Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland"

Transkript

1 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

2 Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt om Søgnehelligdage og særlige fridage side Hvad gælder for ændringer overordnet side 7 - For fuldtidsansatte side For deltidsansatte side Principper for god arbejdstidstilrettelæggelse side 12 2

3 Regelhenvisninger Der er taget udgangspunkt i gældende regler på området for overenskomstperioden 1. april marts Alle satser er pr. 1. april 2013 og i nutidskroner. Følgende regler regulerer bl.a. tilrettelæggelsen af arbejdet. Parentesen angiver benævnelsen i teksten: Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. (arbejdstidsaftalen) Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EU direktiv) Aftale om hviletid og fridøgn Lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr af 18. december 1992 (Arbejdstilsynet) Beskæftigelsesministerens bekendtgørelse nr af den om hvileperioder og fridøgn mv. Beskæftigelsesministerens bekendtgørelse om hvileperioder og fridøgn 3 Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. 4. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Aftale om hviletid og fridøgn (Bemærkning til 11 timers reglen) Arbejdsdøgnet defineres for den enkelte således, at det løber fra normaltjenestens påbegyndelse og 24 timer frem. (Starter normaltjenesten f.eks. kl løber det pågældende arbejdsdøgn frem til kl den følgende dag). Rådighedstjeneste fra hjemmet samt rådighedstjeneste fra vagtværelse betragtes som hviletid, såfremt der ikke er tilkald til effektiv tjeneste. 3

4 1. Grundplanen Ændringer med mindre end 4 ugers varsel fremgår ikke her! Tjekliste: Grundplanen skal være på mindst 4 uger (arbejdstidsaftalen 7) Arbejdstiden skal være kendt mindst 4 uger forud (arbejdstidsaftalen 4, stk. 1 og 22) Arbejdsdagens længde skal være på minimum 5 og maksimum 10 timer for medarbejdere ansat på 30 t/u og derover (arbejdstidsaftalen 8) Rådighedstjeneste kan kun tilrettelægges i forlængelse af en normaltjeneste (arbejdstidsaftalen 17, stk. 1 og 18, stk.1) Rådighedstjeneste på arbejdspladsen tælles med ¾ time for hver klokketime (arbejdstidsaftalen 17, stk. 2) Påregnelig tilkald (max. 2 timer på hverdage i slutningen af rådighedstjenesten) tæller 1,5 time for hver klokketime (arbejdstidsaftalen 19, stk. 2 + Bemærkninger) Det er ikke godt med en ny dagtjeneste umiddelbart efter en rådighedstjeneste (arbejdstidsaftalen 4, stk. 4) Der skal være daglig hviletid på 11 timer (bekendtgørelse 3 og Aftale om hviletid) Der må højst være 6 arbejdsdage i træk (bekendtgørelse 4) Det ugentlige lange fridøgn (= 2 dage) skal markeres på arbejdsplanen og være på minimum 64 timer (arbejdstidsaftalen 23, stk. 1 + undtagelse stk. 2 og 3) Det ugentlige fridøgn kan dog deles i 2 enkeltstående dage, så er minimumslængden 35 timer (arbejdstidsaftalen 23, stk. 2) Der må ikke planlægges med delt tjeneste (arbejdstidsaftalen 5) Ved tjenester på over 6 timer skal der være plads til pause (arbejdstidsaftalen 9 og EU direktiv 4) Dage med planlagt afspadsering skal noteres med start og slut tidspunkt Principperne for god arbejdstidstilrettelæggelse skal overholdes (Arbejdstidsaftalen) 9 Pauser Pause af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. BEMÆRKNINGER: Ifølge 4 i Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden således, at formålet med pausen tilgodeses. (EU direktiv) 4

5 2. Særligt om søgnehelligdage og de særlige fridage Søgnehelligdage: En søgnehelligdag eller en skæv helligdag, som den også kaldes, er en helligdag, der ikke falder på en søndag: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag og 1. januar. De dele af arbejdstidsaftalen, der omhandler søgnehelligdage, regulerer tre forhold. For det første hvor mange timer, der skal præsteres i perioder med søgnehelligdage. For det andet hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Endelig regulerer reglerne også, hvordan man skal honoreres, hvis man er på arbejde en søgnehelligdag. Arbejdstid Hvis der falder en eller flere søgnehelligdage i en normperiode, skal en fuldtidsansat have fratrukket 7,4 timer pr. søgnehelligdag i det antal arbejdstimer, som den pågældende normalt skulle have haft i normperioden. For deltidsansatte fratrækkes dette timetal forholdsmæssigt ( 7, stk. 1 Bemærkning). Normtimetallet findes ved at gange 37 timer med antallet af uger i normperioden fratrukket 7,4 timer pr. søgnehelligdag eller for deltidsansatte det forholdsmæssige timetal. Der skal således arbejdes færre timer i normperioder, hvor der falder søgnehelligdage. Det skal i øvrigt pointeres, at alle fastansatte (månedslønnede) skal have nedskrevet normtimetallet i perioder, hvor der falder søgnehelligdage. Tilrettelæggelse/erstatningsfrihed ( 24) En søgnehelligdag udløser ikke alene et nedsat timetal i normperioden. Reglerne fastslår også, at en søgnehelligdag som udgangspunkt skal give en ekstra fridag. Det er vigtigt at understrege, at der ikke både sker en nedskrivning af arbejdstidsnormen og ydes en ekstra fridag. Reglerne om nedskrivning af arbejdstidsnormen og erstatningsfridage hænger sammen på den måde, at den nedsatte arbejdstidsnorm skal resultere i frihed på en skemalagt arbejdsdag. Det er altså bortset fra de undtagelser vi har omtalt nedenfor ikke muligt at fordele den nedsatte arbejdstidsnorm ved alene at reducere den daglige arbejdstid. En søgnehelligdag skal som udgangspunkt udløse en ekstra fridag. Frihedsperioden skal være på minimum 35 timer dog kun 32 timer, hvis hviletiden ved indgåelse af en lokal aftale er nedsat til 8 timer. Konkret betyder det, at hvis der i en normperiode er en enkelt søgnehelligdag, skal arbejdstidsnormen nedsættes med 7,4 timer. De 7,4 timer skal samtidigt udløse en ekstra fridag. Såfremt fridagen gives på en dag, hvor der oprindeligt var planlagt med 7 arbejdstimer, skal de resterende 0,4 time hentes et andet sted i arbejdsplanen. Der er med andre ord to regnestykker, der skal gå op i en højere enhed: Timeregnskabet og antallet af arbejdsdage. Retten til erstatningsfrihed på en anden skemalagt arbejdsdag ydes, når: Søgnehelligdagen falder på en arbejdsdag, hvor den ansatte ikke kan få fri. Søgnehelligdagen falder i en fridøgnsperiode, eller Søgnehelligdagen falder i en frihedsperiode på 24 timer eller mere. Ifølge arbejdstidsreglerne skal erstatningsfriheden gives inden udgangen af den tredje måned, der følger efter den måned, hvor søgnehelligdagen falder. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal der gives overarbejdsbetaling for timerne. Der kan ikke planlægges ferie og afspadsering på søgnehelligdage. Men ingen regler uden undtagelser Hvis man altid har fri på de ugedage, hvor søgnehelligdagen falder, har man ikke ret til erstatningsfrihed. Har man således altid fri på torsdage, får man ikke erstatningsfrihed for skærtorsdag. 5

6 Deltidsansatte får heller ikke erstatningsfrihed, når søgnehelligdagen falder uden for de skemalagte arbejds- og frihedsperioder. Ligeledes får deltidsansatte ikke erstatningsfrihed, hvis der er aftalt faste arbejdsperioder, og hvor det ugentlige fridøgn er placeret på bestemte dage i den arbejdsfri uge. Erstatningsfri dag ved helligdage Fuldtidsansat Erstatningsfridag? 1. altid fri på ugedagen hvor helligdagen falder - nej 2. fridøgn på helligdagen - ja 3. anden frihedsperiode (24 timer) på helligdagen - ja 4. arbejder på helligdagen - ja 5. helligdagen ligger på en søndag - nej Deltidsansat Erstatningsfridag? 1. altid fri på ugedagen hvor helligdagen falder - nej 2. fridøgn på helligdagen (se dog 3.) - ja 3. helligdagen og fridøgn ligger i arbejdsfri uge - nej 4. anden fridag /frihedsperiode på helligdagen - nej 5. arbejder på helligdagen - ja 6. helligdagen ligger på en søndag - nej Honorering ( 11) Det sidste element i reglerne om søgnehelligdage handler om honorering, hvis man er på arbejde en skæv helligdag. I så tilfælde får den ansatte en halv times afspadsering pr. præsteret arbejdstime, beregnet pr. påbegyndt halve time eller betaling med 50 % tillæg af timelønnen. Man kan læse mere om søgnehelligdagsreglerne i 7, 11 og 24 i arbejdstidsaftalen i den faglige håndbog på nettet. Særlige fridage ( 14) 31. december Reglerne for at arbejde 31. december er, at den ansatte i videst muligt omfang skal have fri i tidsrummet fra kl. 12 til kl. 24 uden, at der sker omlægning af tjenesten. Man får således tjenestefrihed med sædvanlig løn. Men der er jo nogen, der skal på arbejde. Hvis man er på arbejde indenfor tidsrummet fra 12 til 24 aflønnes man, som når man arbejder på en søndag. Der gives IKKE erstatningsfrihed for arbejde på denne dag. 1. maj og 24. december Reglerne for at arbejde 1. maj og 24. december er, at den ansatte i videst muligt omfang skal have fri i tidsrummet fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24 uden, at der sker omlægning af tjenesten. Man får således tjenestefrihed med sædvanlig løn. Men der er jo nogen, der skal på arbejde. Hvis man er på arbejde den 1. maj eller den 24. december optjenes 1/2 times afspadsering for hver time, man arbejder i tidsrummet. Der gives IKKE erstatningsfrihed for arbejde den 1. maj. For så vidt angår den 24. december skal der inden udgangen af marts måned året derefter, endvidere gives erstatningsfrihed af samme længde på en anden skemalagt arbejdsdag. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal der gives overarbejdsbetaling for timerne. Friheden skal være på 35 timer dog 32 timer hvis hviletiden er nedsat. 6

7 3. Ændringer Tjekliste: Principperne for god arbejdstidstilrettelæggelse skal overholdes Se s vedr. arbejdstidsændringer for henholdsvis fuldtidsansatte og deltidsansatte. Ændring i tjenestens placering kan ske efter drøftelse med den ansatte og kun i ganske særlige tilfælde (arbejdstidsaftalen 4, stk. 2) Forklaring: I ganske særlige tilfælde skal forstås således, at bestemmelsen kun kan bringes i anvendelse i akut opståede situationer, som er uden for ledelsens mulighed for planlægning som sygdom blandt personalet, akut anvendelse af omsorgsdage, personalets akutte fravær fra tjenesten, f.eks. ved børns hospitalsindlæggelse. Det er altså undtagelsen, der styrer bestemmelsen. I 4, stk. 3 står der, at orientering om ændringer i tjenestens placering skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 4 døgn. Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste/rådighedstjeneste. Bestemmelsen vedrører alene normal tjeneste, som bliver ændret til afholdelse på et andet tidspunkt på samme dag. Bestemmelsen gælder således ikke, når der er tale om overarbejdstimer. Omlagte timer honoreres med et tillæg, hvis tjenesteændringen ikke er varslet 4 døgn forud i arbejdstiden. Såfremt der sker indgreb i et fridøgn (beskyttet frihedsperiode) eller i en frihedsperiode på 24 timer eller derover er det reglerne herom, der gælder jf. 23 og 25. Herudover gælder følgende i forbindelse med rådighedstjenester, når der sker tilkald: (Arbejdstidsaftalen) 19 Tilkald til effektiv tjeneste Stk. 2. Tilkald til effektiv tjeneste under rådighedstjeneste opgøres pr. påbegyndt time. Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere. Den således opgjorte tilkalds tid honoreres med betaling eller afspadsering med tillæg af 50%, idet der sker reduktion med den tid, der i forvejen er medregnet, det vil sige henholdsvis 3/4 og 1/3 time pr. times rådighedstjeneste. 7

8 Ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen for fuldtidsansatte/1 Overordnet kan alt ændres uden omkostninger med 4 ugers varsel! MEN principper for god arbejdstidstilrettelæggelse bør overholdes! NÅR ÆNDRINGER BERØRER EN ARBEJDSDAG Ændringer meddelt samme dag: I forhold til arbejdsplanen skal du blive noget længere. 15, stk. 3: Flere timer = overarbejde (+ 50 %) 15, stk. 2: Manglende varsel for overarbejde ud over én time kr. 35,55 pr. gang (dag) I forhold til arbejdsplanen får du tidligere fri/helt fri 6, stk. 3: Færre timer = tjenestefri med løn Ændringer meddelt mindre end 4 døgn før i arbejdstiden og senest dagen før: I forhold til arbejdsplanen skal du blive noget længere. 15, stk. 3: Flere timer = overarbejde (+ 50 %) I forhold til arbejdsplanen får du tidligere fri/helt fri. 6, stk. 3: Færre timer = tjenestefri med løn Det samme antal arbejdstimer omlægges til et andet tidspunkt på samme arbejdsdag eks flyttes til , stk. 3: Der betales et tillæg på kr. 39,27 pr. omlagte time. For Rådighedsvagter dog kr. 19,64 (Ved ovenstående eksempel gives tillægget for 7 timer (15 22)) OBS!! Skal man ved omlægningen arbejde flere eller færre timer se ovenfor. Ændringer meddelt med 4 døgns varsel eller mere (mindre end 4 uger): Det samme antal arbejdstimer omlægges til et andet tidspunkt på samme arbejdsdag eks flyttes til (Husk: kan kun ske efter drøftelse med den ansatte og kun i akut opstået tilfælde) 4, stk. 3 = Ingen tillæg. I forhold til arbejdsplanen skal du blive noget længere eller du får tidligere fri, eller omlægningen af arbejdstimer medfører flere eller færre timer. 15, stk. 3: Flere timer = overarbejde (+ 50 %) 6, stk. 6: Færre timer = tjenestefri med løn medmindre det er omfattet af undtagelsesbestemmelserne. (Hvis man selv ønsker afspadsering, hvis afspadseringssaldoen udgør mindre end en heldagstjeneste eller hvis det er sidste tjenestedag forud for et fridøgn eller anden frihed). 8

9 Ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen for fuldtidsansatte/2 NÅR ÆNDRINGER BERØRER EN PLANLAGT FRIPERIODE Afspadsering Din afspadsering inddrages og du skal i stedet arbejde. Vær opmærksom på, at det er de timer der er noteret på din arbejdsplan der inddrages. Altså hele afspadseringen og i forhold til de tidspunkter afspadseringen ligger på. Ændres tidspunkterne gælder de øvrige regler om ændringer der berører en arbejdsdag! 6, stk. 5: Din afspadsering bliver inddraget med et mindre varsel end 4 døgn forud = Din afspadseringssaldo skal nedskrives med den planlagte afspadsering (som om afspadseringen havde fundet sted). De timer, du arbejder, skal honoreres som overarbejde (+ 50 %) 6, stk. 3: Din afspadsering bliver inddraget med mindst 4 døgns varsel = normaltjeneste. Afspadseringen har du til gode til en anden god gang. Frihedsperiode på mindre end 24 timer F.eks. når du har fri kl og ifølge 4 ugers planen skal på arbejde den følgende dag før kl Du har fået fri og den periode du bliver kaldt på arbejde ligger ikke umiddelbart op til den følgende dags tjeneste. Husk at hviletiden SKAL overholdes. Næste tjeneste må først tiltrædes, når hviletiden er opfyldt. 26: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 3 timer. Frihedsperiode på 24 timer eller mere F.eks. når du har fri kl og ifølge 4 ugers planen skal på arbejde den følgende dag kl eller derefter. Du har fået fri og den periode du bliver kaldt på arbejde ligger ikke umiddelbart op til den følgende dags tjeneste. Der er også tale om arbejdsfrie dage, stregdage, nuldage eller hvad I nu kalder dem IKKE beskyttede fridøgn. 25, stk. 1: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 6 timer. Søgnehelligdage F.eks. Kr. Himmelfartsdag, St. Bededag, Påske, Pinse, Juledagene osv. Reglen herunder gælder uanset om du har søgnehelligdagsfri på selve dagen, eller du holder eksempelvis skærtorsdag på en anden dag, fordi du skal arbejde skærtorsdag. Du har altså søgnehelligdagsfri men får denne frihed inddraget. 24, stk. 5: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 6 timer + erstatningsfrihed Ugentlig fridøgn Lørdag og søndag uanset om du har fri i selve weekenden eller du holder lørdag / søndag på andre ugedage fordi du skal arbejde i weekenden. Du får dit fridøgn inddraget. 23, stk. 4: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 6 timer + erstatningsfrihed. 23, stk. 5: Sker indgrebet med et kortere varsel end 14 dage betales desuden et tillæg på kr. 576,09. 9

10 Ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen for Deltidsansatte/1 Overordnet kan alt ændres uden omkostninger med 4 ugers varsel! MEN principper for god arbejdstidstilrettelæggelse skal overholdes! NÅR ÆNDRINGER BERØRER EN ARBEJDSDAG Ændringer meddelt samme dag: I forhold til arbejdsplanen skal du blive noget længere. 16, stk. 1: Flere timer = 1 : 1 (merarbejde udover daglig norm for fuldtidsansatte = + 50%) 16, stk. 2: Manglende varsel for overarbejde ud over én time kr. 35,55 pr. gang (dag) I forhold til arbejdsplanen får du tidligere fri/helt fri 6, stk. 3: Færre timer = tjenestefri med løn Ændringer meddelt mindre end 4 døgn før i arbejdstiden og senest dagen før: I forhold til arbejdsplanen skal du blive noget længere. 16, stk. 1: Flere timer = 1:1 (merarbejde udover daglig norm for fuldtidsansatte = + 50 %) I forhold til arbejdsplanen får du tidligere fri 6, stk. 3: Færre timer = tjenestefri med løn Det samme antal arbejdstimer omlægges til et andet tidspunkt på samme arbejdsdag eks flyttes til , stk. 3: Der betales et tillæg på kr. 39,27 pr. omlagte time. For Rådighedsvagter dog kr. 19,64 (Ved ovenstående eksempel gives tillægget for 7 timer (15 22)) OBS!! Skal man ved omlægningen arbejde flere eller færre timer se ovenfor. Ændringer meddelt med 4 døgns varsel eller mere (mindre end 4 uger): Det samme antal arbejdstimer omlægges til et andet tidspunkt på samme arbejdsdag eks flyttes til (Husk: kan kun ske efter drøftelse med den ansatte og kun i akut opstået tilfælde) 4, stk. 3 = Ingen tillæg. I forhold til arbejdsplanen skal du blive noget længere eller du får tidligere fri, eller omlægningen af arbejdstimer medfører flere eller færre timer. 16, stk. 1: Flere timer = 1:1 (merarbejde udover daglig norm for fuldtidsansatte = + 50 %) 6, stk. 6: Færre timer = tjenestefri med løn medmindre det er omfattet af undtagelsesbestemmelserne. (Hvis man selv ønsker afspadsering, hvis afspadseringssaldoen udgør mindre end en heldagstjeneste eller hvis det er sidste tjenestedag forud for et fridøgn eller anden frihed). 10

11 Ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen for Deltidsansatte/2 NÅR ÆNDRINGER BERØRER EN PLANLAGT FRIPERIODE Afspadsering Din afspadsering inddrages og du skal i stedet arbejde. Vær opmærksom på, at det er de timer der er noteret på din arbejdsplan der inddrages. Altså hele afspadseringen og i forhold til de tidspunkter afspadseringen ligger på. Ændres tidspunkterne gælder de øvrige regler om ændringer der berører en arbejdsdag! 6, stk. 5: Din afspadsering bliver inddraget med et mindre varsel end 4 døgn forud = Din afspadseringssaldo skal nedskrives med den planlagte afspadsering (som om afspadseringen havde fundet sted). De timer du arbejder skal honoreres som overarbejde (+ 50 %) 6, stk. 3: Din afspadsering bliver inddraget med mindst 4 døgns varsel = normaltjeneste. Afspadseringen har du til gode til en anden god gang. Frihedsperiode på mindre end 24 timer F.eks. når du har fri kl og ifølge 4 ugers planen skal på arbejde den følgende dag før kl Du har fået fri og den periode du bliver kaldt på arbejde ligger ikke umiddelbart op til den følgende dags tjeneste. Husk at hviletiden SKAL overholdes. Næste tjeneste må først tiltrædes, når hviletiden er opfyldt. 26: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 3 timer. Frihedsperiode på 24 timer eller mere F.eks. når du har fri kl og ifølge 4 ugers planen skal på arbejde den følgende dag kl eller derefter. Du har fået fri og den periode du bliver kaldt på arbejde ligger ikke umiddelbart op til den følgende dags tjeneste. Der er også tale om arbejdsfrie dage, stregdage, nuldage eller hvad I nu kalder dem IKKE beskyttede fridøgn. 25, stk. 2: Der honoreres med 1 : 1. Dog mindst for 3 timer, hvis tilkaldet til ekstra tjeneste er sket med et kortere varsel end 24 timer. I særlige tilfælde kan det dog komme på tale, at nogle af timerne skal honoreres som overarbejde i henhold til 16. Søgnehelligdage F.eks. Kr. Himmelfartsdag, St. Bededag, Påske, Pinse, Juledagene osv. Reglen herunder gælder uanset om du har søgnehelligdagsfri på selve dagen, eller du holder eksempelvis skærtorsdag på en anden dag, fordi du skal arbejde skærtorsdag. Du har altså søgnehelligdagsfri men får denne frihed inddraget. 24, stk. 5: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 6 timer + erstatningsfrihed. Ugentlig fridøgn Lørdag og søndag uanset om du har fri i selve weekenden eller du holder lørdag / søndag på andre ugedage fordi du skal arbejde i weekenden. Du får dit fridøgn inddraget. 23, stk. 4: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 6 timer + erstatningsfrihed. 23, stk. 5: Sker indgrebet med et kortere varsel end 14 dage betales desuden et tillæg på kr. 576,09. 11

12 Principper for god arbejdstidstilrettelæggelse: Det er ved flere forskellige undersøgelser belyst, at tilfredshed i arbejdet hænger tæt sammen med indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden og indflydelse på opgaveløsningen. Derfor er det meget vigtigt for tilfredsheden i arbejdet, at man sikrer denne indflydelse i videst muligt omfang. Arbejdstidsplanlægningen skal sikre: bedst mulig sammenhæng mellem arbejdspladsens behov, de ansattes arbejdsliv og familieliv/privatliv hensyn til den enkeltes familiemæssige og private forhold. F.eks. familier med små børn, enlige forsørgere, fritidsinteresser mv. hensyn til personalets mulighed for at deltage i udviklingsaktiviteter, kompetenceudvikling, mødevirksomhed m.v. hensyn til arbejdsmiljøet God arbejdstidstilrettelæggelse kendetegnes ved: Overholdelse af love, overenskomster og aftaler Hensyn til såvel medarbejdernes som arbejdspladsens behov Ændringer sker med længst mulig varsel og forekommer kun efter forudgående drøftelse med den berørte Politik for arbejdstilrettelæggelse der er kendt og anerkendt af alle Kendte og håndtérbare procedurer for meddelelser og aftaler om medarbejdernes ønsker til/ arbejdspladsens behov for ændringer (OBS vigtigt at alle kender forskellen) Fleksible løsninger er mulige Der spekuleres IKKE i omgåelse af aftalernes ånd (eks. aftentjenester påbegyndes før kl , deltidsansattes merarbejde osv.) God vikarpolitik Lov om Arbejdsmiljø beskriver bl.a.: Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Ved arbejdets udførelse skal der tages hensyn til den ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger Bestemmelser om hviletid og fridøgn skal respekteres. Hvordan skal politikken for god arbejdstidstilrettelæggelse se ud på din arbejdsplads?????? Juni

Supplerende bilag til pjece. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i kommunerne

Supplerende bilag til pjece. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i kommunerne ARBEJDSTIDSREGLER Supplerende bilag til pjece Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i kommunerne (satser pr. 1.4.2018) 10-12-2018 Side 2 Mærkedag 1. Maj Grundlovsdag 24. december 31. december

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra

VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra VELKOMMEN Medlemsmøde om arbejdstidsregler gældende fra 01.04.2016 Præsentation og forventninger Hvem er vi? Hvilke forventninger har I til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvilke aftaler gælder? Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 3 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Indhold Mødeplan, tjenesteliste eller rulleplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Normtimer og normperiode... 3

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Lav dit eget arbejdstidstjek hvordan? Kommunal arbejdstidsaftale

Lav dit eget arbejdstidstjek hvordan? Kommunal arbejdstidsaftale Lav dit eget arbejdstidstjek hvordan? Kommunal arbejdstidsaftale 2 Hvordan skal jeg arbejde tjenesteplan Du skal kende din tjenesteplan 4 uger før den træder i kraft og den udleverede tjenesteplan skal

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE (Neurofysiologiassistenter)

ARBEJDSTIDSAFTALE (Neurofysiologiassistenter) AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE ARBEJDSTIDSAFTALE (Neurofysiologiassistenter) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE... 5 1.

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Lav dit eget arbejdstidstjek hvordan? Regional arbejdstidsaftale

Lav dit eget arbejdstidstjek hvordan? Regional arbejdstidsaftale Lav dit eget arbejdstidstjek hvordan? Regional arbejdstidsaftale 2 Hvordan skal jeg arbejde tjenestens placering Du skal være bekendt med tjenestens placering mindst 4 uger forud. Normperiode: For at lave

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra amtskommuner) 2007 Cirkulære af 14. marts 2007 Perst. nr. 028-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-137 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra amtskommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra amtskommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra amtskommuner) 2007 Cirkulære af 30. marts 2007 Perst. nr. 038-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-30

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

Arbejdet i skolen. Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014

Arbejdet i skolen. Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014 Arbejdet i skolen Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014 Nye regler Skolereformen Så ens som muligt med lærer og pædagoger Sikre mulighed for arbejde i skolen 2. Hvor kan man ansættes Hvad står der i overenskomsten

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke helligdage.

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke helligdage. Bilag 2b for lærere og børnehaveklasseledere 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse og det pædagogiske personale og mellem det forskellige

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S Protokollat om virksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Mølholm A/S 2017-2020 Kapitel 1 Løn og pension... 3 1 Løn... 3 2 Pension... 4 Kapitel 2 Deltidsansatte og timelønnede... 4 3 Deltidsansatte...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2018

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2018 KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2018 Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F Udgiver juli 2019 Forord: 5 Indledning: 6 Arbejdstidsaftalernes opbygning: 6 Forskelle

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2002 4.5.2A Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE...3 PROTOKOLLAT OM

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Vejledning til TR om lokalaftaler

Vejledning til TR om lokalaftaler Vejledning til TR om lokalaftaler 1 Side 2 af 8 REGIONEN Indledning... 3 Kompetence... 3 Lokalaftalens indhold... 4 Hjemmel... 4 Opgørelsesperiode... 4 Daglig arbejdstid... 4 Arbejdstidsbestemte ydelser...

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Vejledning til TR om lokalaftaler

Vejledning til TR om lokalaftaler Vejledning til TR om lokalaftaler 1 Side 2 af 9 KOMMUNER Indledning... 3 Kompetence... 3 Lokalaftalens indhold... 4 Hjemmel... 4 Opgørelsesperiode... 4 Daglig arbejdstid... 4 Arbejdstidsbestemte ydelser...

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

Rådighedsvagter og anden form for rådighed

Rådighedsvagter og anden form for rådighed Forbundet af It-professionelle Rådighedsvagter og anden form for rådighed Rådighedsvagter side 1 At have rådighedsvagt er ikke det samme som at holde fri. En ordentlig rådighedsaftale sikrer at man også

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEKNISKE PERSONALE TILSLUTTET OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Aftalens område... 3 9 A. Arbejdstid...

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE (Tilsynsførende forsorgsassistenter)

ARBEJDSTIDSAFTALE (Tilsynsførende forsorgsassistenter) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE ARBEJDSTIDSAFTALE (Tilsynsførende forsorgsassistenter) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE...

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE FOR DE KOMMUNALE DØGNOMRÅDER - SYGE/ SUNDHEDSPLEJERSKER, KOSTFAGLIGT PERSO- NALE, ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER M.FL.

ARBEJDSTIDSAFTALE FOR DE KOMMUNALE DØGNOMRÅDER - SYGE/ SUNDHEDSPLEJERSKER, KOSTFAGLIGT PERSO- NALE, ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER M.FL. ARBEJDSTIDSAFTALE FOR DE KOMMUNALE DØGNOMRÅDER - SYGE/ SUNDHEDSPLEJERSKER, KOSTFAGLIGT PERSO- NALE, ERGO- OG FYSIOTERAPEUTER M.FL. 15 KOMMUNERNES LANDSFORENING KL DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere