Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter..."

Transkript

1 NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... 7 Sanktionslovgivning... 8 Metoder til begrænsning af den kommunale skatteudskrivning... 9 Indledning I dette notat ses dels på de provenumæssige konsekvenser for kommunen ved at forhøje grundskyldspromillen og dækningsafgiften, og dels på ændringerne i disponibel indkomst for udvalgte familietyper. Lovgivningen sætter nogle rammer for, hvor højt (og lavt) de kommunale promille- og udskrivningssatser kan fastlægges, ligesom den fastlægger regler for afhængigheder mellem nogle af de kommunale skattekilder. Derudover kompliceres provenuberegningerne af, hvorvidt og hvor meget - der modregnes i merprovenuet ved forhøjelse af skattesatserne via den såkaldte sanktionslovgivning. Principperne for fastsættelse af skattesatser samt beregningsforudsætninger relateret til sanktionslovgivningen er skitseret i bilag. To grundscenarier ved en skattestigning Der er i det følgende regnet på de provenumæssige konsekvenser for kommunen af to grundscenarier: 1. Kommunen hæver skatten og undgår en skattesanktion 2. Kommunen hæver skatten med 50 mio. kr. og bliver ramt af en fuld skattesanktion Tlf Kontakt: Christian Riis Laursen Tlf Mail koef@koege.dk Side 1 / 9

2 Ad 1. Kommunen hæver skatten og undgår en skattesanktion I dette scenario er der regnet på en forhøjelse af tre skattekilder: a) Grundskyldspromillen hæves til 26,16 promille, svarende til landsgennemsnittet for 2016 b) Udskrivningsprocenten for indkomstskat hæves til 25,46 pct., så det kommunale provenu omtrent svarer til punkt a. c) Dækningsafgift vedr. erhvervsejendomme fastsættes til lovens maksimum på 10 promille. I alle tre tilfælde er forudsat, at kommunen undgår en skattesanktion. En skattesanktion kan undgås på to måder: Enten ved at få del i en evt. skattepulje, som regeringen og KL aftaler i en økonomiaftale for 2017 eller ved at kommunerne under ét holder skatten uændret. Som det fremgår af tabel 1, udgør kommunens merprovenu ved at hæve enten udskrivningsprocenten til 25,46 eller grundskyldspromillen til 26,16 knap 55 mio. kr. i 2017 stigende til godt 62 mio. kr. i Merprovenuet ved indførelse af dækningsafgift på 10 promille udgør ca. 39 mio. kr. i 2017 stigende til 45 mio. kr. i Det bemærkes, at en forhøjelse af grundskyldspromillen for almindelige ejendomme vil have afsmittende på grundskyldspromillen for produktionsjord (hæves til det maksimale 7,2 promille) og dækningsafgifter fra grundværdien på offentlige ejendomme. De provenumæssige effekter er dog beskedne. Tabel 1. Kommunalt merprovenu ved forhøjelse af skattesatser kr Indkomstskat (fra 24,9 til 25,46 %) Grundskyld - (fra 21,038 til 26,16 ) Grundskyld produktionsjord (fra 6,24 til 7,2 ) Dækningsafgifter (forretningsejendomme) (fra 0 til 10 ) Dækningsafgifter (offentlige ejendomme) forsk. værdi (fra 8,75 til 8,75 ) Dækningsafgifter (offentlige ejendomme) grundværdi (10,52 til 13,08 ) Kilde: Beregninger baseret på grundlag for udskrivning af kommunale skatter , Økonomisk afdeling Ad 2. Kommunen hæver skatten med 50 mio. kr. og bliver ramt af en fuld skattesanktion Såfremt Køge kommune ikke får del en evt. skattepulje i økonomiaftalen for 2017 og kommunerne under ét hæver skatten, vil kommunen blive ramt af en skattesanktion, såfremt byrådet måtte beslutte at hæve skatten. Side 2/9

3 Nedsættelsen af statstilskuddet udmøntes dels via en individuel modregning af statstilskuddet til de kommuner, som forhøjer skattesatserne, dels via en kollektiv modregning. Den individuelle modregning nedtrappes gradvist over en fire års periode, mens den kollektive modregning omvendt stiger tilsvarende. Tabel 2 viser kommunens nettoprovenu ved en skattestigning på 50 mio. kr. og med en fuld individuel skattesanktion. Skattesanktionen er uafhængig af, hvilke(n) skattesats(er), der forhøjes. Som det fremgår af tabellen, vil kommunens nettomerprovenu i 2017 med fuld individuel sanktion udgøre 12,5 mio. kr. stigende til 50 mio. kr. i Merprovenuet stiger i takt med, at den individuelle sanktion bliver mindre, og fra 2021 vil kommunen få det fulde merprovenu. Tabel 2. Kommunalt merprovenu (netto) ved fuld individuel skattesanktion mio. kr Merprovenu før sanktion 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Individuel sanktion -37,5-25,0-25,0-12,5 0 Merprovenu efter sanktion 12,5 25,0 25,0 37,5 50,0 Det skal bemærkes, at der ikke taget højde for den kollektive sanktionering, hvor Køge Kommune også skal betale sin andel (godt 1 pct.). Det reelle merprovenu ved en fuld sanktion vil dermed være en anelse mindre end beregnet i tabel 2. Familietypeeksempler Forhøjelse af de personrelaterede skatter indkomstskat og grundskyld vil have konsekvenser for borgernes disponible indkomst (indkomst efter skat) afhængigt af om borgeren bor i lejebolig eller ejerbolig samt borgernes konkrete indkomst. Endvidere vil ændringen i disponibel indkomst for de forskellige familietyper afhænge af om merprovenuet generes ved stigning i indkomstskat eller grundskyld. Derfor regnes på følgende for kommunen rent provenumæssigt identiske jf. tabel 1 - to scenarier: 1. Grundskyldspromille hæves til 26,16 2. Udskrivningsprocent hæves til 25,46 (giver omtrent samme provenu for kommunen som en stigning i grundskyldspromille til 26,16) Side 3/9

4 Ad 1. Grundskyldspromille hæves til 26,16 Tabel 3 viser ændringen i den disponible indkomst for udvalgte familietyper 1 for borgerne i Køge kommune ved forhøjelse af grundskyldspromillen fra de nuværende 21,038 til 26,16. Tabel 3. Familietypeeksempler disponibel indkomst - forhøjelse af grundskyldspromille til 26,16 Familietyper 1 (kr. pr. år) Gældende skattesatser Grundskyldspromille 26,16 Enlig dagpengemodtager i lejebolig uden børn Forskel Indkomst i pct. Kommuneskat ,0% Øvrige indkomstskatter Disponibel indkomst ,0% Enlig LO medarbejder i lejebolig Indkomst Kommuneskat ,0% Øvrige indkomstskatter Disponibel indkomst ,0% LO ægtepar i ejerbolig med 2 børn Indkomst Kommuneskat ,0% Øvrige indkomstskatter Grundskyld ,3% Ejendomsværdiskat Disponibel indkomst ,6% Privatansatte funktionærer i ejerbolig med 2 børn Indkomst Kommuneskat ,0% Øvrige indkomstskatter Grundskyld ,3% Ejendomsværdiskat Disponibel indkomst ,8% Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn Indkomst Kommuneskat ,0% Øvrige indkomstskatter ,0% Grundskyld ,3% Ejendomsværdiskat Disponibel indkomst ,3% 1 Familietypeberegningerne er baseret på Skatteministeriets typeeksempler, som bl.a. anvendes til vurdering af indkomsteffekter i forbindelse med lovgivningsarbejdet. Skatteministeriets navngivning af familietyperne er også bibeholdt. Side 4/9

5 Enlig pensionist med ATP i lejebolig Indkomst Kommuneskat ,0% Øvrige indkomstskatter Disponibel indkomst ,0% 1) Beregninger baseret på Skatteministeriets typeeksempler, der bl.a. anvendes til vurdering af ændringer i disponibel indkomst i forbindelse med lovgivningsarbejder. Modellen er dog udvidet med grundskyld, så den omfatter alle kommunale skatter. Målt i pct. af disponibel indkomst varierer tabet fra 0 pct. til 1,3 pct. Tabet af disponibel indkomst sker blandt husejerne, idet tabet her varierer fra 0,6 pct. for et LO ægtepar i ejerbolig med to børn til 1,3 pct. for Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn. Det skyldes, at grundskyldspromillen i beregningen hæves fra de nuværende 21,038 promille til 26,16 promille. Lejerne har derimod ingen merudgifter, fordi de ikke betaler grundskyld. Det bemærkes, at eksemplet alene illustrerer konsekvenser for borgernes disponible indkomst som følge af direkte ændringer i skattebetalinger. Det kan tænkes, at en stigning i grundskyldspromillen vil have andre konsekvenser, som potentielt kan indvirke på de disponible indkomster. Dels kan ejere af lejeboliger (boligselskaber og private udlejere) tænkes at overvælte en del af merudgiften knyttet til grundskyld over på lejerne. Det vil i givet fald betyde, at huslejen vil stige i lejeboliger og dermed reducere den disponible indkomst efter husleje. Dels kan det ikke udelukkes, at huspriserne påvirkes af grundskyldspromillen. En stigning i grundskyldspromillen vil således muligvis indebære et formuetab for husejere. Ad. 2. Udskrivningsprocent hæves til 25,46 (giver samme provenu for kommunen som en stigning i grundskyldspromille til 26,16) Tabel 4 viser ændringen i den disponible indkomst for udvalgte familietyper for borgerne i Køge kommune ved forhøjelse af udskrivningsprocenten fra 24,9 til 25,46. I dette scenario varierer tabet mellem 0,47 pct. (Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn) og 0,61 pct. (Privatansatte funktionærer i ejerbolig med 2 børn ). Alle familietyper mister således (målt i procent af disponibel indkomst) nogenlunde det samme i disponibel indkomst. Det bemærkes, at en Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn ved en stigning i den kommunale skat slipper med kr. mindre i topskat jf. Øvrige indkomstskatter. Det skyldes det såkaldte Skrå skatteloft, som indebærer en reduktion i topskatten, hvis den samlede skat (stats- og kommuneskat) overstiger 51,95 pct. af personlig indkomst. Det provenutab, som staten påføres ved forhøjelse af udskrivningsprocenten, skal delvist finansieres af Køge kommune. Side 5/9

6 Tabel 4. Familietypeeksempler disponibel indkomst - forhøjelse af udskrivningsprocent til 25,46 Familietyper 1 (kr. pr. år) Gældende skattesatser Udskrivningsprocent 25,46 Enlig dagpengemodtager i lejebolig uden børn Forskel Indkomst i pct. Kommuneskat ,249% Øvrige indkomstskatter Disponibel indkomst ,572% Enlig LO medarbejder i lejebolig Indkomst Kommuneskat ,249% Øvrige indkomstskatter Disponibel indkomst ,573% LO ægtepar i ejerbolig med 2 børn Indkomst Kommuneskat ,249% Øvrige indkomstskatter Grundskyld ,000% Ejendomsværdiskat Disponibel indkomst ,497% Privatansatte funktionærer i ejerbolig med 2 børn Indkomst Kommuneskat ,249% Øvrige indkomstskatter Grundskyld ,000% Ejendomsværdiskat Disponibel indkomst ,610% Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn Indkomst Kommuneskat ,249% Øvrige indkomstskatter ,725% Grundskyld ,000% Ejendomsværdiskat Disponibel indkomst ,472% Enlig pensionist med ATP i lejebolig Indkomst Kommuneskat ,249% Øvrige indkomstskatter Disponibel indkomst ,589% 1) Beregninger baseret på Skatteministeriets typeeksempler, der bl.a. anvendes til vurdering af ændringer i disponibel indkomst i forbindelse med lovgivningsarbejder. Side 6/9

7 Bilag Beregningsforudsætninger Lovgivningen om kommunale skatter tilsiger, at der er en afhængighed mellem skattesatserne. Byrådets fastsættelse af en given skattesats fastlægger således automatisk niveauet for andre skattesatser. Vurdering af de provenumæssige ændringer ved regulering af en given kommunal skattesats skal således baseres på et skøn for de samlede provenumæssige ændringer inklusiv øvrige berørte skattekilder. For at øge incitamentet til holde de kommunale skatter i ro er der med virkning fra 2009 indført en såkaldt sanktionslovgivning, som automatisk udløser en økonomisk straf, hvis kommunerne under et ikke overholder det aftalte skattetryk. Forhøjer en kommune skattesatserne udfordres skattetrykket fastlagt i de årlige aftaler mellem regeringen og KL. Det øger risikoen for aktivering af sanktionslovgivningen. Overvejelser om skatteforhøjelser bør derfor vurderes i sammenhæng med risiko for økonomisk tab knyttet til sanktionslovgivningen. Gennem årene har regeringen bl.a. i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger - i bestræbelserne på at holde de kommunale skatter i ro anvendt forskellige værktøjer. F.eks. har der gennem en årrække været afsat en pulje, som har finansieret provenutab i kommuner, som har sat skatten ned. Værktøjerne har bidraget til, at risikoen for en samlet skatteforhøjelse på landsplan er mindsket. Og dermed risikoen for aktivering af sanktionslovgivningen. I dette bilag skitseres de anvendte beregningsforudsætninger under iagttagelse af ovenstående overvejelser. Kommunale skatter Kommunerne kan opkræve skat af indkomstskat (jf. LBK nr 725 af 25/06/2006) og af ejendomsskat (jf. LBK 1104 af 22/08/2013). For så vidt angår indkomstskat fastsætter Byrådet den såkaldte udskrivningsprocent, som forenklet udtrykt skal sikrer et budget i balance. Skattesatserne vedrørende ejendomsskat er derimod på flere områder indbyrdes afhængige, idet der gælder følgende: Den kommunale grundskyldspromille for almindelige ejendomme skal mindst udgør 16 og højest 34. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes automatisk med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end for almindelige ejendomme, dog højest 7,2 promille. Dækningsafgiften af grundværdi for offentlige ejendomme fastsættes ligeledes automatisk svarende til halvdelen af grundskyldspromillen for almindelige ejendomme, dog højest 15. Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme opkræves med en promille på maksimal 8,75. Dækningsafgift af forskelsværdi for forretningsejendomme kan opkræves med en promille på maksimal 10. Side 7/9

8 Sanktionslovgivning Den såkaldte sanktionslovgivning er reguleret i Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning (jf. LOV nr. 709 af 25/06/2010). Heraf fremgår, at staten nedsætter tilskuddet til kommunerne, hvis den samlede skatteudskrivning for kommunerne under et forhøjes som følge af forhøjelse af de kommunale udskrivningsprocenter, grundskyldspromiller eller promillerne for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Nedsættelsen af statstilskuddet udmøntes dels via en individuel modregning af statstilskuddet til de kommuner, som forhøjer skattesatserne, dels via en kollektiv modregning. Individuel modregning For kommuner, der forhøjer skattesatserne, vil op til 75 pct. af det samlede kommunale merprovenu ved skatteforhøjelserne blive modregnet i budgetåret. I det første og andet overslagsår efter budgetåret falder den individuelle modregning til 50 pct. og i det tredje overslagsår til 25 pct. Herefter bortfalder den individuelle modregning. Det bemærkes, at nedsættelsen af statstilskuddet som nævnt ovenfor kun aktiveres, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger som følge af stigning i udskrivningsprocenterne mv. I bedste fald vil hele merprovenuet ved en forhøjelse af grundskyldspromillen derfor tilfalde kommunekassen. I værste fald vil provenuet ved forhøjelse af grundskyldspromillen som følge af individuel modregning - kun udgør 25 pct. af merprovenuet i budgetåret, hvorefter den stiger til 100 pct. efter 5 år. Det er i regneeksemplet forudsat, at den individuelle sanktion udløser et provenutab i Køge kommune på 75 pct. af merprovenuet i budgetåret, 50 pct. i første og andet overslagsår og 25 pct. i tredje overslagsår. Det følger af loven om skattesanktionen, at opgørelsen af den kommunale skattestigning skal korrigeres for medfinansieringen af det skrå skatteloft. Den kommunale medfinansiering af det skrå skatteloft indebærer, at kommuner, der hæver udskrivningsprocenten, vil skulle medfinansiere statens eventuelle udgifter til et nedslag i topskatten (skrå skatteloft), som er udløst af den kommunale skattestigning. Hvis kommunens skatteforhøjelse til dels modsvares af en nedsættelse af topskatten, som finansieres af den pågældende kommune, vil det reducere kommunens nettoprovenu af skatteforhøjelsen. Det betyder, at kommunens skatteforhøjelse fratrækkes et beløb svarende til merudgiften til medfinansieringen af det skrå skatteloft. Kollektiv modregning Hvis sanktionsloven aktiveres, vil der ligeledes ske en kollektiv modregning i form af nedsættelse af det generelle statstilskud. Nedsættelsen af det generelle statstilskud svarer til det merprovenu ved skatteforhøjelser, som ikke er omfattet af den individuelle modregning jf. ovenfor, og fordeles til kommunerne efter folketal. Side 8/9

9 Metoder til begrænsning af den kommunale skatteudskrivning Ramme til skattestigning Siden indførelsen af skattesanktionen har der i økonomiaftalen af flere omgange været aftalt en ramme til skattestigninger. Kommunerne har derpå ansøgt Social- og indenrigsministeren om en andel af denne ramme til skattestigninger. Skatteforhøjelser inden for denne ramme vil i tilfælde af en sanktion ikke blive sanktioneret individuelt. Statspulje til finansiering af provenutab ved skattenedsættelse For at styrke aftaleniveauet har regeringen i enkelte år indført en belønningsordning for de kommuner, der sætter skatten ned. I praksis er der tale om en tilskudspulje, der giver tilskud til enkeltkommuner, der sætter skatten ned. Herved dækkes en del af kommunens provenutab ved en skattenedsættelse. Der er med de etablerede puljer blevet givet tilskud til skattenedsættelser i en periode på 4 år. I det første år kan tilskuddet højst udgøre 75 procent af provenutabet, og derefter højst udgøre 50 procent i det andet og tredje år for i fjerde og sidste år at udgøre højst 25 procent. I kommuneaftalen for 2016 er forudsat en uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét, idet det dog er aftalt, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette blev der etableret en tilskudsordning til de kommuner, som satte skatten ned i Det er uvist, om der for 2017 videreføres en lignende ordning. Side 9/9

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Århus Kommune juli 2005 Indhold Indhold... 2 Analyse af en skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift...

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

NOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift

NOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift NOTAT Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift Notatet gør rede for de økonomiske konsekvenser af ændringer i satserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Notat om skatteindtægter

Notat om skatteindtægter Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 21-08-2018 18/34751 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat om skatteindtægter 1. Typer af skatteindtægter Som baggrundsmateriale til budgetlægningen

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Forslag. Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2007/2 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-53 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

I alt

I alt Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Dødsboskat ØKONOMI Finansiering: Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser 2013 2014 2015 2016

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld

ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT ØK23 Borgerrepræsentationens beslutning af 25. april om budgetnotat vedrørende fremadrettet justering af grundskyld Tema: Vækst og beskæftigelse Baggrund Borgerrepræsentationen

Læs mere

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg

Tabel 1 Skøn for samlet opgørelse af den maksimale udgift for Frederiksberg 1. Orientering om aftale om justeringer i udligningssystemet Økonomiafdelingen indstiller, 1. at orienteringen tages til efterretning Beskrivelse af sagen: D. 16. maj indgik Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne Analyse 5. oktober 215 Siden krisen: Fem gode år for direktørerne I perioden siden finanskrisen er lønnen på direktionsgangene steget mere end på byggepladserne. Således er den gennemsnitlige direkte månedsløn

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen

Karsten Lauritzen / Peter Bach-Mortensen Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt 28. november 2018 J.nr. 2018-7789. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 63 af 29. oktober

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 550 Offentligt 12. oktober 2016 J.nr. 16-0846323 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 550 af 4. juli 2016 (alm.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken i:\juni-2000\vel-a-06-mh.doc Af Martin Hornstrup 19.juni 2000 RESUMÈ MIDTVEJSSTATUS FOR PINSEPAKKEN Set fra samfundsøkonomisk side er der ingen tvivl om, at pinsepakken var et yderst fornuftigt finanspolitiks

Læs mere

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter 2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter Nyt kapitel Resumé I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte

Læs mere

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct.

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct. ,1'7 *7(5),1$16,(5,1* I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIindtægtskilder Y Generelle

Læs mere

Evaluering af lov om bloktilskudsnedsættelse ved kommunale skattestigninger

Evaluering af lov om bloktilskudsnedsættelse ved kommunale skattestigninger Evaluering af lov om bloktilskudsnedsættelse ved kommunale skattestigninger Januar 2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Evaluering af lov om bloktilskudsnedsættelse ved kommunale

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiforvaltningen. FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen. FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune Regeringen har offentliggjort fem modeller for en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner. Dette faktaark

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 25.8.2015 BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2016 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Budgetarbejdet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Stor gevinst ved arbejde for LO-par

Stor gevinst ved arbejde for LO-par Fakta om økonomi Stor gevinst ved arbejde for LO-par En lavtlønnet LO-familie, der bor til leje med tre, har en gevinst ved at være i arbejde på næsten 6. kr. om måneden sammenlignet med en situation,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET

SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Nr. Spørgsmålsstiller Spørgsmål Spørgedato Svaransvarlig Svardato 1 Carsten Odderhede 1. Ved at hæve skattesatsen til Solrøds Niveau på 24,6%, hvor meget vil det svare til at borgerne i Greve i gennemsnit

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2016

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2016 Samtlige kommuner Sagsnr. 2015-2979 Doknr. 254504 Dato 13-07-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for budgetlægningen for 2016 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Stor gevinst ved arbejde for LO-par

Stor gevinst ved arbejde for LO-par Fakta om økonomi Stor gevinst ved arbejde for LO-par En lavtlønnet LO-familie, der bor til leje med tre, har en gevinst ved at være i arbejde på næsten 6. kr. om måneden sammenlignet med en situation,

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere