herefter: 9/12

10 Jeg beder det sociale nævn om at redegøre for i hvilket omfang begrundelsen i nævnets afgørelse af 12. december 2007 som uddybet i nævnets brev af 27. marts 2008 og 8. april 2008 opfylder begrundelsespligten i forvaltningslovens 24. Jeg beder navnlig nævnet om at redegøre for i hvilket omfang der i begrundelsen er taget stilling til (A) s anbringende om at hendes biludgifter burde indgå som en nødvendig udgift, fordi hun bor 6 km uden for en by, og hvor der ikke er adgang til offentlige transportmidler. Jeg beder i den sammenhæng om at nævnet i besvarelsen inddrager udtalelsen i min beretning fra 2002, side 140 ff* (særligt mine bemærkninger på side 160 om en fyldestgørende begrundelse) (vedlagt i kopi). Jeg beder endvidere Faxe Kommune og det sociale nævn om at redegøre nærmere for det retlige grundlag for at udgifter til bil ikke kan anses for en nødvendig udgift ved vurderingen af berettigelsen af et personligt tillæg efter 14, stk. 2, [rettelig stk. 1, min bemærkning] i pensionsloven i tilfælde af at borgeren geografisk bor afsondret, og der ikke er adgang til offentlig transport. I en udtalelse til mig af 4. november 2008 skrev nævnet bl.a.: Indledningsvis ønsker nævnet at præcisere, at (A) har adgang til offentlige transportmidler, om end i begrænset form. Hun oplyser således selv, at der er mulighed for ved egen kraft at transportere sig 1,7 km til nærmeste bus, der dog er en skolebus med begrænset antal afgange i hverdagen. Ad 1 [nævnets begrundelse; min bemærkning]: Nævnet har i sin afgørelse af 12. december 2007 udtrykkeligt forholdt sig til (A) s anbringende om, at hendes udgifter til bil burde indgå som en nødvendig udgift. Nævnet skriver således i afgørelsen: Ved en økonomisk behovsvurdering medtages efter praksis kun biludgifter, hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Der er i sagen ikke oplyst om forhold, der kan begrunde, at De har bil. Nævnet bemærker dog hertil, at nævnet i selve afgørelsen ikke konkret har gengivet (A) s anbringende om, at hendes biludgifter burde indgå som en nødvendig udgift ved beregning af hendes rådighedsbeløb. 10/12

11 Ad 2 [det retlige grundlag; min bemærkning]: At udgifter til bil kun medtages ved en økonomisk behovsvurdering, hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde, er almindelig anvendt praksis af såvel kommuner som de sociale nævn, jf. også principperne i Ankestyrelsens afgørelse SM P for så vidt angår nødvendigheden af arbejdsmæssige grunde. SM P er vedlagt til orientering. Praksis udspringer af, at den enkelte borger frit kan vælge, hvor borgeren ønsker at bo. Vælger man at bosætte sig på landet ca. 6 km fra Karise og med 1,7 km til en bus med få afgange om dagen, må den enkelte dermed have gjort sig klart, hvad det vil medføre vedrørende transport. Om man ønsker at handle ind, besøge familie mv., må man alt efter rådighedsbeløbets størrelse afgøre, hvorledes man vil transportere sig i denne forbindelse. Ønsker man at have det hele tæt på, må man således i stedet flytte tættere på eller til en by, der gør dette muligt i et større omfang. Borgerens frie valg med hensyn til valg af bolig må derfor som udgangspunkt medføre, at transportudgifter skal dækkes af borgerens rådighedsbeløb efter eget valg. Undtaget til dette udgangspunkt er, som nævnt, efter praksis, og som også gengivet i nævnets ovennævnte afgørelse, at udgifter til bil kan godkendes som rimelige faste udgifter, hvis bilen er nødvendig af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Når der ikke er lægelige udtalelser, der udtaler at det er umuligt for borgeren at gå eller cykle 1,7 km til bussen, alternativt 6 km til Karise, kan udgiften til bil ikke medtages som en rimelig udgift, idet udgiften til bil da forventes at skulle dækkes af borgerens rådighedsbeløb, som det står borgeren frit for at anvende, som borgeren ønsker. Det kan efter vurdering være velbegrundet at godkende udgifter til bil på baggrund af, at borgeren skal kunne bevare sit forsørgelsesgrundlag. Anvender borgeren bilen som transportmiddel til arbejde, afvejes dette dog fortsat i forhold til, om det er muligt at opretholde erhvervet ved anvendelse af offentlige transportmidler, og hvor langt borgeren kan forventes at kunne transportere sig selv. Da (A) som pensionist er sikret et forsørgelsesgrundlag, er det af den grund ikke nødvendigt at afholde udgiften til bil. 11/12

12 I den konkrete sag er der ikke anført forhold, der gør, at nævnet finder anledning til, at udgifter til bilen skal medtages ved den økonomiske vurdering. (A) har ikke oplyst om helbredsmæssige forhold, der begrunder, at hun ikke kan bevæge sig ved egen kraft 1,7 km til nærmeste offentlige transportmiddel, dog med begrænsede anvendelsesmuligheder, eller 6 km til Karise. Noget sådant fremgår heller ikke af sagens akter i øvrigt. I en udtalelse af 2. december 2008 skrev Faxe Kommune sådan: Faxe har ikke medtaget udgifter til bil/vægtafgift i den økonomiske trangsvurdering da bilen ikke er vurderet til at have erhvervsmæssig eller helbredsmæssig betydning. Med hensyn til adgangen til offentlig transport så vil evt. kørsel til speciallæge/læge i de fleste tilfælde være dækket af kommunens kørselsordning. Vurderingen har derfor været at ansøger er sidestillet med andre i samme livssituation. Den 23. december 2008 sendte jeg en kopi af det sociale nævns og Faxe Kommunes udtalelser til A med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger. I et brev af 31. december 2008 kommenterede A myndighedernes udtalelser. Efter A s opfattelse havde nævnet fortsat blot begrundet afgørelsen med almindelig anvendt praksis og ikke et skøn. A var endvidere uenig i nævnets opfattelse af at den enkelte borger frit kan vælge bopæl. NOTE: (*) FOB 2002, s /12

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel

Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel FOB 04.508 Ansøgning om SU. Særlige krav til bevis savnede hjemmel En studerende blev i 2000 indskrevet på en 2-årig kandidatuddannelse på et universitet. Siden 1999 havde han læst sidefag på Statskundskab

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning.

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. FOB 05.434 Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. Dispensation fra klagefrist En kvinde klagede over at kommunen og det sociale nævn havde nedsat hendes kontanthjælp fordi hun havde

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg

Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg 2010 20-14 Kommunes pligt til at reagere på oplysninger i borgers klage over privat leverandør af fodindlæg En borger klagede over en række forhold i forbindelse med at den kommunale leverandør af fodindlæg

Læs mere

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009

2009 1-3. Partshøring ved standsning af sygedagpenge. 3. marts 2009 2009 1-3 Partshøring ved standsning af sygedagpenge En sygedagpengemodtager udeblev fra et møde som kommunen havde indkaldt ham til. Kommunen mente derfor at han uden rimelig grund havde undladt at medvirke

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere