Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Februar 2014

2 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Dansk erhvervsliv er fortsat præget af den økonomiske krise private arbejdspladser gik tabt alene i de to første kriseår 1, og den danske økonomi er fortsat udfordret af lav vækst. Vi står derfor i en situation, hvor Danmark har behov for ny vækst og nye job. Regeringens Vækstteam for Fødevarer har påpeget, at fødevareklyngen rummer et betydeligt vækstpotentiale. Vækstteamet har vurderet, at fødevareklyngen frem til 2020 kan opnå øget eksport på mia. kr. og skabelse af job. Det kræver dog, at de rette rammer er til stede, herunder at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er essentielt for dansk erhvervslivs konkurrenceevne og udviklingsmuligheder, at der er et tilstrækkeligt udbud af kvalificeret og motiveret arbejdskraft. Beskæftigelsesindsatsen spiller en central rolle i den forbindelse. I dag oplever både landmænd og fødevarevirksomheder, at det kan være vanskeligt at tiltrække kvalificeret dansk arbejdskraft, og at mange danskere ikke ser landbruget og fødevareerhvervet som et tilstrækkeligt attraktivt sted at arbejde. Fødevareklyngen beskæftiger i dag godt medarbejdere direkte i fødevareerhvervet og i afledte erhverv. Fødevareklyngen står for 12,5 pct. af beskæftigelsen i udkantskommunerne, og er dermed en væsentlig udbyder af job i de yderområder af Danmark, hvor der også er mange ledige. Selvom der er mange danskere, der står uden beskæftigelse, er der fortsat en væsentlig andel udenlandsk arbejdskraft i landbruget og fødevareindustrien. Skønt andelen af udenlandsk arbejdskraft er stagneret i de senere år, er der stadig et stort potentiale i at gøre opmærksom på de gode beskæftigelsesmuligheder, der findes i landbruget og fødevareerhvervet - og dermed skabe flere nye danske arbejdspladser. Danmark har generelt et velfungerende arbejdsmarked og en høj erhvervsfrekvens. Men desværre er en betydelig andel af befolkningen ledige eller på passiv forsørgelse. Der er store samfundsmæssige muligheder i at ændre situationen, så flest muligt kan komme i ordinær beskæftigelse i produktionsjob i den private sektor, herunder i landbruget og fødevareerhvervet. I lyset af de store offentlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen er det helt centralt, at der sker en modernisering og mere klar prioritering af indsatsen, så udgifterne går til de områder, der har en veldokumenteret effekt, og som skaber varig beskæftigelse. Landbrug & Fødevarer fremlægger med dette oplæg en række konkrete forslag til, hvad der bør indgå i en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen, så der sikres et bedre match mellem ledige og virksomheder, og at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft øges i Danmark. 1. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE): Krisen har kostet job i den private sektor. 18. august Side 2

3 Bærende principper for fremtidens beskæftigelsesindsats Det er dansk erhvervsliv, der skal skabe nye job og vækst i samfundet. Det er derfor helt centralt, at beskæftigelsessystemet bygges op på en måde, der bedst muligt understøtter skabelsen af job - og gerne produktionsjob i den private sektor. Landbrug & Fødevarer mener, at følgende principper bør være bærende for en reform af beskæftigelsesindsatsen: Bærende principper for en reform af beskæftigelsesindsatsen Den aktive beskæftigelsesindsats skal være både bedre og billigere. Ved at målrette og effektivisere den samlede beskæftigelsesindsats kan man både spare på indsatsen og øge udbuddet af arbejdskraft. Fokuseret indsats. Arbejdsmarkedet er generelt velfungerende, så aktørerne i beskæftigelsesindsatsen skal fokusere på ledige og virksomheder, der har svært ved at opnå et reelt jobmatch. For at sikre relevans og bedst effekt, bør beskæftigelsesindsatsen tage udgangspunkt i den enkelte ledige og virksomhedernes behov for arbejdskraft. Privat ansættelse er vejen til varige job. Den virksomhedsrettede indsats i beskæftigelsessystemet skal styrkes. Virksomhedsrettede initiativer er den bedste vej til at opnå varig beskæftigelse. Væk med jobsnobberi. Der er ikke noget job, der er mere fint end andet. Det er ikke acceptabelt at være jobsøgende i en længere periode, hvis der er ledige jobs i andre brancher. Det skal kunne betale sig at arbejde. De offentlige overførsler og skattesystemet skal være indrettet på en måde, så det kan betale sig at tage et job fremfor at være ledig. Bedre jobmatch - februar 2014 Side 3

4 Dansk arbejdsmarked i dag - og de kommende år I dag er knap en mio. danskere i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse. I gennemsnit er det dermed lidt mere end hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder, der modtager offentlig forsørgelse, og i enkelte kommuner er andelen helt oppe på mere end hver tredje 2. Samtidig er der over en årrække blevet stadig flere offentligt ansatte. En tredjedel af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er offentligt ansatte - og dermed ikke orienteret mod produktionsjob i den private sektor 3. Også uddannelsesindsatsen har i mange år i relativt høj grad været indrettet mod den store offentlige efterspørgsel efter arbejdskraft. Det indebærer, at det arbejdsudbud, der er målrettet den private sektor, herunder produktionsjobbene, er begrænset. En udvikling, der skal vendes, hvis Danmark skal undgå, at det får negativ betydning for konkurrenceevnen. Hertil kommer, at tilgangen til arbejdsmarkedet i de kommende år vil være faldende, og antallet af pensionister vil vokse betragteligt. Samlet set vil det give færre indtægter i form af skatteindbetalinger samt et massivt pres på det offentlige udgiftsniveau. 2. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE): Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner. 21. september Agenda: På Bornholm er næsten hver anden offentligt ansat. 30. december I dag er knap en mio. danskere i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse. Side 4

5 Den danske befolkning og arbejdsmarkedet Befolkning, pers Samlet befolkning Arbejdsstyrke Samlet beskæftigelse Heraf ordinært ansatte Heraf med løntilskud Nettoledige Bruttoledige Uden for arbejdsstyrken Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i aktivering Førtidspensionister Efterlønsmodtagere Personer under 15 år Folkepensionister Øvrige uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet Bedre jobmatch - februar 2014 Side 5

6 Samtidig er der sket en ændring i de beskæftigedes baggrund. For år tilbage fandtes hovedparten af arbejdspladserne indenfor industri og landbrug, og en betydelig andel heraf var ufaglærte job. Den teknologiske udvikling og øget anvendelse af bl.a. automatisering i produktionen betyder, at antallet af ufaglærte job på det danske arbejdsmarked i dag generelt er faldende. Denne tendens er blevet forstærket de senere år. Efter en stigning i antallet af ufaglærte beskæftigede i slutningen af højkonjunkturen, er udviklingen således vendt, og antallet af ufaglærte er faldet med 25 pct. siden ANTALLET AF UFAGLÆRTE I BESKÆFTIGELSE personer Kilde: Danmarks Statistik...antallet af ufaglærte er faldet med 25 pct. siden Side 6

7 Bedre jobmatch - februar 2014 Side 7

8 Mere end en halv million job bliver besat eller genbesat om året, og langt de fleste job besættes, uden hverken jobcentrene eller a-kasserne er involveret. Side 8

9 Denne udvikling afspejler, at den generelle udvikling i beskæftigelsen i stigende grad indebærer flere job i servicebrancherne og færre job indenfor produktion og fremstilling, jf. tabellen nedenfor. Siden år 2000 er antallet af beskæftigede i industrien således faldet med ca. 30 pct., mens antallet af beskæftigede i servicebranchen er steget med 29 pct. Landbruget har ligeledes oplevet et fald i beskæftigelsen på ca. 25 pct. Omkring 20 pct. af industriarbejdspladserne er forankret i fødevareindustrien. Dertil kommer et betydeligt antal industrijob i agroindustrien og afledte erhverv. Arbejdspladserne i fødevareindustrien og i landbruget består hovedsageligt af faglært og ufaglært arbejdskraft. Landbruget og fødevareerhvervet er et godt eksempel på, at produktionsarbejdspladser er basis for at skabe afledt beskæftigelse i følgeerhvervene, herunder servicejob. Et faldende antal produktionsarbejdspladser betyder derfor alt andet lige faldende privat beskæftigelse. Beskæftigede på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedet, pers kv Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri Service Offentlig ansatte Øvrige brancher * Samlet antal beskæftigede Kilde: Danmarks Statistik Anm.: Det bemærkes, at den samlede beskæftigelse i fødevareklyngen isoleret set ikke fremgår af ovenstående, men indgår som delmængde i flere af kategorierne. * Fx bygge og anlæg, handel og transport, finansiering og forsikring mv. Bedre jobmatch - februar 2014 Side 9

10 Tættere på virksomhederne I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overgik ansvaret for beskæftigelsesindsatsen til kommunerne. I dag varetages indsatsen af de kommunale jobcentre og a-kasserne. Beskæftigelsespolitikken har til hensigt at formidle job, opkvalificere og omskole de ledige samt kontrollere deres rådighed for arbejdsmarked. Mere end en halv million job bliver besat eller genbesat om året, og langt de fleste job besættes, uden hverken jobcentrene eller a-kasserne er involveret. Det viser, at Danmark i høj grad har et generelt velfungerende arbejdsmarked. Beskæftigelsesindsatsen bør derfor målrettes de ledige, der ikke af sig selv kan finde et job - samt virksomheder, der har svært ved at rekruttere den rette arbejdskraft. Landbrug & Fødevarer har foretaget en undersøgelse, der viser, at 24 pct. af fødevarevirksomhederne benytter de kommunale jobcentre i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, og 9 pct. benytter a-kasserne. Det er særligt de mindre virksomheder, der foretrækker de kommunale jobcentre og a-kasser, mens de større virksomheder i højere grad foretrækker private rekrutterings- og vikarbureauer. FØDEVARERVIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Rekrutterings- og/eller vikarbureauer Jobdatabaser på internettet Kommunale jobcentre Private aktører Andet Arbejdsløshedskasse/fagforening Pct Kilde: Lanbrug & Fødevarer 2013 Side 10

11 En tilsvarende undersøgelse blandt landmændene viser, at 12 pct. har været i kontakt med et jobcenter i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, og knap 1 pct. har haft kontakt til en a-kasse. De fleste landmænd søger efter nye medarbejdere via deres personlige kontakter og netværk samt via landbrugets jobdatabase 4. LANDMÆNDENES REKRUTTERINGSKANALER Kontakt til en arbejdsløshedskasse/fagforening I trykte fagblade Pct. Via vikarbureauer Andet Via en landboforening I trykte dagblade Kontakt til et kommunalt jobcenter Via kontakt til en landbrugsskole Via rekrutteringsbureauer Annoncering via jobdatabaser på internettet Via Jobstafetten.dk Via ansatte og/eller personlige kontakter/netværk Kilde: Danmarks Statistik Der er stor forskel på jobcentrenes kendskab til og kontakt med virksomhederne. En række undersøgelser viser imidlertid, at både ledige og virksomheder oplever, at jobcentrenes indsats kan blive bedre 5. På den baggrund bør det tilstræbes, at jobcentrene får større kendskab til og kontakt med virksomhederne og bliver mere opsøgende overfor virksomhederne med henblik at matche de lediges kvalifikationer med potentielle job. Jobcentrene rådighedstester i dag alle ledige - både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Rådighedsvurderingen af dagpengemodtagere ligger imidlertid hos a-kasserne - som ikke bærer de økonomiske omkostninger for dagpenge. 4. Jobstafetten.dk er Danmarks største jobdatabase indenfor landbrugsområdet. 5. Ugebrevet A4: Ledige dumper jobcentre. 12. juni Bedre jobmatch - februar 2014 Side 11

12 Det er problematisk, at den aktør, der tester rådigheden, ikke samtidig bærer marginalomkostningerne. Erfaringer viser, at en mindre andel af de forsikrede ledige bliver sanktioneret af a-kasserne, end det er tilfældet for kontanthjælpsmodtagere 6. Dette kan muligvis skyldes, at der er tale om forskellige segmenter på arbejdsmarkedet. Hvis der er tale om en reel forskel i praksis, så er det uhensigtsmæssigt i lyset af, at erfaringerne viser, at sanktioner har en positiv effekt på afgangen til beskæftigelse. Også andre snitflader mellem jobcentrenes og a-kassernes opgaver er problematiske. Fx at de ledige skal gå til ensartede samtaler i jobcentret og a-kassen i de første seks måneder af deres ledighed. Forslag: Tættere på virksomhederne Indsatsen skal fokusere på ledige og virksomheder, der har svært ved at få et reelt jobmatch. Den virksomhedsrettede indsats skal opprioriteres og synliggøres overfor erhvervslivet regionalt og lokalt. Der skal etableres en kompetencestrategi for medarbejdere i beskæftigelsessystemet. Der bør være fokus på, at medarbejderne i beskæftigelsessystemet har de rette kompetencer til at hjælpe de ledige i job, bl.a. ved at have tæt samarbejde med og kendskab til det lokale erhvervsliv, samt ved at have en relevant faglig baggrund og opdaterede kompetencer. Der er behov for at afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsessystemet skal gøres enkelt og forståeligt. Fx skal unødige overlap i aktørnes opgaver overfor de ledige afskaffes. 6. Avisen.dk: Jobcentre giver flere dummebøder end a-kasser. 3. december Side 12

13 Økonomisk gevinst ved at tage arbejde I Økonomisk Redegørelse fra august 2013 fremgår det, at danskere efter at skattereformen er fuldt indfaset kun vil have en svag økonomisk gevinst ved at arbejde, fordi de mister offentlige ydelser, fx boligstøtte. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt. Der skal være en økonomisk gevinst ved at være i arbejde. Der er allerede gennemført tiltag på dagpenge- og kontanthjælpsområdet, der kan afhjælpe dette forhold. Men det bør undersøges yderligere, hvordan den enkeltes økonomiske tilskyndelse til at arbejde kan styrkes. Det kan eksempelvis være gennem ændringer i personbeskatningen, beskæftigelsesfradraget mv. Samtidig foreslår Landbrug & Fødevarer, at optjeningsretten til dagpenge og modregningen i ydelserne justeres, så personer, der har sæsonarbejde eller anden kortvarig beskæftigelse, ikke straffes med manglende dagpengegrundlag. Det er endvidere uhensigtsmæssigt, at dagpengesystemet ikke giver incitament til at søge et job i et tilgrænsende erhverv med en lavere løn, end hvad den lediges formelle kvalifikationer tilskriver, da kompensationsgraden ved en ny ledighedsperiode beregnes på baggrund af beskæftigelsen i de forudgående tre måneder. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at beregningsmetoden for kompensationsgraden justeres, så det altid kan betale sig at arbejde fremfor at være ledig også når det drejer sig om kortvarigt arbejde med relativt lavere løn. Forslag: Økonomisk gevinst ved at tage arbejde Ydelsesniveauerne og skattesystemet skal sikre, at det altid kan betale sig at arbejde. Ledige skal kunne tage kortvarige eller sæsonbetonede job, uden at modregningen i ydelserne bevirker, at det er mindre attraktivt end at være ledig. Ledige skal have mulighed for i en periode at påtage sig arbejde på et andet lønniveau end deres forudgående beskæftigelse, uden at dette vil have negative konsekvenser for deres dagpengekompensation. Bedre jobmatch - februar 2014 Side 13

14 Jobrettet aktivering Erfaringerne viser, at den aktive indsats samlet set har en positiv effekt på beskæftigelsen, men at der er betydelig variation i effekten af de enkelte aktiveringsinstrumenter. Det er vigtigt, at hele beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i det, som fungerer i dag. Fx er aktivering i private virksomheder det redskab, der i dag fremstår som det mest effektive til at skabe varig beskæftigelse. Der er behov for, at aktivering og opkvalificering af ledige målrettes de tilbud, som har en veldokumenteret positiv effekt på afgangen til beskæftigelse. Erfaringerne viser endvidere, at noget af den uddannelse, som ledige modtager i beskæftigelsessystemet, bidrager til at fastholde dem i ledighed frem for at hjælpe dem i beskæftigelse. Jo længere uddannelsesforløb de ledige er i, desto større er risikoen for, at de fastholdes i ledighed. Derfor skal uddannelse i beskæftigelsessystemet bruges langt mere jobrettet og i samarbejde med virksomhederne, så det sikres, at uddannelsesforløbene har et konkret jobsigte. Et eksempel på hvordan en sådan indsats kan organiseres, er lukningen af Danish Crowns slagteri i Esbjerg. I september 2012 lukkede slagteriet og 500 slagteriarbejdere havde udsigt til at stå uden job. Men en målrettet indsats overfor hver enkelt slagteriarbejder og et samarbejde mellem tillidsfolk, AOF og slagteriarbejdere betød, at mere end 95% kom videre i nyt job eller uddanelse indenfor et år 7. Forslag: Aktivering skal være jobrettet Aktivering i beskæftigelsessystemet skal målrettes de redskaber, der giver de bedste effekter - herunder skal den virksomhedsrettede aktivering opprioriteres. De aktiveringsredskaber, der har en begrænset og til tider negativ effekt i forhold til at få de ledige i varigt job, skal fjernes helt. En afskaffelse af ineffektive ordninger kan give et provenu, der kan anvendes til den virksomhedsrettede indsats. Flere indsatser skal rettes mod de lediges faglige mobilitet og brancheskift. Uddannelse i beskæftigelsessystemet skal være klart rettet mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 7. Fødevarerforbundet NNF: Sådan kom Frank videre. Side 14

15 Nytænkning af den statslige refusion Staten refunderer helt eller delvist kommunernes udgifter til aktivering og offentlig forsørgelse. Det er centralt, at kommunerne får større økonomisk incitament til at få de ledige hurtigt tilbage i job og hermed også nedbringer udgifterne til dagpenge. I en kommende reform af den statslige refusion til kommunerne bør man derfor se på, hvordan refusionssystemet kan indrettes mere optimalt samtidig med, at der tages højde for særligt udsatte kommuner. Det skal også sikres, at refusionssystemet og organiseringen af beskæftigelsesindsatsen i højere grad tilskynder kommunerne til at samarbejde om at formidle job på tværs af kommunegrænserne, således at ledige matches med jobåbninger på tværs af kommunerne, og virksomhederne får bedst mulig adgang til ledig arbejdskraft fra andre kommuner. Forslag: Nytænkning af den statslige refusion til kommunerne Refusionssystemet til kommunerne bør indrettes, således at det giver klare incitamenter til at hjælpe de ledige hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse. Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og refusionssystemet skal ændres, så det i højere grad tilskynder til at samarbejde og formidle job på tværs af kommunegrænser. Bedre jobmatch - februar 2014 Side 15

16 Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på over 148 milliarder kroner årligt og med beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt. Grafisk udarbejdelse: Prikken Design & Produktion A/S, Februar Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013 Økonomisk analyse 1. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen En ny måling blandt Landbrug

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen

Myter og fakta. om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Myter og fakta om beskæftigelsesindsatsen Arbejdsløshed, beskæftigelse og aktivering. Det er med rette emner, der optager danskerne meget. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomisk Analyse Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Den nye skattereform skønnes at øge beskæftigelsen med 15.8 personer. Arbejdsudbuddet øges, fordi skatten på den

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET TEMADRØFTELSE OM AKADEMIKERINDSATSEN DISPOSITION FOR PRÆSENTATIONEN 1. Udfordringer for akademikerne 2. Den nuværende akademikerindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere