Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats"

Transkript

1 Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats

2 Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes opgave ift. nytteindsatsen 9 6. LO-sektioner / de faglige afdelingers arbejde med 10 nytteindsatsen 7. Klageadgang 10 2

3 1. Formål med nytteindsatsen Nytteindsats - er et nyt redskab der blev indført i forbindelse med kontanthjælpsreformen, primært målrettet unge, som venter på en uddannelsesplads samt jobklare kontanthjælpsmodtagere Siden hen er redskabet også foreslået anvendt til modtagere af arbejdsmarkedsydelse, dvs. forsikrede ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet. Tilbud om nytteindsats gives, for at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads. Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse. Nytteindsats er et nyt redskab, der adskiller sig fra de aktiveringsredskaber vi kender i dag, hvor aktiveringen er rettet mod beskæftigelse inden for områder med behov for arbejdskraft, og bliver givet med henblik på at bringe den enkelte ledige nærmere uddannelse eller beskæftigelse. Da nytteindsatsen først og fremmest er etableret for at sikre, at de ledige arbejder for deres ydelse, er der ikke samme krav om, at nytteindsatsen i sig selv skal bringe den ledige nærmere OBS uddannelse eller beskæftigelse. Nytteindsatsen skal i princippet Det er vigtigt at gøre sig klart, at bruges til at skræmme de ledige ud i ordinær uddannelse eller nytteindsats ikke er et job, men et beskæftigelse. Kommunerne har dog mulighed for at kombinere særligt arbejdsmarkedspolitisk nytteindsatsen med andre indsatser (uddannelse, jobtræning redskab. etc.). En af fagbevægelsens opgaver er at sikre, at der ikke sker nedlæggelser af ordinære stillinger på baggrund af ekstraordinære ansættelser i forbindelse med nytteindsatsen. Derfor er det helt afgørende, at de lokale beskæftigelsesråd holder et vågent øje med den måde, hvorpå kommunerne vælger at håndtere nytteindsatsen. Dette notat er ment, som en hjælp til medlemmer af de lokale beskæftigelsesråd LO sektioner, faglige afdelinger og tillidsrepræsentanter. Derfor gennemgås først reglerne for nytteindsatsen. Derefter præsenteres de lokale beskæftigelsesråds opgaver i forbindelse med indsatsen. Endelig indeholder notatet konkrete anvisninger til, hvordan det lokale beskæftigelsesråd kan sikre, at de indsatser der vælges, er fornuftige og rettet mod at bringe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet, ligesom det understreges, at samarbejdet med LO-sektion, FTF regionen og faglige afdelinger er meget væsentligt.. 3

4 2. Målgrupper Udgangspunktet for målgrupperne for nytteindsats er uanset om de er på kontanthjælp eller forsikrede ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet, at der er tale om stærke ledige, der ikke har problemer udover ledighed. Kontanthjælpsmodtagere: Åbenlyst uddannelsesparate unge, som får uddannelseshjælp, skal senest efter 1 måned i nytteindsats (virksomhedspraktik), indtil de overgår til ordinær uddannelse. Kan kombineres med mentorstøtte. Jobparate kontanthjælpsmodtagere efter 3 måneder. Nytteindsats kan iværksættes tidligere, når kommunen vurderer, at det er relevant fx hvis der er tvivl om den jobparates rådighed. Kan kombineres med mentorstøtte. Aktivitetsparate - på uddannelseshjælp eller på kontanthjælp kan komme i nytteindsats. Personer på arbejdsmarkedsydelse: - Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige i op til 1¼ år. Herefter udfases ydelsen med et kvartal pr. halvår. Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse det kan for eksempel være nytteindsats. LO og FTF anbefalinger: - det kan ikke anbefales at anvende nytteindsats til aktiveringsparate kontanthjælpsmodtagere (tidligere, ikke arbejdsmarkedsparate). Det vil næppe være relevant i ret mange tilfælde, da denne gruppe af ledige ofte vil have behov for andre og mere støttende tilbud/indsatser - det kan heller ikke anbefales at anvende nytteindsats til ledige på arbejdsmarkedsydelse. Disse ledige har behov foren indsats målrettet reel tilknytning til arbejdsmarkedet, eventuelt via personlig jobcoach 4

5 3. Varighed og tilbud Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, og varer maksimalt 13 uger, 25 timer ugentligt for kontanthjælpsgruppen og 20 timer ugentligt for personer på arbejdsmarkedsydelse. Nytteindsats skal bestå af arbejdsopgaver, der er meningsfulde både for den ledige og for arbejdspladsen Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere: Åbenlyste uddannelsesparate skal senes efter 1 måned arbejde for deres ydelse, fx i nytteindsats. Varighed af nytteindsats kan være op til 13 uger. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse Jobparate kontanthjælpsmodtagere: Kontanthjælpsmodtagere kan få virksomhedspraktik der gives som nytteindsats senest efter 3 måneders ledighed, hvor betingelser er: Varigheden af nyttejob kan være op til 13 uger. Tilbuddet gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. LO & FTF s anbefalinger: LBR skal arbejde for, at nytteindsats ikke virker fastholdende /forlængende for de lediges periode på offentlig forsørgelse - I situationer, hvor der lovgivningsmæssigt er mulighed for at lave en varighedsbegrænsning også under 13 uger, bør dette drøftes. Personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse: Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats efter senest en måned på den midlertidige ydelse. Den virksomhedsrettede indsats skal have en varighed af mindst 13 uger og kan bestå af privat og offentlig løntilskud, og virksomhedspraktik og nu også: - Nytteindsats som er fastsat til 20 timer om ugen for at sikre en timeaflønning, der typisk vil modsvare en overenskomstmæssig timeløn. Varigheden uafklaret Nytteindsats kan ikke forlænges og der kan ikke gives nyt tilbud med nytteindsats på samme virksomhed, medmindre der er tale om en anden arbejdsfunktion. 5

6 4. LBR s opgave og arbejde i forbindelse med nytteindsatsen I forbindelse med nytteindsatsen er LBR blevet tildelt en væsentlig rolle med at overvåge og som aktiv sparringspartner. Hovedformålet med overvågningen er, at LBR dermed sikrer, at nytteindsatsen m.v. kan udføres, uden at det sker på bekostning af ordinære jobs. 1) Kommunen skal årligt i samarbejde med LBR drøfte en samlet strategi for etablering af- og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats. 2) LBR kan dispensere fra rimelighedskravet, for så vidt angår nytteindsats, efter begrundet ansøgning fra kommunen. 3) Kommunen skal løbende orientere LBR om kommunens anvendelse af ekstraordinær arbejdskraft efter den landsdækkende model, som AMS stiller til rådighed. LBR skal løbende have en oversigt over alle nyoprettede virksomhedspladser (løntilskudspladser, virksomheds-praktikpladser og nytteindsats) på offentlige og private virksomheder. Oversigten over ekstraordinært ansatte skal være brugbar, - derfor skal LBR sikre sig at AMS tabellerne udleveres i excelformat og ikke PDF-format, så det teknisk er muligt for LBR at sortere i listen. Personer i nytteindsats (fra kontanthjælpsområdet) har ikke almindelige faglige rettigheder. Det bør derfor være aftalt, at personer i nytteindsats får samme arbejdsmiljømæssige krav til arbejdsudstyr som almindelige ansatte. Herunder krav om forsikringsdækning, krav om børneattester m.v. Og at det er aftalt, hvordan og hvornår arbejdstiden fastlægges for den ekstraordinært ansatte arbejdskraft. OBS: Nytteindsats er kun omfattet af rimelighedskravet, og dermed ikke kravet om merbeskæftigelse som ellers gælder for løntilskud. Nytteindsats kan oprettes efter reglerne om virksomhedspraktik eller som kommunale projekter. Da de kommunale projekter foregår under en af de kommunale forvaltninger, skal spørgsmålet om forholdstallet også ved kommunale projekter drøftes i LBR. Det er vigtigt at I er oplyst om, hvilket P-nr. projekterne er tilknyttet. Hvis der fx oprettes et projekt i Vej- og park forvaltningen skal det være klargjort om evt. fritagelse fra forholdstallet kun gælder for projektet eller det er for hele forvaltningsområdet. LBR s rolle i forhold til strategien: Formålet med kommunens strategi for nytteindsatsen er, at øge kontanthjælpsmodtagernes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan naturligvis ske gennem nytteindsats, hvor indholdet i jobbet i sig selv er kvalificerende. Men da over 90 pct. af kontanthjælpsmodtagerne står uden brugbar uddannelse, bør kommunen kombinere nyttejob med en eller anden form for meningsfuld opkvalificering enten i form af ordinær uddannelse eller særligt tilrettelagte forløb. 6

7 LBR bør derfor arbejde aktivt for, at nytteindsatsen altid får det stærkest mulige jobsigte for kontanthjælpsmodtagere. Det kan blandt andet ske ved, at insistere på, at nyttejob altid kombineres med andre aktiviteter f.eks. ordinær uddannelse eller særlige tilrettelagte forløb eller LO & FTF anbefaling: jobtræning. - Få hurtigst muligt samarbejde med LOsektionen, FTF regionen og de faglige afdelinger Spørgsmål, der kan stilles i forbindelse for at få ensartede holdninger til den kommunale med strategien: strategi for nytteindsats. Måske har LO-sektionen, 1) Hvad er formålet med FTF regionen, de faglige afdelinger lavet aftale nytteindsatsen udover at følge lovens krav? (den innovative om principper for nytteindsatsen med politikerne kommune har tænkt Start derefter med at få drøftet den samlede nytteindsatsen ind i sine egne strategi for etablering af nytteindsatsen - inden særlige fokusområder, f.eks. drøftelsen af dispensation fra forholdstallet turisme, fritidstilbud, børneområdet etc.) 2) Hvordan bidrager nytteindsatsen til at hjælpe de ledige ind på arbejdsmarkedet (hvilke overvejelser og tanker har kommunen gjort sig)? 3) Hvordan sikrer strategien, at kommunen ikke bare bruger nytteindsatsen som passiv parkering af ledige? 4) Er der i strategien lagt op til at bruge forskellige redskaber i forhold til forskellige ledige, det afgørende er her, at kommunen også tager hensyn til den enkeltes forudsætninger og ønsker, og ikke bare har nytteindsatsen som skræmmeaktivering 5) Er der i strategien lagt op til løbende evaluering? (Hvis ikke bør der stilles krav om det, ellers er det umuligt at kontrollere indsatsen efterfølgende). 6) Hvilke særlige elementer i nytteindsatsen for modtagere af arbejdsmarkedsydelse tager sigte på at hjælpe dem i job? For denne gruppe er job-fokus uhyre væsentligt. Endeligt er det vigtigt, at det i strategien er anført, hvordan kommunen agter at evaluere strategien. Det kræver, at der både er nogle succeskriterier og en række mål i strategien, samt at der årligt laves egentlige evalueringer, der kan vise om målene er nået, og succeskriterierne opfyldte. LBR s rolle i forhold til dispensationsansøgninger: Inden drøftelserne i LBR skal I, i lønmodtagergruppen, have drøftet arbejdsgangen i forhold til evt. fritagelse for forholdstallet LBR bør som udgangspunkt kun gå med til dispensation fra rimelighedskravet, hvis kommunen kan sandsynliggøre, at der ikke bliver markant flere virksomheder, der baserer sig på støttet beskæftigelse. Derudover skal LBR være særligt forsigtig, når kommunerne ønsker af få generelle dispensationer fra rimelighedskravet igennem LBR. Som udgangspunkt bør LBR derfor kun give dispensation, hvis der er tale om ansøgning i forhold til enkeltstående nytteindsats - ikke når der er tale om dispensationer, der vedrører hele grupper af ledige. LO & FTF anbefaling: Hvis I synes det giver mening at give en generel dispensation, anbefaler LO & FTF, at den tages op til fornyet drøftelse mindst 1 X årligt. 7

8 Krav til ansøgninger om dispensation Jobcentret kan enten søge om dispensation for en enkelt arbejdsplads eller for et større projekt. Lav nogle krav til indhold når kommunen søger om generel dispensation for rimelighedskravet. Fx Hvem er målgruppen? Hvor mange personer handler det om? I hvor lang tid er hver enkelt person i projektet? Kan der ske udskiftning af personer i projektet? Hvordan skal en evaluering gennemføres og hvad skal den indeholde? Er der indgået aftaler om ekstraordinære ansættelser i samarbejdsudvalg? Er arbejdspladsen spurgt? Og har tillidsrepræsentanten underskrevet få evt. blanketten Jobcentre skal for alle projekter indsende ansøgning til LBR hvor følgende er klargjort: Hvilke opgaver, skal der løses som nytteindsats? Hvilke arbejdspladser, er omfattet af ansøgningen, herunder hvor mange personer der er i virksomhedsrettet aktivering på den enkelte arbejdsplads? At tillidsrepræsentanten på de berørte arbejdspladser er hørt, samt resultatet af høringen? Hvordan jobcentret har forholdt sig til konkurrenceforvridning? Hvad fritagelsen indebærer gennem en konkret indstilling til LBR? LBR kan også tidsbegrænse dispensationerne, så de ikke bare løber ureflekteret videre med nye ledige. Og så bør LBR altid bede om en systematisk evaluering/overvågning af udviklingen i de jobs, der er givet dispensation til. LBR skal orienteres om alle nyoprettede nytteindsats-pladser I LBR har I krav på løbende at få en oversigt over alle ekstraordinære ansættelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen opgør antallet af ekstraordinære ansættelser fordelt på redskab og den enkelte virksomhed (på CVR og p- nr.) 1 x i kvartalet. Udover stamoplysninger på de involverede virksomheder samt beskrivelse af nytteindsatsen, bør listen som minimum indeholde: - Dokumentation for, at rimelighedskravet er overholdt, dvs. kommunen skal oplyse, hvor mange ordinært beskæftigede, der er i virksomheden, samt hvor mange job med tilskud, virksomheden har fordelt på P-nr. Spørg derfor systematisk efter listen og beslut at den udsendes hvert kvartal til alle LBRmedlemmerne når den foreligger - I bør også bede om, at få en konkret oversigt over indholdet i nytteindsatsen Også her er det kommunen, som skal sørge for passende dokumentation. Når du som LBR-medlem stiller dette krav, tvinger du kommunen til at komme med bedre og mere kvalificerede begrundelser for nytteindsatsen, og det vil i sig selv modvirke misbrug fra kommunens side. 8

9 5. Tillidsrepræsentantens opgave i forbindelse med nytteindsatsen Nytteindsatsen skal være drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten /medarbejderrepræsentanten forud for etableringen af et nyttejob. Medarbejdersiden har krav på en drøftelse af, hvor mange der kan ansættes ekstraordinært på den enkelte virksomhed. Arbejdspladsen skal levere de data, der er nødvendige for at vurdere dette. Arbejdspladsen bør også drøfte indholdet i nyttejobbet, arbejdstid mv. Tillidsrepræsentanten har på denne måde mulighed for at sikre sig, at balancen mellem støttede og ordinære jobs overholdes i den enkelte virksomhed. Arbejdsgiveren er forpligtet til at drøfte ekstraordinære ansættelser med medarbejderne og fremlægge den dokumentation om ekstraordinære ansættelser, der er behov for, for at kunne træffe beslutning. Jobcenteret er som myndighed ansvarlig for at dette er skriftligt dokumenteret. I aftalen vedrørende nytteindsatsen nævnes direkte Tillidsrepræsentanten, hvorfor vi hermed gerne skulle blive fri for tidligere tiders debat om, hvorvidt det er en TR eller blot en repræsentant for de ansatte, der skal inddrages. Hvis tillidsrepræsentanten føler sig usikker på en ekstraordinær ansættelse, bør han/hun altid drøfte det med sin faglige afdeling/lokale LBR-medlem, så der er overensstemmelse mellem meldingerne. Det er helt afgørende, at LBR får fastlagt strategien for nytteindsatsen inden MED- udvalget/ SU på det statslige og regionale niveau drøfter arbejdsfunktioner og indhold, så samarbejdsudvalget ikke bliver taget som gidsel, så de først nikker til kommunernes planer, hvorefter LBR vender tommelfingeren nedad. Det er vigtigt at holde fast i, at samarbejdssystemernes opgaver drejer sig om den personalepolitiske indsats, hvor LBR s opgave er at varetage den arbejdsmarkeds-politiske indsats. Derfor skal LBR-repræsentanterne også være vidende om eventuelle indgåede personalepolitiske aftaler vedrørende ekstraordinære LO & FTF s anbefalinger: ansættelser. - Få alle personalepolitiske aftaler om ekstraordinære ansættelser oplyst i LBR - At LBR fastlægger strategien for anvendelse af nytteindsats før Med udvalget forholder sig personalemæssige sig til funktioner og indhold 9

10 6. LO-sektioner, FTF regioner, faglige afdelingers arbejdet med LBR-strategi LO-sektionen, FTF regionen, de faglige afdelinger bør drøfte og lave aftale med kommunen Andre anbefalinger til LBR: Få hurtigst muligt samarbejde med LO-sektionen, FTF regionen og de faglige afdelinger for at få ensartede holdninger til den kommunale strategi for nytteindsats. Måske har LO-sektionen, FTF regionen eller de faglige afdelinger lavet aftale om principper for nytteindsatsen med politikerne Start derefter med at få drøftet den samlede strategi for etablering af nytteindsatsen inden fravigelse af rimelighedskravet kan drøftes i LBR. Inden drøftelserne i LBR skal vi i lønmodtagergruppen have drøftet arbejdsgangen ift. evt. fritagelse for forholdstallet Kende til eventuelle MED- aftaler om ekstraordinære ansættelser efter KTO-aftalen om sociale kapitler LO & FTF s anbefalinger: - Forud for drøftelsen med kommunen om nytteindsatsen skal vi internt i fagbevægelsen have gjort os klart, hvilke job vi mener, kan tilbydes som nytteindsats. Opgørelsen bør evt. laves for de enkelte faggrupper, f.eks. 3F, FOA, HK, Vi skal i lønmodtagergruppen være offensiv i opgaven om nytteindsats. LO-sektionen, FTF regionen og de - BUPL, DLF m.fl. Det er faglige afdelinger bør tage en drøftelse med politikerne om, hvordan kommunen dette redskab der skal bruges i kommunen og kommunens vurdering af, hvilke arbejdsområder skal foreslå der vil være relevant. inden for hvilke LO sektionen, FTF regionen og de faglige afdelinger bør herefter områder lave og en forpligtende aftale med kommunen (arbejdsgiveren) om, hvilke brancher principper der kan og retningslinjer der skal gælde for oprettelse af nytteindsats i kommunen oprettes samt få så meget fornuftig aktivering ind i aftalen som muligt. nytteindsats. 7. Klageadgang Der er ikke lavet særlige klageregler i forhold til nytteindsatsen hvis en ledig sendes ud i nytteindsats. 10

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. Orienteringsskrivelse 17. december 2013 Nytteindsats Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 1. Kort og godt om nytteindsats

Læs mere

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato aug 2013 J.nr.: Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Indledende bemærkninger Nedenfor redegøres for det kendskab BRHS på nuværende tidspunkt

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 19-02-2014 11:00 Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Nyttejob i Hørsholm Kommune. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyttejob i Hørsholm Kommune Nyttejob i Hørsholm Kommune På baggrund af mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. marts 2013 har administrationen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Status ultimo november 2013 over LBR-projekter (Bevilling 2013: 367.887 kr. + overført fra 2012: 81.125

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

NYE ORONINGER PRo l. JANUAR 2014 EJOB. FAGLlGT FIELLES FORBUND

NYE ORONINGER PRo l. JANUAR 2014 EJOB. FAGLlGT FIELLES FORBUND NYE ORONINGER PRo l. JANUAR 2014 N EJOB ~ FAGLlGT FIELLES FORBUND Nye ordninger fra 1. januar 2014 Pr. 1. januar 2014 kan jobcentrene give tilbud am nytteindsats. Nytteindsatsen bestar af arbejde has offentlige

Læs mere

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp

Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp 17. marts 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Nyttejob får ledige væk fra kontanthjælp Udsigten til at skulle arbejde for kontanthjælpen i nyttejob, hvor de ledige bl.a. skal rengøre strande eller rydde

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Notat: Seniorjob i Skanderborg Kommune

Notat: Seniorjob i Skanderborg Kommune Notat: Seniorjob i Skanderborg Kommune Seniorjobordningen generelt Personer, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob. Betingelserne for at kunne gå på

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 31. marts 2014 kl. 10.30 i Rådhussalen på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve og referat Møde den 10. december 2013 kl. 15.00 17.00 Mødelokale 1 på Rådhuset Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Status på

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Faktaark kontanthjælp

Faktaark kontanthjælp Faktaark kontanthjælp Dette faktaark rummer tal og data i forhold til kontanthjælpsreformens målgrupper og indsatser i. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt i jobindsats.dk præcist at opgøre jobcentrenes

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Nytteindsats i Kolding Kommune Strategi. Kolding Kommunes anvendelse af nytteindsats som beskæftigelsestilbud.

Nytteindsats i Kolding Kommune Strategi. Kolding Kommunes anvendelse af nytteindsats som beskæftigelsestilbud. Nytteindsats i Kolding Kommune Strategi Kolding Kommunes anvendelse af nytteindsats som beskæftigelsestilbud. Forord - en strategi Kolding Kommunes strategi for nytteindsatsområdet er at tydeliggøre kommunens

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

I forbindelse med første visitationssamtale orienteres den jobparate ledige borger om, at vedkommende er visiteret til aktivering i Job & Nytte.

I forbindelse med første visitationssamtale orienteres den jobparate ledige borger om, at vedkommende er visiteret til aktivering i Job & Nytte. Social, Job & Sundhed Sagsnr. 311100 Brevid. 2947117 Ref. BML Dir. tlf. 4631 7982 betinaml@roskilde.dk NOTAT: Jobcenter Roskildes indsats overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere 18. september Baggrund

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 21. oktober 2013 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 16.55. Fraværende Jette Fabricius Toft, Helle Madsen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere