Våbenloven 2. udgave januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Våbenloven 2. udgave januar 2001 1"

Transkript

1 Våbenloven 2. udgave januar

2 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af ). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse nr. 66 af ), Cirkulære om våben og ammunition (Cirkulære nr. 8 af ) samt Rapport fra arbejdsgruppe under Rigspolitichefen. Der vil blive henvist til disse ved VL, VB, VC og VR samt -nr. Skytteforeningernes Våbenregistrering betegnes SKV. Når der i loven m.v. omtales pistoler, gælder dette for både pistoler og revolvere. I denne korte oversigt er det de væsentligste ting, der beskrives, og denne forenkling medfører at, ikke alle emner er medtaget. Loven, bekendtgørelsen og cirkulæret er vist i den originale tekst i slutningen af kapitlet. Hvem kan få tilladelse til at have våben? Skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union Dansk Firmaidrætsforbund (VB 11) og medlemmer under disse foreninger (VB 10) kan få tilladelse til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammerne i de 3 organisationer (VC 2). Hvad gælder tilladelsen til? Tilladelsen giver alene adgang til at anvende våbenet til de aktiviteter som de 3 organisationer har godkendt for det pågældende våben (VC 2). Krav til foreningerne Foreningen skal godkendes af politimesteren (VB- 11). Godkendelsen søges på SKV 1 blanketten med angivelse af navn og cpr.-nummer på formand og bestyrelse. Alle skal kunne opfylde det såkaldte Vandelskrav (VB- 36), d.v.s. at der ikke er belastende forhold for de pågældende i politiets kriminalregister. Politiet skal orienteres hver gang, der sker ændringer i bestyrelsessammensætningen samt i vedtægterne. 2

3 Køb af foreningsvåben Skytteforeningen skal søge godkendelse hos politiet ved et hvert nyt køb af foreningsvåben (VB 12). Tilladelsen søges gennem SKV på en ny blanket, SKV 4. Våbenet registreres hos SKV, der skal holde politiet orienteret om registreringen. Kontrol af skytteforeninger Politiet har ret til kontrol af skytteforeningens våben (VB 13) samt de opbevaringsforhold, foreningen har til våben. Adgang til foreningsvåben. Foreningen skal søge tilladelse hos politiet for de personer, foreningen ønsker skal have adgang til foreningsvåbnene (nøgle til boksen og eventuel alarmkode). Tilladelsen søges på en ny SKV 3 blanket (VB 18). Når foreningens våben er til disposition på skydebanen, skal der altid være én af de godkendte personer til stede. MEDLEMSVÅBEN Udstedelse af våbenpåtegning Skytteforeningen skal have politiets godkendelse til at give våbenpåtegning til et medlem. Godkendelsen søges samtidig med godkendelsen til at købe foreningsvåben (SKV 1). Skyttens køb af våben Skytten søger tilladelse til våbenkøb på SKV 2 blanketten, som foreningsformanden videresender til SKV (VB 6). SKV videresender til politiet, der kun kan give tilladelse, hvis vandelskravet er opfyldt (VB 7). SKV registrerer derefter våbenet og returnerer til foreningsformanden den våbenlegitimation (våbenpåtegning), som skytten skal have på sig, når våbenet benyttes(vl 2d). Endvidere 3

4 RIFFELSKYTTER PISTOLSKYTTER skal skytten medbringe gyldigt medlemsbevis til skytteforeningen samt legitimation f.eks. kørekort eller ID-kort. Skytten skal huske at udfylde alle relevante rubrikker i SKV 2 blanketten. Skytten skal udfylde ny SKV 2 blanket ved foreningsskift samt ved adresseændring, hvor der flyttes til en ny politikreds. Flerbrugertilladelse 2 eller flere skytter kan dele et våben, men hver bruger skal søge om våbenpåtegning til det pågældende våben (SKV 2, afkrydset ved Flerbrugertilladelse ). Er våbenet i forvejen ejet af én af skytterne, skal denne skytte også søge Flerbrugertilladelse. Ejeren påfører sit eget navn i sælger-rubrikken. Alderskravet er normalt 18 år for riffelskytter for at få tilladelse til at købe et våben, men skytter mellem 16 og 18 år kan få tilladelse, hvis de har forældrenes tilladelse. (SKV 2 blanket) (VC 16). Luftriffel kræver ikke tilladelse, hvis køber er fyldt 18 år. Skytter mellem 16 og 18 år kan søge tilladelse. (SKV 2). Alderskravet Alderskravet for at få tilladelse til at købe en pistol er 20 år. Men yderligere kræves det, at ansøgeren i mindst 2 år har været aktivt skydende medlem af en skytteforening. Formanden skal bekræfte dette på SKV 2 blanketten. (VC- 20). Aktivitetskravet For at en skytte kan få våbenpåtegning til en pistol, skal han i to-års perioden forud have skudt mindst 6 gange pr. år. For at kunne beholde sin våbenpåtegning til pistol skal skytten hvert år være foreningsaktiv mindst 4 gange, som udgangspunkt ved skydning. (VR). 4

5 GENERELT Kaliber.22 (og 4,5 mm CO2) I denne gruppe kan skytten anskaffe sig 2 våben uden anden foranstaltning, end hvad der er nævnt ovenfor. Ønsker skytten mere end 2 våben i denne kategori, skal SKV 2 ansøgningen vedlægges en begrundelse for ønsket. Denne begrundelse skal udfyldes på en speciel blanket, udformet af Justitsministeriet. Blanketten kan rekvireres hos DDS-amtsforeninger, men den kan også hentes på SKV-hjemmesiden ( eller i administrationen i Vingsted. Kaliber.32 til.38/9mm Ønsker man at anskaffe sig en pistol større end cal..32, skal der altid medsendes begrundelse for ønsket. Ønsker man at anskaffe sig mere end 2 våben, tilhørende gruppen cal..32 til cal..38/9mm, skal der også medsendes begrundelse for ønsket. Ønsker man at anskaffe sig en pistol cal..32, og man endnu ikke har to våben i gruppen, da søges ved indsendelse af SKV 2 alene. Ved alle ansøgninger om våbenpåtegning til pistol orienteres politiet om skyttens nuværende våbenbeholdning. Transporttilladelser For at transportere et foreningsvåben eller en anden skyttes våben skal man have en transporttilladelse. Transporttilladelsen udstedes af et bestyrelsesmedlem i den forening, skytten er medlem af. Bestyrelsesmedlemmet skal forinden have søgt tilladelse til at udstede transporttilladelse. Dette sker på SKV 1. (VB- 10). Kun medlemmer af en skytteforening kan få en transporttilladelse. Medlemmet skal desuden enten have en våbenpåtegning eller en godkendelse til at få transporttilladelse. Godkendelsen søges hos politiet på SKV 3 blanketten. Pistolskytter skal være fyldt 18 år og riffelskytter 16 år for at kunne få en godkendelse. 5

6 Der udstedes til hver transport en speciel transporttilladelse, der skal medbringes sammen med godkendelsen under transport af våben. Transporttilladelsen må højest udstedes fra dagen før stævnet til dagen efter stævnet (VB 10). Gyldighedstider Alle godkendelser og tilladelser til skytter, skytteforeninger og bestyrelsesmedlemmer, udstedt af politiet efter 10. februar 2000, har en varighed på 5 år (VB 37). De våbenpåtegninger, der er udstedt inden 10. februar 2000, og som har påtegning: Gældende indtil videre, fortsætter med denne gyldighed (VB 48) og er altså ikke 5-årige. Foreninger og medlemmer skal selv være opmærksomme på at forny tilladelser og godkendelser inden udløbsdatoen. Politiet kan give en frist på indtil 4 uger til fornyet ansøgning. Kun ved fornyelse af våbenpåtegning gør SKV foreningen opmærksom på, at det er tid at søge våbenpåtegningen fornyet (VB 38). Opbevaring af våben Der gælder i princippet samme regler for opbevaring i foreninger og i private hjem. I praksis benytter politiet dog en undtagelsesklausul til at stille yderligere krav til foreningers opbevaringsforhold (VB 20 stk. 6). Dette betyder, at politiet kræver alarmovervågning fra godkendt døgnbemandet kontrolcentral, når funktionsduelige våben, samlet eller adskilt, opbevares i foreningens lokaler. Våben skal opbevares i godkendt våbenskab.våben må godt opbevares i samlet stand.ammunition må godt opbevares sammen med våben i våbenskabet. Opbevares ammunition for sig, skal det være låst inde. Våbenskabet skal være godkendt i mindst EN grad 0 eller tilsvarende, f.eks. SKAFOR BLÅ. Opbevarer man større mængder våben (mere end 25 våben eller mere end 6

7 10 pistoler) skal våbenskabet være godkendt i mindst EN1143-1grad 1 eller tilsvarende, f.eks. SKAFOR RØD. Desuden skal der installeres alarm til godkendt døgnbemandet kontrolcentral. Foreninger vil kunne komme ud for, hvis våbenene opbevares i våbenskabe EN grad 0 (SKAFOR BLÅ), at politiet, af hensyn til sikkerhedsmæssige forhold, kræver opbevaring af låse i et våbenskab for sig (VB 20). HUSK:Våbenskabe skal fastgøres forsvarligt til gulv eller væg! Midlertidig opbevaring I forbindelse med konkurrencer, hvor der ikke er mulighed for opbevaring i våbenskabe, Skal våben opbevares forsvarligt i et sikkert aflåst gemme eller være under konstant tilsyn. Ammunition skal opbevares for sig i aflåst gemme. Opbevaringen skal være utilgængelig for uvedkommende (VB 21). Bekendtgørelsens krav om, at våben skal være utilgængeligt for uvedkommende, giver ikke en præcis retningslinie. Det kan anbefales, at man opbevarer våben i adskilt stand med lås og øvrige dele af våbenet gemt hver for sig. Transport Våben og ammunition skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller Tildækket i aflåst transportmiddel (VB 8). Under transport skal våbenet være indpakket i lukket etui eller lignende. Våbenet må ikke transporteres i sideeller skulderhylster på kroppen. Våbenet må transporteres til anvendelsesstedet herunder til reparationsværksted og lignende. 7

8 INFORMATION SKV har nu sin egen hjemmeside på ( hvor du kan finde: debatside, hvor du kan stille spørgsmål aktuelt nyt, hvor SKV informerer om nyheder skemaer (SKV 1-5,Transporttilladelser og blanketter til Justitsministeriet) folderen Våbenloven folderen Vejledning om registrering af våben. Foreningshåndbogen, som er sendt til foreningen som en CD-rom, har som et bilag: Våbenloven, Våbenbekendtgørelsen og Våbencirkulæret. Du kan kontakte SKV på a. telefon: b. fax: c. (skytter i Jylland) (skytter på Sjælland) (skytter på øerne i øvrigt) (sager vedr. lovgivning m.v.) Produktion: De Danske Skytteforeninger januar 2001 Tegninger: Leif Gr. Thomsen 8

Vejledning om registrering af våben SKV

Vejledning om registrering af våben SKV Vejledning om registrering af våben DE DANSKE SKYTTEFORENINGER SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf. 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf.: 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf.: 43 26

Læs mere

Vejledning i registrering af våben i SKV.

Vejledning i registrering af våben i SKV. Vejledning i registrering af våben i SKV. Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben

Læs mere

Opbevaring af skydevåben

Opbevaring af skydevåben Opbevaring af skydevåben Udgiver: Det Kriminalpræventive Råd Repro: TBA. Grafisk Tryk: Printdivision A/S 1. oplag: 50.000 eksemplarer december 2000 DKR. nr. 00-531-0299 ISBN. 87-88789-40-3 Indhold: På

Læs mere

Vejledning i registrering af våben i SKV.

Vejledning i registrering af våben i SKV. Vejledning i registrering af våben i SKV. August 2015 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Februar Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben

Februar Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben Februar 2018 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben webhenvisning - Opbevaring af - våben også med i hjemmet bold 2 Hvad skal du som skytte

Læs mere

Januar Version 3. Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben

Januar Version 3. Sikkerhedsbestemmelser. enkelte skytte. - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben Januar 2019 - Version 3 Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte - Hvad skal du som skytte overholde? - Transport af våben webhenvisning - Opbevaring af - våben også med i hjemmet bold 2 Hvad skal

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF VÅBEN I SKV

VEJLEDNING I REGISTRERING AF VÅBEN I SKV VEJLEDNING I REGISTRERING AF VÅBEN I SKV OPDATERET NOVEMBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SKV1 ANSØGNING OM GODKENDELSE AF FORENINGER... 4 SKV2 ANSØGNING OM VÅBENPÅTEGNING MEDLEMSVÅBEN... 5

Læs mere

Ny våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger

Ny våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger Ny våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger Medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben,

Læs mere

Lene Sørensen, Midt og Vestsjælland Politi, redegjorde kort om baggrunden for aktionen.

Lene Sørensen, Midt og Vestsjælland Politi, redegjorde kort om baggrunden for aktionen. Afklaringsmøde DDS Vestsjælland Knabstrup hallen d. 19.04.12 Til stede ved mødet var: Midt & Vestsjællands politi Palle. M. A., Lene Sørensen., Steen Andersen, Leif Bay DDS og DDS Vestsjælland Et bredt

Læs mere

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål.

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. Velkommen til alle. Mit navn er Alice Bjerregaard, jeg er ansvarlig for SKV i Vingsted. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. SKV 1 SKV 3 Efter generalforsamlingen

Læs mere

Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1

Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1 Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1 Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. 1. Efter bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. kan politimesteren (politidirektøren)

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. for skydning. under. Dansk Handicap Idræts Forbund

Sikkerhedsbestemmelser. for skydning. under. Dansk Handicap Idræts Forbund Skydeudvalget Sikkerhedsbestemmelser for skydning under Dansk Handicap Idræts Forbund Indholdsfortegnelse 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 1-A 2. SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE SKYTTE... 2-A 3. BESTEMMELSER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF VÅBEN I SKV-SYSTEMET UNDER DGI SKYDNING, DANSK SKYTTE UNION OG DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND

RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF VÅBEN I SKV-SYSTEMET UNDER DGI SKYDNING, DANSK SKYTTE UNION OG DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF VÅBEN I SKV-SYSTEMET UNDER DGI SKYDNING, DANSK SKYTTE UNION OG DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND Version 01-07-2019 REGLER FOR RIFLER Enhver fabriksfremstillet riffel eller custom

Læs mere

Ref.: Justitsministeriets luftvåbenbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 om ændring af våbenbekendtgørelsen).

Ref.: Justitsministeriets luftvåbenbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 om ændring af våbenbekendtgørelsen). Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 380 Offentligt Til Folketingets Retsudvalg (til offentliggørelse) (fremsendt elektronisk) CC: Justitsminister Morten Bødskov Slotholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Læs mere

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser

SKYTTEBOGEN. 1. oktober 2014-31. marts 2015. DGI Skydning Gældende bestemmelser SKYTTEBOGEN 1. oktober 2014-31. marts 2015 DGI Skydning Gældende bestemmelser NAVN ADRESSE POSTNR. / BY FORENING LANDSDELSFORENING SKYTTENUMMER Mine våben Langdistancegevær nr.: Langdistancegevær nr.:,

Læs mere

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk Page 1 of 10 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. Bestemmelser om særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse

Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 294 af 23/04/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-05-2004 Justitsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften BEK nr 821 af 27/08/2009 Lovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 350

Læs mere

Protektor Hendes Majestæt Dronningen

Protektor Hendes Majestæt Dronningen Protektor Hendes Majestæt Dronningen Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Gl. side Side i denne Rettelse bog 35 35 Klassen senior 4 udgår 15 m riffel. 35 35 Ændring klasseinddelingsprocenter

Læs mere

SKYTTEBOG. DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER. 1. oktober 2013-31. marts 2014

SKYTTEBOG. DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER. 1. oktober 2013-31. marts 2014 SKYTTEBOG 1. oktober 2013-31. marts 2014 DGI skydning GÆLDENDE BESTEMMELSER Væsentlige ændringer i forhold til sidste udgave Tidligere gruppe I og II bestemmelser (årsmøde/aktivitetsmøde) er slået sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 FEBRUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben i forbindelse med afvikling af Museum

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger OKTOBER 2007 Side 1/20 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. BEK nr 997 af 19/10/2009 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-506-0226 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af 23/07/2010 BEK nr

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter

Vejledende idrætsregler. Riffel 15 og 50 meter Vejledende idrætsregler Riffel 15 og 50 meter 1 Indledning Vejledende idrætsregler, som Firmaidrætten og dennes foreninger kan bruge. Det er ikke et krav, at Firmaidrættens foreninger følger reglerne,

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Velkommen til Ølsted Skytteforening

Velkommen til Ølsted Skytteforening Velkommen til Ølsted Skytteforening - en mappe der indeholder svar på nogle af de spørgsmål du kunne have som nyt medlem og skytte. Ølsted Skytteforening Skolevænget 19, 8723 Ølsted august 2014 1. udgave

Læs mere

Kastrup-Tårnby Skytteforening Vedtægter

Kastrup-Tårnby Skytteforening Vedtægter 1. Foreningens navn er, stiftet d. 20. januar 1975 med hjemsted i Tårnby kommune. 2. Foreningens formål er at dyrke sportsskydning samt ved anden kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

DSF A-Licens IPSC Licenskursus Licenskursus betingelser

DSF A-Licens IPSC Licenskursus Licenskursus betingelser Vigtigt. Dette dokument er ikke det sædvanlige bl.a., bl.a. som kendes fra installation af software m.m. Du kan risikere at miste dine penge, hvis du ikke har læst og forstået indholdet. DSF A-Licens IPSC

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 4. oktober kvartal 2009 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Våbeneftersyn! Så er det tid for det årlige våbeneftersyn. Læs mere side 5. Pistol: tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 Gevær: torsdag

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011.

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Politiets Idrætsforening Viborg har i samarbejde med DPIF.s skydeudvalg fornøjelsen at indbyde alle medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund

Læs mere

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer.

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. Trygt og enkelt løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. VÅBENPAKKEN Dette katalog beskriver de udfordringer, som de danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt og sportsskydning

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet 10-05-2007 Kravspecifikation Certificering af Livvagtsområdet SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk 10 Forord 10.1

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 08-06-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

REGLEMENT FOR SKYDNING

REGLEMENT FOR SKYDNING DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Generelle regler Udgave 2016 (version 150616) Forord: Formålet med

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 6. marts 2018 i Frederikshavn Skyttekreds:

Referat af Generalforsamlingen 6. marts 2018 i Frederikshavn Skyttekreds: Referat af Generalforsamlingen 6. marts 2018 i Frederikshavn Skyttekreds: 1. Valg af dirigent. Bent Poulsen valgt Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at den er beslutningsdygtig.

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Skytteforening

Vedtægter for Hillerød Skytteforening Vedtægter for Hillerød Skytteforening Revideret året 2017 1. Foreningens navn og tilknytninger 1) Foreningens navn er: Hillerød Skytteforening 2) Foreningens hjemsted er: Hillerød 3) Foreningen er tilsluttet:

Læs mere

Klassificering og skyttenumre.

Klassificering og skyttenumre. Klassificering og skyttenumre. Indhold Indledning... 1 Hvad er et skyttenummer?... 1 Hvem får skyttenumre?... 2 Hvordan får man et skyttenummer?... 2 Hvor kan/skal et skyttenummer bruges?... 3 Hvilken

Læs mere

Midlertidige skydebaner

Midlertidige skydebaner Midlertidige skydebaner En vejledning til jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører 1 Formål Jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører må til brug for instruktion oprette midlertidige skydebaner

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Vedtægter for Stenløseskytteforening

Vedtægter for Stenløseskytteforening Vedtægter 2018 Vedtægter for Stenløseskytteforening Indhold Indhold... 1 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilknytning... 1 4. Medlemmer og kontingent... 1 5. Generalforsamling... 2 6. Ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven BEK nr 370 af 08/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-9300-0009 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer.

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. Trygt og enkelt løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. VÅBENPAKKEN Dette katalog beskriver de udfordringer som de danske våbenejere dagligt støder på. Mange af disse udfordringer

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af en ansøgning om sikkerhedsundersøgelse

Vejledning i udfyldelse af en ansøgning om sikkerhedsundersøgelse Vejledning i udfyldelse af en ansøgning om sikkerhedsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oplysningsskema... 3 Udfyldelse af pkt. 1-8 Personlige oplysninger... 3 Udfyldelse af pkt. 9 Nære slægtninge

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition Dato: Kontor: Sagsbeh: Forebyggelseskontoret Louise Vesterholm Møller Sagsnr.: 2017-5002-0006 Dok.: 544957 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. er tiltalt for overtrædelse af

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. er tiltalt for overtrædelse af RETTEN I HERNING D O M afsagt den 28. februar 2018 Rettens nr. 99-790/2018 Politiets nr. 4100-71296-00022-17 Anklagemyndigheden mod CPR nr. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2017-18 Fremsat den 26. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer

Læs mere

SKYTTEBOGEN. 1. oktober september 2009

SKYTTEBOGEN. 1. oktober september 2009 SKYTTEBOGEN 1. oktober 2008-30. september 2009 gældende bestemmelser Protektor Hendes Majestæt Dronningen Indholdsfortegnelse Hoved afsnit A Vedtægter for De Danske Skytteforeninger... A2 Hoved afsnit

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland.

DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland. DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland.dk DDS idræt & fællesskab 5. august 2010 Til DDS Nordsjællands foreninger

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

REGLEMENT FOR SKYDNING

REGLEMENT FOR SKYDNING DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Generelle regler Udgave 2018 (version 01-01-2018) Forord: Formålet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 61. Storebæltsskydning 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej.

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Vi har nu fået kommunens godkendelse af standardprojekt vedrørende om- og tilbygninger af carport/udhus, gældende

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Indhold Hvordan finder man en kandidat?... 2 Søg efter navn: under menuen i venstre side... 2 Find kandidaten via Kandidater-menuen... 3 Find kandidaten

Læs mere

Foreningens Vedtægter. Skytteklubben DSB/ASF

Foreningens Vedtægter. Skytteklubben DSB/ASF Foreningens Vedtægter Skytteklubben DSB/ASF Sidste ændring: 23. 4. 2016 Indholdsfortegnelse 0.1 1 - Identifikation af foreningen.......................... 3 0.2 3 - Tilhørsforhold.................................

Læs mere

4. Medlemskab. Stk. 1. Enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter, kan optages som enten aktiv- eller støttemedlem.

4. Medlemskab. Stk. 1. Enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter, kan optages som enten aktiv- eller støttemedlem. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted Skytteforening. Stiftet den 6. marts 1861. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi, Vestsjællands Amt. 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed 2017/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-0094-0341 Fremsat den 26. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

To nye Danmarksmestre fra SKL!

To nye Danmarksmestre fra SKL! Nr. 4. oktober kvartal 2013 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby To nye Danmarksmestre fra SKL! Et stort tillykke til Erkki (tv) og Claus (th i midten). Læs mere side 7. HUSK Våbeneftersyn i oktober,

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM EKSPLOSIVSTOFFER

BEKENDTGØRELSE OM EKSPLOSIVSTOFFER BEMÆRKNINGER TIL BEKENDTGØRELSE OM EKSPLOSIVSTOFFER vedrørende Krav til opbevaring Klassificering af eksplosivstoffer Mængde DANSKE SORTKRUDTSKYTTER BAGGRUNDSNOTAT AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE VÅBENKLASSER OG SCREENINGSAFGØRELSE TINGSTED SKYDEBANE ØSTERGADE 57, 4863 ESKILSTRUP

TILLÆGSGODKENDELSE VÅBENKLASSER OG SCREENINGSAFGØRELSE TINGSTED SKYDEBANE ØSTERGADE 57, 4863 ESKILSTRUP TILLÆGSGODKENDELSE VÅBENKLASSER OG SCREENINGSAFGØRELSE TINGSTED SKYDEBANE ØSTERGADE 57, 4863 ESKILSTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 tillægsgodkendelse... 2 Screeningsafgørelse

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Skoleskydning ultimo august 2011 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning ultimo august 2011 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2011 - Vind 7.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Guide til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter

Guide til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Guide til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter Denne guide beskriver, hvordan man udfylder skemaet til ansøgning om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere