Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0089 Offentligt DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 89 endelig 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om yderligere liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET Forholdet mellem Den Europæiske Union (EU) og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed (i det følgende benævnt "Den Palæstinensiske Myndighed"), bygger på Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen, der blev undertegnet i februar 1997, og hvis handelsbestemmelser trådte i kraft den 1. juli Et af hovedmålene er at fremme handel, investeringer og harmoniske økonomiske forbindelser mellem parterne for derigennem at fremme en bæredygtig økonomiske udvikling. Interimsassocieringsaftalen indebærer toldfri adgang til EU-markederne for palæstinensiske industrivarer og udfasning af tolden på EU's eksport til det besatte palæstinensiske område over fem år. Ifølge aftalens artikel 12 gennemfører EF og Den Palæstinensiske Myndighed gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter og fiskevarer af betydning for begge parter. Ifølge artikel 14, stk. 2, undersøger EF og Den Palæstinensiske Myndighed muligheden for at give hinanden yderligere indrømmelser. Endvidere fastsættes der i artikel 7 samhandelsvilkår for forarbejdede landbrugsprodukter. Der er ingen indrømmelser for fisk og fiskevarer. Den 14. november 2005 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om yderligere liberalisering af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, også med Den Palæstinensiske Myndighed. Disse forhandlinger blev ført af GD AGRI, TRADE og ENTR i nært samarbejde med diverse tjenestegrene i Kommissionen, bl.a. GD RELEX, MARE, TAXUD, SANCO, BUDG og OLAF. De opnåede resultater er i tråd med ånden i Barcelonaprocessen og i overensstemmelse med Middelhavsaftalens køreplan for landbruget (Rabatkøreplanen), som udenrigsministrene vedtog på Euro-Middelhavskonferencen den 28. november 2005 for at fremskynde liberaliseringen af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, med principperne i den europæiske naboskabspolitik og med de konklusioner, som handelsministrene drog på Euro-Middelhavskonferencen den december 2009, og som gik ud på bl.a. at lette samhandelen med palæstinensiske produkter med andre Euro-Middelhavspartnere på bilateralt og regionalt plan senest i Europa-Kommissionen og Den Palæstinensiske Myndighed indledte forhandlinger på højt politisk plan den 10. juni 2010 i Bruxelles, og forhandlingerne blev afsluttet den 17. december 2010 i Bruxelles. Det godkendte protokollat med forhandlingsresultaterne blev paraferet samme dag. For at gennemføre resultaterne af forhandlingerne med Den Palæstinensiske Myndighed foreslår Kommissionen, at Rådet vedtager vedlagte brevveksling. Begge parter ønsker, at aftalen træder i kraft i begyndelsen af Derfor foreslår Kommissionen, at Rådet vedtager vedlagte afgørelse. 2. BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER Det vurderes, at de finansielle virkninger er ubetydelige. DA 2 DA

4 På grundlag af ovenstående foreslår Kommissionen Rådet at udpege den eller de personer, der er beføjet til at indgå aftalen på EU's vegne. DA 3 DA

5 2011/0042 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om yderligere liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet 1 og ud fra følgende betragtninger: (1) Forholdet mellem Den Europæiske Union (EU) og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed (i det følgende benævnt "Den Palæstinensiske Myndighed") bygger på Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen 2, der blev undertegnet i februar 1997, og hvis handelsbestemmelser trådte i kraft den 1. juli Et af hovedmålene er at fremme handel, investeringer og harmoniske økonomiske forbindelser mellem parterne for derigennem at fremme en bæredygtig økonomiske udvikling. (2) Interimsassocieringsaftalen indebærer toldfri adgang til EU-markederne for palæstinensiske industrivarer og udfasning af tolden på EU's eksport til det besatte palæstinensiske område over fem år. Interimsassocieringsaftalen åbner mulighed for at indrømme Den Palæstinensiske Myndighed yderligere handelspræferencer. Ifølge artikel 12 liberaliserer EF og Den Palæstinensiske Myndighed gradvis handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer af betydning for begge parter. Ifølge artikel 14, stk. 2, undersøger EF og Den Palæstinensiske Myndighed mulighederne for at give hinanden yderligere indrømmelser. (3) Handlingsplanen under den europæiske naboskabspolitik (ENP-handlingsplanen) for Den Palæstinensiske Myndighed, der blev godkendt i maj 2005, og som er blevet 1 2 EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 187 af , s. 3. DA 4 DA

6 yderligere udbygget, indeholder også bestemmelser for gradvis liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer. (4) Ifølge Euro-Middelhavsaftalens køreplan for landbruget (Rabatkøreplanen), som udenrigsministrene vedtog på Euro-Middelhavskonferencen den 28. november 2005, er omfattende liberalisering af handelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer ønskelig. Målet er fuld liberalisering af denne samhandel senest i 2010, undtagen for et meget begrænset antal følsomme produkter. (5) Handelsministrene for Euro-Middelhavsområdet forpligtede sig på den sidste Euro- Middelhavsministerkonference om handel i december 2009 til at lette samhandelen med palæstinensiske produkter, jf. Euromedkøreplanen for handel efter Endvidere vedtog handelsministrene i 2010 en omfattende pakke af foranstaltninger til at lette samhandelen med palæstinensiske produkter med andre Euro- Middelhavspartnere på bilateralt og regionalt plan. (6) Det besatte palæstinensiske område, der styres af Den Palæstinensiske Myndighed, er en stat under opbygning. Det er derfor ikke opført i nogen FN-klassifikation og kan således ikke omfattes af EU's arrangement med generelle toldpræferencer 3. (7) Den Palæstinensiske Myndighed er EU's mindste samhandelspartner i Euro- Middelhavsområdet og næsten i verden med en samlet samhandel på 56,6 mio. EUR i 2009, hvoraf EU's eksport udgjorde langt størstedelen (50,5 mio. EUR). EU's import fra Den Palæstinensiske Myndighed udgjorde blot 6,1 mio. EUR i 2009 og bestod hovedsagelig af landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter (ca. 70,1 % af EU's samlede import). I 2009 eksporterede EU for 1,7 mio. EUR landbrugsprodukter, 3,3 mio. EUR forarbejdede landbrugsprodukter og 0,1 mio. EUR fisk og fiskevarer. Det forventes, at en yderligere åbning af markedet vil støtte udviklingen af Vestbredden og Gaza-stribens økonomi gennem større eksport, uden at det får negative virkninger for EU. Der bør derfor indrømmes yderligere handelspræferencer til Den Palæstinensiske Myndighed for Vestbredden og Gaza-striben i form af lettere adgang for landbrugsprodukter til EU-markedet. (8) I overensstemmelse med ENP-handlingsplanen afhænger ambitionsniveauet for forholdet mellem EU og Den Palæstinensiske Myndighed af Den Palæstinensiske Myndigheds opbakning til fælles værdier og dens evne til at gennemføre de prioriteter, der er opstillet i fællesskab. EU planlægger at komplettere indrømmelsen af yderligere handelspræferencer med et program for handelsrelateret teknisk bistand, som skal hjælpe Den Palæstinensiske Myndighed yderligere med forberedelsen af en fremtidig palæstinensisk stat. (9) For at Den Palæstinensiske Myndighed kan nyde godt af de yderligere handelspræferencer, som EU har indrømmet, er det endvidere en forudsætning, at Den Palæstinensiske Myndighed overholder alle relevante oprindelsesregler og procedurerne i den forbindelse, ligesom den skal etablere et effektivt administrativt samarbejde med og yde effektiv administrativ bistand til EU. Ved alvorlig og systematisk misligholdelse af disse betingelser eller ved andre konstateringer af svig 3 EUT L 169 af , s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2007 (EUT L 141 af , s. 4). DA 5 DA

7 og uregelmæssigheder kan EU træffe foranstaltninger efter de relevante procedurer i artikel 23a i denne aftale i form af brevveksling. (10) Med henblik på definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus", oprindelsescertificering og ordninger for administrativt samarbejde gælder Euro- Middelhavsinterimsassocieringsaftalens protokol nr. 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og ordninger for administrativt samarbejde, ændret ved afgørelse 1/2009 truffet af Det Blandede Udvalg EF-PLO den 24. juni (11) Hvis importen af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Palæstinensiske Myndigheds område stiger markant og dermed skaber alvorlig konkurrenceforvridning på EU's indre marked, kan EU i givet fald vedtage beskyttelsesforanstaltninger efter artikel 2 i denne rådsafgørelse. (12) Importordningerne i henhold til denne afgørelse bør fornyes på betingelser, som fastlægges af Rådet ud fra erfaringerne med gennemførelsen af ordningerne. De bør derfor kun løbe i 10 år. Under hensyntagen til Vestbredden og Gaza-stribens økonomiske situation forlænger parterne dog den told- og kvotefri markedsadgang, hvis de skønner, at den palæstinensiske økonomi har brug for en yderligere overgangsperiode, inden de kan indlede forhandlinger med henblik på yderligere gensidige indrømmelser. (13) Den Europæiske Union og Den Palæstinensiske Myndighed mødes fem år efter denne aftales ikrafttræden for at drøfte mulighederne for at give hinanden yderligere permanente handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med det formål for øje, der er fastlagt i artikel 12 i interimsaftalen. Skulle dette vise sig ikke at være hensigtsmæssigt, fordi der kun har været en begrænset økonomisk udvikling i det besatte palæstinensiske område, kan sådanne drøftelser finde sted på et senere tidspunkt. (14) Aftalen bør indgås VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om yderligere liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side godkendes hermed på Den Europæiske Unions vegne. Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne afgørelse. Artikel 2 Hvis Den Europæiske Union er nødt til at træffe beskyttelsesforanstaltninger for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk eller fiskevarer, jf. artikel 23 i DA 6 DA

8 interimsassocieringsaftalen, vedtages de efter proceduren i artikel 159, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter eller i artikel 30 i forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår fisk og fiskevarer. For forarbejdede landbrugsprodukters vedkommende vedtages sådanne beskyttelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin 4 eller i artikel 11, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter 5. Artikel 3 Formanden for Rådet udpeger den person, der er beføjet til på Den Europæiske Unions vegne at deponere det godkendelsesinstrument, der er omhandlet i aftalen, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af aftalen. Artikel 4 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand 4 5 EUT L 181 af , s. 10. EUT L 328 af , s. 15. DA 7 DA

9 BILAG AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING mellem Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om yderligere liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side Hr./Fr. A. Brev fra Den Europæiske Union Jeg henviser hermed til de forhandlinger, der fandt sted i tråd med ånden i Euro- Middelhavsaftalens køreplan for landbruget (Rabatkøreplanen), som udenrigsministrene vedtog på Euro-Middelhavskonferencen den 28. november 2005 for at fremskynde liberaliseringen af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, og i henhold til artikel 7, artikel 12 og artikel 14, stk. 2, i Euro- Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (i det følgende benævnt "interimsassocieringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. juli 1997, ifølge hvilken Fællesskabet og Den Palæstinensiske Myndighed gradvis tilstræber større liberalisering bl.a. af deres handel med landbrugsprodukter af betydning for begge parter. A: Parterne er blevet enige om følgende midlertidige ændringer af interimsassocieringsaftalen: 1. Protokol nr. 1 erstattes af protokollen i bilag I til denne aftale i form af brevveksling, jf. dog bestemmelserne i punkt A. B: Parterne er også blevet enige om følgende permanente ændringer af interimsassocieringsaftalen: 1. Artikel 4 affattes således: "Bestemmelserne i dette kapitel gælder for varer med oprindelse i Den Europæiske Union og i Vestbredden og Gaza-striben, undtagen de varer, der er anført i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur (KN) og i Den Palæstinensiske Myndigheds toldtarif, og de varer, der er anført i stk. 1, nr. ii), i bilag 1 til GATT's landbrugsaftale. Kapitlet gælder dog fortsat for kemisk ren laktose henhørende under KN-kode og glukose og glukosesirup med et glukoseindhold i tørstoffet på 99 vægtprocent og derover henhørende under KN-kode ex og ex " 2. Overskriften til kapitel 2 affattes således: DA 8 DA

10 "LANDBRUGSPRODUKTER, FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER, FISK OG FISKEVARER". 3. Artikel 11 affattes således: "Bestemmelserne i dette kapitel gælder for de varer med oprindelse i Den Europæiske Union og i Vestbredden og Gaza-striben, der er anført i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur (KN) og i Den Palæstinensiske Myndigheds toldtarif, og de varer, der er anført i stk. 1, nr. ii), i bilag 1 til GATT's landbrugsaftale, undtagen kemisk ren laktose henhørende under KN-kode og glukose og glukosesirup med et glukoseindhold i tørstoffet på 99 vægtprocent og derover henhørende under KN-kode ex og ex , for hvilke der allerede er indrømmet toldfri adgang til markedet i henhold til kapitel 1." 4. Artikel 12 affattes således: "Den Europæiske Union og Den Palæstinensiske Myndighed liberaliserer gradvis deres samhandel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer af betydning for begge parter." 5. Artikel 13 affattes således: "1. De landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Vestbredden og Gaza-striben, der er anført i protokol nr. 1, omfattes ved import til Den Europæiske Union af ordningerne i denne protokol. 2. De landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Europæiske Union, der er anført i protokol nr. 2, omfattes ved import til Vestbredden og Gaza-striben af ordningerne i denne protokol." 6. Som artikel 23a indsættes: "Midlertidig tilbagetrækning af præferencer 1. Parterne er enige om, at administrativt samarbejde og administrativ bistand er af afgørende betydning for gennemførelse af og kontrol med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til denne aftale, og understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldanliggender og dermed beslægtede anliggender. 2. Har en part på grundlag af objektive oplysninger konstateret, at der er tale om manglende administrativt samarbejde eller manglende administrativ bistand og/eller uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med denne aftale, kan den pågældende part i henhold til denne artikel midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. 3. I dette bilag forstås ved manglende administrativt samarbejde og manglende administrativ bistand bl.a.: a) gentagen misligholdelse af forpligtelsen til at kontrollere varens eller varernes oprindelsesstatus DA 9 DA

11 b) gentagne afslag eller unødige forsinkelser med hensyn til at foretage efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviset og/eller meddele resultaterne heraf c) gentagne afslag på eller unødig forsinkelse af tilladelse til at foretage kontrolbesøg med det formål at kontrollere, om dokumenter eller oplysninger, der har betydning for at indrømme den pågældende præferencebehandling, er ægte og korrekte. 4. I denne artikels forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden parts sædvanlige produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om uregelmæssigheder eller svig. 5. Præferencebehandlingen suspenderes midlertidigt under følgende omstændigheder: a) Den part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der er tale om manglende administrativt samarbejde eller manglende administrativ bistand og/eller uregelmæssigheder eller svig, giver hurtigst muligt Det Blandede Udvalg meddelelse herom, giver det de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive konstateringer konsultationer i Det Blandede Udvalg med henblik på at nå frem til en løsning, der er acceptabel for begge parter. b) Har parterne indledt konsultationer i ovennævnte udvalg, og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest tre måneder efter meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension meddeles hurtigst muligt udvalget. c) Midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. De må ikke overstige seks måneder, men kan forlænges, hvis der på suspensionens udløbstidspunkt ikke er sket ændringer i de omstændigheder, der gav anledning til suspensionen i første omgang. De behandles med regelmæssige mellemrum i Det Blandede Udvalg, navnlig med henblik på at bringe dem til ophør, så snart de omstændigheder, der gav anledning til deres anvendelse, ikke længere er til stede. Hver part skal efter egne interne procedurer, for Den Europæiske Unions vedkommende i Den Europæiske Unions Tidende, offentliggøre meddelelser til importører om meddelelser som omhandlet i stk. 5, litra a), beslutninger som omhandlet i stk. 5, litra b), og forlængelser eller ophør som omhandlet i stk. 5, litra c)." 7. Protokol nr. 2 og dens bilag erstattes af de tilsvarende dokumenter i bilag 2 til denne aftale i form af brevveksling. DA 10 DA

12 8. Interimsassocieringsaftalen kompletteres med en fælles erklæring om sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer, der findes i bilag III til denne aftale i form af brevveksling. C. Parterne er blevet enige om følgende supplerende bestemmelser: 1. a) De midlertidige ændringer omhandlet i punkt A gælder i 10 år fra denne aftales ikrafttræden. Afhængig af Vestbredden og Gaza-stribens økonomiske udvikling kan Det Blandede Udvalg dog overveje at forlænge de pågældende ændringer i en yderligere periode. En sådan beslutning træffes af Det Blandede Udvalg senest ét år før udløbet af den 10-årsperiode, der er fastsat i denne aftale i form af brevveksling. b) Den Europæiske Union og Den Palæstinensiske Myndighed mødes fem år efter denne aftales ikrafttræden for at drøfte mulighederne for at give hinanden yderligere permanente handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med det formål for øje, der er fastlagt i artikel 12 i interimsaftalen. c) Udgangspunktet for fremtidige forhandlinger mellem parterne vil være de konsoliderede indrømmelser i Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen, der er anført i bilag IV og protokol nr. 2 til denne aftale i form af brevveksling. d) Det skal bemærkes, at de handelsbetingelser, som Den Europæiske Union indrømmer efter sådanne fremtidige forhandlinger, kan være mindre gunstige end dem, der er indrømmet i henhold til denne aftale. 2. Indtil de midlertidige ændringer, der er fastsat i punkt A, anvendes, anvendes artikel 7, stk. 1, i interimsassocieringsaftalen ikke. Denne aftale i form af brevveksling træder i kraft den første dag i den tredje måned efter deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument. Jeg har den ære at bekræfte, at Den Europæiske Union er indforstået med indholdet af dette brev. Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De over for mig vil bekræfte, at Deres regering er indforstået med det ovenfor anførte. Modtag, hr./fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. Udfærdiget i Bruxelles, den På Den Europæiske Unions vegne For Rådet for Den Europæiske Union DA 11 DA

13 BILAG I TIL AFTALEN PROTOKOL Nr. 1 OM MIDLERTIDIGE ORDNINGER FOR IMPORT TIL DEN EUROPÆISKE UNION AF LANDBRUGSPRODUKTER, FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER, FISK OG FISKEVARER MED OPRINDELSE I VESTBREDDEN OG GAZA-STRIBEN 1. Told og afgifter med tilsvarende virkning (herunder landbrugselementet), der gælder ved import til Den Europæiske Union af de varer med oprindelse i Vestbredden og Gaza-striben, der er anført i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur (KN) og i Den Palæstinensiske Myndigheds toldtarif, og de varer, der er anført i stk. 1, nr. ii), i bilag 1 til GATT's landbrugsaftale, undtagen kemisk ren laktose henhørende under KN-kode og glukose og glukosesirup med et glukoseindhold i tørstoffet på mindst 99 vægtprocent henhørende under KN-kode ex og ex og omfattet af kapitel 1, afskaffes midlertidigt, jf. bestemmelserne i punkt B.5, litra a), i aftalen i form af brevveksling. 2. For de varer, som der gælder en indgangspris for i henhold til artikel 140a i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 6, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, er det uanset betingelserne i denne protokols punkt 1 kun værditolden, der afskaffes. 6 EUT L 299 af , s. 1. DA 12 DA

14 BILAG II TIL AFTALEN PROTOKOL Nr. 2 OM MIDLERTIDIGE ORDNINGER FOR IMPORT TIL VESTBREDDEN OG GAZA- STRIBEN AF LANDBRUGSPRODUKTER, FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER, FISK OG FISKEVARER MED OPRINDELSE I DEN EUROPÆISKE UNION 1. De varer, der er anført i bilaget, og som har oprindelse i Den Europæiske Union importeres til Vestbredden og i Gaza-striben på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser. 2. Importtolden afskaffes eller nedsættes til det niveau, der er angivet i kolonne "a", inden for det toldkontingent, der er angivet i kolonne "b", og efter de særlige bestemmelser, der er angivet i kolonne "c". 3. For mængder, der importeres ud over kontingenterne, gælder de generelle toldsatser for tredjelande, jf. dog de særlige bestemmelser i kolonne "c". 4. I det første anvendelsesår beregnes toldkontingenternes størrelse og referencemængderne forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til den del af perioden, der er gået inden datoen for denne protokols ikrafttræden. DA 13 DA

15 BILAG 1 TIL PROTOKOL Nr. 2 KN-kode Varebeskrivelse Told (%) Toldkontingent (tons, medmindre andet er anført) Særlige bestemmelser a b c Hornkvæg, levende, af vægt over 300 kg, til slagtning, undtagen kvier og køer Kød af hornkvæg, udbenet, undtagen forfjerdinger, "quartiers compensés", udskæringer benævnt "crop", "chuck and blade" og "brisket", frosset Spiselig lever af hornkvæg, frosset Ost og ostemasse Fjerkrææg til udrugning, undtagen kalkunæg og gåseæg stk Mel af blød hvede og spelt Andre tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder DA 14 DA

16 BILAG 2 TIL PROTOKOL Nr. 2 VARER OMHANDLET I ARTIKEL 7, STK. 2, I EURO- MIDDELHAVSINTERIMSASSOCIERINGSAFTALEN KN-kode Varebeskrivelse 1902 Pastaprodukter og couscous: A af hård hvede B i andre tilfælde Knækbrød Honningkager og lignende, ikke specielt til diabetikere: A med indhold af mel af andre kornarter end hvede på 15 vægtprocent i forhold til det samlede indhold af mel B i andre tilfælde ex A Vafler Al ikke med fyld, også overtrukket Ala med indhold af mel af andre kornarter end hvede på 15 vægtprocent i forhold til det samlede indhold af mel Alb i andre tilfælde A2 i andre tilfælde A2a med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent og derover eller med indhold af mælkeproteiner på 2,5 vægtprocent og derover A2b i andre tilfælde Tvebakker og kryddere, med tilsætning af sukker, honning, andre sødemidler, æg, fedt, ost, frugt, kakao og lignende: A med indhold af mel af andre kornarter end hvede på 15 vægtprocent i forhold til det samlede indhold af mel B i andre tilfælde 1905 Andet bagværk, med tilsætning af sukker, honning, andre sødemidler, ex 31) B + ex 90) æg, fedt, ost, frugt, kakao og lignende: Bl med tilsætning af æg, 2,5 vægtprocent og derover B2 med tilsætning af tørrede frugter eller nødder: B2a med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent og derover eller med indhold af mælkeproteiner på 2,5 vægtprocent og derover se bilag V B2b i andre tilfælde ВЗ med tilsætning af sukker på under 10 vægtprocent og uden tilsætning af æg, tørrede frugter eller nødder DA 15 DA

17 BILAG III TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING SAMARBEJDE OM SUNDHEDSMÆSSIGE, PLANTESUNDHEDSMÆSSIGE OG TEKNISKE HANDELSHINDRINGER Parterne løser alle problemer, især sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer, der forhindrer gennemførelsen af denne aftale, ved hjælp af eksisterende administrative ordninger. Resultaterne rapporteres til de relevante underudvalg og Det Blandede Udvalg. Parterne forpligter sig til i mindelighed at behandle og finde løsninger på sådanne tilfælde hurtigst muligt i overensstemmelse med deres respektive lovgivning og WTO, OIE, IPPC og Codex Alimentarius' standarder. DA 16 DA

18 BILAG IV TIL AFTALEN A: KONSOLIDERET LISTE OVER INDRØMMELSER FOR IMPORT TIL DEN EUROPÆISKE UNION AF LANDBRUGSPRODUKTER OG FISKEVARER MED OPRINDELSE I VESTBREDDEN OG GAZA-STRIBEN INDEN IKRAFTTRÆDELSEN AF DENNE AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING 1. De varer, der er anført i bilaget, og som har oprindelse i Vestbredden og Gaza-striben importeres til Den Europæiske Union på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser. a) Importtolden afskaffes eller nedsættes som angivet i kolonne "a". b) For visse varer, for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de nedsættelser, der er angivet i kolonne "a" og i kolonne "c" kun for værditolden. For varen under KN-kode gælder den nedsatte toldsats dog for den specifikke toldsats. c) For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne "b". Toldkontingenterne gælder for et år fra den 1. januar til den 31. december, medmindre andet er angivet. d) For mængder, der importeres ud over kontingenterne, anvendes tolden for de berørte varer i henhold til den fælles toldtarif i sin helhed eller nedsat som angivet i kolonne "c". 2. For visse varer indrømmes der toldfritagelse inden for visse referencemængder som angivet i kolonne "d". Hvis importen af en af de pågældende varer overstiger referencemængden, kan Den Europæiske Union under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som den udarbejder, henføre varen under et EU-toldkontingent af samme størrelse som referencemængden. Alt efter varen anvendes for de mængder, der importeres ud over kontingentet, i så fald toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif, dvs. enten den fulde toldsats eller en nedsat toldsats som angivet i kolonne "c". 3. I det første anvendelsesår beregnes toldkontingenternes størrelse og referencemængderne forholdsmæssigt på grundlag af basismængderne under hensyntagen til den del af perioden, der er gået inden datoen for denne protokols ikrafttræden. 4. For visse varer anført i bilaget forhøjes kontingenterne to gange på grundlag af den mængde, der er angivet i kolonne "e". Den første forhøjelse finder sted på den dato, hvor toldkontingentet åbnes for anden gang. DA 17 DA

19 KN-kode (1) Varebeskrivelse (2) Nedsættelse af Toldkontingent Nedsættelse af Referencemængde Særlige bestemmelser MFN-toldsatsen (%) (%) ( 3 ) (tons, medmindre MFNtoldsatsen ud over det (tons, medmindr andet er gældende eller e andet er anført) mulige anført) kontingent (%) (%) ( 3 ) a b c d e Naturlig honning Afskårne blomster og blomsterknopper, til buketter eller til pynt, friske Tomater, friske eller kølede, i perioden 1. december til 31. marts Løg, friske eller kølede, i perioden 15. februar til 15. maj Auberginer, friske eller kølede, i perioden 15. januar til 30. april ex Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, friske eller kølede Sød peber I andre tilfælde Courgetter, friske eller kølede, fra 1. december til slutningen af februar punkt 4 årlig forhøjelse på 250 t punkt 4 årlig forhøjelse på 250 t ex Spiseløg, herunder vilde løg af arten Muscari comosum, friske eller kølede, i perioden 15. februar til 15. maj Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, bortset fra sød peber, også kogte i vand eller dampkogte, frosne Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, bortset fra sød peber, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring Svampe, judasøre (Auricularia-arter), bævresvamp (Tremella-arter) og trøfler, tørrede ex Appelsiner, friske ex Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske Grapefrugter ex Citroner (Citrus limon og Citrus limonum), friske Druer til spisebrug, friske, i perioden 1. februar til 14. juli Meloner (undtagen vandmeloner), friske, i perioden 1. november til 31. maj Jordbær, friske, i perioden 1. november til 31. marts Appelsiner, foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, undtagen sød peber, tørrede, ikke knuste eller formalede Jomfruolivenolie Frugter af slægten Capsicum, undtagen sød peber, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre Frugter af slægten Capsicum, undtagen sød peber, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne point 4 yearly increase of 500 t punkt 4 årlig forhøjelse på 500 t punkt 4 årlig forhøjelse på 500 t (1) KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 948/2009 (EUT L 287 af , s. 1). (2) Den anvendte varebetegnelse skal kun betragtes som vejledende, da præferenceordningen ved anvendelsen af dette bilag er fastlagt på basis af KN-koderne, jf. dog reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur (KN). Hvor der er angivet ex KN-koder, fastlægges præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden sammen med den tilsvarende varebeskrivelse. (3) Toldnedsættelsen gælder kun værditoldsatserne. For så vidt angår varen under KN-kode gælder toldnedsættelsen dog for den specifikke toldsats. DA 18 DA

20 B: KONSOLIDERET LISTE OVER INDRØMMELSER FOR IMPORT TIL DEN EUROPÆISKE UNION AF FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I VESTBREDDEN OG GAZA-STRIBEN, JF. ARTIKEL 7, STK. 1, I EURO-MIDDELHAVSINTERIMSASSOCIERINGSAFTALEN, INDEN IKRAFTTRÆDELSEN AF DENNE AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING KN-kode Varebeskrivelse 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: til Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao til Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao Sukkermajs, også kogt i vand eller dampkogt, frosset Sukkermajs, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring ex 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516: Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent Andre varer, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent ex 1704 Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) undtagen lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose, uden tilsætning af andre stoffer, henhørende under KN-kode Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao ex 1901 ex 1902 Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet, undtagen tilberedte næringsmidler henhørende under KN-kode Pastaprodukter, undtagen fyldte pastaprodukter henhørende under KNkode og ; couscous, også tilberedt 1903 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (fx cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet DA 19 DA

21 1905 Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler, af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosset Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosset Blandinger af "mysli-typen" baseret på ikke-ristede kornflager Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata) tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat alkohol eller sukker Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol Varer tilberedt på basis af kaffe Varer tilberedt på basis af te eller maté Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger, undtagen af brændt cikorie Bagegær ex Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf: Mayonnaise Konsumis, også med indhold af kakao ex Mannitol D-glucitol (sorbitol) ex Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer henhørende under KN-kode , og og undtagen sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer henhørende under KN-kode til Ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009, med indhold af varer henhørende under pos til 0404 eller fedt af varer henhørende under pos til 0404 Dekstrin og anden modificeret stivelse, undtagen esterificeret eller etherificeret stivelse henhørende under KN-kode Lim på basis af stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (fx tilberedte appreturog bejdsemidler), af den art, der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet, på basis af stivelse eller stivelsesprodukter DA 20 DA

22 Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos DA 21 DA

23 B. Brev fra Den Palæstinensiske Myndighed Hr./Fr. Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af [ ] med følgende ordlyd: Jeg henviser hermed til de forhandlinger, der fandt sted i tråd med ånden i Euro- Middelhavsaftalens køreplan for landbruget (Rabatkøreplanen), som udenrigsministrene vedtog på Euro-Middelhavskonferencen den 28. november 2005 for at fremskynde liberaliseringen af samhandelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, og i henhold til artikel 7, artikel 12 og artikel 14, stk. 2, i Euro- Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (i det følgende benævnt "interimsassocieringsaftalen"), der trådte i kraft den 1. juli 1997, ifølge hvilken Fællesskabet og Den Palæstinensiske Myndighed gradvis tilstræber større liberalisering bl.a. af deres handel med landbrugsprodukter af betydning for begge parter. A: Parterne er blevet enige om følgende midlertidige ændringer af interimsassocieringsaftalen: 1. Protokol nr. 1 erstattes af protokollen i bilag I til denne aftale i form af brevveksling, jf. dog bestemmelserne i punkt A. B: Parterne er også blevet enige om følgende permanente ændringer af interimsassocieringsaftalen: 1. Artikel 4 affattes således: "Bestemmelserne i dette kapitel gælder for varer med oprindelse i Den Europæiske Union og i Vestbbredden og Gaza-striben, undtagen de varer, der er anført i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur (KN) og i Den Palæstinensiske Myndigheds toldtarif, og de varer, der er anført i stk. 1, nr. ii), i bilag 1 til GATT's landbrugsaftale. Kapitlet gælder dog fortsat for kemisk ren laktose henhørende under KN-kode og glukose og glukosesirup med et glukoseindhold i tørstoffet på 99 vægtprocent og derover henhørende under KN-kode ex og ex " 2. Overskriften til kapitel 2 affattes således: "LANDBRUGSPRODUKTER, FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER, FISK OG FISKEVARER". 3. Artikel 11 affattes således: "Bestemmelserne i dette kapitel gælder for de varer med oprindelse i Den Europæiske Union og i Vestbredden og Gaza-striben, der er anført i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur (KN) og i Den Palæstinensiske Myndigheds toldtarif, og de varer, der er anført i stk. 1, nr. ii), i bilag 1 til GATT's landbrugsaftale, undtagen kemisk ren laktose henhørende under KN-kode og glukose og glukosesirup med et glukoseindhold i tørstoffet på 99 vægtprocent og derover DA 22 DA

24 henhørende under KN-kode ex og ex , for hvilke der allerede er indrømmet toldfri adgang til markedet i henhold til kapitel 1." 4. Artikel 12 affattes således: "Den Europæiske Union og Den Palæstinensiske Myndighed liberaliserer gradvis deres samhandel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer af betydning for begge parter." 5. Artikel 13 affattes således: "1. De landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Vestbredden og Gaza-striben, der er anført i protokol nr. 1, omfattes ved import til Den Europæiske Union af ordningerne i denne protokol. 2. De landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med oprindelse i Den Europæiske Union, der er anført i protokol nr. 2, omfattes ved import til Vestbredden og Gaza-striben af ordningerne i denne protokol." 6. Som artikel 23a indsættes: "Midlertidig tilbagetrækning af præferencer 1. Parterne er enige om, at administrativt samarbejde og administrativ bistand er af afgørende betydning for gennemførelse af og kontrol med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til denne aftale, og understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldanliggender og dermed beslægtede anliggender. 2. Har en part på grundlag af objektive oplysninger konstateret, at der er tale om manglende administrativt samarbejde eller manglende administrativ bistand og/eller uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med denne aftale, kan den pågældende part i henhold til denne artikel midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. 3. I dette bilag forstås ved manglende administrativt samarbejde og manglende administrativ bistand bl.a.: a) gentagen misligholdelse af forpligtelsen til at kontrollere varens eller varernes oprindelsesstatus b) gentagne afslag eller unødige forsinkelser med hensyn til at foretage efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviset og/eller meddele resultaterne heraf c) gentagne afslag på eller unødig forsinkelse af tilladelse til at foretage kontrolbesøg med det formål at kontrollere, om dokumenter eller oplysninger, der har betydning for at indrømme den pågældende præferencebehandling, er ægte og korrekte. 4. Med henblik på anvendelsen af denne artikel kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke DA 23 DA

25 tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden parts sædvanlige produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om uregelmæssigheder eller svig. 5. Præferencebehandlingen suspenderes midlertidigt under følgende omstændigheder: a) Den part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der er tale om manglende administrativt samarbejde eller manglende administrativ bistand og/eller uregelmæssigheder eller svig, giver hurtigst muligt Det Blandede Udvalg meddelelse herom, giver det de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive konstateringer konsultationer i Det Blandede Udvalg med henblik på at nå frem til en løsning, der er acceptabel for begge parter. b) Har parterne indledt konsultationer i ovennævnte udvalg, og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest tre måneder efter meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension meddeles hurtigst muligt udvalget. c) Midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. De må ikke overstige seks måneder, men kan forlænges, hvis der på suspensionens udløbstidspunkt ikke er sket ændringer i de omstændigheder, der gav anledning til suspensionen i første omgang. De behandles med regelmæssige mellemrum i Det Blandede Udvalg, navnlig med henblik på at bringe dem til ophør, så snart de omstændigheder, der gav anledning til deres anvendelse, ikke længere er til stede. Hver part skal efter egne interne procedurer, for Den Europæiske Unions vedkommende i Den Europæiske Unions Tidende, offentliggøre meddelelser til importører om meddelelser som omhandlet i stk. 5, litra a), beslutninger som omhandlet i stk. 5, litra b), og forlængelser eller ophør som omhandlet i stk. 5, litra c)." 7. Protokol nr. 2 og dens bilag erstattes af de tilsvarende dokumenter i bilag 2 til denne aftale i form af brevveksling. 8. Interimsassocieringsaftalen kompletteres med en fælles erklæring om sundhedsmæssige, plantesundhedsmæssige og tekniske handelshindringer, der findes i bilag III til denne aftale i form af brevveksling. C. Parterne er blevet enige om følgende supplerende bestemmelser: 1. a) De midlertidige ændringer omhandlet i punkt A gælder i 10 år fra denne aftales ikrafttræden. Afhængig af Vestbredden og Gaza-stribens økonomiske udvikling kan Det Blandede Udvalg dog overveje at forlænge de pågældende ændringer i en yderligere periode. En sådan beslutning træffes af Det Blandede Udvalg senest ét år før udløbet af den 10-årsperiode, der er fastsat i denne aftale i form af brevveksling. DA 24 DA

26 b) Den Europæiske Union og Den Palæstinensiske Myndighed mødes fem år efter denne aftales ikrafttræden for at drøfte mulighederne for at give hinanden yderligere permanente handelsindrømmelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer med det formål for øje, der er fastlagt i artikel 12 i interimsaftalen. c) Udgangspunktet for fremtidige forhandlinger mellem parterne vil være de konsoliderede indrømmelser i Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen, der er anført i bilag IV og protokol nr. 2 til denne aftale i form af brevveksling. d) Det skal bemærkes, at de handelsbetingelser, som Den Europæiske Union indrømmer efter sådanne fremtidige forhandlinger, kan være mindre gunstige end dem, der er indrømmet i henhold til denne aftale. 2. Indtil de midlertidige ændringer, der er fastsat i punkt A, anvendes, anvendes artikel 7, stk. 1, i interimsassocieringsaftalen ikke. Denne aftale i form af brevveksling træder i kraft den første dag i den tredje måned efter deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument." Jeg har den ære at meddele Dem, at den palæstinensiske myndighed er indforstået med indholdet af det pågældende brev. Modtag, hr./fr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. Udfærdiget i Ramallah/Bruxelles, den For Den Palæstinensiske Myndighed DA 25 DA

27 FINANSIERINGSOVERSIGT 1. BUDGETPOST: Kapitel 12 Told og andre afgifter Fichefin/10/857266REV 1 DDG/dz DATO: 7/12/2010 BEVILLINGER: Budgetforslag 2011: ,7 mio. EUR 2. FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE: Forslag til rådsafgørelse om undertegnelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om yderligere liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side 3. RETSGRUNDLAG: Traktaten, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk FORANSTALTNINGENS FORMÅL: Undertegnelse af en aftale om yderligere liberalisering af den bilaterale samhandel med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer 5. FINANSIELLE VIRKNINGER 12-MÅNEDERS- PERIODE 5.0 UDGIFTER - OVER EU-BUDGETTET (RESTITUTIONER/INTERVENTIONER) - OVER NATIONALE BUDGETTER - AF ANDRE 5.1 INDTÆGTER - EU's EGNE INDTÆGTER (AFGIFTER/TOLD) - NATIONALE KILDER (mio. EUR) INDEVÆRENDE REGNSKABSÅR 2010 (mio. EUR) FØLGENDE REGNSKABSÅR 2011 (mio. EUR) UDGIFTSOVERSLAG INDTÆGTSOVERSLAG BEREGNINGSMÅDE: ER FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL? 6.1 ER FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER I DET LØBENDE BUDGET? JA NEJ JA NEJ 6.2 ER ET TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT? JA NEJ 6.3 SKAL DER OPFØRES BEVILLINGER PÅ FREMTIDIGE BUDGETTER? JA NEJ BEMÆRKNINGER: Forslaget vedrører undertegnelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed om yderligere liberalisering af handelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen. Foranstaltningen vedrører især import af varer, for hvilke der gælder en indgangspris (frugt og grøntsager), dvs. den nuværende ordning for fastlæggelse af landbrugsafgifter, for hvilke der ikke kan laves noget skøn over provenuet. Endvidere er importen af de pågældende landbrugsprodukter til EU ekstremt lille. Det kan derfor anslås, at foranstaltningens finansielle virkninger er ubetydelige. DA 26 DA

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0088 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2011 KOM(2011) 88 endelig 2011/0041 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale i form

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2006 KOM(2006) 808 endelig 2006/0275 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2010 KOM(2010)57 endelig 2010/0038 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om EU's holdning i Samarbejdsrådet EU-Sydafrika vedrørende en ændring af de relevante

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0602 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.9.2004 KOM(2004) 602 endelig 2004/0206 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0808 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0808 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0808 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.12.2004 KOM(2004) 808 endelig 2004/0281 (AVC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INTERIMSAFTALE. om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Serbien på den anden side

INTERIMSAFTALE. om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Serbien på den anden side INTERIMSAFTALE om handel og handelsrelaterede anliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Serbien på den anden side DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0699 Offentligt KOMMISSIONEN OR DE EUROPÆISKE ÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2005 KOM(2005) 43 endelig 2004/0242 (CNS) MEDDELELSE RA KOMMISSIONEN om ændring af Kommissionens

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE DA DA DA STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side KONGERIGET BELGIEN,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0095 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.2.2009 KOM(2009) 95 endelig 2009/0030 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 858 endelig BILAG I FORELØBIG PARTNERSKABSAFTALE MELLEM STILLEHAVSLANDENE PÅ DEN ENE SIDE OG DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Fremsat den 28. februar 2008 af udenrigsministeren (Per Stig Møller)

Fremsat den 28. februar 2008 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) 2007/2 BSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., ENR j.nr. 400.E.9. Montenegro Fremsat den 28. februar 2008 af udenrigsministeren (Per

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2009 (OR. en) 12445/09 Interinstitutionel sag: 2009/0030 (ACC) ISR 7 AGRI 336 PECHE 194 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere