Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 107 og 108. Kvalitetsstandarderne for midlertidigt og længerevarende botilbud beskriver det politiske fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af hjælp til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Kvalitetsstandarderne er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, målgruppe, ydelsens indhold, ydelsens omfang, sagsbehandlingstid, information til borgeren, dokumentation til borgeren, godkendelse og administration. Målgruppeafgrænsning Den overordnede målgruppe for botilbud efter Lov om Social Service 107 og 108 er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, og som har behov for støtte i en boligmæssig ramme. Forskellen er, at borgere, som tilbydes botilbud efter Lov om Social Service 107, har en betydelig funktionsnedsættelse, som gør, at de enten har behov for botilbud i en midlertidig periode, eller har behov for at få afklaret deres fremtidige boligbehov. Borgere, som tilbydes botilbud efter Lov om Social Service 108, har derimod en betydelig og varig funktionsnedsættelse, som gør, at de har behov for et botilbud i en længerevarende periode. Målgruppebeskrivelsen er udarbejdet for at afstemme forventningerne mellem borgere, politikere og rådgivere om, hvornår borgeren som udgangspunkt kan forventes at være berettiget til et botilbud fra Greve Kommune. I de enkelte kvalitetsstandarder præciseres, hvilke målgrupper, der kan være berettiget til et botilbud. Ansøgning og visitation Borgere, som ønsker at ansøge om botilbud kan henvende sig til Center for Job & Socialservice i Greve Kommune. Bevilling af botilbud sker dermed på baggrund af en grundig borgerudredning, hvor borgerens individuelle behov og ressourcer bliver vurderet i et tæt samarbejde mellem rådgiver og borger. I forbindelse med vurderingen anvender Center for Job & Socialservice en metode, som hedder Voksenudredningsmetoden (VUM). Denne metode er præsenteret i bilag 1. Hvis en borger indstilles til et botilbud, skal det overvejes, hvilken type botilbud matcher borgerens behov. Der skal også indgå overvejelser om beboersammensætning, alternative bomuligheder og afdækning af sektoransvarlighed 1. I forbindelse med visiteringen vil der også blive taget stilling til, om alle muligheder for, at borgeren kan forblive i eget hjem er tilstrækkeligt afprøvet. Afgørelser om midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud træffes af et visitationsudvalg. 1 Sektoransvarlighed betyder, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne.

2 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Formål Der er tre formål med midlertidigt botilbud: Borgeren vedligeholder og udvikler sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. Herunder, genskaber eller udvikler sine muligheder for at flytte i selvstændig bolig. Borgeren har adgang til socialfagligt personale, som bidrager til at skabe tryghed og socialt fællesskab. Borgeren afklarer sit funktionsniveau samt sine ressourcer og behov, med henblik på at finde den rette (fremtidige) boform. Lovgrundlag Målgruppe Lovgrundlag Lov om Social Service 107 (midlertidigt botilbud) Bekendtgørelse 1387 af 12/ (fastsættelse af egenbetaling). Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen. Målgruppen omfatter borgere fra det fyldte 18. år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Derudover omfatter målgruppen borgere fra det fyldte 18. år, som har nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje og/eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Det afgørende for tildeling af støtte er, at behovet ikke kan løses i mindre omfattende tilbud, herunder egen bolig med socialpædagogisk støtte, jf. Lov om Social Service 85. For borgere over 65 år har Greve Kommune skærpet fokus på at undersøge, om de kan profitere af et botilbud, eller om deres behov skal dækkes på anden vis. Endelig skal det nævnes, at målgruppen til midlertidigt botilbud adskiller sig fra målgruppen til længerevarende botilbud ved, at borgerens funktionsnedsættelse er betydelig, men ikke nødvendigvis varig. Målgruppen vil derfor typisk være: Borgere, som har et midlertidigt behov for en særlig indsats i et botilbud, og hvor der er en forventning om, at funktionsniveauet forbedres. Borgere, hvor funktionsnedsættelsen ikke er afklaret. Borgere, hvor det længerevarende behov for støtte ikke er afklaret.

3 VUM score Tema vurdering Som udgangspunkt er det typisk borgere med svære problemer (3) eller fuldstændige (4) i størstedelen af VUM temaerne, som er omfattet af målgruppen. I særlige tilfælde kan der også bevilges midlertidigt botilbud til borgere med moderate problemer (2) i størstedelen af VUM temaerne. Borgere med ingen problemer (0) eller lette problemer (1) i hovedparten af VUM temaerne er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes, at denne målgruppe ikke har betydelig nedsat fysisk eller psykisk, eller særlige sociale problemer, som gør, at de har behov for midlertidigt botilbud. Samlet vurdering Midlertidigt botilbud er rettet mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, der ikke kan klare sig uden støtte i en midlertidig periode. I forhold til den samlede vurdering vil den primære målgruppe derfor være borgere med svære problemer (D). Målgruppen kan også være borgere med fuldstændige problemer (E) problemer. Derudover kan midlertidigt tilbud også bevilges til borgere med moderate problemer (C) i helt særlige tilfælde. Borgere med ingen problemer (A) eller lette problemer (B) er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes, at denne målgruppe ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller særlige sociale problemer, som gør, at de har behov for midlertidigt botilbud. Ydelsens indhold og omfang Ydelser under ophold Tilrettelæggelsen af støtten tager udgangspunkt i den enkelte borger i forhold til indsatsformålet og indsatsmålene fra Voksenudredningsmetoden. Disse opstilles på baggrund af borgerens specifikke behov. Afhængig af borgerens individuelle behov, vil borgeren udvikle færdigheder inden for: Støtte til praktiske opgaver Fastholde og udvikle sociale færdigheder Botræning Udvikle kommunikationsevner Ledsagelse Sundhed, fx spisetræning Egenomsorg, fx personlig hygiejne Formålet med de udvalgte ydelser er at understøtte og udvikle borgerens funktionsevne, og dermed fremme selvhjælp i hverdagen. Valg af botilbud Der er ikke frit valg af midlertidigt botilbud. Det er altid borgerens funktionsniveau, som er afgørende for, hvilket botilbud borgeren bevilges. Greve Kommune drager hensyn til geografi, økonomi og netværk.

4 Som udgangspunkt visiterer Greve Kommune altid til egne tilbud, såfremt borgerens behov og indsatsmål kan imødekommes. Det er en forudsætning, at botilbuddet er godkendt af Socialtilsynet og fremgår på Tilbudsportalen. Betaling Greve Kommune betaler en døgntakst for opholdet, jf. Tilbudsportalen. Greve Kommune fastsætter en betaling for opholdet for borgeren. Der vil almindeligvis være betaling i forhold til: Opholdsbetaling og forbrugsafgifter (el, vand og varme) En række valgfri ydelser, som botilbuddet kan stille til rådighed, herunder kost og rengøring. Fastsættelsen af betalingen sker på baggrund af boligens omkostninger samt borgerens indtægter. Borgere, som bevarer egen bolig under opholdet, opkræves som udgangspunkt ikke betaling for opholdet. Som udgangspunkt vil der blive opkrævet betaling fra det tidspunkt, hvor tilbuddet står til disposition. Betalingsforpligtelsen ophører ved fraflytning. Omfang Boformen er midlertidig. Der kan tilbydes døgnophold eller ophold som afklarings-, stabiliserings-, eller udslusningsophold. Der er ikke altid døgndækning i midlertidigt botilbud. Opfølgning Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Hovedreglen er, at Greve Kommune foretager den første opfølgning senest op til 6 måneder efter indflytning, derefter vil der være opfølgning minimum én gang om året. Ophør Som udgangspunkt vil opholdet blive afsluttet, når indsatsformålet er nået. Opholdet kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov og ønsker ændrer sig, eller hvis det viser sig, at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/vedligeholdelse af borgerens færdigheder. Det afgørende for opholdets varighed er, at borgeren kan klare sig uden et midlertidige botilbud, og kan vende tilbage til egen bolig igen, eller at borgeren kan klare sig i mindre omfattende botilbud. Det kan også være afgørende, hvis en afklaring viser, at borgeren skal tilbydes et længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 eller Lov om Almene Boliger 105, stk. 2, eller hvis en borger ikke længere ønsker at bo i et midlertidigt botilbud. Sagsbehandlingstid 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få tilbudt et botilbud, så snart et egnet tilbud er ledigt. Information til borgeren Voksenudredningsmetoden Oversigt over 107 botilbud:

5 Dokumentation til borgeren Godkendt af VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Administreres af Center for Job & Socialservice

6 Kvalitetsstandard for aflastning i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Formål Der er to formål: At aflaste forældre eller øvrige pårørende, som er primære omsorgsgivere til hjemmeboende borgere. At undgå mere indgribende tilbud, og dermed sikre, at borgeren kan få et så selvstændigt liv som muligt. Lovgrundlag Målgruppe Lovgrundlag Lov om Social Service 107 (midlertidigt botilbud) Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe for aflastning i midlertidigt botilbud er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke bor på botilbud, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. VUM score Tema vurdering Som udgangspunkt er det typisk borgere med svære problemer (3) eller fuldstændige (4) i størstedelen af VUM temaerne, som er omfattet af målgruppen. I særlige tilfælde kan der bevilges aflastning i midlertidigt botilbud til borgere med moderate problemer (2) i størstedelen af VUM temaerne. Borgere med ingen problemer (0) eller lette problemer (1) i hovedparten af VUM temaerne er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes, at denne målgruppe ikke har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, som gør, at de har behov for aflastning i midlertidigt botilbud. Samlet vurdering Aflastning i midlertidigt botilbud er rettet mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, der ikke kan klare sig uden støtte. I forhold til den samlede vurdering vil hovedmålgruppen derfor være borgere med svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E) problemer. Derudover kan aflastning i midlertidigt tilbud også bevilges til borgere med moderate problemer (C) i særlige tilfælde. Borgere med ingen problemer (A) eller lette problemer (B) er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes, at denne målgruppe ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk, eller særlige sociale problemer, som gør, at de har behov for aflastning i midlertidigt botilbud. Ydelsens indhold og omfang Ydelser under ophold Tilrettelæggelse af støtten tager udgangspunkt i den enkelte borger i forhold til indsatsformålet og indsatsmålene fra Voksenudredningsmetoden.

7 Disse opstilles på baggrund af borgerens specifikke behov og afhængig af disse, vil borgeren modtage støtte til: Støtte til praktiske opgaver Fastholde og udvikle sociale færdigheder Udvikle kommunikationsevner Ledsagelse Sundhed, fx spisetræning Egenomsorg, fx personlig hygiejne Valg af aflastningstilbud Der er ikke frit valg af aflastningstilbud. Det er altid borgerens funktionsniveau, som er afgørende for, hvilket aflastningstilbud borgeren bevilges. Derudover inddrager Greve Kommune hensyn til økonomi og netværk. Det er en forudsætning, at aflastningstilbuddet er godkendt af Socialtilsynet og fremgår på Tilbudsportalen. Omfang Aflastning i midlertidigt botilbud tildeles med et antal døgn fordelt over 12 måneder. Greve Kommune foretager altid en individuel vurdering baseret på den enkeltes behov. Der vil især blive lagt vægt på den samlede familiesituation, herunder forældrenes erhverv og antal børn i familien. Greve Kommune bevilger som udgangspunkt maksimalt op til 70 døgn pr. år pr. borger. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette, hvis borgeren har behov for flere døgn i aflastning i midlertidigt botilbud for at forebygge visitering til et mere indgribende tilbud, fx ophold i midlertidigt botilbud eller længerevarende botilbud efter Serviceloven 107 og 108. Aflastningsdøgn afregnes i tidsrummet kl. 00 til kl. 24, hvilket betyder, at en weekend fra fredag eftermiddag til søndag aften opgøres og afregnes til 3 døgn. Opfølgning Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Hovedreglen er, at Greve Kommune foretager den første opfølgning senest 6 måneder efter bevilling, derefter vil der være opfølgning minimum én gang om året. Ophør Indsatsen blive afsluttet, når borgeren ikke længere har behov for aflastning i midlertidigt botilbud. Sagsbehandlingstid 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få tilbudt et aflastningstilbud, så snart et relevant tilbud er ledigt. Information til borgeren Dokumentation til borgeren Voksenudredningsmetoden Oversigt over aflastningstilbud i 107 botilbud: VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning

8 Godkendt af Administreres af Center for Job & Socialservice

9 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Formål Der er to formål med længerevarende botilbud: Borgeren udvikler og vedligeholder sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. Borgeren får gennem en boligmæssig ramme og adgang til personale dækket sine længerevarende behov for omfattende hjælp og pleje. Lovgrundlag Målgruppe Lov om Social Service 108 (længerevarende botilbud) Bekendtgørelse 1387 af 12/ (fastsættelse af egenbetaling) Greve Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen. Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende og varig hjælp til daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få disse behov dækket på anden måde. Såfremt der er tvivl om varigheden af borgerens funktionsnedsættelser samt støttebehov, vil borgeren altid blive visiteret til et midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107, med henblik på afklaring af fremtidig boform. Målgruppen omfatter ikke borgere, hvis behov kan imødekommes gennem mindre indgribende indsatser. For borgere over 65 år har Greve Kommune skærpet fokus på at undersøge, om de kan profitere af et længerevarende botilbud, eller om deres behov skal dækkes på anden vis. Domsanbragte Målgruppen kan også omfatte personer, der skal underlægges mentalundersøgelse samt personer der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, eller som skal undergives tilsyn. Endelig kan målgruppen omfatte personer, der som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som skal undergives tilsyn. VUM score Tema vurdering Som udgangspunkt er det typisk borgere med svære problemer (3) eller fuldstændige (4) i størstedelen af VUM temaerne, som er omfattet af målgruppen. Borgere med ingen problemer (0), lette problemer (1) eller moderate problemer (2) i hovedparten af VUM temaerne, er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes, at denne målgruppe ikke har så omfattende støttebehov, at de har et varigt behov for botilbud.

10 Samlet vurdering Længerevarende tilbud er rettet mod borgere med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller med særlige sociale problemer, der ikke kan klare sig uden støtte. De vil oftest have behov for en kombination af flere typer støtte, fx socialpædagogisk indsats kombineret med personlig pleje. Ofte vil der være et omfattende behov for varig støtte. I forhold til den samlede vurdering vil hovedmålgruppen derfor være borgere med svære problemer (D) eller fuldstændige problemer (E). Borgere med ingen problemer (A), lette problemer (B) eller moderate problemer (C) er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen. Det skyldes, at denne målgruppe ikke har så omfattende støttebehov, at de har et varigt behov for botilbud. Ydelsens indhold og omfang Ydelser under ophold Indholdet i længerevarende tilbud tilrettelægges sammen med den enkelte borger i forhold til indsatsformålet og indsatsmålene fra Voksenudredningsmetoden. Disse opstilles på baggrund af borgerens specifikke behov. Afhængig af individuelle behov vil borgeren i længerevarende botilbud udvikle og vedligeholde færdigheder inden for: Støtte til praktiske opgaver Fastholde og udvikle sociale færdigheder Udvikle kommunikationsevner Ledsagelse Sundhed Egenomsorg Valg af botilbud Greve Kommune visiterer til et relevant botilbud. Borgeren har dog frit boligvalg, hvis botilbuddet er egnet og ikke væsentlig dyrere end det tilbud, som kommunen har peget på. Det er en forudsætning, at botilbuddet er godkendt af Socialtilsynet og fremgår på Tilbudsportalen. Ægtefælle, samlever eller registreret partner har også ret til at bo på botilbuddet, og i disse tilfælde skal stedet være egnet til to personer. Betaling for ophold Greve Kommune betaler en døgntakst til botilbuddet, jf. Tilbudsportalen. Greve Kommune fastsætter betaling for ophold for borgeren. Fastsættelsen af betaling sker på baggrund af boligens omkostninger samt borgerens indtægter. Beboeren skal dog ikke betale mere end boligens omkostninger. Som udgangspunkt vil der blive opkrævet betaling fra det tidspunkt, hvor tilbuddet står til disposition. Betalingsforpligtelsen ophører ved fraflytning.

11 Omfang Boformen er længerevarende, og som udgangspunkt er der ingen tidsbegrænsning på opholdet. Der vil typisk være døgndækning på længerevarende botilbud. Opfølgning Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Hovedreglen er, at Greve Kommune foretager den første opfølgning efter senest 6 måneder, og derefter minimum hver 2. år. Ophør Som udgangspunkt er længerevarende botilbud varige, men en indsats kan blive afsluttet, hvis det viser sig, at borgerens behov og ønsker ændrer sig. I forhold til domsanbragte er der særlige vilkår i forbindelse med ophør. Sagsbehandlingstid 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Efter afgørelsen vil borgeren få tilbudt et botilbud, så snart et relevant tilbud er ledig. Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendt af Voksenudredningsmetoden Oversigt over 108 botilbud: VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Administreres af Center for Job & Socialservice

12 Bilag 1: Voksenudredningsmetoden Voksenudredningsmetoden (VUM) Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning. Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i figuren på side 2. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. VUM indeholder to vurderinger: En Tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger.

13 Tema vurdering er skaleret med tal: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandard for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver det serviceniveau, som udgør

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Introduktion Greve Kommune kan bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven 102. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandarden for forsorgshjem efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden for ophold

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune kan henvise samt laver opfølgning i forhold til kvinder, der opholder sig på krisecentre efter Lov om

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger tilbud om beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver Greve Kommunes politiske fastsatte

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk støtte til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service 100.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Introduktion Greve Kommune bevilger kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud Serviceloven 108 samt Bekendtgørelse 1387 af 12/12 206 LOVGRUNDLAG 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108

Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende Serviceniveau Længerevarende ophold i botilbud i henhold til Servicelovens 108 I henhold til Lov om Social Service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud

Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud Indledning Velkommen til Ishøj Kommuners ydelseskatalog for socialpædagogisk støtte og dag- og botilbud. I dette ydelseskatalog har Ishøj

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for aflastning Servicelovens 84 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84. Du kan søge

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Servicelovens 108 2019 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse August 2018 Social- og sundhedsafdelingen samt tilbud og myndighed på det specialiserede socialområde. Godkendelse September

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85

KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 KVALITETSSTANDARD Længerevarende botilbud 105/85 Almenboligloven 105/Serviceloven 85 LOVGRUNDLAG ABL 105. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108)

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (Serviceloven 108) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visiteret aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for visiteret aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Vejledende serviceniveau Almenboligloven 105 med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens 85

Vejledende serviceniveau Almenboligloven 105 med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens 85 Aalborg Kommune Specialgruppen Vejledende serviceniveau Almenboligloven 105 med en socialpædagogisk indsats efter Servicelovens 85 (ABL 105 udgør det juridiske grundlag for selve boligen) I henhold til

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015 Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri September 2015 Foto: 2/27 Indholdsfortegnelse 1.Principper for indsatsen...4 1.1. Et selvstændigt liv på

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Serviceloven 107. Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Midlertidige botilbud Socialpsykiatri Serviceloven 107 Lovgrundlag Serviceloven 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Midlertidigt botilbud Borgere med

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere